Goudsche Courant, donderdag 13 september 1917

50e Jaargang i o 13404 19 Telefoon Interc 82 w wrtm du tH q tMen dif umm iii dt uH iU g viui m awi OOM vtrlHHitUtu OuMhuIh rij OHzi vviMtgii iMTt idSviUiKiH id onn di o vr dH tf utility k kmiHtt fpav u lu groote treikkt ii gavpa witn d voorwoardiik oor di n vrvdio aan doordal wij wvLIttardt lat onzo oortotfulft doch op verovwiiitft dat wIJ fp eo woc iiuiiifcKïlHvi ooriog r vofcertn wiiMubcn litat wij Btrw n naar wtt vr d itU onae btihuigtya on d i Til ta i ttn dot wij zWM üiH WO wtWTOpUwtti van dwi oorlo la oorka M n lt t uimIii gvrwtiwiolrf aditm lat In ptaatM van hot niw gewvtkk dor wapx ifn do tMK Frwtiappij vaa M nx lu zich ldui u iteldcD lilj db ondtfrUngti aanraklnc dor volkeu ok aanvaar Kti wij im t dank en Im rttidwiHitiiJindi iv hfttMV thu l uaatrfvi uUU vr ib iM oo nttelUii au Uii lU dligcn Vodor aoovxT gaande lHrn 4 hvllHfi h ikl kan ittttimrlyk ale hti daa tot hoi dorl kikk n oit zij ook In dsn krin onzer vijaodm U rt tdiwllllg wonk ontvanffeik AiwH ni jiiot ten wij In h t bewusWlla van onao J racltt en oaaaiiv fbtl are poMuiif uua en btwliAbuldl dlo teun iadt blJ do jongttto suooeMMb ouziv trooptn de Strijd tot htt ulterA vollu ud i Het laatate belangrUlw nieuws uit Patrograd ia wel het telegram dat meldt dat Komilof onder zekere voorwaarden onderwerping iieeft aangeboden doch d Voorl regeering zilJn onTOorwaardelyke overgave eischt AIb dit juist is zou uit zoo spoedig inbinden bigken dat li in sQn beweegredenen en steun niet erg krachtig staat Eigenaardig is dan ook te zien hoe de Manchester Guardian Komilof verdenlrt van het bevorderen van Duitsche belangen en h na zich den macht verzekerd te hebben onmiddelIUk vrede zou willen sluiten terwijl ook het Bemer Tageblatt in die richting scluijft Toch weten wy nog te weinig van Komilof s drijfveeren om uit te maken of hü een eerauchtig patriot dan wel een verrader is Bl kt het eerstgemrtde bericht intusschen juist dan wordt de positie van Kerensky aanmeikelijk versterkt en het gerucht waarschijnlijker dat Komilof over slechts enkele wilde horden beschikt Het is trouwens wel onwaarsch nlijk dat de man die het leger z n pas verworven vrijheden al dadelijk wilde ontnemen en het eerst de wederinvoering der doodstraf bepleitte door dat zelfde leger blindelings gevolgd zou worden by een contra revoluUe die den tjjd van het sohriUMwind d Nr T u n sou kinmen terugroepen Dat verscliillende generaals Komilof blijkbaar volgden zegt dan ook niets voor de stemming ten aanzien dewr zaak onder de soldaten massa Dat Kerensky door de Sovjet en de geheele revolutionaire democratie wordt gesteund een steun waarin h zich gezien zijn afwijzende houding tegenover Komilof s capitulatie sterk voelt blykt uit hetgeen de minister van arbeid Skobelef in een algemeene vergadering der centrale uitvoerende comité s van de raden van arbeiders soldaten datenen boeren afgevaardigden zeide toen hü het avontuur van Komilof besprak en verklaarde dat de regeering handelde in volkomen overeenstemming met de revolutionaire democratie De minister eindigde met de verklaring dat de aanwezigheid in de nieuwe regeering van elementen die op de een of awJere wüze met Komilof in verbinding staan onmogel k moet worden gemaakt De minister van Binnenlandsche Zaken Avksentief constateerde dat door Komilof s opstandigheid de fronten drie dagen lang zonder verdedigingsmiddelen en zonder oppercommando waren gebleven De minister voegde er bij dat Komilof een zeer zware straf moet ondergaan De regeering zal niets doen om zijn lot te verzachten Tot Feuilleton UIT DE HAND TEKOOPbei BUROCRHUIS Maande aan de Zuidzijdt van de Hoogitraat Ie HAASTIIKCHT in huur en bewoond door Mej de Wed P OoNK Brieven met op eif ven pnji orden frencu Inlewaclii door B I VAN EISDEN Ie E ln e Prov Groningen 2176 15 DE COMMISSIE VAN TOEZICHT VAN HET VLÜCHTOORD GOUDA zal op Donderdag 20 September 1917 des namiddag $ uur ten kantore van genoemd Vluohtoord aanbesteden de levering van de voor genoemd Vluclitoord benoodigde artilcelen tw 2177 30 Pireeil I KroiileÉrswaren Perceel II Maroarine Voorwaarden zyn vanaf heden ter inzage ten kantore van het Vluohtoord van 9 13 en 2 4 ure Inaohrijvingsbiljetten in gesloten couvert moeten op 20 September a e vóór 12 ure 8 middags besiorgd zyn ten kantore van het Vluohtoord Qcmeiifftl OorlvffuiiMwi apaa ou du goallloerdonï Burggraai litjtl hut hootd van Ai Jabausohe niiatfie boeit h t milnifitf Tio vaa Buitenhuuluciiv Zaken és oniieetw wr oko4rin éoim toekotiKn dat Japau al zlju b ucMkl aro ooonowiaclH kraohtt Vi outHtau trcori voor dui V4 aexdlgiiig van Iwwapeuiusmtuig voor KuMiaiuK Ja tem At t ztoh Voor dl tnk van Amor a dMcrdaor te vtirlleltten Autonka vt rwliaf HtiMjaud brt Doudlgo geiM om bwttiilhigeik tn Japan to doeik BUITfiNLANDHCH NIEUWB BUSLAMU Vorkloziugnn in Inland In i inland worttt zooala dtt t raidtf £ tg uit UtOt lwU vemoeiitt nooitgvgaan SKt towberokfeelon oor do niouwo verkleoJngm voor dk n Ijaufklag I oudor ditddi tiio partljiiL M igi ib overal Ui den lande Vfrki ziii vgad rlii4 i n l i onalbonki iiJkJuid van I mlomdl MLaat oIk lioofd int alDftwul op lu4 protfionisua der aoetallMtieo ai dat der bur iriljke partij TjïUIng ran Ku è l a roepen De VoortoopJgo R ffst 4u ttetdoot dat btt uoodzakiiijk wom uunUihkilijk oMiattdIhig te diO vi i laiit 4 liWj fi ait di Ku Awi iroeipii loit IWiuJp vfl d orsa itiHathwp der l lUer op Mn dkff tat iBoettn goMrtiiedin 1 H óoH btwiia 1 i voortthireud kadatatv van Ik4 higer aan IH It gcno I M f it tlfnfc wordt nOod sakohjk gi u4it ten tindfe het l cier a rOorgatuneieTen Puik best RUNDVLEESCH zonder been S8 e nt per pond Prima LAMSVLEESCH 4tl CMBnt per pond bil POUW NATZIJL TOLWIJK en bH JOH V ERK 2175 IS BERMMWOUDC Tandpoedap Tandpasta Tandbopstels Vrouw koi Ung ziek wsh toeu uj lotjii tel vr Hi krwis en M wna waarttjfc boni aardig van Itaar liet luila Ui vorlattn n naar oen borfHtdUiigHOord te pMa ioedu 1uuk4 hofh ij dat güdiMHlV Ik wist niet Natuurhjk véti Uaar jo bt bo rft het ja nUt zoo aan te irokkm Zij wordt vaal bM T verzongd ki m honb üugpoonf laut do beMe verptea dan la haar vigm ïtuUk Kn tot Motehiff lulkn wij bH iKMdc aaa haar opdrevm Albw Bï4da dU zooaVt ene koniatUi kon bW liccb vaurg riMd hanx kroon aan een trMiw dlinaar lo boenen BmH laciit euBdsaaisii u vig e zijBe aoatnr ktvk haaiaigi naar hiiu op oiv i slea o4 hij dm Hitot tiM baar dreef ZU ftren iuim dkU H opm VMWtamvaa liet ftaJon en Im ianipliobt wiwiv soo liMik r door du DudL rwt iMc io g eltMt iMrd kaotm garó nm dot nj i proftet ken zkn De omtrclikm vaa het hare kIraiiHn ook dtikMi ut hxn r j Imiiilg hare kin opHotatev Broeder mu n ti r tiaddm tx UVn orn gowt voofkon Ni nnar zoo Vnm lMal ilal aij um opvallfnd oyjatraot venB AUne wlHt dot zifwon rwnanüioh paM re aKsuoottu h4m t zijn Icufcr k 4 naar li i wanmvr zij tc an warm wani hit waM zeur lan vn donker utevr afct een Llailaan of Spihijaard dau t tt bngelivuhiiian sij wan b vajl f ttoikk m hkind m wim zloh zoo ic kitixkn dat zij b t voonlivlltM niikwem Allo Wwfw portreMeu unuoKa of alsoadnWk tpmo DMi voor ODumUm m tlJdsotirUlm vle len op m wtvden door de uUnvWa ba atdwuwd a kennkvMjk vaar dm Verkoop htuuwr bo i en au 2182 15 Weijer Hoefhamer APOTHEEK aOUWE 135 TEL 37 S Ce van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Waoamtnal itS DEII H a Tal nS 1990 GROOIE SdRTEKKINO 10 INSTRUMENTEN VOORRADIO BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Fa 13 Kk oila ie imj zoo aoemt Zij lachw ovai liet zou niat lüiulurt n ada ik vijl en twln wa in plaato v a h i r niet toer Ik il Uh dftt mon r BjSiiLr Gem dkig oiufer dtoa nPg a eu twlnZi wa Neurg W dW h j ali nJntl tl SL fi r imv negen iwfciüg geirwet m was jutet voor oeuo VCTamk ring beKonnetv openhartig to hefceniwn dW zjj dertig waa Zij wa nooit Jn ataet g wcert Baatl te vergomen dat hij jon er wm dan zij maar zij koa er wel p vertrouwen éu hii ku ni t ot Mr maakle Hij wa y tkeiiik eJhest ÏSni h Ifit dat zij aouw jMowSoJi Ap herowa ir waren ngen dïe hij kon éom w h n op wana ft aia vorpIö r huU ÏL J l t san g md wwi n liodi Bij nam grt ij oo la SINOER Maatschappij Dep6ts alom GOUDA Kleiweg 5 Dienstaanbiedingen hebbflo in de Qoudsche Courant afemfa tueeeê Hpr Deiewl erlrDlitii kostei sleekit kU TSoraitNillig 1 6 regele 0 2fi voor elke regel meer 5 oenta Opgaaf oitaloitand aas bat Borean I 1 Oct 2 uur Gkib Bouw m Vfwii toezicbt OndarataivdMDiaiiiiadv Aimen lliRULY s Zeeppoeder Heden overleed na e n lang óutigc ongeiteldheid onse mni geliefde ecbl nooic ea moeder Hivnigwjntjoiiiiiiiiöerrsi J H OOSTINGH EN KiNDERKN EIKELS EN KASTANJES KOOPEN WIJ BIJ ELKE HOEVEELHEID MINSTENS 10000 JULO BETALEN BESLIST HOOGSTEN PRIJS 2 20 OP VERZOEK KOMT EEN ONZER REIZIGERS G J SCHELLENS TILBURG Tal grani dpaa CHELLEIIS Talalaan 841 m QouoA U Sepi 1917 OoMkaven 56 De be flfenU zal plaau bcbbcn op deOude Bc a rpUau te Utrecht op Zaterdag 15 Sept ie 11 15 uur 2178 19 Hiermede vervullen wij den treurigen plicht kennii te geven van bel overlijden van on geliefde docbter en zuMcr Jaooba JohannAt ecbtgenooie van den Heer J H OOSTINOK J GOETTSCH J J B GOETTSCH W GOETTSCH Utrecht U Sepi 1917 2179 19 SudhoudertlMn 91 Eenige kennisgeving Als gij begint te vermageren AU gij merkt dat uwe Uckaaaiikrichten afoemea All uw wangen bleek worden AU gi lait hebt van duizelingen AU hoofdpijn u nu en dan plaagt AU gij onruilig ilaapl AU gij laat bebt van harlktoppingen AU gij morgeni vermoeid wakker wordt AU gij luizingea hebt in boofd en ooren AU gij pijn in rug en lendenen hebt Te Koop Burgerliuis AU de leveniluit u ontbreekt i AU gij u afgemat gevoelt AU gij zenuwachtig lijt dan is het tijd om genezing te zoeken Want al de bovengenoemde venchijnielen wijzen er op dat uw lichaam verzwakt li en uw zenuwen ovenpennen zijn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om versterkt te worden Door tijdig in te grijpen en een goed bloed lichaam en zenuwverilerkend middel Ie gebruiken kunnen ernitige ziekten voorkomen worden en kunnen volkomen gezondheid kracht en ieveniluit weer uw deel worden Wacht daarom niet maar begin dadelijk genezing te loeken die gij be lUt cult vinden door het gebruik ran J Mijnhardt s Levetogen BEj hel gebruik hiervan kunt gij van luccei verzekerd zijnIn buuen van 90 et fl 75 f4 2S f8 25 Verkrijgbaar bij ApoMivkara en DroglrtMi 2043 86 Abonneert ü op Het Sténografiscli Verslag van het Verhandelde in den Qemeanteraad van Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de besohikkingen daarop en de itenograiiioh opgenomen discussies alles bgeen in boekformaaf ABONNEMENTSPRIJS voor abonni i op dit blad 1 OM per kwartaal bij vooruitbetaling voor niet abonné s 0 50 per kwartaal bij voomitbotaling t0 Abonnementen worden aangenomao door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Germaan Riiwielen w sJlma xjor voor f de gdgvSSwaard fóeJt vaa aas rijit el omdat xaöitaa H V RIJWieUNDUSTIin ft J v Wr n nCPPCL Vertegenwoordiger A RIETKERK Oouda ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK ell uil S o PANDBRIEVEN A 90 o Verkrijtbeu Ie Goaila bij de NATIONALE BANIVEUtENIOING i de He renM J OQIEK A Co en H H BffecUnhandeleren 1224 20 i Pandbrleven In omloop ruim f 11 000 000 lemen s UflUijke Mriekefl pfeslijil Ie formeer 0P9ERI0HT ira Voedert aw Vm met de imivtré Jmrwe LIJISZAADROEREN merk STER en W L an SOYJIBOOIIEIIKOEKEM mark W L 0itwmtenda door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingavaarde aar IHploma Pariiê 1900 Segt GouOeH UeOaUlt MERK DE HAMER Oc heb nooit myn Haar verwaarloosd Hl kcb Koao v rt Brca acI den II laar gebrallil ca aaa kaar I aebmlk keb Ik oiync wcaMe vaa ICIannad fiaflrca e a a Baat I M daakaaf U kiuit oot lui Oiioad Ha ttObiii Beproef deia metliode en btglo aadaaf Oa aaai Uw Apolhclcer Drogiit of napper Itoop een lleicb KOKO van P Q 1i gebniUi het 14 daeen aooali voorICKhreven en taf dan op bal araAii VOOR HH moTo lUB HET LEVEII Een mlvcrt Hcidirt NUf vtttt vloilitol bovordwt dan Hutgwl VenUftt üè MIm CD dotf dltnii u $ fcD Tnnlcmn voor de Uur wbrteli VoorkoBil hel Splyléo ol UltvilUn Hoofdaler en Rooi verdwynen nidst nuKOKO c n paar keer gibnilkl hiatt mta prenkelt bet eeavoudfi op hti Haar din wrytl 1 men het zacht la ni iivdenéairtiehe richtlu én boralelt bet flink Wy ttelUfi flien ilwue ol onnooilylit Mtlitii an Koho mur wy itgpti tnhoudMvil flat all aan Zulvar fiaaaaimlddal veor M Haar gaen ng r PrapirMl dll taa avaaafwi WAAUfcnuwmoi Ultatakaada pHuaratan werden dlkwrl nMNnMktj vaifbil hravM d MhU af Weiojr eliU ftafMÏ U al t kê wordl ainitr bultaavari Bchia Keka eo loa faiièïnit an werdt nooit verkocht kondar eeao vona ida bnlun n 0 7B fl 1 60 M fl 8 ptr FHooii Alleen Varteeenwoordlger Voor N en Z Holland Ufteeht Zeeland N Brabant en Limburgr P DESSERS Am t pdBM Voor PrieiUnd Groningen Drenthe Ovcivsc en Oelderlandi FIpiw B MEIWPEBSMA ntfk KOKO SHAMPOO POEDERS lyn wel een proef fwaard tweelourten Nat en Droog Koop ic waar U KOKO koopt p 0 I2W per p gkit lHfOI CeOPS üfijilslraal 28 üiiiiJa iJ IUmUcliooglieveo Tijdelijke Pi ijsvephooging Kleine Beach t 0 85 Middensoort 1 80 lOroote flegch f 3 25 EXTRA PRACHTPROORAM met het aoaoeanuminer t Singer Ie lieÉ eeeer HoeÉr Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacMnes GoToalvol drama ia 3 aotan Boaleode Laveoiroman Uit nood getrouwd Conavdi amuaaBta 2185 35 OP T SPOOR OER TliOERlil Spaaaead drama ia 2 aotaa lederen avond voorstelling van 8 tot 10 uur Zaterdags en Zondags vanaf 7 uur doorloopend want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle haiehoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Snr EB NAAIMACHINES DIE MEN AAN ÏÏITHANGBOED HANEENNEN kunt U krQgen In al onze winkels Adverteert in dit Blad A a EiTlD A Beleefd veno en wi rereg ld ttfiUi mededeeling te mogen ontvstvea van mgaderingen concerton TennalceM kh dflii e x om dezft dan in onaa agenda to f ai Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten Stülameublementen in leer en peluch Boekenluuten Tweepersoons onbeslapen Veerenbëdstellen Kapokmalnusen Slaapkamermeubelen ena ens alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoaen vanaf fl7 B0 Stqikast f20 stgitafel f 9 60 Spiegels f S 60 f 7 60 ena ElectriMhe Dnikkerü A BXUNKUAM ZOON Oovda UliinunM lniililiiimiidh kill Rottardam Vrijdag 14 September 1917 n i jI l i l 1 GOVMHË GOVRAIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 1 ABONNEMENT8PRU pm k ailMl I 1 25 p r wMk 10 eaM a kwKUal 1 75 P o raI raw da bMo rg tag pm kiopar gMchiidL PfMic tr MM pM kvaitaaf f IJO fpM Z n iMta a h d 1 2 Abtwromnnf ordaa da oUikB aaaifMiCKBaa tam w hvwa U UT SI GoUDA bij HM cC ni a dv boefcha d i M da poatk iton ADVKRTENTIBPUJS UH Gouda m OBatroka bobooraiKla tot det Wwetkrinl S loMb 1 0 elk NÉol mmi t 0 10 Bij dria acMAromvoiCesda pUotaiafMi wordoa L Vo MlM OoNtfa M daa boaortkrioi 1 ra ab f OJQ Iha INGBZONDBN UXOBOUUNOBN i 1 4 ea b I IM Mm m m Op de oorpotiaa doWtal twM GawoM advofiowiAai m Miili llillajW h $ l pnia Grooaa touan m raad mmt ptaotan KUUNB AOVUramtN aM i a nap vwkoo h w ni ii I S i ri f IJS MMiMS J IIMil I Êh BlilM BIIi i Telefoon Intero 82 Üitgevetn Ao BRINKMAN ZOON persstemmen iosake Boanoa Airw Het telegraafsgentschap wijst er daarbij op dat verscheidene bladen zich ep zeer critische wijze hierover uiten en deelt mee dat het Stockh DagbL schrijft dat het trom melvuur dezer persstemmeB zijn uitwerking mist Zweden zal den weg van zjjn loyale onzijdigheidspolitiek niet verlaten Ook Svenaku Dagbl zou in dien zin schrijven en wijst op den slechten indruk welken het onderscheid tusKhen regtering en volk in Zweden maakt Een Engelsch telegram hiertegenover geaft aan dat de Zweedsche pers in het algemeen haar misnoegen uitspreekt over de Zweedsche regeering Eenstemmig loo heet het hier weer wordt de meening te kennen gegeven dat de autoriteiten to goeder tpuw handelden doch te groot veri rouwen stelden in de loyauteit van hen aas wie zij een dienst bewezen Zooals gewoonlijk xal eehttt ook hier de waarheid wel wear in het midden liggen Hat niauwe Franseh kabinetFa inl e vö is dui tot stand gekomen en de soeJAlisten hebben geweigerd er aan deel te nemen Dit behoeft niet ta vwwonderen als we opmerken dat eigenlijk in de algemeen te volgen politiek door deze kabmetssamenstelling niets wordt veraaderd en eenvoudig Painlevé en Ribot elk met behoud van eigen portefeuille van premierschap hebben verwisseld De nieuwe samenstelling waardoor dus Bibot de buitenlandsche politiek zal blijven leidden duidt ar dan ook op éat Poincaré en niet socialiitfn blijkbaar Vasthouden aan het verdrag beOtlffeiule een bufferstaat aan den Rijn als een der oorlogsdoeleinden een politiek waartegen de socialisten zich steeds gekant hebben Dat het Ribot s aandeel m het kabinet is dat het struikelblok der socialisten werd blijkt ook uit hetgeen AIb Thomas verklaarde Wij kunnen het niet van ons verkrijgen in het kabinet naast Ribot samen te werken Dit is niet een oogenblik waarop we nu wij Ribot onze medewerking wegens de binnenen buiten andsche politiek hebben geweigerd met hem kunnen samenwerken wanneer hij dezelfde portefeuille Ijoudt De positie van dit nieuwe kabinet wordt r door de houding der socialisten en het heengaan van een figuur als AIb Thomas niet sterker op en n openlijke oppositie achijnt niet te zullen uitblijven Over de persoonlijkheid van den nieuwen premier ziJ nog het volgende gemeld Painlevé werd 6 December 1863 geboren als zoon van een Parijsch arbeider Hij wlenizich niet gelijk zoo velen In Frankrijk ai s tijdens zijn jeugd in het staatkundig strijdperk doch wijdde zich geheel aan ziJn stu Ses De wiskunde was zijn geliefkoMde wetenschap Hij bezat een mathematisch geide dat zün leermeesters verbaasde en hem reeds op ll jarig n leeftijd dm graad van baccalaurus deed behalen Nog slechts kort van de schoolbanken verkreeg hij al een groote bekendheid en xyn talrijke ontdekkingeu en gesohriftan deden hem weldra een eeraplaats Innemen onder de geleerden van Europa Op 23 jarigen leeftijd ontving hU een professoraat te Rijssel 6 jaar later bekleedde hy een leerstoel aan de Sorbonne In 1900 kreeg hij zitting in de Academie van Wetenschappen een der afdeehngen van het Institute de France Met den rang van mimater van Staat bekleed zette hij zijn colleges aan Sorbonne f t Kolytechnische School voort en vele van FraAkrijk s beste artillerie officieren danken htm bekwaamheid aan Painlevé Voor he vllegwezen heeft deze wiskundige groote verdiensten gehad Hij bestudeerde het zwaarderdan de Iucht probleem en hetgeen hij op dit gebied publiceerde was van beslissende betaekenis voor den vooruitgang der aviatiek Eerst in 1910 toen hij als geleerde reeds beroemd was werd hij door het 5e Farijsche arrondissement naar de Kamer gezonden Van 28 Oct 1916 tot 12 Dec 1916 was hij Minister van Onderwijs In het kabhiet Briand was Painlevé een der invloedrijkste mannen ofschoon bijna alle overige leden bekende oud mlnisters waren Bij de Ingrijpende wijzigingen welke in dit ministerie den 12en December 1916 werden aangebracht verloor Painlevé zijn portefeuille Hij trad vervolgens op als hoofd dar oppositie waUu het kablnet Briand ten val bracht en 19 Haart 1917 kreeg hij als ml nistar van Oorlog zitting In het kabinetBibot waarin hiJ klaarblijkelijk een grooter rol heeft gespeeld dan de bejaarde premier Dat het vertrouwen in dezen staatsman groot Is blijkt niet alleen uit de opdracht welke hij thans ontving van Fomcaré doch ook uit het feit dat de pers tijdens haar campagne naar aanleiding van de saak Almareyda zieh zelden of in het gekeel niet tegen Painlevé richtte Ihi lurtijistw prtwldletit Wckerle lieeh In 4 vergadering van het Ooetenrijkschc Buit van Afgeivaairdlgdlt njhtt prograiooiR der ni uwi opge trodea r I o e r i n g lidetnitferErt IliJ vorkloardi dat innulit het nlut doenlijk biijken uK t ht t Imijdign huls van Afgê vaardlgdcin e kie roohtbervornkFag tot Htand te hrengem do rfffoerlng am kwcutio aan htt oordeH der naitte zou ondorworpen n nieiiwo iTkicolngen uiUtchrijvea I u iiilniwteripjwltïent stond vervolgcna tftil bij gt woTisolkto Uor ora lng4 n a vcr c lt IIendfl takhiii van bestuur en zeiile daarop wat onze b u t ton t a n dsioho p D 11 1 i t k tvetteft kMiwo aanhankelijkiH td aan onoto bomtgenootan en M f i i4t id opbfodMi iivet itt n op all ptintvn zipt ihi KrOndiHAagieuL van dkvze ataatkiindi W lkf Mmt iitt t tiikol Mumn iloet gnaD IdcIi ook otM gOKaui niiJk va eendraobtlg lotn ntre en naar het tAulli D vva wa iM hooi IJken en duurzaauen vrule Wt Zal er orde komen in dpn Russisohen ohnos De Zweedsohe telegraié afffairea Het nieuwe Kabinet Painiewóa De Qoatenryksohe if Mlp Aan de fronten B en w W ini 0tgbïlSld ONS OVERZICHT Alot zei de minister dat de taak der nieuwe rege ring siü bestaan in strijd tegen de pogingen der contra revolutionnairen waarborging van de vrijheid van het land en verdediging van het vaderland tegen doi buitenlandachen vijand TseretelU vestigde nog de aandacht op de noodzakelijkheid van onverwijlde ontbinding der vierde Doema Eigenaardig en teekenend ook wel voor de liuidige positie van Kerensky is dat de iiplomatJeke vertegenwoordigers der geallieerde mogendheden het noodig hebben geoordeeld een zeer diplomatiek gestelde verklaring te publiceeren waarin oa voorkomt Zekere bladen hebben tijdens de jongste gebeurtenissen over de vertegenwoordigers der geallieerde mogendheden te Petrograd gesproken en beweerd dat z j etappen deden om Komilof te steunen of de maatregelen tegen hem te belemmeren Het is niet noodig zulk een bewering tegen te spreken Zij Is in strijd met de rol der geaUteerden in zake Rusland s binnenlandsche aangelegenheden De vertegenwoordigers van alle Ententemogendheden te Petrograd bieden in volle sympathie met de groote democratie hun bondgenoot hun goede diensten aan om edveri atA in e n burgar oorlog ta vermijden Belangrijk nog is het telegram dat thans pieldl dat de voorl regeering Kerensky lot generalissimus heeft benoemd en Alexief tot chef van den genenden staf De Zweedsche affaire schijnt iterlijk aan het verioopen at zal zjj nog vele kabinetten broeien na het eerste rumoer Toch schijnt deze kwestie gelukkig feen uitbreiding van den oorlog tengevolge Qb zullen hebben althans de Amerikaansche gezant te Stockholm gaf aan den ZweedKhen minister van Buitenl Zaken geruatatellende verklaringen Anders schijnt het publiek ia Argentinië er over te denken dat te Buenos Aires antiDuitsche betoogingen op touw zette waarbij het gepeupel alvast tegen de Duitsche gebouwen optrok en deze in vlammen zette Hoe Moeilijk het is conclusies te trekken uit de telegrammen blgkt duidelyk als we de tegenstrijdige berichten vergelijken door de verschillende telegniaf agentschappen oïergeseind zoo bijvoorbeeld over de stemming in Zweden Het Wollfbureau dan meldt dat de morgenbladen van den 12den vol ziJn van de Engelsche en Amerikaansche liioui tri4t imj aaii z ltj zijn gieikti want dnj wijiRo waarop hij hc h tft erkrflgen w H wn uiting vaa zi wkraoht JuiHt omdat nvm dat bij nooit zal trouw n wtnfleb Bc Ik kan biwrijpwi boe owio vrwuw ten opziotito van h u kan gOTwieo v Au Baj vHaufc li k tom zi plotHoIin opbMd Ik daolit ik vohnaakt ffejukkig vww Ken tag to n hlJ omt vroe mt t liVin in 7 ïpm au4o door St otland te r txen 4 ii bcHii hij Iteioofdb emlgo dbgen hii r bij iMte door te brcngm ala hlJ zfti zak i ïtï Lwatcn liad algudaan grnig Afinf vo nt h t vaa h erlijk li ui U hoorcn z gg m dat tilj oiH wildt koiinni Ma Pr and4 rm waren Ui aou hel slcobt prctlljp vinden mpt u on u4l sjkvm Maar aèdeirt ik hem g zi D h ib heii ik mljzHf gedcwokï totdat ik nilj etlentSg gevoeülpLi Waaravcr hel jij je gï kwoJdf Of luj eta vonuoedt We wat ia or to vtcuwx JIJ tof4 het dkiR nlol TiaAr ben Uc lilijdn ot want gIJ zijt beidtj mauoen Indien jij nlots virmofdt waaroui zoa hij het dan dot Je uioct iidj ze ggvw wat jo bedoeJt Ik zal g a riiotig oof bllk hebben 0 r jfl liet toet dat bettw eot dat Ik niet kan rtjvon Je wet dat ik je niet zal verraden Dme vrouw zou geene uUJeigigtng noodig he4 ben Baarotn houd ik van do mannen Jo b t dkis nooit vermoed dat Ik hei aüett geéxKi ÏK f Ik was do maoht achter dien troon wrborgev Ik h l hoo ons lat ti uitrwntlgen en WeUt wn onzint Wt4 ik heb hH hoin J0 hoortu vragen Ht4 waa aan boord van het i cbip on Kn voor hij mij vroe tenzij jo dooi waart hih j lutj ikkm cu zesgon dat ik maar goivu gt Mtdrift kon krljBtn voor Itet evt tvoJ feiid botk dat wij onaeit iik gpviyi UikioMlm to i alkri V€n omdM wij on u laatMto g HctnnJt4iiM iMdÜui vi odit L D uog gtvii tijdl l idfti g 4uid aan ettw nkuwe lu doiktm n wij luukleu gc o vrleuden dlo dmi wat van bet land konden veTWlUv Hei wa i toen dat iiij mij vroug over welk laiul wij wlUrn dirijven en ik laUto Schotfauid Wt4 t ik g toof dat Ik jo dal a li Im boori n zogg mi jo iirij er aiuibermuwt Maar dat won gwno tOMpe liiK daar jo nit t wint dat hij voor zljnt nut kuur naar Aohotlaml giög O ja toch wol Ik loH het In de ew York Sun voor wij iiltaM élik n Vil toen Uc 4de dal wij zlAo iiitnoodiglïnti souden amumiHO ak nlj do onze aannam Itad movrouw Keelincr iirIJ dll huis uog niet aangiHtoden Jo ztHdo toctt aataUWthadtfolMn Ik was r ziA r van dat zljlMtdot n zou oendat zij taii bad laogd dai Ik tfkeolito bohoetfde ta vrmgf Zij v rUngdi vttfi liut te let Msn 2lj wtuwielkto kunnen zeiggcn kM AKoo V vui en IIa il Nonnan e cu voerliMi dagin In Vugustni In haar hui loguonkn iMar Is zij zoor trotsch op en dat lan Aotourleii oiwrIiHV komt Iteróokeo at Ma dat zij oooit h Ovmx itA kotnra zoolang zi W t Ik telecrafc T baar een uur nadai j gezegd bad dat hij a iAfoA a bij oaH soukomeo en wij oown airiatoobt van CarUtlf aoudmn begimuv IM wa alUwn van do guleHvnbaid Hti rulk inak o dat Ut hem u dat ij ultRc ioodlgd waroo UH irof ong lukkig dat de anua ma Miss Barrjjs s Huwelijk door G N CD A M WILLIAMÖON Noanik verboden ftnst een adiiia aan zolfe in liet gebedi Kij buiukerdm u indiordlead naar oiu werkelijk to zi aooflto zij aoinerledi m anderon tra to te dioen geloovcn dot ziJ woiB I n eto uOTi zija ba dewi wi oproclii t€i zijn diaa zou iiïtiUÉirttjdl Wat je naj eena nioost vürtelton © faig Batrfl voort ben ja ver Iwevoeil g f jiD werkelijk oui di ni man l Icm man Iwrikoaldo zij Wait klla tt dat ornfltig ooató Neemt tgij dteacui man tot uw ociiligcaioot Wtfl ik btskeo dat ik hii zou dioon ittdii n hij mij vroew L an iiïoet je verHeM zijn tMwtiato haar broeder Want jo bobt zijji gioKI nint noodSg Wij Vt xlSeu i zoovt dliUzaïidfcu ale wij Iwjt hontJurJen plaMlitt u lo diocw eni aülesi Ixihooi jou wt rkelijk of iiw t jo bchpooren Zij iwliaanKio zich dat zij heau niet iegtmnprak UxAi de d zij d t ukt Zij kon hot niflt verdragen ia woorden ti breogw wat zij la lisai hart alt waarheid frkr idei dat litin auooes te danken yas aan Ba dl d n dtoomw tua évomum hare kleine nPBieHng n i aartUge geme ntaat en luit nooit tot iki pJaaukonditïi h ben gefcraiobt waar zij nu leaaiiira stonAiR Ildt shx itNttt dk 4 van hare natuur vertengidlp diat Basil s u dwJteo dat Irtkirecn zou diiik iL dB ai ite belaagrijkatio in luinnct eompogswHutni waa ja e mü aJIos Kn hot vflm ot ieiuk maar 9 te gen kk 4ijk éieam Indruk U vereöhalfem Bai l vraa zoo heroh n daoht MO gering van zicba f bee ep zoo wrtnig hoe zij op ima sfenmd In hun Wf riE bewondt rde haar zoo troiiwl lan Aooira Ied h Wt meer vaa nman dan iwdeir noAer Ren ik ooit ontmoette zoOa zij Ik houd vta hem om zljiw