Goudsche Courant, dinsdag 11 september 1917

No 13491 Dienstaanbiedingen hebben ia de Qoudsche Courant êteeéa aeeM MT Deic adverteiiUeii koatei tleelia bU ToorDltb toliig 1 6 regeli f 0 26 voor elite regel meer 6 oenti Opgaaf üitslnitend ean het BnresQ 50e Jaargang 4€tt U laM aekmlkl u kut oebrnlk kcb Ik myac wc l vu eiannnd e fVni ecsM Bau Ie aakeal 4 Op het Westeiyk front blijven de Pranschen met succes hun aanvallen ten oosten van de Maas voortzetten terwijl in Vlaanderenen Artois ook de Britsche troepen aieuwe plaatselyke successen behaalden tij het zonder dat daardoor de toestand veel wonjt gewijzigde In het Ooaten schUnt een nieuwe phase in dtn atr d rond Riga in te treden De Russen werpen nu nieuwe stellingen op terwjjl de Russische achterhoede de Duiteche voor oepen tracht op te houden Ook de wederziijdsche cavalerie speelt hierbü een belangr ken rol De politiek Het heeft den laateten t d onthullingen geregend docht tot dusver golden zU alleen de oorlogvoerenden en schenen over en weer nogal tegen elkaar op te wegen Tlians echter betreft het een neutrale mogendheid en nog wel Zweden het land van Stockholm dat laaghartig het aan de diplomatie der neutrale landen geschonken vrygeleide schond Immers het Internationale Instituut voor Volkenrecht in 1902 te Brussel vastgesteld doet in art 4 duidelijk uitkomen dat de vryheid van telegrammen wisseling voor neutrale staten hun natuurlijk niet veroorlooft daarvan gebruik te maken ten behoeve van eenig oorlogvoerend land En wat deed Zweden anders dan zich tot Duitsch telegraafkantoor fonneeren Toch zal het goed zijn eerst de Zwcedsche uitlatingen over deze kwestie af te wachten alvorens een beslist oordeel to vellen Dit schijnt ook de meening in Engeland waar Reuter er op wijst dat men er zeer goed weet dat in Zweden een kleine militairiatische groep bestaat die zulk een gedrag als thans aan het licht ia gebracht wellicht zou goedkeuren maar dat men er met het volste vertrouwen op rekent dat het overgroote deel van het Zweedsehe volk de meening der wereld omtrent de barbaarsche intrigues van Duitschland zal deelen Doch hoe het ziJ en ook al zou men hier alechts te doen hebben met een individueele daad van individueele personen welke door het Zweedsehe volk ala zoodanig zal worden gedesavoueerd toch neemt dit niet weg dat Zweden hierdoor een schuld op zich ♦ Art IV Il est entendu que la llberté de ratat neutre de transmettre des dépêches n implique pas la faculté d en user ou d en permettre l usage manifestement pour prêter assistance k l un des belligerants Tijdelijke Ppijsverhooging Kleine flesch f 0 85 Middensoort 1 80 Oroote Besch t 3 25 Abonneert U op dit blad Zeer mooie loUede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiesels Schilderyen Theetafels Buttetten Stqiameublemen ten In leer en peluchi Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veeicnbedstetten Kapokmatrassen SlMpkunermeubelen enï enz allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stqikast f20 Stflltafel f 9 60 Splecels 16 60 f 7 50 enz UmnnUTM ImikiltiAlliii Ml Rotterdam Miss Barrie s Huwelijk ü door C N en A M WILIJAMeON fa i ak verboden 10 IM n l NlotfcvUln to i lujnaar D Sm i 5 W dkj dar dan Mac r lSn P rp ritle xlge y l l he goud van tacaiKl en W T had ïï AaduwTtfoe otmt met in t wild KLEINE ADVERTENTIËN i B Mal par nfl Ml vooraHbaUllM ER BIEDT ZICH AAN eaa o p nkn olit oed kunneade melken Brieven onder n 2inbureau QoudKke Courant A C En TEljSk 1 Oct 2 uur O Bou n Wonlii toeibiht CudadlatudMimliiia AnnoiMI I Baleefd nnoeken wü geregelil tt lif mededMUng te mogen ontwangen van wgaderingen concerten vermakeliikliedtii ena om daia dan in cue agand te ver meidan h ElectrlitlM Drakku A BBINKMAH OON Oasda Advertentiën Heden OTerleed xecht ea keliii ne een len durif doch Imartelijk tijden on InnIC eliclda Echt enool en Veder de Heei Andries Hendrik Meijer in den ouderdom ven 49 jaar S H MEUER B TiL iikN JAC MEIJER A A MEIJER H S MEIJER CHR F MEIJER NIC MEIJER Gouda 8 Sept 1917 Markl 68 2173 25 De teraardcbeilalling zal plaata hebben Wo oada 12 Sept dea middag 12 uur GEVR op jez atand in Blil ficzin 2171 9 I oemeuli Zit en 2 Slaapk met bodieolBf z penaion liefat m Itebr v keuken Brieven mei prijaopg No 11683 Boekhandel R08KE3 Bezuiden houl 167a Den BaB ANTON COOPS Drogist Wydstraat 29 Tel 328 ns i wal p nnsepaiout 210010 Bins pp tlll s BOEKHOUDEN io drie muadtn met Teftimonium J C ter BRUGGEN Leerur Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 OOUDA ProipectuB met overtalrijke prima etui eniBiea op aanvrage franco Enraring met drieduizend Oud Leerlingen een voer een persoonlijk geleerd MONDELINO EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden la niet leta eleerdwelan Bchappelijka noch leta nieuwe het la eernatuurlijk eenvoudlc vanzelf aprekendSTELSEL zeer emakkelijk door ledei te be rijpen en zoo oud ala de wereld 996 63 Oudiluarm ti AlHun tji 30 MtrI 19U W lEi Hiir J C Tir Bmu Uirur HnHtnin M O Minkiir Htt Joit mil giHU em ven U m n TtiUmenium U kMm oMftn airl tmdu ik f f i mttit itK vtrrt fa Jit ktt wat mi ileidi e f MwfffM fa V aniirmift U tHtttsHim e mit V Il ctrrtiptnJitrem Sluit kti ik mitflttur Urn Sckili fa kil Boikkoudt lir hand giiMmtn tn mannier er ttek een meeilikkeii VMrieed dan mm tieedl dnl kiek daar dnl mt nlli mitilttki nnimiirdin laf kil mm mil dan attif ik U keirdi ipnkin Oak dl Dril Balanien gaven mil veel ttckl vnigir var len Balani vaar mi een diod element deck Ikant nu Ik kennit gemaakt kek mei dil kaekike il dil vaar mH gemorden een tevint kiickrUving vil almiiieUng Ik kan dan uk nul ander dan Vm indermiii ten teder ten iltrkite aankevelen Vödr inu kennitmaking mal dl Bolkkluding voir mil iin Myiltrit diek Ikant kan ik gilnigin dat V mil kikt gimaaki til ten ingemijde in riidi virtcktidini malin hik ik lit mUn giniigin giviild koe prelllg kit ii Biekkindmdirmfi ge eb tl kekken Met karUtilkln dank veer kil gmeten indirmiii leeken ik Urn end leerling en vriend A DEN HERTOG Tm Landkanmer P S U kuni naar Um geedvinden hiervangikrnlk makin 1 Koopt Uw Hoeden Petten II Baretten Ml OAREL KROPMim LEIWUI n BOUDA iMan modsIlM 12 SOENNECKEN s Kopieermachine Model 1916 is de MEEST VOLMAAKTE MACHINE voor het Itopieeren van Owe correspondenties Vraagt Pri M upant No ea ROTTBRDAIW AMSTBRDAIVI Adr ROLLER van OS Adverteert in dit Blad Stoomb Mij ff De Volharding Ik heb nooit myn Haar venfvaarlo9sd Vanaf Maandag 10 September 1917 wijzigingen in de diensten H Gouda Amsterdam v m 6 30 Muiidtg mtt welnain luur AmsterdamGouda v m 6 n m 2 uur Gouda Leidsn v m 6 30 11 n m 2 30 5 40 LeldenGouda v m 5 15 8 30 n m 12 4 45 VOOil Bovenstaanile insteii hebben op Zoniiio niit pluts GOUDA BOSKOOP non UI NET t tnlvatt HeUan Nll valla atoaMUlt eenMU dan tUaurael Vtratetkt il Uleno e 6w ttledll alB eo Toalcum voor da Maat l Mel o i1lOmt liei Splyté ol Uinrilln Hoordtaer a llooa verdwynen nadat men lloito ten liaar keer flmlki lite mea apmiiielt liet eenvoudig op hel Haar dan wivft men bet aachl Ifl ftana heden aartiche riclilfng tb boretell bet lllnli Wy Mliii gign tlwua al tniugtlTki tmbrn Uu KokD miar wy t H ii i in nl M la tan ti nr Sntttiiilddil vetr kil Haar tan iiidar Praparutl I kaï awiitru Zondig T DI 7 45 10 n E 2 30 S 40 9 15 m 6 30 7 45 10 11 LB I 2 30 4 30 5 40 7 30 BOSKOOP GOUDA m 6 15 8 45 M 1 15 3 40 7 f Di 6 15 7 30 8 45 18 50 u 1 15 2 25 3 40 6 7 2170 88 DE DIRECTIE WAARSCHUWINOI ir 3rS v uïiS aaeh dk U al Kak l dl alat dHld f 1c eaa Vi UPuir pd fcÜWd rt BeklT tó m Un varlioekt ea weedt umM verteeblïaoder r verpabUat NOGMAALS GROOTE AFSLAG Ooachte Burgers van Gouda en Omilreken Betaalt niet langer die hooge vleesohprijzen vaixora a 0 75 B 1 60 1 H 3 by M J VBIIZML ig eerste kwaliteit verkrijgbaar voor onderstaande prgzen vel Kalfavleeach KALFSFILET 80 KALFSSCHIJP 80 KALFSLAPPEN 80 KALFSPOLET 80 KALF3GEHA KT 75 KARBONADE 76 KALFS0E3TER3 90 per S ODa pêr Flio ÜtfSJht Ze Und DCSSEM Am 4 HiBM Vooi Prlealand OroRin n Drenthe Oferyaaten Qelderland I Wlrmm B MEIIIDEWSM wli KOKO SHAMPOO POBDBRS zyn w tto proct 1 waard tweeiourten Nil en Droog KoopM waar U KOKO koopt f 0 ia per palcjc iüfilli CDOrS Wljdslraiil 29 JüiÉ RUNDERLAPPEKT 60 PRIMA aEHAKT 60 N Brabant en Untjurg RUNDEHPOLET 60 ROLIADE 70 RIB z boon 75 ROSBIEP 70 FIJNE BIEFSTUK 80 OSSENHAAS 80 BAK LAPPEN 76 2274 50 Prima gesmolten rundvet voorhanden Ultolultend Eerste Kwaliteit Aanbevelend Talafoon 37S UlinUcIlilODllOTII M ü VERZIJL KLBiwaa sa qouda lenn s Unijh FMen psIlletaiirYeiir OPGERICHT t e Voeclert nir Vee met de u ver mwrup Sa Ca van Oudheusden Co PIANO EN ORGELHANDEL Waamalraat IIS DEM HAAS Tak Wt 1990 GROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIO BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE LIJNZAAÜROEREN merk STER en W L en SOYABOOIIEIIKOEKEII merk W 1 nitmimtende door hoog eiwit en Tetgehalte en groote Toedisgswaarde Ber JHnloma Par i 1900 Wegen Oouden UeitaUle Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van UaaimacMnes want SINOER Na imachiiies z n een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eenw voor alle huishondelqk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Sm EB NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkela Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Als gij begint te vermageren All tj merkt dtt uwe lichiimtkrachleD faernea Alt uw wangen bleek worden All ij lait hebt van dulzellii aa k AU hoofdpijn u nu en dan pl a l All t onruitil aUapI All il laat hebt vao hartkIoppln eii All tij i morgena vermoeid wakker Wordt All il aulxinCea hebt in hoofd en oorea All jij pijn io ru en tendeaea hebt All de leveniluit u ontbreekt DIE MEN AAN DITi ÏÏITHANGBOBO KANKEINNEN All gi u afgemat geroell Al lij aenuwachtit i t dan is het tijd Smem Haatsdiappij Depots lom GOUDA Zleiweg 5 om gvoestoi te coeken Want al de boveogeDoemde verMhijnieleawijsea er op dal uw lichaam veriwaki la ea uw zenuwea overapannen iijn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om venterkt te worden Door tijdig ia te grijpen en een goed bloed lichaam en seouwventerkend middel te gebruiken kunnen ernilige xiekten voorkomen worden en kunnen volkomen geiondheid kracht en leveniluit w er uw deel worden Wacht daarom niet maar betflo daddljk g nesio4 ta ntkeo die gij beiliit lult viadeo door het gebruik van Mijnhardt s Levetogen Bij bel gebruik bierven kunt i van auccea versekeril i n In buieen van 90 a f 1 75 f4 2S f 2S Verkrijtbear bij Apalkekara en ProllaMn 2043 86 Dinsdag 11 September 1 17 60IMCHE C0ÜROT7 VERSCHIJNT DAGELIJKS 2ïTi© a ws exL d v ©rteaa ti©Tolsud voor O o u d a © anu Oaaa str©3s ©3a BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEbfENTSralJS per kwulMl I 2S per w b 10 eenl mei Zondafablad per kvnnaal 1 75 per eek 14 eeol overal wmni de bnorgin per toopcr eKhjetk Pranni par poU per k aru l I ISO mei Zondatlblad I 2 Abonnemenlaa worden dafalljka un enomen n on baraaa Maut II Gouna bi ae anartai den boeUundal on de ponkanuran AOVEirniNTlXPRIJai Uh Good m oratfreken fbeboorcnde lol den bexor£krln 1S re ele I OJS elk raael meer f aia Bij drie cbuireenvol ende plaalamfen worden dene la nn Iwo bmkewL Va balt Ooula ea dn beaorfkrins l ngeU OJO elk reaal oer I 0 1S INGEZONDEN MKDUIUU INGKN 1 4 refala l as alka ratal aMtr OJI Op de rocrpaiine dubbal tari 1 Gewon wlvertenlitn ea inteeenden medwieelinSM è4 coalrael u aai aradaraardea pn i Gnmae lenen en randM naat plMlaraiail KLEINE ADVKBTBNTltN uavraa uabadHHa baualepda d l ana imoneal koop aa varboop buur ea v kw i S mnit I 0 15 Ika naai Ban S enal b naraH aaa aooa 10 ifih Sea ijMaMaiae S eaa Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON De neutraliteitsbreuk van Zweden Ribot en zijn kabinet gevallen Het confliot tueschen Kerensky en Kornilof Aan de fronten plaatselijke aoties ONS OVERZICHT De fron Zooals we gisteren meld had Ribot gehoopt het kabinet te kunnen reconstnieeren Hij wilde daarbü de meeste medewerkers van zijn kabinet behoud en slechts 4 of 6 nieuwe krachten opnen Painléve Clementel Thierry Chaunet en Albert Thomas zouden aanblijven en Steeg zou het ministerie van binnenlandscha zaken bekomen IntuBschen mocht het hem niet gelukken met de sociaal demokratische Kamergroep tot overeenstemming te geraken Immers de socialisten vergeveh hem de pas senweigering voor Stjykholm niet en ook nu weer ontstond het conflict waar Ribot weigerde de grondgedachte van het ontdekte Fransch Russische verdrag dat bedoeld het scheppen van een bufferstaat aan den Rijn in zijn politiek te laten varen Nu heeft Ribot zijn mandaat neeigelegd en ziet Frankrijk in dit ne jaar ziJn tweede premier gevallen eerst Briand nu Ribot Of het Painlevé wien nu d vorming van een nieuw kabinet is opgedragen zal gelukken de groepen tot elkaar te brengen De gevaarlijke naijver tusschen Komllof en Kerensky waarvan wÜ tusschen de regels der berichten door slechts een en ander kregen te vermoeden de Matin bijv meldde in t begm dezer maand de twist tusschen Kornilof en Kerensky was bijgelegd waaruit duu viel t te leiden dat er tusschen die twee leiders iets was voorgevallen dat verwijdering had veroorzaakt blijkt thans wel van zeer emstigen aard te lijn Een telegram uit Petrogaul meldt tenminste dat Kerensky een proclamatie heeft uitgevaardigd waarin hij mededeelt dat generaal Kornilof den eisch heeft gesteld alle civiele en militaire gezag aan hem als generalissimus over te dragen waarna hij een nieuwe regeering zal vennen K er e n s k y heeft dat geweigerd en beval Kornilof het opperbevel over te dragen aan generaal Klembovski den opperbevelhebber aan hel Noordelijk front die voorloopig generalissünus zal worden en te Pskof blijft Kerensky heeft voorts den staat van b e 1 e g in de stad en het district P e t r og r a d afgekondigd en doet een beroep op alle burgers om de orde te handhaven in t belang der nationale verdediging Niet van belang ontbloot is voorts nog het bericht dat de Parijsche pert uit Washington verneemt n l dat Wilson zich met goedkeuring van ziJn bondgenooten aan het hoofd heeft gesteld van een beweging om Rusland te helpen zich uit zijn tegenwoordige moeilijfcheden te werken Wilson zou daarbij het Iniatief hebben genomen voor het opstellen van een grondwetsontwerp dat hij aan de voorloopige regeering za voorleggen en dat militaire industrieele economiiche en politieke maatregelen omvat PARLEMENTAIR NIBUWfl BülTllNLANPBCM NIEUWa I almluvé aU KlAiliinJot tor1 o t r d o r Aon TNdnUn ö Ia ver it liit nii koblncl ie voniw ii llij hwii zlo uijn anilwoord voorbi Jioiiik n 1 u n P o o J o h 1 I o k Naar uit Weon n g im d woplt lh bliC n iVi l oobmlio mTcéaaUViivocmUiM H pHir ti dK N oAKpfirtlj d Nnitonottl li itoiTflUii It ki hul i oloin l wloiiïii w bloo II ouni j tlüU t CTi agrc 4i vei poHtl zal T ii op dki haHiitf vHïi h t Ikv+IhH van d ii atiaien Mi I I wHaa liij t wn iil g iilig Finland iNuax tkit Koponlvag wunk hoi4dit zijn dn F iiaJii ffoflalistt n voorwnm nw mvar ci lt 4dlli4 T u r k t o h fi M ï n i tf t e r h m o nu 1 n gj Ut oftdi rtnooraillw van dtp K mkjwntnr ilfisoliofto llr v U tot Miliai i r Van l owt Il TfllogrnHti Ihiic iwJ laadt door tegen de neutralen in t algemeen het wantrouwen te vergrooten Want bepaalde Lansing zich tot berichten uit Argentinië reeds verzekerden Reuter en Engelsche bladen dat ook in endere neutrale landen Zweedsehe gezanten zich aan dergelijke handelingen hebben schuldig gemaakt Bovendien staat te vreezen dat Amerika door zulk een algemeen gewekt wantrouwen ook zijn onbillijke besluiten en plannen jegens ons zal gerechtvaardigd achten Wat Duitschland s houdmg in deza zaak betreft onze oogen worden opnieuw geopend voor den onmeedoogenden duikbootoorlog want dat men de schepen niet ontzag wisten we maar dat mèt het schip o o k d e opvarenden spoorloos in de diepte der zeeën moeten verdwijnen dat is eerst thans bekend geworden En de Timee in haar commentaar op de raadgevmg van den Puüschen zaakgelastigde te Buenos Aires Kegt dan ook Nu is h ons duidelijk dat er zooveel neutrale schepen waaronder visschersachuiten spoorloos verdwenen zyn Bovendien wordt als het juist is dat meer Zweedsehe gezanten in andere neutrale landen de kwade praktijken van hun collega te Buenos Ayres votgden de Zweedsehe gezant te Washington ontkende reeds dat hy of een der leden van de legatie Dultsche telegrammen naar Argentinië heeft verzonden om nftirf SIWeden over te seinen ook het succes der Duitsche duikbooten meer verklaarbaar waar zij immers volledig konden zijn ingelicht over de schepenmanoeu vres van den vijand en van de neutralen gezien de ArgentÜnsche schepen Wat nu de aan te nemen houding van Argentinië aangaat uit telegrammen uit Bueons Ayres blijkt dat de onthullingen groote opwinding teweeg hebben gebracht Daar echter de gezanten van Duitschland en Zweden beiden uitstedig ziJn valt er nog geen enkele ontwikkeling van de zaak te melden Wel is de meening van vooraanstaande Argentijnsche politici dat ernstige stappen der regeering noodzakelijk zullen zijn De Amerikaansche reg ering zal het optreden van Argentinië afwachten alvorens stappen te doen in de Zweedsehe kwestie Lansing weigert zich over iets uit te laten Doch volgens den correspondent van de Times to Washington hebben deze laatste onthullingen de diplomatieke betrekkingen tusschen Amerika en Zweden tot brekens toe gespannen Bovendien moet Lansing onder de orders van WiUon gehandeld hebben toen hif tot de publicatie der telegrammen overging Hot r oedi nigis vtrotaga t uk In k u OoMmrijkrjctft n lAUibkitp liehben tltaiiHi iMttfirfkiagiii plaatif tu 4HuIu tt db r gec ring en 4 vivtt geiiwoofdhgiisr van uünMiiiventift lAtidici nijvlTluiid en band oiiw over de opkw ig aiu Int vo4 Huj vruagHUtik t u liitdt de rogc riiig luatenani te Vfjwoiiafft ft voor w WaulwtT on w ilke iu dii liHTlMzilitinK van M Huid van Atg vaartEtg N n ingitUk iidi aulUti ordkij Van i o partiji n in ht Huki vain AIg4 vaafdiig l tk zni Itet Nfb i8 hilioe rr dit op iriM eriine van dfw oootiuinisoluiib i n inanoi eW tottfiand van dt wtaai g TicliW dtr n m ftn du r i twriuK liiwb miDing zal vhodfO H t k 1 n g o n Ongi vocT 3000 taUiMmi v ndMiH t tobokfailiHfken üjn iiaax uM Boedap Mt bcriclu wordt n staking U winen oin l al du flaH lilerw v kn een abrlcli wegens k ong wc ïinfii wwd n uilgii tóh n De DuH oh J owiienrUk ahe eoonomitfohe betrokkliiigeit De voor ongwvecr Ww w enootterbro Gemengd Oorlt snieowi ken oiuhir iMidli ligiiKH over txti mwMK miAvii MTljOud biuMi lim Duttioittafid en tk rtieurijk Ihn ttrije Kijtt tliaiw w W opgevat Dl l udWoh f oodcrbandeiIaaiM itja oor dit doel Vrijda p te Wwiiwi auigah kuuu n Ftón HultHohe duikboot in Öpanjo geïntPruPerd T o U 203 kwaai Ie Oadix Ay haa bmnen w i Vnici f ibrük aan MtiiN aniidddek4i doinr e n SpauuiMohc torpetioobuvi gc Jeept ZJj w rd onndddt llijk geif iti met rd Ua Ruaseni verso han en llcli Ill lw t UoMteii kwaur tiet aan h front bij Kiga iiiHMcben di JowitztHi Pijdt i wina tii eïm tot miwniwitmitin i n ttWHt heu voorj o t u Ite Kiwswn zijn ijvei ig l rzii i vAtAx Io iir oIwn i M wi Imn trot p n foniwuliri t oidi iuii Vaandel ultgurolkt To ilta Ifiiift erlo U vaoawk I door df Kind Hoiiii ann d n Hond vmn V crDfiiiklin giHthonkt aoiigL jodeii Tevi ris zijn DAib dlü fmiuilf van ItalJnoiwulte vrijwlIJI irt dliu in öerv liJ g iikiin i li zijn ondeiwcd eidling ii uitgierulkt iii H ai i hwdt lïaarhif nanmnui itotiii gi prokcw ca ook hH woord g riobt tot d SkTvH fti iiipitairo niHsmli fie dd pli flitlgluid bijwoomlt JJ o Koning van lulgarlje van hot front t r u g Uftar A ni ROntURsidMiowvtftDdl dfr Koningin plotHuilJn loolititr i fTcwordV fi i de koiiiiiig Be zinji aai i t front iwvond diib Mijk iiiajw Sofm tffl iifrtfi Jtcord en liceft bij Tikii gu Vvetittvonil door de imriHi n verjftizrid naar i luliio adi tKp vifi DëKEUABKIN Uljnontplof Bing Aan da WcMkiiat vfta MéêOA lw éauft bijlifati vnn Thy Iwfofl wlldtoo gk reo wV 1L vifWjInTi uit i bTg ceiijge K MJe ïtiikki n vaiï nti mijn dJe aan laod goI éri vm w vcTWii rer tot Ai mijn Op dat ougetibUk oiitpMte Zifi i =i44u r weixiwt O p iag Kféood on tl zövwnde ern lig genoiul I uor du Qiiiipto ll i iiontbiiOihI xui kr M4T VMi lU M luSdWlijneti eKsiijfe iiM t iv dh pui uiag wni zoo hnivig dht lie hiilwn In l lij Ijoron Im I bn Naaj nirbiidt iü nit bwl nilljiiciivfld Iti bew ng gn ktMiten NOORWBOKN Graia niuionopollat 1K4 Ketkü liBogiA be bM RtfbnalLi d iMlu loHU itlt Chrirtthmia dat la Noortn rg i i n graaiuiionoi olic it iu vwrwat hli i l e regtywting d uHnlwler v m Ie Vt iwiE kfe en iv ilw nuiTderlwiii van de pwH M titaire lm ecuan didu tMioüiiinttt i linoef hu si4elt voor teu inonopalio Iwitben vn AMXROU Dff anthulde lelnflraidnran Bijzoodent corri M ml Ut n te WaMiJngton wijwn erop dat riwti ftlfl omid IkM Feuaïetön gi ooiendu WofmKTi on dion atati n h iiwl daari ovoii u gc n ann Kr wow zour cturWnig opvaaieodti aan haar böhalvo de Dp man bl v a aan Zijn kruier stront pddo maar voort dtoojï diat kwaiii er niet op aan HH m èïje hadi Imni g©vpDBgdl to wftc4it hij waohtto Oatt in atilte om te hoonai wat zij wilia zog Wik u ais t u bllUtft m dSofl bekljLiffl dW ik hocj gaamei zou vt rftoopon bcgwn zij MiKfl hf i zult u h viüca koopen Niemandl aiMkr wil dait maar voegde zij flr haaflll bij Ik t yDk w lat u hot mooi zuit vin n Hij tag haar eenïgn oogienfeUkkm atralt aim Btt zij beentwoordido Sm bUk irn r onwill eköiirtg dbru oiiKlöt zij Ihbu walde trotte ronL Waarom vraagt giJ m j oiu e koopcn wat gij verkoopen wilt antwoordtto hif hm cme vraag Ia h voor Ilefdaa uid of vwT do zaak der Suf O Dped h ig Jiki Toorlfcidfidighöidl rlop h t nueiatjcf ait Fn Ik u oei ui wat u bedoH met Suffrag ttee De miau Jachto Waar hebt gïj gewoond vroen hij baar Zfj bjootihfo over eene onweiendbcid welke vraanwIeUngëa blikbaar gieppig vwjdwi Mdit bil rarUeJe bij mijw roo4mioedcT k de zij uit niaaiT ik mocht movt vri idinoen hobbtJn of betoeken fkigigen of èe oouranten le ea Ik hflb haacT hui pa verlateci cn weagc4 naair Lon 0 e gftan Ifc moot n eArIx ndipn gma nmar ik heb gom M fn mm wü mtj nfet vertrotiweo d ik mija kaartje iM l etft4m zoodir Ik wat heb Daarom traic riito ik een kleinood te ver kxwfwo óM Ik bezH m okMMid wiMe biH kvopm Ik dftoiit toen Ik u uit den ViWi tofcut iinidiig tot uitvwr van gotsjepen iiflOT trein aa kowiai ihi a In t nwmoUim zoiidt d cK n Ik wn t mot waorosK iiiear u zijt andtaiw U z er uit aUiof ii liwl wat van koetbaro dSngen weet m of ze e lit zijn en alsof ii ndet dwaaa w of zooaJfl dSe andwe mtTiBohen r ank u antwoonWe hij m gümi hto VTi ndeJijk gndlHi mn awdier nwn zi lk eeno onliirorting niet si aairdi en 9ehiJTLl aair onsdmldlg iiki jo i wn Bi oorwo©3l toni 01 Ü i uur ffaivopd had lic 8chres i dlati zou hij ook g Miiila hr iv himL maar uiet op dewJMo wijze Hij zoii er z or van zijn gewooat da t het n ei8 o een ajet nv dto man om dlwaaw wah Ilij ag kmAi do tf ntrtri ll KilMfl l Ui dLhzfil êocii twijfpid toob awt dat zijn iühUmX onitrwit htt iiwiiajawaarbffld sprak Zij WB wbt in haar öoort ihxj vrowiid dat öoort ook iuoclit zijn en lK t wH hij iriolizK K ii iiitlttchtjL koiii hij toch niet nalaten to v irtangeu dat hij Ma voor liaar kon dkxai xooaJi eo ouditsre broddüT Uv Voor öra oog nbUk dwaakk n zijne gedboliteii af naar de vrouw die hem vwwaditte eci roedfl op hem wadHlo daar de treÜL ta laat wa0 Maar tcratond wenl haar boeld weiT verdrojigen ia zijag t Gij aeigt dat uwe groMinowlör met wlkiB dat gij vrlendiiMacn liadt zelde hij toci Ptüjnt go te ertrouwen op uwe etgWï kimnis d r rucowAwiijko atóuur dodat moo veel mow d ïikl over wa4 nieu niet mag doen ot ae vn Kennis vUPïït Koo grappig ia ohm lioofd antwoordde t mfdsje op veromtechuldlgenden toon zooals een getuige zou B nne fi om een advoo ike Inatige vragen doot te bcvredlgtAii Hiw ia het klednood dat ik woai th te vwkoop o Hei wa Via mijn vader en behiooraa aao ziJD vader m grootva Zij Opiiidks liftlry iig iaiulrfci i ndN littnd tni lUi iM daMMp zien van mooi i Wid w irk met Jw4 wajM der ManhounldH van Itianut in tmaui ftüng hmH ecii uJl Mzoelrt i moolL n cadrngonn Dit shTraad waw ztti van vol vadi r op vele zoooiH ovorgfftöo want h wa uüinetena tw tiond irit jaar oud Oij wïU du voriijoopenl riep d iimr Wel Ik moe ta Ijondtti konien veroi t iölwl di zij zioheeW en hi t ofnlgp t M ik eiJit bt iwdk ilb ino iU waant ia lo vi rküoix n Ik wWt doi u v ri 7 Wa amnÜ dat iHt eriH wat I to and pw wil k n er rwuiwi lijkrt naar kijkwi bt ielve een hefii ftkeflge man dl niiijn haod fc ukte toe ik h in d ffp 4d h t zi n en ilat maakte da k iijij zoo lonPp jegfwui hnn gedroeg ktt hij ten4o d wegff Wa uw vadar een Maiol ooald va Uitrum vpoi de u n dio lian hattd nil I id giifrukt tni gtnxi weoisoh littd te kiTWfcfn g ge tii dM te will doeu ofA hoon hij liare oog m nii van haar gi laat afwebddp Js Wei herkcfiC u oase kleuren en wapenil Ik H y dé Ml to herkennen Ken oo enMik lang wafl hj Id de verso lng om et Dige intfclktliig aangttaiide zi mV liiteraBii toe tu voe8 maaj hij bedwong dlfn hiMt IiHlN n gij k l noodig hetjt kunt gij hier wei U op 1 e i Wïi ïonthv i U verkoopen ging hij voort Ht t m jaioiixT zijn ao wn ttrfiftuk MMaiMi tn doen Ik vi nlei M tk dat kondoen zei bet ntdtfju Natuurlijk kou dM U ti r i n Ik ga naar Lotxk ti mh i uan l ap tf ïioekeii mijn lowdbr giogzij voo t op eiii andi Kii tooiL Abt ik bij haar b iiv sml zij ndj naitmriijk ntd i tfwa Ik kan ii l nlg lulalm ajs u iiijg iiOi c liHuit o ii iiri i kaaa tje U U takm u uta 4rti4 n v ii kj lii h v4 kM liwtjB meer onKlnt ik Iksar niiiHHoMen ikltt teMoiul vind Ik iiii0 t nAiHolii nog ergic tM aiidin liMiigaAn na I owlen ot 4KMn Ik Itet ai t hoop WIU u mtj wat gefd m de p ild KilKmdKti tot ik lit aal Dat zou ik iufgwoliktt wt wilb n fiw n vide de ma lanncztuiiit iVaar gij dunkt toch ztktv lutt alhvn ia den naulii mar landen te viTtn kon Waaixnn nk r we rlp do zij Er to giefti tfrvruir In o irtiim wW Ik beo r iBooil iu gewer maar ik heb er vtM ONT in boeken en tic d W dai ik riiw n prctiJ B M vWiJlin r liij zijt nog nooit ta ven treén ge w t Nf n OBum Uc n Irooiua H hulii gi l r i bm rt rij gaat nooW op re 1 ik hl aftijd Inj Imw gewoond lm Diljn vathv niet g orvm wa o uiijneBiowfcr nl ni t gnooiM kt wan f weost e gaao toen ik oogemkltHikkind wad Mi Ik waamciajuN wt alsandere mffatlfw zijn gniwerrt Maar nu iitMi ik wel andenr irijn v rondtreüel Ik isi don on zoiwfc rHng actiijwn IpAa b iittMrdIe Tinj aan adMuf ik Mn wild dU rwa liofn dk naar d n w lg naar n4 Mioii Wardl VMTolgtl