Goudsche Courant, maandag 10 september 1917

50e Jaargang Noa 13400 Kueiaeii war ii niet gebruikdJjk onder roevrouw MbwOodbWo dok Barrie s voorB wae zeor verootru iraidl en klonk ateol sii er ean voorgevoel van had bj die te zuDcQ atorvan of op zi beet heel aet te wordetL Toob wM het juist nd t t Qb0Uuneliik ï t en vToeg ero gouvemaut © baira gewezen leeoÜn kuidbe w nidett hl i kwam het veriangetv vm Barribei voort uRwn goest van berouw en ootmoedi welke rerdiende aangCDHoedlIgd te wordKin Zixlder ie a te vragen pikte juHrouw Hcfphun dkaavm tiv a met hare otigdcuste ïMaplelgke tippen te ti B rtri © doflzi86 atervïge roodw wang Uet scheen een BOodleriKiig giefwiCfiitigie dleaid dief haar frtietai ómdl eatroerm Zij sohaaiDicEe zlcb Dvw bet gerroei dot zij faa4 als vaneen vogel die uU den slaaf ontwaakt ca n b Te borat zi vleugels uitetoegi Haar Jwm bronddie on xlj veofiBaette hiutir ver trek opdat Barrie afeen onwaamfflge veranderingi lo hare inBo ereo of gieiaajsultdnikJdng Bou betnerfcen Ik zad u over eeoiigie mfaiuten be e dm weer zien z ide zij heoetAgl Banrle antwooirdde nle en juArouw HcnbuTQ sioot soacht de dieur TenrtMid begion bet meioje boterfaainiDeD ViRULY s Zeeppoeder merk de hamer Eenig Depot van Tiiee uit bet Magazgn van M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze TheeZn worden allgeleverd in verzegelde pakjei van viji twee en een half en 6éa Ned OOI met vermeldiof van Nommer en Fnji voorxien van volgeni de Wet gedeponeerd Merk Zich tot de uitvoering van Uwe tfeSerde orden aanbevelend j c BUL voorheen J BRBEBAART Li 567 20 Markt s Miilt lfikstkool GrnDeiflul 6B Aaiic flot n bl da Teraanlglng voor Moda vftkichoUn t Qravtiiliaf Goedgekeurd bij Kon betlult T n 12 kug No 48 1909 laofaeg iawe Umi I OGlober 2152 Aamnaldltii van leerllncati 15 laieiyb au de tdmol ni i 12 ei iii H w DIP N DKN BOBII w Fill i M rS 2 8 oSladhui55teec IJüTTERDAM TELEFOON 3825 ff yi JS LM Mf jSiif Dfaatft Geen Ziekte Koopt Uw Hoeden Petten g Baretten bii OAREL KROPMAN KLCiwea t aouoa Hiauina modallen 12 Blauw Keper Werkpakken De Kiein Winst kan blljveo bMtun indiea alechu bet oede leneeimlddel wordt ualewend Wij tarandeeren Overspanning Zeauwicbtlgbeld aUpelooiheid osruit e uCdheid examen re a Wiahtrét t Zenuvtiblatten Per koker 60 et 3 kok f 1 70 Lage prezen 2164 n 2153 3 Wormen Prima kwaliteit bil Uadereo en volwaMcaen Neem Eafan wormbonboaa MM Per dooi 30 cl Waschechte kleura Hoofdpijn Mlla inrif Ho Haarnitval wordt leneieo de faoofdhuld bevritd v rooi CD ichllferi door waiacbintfea met pMrol e p IHHM Per atuk 60 cti 3 atQka f 1 70 Enersan tabietten BloedTormeade licht verteerbare aal abl leveni eetluitopwekkend mmm Per koker 11 3 kok f2 85 MÜBhardt a HoofdpijatebletteD Per koker 45 et ModeTakschooI voor Gouda en omliggende plaatsen Aangeeloten blJ de vareanlf Ine voor Mode vnlcscholen te f Qravenfaaf e £ Goedgekeurd bg Kon Besl 26 Ang H No 45 Opleiding tot Ooefumièpe Coupeuse en Leeraresa M gelegeshiiil oer eigto geMk Is leerei MBEEI MIDUI ei 1 0IIKDMS De School il verplaalit van Gouwe 109 naar BOlIM ltl waar zich nieuwe leerlingen kunnen aanmelden voor half Aufuitni Advaptaept In dit Blad Ruwe roode ODliloken huid doorloopeo aeere plekken ichrijoen en ametlen der huid Qebruik Purol MM Per dooi IS co 30 cent DE NIEUWE Gal en siijm verwijderd door MUnhardfa Laieer Ublettea Deie tabletten aijo bloedKuiTeread re elca den iioeliaal HMHM Per dooi 3S et 3doozenfl Maagzuur Mulpijn mulwUai oprilpinl eeo e tluil alKhte ipijiTertering Gabnilk Mllnkardl Mu MbleUeii HB Pei koksr 60 cl 3 kok i 1 M Hoesten vailalttcnd ilijoi op de bont kriebeÜnC in de keel verkoudheid Neem An a bonbonj MBH Per dooi 30 en 60 et orden STRAATVERLICHTING Als gij U TE AMSTERDAM EN SGRAVENHAGE l enat fevoelt en lijdt aan voortdurende vermoeidheid ebruikt dan Mljnhardt LaTatogeA i i Buucn 90 f 1 75 f4 25 18 25 Zie bii koop toa dat op het door U gekochte voorkomt de naam van dan tabrikant A MUNHAKDT Pharmic Fabriek ZEUT BU Apolh en aUa Dro l taa Ta Ooada Anton Coopa Wliditt 291 Sohooohovan A N v Zeaaen Boekoop Wed I Spruit J P Verkade I Waddtaavaan A v d Helde i Moordraakt J V Gaanap 2152 91 f y x S C vanOudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL WaiaMtmt Ut DCH HMB T l M 1990 OROOTE SORTEERINQ 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE I LAMPEN IXAVON bil 2099 14 ANTON COOPS Drogist WIjdstr t 29 Tel 328 i moips Dienstaanbiedingen habbeo in t ïoudsche Courant ggr D ie tdrertemWi kMt a ilaekla kJJ Tooraltbettiiig 1 6 tegeli I 0 36 voot alk regel meer 6 oenti OpsMi idMoitaU ma katBoMUi Maandag 10 September 1917 mmxm coürmt bTi© va Txrs e A cLTrerteaa tioTslstd voox G o u d SL eaa Öxaoustxelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS lAia BEHALVE ZON ÊN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS i pet knrtaal t I 2S por eek 10 eenl net Zonda sbUd per iwaitail f 1 75 per week 14 tEcoi ovenJ wmmt da bMOf Int per looper geacfaiedL Praw INGEZONDEN MBDKDESUN 3BN hwattaal p r pO per kweria I t 1 50 mei Zonda lblad I 2 Op de T MVpa ina itobbel lanel MaiKT 31 pouDA bii Aboeoemeotee worden dagoHjIu n eaomea igentaa den boekheodel en de poatkaaloren ADVEATBNTISPRUS t Uh Goada ea oraalrckeii behoorende lol den beaorgknn I S te la I 0 55 elke retfel owmt f 0 10 Bi drm achtereenvolgende pUalain o worden Aeaa tefea twwa hmntüod Va I raael neer t 0 lS Gewoee advarteaiiia i pn a Groole teaan raadm naar plearmiiitla I bolieii QtMd en deo be or rin I Ji nfth OM Ika KLEINE AOVERTKNTltN aaavTa ea ea aaahieiJiny b ko v ea verkoop haar ea nafcnnt I S nim I OJS elk regal i bataliat Maxtna yeotta 10 ra Ji Baalatawn 5 Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON pleit opdat het tot zinken brengen van ArgentÜnsche schepen door Dpitwhe dulkbooten geen spoor zal achterlaten daar dit de misdaad in Argentinië belund zou maken waardoor het land de v and van Duitschland zou worden Elk neutraal land zegt Betttar dat aan onderhandelingen met Duitaehland denkt moet een vergelykmg maken tusschen Duitschlands b Ioft om de ArgentÜnsche vlag te eerbiedigen endezenraad van den Duftochen gezant te Buenos Aires om kleine achepen tot zinken te brengen zonder een poor achter te laten I Een venier punt van belanjr is de verzekering welke de Argentünaohc regeering blijkbaar gegeven heeft dat Argentynacke schepen in het vervolg alleen naar Las Palmes uitgeklaard zouden worden Met andere woorden do zoogenaamde veiligheid voor Argentynsche schepen welke verleend was om Duitschlands grootmoedigheid te toonen blxjkt niets anders dan een wassen neus te zyn In wcrkelükheid is de veiligheid verkregen niet doordat Duitadhland er van afzag Argentijnsche schepen in de oorlogszone tot zinken te brengen maar doordat de Argentynsche regeenng erin toestemde geen ArgentÜnsche schepen door die zone te laten varenl Opmerkelijk is nu volgens Folitlken welke invloed deze onthullingen op de verkiezingen die thans in Zwedfsn plaats vinden uitoefenen want het ga t er om zegt het blad of Zweden datÉteh niet vee minder dan Argentinië als naehtoffer der Duitsche intriffuee is te beschouwen m het vervolg een politiek geknecht land zal zün als Pruisen Ëen crisistijd dua voor Zweden in elk opzicht Na de onthullingen bÜ het Van Soechom nilofproces waardoor Michaelis Duitschland van alle oorlogsschuld meende te kunnen BchoonwasBcben is in de New York Herald een telegrammen wisseling gepubliceerd destyds tusschen den Duitschen Keizer en den voormaligen Bussischen Tsaar gevoerd Een wissehng van telegrammen over een Russisch Duitsch Fransch drie verbond tegenover Engeland welke gepubliceerde telegrammen reeks door de Duitsche bladen als juist werd erkend onder bijvoeging dat Rusland den eeraten stap hiertoe deed en Von Bülow de toenmalige Duitsche staataaecretaris van buitenl zaken daarmee zün volle instemming betuigde Intusschen ia hierdoor duidelük geworden zegt thana de Londensche Spectator ten eerste dat de Keizer een complot gesmeed heeft om een Europeeschen bond te vormen tegen Groot Bnttannië en ten tweede dat hü van plan is geweest de Deensche neutraliteit te schenden volkomen op dezelfde wüze als Beligië s neutraliteit werd geschouden Immers xopden volgena de berichten die de Engelsche pers over deze beaprekingen van Keiler en Tsaar bevat beide vorsten hebben besloten dat Denemarken onmachtig een aanval op zün neutraliteit af té slaan bü een mogelijken aanvat In de Oostzee door Rusland en Duitschland tydens een oorlog zon worden bezet om daardoor te verhinderen dat een andere mogendheid in easu Engeland Denemarken als militaire baaia zou kunnen gebruiken Het blad voegt er daarom aan toe H t ia een booze droom dat natiën samengesteld uit achtbare personen plotseling komen te staan tegenover onverantwoordelijke daden als van faeerschers ala Wilhelm en tsaar Nicolaas Meer dan ooit zal de wereld het met Wilson eena zijn dat geen enkel land veilig is zoolang d ce soort reg eerlngBkunst mogelijk kan zÜn Osk Lloyd George heeft er in zijn rede Zat hg te Birkenhead gehouden nog eens de aandacht op gevestigd zü het in ander ver1 and toen hü zeide op Michaelis laatat gepubliceerde interview doelend De geheele poging van Duitschland om in Rusland den Indruk te wekken dat de oorlog het gevolg is van machinaties van Engeland IS falikant uitgeloopen De oorlog begon in het Oosten niet in het Westen Rusland werd er in betrokken omdat het op zich nam de voorvechter van de zaak van Servië te zÜn Frankryk werd er ia betrokken omdat het m een plechtig verdrag de verplichting op zich had genomen Rusland terzüde te staan als het aangevallen werd België kwam er bij omdat het op den rechten weg naar Frankrük lag en Engeland nam aan den oorlog deel omdat het zijn woord gegeven had België te zuilen beschermen Volgena een telegram uit Washington heeft d Britsche regeering de Vereenigde Staten meegedeeld dat het antwoord van president Wilson op de nota van den Paus feitelÜk overeenkomt met Engelands antwoord zooals dat onlangs door Cecil is aangegeven De nieuw benoemde bulpraad zal hedenmiddag bü den rUskansetier vergaderen Naar verluidt zal het ontwerp van het antwoord op de PauseiÜke nota worden opgesteld d f yk gwlw ongtm wa i du wrpÜfdittngen van het prcnikrëolMp op tu Kvnrtni tiian giootindwiif Iwmtetd W Hot nleuwo Kahlawt Votgeni berldu uH INu lJn tKgaik Rlbol met dip vorniliig vao lti KaliliM Mieuive Fransohe auocessen i nd Verdun i De Duiische opmarsch in het Oosten veHraagta Opzienbarende onthullingen over Zweden De telegrammen wisseling tusschen Keizer en Tsaar De Pauselijke Motaa ONS OVEHHCHT Gemaiivd Oorlocnrfenwt De fronten Bti Vardua is na krachtige artillerievoorbereiding wetke Vrjjdi tot een inleidend trommelvuur werd opgevoerd het offensief der Franschen heiTiieuwd Waar de vorige keer het laatst hevig werd gevochten ten noorden van heuvel 344 tot aan de Euidelyke randen van Beaumont daar ijjn de aaüvallen thans opnieuw losgekome waardoor de Franschen er in slaagden vorderingen te maken in het Bols der Fossea en het Boia de Cfaaumes een terreinwinst door het Duitsche legerberjcht toegegeven Ook op den westelijken Maasoever langs de Forges beek duidt hernieuwde gevechtalevendigheld op nïuwe aanvalsplannen Of men op een eindelijke doorbraak van het Westeiyk front mag hopen schynt gelieo het verloop van den jarenlangeu str gd twyfelachtig maar het wyst op de gevechts waarde en de strijdkracht der Fransche troepen dat er na hun laatste offensief op dit frontdeel en de daarmee behaalde belangnjke successen slechts een goede week behoefde te verloopen om hen opnieuw tot deze aanvallen in staat te doen z jn Op het Oostelük front schynt het voor da Iniitacfaers niet meer zoo vlot te gaan als xich aanvankelijk liet aanzien In het Russisch legerbericht wordt nu ook gesproken van de Russische Unies en het bericht uit Berlijn meldt het terugdringen van Russische dekkingsafdeelingen naar de 4n aanleg zijnde nieuwe stellingen tusschen Oostvee en Duna Over het algemeen ziJn echter de mededeehngen over den toestand in Rusland nog al tegenstrijdig zoodat het uiterst bedenkelijk is zich aan voorspellende beschouwingen te wagen Spoedig genoeg zal blijken of er eenige kentering te vachten ia Intueschen zijn langs de Duna meeï oostelijk eenige K H ten oosten van Friedrichtstadt wederom eenige stellingen prijsgegeven en wel tot Kokenhusen toe Op het Italiaansche front biyft heftig om den Monto San G riella geBtDvden De politiek Het Amerikaansche ministerie van Bultenl Zaken heeft opzienbarende onthullingen gedaan omtrent de actie der Zweedsche regeering en officieele documenten gepubliceerd die aantoonen dat het departement van Buitenlandeche Z en te Stockholm als tel Kraafkantoor voor de Duitsche regeering heeft gediend en de laatste drie jaren regelmatig of voortdurend telegrammen in Duitsch cyferschrift heeft doorgezonden onder het mom van Zweedsche regeermgstelegraramen Op dezelfde w se hebben de Duitsche gezanten In verschiilende neutrale landen yelijk in telegrafische verbinding met Berlijn gestaan door hun cufer telcgrammen aan den Zweedschen gezant te geven die ze teekende en als Zweedsche regeermgs telegrammen rechtstreeks aan het departement van Buitenlandsch Zaken te Stockholm seinde vanwaar zij naar Berlin werden doorgezonden Voor zoover het Amerikaansche continent betreft yn de meeste telegrammen naar het schijnt naar de Zweedsche legatie te Buenos Aires gestuurde De Duitsche legatie aldaar ontcijferde ze en zond ze door aan de Duitsche gezanten in andere landen Naar Reuter thans uit Londen meldt zou de Britsche regeering reeds m het voorjaar van 1915 het Zweedsch bestuur op deze praktijken hebben gewezen en daarbü te verstaan gegeven dat het tenzü er stellige verzekeringen werden gegeven dat er een einde aan gemaakt zou worden noodzakel k zou zijn beperkende bepalingen voor Zweedsche cijfer telegrammen vast te stellen voor zoover hiertoe gebruik werd gemaakt van telegraaf kabels onder Britsche controle Sir Eyre A Crowe had op 11 Mei 1915 in opdracht van Sir Edward Grey in dezen zin met den Zweedschen gezant gesproken Na eenig uitstel en na nogmaals aan het belang van de kwestie herinnerd te zijn gaf de Zweedsche gezant namens zUn regeering de formeele verzekering dat men in het vervolg zulke cüfertelegrammen niet meer langs Zweedschen officieelen weg zou doorlaten Gelijkluidende verzekeringen werden te Stockholm gegeven Thans blijkt uit de gepubliceeerde telegrammen hoezeer men zich daaraan gehouden heeft maar ook welk vertrouwen is te stellen in Duitsche beloften en concessies Uit deze telegrammrat reeks toch zou blijken volledige inlichtingen ontbreken ons nog over den inhoud der publicaties zoodat wij feoeddeela moeten afgaan op hetgeen Reuter hieromtrent uit Londen seint hoe de D u 1 1Bche vertegenwoordiger te Buenos Aires die gaatvrijheid der ArgentÜnsche republiek geniet opzettelijken moord op Argentynache onderdanen Jn volle zee be ItttllaanMchö ox paditle tegea oprDoriffo sittiDiniea In AfriUft l e Ag StetaiU tanUK d t d Ben Öoptenwbw BBiiedilio uH Zuar Tilputi vrairok 11 dun volgwdea dag blJ A iHa tii t du wroongio McMIafsi hia gi iaJe Mi 5000 dun strifd bogou Ham w vd a vf7 4Bg fL na een strijd vfw B 11 uur lur óvn morgun Dü oorlogurbn it Ui tr groot Hij b f4a4l uM vn TurkMha vtsg twiw iukkin giwtliui iS b w nti X kitiifim luunUlu ü poardua en au iUt ooriogMtuig ï ai UeiMiW wc dea zware v TB ven to ig pl raatu Zij backiea ongD fvr duizend doockn I e ItaiHaaaiHch v TU ns ii warm aki van botwkoiii ïnt rKp ifitffl Toeri verdw bnar roor gl OkOUlt tMtk uit BUITENLANOBCH NIKUWS F r atn siohe boNKotteo ni düi ngfud hdtmtJk aaa ml IvoDt en tiuuiiierhout voor toopgraven traliuilplfmleien en barakken la vtiriuilpett iti X natikrijK gtiioodaaak t viW VOni ii l ot olit n te labik kapptv Ov r Km aautal dt autenKfkten tifa GMMkdiwHOhe My iMudHfcatifjoiiM vurdeNd dk dm arbeid van luA kni pt ii dUtwijl verriolituu mot iMJiulp v it Duiische kriJnpntMgeneii Zoo wordt het boiiuh van Dreui ia het Uip Tti tu i4 blure at hoira paliedl cuugf hakt Ook bij Ikdoo kk hdt dti arteniml Uirond tiij l e vleT In h deipartiEtiwut L ouliB en in v iWi cIdtine pkiatiitvi ia du Jura zi CaoukwMohe boulk MHSV w IMSLAMa Pa t T belderai PARUQHBNTAIK NIBUW De arb kk rxpartij luaakta f bet Trad UiKonoougn to Blackpool beèrnd dat IhH uitvoerend ooniUA w As parktuen tMre OüinUilAue 25 n SU üeptoüUnr bijK ii n zal kotiHiv oui ba tMuhkn eenInturnatjouaje oou emiUa op louw ie oet im waarojp du geiaAtl e lrdetrfhun oorlOHMdoel bekti zulieomaken Hrt Oekaindoho ntfnliiteirie Borotsjenko tot voor kort RwmUfcJi goU mwwgonii raal van ialloft in aam het hooM getreden van b t nitniwe OekraJnHclie uiiiniMie nJü Botha ongdsitold Uit KoapöHad wordt gan U dat Wotha It db laa M4e wiken wtffien tiekiu uy ITALUL Do broofddlatribatfew I n oorzaak van het ptotwiUng ontilirekeo vnu voWwflidw broodvo rrad n luttel wi lun na 1h4 UonerUiabm van dtn oof Tiiü voigeutf bK Tunjtufohe blad du btauipa te aodun aiju iik bet gtntk uan MnK nwi rklng tuntK ien lulubdcr OrtajuLo vn de leden van het luv insiu6U Feuilleton luöt kaaa te maken d o zi in eon achoon ï zakdoiek wikkiddie Zij wlWo geen eervet n uwi onudot h t aan Grootoia buhoordto In fe kleetkaöt hdng een lange mantel van ScSiotsolie gieraite alof in Aa kJeurm dpr MaaDonalds welke uit eeo plaid Bcheeii geaniDakt te zijn Aan eUton kaot was zak en in dharvan borg Bairrie haar pakje Op den grond ter kleerkast leig nogi en pakje voolgfrooter en gewikkeld in óonkergrotate b il het leek wei een tafctkleedUa Van oen plank greep zij een oude muW ook donkergroen van kleur Verstrooid tr zijdle over haoir hoofd en het groen verhooj do aabilttor€9idiD roode boperkleur van baar hoar oog Zij ak h re aruii la de mouwen van den zonderlingen niajitel nftöt haar pakje op draaiiide het 0a iult en giuurdo voorziontig dte gang in Kr waa niemand Het hui wae z er stil GrooiiiA a be Voor bet avondigebed zou eerst ovfr twintig minuteai lulden Het ntetsje glig op bare teenen naar buk aloot deyËeur acbtcr ücb en stak den eleutal in eni zak met de botei haftWDion Indien luom haar kwani open voor het avond g e ïedl Wu het 9cbijn i dat zgi zich zelf had opseetoten eo weigerde te uitwoordent cl iir 3i volgdtw dto lokroep Vyf van de raBimen zagen rond naar kruiËru Dn liaeJdie n ze ook to n allig van uaair zo airi planiem niet stijve 0t ng ls aiaji RïL kflui van d on wegi stonthm niaar dö aeödie uifio hadi zijn voot nog niet Op het perron gwzet ol twee kruien bodim h cni roediï huiuie di iabn aan Waarin hij zooaour van zijne niiadiOir dzigierfl verschildiB en zooveel boveiip bon stond dat het voot eön ongowapcndi oog in deci nadtt ziohI Mar v set in etn niet te eluUi rendl verlioht tipoorwegHtadon kon alloen worden verklaard door wie ervaren wa in de kuaSt met een btllc te beetlsBwi waar liet grootste gtidelijk vo M i wil wa to behalen De man wa niet rijk geklewl wa met verflïord nirt IiOrlogëköttmgtn en ctoa Bpold ii en TKig Ti ook gial zijn figuur geen aanividmg lot ÏKi verraocdrt dat hi millïoeneo bezai V i ni awuden htnn voorbij zi n gegaaa iu4 ow vUui htigm blik denk£odJe dat bij volkomen gelijk waa aan aoidere mauocn vam fatsoenlijlü ronnandisciie vrouwen zijn er nog aikdere hebben een bijzoödcr inatlaict tea opzichte Van mannen De twee vrouwelijke paeiaaigi ra die ni t beileirenerd waren door buüendle kinderen k4 ett ia het voorbijgaan naar bem en zoudea tn n tm ig hebben eerweim otsuhoott ZIJ Itft mueBolnen nM Inddeu kunnen vorkHaren waarom da kruiet zonder aarze4en detEcn man aHa bunne prooi uitzochten Hij watf nle4 heed lang on niet bij mder knap en hij viel voMrekt niet op ntaar indhm bij oen tooifccelepeieT waa g iwcvBt zou zeliè e n dknot en bUaii publiek plol 4ing Ifc hben grro Ui da hij Ïkh tooncel had i eiredi n Het gehelui wm mi ingewikkeld alile u ïoCj waarover im n een dlozijiv loAaJ pvr dag proukt zonder juist te w wa men bedoelt n 1 iMïraioODiJjk magiudiiniM Hij wad taiDielijk donker en tam li ti T tM ïga zliu gielijkeud op een overwinnend kng Uien iu zijne eeuvoudige maar graagJieb bende wijze van bevelen te geven omIrent U geen ÏMj wenoclite gedaan te heliIh u Hij bad oog4V welk zonderling IJauw waren in zijn door de B i verbranid gjelaat wm Wjzond riu id welkt roeiiKleIing ii oen Iweoinaai naar hem ik ü m tih Int en zl ie p UtaMtnekken HoiiM ook een liard e nitic ie uJbJTukking nanaioiiiieni Ily gAiiiidaüfaite nU legindekrulvM toen tiij hun iiti dlitk ekil dat hij belialve zijn vali i itkK Iils eiu tiilc bagage In den goedfrcnnagen had dat natir zijn auto uïoeiit wordtfi gie4 ratht en er wwnm Hfi kyp pawaaglers die er veel oipgowek ttr en vnendeii ijker u4tzag n dan hij en toob wad liij li die door en moMje werd aaiigi prok n toen hij baar voorbijging met den kruder dlai hij had gtv kozen O 1 WH u ala t blieft zoo vrlen ditijk zijn ome minuut te waUbten I riep ZIJ urt Haar 0 I soheen piotMÜuS een Slagboom voor iKtu to hebbm gieplaatst NaUwirlijk Ijit hij staan en zoo hij nk t zoo eig verwonderd waa kvma dit door dat totrrtia vrennd dingen hciD renfa in lijn leven waren overktMWïi In spoor wflfihtAtionci en Mlons m ailerW andere plaatHPTb zoodat er heel wat oor ooo dfg waa OOI bnu verbaawt t dMD liJK Miss Barrie s Huwelijk door 0 Na ao A U WIIiLIAHBON Nadruk verboden u nog uiKMr om titiik dit te doen tooueu Hij werd e t r optaatkzaaia toen hij aig welk aoort uKdMjo hwi uttnood i t eue uiinuut te wacbteu Htj badi haar nooit ecrdtr gezien 1 a looh a o wie deed baar g ai tit hom Merk deuken V llij bad en Rauw boMef dat bpt berwiud jc Edciit wa eo geao wondtr abt hft op dtt gt eck Het wulgu vrwiuda waM fet hij zicb niet ktM lierliuierta a n wie M i vrdtt geimH bad behoord wan zuike iHtkw kuan n aook uit irtiiaïulB gehttigiiti wOrdeu g wl ol t Het mdrfjtf w H blijkbaar uoy i f ei kin want liaar iiaar tiing in twee laan wilötU renilo roode vWlite ovor baar soq kirltitgiii uiati4til t n ha re gjroote oogwi warm kimhroog Hot haar figuur wa bedtnlvy tang recbl en twigtxvialg lUw ni it Kl bewrdeekn zolb get i aui ooiu wegvUH dko raren mantel Het wwi on aJK wtHK nnutfterr vao ein iiiaati4 een akeüg OQg i ooni MDojtlw ei gtMi uU 00 handm vaa eeu maa Uldiakend vandaal maar hij wekk do iHlangt line van den nam omdnt uaar m dio altoUmhe ruit du kleuren der MaoDonalda van Dbrum voor siMa oorea danatw Caff t k l el luidküoknidei 4eni van den hngaetéea kruier liaaküa bet woord In twoö laugie lettergrepen urt zoo verlokkend voor réaigera dat het vreen eohfen dat de geiveele trein zich niet op het peprcm ontUatte Dit we echter volstrekt niet bet geval niet meer dan zee nuannen n haSf xweei vrouwen eene ervan met twee aUpeod kimn adekin lene bad dfca dgoiaardligiB oomblaAtla van groen Mauw rood bnitei purpiT en wit IwTii tegt 4pfb onkm bf et n tec4en van warme iueruirtt nlb Me ODVer 4trakktnbeid txi verhevw rouMWitidt unar bil avmév dat vijn hart nu rt ai lanf giv li dni giHdotm wa voor zulke Iwl k bjke I i4citfttf dnikktt i ge eti wan BDvr over oor d n iogtuig had hg met groota dnikktt i geeohroven VfwhodroOVr i g m wai rnr teTvrtvlea lUPi clc4wf4f daar Worft Tarrolyd