Goudsche Courant, zaterdag 8 september 1917

omdat andere factoren den boer dwingen andere producten te telen Er komt geen krachtvoeder uit het buitenland en het inlandsche veevoer brengt bijgevolg fancyprijzen op De voederbieten staan een gulden of wat hoogte geprijsd dan zelfs de suikerbieten en een boer die kans heeft van een bunder 60 000 K G voerbieten van een ƒ 30 de 1000 K G te trekken zou wel een domoer zijn als hij dit land met tarwe ging bezaaien waarop als alles goed gaat een paar duizend kilo tarwe van ten hoogste ƒ 21 60 de 100 K G a omen Maar er is een nog veel sterker factor die den boer belet om tarwe te telen Watheeft hü persoonlijk aan dien oogst Dieoogst wordt toch in beslag genomen de boerbehoudt er niemendal van noch voor zÜngezin noch voor zy n vee Dat voor zijn vee zegt hier aUes Het vee is het bestaansmiddel van den landbouwer in de toekomst en tarweteelt wil zeggen het vee aan den honger prijs te geven Vandaar dat de landbouwer probeeren zal producten te telen die hü zal mogen behouden omdat de menschen er niets aan heeft of wel omdat ze in grooter hoeveelheden worden voortgebracht dim de mensch noodig heeft Dat is düs in de eerste plaats veevoeder zooals voederbieten en daarnaast aardappelen en haver Te eer zal de boer tot den verbouw hiervan overgaan omdat de kans op een mislukten oogst in dit geval oneindig veel kleiner is dan bü tarwe Wie in normalen tüd grasland omploegt zaait daarop haver erwten voederbieten of poot er aardappelen maar zaait er nooit tarwe Het spreeict dus als een boek dat er ook nu geen tarwe zal gezaaid worden want er bestaat geen enkele prikkel om dit te doen De geldelüke opbrengst is bü tarwe geringer het product is grooter aan het te teelen product heeft de boer zelf niets terwül als hü voederartikelen verbouwt hü kans heeft voldoende eten voor zün beesten over te houden Voor de rogge geldt precies hetzelfde Rogge wordt gewoonlük op groote schaal op zandgrond verbouwd he product wonlt gebezigd voor de varkensmesterü en als voeder voor de koeien waardoor de boer mest krügt om zün land productief te houden Noem van duTi zaadlwe die legienwoordik geen kunstmest kan bekomen zün rogge af don heeft de man geen eten voor zÜn vee en geen mest voor xü land Betaal dan die rogge lager dan andere producten en heb dftn nog den moed het hem te verwüten dat hü producten teelt dHe meer opbrengen hem in staat stellen zün vee In het leven te houden en zün land in productiviteit niet achteruit te doen gaan Te onbegrüpelüker is het zoo eindigt het Telegraafartikel dat men het met zoo n fooi waagt terwül de remedie toch zoo vlak voor de hand Bchynt te liggen Maak dat tarwe en roggeteelt voordeeliger is dan verbouw van andere artikelen en garandeer den boer die ztch voor zyn medemensch verdienstelük maakt door broodkoren te telen dat hü als vergoedjng daarvoor zal ontvangen voeder voor zijn vee Dat hale men dan bü boer die wel haver gerst boonen enz maar geen broodkoren teelde Om hiervoor een goede organisatie optouw te zetten kan toch weritelük zoo nheksentoer niet wezen We maken ons sterk dat indien dit stelsel gekozen wordt devoormannen in landbouwgebied zullen wedÜTCren in het aanbieden hunner diensten om de regeering by het ineenzetten van denoodige organisatie te helpen C B Mest voor de voederteelt Een der gronden waarop de landbouwer voor het scheuren van grasland ten behoeve van den graanbouw meer dan een fooi meer dan een tamelüke belooning integendeel een flinke vergoeding mag vragen is deze dat door het omzetten van het grasin bouwland de boer ztfn bodemkapitael gaat aanspreken zün land gaat uitboeren ten behoeve der volksvoorziening waar door hü dus straks om de oude vruchtbaarheid er weer in te brengen ryker moet mesten dieper in den buidel zal moeten tasten Dit weet de Minister als landbouwman zeer wel en dus te verwonderlüker is het daarom dat hü zulk een schriele belooning in uitzicht stelt De Minister dient verder veel verder te gaan indien hy werkelük iets wil bereiken Onder meer moet hy al het mogelÜke doen om den boer aan meststoffen te helpen Zoo zegt de heer Van Blaricum In het Algemeen Landbouwblad van 1 Sept Alvorens tot het scheuren van weiland over te gaan dient de boer zekerheid te hebben det alle meststoffen ook de stadscompost te zyner beschikking zullen worden gesteld tegen pryzen zoo laag als eenigszins mogelük is met het oog op de werkelük daarvoor door de leverancien gemaakte kosten En de Redacteur van de Landbouwrubriek in De Telegraaf wüst op het groote belang dat onze landbouw heeft bÜ den aanvoer van Chilisalpeter Vóór den oorlog werden van de ruim 2H millioen ton Chilisalpeter die jaarlüks door Chili warden ui irevoerd pl m als meet f Bt besi e mondwater rer wereld lem luoeatcn gebueen wordin Oti T ik zf wart ooif ds u lM ii4 c r ait niit rw ovcir h itu wij itügi al i enö WO wOOfdio kriMHt A xIto Iwortii Zijn vttf kleeit ging oieit vlot d animo oiii l 4U tt rii Ie knjt w wad ooai4 t grlj ii valt gmine IMw uiea mint HU enuiaaJ db wpaoilfiteD en de tiu t oiii een d fi tulijk fiutotJu to vwvut t i Hot Is dlue to l atreMreii dat lUJ herkozen Ut De oppoflitie was lu l stc In de fractio vergiatlfq ingieii is liïj gMtto fC gircrilfasL PTcl maar h i i en eigifoaaiptag cctifioliijiwiil dlat zow n awïJtltc broedier aJtjjtï nog K ei wat aanhang ht i 4t In do laa teto iarcn iti Lti dagHiikttcIt iM MtuiiT MfT g fwijzig i Fr zitten nu w t tweo iV ed e Kamerledien in te weten de Ik iron aui Vuuren cm AJIjard In l 13 BiiHwi zij ooliter OHMJéen lii wco 6 KaiiHTlid blijven 6f W iiUioiider Hwl zaiwaarM hijnJijk w€r zöö gsan dat do evd stt idc lumza geeft aam M KomoiHtdlrniaalscdiA P do twivdo d arttitngii n aan liet Wtthoii K raaiiiljt l VUK4ijl fröB h Z ef spowetwtrfjt Iti Kilt i aawttwt lt iiiH zóó wttrdii n gew ij iig tliot dJi rgfJijlto funcUeB omverocnjgl aar wann Mlü utikii koniC dat nog vnA Hifii o fr arin gi ia de NBi ft ii io opgeiliaaii W or eA f aanlcddlng voor MH dm hopT Al orda lio i ft lit dbgielijliiHoh kiMfcuiir wu groot aanwinwt krflg ni I on jongv ewergiek mait ve r l l ttfn iima wioiw kif li ii te h ok wan gowordkn onv van h n oon Itraditig Wi T 1 wftobton F m iwwdio WO t io noo lig i is die wt lktt l pa8lt dat ini gw n IaiRl i 4r 4£liing wn ondiCTts dflitv zev tiliR iainti worli Ook dSö Tvariiig g t in den Haag IIAUIv Av R BINNBNLAND De opening der Stkten Generaal Indien H M de Koningin gelnk thanB vaststaat niet persoonlek de opening van de nieuwe zitting der Staten G neraal verricht de plechtigheid geregeld wordt op gelgke wijze als in September 19L1 toen de zitting eveneens door een commissie van ministers werd geopend in naam der Koningin dan sal de opening niet plaats hebben in de erafelnk zalen dooh in de vergaderzaal van de Tweede Kamer waarheen de ministers eioh van het Koninklgk Paleis ait in een drietal galarijtuigen voorafgegaan door een galarytnig waarin de oeremoniemeester van de Koningin plaats neemt zullen begeven De kleine stoet wordt dan geopend en gesloten door cavalerie terwyi aan den ingang van het Kamergebouw militaire eer aan dé ministers Bal worden bewezea Corr bur De graaninvoer uit Amerika Het MlidaW rlü van BuLW nlaiulNclwi Zaken oriMxki w op tt wijïwn d t in de niededtoeJaig nopen dtm uitvoer vaai giroan hU Aiuerllta aJlm ioveli i ventiold d t d JOHiniiHwioii for Itiiiief BfJ iiun nJot rtoar dk UuilPOliö overlwiid ia gunilawlitiKd ov wd r in ll giö in t voer m Zull il nit liet gwal doch dio oemiuiiefafc Kan gefT cifivoedt T giubruiktti OJiidftt zij haru taak iicperkt tot do voorzif niiig in voeding voor den uwaitiicdi Ook iwliowtni ikck fcir oij jr vorbeiPTJng Ii0 oOTHproukdijkd Ix eÜHeSn wi dt n Aaiwrloain l xport oiunoil g t dw Kvll ooinniii rto nh t l Jxwohikk iii g over IHrj OOO ton diooh over 18 W0 tom tanvc ni N idlitflaad niot o ie r 135 0 X dlooh over 500 ton gurst FEUILLETOM QENEZENI En naar welke badplaats gaat u van t jaar Vroeg me mijn vriend die zijn sigaar rookend sich het in m n gemakkel ksten stoel behaagl k maakte Ik moet bü deze vraagr een zeer vreemd gezicht gezet hebben want verwonderd keek m n amice mU aan Wat ia er Ik wilde met m n vraagniet onbeacheidm zUn ik dacht zoo b j mezelf dat het heerlijk zou zyn wanneer w toevallig of door aldus af te spreken dezelfde badplaats opzochten Ik dank u voor de vriendel lcheid welke uit uw woorden spreekt gaf ik tenantwoord Ware ik koopman dan zou ikzeggen Het spiijt my zeer dat ik van uwofferte geen gebruik kan m en alsniet koopman echter zeg ik Ik heb eensin müa leven een reis naar een badplaatsgemaakt eens en niet weer Nu Ja nul zei ik en ik zal u ook vertellen waarom ik niet meer naar een badplaats ga Het is eenige jaren geleden ik woonde toen nog in Berlin en m n werit nam me zoo in beslag lat ik Jarenlang aan geoi uitgaan denken kon Een tocht boven op de omnibus of een plaatsje achterop de electriuhe waren de eenige gelegenheden welke ik had om eens andere lucht dan die in mijn bureau te ademen Doch dat ging niet straffeloos Op zekeren morgen werd ik wakker en het was heelemaal mis met me Mijn vrouw zond in haar angst om een dokter Die kwam constateerde overspanning schreef absolute rust voor en beval me naar een badplaats te gaan Welke vroeg ik Waarheen u wilt gaf hü ten antwoord Acht dagen lang konden mj n vrouw n Jk ta t er niet over eens werden naar wei Gldwle c4f n van de crisl uUK r n van het R k tot 1 AuKUHtns 1917 ofHcictl i c KaBvoorsrfioU ïi aan dikoloroëu RijlMgtaactiandled Lt jlijykimijtui tatoffenlMHtdvl iiz Inialen rak iilncp gclait n l0 fe HijkAas vau 3 Jum l U tot 1 Aug 19lq odMenutgic BAib f W1 4i 0A 00 I Üorvaii koiiit ten lawo van tckortoo op den ooIrttaMu dl Mlt gktwontsi eti huiivngvwimMk van tb jairecii 1 14 i9l5 CU 1916 f 57 000 000 Ilti voor ordHisbekoni f 61O 4O0 000 llieri ij zijn ixittfT te v oegeti a du iwnwiKn bcreitia iloor dn bdaatingHcliuIdii tii epeoittaii voor db ori ia op gi ljracbt en wol I e inkoiuKtm van li 4Leeiiin y ond 1914 na aftrek vaw iH tgwn wml goIjntiiU tot rentctoftaiilngr op de uriwi Ioen n etn v8 L d opcauttm op duv suikiurk racci wolka opotnttntKiUing wordtopgowogeo dkwr veriaying dwr booidaooivan dSen aootjne t aiiitsdiifn ö r warins van b a ttingdlnik tfïi gevoJg lK ft iö ÖUO OOO lAe opbrmgst dju r cróriu H tigf OorlogmvinslUJaMtiu ui WTiuoguiHtw a tjnfi i r 3 Ut iHKdra d r oriniaiuitgavon wedko rtiud od aii doc4i nogi niet iMaalditijii to zmuxi op Ï0 UUO ÜOO Totaal jpiöjjöuiigttvi n f Tiü liJOJMt Op 1 Aug lölÖ wiffd iw totaalbwirog dor oriiïLaullgittvt n geHcliet op f aOO OOÜ OOO p 1 yeisnvoiri 19Ï6 wat dit cijfer g klouumm tot f 30 000 000 Oi 1 Au JÖltJ tol I 4 1j6 Ü0O 0Ü0 Op 1 r Lilmjani iyi7 tot f 8ö 7üü ü0ü eai iHi op 1 Au iyi7 tot f 739 100 000 U TroelsM over de Rnasische revolutie In eoii brlfrf uit ÖtookJjoJm aan ÏM Volk zt gi do liwr lYoejiftra o a het voilgezuk Mtm zou Wi4 zijn oogen rDO eti n MaU U ii HU niiet o üAciiJito dat hot in Kusbwid dkii vtiritiXTdL ji kamt Uiitguo t Ui ovc rdrij orö óa aohf mierö imt kwa prinoipkt lo frastti die nK vaitn d it do ing iwikk iJd grwA difr wureid zich wco g tiiekkiilijk ffh mu l voMri4vi aia M k kproooR in hunno lit ra iK ii JitiblKfi in uHiiJK opBtiolit vsiL do revoiulic en ka rikatuiu gitvuftakl Door hun gi ivaa rh ke pi ojxigöüdto ondvr de bovoikjug t in het l gt4 in 4 iciii tijd waarin Kufeilaiul in d i KcJf geiiihiiid iiWKM zijn zich van di voldoening a n dif iiWiust dTiu8x ind ln Jwx fW n naar Itiiincn i bulten U roorgiooiSH cren hW be i zij dw renolutlt in gwaar gebraobt nt tornoiiL voorbtTiidi voor a i eoïttra rtnolulae ii gp ui aan oen in d prajkti dtiT organisatie en dw poliÜtk g isohooJ l woletariant en tten dito Icidert iiwft i h tot Iwden mk rk in UuriIflffuJ gniwroken Het ongeluk daaa bij Is dut lilt dtol ijiiiigti d rijvim der JloIrijewiUJ d r g t riii f t n andieriJ voor den toewtaiwi hl bilt tflndf vcranitwoiordelijko organen dwtiügl loL iiiUiaitriigWLin dio lijint eidit in Htrijd ziijiï UK do oeirwtei txigJnHeiUni dt r fii voliitii TIift M ziet luen Kareiwki 6en kozuKlaii g ijuiiiaoiI op den i ooirgrond Ifltiifjeu O iNTi wijae die rbt vrww wokt d at in pLuiiliHi van ik biirge rlijko dfktatiuir IntiiHtföliea dringil zidi bij dip vrlewltxn der povolutio nieier l nteer do vra ag op of diü taak die zich de Ruiaiaiï oiu regpfxsrlng atolt wel ui vot rbaor is of ttigtiiover ÓS overdlreven eUjcjiwi dier uiterrftp linidürtolM n iwzokii di mobilijgatjie i9iir niet ivn evi n ovepdrevi opva4tin bij h regi eringi wtaat oanlr n t itinyiand laak ill di n oorlog en of liet g volg vaji lM i Sn nifit zal zijn lenj Mcedis tooneUK ndu dtiisorganiiiiaitie een volleiïig comproïuitteeriin vaai le nivolulie wn rCKÏdclooz oivdicTgangi niet alletoi van ie iiiatexiwlt on poHlTejïo vruchKfti d r nwoiutio imaai ook van óo otltlsohe klleijkd t waardwd Mn zij de nicwictiheid liei Ct gtnsdionkffli ke badplaats ik zou gaan eindelyk hadden we er een gevonden en vergezeld door de beste wenschen van m n familie welke me op het hart had gedrukt lederen dag te schrijven hoe ik het maakte ging ik heen Na een kort spoorreisje had ik mün Oostzee badplaata bereikt Zelfs Columbus kan toen hU Amerika s kust betrad met geen grootere eer ontvangen zgn dan Ik bij mijn aankomst ik was de eerste badgast De gezamenlijke hotels en particuliere woningen werden mij natuurlijk tegen fatsoenlijke betaling allerbeminneiykst ter beschikking gesteld nooit werd een gast met zooveel attentie behandeld Na eenig dralen door de moeil kheid der keuze huurde ik in het groote onmiddeliyk aan het strand gelegen hotel twee zeer mooie kamers met het uitzicht op de zee en de hotelhouder zwoer me dat het feit dat mijn oog op de bewuste kamers was gevallen van een bgzonder goeden smaak getuigde Ik pakte m n koffers uit en maakte het me in m n beide kamers gemakkel k vier reken wilde ik er door brengen en dan richt men zO n woning immers gaarne zoo in dat men de gezeitigheid van het eigen thuis niet al te zeer ontbeert Toen ging ik naar ben eden om in den mooien tuin te dineeren Het was een heerlijke avond de ondergaande zon wierp gouden stralen op de zee en zacht klaterend sloegen de golven tegen het breede mooie strand Hier was het goed te zijn hier was rust en vrede hier zou ik wel opknappen Ik liet mijn blik rusten op de zee en aanschouwde de visschersbooten welke hun netten achter zich aantrekkend steeds meer in de verte verdwenen Het was een Idylltsch beeld welks belichting door een plotseling opkomende en even snel weer ferdwgnende duisternis werd afgebroken Nu vroeg ik verwonderd aan den naast mU staanden hotelhouder wat was dat Het zag er bUua uit alsof een zwerm vogels langs was gevlogen De Rassiscfa Nederlandaehe handels betrekkingen i fl oOTToH xwk nt van Iwi H1 W to Stookholui diinjh d dl 1 öfïitwmbor 1917 Nu kort iudeu ia Sed0tiwi Ays g zant in du Ru si tii hooft ad diu reis naar lnt vadvrtandi liei ft ondeimoineti vraag niea zioh ini i e aogil ibt e iKK hando eLT m ii af zal dli Nedlerlflnd cbe regoerütg tlttuu dl grooto belaugcni die in Utuülaod voor Nodiinltuadl op het pe4 MtaacL afdioetukt gaan beiiainigini Y IM iSfivael venktgunwoortU ing tu hi FelenAurg boAondI toc4t tot Se afreis van iKn iiiw r Mwaerte dw t a ad ag Wyborgii naar NodleiftaQdl uit oen gezant aea conBill ioa vioe oonsui en een kaawwlieir welko laaurtu zoowel die betn kküig van g zauLiKhaps mL Cretaiiis waajnemut eis die vuu txHKfljl iJeze vi r öianeK ai waarvan tweo buittu eawaaa van s lands scl aikut wcirtuuuuiu zija mueten ajles wai NcHteriaodi in Ht PetersibUirg ja in gebe il Kuaïand ter liftrte gaat bahandck ii onidlerzoekiMi pro je Teix afdoen f J or igel jkiiigi diwsio b v dat ZwedJt n thana in Kt PeU iBburg met © on stal van ongeveer 70 öO aaulWonaren In vcrsdiiJleiijdle fun k aan liet Zwoe oho gezontet ap en het Zwecdsoho oooaulaat Het zflJ duiddijk wezen dat aolfs li bywte gezant met sk clüs drlo ajjiibteuareo te zijnjT onnjiddiellijke of ndddiellijko htetjHkkmg ndct do NedwrlandBclw zaak in itui atkl btïiboorlijk kan vc r l Alilgtai Hvt NedL rlaud ie oontrulaat Ie tjt Petenhijui vrij TiT van h 4 eeutruu d r wiBol varwtideird is aiidurltêtlf uur petr dag van 12 30 tot 2 goopwjid Zelï voor eea aiu bti lijk buruau cUijnt Ut wel héél weinig Hoe niien dlit dan voor cvn hondtojffljuri au ni Mt noeineni He NudicTlftindli üIw haaidiöl hooj dat die nie uwci gwzaait Ie Pettröburg dt liiC ir Oudeüidjj i bij di Nedte rlttndfc cho rugi ering op iiiusdgen sk Un vooir do vod rlandiswho HuuIitilÉJ bei ang fu in Jiuslandi zal a mlriiig daaj do ixterlaa teclu i reiati s in it ii iand vennludwd ziijn door dw onvoldoende lK Iang telliiiig door dn reg eering dlueirm iK toonJd l i ji paar oorbeiildtL m Nodtrlandi iKvft htiuiei biooiJ m l PoodüoodSg Huslandis in k gMU geiiJieid dieize IteiMnep ongcvivr KIO OOO ioa i or halfjaar 1 ieverpn I uö land verlaagl cim jiwmI eeu conipc iaa lie cor ki uit ly oncitiöie ligt voor dd handi I Uat wore d t oo r Nederland nu con aiLUiltentide geb gienJuM g wct t Iwmnep uit RiiHlaiidl I e bi ekken suiker uit Indfit diaiirvoor in die plaats te loverwi Jlet irteun em ondiT towzioht van Ituitenliuidsoliü zaken en het geizantólJiaip lo rot er jung wiilko voor de noodigio garaiilliia atnidiu iiKXitien zorg wa hier ve 4 tö btsri ikiTii gewrt Mt die Ncdefflajidi9cb Iwnmophondel liiud niii beJioovi n te bjdtTi het afztigebii d voor onzo koloniale pro iotWL zöu vergroot zijn l t on duajpUJke uitwisBeling van goe k ti niet i to ataisd gekoöKm ii alied n ki wijlen wuliioht indndier oaioi den bflpokkii dlipJCirualkkeu aii jtcnaaa van Ned rlaü l te Si Petoi burg itotili nw r waiar9 hijriili k aan liet gie n ek aam liantèfilHüwn Micïi bij ilie tlx tro kkeaijg y aail ohap I crgeUjk iMffHOoen ziilk i de verantwoortk lijklu id tegvnovw dte Nodlorlandflohe regeering Ri d o Nticlerlandeohtt liandvi gevoekn Ze zuilen boveiidBen niot txWnxwd zijn zich aam koud wai er te braaiden I oor giuJin k aan HChwpeiruüiite ziji tal van e kir audlerw gtMiwongvm dJi reiia naar Indfé dtoor Rusland ent SibtTiö te onKk meiiiitin Nn w Itet gt ri niite de i oorlog vyrlKxïwii luxe artdkeJen in Rusland in lo voiiriïL Do reiziger naai IndSé die voor oen lang verblijf daar genmiiJijk ailk ein b v aan toiletartikeieri recdw hoel wat luxeartjkHMl n mot zich n ee voiTem den zibli d ie aan do Rua iscli grenaai Ah in NediTlaiid d ixirbefia Wö artikielen Slechts een donkere wolk manheer slechts een donkere wolk verder niets Maar misschien rookt u nu een sigaretof een sigaar wanneer ik zoo vry mag zün er u een aan té bieden En vóór ik wist wat me overkwam had ik een sigaar tusschen de lippen Daar voelde ik plotseling een licht kietelen en Jeuken op de hand en in het gezicht Zeg hotelhouder u hebt hier tochgeen vliegen of zelfs muggen Maar mynheer hoe kunt u nu zooiets denken Neen zoo iets kennen wehier Goddank niet Het is een groote zeldzaamheid wanneer eens een vlieg naarhier verdwaald en muggen kennen we heelemaal niet die kunnen hier zelfs niet leven Ik heb me eens laten vertellen datze het klimaat hier niet verdragen kunnen de zeelucht zou te scherp voor hen ziin maar zou u niet eens aan uw sigaar trekken ik geloof dat die anders zal uitgaan Ik deed opnieuw een trek aan de sigaar en stond toen op om een wandeling langs het strand te maken Tegen elf uur keerde ik in het hotel terug en ging naar bed nadat ik den kelner last gegeven had me precies om vUf uur de koffie op mün kamer te brengen Ik behoor tot die menschen die nooit droomen maar ik weet niet hoe het kwam den heelen nacht door droomde ik van muggen in den droom voelde ik een voortdurend kriebelen en op een oogenblik geloofde ik zelfs een heelen zwerm musfgen door het open venster mb n slaapkamer te zien binnenvliegen Men droomt immers meest onzin Klokslag vijf uur stond ik op en een minuut later verscheen de kellner met de koffie Pardon zei hy toen hij me aankeek ik heb me in het nummer van de kamervergist En dadelijk daarop was h weerverdwenen Mijn koffie zal nog wri komen troostte ik mÜ en begon aan het toilet Kam en als z ii lau te oologne haar en iinoDdwater ontnomen Wat de RtiOiwiHo MiiMenaraa bij de invoerrectrtea aangaat itt het oos bekeud dat dloze gMu oe de koffeTO zouden v WZflgHe in traoailo veriie De anil tenancn te Tomoea het ovËTgianfsaatatton vtai Hapomnda heit b€ i die daarioe noodige insltru e8 sAet onCvangx Hoe nvoud lgi ztm dit t vefrhe4 pea zijn waimoef dl plooiatieke of consulaire dtenat liet tranntóo verkeer dier reizigers Ijagngo bij de Rufl j oho regieeriiifp aanvroeg De koffurs kMidlm dan to Tornca vfraegeld te Wladlwoetok wederom onitzeg c4d eea grOoto vdrottwoudtgiag voor reiiodgperd en amlbtenaipeti I Xog oen fout heielt zioh lacgbaiiietrliand g ptoofid bij do XHiHWtotre vertegenwoordiging in Ru land Dn ie to veol in liendien gekouven van oooilkm e4Ujk geïUtore erdo finna a va wie kwalijk to verwoohffn is fet z cooourrewlien vorf faoilitieilen zuilkti VOTtewueii l csi eoked vooriH old zod dit natuurlijk cNdËiijk maken D bekendo lïtna WilHanu Pont te i aaiidiain neemt dioor haar K ieUisiiAf kantoren de v olgMiwio dkie conetilaKien vanNeiteriand waiar Arohangiel Riga ca Nawa Ten overvkNe e heeft de veniegim wooTdi g r aii dio firn to St PoterslMirg als vloti oonöiitl nog e en vicrdo oonwilafcre poet l oznt Nu behoelt h wel geeai nikllrukkellik vtiOoe dat men van Óa mentwhen dIo van ki finiua William Ponit af i iik jijk zijn kwalijk kon verwoohtein dat ze mogeli e Imndllsiconourrenitcn van diciKAbie finma v i 4 faiedRtotteni zullrm verleieineii Men vcrata oni wel owf Ix waar glaat niet tegïm do Hrm Wi tkiaftrt Pont of die u9ft veirtegietywooirdligiero l lt g ea lixui Un beswaar ir 4t i eciviti do Naderland eciiio rt gKS3rtagi in het bijzonder natuurlijk liet dlupartiiment vain buitcnlandeoho zaJfi u diat kwr liet iziatiölkai van honoraire coiimilakm in d o voor Nodclrlond ier tKi angri o lïOveflpiftatMcn van Rasland en het geveai van dtte xmöulatcn aan vfriegienwoordSgerö van een en dezcUdo frrnia in pleotH van het in het le ven roöpcn van anubteli o l eiroep 3onsulokti dt trgit ij i l onig zOnd e toeHtandjeu haitdiioa l De tK toJiiigtn oorwaarden die handelarin in Rii ilandl bedünglen kunmen zijn op het oogeolUUk otugunetig 50 van de koopsom botnalt men io contant geid 50 in zeBlniaMul ciho sctiaitki w£@ e4 dSo ri lit van vea lengfing liebben voor wedlcr01II zeH loaandeai Wij men dietse wlt tsek v irdlHOoinil w n diaa ontvangt ntnn daarvoor ongnweer 95 i 96 waarde Wanneer daaraian ndetó te vctrandertn volt Hioef mvi dtïae betalüigövoorwaiorden n tiNirlijk n iw ninigi worden golwuden De Haagsche wethonderskwestie Het gemeenteraadslid de heer Weaseling zal in de volgende vergadering van den Gemeenteraad het College van B en W interpelleeren over de verdeeling der wethondersfunoties Hoogleeraarsbenoeming Bij Kon besluit is onder toekenning van den persoonlijken titel van buitengewoon hoogleeraar benoemd tot buitengewoon leeraar aan s Bijks Veeartsenijschool te Jtreoht dr J Foela te Rotterdam De schaarschte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen Brongas en de kolennood Do MiiiaarMcIiito aan ëteitikool en h€t gejynek aan petroleum hebben in veireicJxlileBMÏe kringen dte vraag dioen rijwo of het wenaebolijk zou zijn p aanzienlijk grootemaohaaJ dan tot duwver voor verIlohting g bruik te iaak n van bpcmgas borstel echter ontvielen aan mb n handen toen ik voor den spiegel ging staan om me te frizeeren Wie was dat wiens beeld me daar aankeek Was ik dat ze lf Ik kende me zelf niet meer mijn gezicht waa zoo opgezwollen dat ïIe me er niet over zou hebben verwonderd wanneer een groentevrouw in de meening een rijpe pompoen voor zich te hebb i me het hoofd afgesneden had Nu was het me ook duidelijk waarom de kellenr met zün Pardon terug was gegaan ook hij had me niet herkend Zoo had ik dus toch niet gedroomd zoo hadden dus toch vannacht tallooze muggen op mijn lichaam een heel vroolyk feest gevierd Ik bekeek me nader miin vingers en handen waren erg opgezwollen onder den rechtervoet voelde ik plotseling een gezwel en het werd me nu ook opeens helder waarom ik hinkte Vyf minuten later stond de hotelier dien ik had laten roepen tegenover me Kük hier en bty f de baas over Je zinnen sprak ik hem aan Waag het nu nogeens te beweren dat de muggen hier hetklimaat niet kunnen verdragen dat dezeelucht hun te sterk is Ik ben naar hiergekomen om op te knappen niet echterom me door uw muggen te laten opvreten Mijn besluit staat vast Vandaag nog vertrek ik weer eii voor vier weken huurte betalen daar denk ik niet aan Een uur later was ik aan het station en weer een uur later reisde ik naar Berlqn terug Wat zouden de mynen opkeken me zoo gauw terug te zien ik bad hen niet getelegrafeerd Ik zou juist Euuko men wanneer ze aan tafel zaten Zachtjes kwam ik mj jn woning binnen en luisterde aan de deur van de eetkamer Juist ze zaten reeds aan tafel duidelijk herkende ik de stem vsn mijn vrouw dia met het meisje sprak en hoorde de nieuwsgierige vraag van mijn jongen Moeder wat voor soep krjjgen we vandaag Ik klopte zachtjes aan en tr d zondn cd hetwelk in do potdears en drooggeoMakte meren in Noond Hoitlaml thans ook vwU vuWigjer don vroe t wcrót toeg pt In de laotette jaj ea fucbveoi do bciaof teJling voor natuurlijk broogari uiierkbaar vi irtlauwd totdat thancr dé kolennood e r weej de aandttcfat op doet veatigieD i ik luiddetl dot tot kol beBpairlngi zou knanen leiden wordt ttan ook te baat genomen De ondicwliiding heeft eobter aangetoond dat hot natuurlijke broi jatf niet in oabe rkte hoeiveellu id in dlo boden aanwezig i I o winningi van bet gw kan siechts pÜMa vinden door het vaa het bronwater waiajin het zich Utviadlt at lo soheidea De uit t watier vrijgefeonien hoév eJdlKid gfiB varieert van 2 li Wanneer men edüer aanneemt dat op een bot rdeji j minM n 2 M gas per d g verbriiJkt wordt zal per dag iiiAntAem 60 M3 water aan den bodesn nioe enonttnokkeni worden Dat water nK et inlaag gelegen poideTB weer worden uitgtemal zoodat daarmede geen vooipdeei wordt bi haald wamt wM aan da eene zijde wordt uit£ esipaard wordt aan de andere v f r aan kolen verbruikt Ook heelt men cp vwrBic ilkndo pjaotöen bodemfverzakkingiett waargienomen zoodat nuct de ontginning van natuurlijk brongas op groote gehoal niet ken wonden btigonnicn W mler groote geA areo in tïo hand te werken Een dag geen brood Te Zaandtaoi liebben de backers biBioten de WoenMliagB niet te bakk i Aan den gitaueenilaraad zal gevraagd worden dii In om vwordtniugi vooif te S ifijvTn Te Hengelo zuiUen do bakkers voorlooplg op Döoadag en Vrijdag niet bakken De b £borgpc atoonièleekerij voo i jie n G J ten Ca e en Zonen hieeft we kolen ontvangen zoodot de fabriek voorloopig weer aan iSkl gaog i0 ge et De booge prjjs wordt betaald Naar da Ted verneemt zijn de ondcvfaandellngen met Dudtwahiland o v a dk n uitvoer van bet reetant gezouiten varken vilec rolt dat van de dMiibutie in ooa land i0 overgib4 leven tütsam indigid Kr heeft gieiruitneu tijd versohil van opvatting bestaan ovetr den prij die betoaid zou moeten worden maar de zaak ht Bhons of elost DuiiWdhland heeft benu it in dun hoogepen prij die door me werd gevraagd Hrt vIe oh zal ged eelk lijk niiar Duitèc4iiland gedeeltelijk naer Belgiögnan De kolennood Naar men van wel inge ioirto zijde aan do Tt L luodedeelt ia het zoo goed als zdter dat bij de s rantsoeneeirln in alle kJaBBfln öieohtsi 10 of 13 H L zal worden kJegeweis n De hoogiere klaiSBeD 1 3 met 22 nuuft F 4 mot 30 ni ii r G 5 met mudl H 6 hkI 42 n K 7 inH 48 mudj zullen het hooigBtwoarHohljnJijk ook met 12 H L imoeten doen Op hedlMft wij het vooniitziölit niet aan dat ganaiigfeir omstandigilieden zullen aiBnlejddng gie ven lot afleverii van meer dftn het ntaaduOMat raiiiieoea UITDKPËBS Mr H Drucker t Uit oeo van groote waardoerii gj lgend airtikel in Het Volk Hohtm wij de votgiende rcjgjeW Maar meer den demokraat wa Drucker de Bian dio aangogrepen door do veiteedtTing de hortea waarvan Kerdijk in Nodt Tlond de profeet waö gewefst het sociaal gievoel van dIo betrte elementen der Ixmrgeoi poogde uit te dmkken in julïöolie föTtfflBlea Hij ie de man van het Arbeidöcontraict Wed niemand van dfei opre Jite dewiioaroten in da boui eoisïe die zoo vreemd £ lliond tegemover dit n goeetdriftigeu strijdSuett en de moateoltaippeiijke idealiCTi van het öocJaliöiue ala Drucker Met oynSacfe ongelaof stond hij tegieoover al wat den aocJoUet het liefste i Den ie grooter waa zijn toewijding aan de antwoord af te wachten de kamer binnen Hftl Met een schreeuw yan schrik liet het meisje het blad met de volle aoepterrine en de borden vallen mijn jongen slaakte een luiden kreet mijn vrouw viel in onmacht echter slechts voor een seconde ze riep toen op gillenden toon hulp huotp Maar Bertha bedaar toch ik ben hetimmers ik Je manl Evengoed zou ik haar echter hebben kunnen zeggen dat ik de keizer van China was ze geloofde me niet ze vluchtte voor me den jongen meetrekkend door alle TCrtrekken in haar slaapkamer en sloot zich daar op Na een half uur kwam ze eindelijk weer te voorschijn nadat zé als gevolg van een door de gesloten deur gevoerd gesprek de overtuiging had gekregen dat ik werkelijk haar man was Toen zonden we om den dokter Ei zei die u is in den korten tyd zeerin uw voordeel veranderd Hoe kan mennu zoo met het gezicht in de brandnetelsgaan zitten Maak u geen flauwe grappen verzocht ik maar zeg me liever wat ik doen nioet om weer normaal te worden HlJ schreef me zalf en koude compressen voor dagen lang was ik in vochtige doeken gewikkeld Na acht dagen kon ik Weer met beide oogen zien na veertien dagen krnde ik mezelf weer en na drie wkn zei mgn vrouw tot me Ik heb steeds nog een beetje getwijfeld maar nu zie Ik het Je brat bet werkelyk Na vier weken toen de tijd welken ik genomen had om er eens uit te breken voorbij was was ik weer geheel genezen Op den avond vÓór ik weer voor den eersten keer naar hei bureau ging heb ik een eed gezworen irelken ik tot het einde van mijn leven hoop gestand te doen Nooit weer ga Ik naar een badplaats kleeft burvonuiiigiei diu d Jalol liag b Ut ei bet grofste uMUitooliappetl onreóiU to ï erzaoljten en hot w rkeer luvsH en de klafWen te vergeni kk iijken Sfrt Drucker 1 uit de vrijzJantgdai kia a cilM part J een Htuk van den edelen ernst Vl dwenJt ll die haar i en grooter prestige gnf dan met de iaJri hèid van baar aanhang overeenkwam 1 1 v De VrijB Deni sobrijft do iieer TpfeoHtra over den oud Wder van fc Vrijz Ikm Partij on het oodersitaande Die vereering van zi e paHijgïtiooUii en bet vertrouwen van zi tegnsMHan SerS verwierf Mr Drucker zich Soat zijn kaïrakter dOor zijne onkreukbai eaHiJc iteïd dOoir eljne domü hoatit pijnjijfcenatiwgezetlKid bij allies wat hij zeido of deed Men kon met hein van meenilng verwcliil en aan zijne waarheidblitefdu of aian zljn badloK langen twi elen kon akmond Zeiden i er dbn In de laateto jaren ook iemand In oiw Pairtesnent gewetwt itte zoozeer het Vüttpouwen van alle partijen genoiot zelden Ib er een siaateïiwn getwwet dIo zoo geEicbikt wae da goedje verHtanidlKnidgng ttK tsohen die polUleke poj tijen te I evoirdéren of te bersteUiaa Men gêvoekie wat Drucker zeldle woe nauwkeurig bot in biizondeD heden met al do kennÏH en dni scuKTpzlniidgheiid dfie Itein ten dÜeiiHto stonden overwogien en nog cena o erwogeO maar boviüal n n gevoede wat Drucfcer zeidle wae waar OËMENODË BEBICHrrSN Trebiongelnk Te Delft g raaktet g i teroc9itcnil uiusïpeeka 10 uur de 18 iarige J J K toen hij in df in Ix we ing zijnJi ü ein wiüdö Hlappin tueedien den r in tn hel pernMk llij werd ong eiOr 30 fA nieegealeuird voordat de trein tot siJiIrflajid iias gebracht Om heni uit ziju benarde pobitiu te Ixjvrijden laoest oen tuk uH de trei plaink wojTden gieoaegd P djoudene eenigie onlveftlingen aan hoofd enarnan liokwoïn hij geen emfitigi letsel Per rijtuig werd blij naar zijn woning xTvoerd Do trefini hwl door dlit ongeval ongiwveor 20 mtmiten vertragóngk Het spionnagegeval te Rotterdam flVe IwoéJboinbiifeaarisi van poiiitio te Rotterdam laat offlcüeeil mededaelfn dat een hoofd agmt van politie gcschon is op ginwid van verdenking van liet verstrekken van giegoven welke henï ambt halvo bdtend waren aan een agent va oorlogsvoerende luogitndJieclidn Do poiIiUuWiiiMMttiditiwi oniLkiL niien ten tiiWigPte dart iiK ïT nianni ïi in dt zi i zaak bMrokkeïi zouden zi Bmokkelkomplot Naar men verneemt zou in de omstreken Tan Maoatriclit een snuokkelkoiuplot zijn ontdekt Het betrof booIiteakoHjk het o v r de grtiiö Hiiiokkokn van paairdin terwijl dan en paisBiant ondiere kleinilgjiedleu word i iiwH gii iioiui fi Ook zouden er tnige rijkdaokUi naren in betrokkien lA uit Vadkenburg en Anittteniradu waarvan er nedfep twc e zijn onfeJagicn In den lüötstietn tijd werden hier en daar zoogeiwuaande harcBdiraverijen gelwudcai waariiij dan op bediekty wijize de paarden werden verhandeld daar het houden v an paardeniijiaiiikiï door dw nUlitaiue a itOiik tóen vïirboden wm Het onderzotk jw tn vollen gang Het meril vaA de 3 Pa Cotau Het I ewneimul ildt 4enb idtij te VeJsen htieft op am lnoogk r hand gegieven bovTi beslag gelegd op liet onvermengde meel aan boord vüii de an Pirteralz Coen welk aoliip daar zooaL n weet ate drijvend hotel heeft gelegen CJtóiênMi zou oen iniflpeotonir een onderzoek aan l 00rd iniBteilleoi liANXK BN TUINBOUW Het Scheuren van Grasland voor den Grasnboaw De Minister doet een poging de boeren er toe te brengen voor het volgend jaar meer graan te verbouwen en daarvoor zelfs grasland te scheuren Hij wil voor het laatste een premie van ƒ 3 per 100 K G geschatte opbrengst tarwe ƒ 4 voor rogge doen betalen tot een maximum van ƒ 100 per H A Een zwakke poging voorwaar Terecht wordt dit premiestelsel in De Telegraaf een eeresaluut aan dit blad dat zoo vaak een ander geluid heeft doen hooren allerstumperigat geheeten en daarvan gezegd dat het bü voorbaat tot mislukking gedoemd is De uitgeloofde bedragen zijn zoodanig dat géén boer er een morgen tarwe meer om verbouwen zal Het is best mogelijk dat er dezen winter grasland in niet onaanzienlijke mate gescheurd wordt maar vast staat dat daarop geen tarwe zal geteeld worden Men zal er aardappelen Dp bouwen of haver voederbieten maar geen tarwe Tarwebouw op grasland is een heel riskant bedrijf en geen boer zot d risico van mislukken van den oogst willen loopen als daartegenover niet de kans staat op groote winst Honderd gulden per bunder werkt Qjemendal uit want het risico is grooter En vooral werkt de premie niemendal uit T Advertentiên Or iiikr i iiliiii u dtMikbaar zi i de tult itMilosc bbjll buik D Clr iHiie aUK TH t r g eftchle redactie duiken wij voor uw wèlwilkiwlto stetin door plaati ng dezer reg TO Het iKMiiur der Ver lot Iten rijding ïw Tuberculoee N A V d BKP Vioe Voorz W A HOYNG P nnini 0 t r Mevr W A HOYNG Mevr I V W HRÜNa Dir B G J B ata K II JONXiKNBimat R J m MUUfl R Dr J tl R I¥i W L V ASDKf SecMairifl uu U luAd TE KOOP IwM aocmjMr oiMw boawd 314S 10 arIieJilers MfORJngeR stoffen in den landbouw gebruikt terwül pl m i door de Industrie werd geabsorbeerd Voor zoover men dit nu kan beoordeelen is deze proportie Juist omgekeerd en bestaat er in alle landen zoowel in de geallieerde als in de centrale een groot gebrek aan stikstof d i Chilisalpeter voor bemesting iniiM Te bevra a R g AiMMplaatwi a 8 ceoirum der itad TE KOOP Hoe enorm het gebruik voor oorlogsdoeleinden moet zün blükt uit het feit dat in het Jaar 1916 Chili S millioen tons salpeter exporteerde dus een half millioen ton meer dan in 1913 lisLippvaUslaiDiiieo I ng 2 10 2 20 2 70 3 20 3 30 3 70 M 18 22 15 21 23 26 t ka ra Mi kl IWI 11 T VANHERK Nieuwerkerk UmI PREDIKBEURTEN ZONDAG 9 SBPTBMBER GOUDA REMONSTRANTSCnZ KBRK lO ï u v m H H VAN A8SKNDELFT ST JANSKERK 7Vi u r m Dl J E BIJL 10 u r m Dt BóRGER 2 u a m Qeen Di Mt KERK PEPERSTRAAT 2 a a m D J W BERRBE3ACH VAN DER SPRENKEL 5 u n in D J E BUL LUTHERSCHE KERK 10 u v m Dt Til 8CHARTEN BOSKOOP REMONSTRANTSCHK KERK 10 u v m Ut A JAGER NED HEBV KERK 10 u v m Üi NIEUWBURQ GEBOUW SALVATORI 9V u v m en 6 u n m Dt B TUINSTRA MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Dl A Th L v d VEN GOUDEIRAK NSD HERV KERK 10 u v m Dl P KRUIJT uit Nieuwe Ton 7 u ti m Dt P KRUUT Doopen 8T0LWIJK NED HERV KERS 10 u v m Dl H BLANKEN Em Pr d e L id n EVANGELISATIEGEBOUW 107 u v m en 7 u o m Di P BOKMA lo Schiedam HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Dl E V n BROEK WOBN8DA0 12 SEPTEMBER GOUDA ST JANSKERK 12 u m Dl J G DEUR HuweHjk loie enln BERICHT VAN INZET Met een bewonderenswaardig Initiatief heeft onae regeering reeds In September 1914 de belangrijkheid der situatie ingezien en de directie van den landbouw een enquête ingesteld om na te gaan hoeveel Chilisalpeter Nederland voor landbouw zou noodig hebben per jaar Het resultaat daarvan wees op pl m 100 000 tons Daarna werd een SBlpeter comralssie in t leven geroepen die later gewüzigd en uitgebreid werd tot een kunatmest eommiasle Deze nu heeft de bestellingen voor Chilisalpeter aangenomen den aankoop gedaan en zich belast met de distributie D kohud JOHANNA HOKVK a l 4 rbli b hoor fld w llaBd a ro4 t 11 H A MA lc n Ie NIEUWËRKBRK AAN DEN UaSEL ii 4 g pl l r 1717 la al vol l r r Ml I p n9 900 r r ni II op ria aoo r r l III p f 13 400 D mltUt ijll Ixp ald op I ia 4a II S pt b r voormiddag II mr ia bal Notarl h 1 aao d a ld ra li ba4 e KottardaMt 9 S WUSENBBEK 2105 1 Noi i ANATOOBN LBVBTOQKN KAL 2169 16 ai Voorzoover bekend heeft ons land in 1916 gekregen 47000 ton in 1916 71000 ton Chilisalpeter Het te laat aankomen van Chili in dit Jaar was den landbouw zeer nadeellg Over de aangekomen hoeveelheden werd officieel niets gepubliceerd Waarom is niet duidelük Naar schatting zal het 60 ft 70 000 ton zün geweest Een groot getal schepen kwam eerst in de maand Mei hier aan en werd eerst na zekeren tyd van wachten t welk het land een enorme som aan liggelden heeft gekost afgeleverd Was er ook een fout begaan en aan wlen die te wüten Hoe zal het nu gaan Wat is er aangekocht Ons Jaarl gebruik beloopt 80 ft 100 000 ton Zün de noodige schepen gecharterd zuUen zü tüdig aankomen zal de meststof onmlddellyk worden afgeleverd Deze en meer andere vragen stelt zich de landbouwer die de toekomst met bezorgdheid tegemoet gaat Fa Weljer Hoefhamer APOTHEEK OOÜWE 135 TEL 37 Van goed ingelichte züde vernam vermelde kroniekschrijver dat er weinig kans bestaat om Chilisalpeter voor t volgend Jaar te kunnen k tjgen en ook dat de productie In Chili met groote moeitükheden te kampen heeft die zeer zeker invloed zullen uitoefenen op den prüs tij 1 lÉboafl £ Zoon Is het niet van belang dat deze feiten bekend worden en moeten niet alle middelen In t werk gesteld worden om een verandering ten goede te krygen Dat er groote moeilükheden bestaan weet iedereen maar moet men daarom zeggen het gaat niet ONTVANGEN een groote soriecring Najaars en Winterhosdsn Voiles en verdere Nouveauté s Expositie der groote orteering modelboeilen vanaf 1 October Tevena berichten wij een grooten voorraad en de nleuwate stalen van alle aoarteo noaveauté i in stoffen fluweel en zyde alsook de nieuwste modellen gemaakte coslumes peignoirs winter en avondblouses voorhanden te hebben On beleefd aanbevelend GEZ VAN DANTZIQ Hoogstraat It QOVDA 2167 M Wat de kunstmest commissie en de N O T niet kunnen kan dat onze regeering niet als zü gesteund wordt door de pubH e opinie op landbouwgebied Mogen onze schepen geen salpeter van Chili halen want op geallieerde tonnage kunnen wü zeker niet rekei n om ons het spook van den honger te bestrüden Doch men diene ie handelen met dengrootsten spoed nt In begin Maart 1918 moet onze landbouw gedeeltelük bediend2ii C B INGEZONDEN Distributie van wollen dekens Da wilnk rkou staat voor de deur en kvler zorgt Boovem mogetijk bij voorbaat daartrgen btirfohut to zi ri Maar velen zi i ilaartoe niiet In laat iMudBt jgij het welniige dat ij nogi ti ijde kunnen i gen bix udtti moeten voor bunoo zdekwi diial zoo langi neerliggen en een zonderlijk kamemtje een eigen bed n afzonderlijke veraorglnig noodlgj J W en Natuurlijk lW l en zij dat tot nogi k e goömy UK de grootste opofferinjsiii geiltiani omdat ze wiwtm dot in t ult rHte gevat de tiUjerOuloa wareeoiging stcöi bii proüg D een ledikant die een ligHloel ten ander melk dt kene lokt nn Voorts hulp en k idiiig biJ Mitainctting aanwijBing n voOTlietitiag bij de innolititig eft vtrboteriog der woning zHfH toe lag OOI o i tMittTo woningi te betrekken thennenufienH ituniflaoone enz te vee om op te noemen In hoeveei gezinnen a de nood a l gis lenogd ui l reiding der iMHsnetÜng voorlioni a Maar nu komt de kou Kn met dn kou komt i t in de lHiiz in luiIM n d viy radertijko vijiwd dien wij niet zoovi ici nicht bcHirrtU n N 1 e t ow de zil ken maar otm de geiflmjen ie liet nein te Bom lenRij gij die dit k est ont lielpt om den zk e gi ifsoieerd k houden Zi i kain r niO Jt door du koa l nki d buL ikaiiwir worden voor henr moeten er elgi n diAene en kbkeii be tihik l aar zijji I taaroïii vragen wij u geef ona een van uwe oude dekesjft I én Iionderdtal ti voor de noodbakokaalte gevaikm vokloenda 0 t4 ond uw oude dekewt ai zijn e ook gnxitttuleete vcreleten Wij zulk k zo IterBtiillen © t f OHH uw oiKfe dekens maar liefat wollen wamt met toom uioetien zo ontBiiu i kunnen wonien tïeef ona nw oude dekens of Ikivor zend aan een onzer even belrloht ïan laten wij ze gaarrae bij u oAialef Buiten verantwoordelijkheid der Red RIJWIELMAGAZIJN J HÜLLEMAN Aaatakomen mat het BotaUcba coavool aa xaadlnf ROVER RIJWIELEN Vardar In voorraad oana RUIMB SORTBËRINO Burgers E N R 2080 40 M aa ara marlu BUITEN en BINNENBANDEN In diverse prijzen COMPLETE VOETBALLEN KORKER VOOR DE BANDEN Bondsrl wl lh r ii iptaat TeM 1M L no Tl n i wa 1 Ctouite EikiD ïiMkM iszufil ii gililNfil isg 20 cM f 6 50 per 100 K EiluD talhout oi 40 cM liiii f2 00pirl00ttiks 20 n fl l2 l2j0fl BasjesEJkeiilioytoflg 40liij40cM fl2 S0pirl ttiii f me v rvatioln0 van TurI BRANOZODEN f 3 00 pei 100 Kg ALLES rRMiOO HUIS CIGoiidsche Fourage an Brandstoffanhandel r Firma GEBR VANIDENJND ülilUTIil i tliHHT5ïl lf5 2T so HIIÏ2ll fil Boven alla andere mondzoiveringsmiddelen onderscheidt aioh het eohte Odol door sgn merkwaardige eigenaardigheid de mondholte na het poelen met een microsoopisoh donne dooh tevens diehte antiaeptisohe laag te overtrekken welke nog arenlang nadat men den mond heeft gaapoeld nawerkt De aanhoudend werking welke geen ander praeparaat beiit is het welke dengene die dageLyks Odol gebmikt de zekerheid geeft dat zijn mond beveiligd i tegen de werking der kweekers van bederf en van do gistende sloffen die de tanden verwoesten BS het koopon lette men er vooral op Het alleen echte mondwater Odol wordt oitalaitead verkocht in flacons als hier afgebeeld Prijs kleine flacon 60 ot groote flacon toereikend voor maanden f 1