Goudsche Courant, maandag 17 september 1917

HOe Jaargang i 13490 Maandag IT September 1917 COIMIVT Isud oor Q 0 v xd a ext Oxxi m±3cé3ie exi m BteHALVE ZON EN FEESTDAGEN VERSCHIJNT DAGELIJKS aaONNaM kwailaal I IlS par wMt IS aaai aal 7 iia il e ti le l pee reitaal f t 75 per waak 14 eeflt ovrral Wnae da bMOvgIqf pai loapar Swikle rt l Praaa kwartaal I 2 MallT II GousA Ui MaB aen o dan boakhaodel e de poelkaaloraa ADVEJITKNTIEFUJS 1 Ul Gowda an oaaetiekaa beboorende HM dea bcworakrlnf J $ n le I 0 aiba laflal naar 1 O 10 Bq dr adMar aavol e de plaemn en wordaa eae leaea tra beeekenil Vaa Mua Ooala ta da baor krias I J rafale OM alkaretel Mar f O li pe poM per kwaftad I 1 50 raat ZoodeSeUad I boaaeiaenlaa wordaa daseUtki eani Telefoon latere 82 Telefoon latere $ 2 leug iachtlg kliek van eodikfisten legthet blad die natuurlijk roet de MMÜi van keizer Wilhelm Hympathiseeren hwft gebandeld volgens d slechUU trftdltiea d r mhelme diplomatie Het is hoog tij dat het Zwttdacha volk een radicale verandering In lijn i tMi B brengt Ook in Zweden siltf is de storm opnieuw opgastokra Aan het Deensche blad Polltlk r wordt tm minste gemeld dat er in bet weedflÉbe ministerie van Buitenl Za ken een af sien rende verandering heaft filaais gevonden Zoo is de eerste onderg scbikta van den minister van Buil landscjie 7aken de kl ibinetB secreUris Widertof gen horst een schors ng welke ongetwijfeld in verband staat met de Argmtijnsche kw tle ofschoon In de officleele m d d elia £ de redett vaa de ehoraing niet wordt genltiemd Ook werd de gehelnm eommiaslt fan den uyKsdag telfegranseh tot een T rg derlng bijeengeroepen Ia de Zweedsche pers dringt BrantlAg nog krachtiger dan vroeger op het aftreden van den mlTtlsIër van Buitenlandsche Zaken aan Zooals te verwachten was zegt Branting nemen de autoriteiten m Engeland geen genoegen met de verde iigin0 van den minister Wat tot heden daaromtrent bek id is geworden bewijst nog duidelijker dan vromer dat ons volk hoe eerder hoe beter zich er van bewust moet worden dat wat er door ons op het gebied van buitenlandache politiek wordt geprestMrd als onpartudlge neutraliteit door de onthullingen zoodanig is gedaald dat het noodsakelijk op een bankroet moet ultloopen In het Zweedsche blad PolitikME eischt het arbeiderscomiti der Uaksche sociaaldemocratische groepen de onmiddellijke bijeenroeping van het parlement Het blad merkt verder op Weinig neutrale landen staan thans zoo slecht aangescheven in de ipublieke opinie der wereld als Zweden Met welk een verachtel k schouderophalen wordt niet elke vredesbemiddeling ontvangen waarin Zweden een rol vervult I Ruslanii tol li pibliak geppoolan eerda Hel nleuvve Koniiikrijkl Polen De loeetanil i n Itali8a De Zweedsf he lalegpaMtfaffairea J aii da fponlen I eni y iBi a i ONS t Kofiilof trwrrestalnll Dat ia v l J rropte meuwfl na oni oTerzicht van Zal Sjr 1 lUrnilof h eft sl overtotgtfi d t I i onderworpen naqj nep zich tot het R $ J m een prMlama londer zelfoverschit htft in een lastaten o si8 he volk had gewewaann h o a niettmg zeide Ik matr flilijzbon des volks die in tevenwoordiffheld van all n m n geheele leven aan zO dieti t heb gegeven met ophoudÉi over de gro 8 vrijheden en de grpote Wiji komst van muji volk te waken ini zOn tee komst aan tru e en zwakke hancjen ia toe vei trouwd D ywid die thans djwr middel van omlcoopei en veitaad in ons land op dt alsof hh er thuis beywr lbrengrt de ietiging et alleen y n de vrijheid l r ook van het bestaan van het Ruasische In het verlangen botsingen te v het storten van Russisch bloed in burgeroorlog te voorkomenp alle belee dijringen vergetende doe ik ten aansehouw van het gansche volk een beroep op de V0 rloopige Regeenng en zeg haar Komt naiir raiin hoofdkwartier waar op mijn eei woord voor uw vrubeid wordt inge staan en vormt met m een regeering van nationale verdediging welke de overwin ni zal verzekeren Het antwoord van de Voorloopige Regeenng op deze laatste uitnoodiging zal wel spoedig worden gehoord Zijn besehuldiging dat Kerensky en de zijnen onbekwaam zjjn het nieuwe Rusland z n taak te laten ten uitvoer brengen wordt door de verdere doortastende maatregelen gelogenstraftr Een geheel anderen toon spreekt dan ook mt de dagorder van Kerensky waar deze eenvoudig weg zegt De onzinnige poging van den opperbevel hebber Komilof en eenige andere generaals om een opstand te verwekken is geëindigd met een volledig échec Dat de beweging beëindigd is londer bloedvergieten is een bewijs voor de uitne mende gezindheid van het Russische volk ziin leger en vloot generaals officieren soldaten en matrozen zijn trouw gebleven aan hun plicht tegenover het vaderland en de wettige regeenng in het geilcht van den vijand Bi de aanvaarding van mijn ambt van opperbevelhebber van de strijdmacht van den Russischen staat verklaar ik volledig vertrouwen te stellen in alle rangen en graden van leger en vloot allen hebben tên volle hun steun verleend in deze moeilijke dagen Een half jaar vryheid heeft nu ieder Br IJ kmst ltwi iet gd i pi m dii oogenblik m d 1M 8te pi richt worden op de verdedif derland tegp d p buitenl Totzooverii dus di str beide belariJgrO figvreQt Russische geschiedenis w derlaag van Kornilof isi zoo gelukkige wu e waar deze BpBnniTÏg aanhield gieten noo lig was Inmiddels gaat men nu voort op den mgestagen weg van vrijmaking van bet eens geknechte Rusland De Russische republiek iB n i geproclameerd In het volgend mani fest door de voort Russische regeering uitgevaardigd K t deie De opstand door generaal Komilof verwekt is onderdrukt maar de wanorde in de gelederen en het land lelve is groot Het vaderland en zijn vrijheid worden opnieuw door een groot gevaar bedreigd Overwegende dat het noodzakeiyk is de politiek en het regime van het Und nauwkeurig aan teduiden dat er een algemeen enthousiasme bestaat voor de republikeinsche idee die op de conferentie te Moskou zoo duidelijk aan het licht is gekomen verklaart de voorloopige regeenng het politiek regime voor republikeinsch en proclameert dientengevolge voor Rusland den republikeinschen regeeringsvorm De dringende noodzakeiyVheid om on verwyid krachtige maatregelen te nemen tot herstel van de in gevaar gebrachte orde In den staat noopte de voorloopige regeenng om alle geiag In handen te leggen van vijf ministers onder leiding van den minister president De voornaamste vraagstukken welke de voorloopige regeering zich stelt herstel ran de orde inden staat en het vpeder opwekken van de strjjdTaardigheld van het leger Overtuigd dat alleen concentratie van alle levende krachten der nabe het vaderland kan redden uit den moeilijken toestand Ckmeiiffd Oorlofnili II n vaainAel voor Viorltun Aan d Mtad Verdun bi hot AiiMfrl kaanMcêie vaondkil o erbaiullgid Bangfi o kii door MWrouw arrol of arrOettui lid van ht4 AuwrUcaaiiedio KoodtokruU D pbWiéibhtUi had plaatM In It unuoor WigheU vRo di oud r pro oct IrlHon Duikjbooti lRohtorferii In hot Kanaal werdim t ooniMh I oa a 1 zsllM p tot zinkt n gebraobt zamwei niHii 30000 br ri ton f Hn nlonwo Dtiit ob krulsor Zsinr b da groole kriiiw traal Kproc te Uantslg van ntapul gok Feuilleton idio hij torötond bciaug in hem IIiJ gnf hctn gtüÉls lefwco en roenidle zjn be mètrnucUne tcgvn aaidler K utukm Het Mchi tU diat oen taiLent voor portreteohlldie r n cm bouwkiiodl bcidè zeer zeki zafliiijirï Toen lan zustim jaar was won Jiij ocai grootpni p n voor heb piaia van wn IxiloDgri getoouw waarnaar oni iiilraigllio uitstekcfukl arcAili eiii haddtYi iiw eg pdlong si Nu kwanu hot uit dat Uij oog maar ven iongien a oeo JongeiD cMo oo W w ondiórtiftro portrottm kon niiaiteo n imm Ircgon aoht op luaii te siafui en heait ui éo oouranton op ciiilioiis4a itjbwih o wi e lof Joo te awaalen In enus oouram stondl z ilf9 al iiiBUO voliJk dat liij zloli wn notrf JioenKto v i do Ma l oniiJdto vaw Dhnini i n de okolSglei Dunoan ontkendta do bloed vmwanteohap verofitwaairdigidL HIJ dprak tot itimaad ovw I n vedlw dIotoonjuifW gt torv n wae aW con onwetondo oudo waalor en woorden worden wijd eni zijj herhaaW Je kunt ip voorstHhii da lan ewi Iidöpftiging op zijn vtrftvdeu vsder niet zou vergaten I Hij legdlo van dicu hi g af dien naam vcm UacDoniafdi af vt noomidte xiiAi Somcrlcd en dner hij g ih£ j aikm oip de w Tt4i I ntqnil zi DK t luofdor waiB ook dood n had Kip 9UCC0 illct buleeéd beeJoot hij naani tu maken In oen aad r landl Na tuurlijk v es dat zoor kkkderaoliüff vaa Iwm Dat lifii Irij mi vi i hi Hi z dlde haar N w Yoirit en zwoer dfct hij nooit w r o n vw li In ScJiollaiuI zou zetten ol zijn naiUDi Mao Donald weer zoti b ji n iro WT de otw Dinoan iBetii niot tói fi opeuhjk erkendi hadi ai zijn nfil nuuar hd hvm oM eeno pormonlijkci gunnt hadl j raagdi naar Sctiokland tonifp tu eren ke t Al ittf ik zootivon gniijruikttt kmiifvan imj iij maakUi zdf v tit lmldliefengon 1 Ik vfniA dot nitj uog nooH iniMjiL mm zuUc wn groot oompHiuontwa ptmiAakt Hot Iwk ta ni oi om waar to zi dbl ziiUc oen umuk zijn hart voor iirfj httd gip opfnd Maar bom zljno uitnoodB ng viwr MïoUand kwacn nrtte die he4 og l van werkelijkheid op do re t Zie jf Ik kan iii H nialaton t getoovcn dat bij meer oplwf tiiaaiciii dan uoodig won van zUao 1 z tk n ta Ijlden dat d wtvkili e waallutó waH dat bij daar nondor ons wildo hlijvcti ou te zUn Iiom zeer hij Ulij zou inüalmt Nu komt luj n uevtoi onz iiltnootttglng aan txm ditf wrdtT dam hij pcnrt z€4d Ik uiwn de redlmtu l ogriJpni ik zaj h H editie wtMvt vau avond aiit Ut hciiii Je Mij wwuwlii i uit aan lu rtatioti aifgi maid t woriktu Maar dat wan iMtwoliii oukdat ik nit4 ht good zonder joii kon zl aan m weiIk bfigvljp 1r Ik iuai mij uit de votii n inokivk im 11 alloivi in dr n tiin la tt I Nog niot 1h o 1 oret wmwH v wijde outo workWijk l ij hl t hvk Iwonïi Ml ItoiKlon I an b CT nog ti l genoeg oor 1 n aki het u niti kan Miheieik Natuurlijk kan bet mIJ nltt M hi iD zi iido ItaulL Hij votldi dat hij bk oMlo oihdiir du Mtii h nning dor dbL Tni 4 en waM ihuiklMWUdu AHne hot nti t kon zitn WMt TH Miss Barrle s Huwelijk door M WILLIAMSON Nadruk verbodai o N o A 15 llij i waan daar aïlecti nu i tap om dl iwiuwjh to lozoufcon dn hrt kartwl vim lian haddwi gkJluurti lmh i döt loe raUlR mon ih warm dia i i km on cilo l n goodi iMHuUüi oulvaiigcn llij TO i l doditir wann iii l Inl oiiiliiu waar mj kaïuor haddwi iwarm er trokwh ttp gom Gaolwli toktn l tomum dat don boiTonkuikel lOa n gawonon dorpajongBn Iwnoliwiwd m waren boos op dwi pri ka t omldM lilj v rwndilto dol ij Ifli oor Ï1JW lockonrt zoudra döMi mllero nmar oindel ï1 luwrotoe vaHI ook Ma oï onaJ i waa en Iwj inewx atgKUigin hoek van iMin land woondet lam Tloor oohttw ïen mood nW on poodSg na dli jprooto UdaiT itolllng ge lukte h hanr op dw e Ti of andfer wijze 1 I dBnbiiTiD to kofüwii Hij wildb het KbM ni h ibb r dat rijn vadtr er nioeoer voor h vu hadam luiaard onidat Ka oud eii 7i 4 4yk wanen m hrt relf noodig ta l n Maar bij dWoi allo weri nat han oo dk handi kw ii m ging emdölijlc naar h at iii r van eon be roomrt iwWldw m tiüük Ib hij gaarao TiigK UvMon lan Imii ïuMi Milmi Uy Km betnUng Fm laehlf dk man alleen maar toen h j lana toekeniogim za p aei IffiRULY s Zeeppoeder merkT de hamer Naurii W H PITLO I Gouda ui oo MAANDAQ 17 S pMab f 1917 l i mnmit Ie 7 aar In h HOTEI DE ZALM aan de MARKT aldaar publiek verkoopea da voljenda oaroarende oedarea ela an Ie Qouda 10 Een Winkelhuls mat Erf UB U W l êl t DO 34 root 64 c rcrhuurd roer f36 per wMk ao Een Woonhuis mat Erf Mut do Robaarat no 22 roo 1 33 Aren Esn Werkplaats met Erf DMM h t ron e perceel no 34 roo 1 53 A D 40 Drie Woningen met Erven un de WaahtvletrMi Oranjebuurlje noa 3S 39 ea 40 elk froot 33 c a verhuurd voor 1 1 31 par weck ca tc en coounte bstalia Een stalen Schuit graol ongeveer 11 8 tos elegen voor het par caet WACHTELSTRAAT no 48 te Gouda Aaavurdin en beialin van het ooroereiid oad op 1 NoverDber 1917 Te bctlcbtlgen de 3 laalilc werkdegen Tooitfe veiUnl ea op dien dag telkeoi van tO 12 B van 2 4 uur 2081 39 Nadere lalichiinlen eeft enoeaide ooiirii t ë ui iDilikliliil nrjliislliaTeoliGoDiii OPENING Dinsdag 18 Sept des naat 2 uor Ciitpaa I 0 2B uur M voada Vp a Taagaao Woansdag 19 Dondardag 20 Sept vaa 2 uur Eatraa f a lO daa avaadi aa 6 uur VrIJa Toagaag Muziek an andere Veriiialieiliedeii M B Kiadaraa aoadar galaida gaaatoagaag 2205 25 T Als gij begint te vermageren All gij merkt dat uwa lichaamikrachlen afnemen All uw wangen bleak worden All gij lail üebi van duiaclingen All hoofdpijn u nu en dan plaagt All glj onruihg itaapt All gij Uit hebt van hartkloppingen All gij I morgeni vermoeid wakker wordt All gij luiiingcD hebt In hoofd en ooren 4 24a 0 iSlidhuisslecqj Rotterdam TtLCrOONll All gij pi n in rug en lendenen bebl All de Icveniluit u onibreekl Ali gij u afgemat gevoelt All gij lenuwachtlg liji dan is het tijd Aa VAN EEÜIGE KRALINOSCHE RyWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEE8EN INRUILEN VAN RIJWIELEN 2184 STA LINQ VOOR RIJWIELEN 10 Polanenitraat 15 17 Rotterdam 2153 29 JB ADIWS bg opruimingen Tan kleeding boeken schoenen en antiquiteiten u BECKER S 2e handszaak OOUWE 9 V QOUDA iladak un 10 om leneelnl Ie aoeken Wanl el de bovenleaoemda Tencbl iiielen wljieii ei op del uw licheam rerioekl l eo uw aeauweo orenpenuen al n en ook uw bloed drla end behoefie facefi om Tenlerkl Ie worden Door li dl lo Ie irijpen en een oed bloed licheam en eenuwverelerkend ilddel Ie lebnilken kunnen emelife aieklen eoorkomen worden en kunnen volkomen eaondheld krechl en Icveniluit wear uw deel worden Wachl daarom niel meer be in dadelijk enesln Ie aoeken die il be lUl aull vinden door bel gebruik van Mijnhardt s Levetogen Abonneert U op dit Blad Bij bal labnilk blarven kuni l vu luccei vaitekerd aiinIn baiean ven 90 cl f I 76 4 2S t2S Verkrlllbaar b l Apolkakare en ro leloa 2043 I NoUril R W Ha PITLO U aonda aal op MAANOAQ 24 SEPTEMBER 1917 Ut avondi te 7 uur in het hotel DE ZALM aan da MARKT aldaar publiek verkoopen de Tol eadt gOMi enilM noudMa onroareadc loadaraa falelCD ta Qouda 10 EinlIfiiikal MWoonliuisflietErf op dan hoek van de Prini Hendrik en Boeken barMraai no UI groot 82 ca varbiiuM voor f3 65 par waak Zev6D Woonhuizen met Erven aan da Prin Hendrikiiraat noi 113 tot en mei 125 root da not 113 ea 115 elk 81 ca noi 117 en 119 alk 82 ca ao 121 80 ca eo de noe 123 en 125 elk 81 e Elk deier percealen verhuurd voor f2 75 per week o Een Woonhuis met Erf op dea boak van de Frloi Hendrlkitraal en SnoUilraM no 127 roo 82 c a verhuurd voor f 3 05 par week 40 Een Woonhuis met Erf an uit anl aan de Karoemclkaloot no 33 root 48 ca verhuurd voor f17 33 per maand ao So Een Woonhuis met Erf aan de Oeuieatraat no 27 root 66 c a ver buurd voor f 2 50 per week AanvaardinI en betaling op 1 November 1917 Te lMilchti eo de 3 laataie werkdagen voor da valllBl en op dien da eiken van 10 12 B van 2 4 uur 2166 45 Nadere ialichlin en fecfl genoemde Notarii DE COMMISSIK VAN TOEZICHT VAN HET VLUCHTOORD GOUDA aal op Donderdag 3o September 1917 de namiddag s 3uurtenkaotofl van genoemd Vluohtoord aanbesteden de levering van de voor genoemdVluchtoord benoodlgde artikelen tw 2177 80 Parceil I Kroidenierswaren Parcael II Margarina Voorwtardan ign vanaf heden ter ineage ten kantore van het Vluchtoord van 9 12 en 2 4 nre T Iniohrgvingibiljetten in gaalaten couvert moeten op 20 September a i vóór 12 nre s middagi beiorgd ign ten kantore van het Vluohtoord CiklNiÉleD bliikkeiilSi20clll H4IIO takH 578 DniiD 210 H iiyU n 1 ir t tf Alles per 10000 K O 2107 24 franco op waggon van afiending Spoorvraeht 35 Jk 30 gulden Adras Da Aaltanscha Hootlianilal ta AALTEH OELDERMAN D ogiatepIJ MARKT B Mentholine Hoofdpynstillende Eau de Cologne VarkrIMbaar bil S H VAN LOON M T k WOLVr 3 D D INQEZONDKN KKDIOUUNOBN Op de oavpagiae dakbal larlal CewtM edvatlaalldB aa iaSea n ai l ea alitljllllaliB I priii Gimee laoare aa raadaa aaae plaiiarjiaea U UNB AOyBaTVmtN aaavtasea I kaap ea vakoa kaat aa laka l i n elw I JS aO ragd aaél i m I baullaf Uaklana pmm 10 ragela l ie l M aaiia aeat Uitgever 41 BRINKMAN ZOO in schap it verkeert sal di regeering er lieh tevolmaktn door de op vertegMiwoonUnrs van alle d eeuwïge m Ünneebschappe na tnt vadttMud boven de i n Wu m partijen of ige regMrlnf n tr uker net de erniHinf van liike al W lif t waariU spkbkt de erl wanordeHIken toestand nil mihdet vaif ok it dift ioodUr Ép oé ibinet zMi i g f ormd ir meent te wettó 1 vijf ministers U m ÜU is e regenjtschap van dne personen ih te stellM ter voorbereiding der monarchie met wie rechten van het staatshoofd onder voorwhoud van de op het volkenrecht ge bas rde positie der bezettende mogendheid Dit tegcntachap moet een minister presi dent benoemen wiens bevestiging de be zette mogendheden zich voorbehouden teak lift uitent an xi n op dit ook moffen tot l ia iwlWi TaB lat d min ui wor ffupaald ied Rui I uii de iiiltilfTi De minister president moet de ministers aanwijsen en bet staatsbestuur organi seertn pe staatsraad wordt uitgebreid n dlsntvo looplg als volksvertegenwoordiging d elater door algemeen eft onmkldel1 jk ii s cht zal worden gekoten De fitaatsraa l trijgt beeUssende stem op wetgevend gA Wed 1 i S achten op Imoetffn ge ministeiipresideï neraal Vlrkif ski mjnlster vin Óortiïg iadiii Mal Verd refskii V Ü ia t r an Marmet fl fp J P ilandhche Zaken r Jïikhi n pUterijen en Teïegrafib ordl dan gemeld dat St ssi bestaande uH da k r ernsky nieuw benoemde gi w ir nain ef RoeBsky en Dragomirol de ministers vijn Oorlog en Marine g geld confereereji om de strategische situa tie te mdöhroeken en de verwarringen die er ontstaan zijnUoor het agaeren van gene raal Komilof te herstellen Deze raad zal tevens een plan ontwerpen voor de reorga nisatie van het leger en voomamelilk tiin aandacht schenken aan het mwreel der troe pen Maatregelen waaruit bliPct dat de regeering in deze crisis met langer praat maar handelt Als dat de vruA tn zijn van Komilof s verzet dan mogen de geaiileer den Eem dankbaar zi n dat hij zij het op een w ze tegengesteld aan ijjn persoonlijk bedoelen tot handelen heeft gedwongen I en dat otft ttl lort slecht bloedver l fVoorts hebb n de kiezers vin Dultichls hd Oosten k verklaard de ontwikkeling v n en Pdnschen Staat overeenkomstig manifen van 6 Ijfov 1911 ook verder gillen bevorderen De oorlogstoestand lakt het pnmo el jk thans reeds een luwen Konihg vi n ro i n aan e stellen féu op democratische glnseten benis inde vt kimilegenwoordiging te War h u t j 4 eif zetelen h lullmi reeds övereenk mutig de wens B n van het volk inplsAts üi n de tot nu bestaande bestuurs vanen ni ti e organen lin het leven wor den geroe e die besoiikken over wetgevende en uitvoerende macht zoodat In hoofdzaak het bestuur van den staat zal berusten in handen van een nationale regeenng De bezettende mogendheden zullen In overeenstemming met de voorstellen van de meest vertrouwde vertegenwoordigers van het land slechts die bevoegdheid naar zich toe trakkm welke dt ooriogstoestnd eischt Tot voorsitter van den regentschapsrsad is thans benoemd vorst Lubomlrskl terw l medeleden zulten cijn R Tamowki broeder van den vroegeren gezant in Washington en Lubecki Verschillende berichten duiden er op dat er in Italië iets broeit Het schijnt dat m den Italiaanschen miniateEraad oneenigheden zijn ontstaan over de binnenlandsche aangelegenheden welke tdt een crisis dreigen te leiden Men verwacht dat Boselll zal aftreden De persberichten hierover si a echter zeer schaarsch en de censuur waakt blijkbaar scherp Onwaarschijnlijk Is het met dat economische moeilijkheden en vredesverlan gen hier de hoofdoorzaken sijn Hoe het xij het is goed hier ds aandacht op te vestigen De Zweedscha telegram affaire is nog niet van de baan opmerkelijk Is een Reu terbericht uit Mexico waaruit blijkt dat Eckhardt de Duitsche gezant aldaar in een door hem gepubliceerde verklanng een voudig de geheele gnchiedenis ontkent en verklaart nooit eenig bencht door middel van Cronholn te hebben gezonden noch dezen voor een decoratie te hebben aanbevolen Volgens zijn beweren is de te Was hington gepubliceerde brief niets anders dan een lasterlijke intrigue Door de Duitsche en Ooatenr ksche gouvemeurs generaal in Polen is een Patent afgekondigd van 12 Sept 1917 betiWfende het staatsbestuur in het k oninkrijk Polen Uit de gepubliceerde acte stukken over het staatsrecht in Polen biykt dat het doel IntuBBchen gaat de Amenkaansche pers voort critiek te oefenen op de rol welke Zweden heeft vervuld bij het overbrengen van Duitsche cijfer telegrammen Zoo schrijft de Globe dat de briefbewijst dat de Zweedsche regeenng evenzeer het werk tuig van keizer Wilhelm is geweest als ex koning Constantijn van Griekenland achter den rug om en tegen den wil van het Zweedsche volk dat een diep eergevoel heeft De Dat golwik oii op vkUxtiM tot Ie vouslAnge l aiiliin09chAp veroordl Hlen zii BasiL Dat weet Ik n4e4 Hij schijol wn sioort ppoIoUech VCTtrwiweti m zlino eigtm kradit en uoooa to hetib i gehad Fa hij kr e In alk opzioht üjn dni Iltmcaiib bogon jaren pedadlen voor hem te kruipon Onidlor het pwitoni over fionterlcdi had AIihio v v jTien i luIirtiTfn naar aijiio koniat Zij fltokle htlangi ki dt gK idii dt w dSt ZIJ vtrtit ldti imtr lolujig daii g iM vwnlIjk in t onfiwikkiclinig van d iotrignai in hart eig i roma n Msior gt hikkig naiii itSMli tegwuwocwcMig Av intri gvT op aich on hedl zicb or nJft ohï to bo konaiiOTfni Hft irt gra ppl gtng zi voort diat om mati Ae mrt ronianlli piot eea van ée mc st roniantiÉntiu figuren in dio wereld moet u In m gij on Ik ftt vorhae opeclirwen en heiii voor dlwi beiki nanjcn wnidMi Bilo ori lioi zoggiwii hoe oninogHi t Maar orltlci wtlieïi nooit gtioovon dM oen li l ro niaiuiïwh of tnuwtionipol ding workcJijk kan g l eurt Ik vfvvt niet iioo hun loven dtoik UK wi Ut ol wat zo zuUm dien kon van dln l erioht i dlon te tlken dtag in do ootirenttvi mootoir lim I EkmHirlod zegt dat het mW o romentlecho dist hij ooit deed wati den neaiii tSomorlcuï ean to ncmea nwar bf ék boofdMuk an zijn kfven aou atof gwen voor evn vor haal Noeni b lusar zijn öucoos in Ainorika Hij wa nogi ge n aohttkn Iekvl hij aan wal Ata aW oen landverhuizer mtA nkis op zak twhalve wat nog o t wn an vfi pnp tm het tKniwplan Hot meoftto van dat pAD wa geI Mikt ouir ziju vadon4 laaMm lovooMijd tu veraan g nAa i n en om paar wondlcrltare bij Boodero aooH geS ia eaM voor zijuo bokte otidw op to rlobten welko lan zelf omtwioTp Maar hij wam nog geim twee maanden lo New York yowerat toon luj em nog grooter prijs won welke jtiUrt kwam toon hij baast wm ultgieftiougKvd I n luuubvoj tiwvemi¥ ol en m appel per dag zou ik hougit rlijikni nonnen luaAr hij zogt d t h t uU ti éieiuï vim mxx zijne g £ idlhoidi ItiuQon zoh jaar hnn lUj vier m twintig wa v on hij nlft eiUxiv du gpoolsUi poTtrotacèildor att Ainenka iiMUir eo i VBBL dia voon ioodigBty eiralilt v t 11 ooa I iBfUiigiewOiw coïn tina waAo hf ii wnig mankte in dten toffimwoonttgiim tfjd l n vóór hij sdht on twintig wart kwaiii lU groobe coup van hnni dlim hij mMYnt Hk o t0 een ioevai dat kdKon dwaju kou zijn ovurkouifn bet koopesi van rond voor een nieiiwt aUul ia lS lè J