Goudsche Courant, dinsdag 18 september 1917

yo 13497 50e Jaargang op om eens te segevieren als d wenld in rouw gedompeld ia En op dat verlangen der volkeren aelf blijft het Stockholmer comit haar vredespogingen terecht baaearra Ia een manifest verklaart het thana nog eens nadrukkelijk dat het plan om te Stockholm een internationale aoclallstische conferentie bijeen te roepen niet ia en ook niet wordt prijsgi even De Russische depuUtie wordt gesegd heeft er alch In Engeland Frankrijk en Italië van kunnen overtuigen dat de arbeldende klasaa de Stockholmer conferentie gunstig gezind is en blijft en dat de b weging ten gunste van een gemeenachappeItjke actie ter bereiking van een rechtvaardigen en duurzamen vrede groeit Wil men door passen weigering het proletaariaat al verhinderen haar plicht te ver vullen de arbeiders zullen zich niet laten laten afstuiten waar wel grooter moeilükheden wenlen overwonnen Ala ffü slechts wilt lal de IntemaUonala conferentie binnenkort plaats vinden Het wachtwoord biyft voor het gansehe proletariaat Op naar Stockholml Het manifest wiJst er vervolgeni op dat de Conferentie te Stockholm nauw samenhangt met de Ruaaiache revolutie en zend den partUgenooten arbeiders en boeren la Rusland een uiting van bewondering en solidariteit met den wensch dat allen de democratie van het revolutionaire Rusland zuUen helpen verdedigen De commlasie besloot rustig en vaatberaden haar actie voort te zetten DU stt iMt algemeene antwoord aan de vele aaeiallatische stemmen uit allerlei landen om en definitieven datum Na zUn tegenstanders die een contra revolutie ip touw zetten een nederlaag te hebben toegebracht is de posiüe van Kerensky kraditigw dan ooit te voren Want riep hy de republiek al uit en omringde hU zich met vier mede voorzitters in een oorlogskabinet zoodat de regeerings v o r mhet Directoire gelijkt Kerensky zelf blijftten slotte de guur de dictator Veel heeft hij ongetwijfeld te danken aan de democratische groepen die hem allerwege den steun wisten te verzekeren die daartoe onontbeerlijk is En ook het leger blijkt looals uit verschillende berichten over betoogingen en parade s valt op te maken bereid de regeering b j te staan Alleen omtrent de houding der kozakken scheen menia lat onzekere te verkeeren toen de mach tlgaJtatman der Don kozakken Kaledin die ide Sovjet vam Roelof arroaleerde zich aan Kerensky s zijde schaarde Teekenend voor Kerensky positie is daarom nu het bericht dat te Rostof een groote ko zakkenvergadering wenl gehouden waarop verklaard werd dat alle kozakken deregeering trouw zullen terzijde staan terwijl ook een telegram in dien geest aan deregeering werd afgezonden waarin boven dien op vervolging i an de sameuweerdersj w f un w ll ln é iB l Hieruit blijkt dat of de kozakken Kerensky s macht beseffend van houding willen veranderen dan wel flTechts enkele bevelhebbers ale Kaledin hen in Komilof s groepen dwongen Dit laatste is waarschijnlijk waar nu ook een bericht het aftreden van generaal Kaledin ais hetman der kozakken meldt ofschoon eenige dagen geleden z jn arrestatie werd bericht Krachtig wor overigens ingegrepen tegen contra revolutionaire bewegingen Zoo zijn te Jitomir drie generaals van samenzweering tegen de legeering verdacht gevangen genomen en bovendien nog drie generaals te Elisabethgrad Wat de buitenlandsohe pers met betrekking tot de laatste groote gebeurtenissen hl Rusland betreft bewaart de Oostenrljkaehe nog het meeste stilzwijgen De DuitBche bladen schetteren de Berl Lokal Anz schrijft Kerensky heeft een beslissing genomen welke volgens de meening der ravolutlonnaire groepen voor de constltuoaeele wrgadering gereeerreerd had moeten blijven Kerensky staat blijkbaar gekeel aan de z jde der socialisten en wil van de pacifistische politiek niets meer weten Niet zonder belang Het leger DonA preiddeut v n de AnicRikaaiuKdw oouitubAie voor raUSttin zakav In di Kamor van Afgevaairdlgdto deelt offloled vüi k Op 8 September waren in d Veretaigde fitaien 1074 14 vriJwUiigem onder de wapenen n I het geregelde egnr beueaande uU SOH 145 inan en 7023 ofüaleren de nationale garde bea taande uit 337 421 man en 1420 oftMereo de nwervo beitfaande uH ft 487 matk en 32 ail offlcUrm en meer dan 37 841 effieteren in lu oplt dlngakanipeii In deaa oijfera Ie niet opgenomen het effectief van bet nieuwe legér ondir de wapraen geroeiponlioor oonAtsiptle en tHNkagende 670 000 maa VerUcfbtlng va n oorlofffwee K izer Kwel htWt bevolen dat da door din oorkw zwaarst gtHrotfen en voor de toekoiuM het mftmt wtt rlMure famtfiaa tn OoetiinrijkIIongiBirijii voortaam Het wae een korte laan eo toen zij er aAIen uit to vooswohiin kwamen mevrouw Weat en Boroerlod en het Wpakte ding mrt den pannekoeitboed de cfaauffeur volgde met bet lle inaaktea AUoe tf oogen £ 00 goed taog iMft februÜi van he m der sterren om tiet geheim te doorgronden m h t tfPg o te venumvn ïCe ergete watf hwH erg Bij bet tfobt der iiterren lecJc bei meisje Altterew imfioon on zoo Joo zoo fo g joo0 1 Wt lke verklaring zo4t de utan omtrent baar gevenit Wan er nOff iMOp Ik h b u wel gezegd wat mevrouw Weet zou zegg rU p SorafrlöJ uit Dit in juffrMiw MarI o aKI Mi docbtw van mevpouw Baaiantree MaoDona 16 Of wa het oor liohzeif omdM bójzeUmiobti fln jiUoer w e oip di Q nteuweo lactOT ia AUnö a Iweo weifca as bilee uur wonBoh afliep haairv o h ra weg Bou nemea n huonia vetmootaoh p ootbiwdeitt Hij weoaohte bi At laatste vetrklaïdn te kwiam aMmetnen Hu wou Uev r ziciwelf tegeiiv 41wn dao alocht te nk i 1 WM het ook maar ia gerlngp innto van AHne Huiiu e sainietiwerfcingi begooaeo toen hlJ gebecd moedeloo was o zijn leven ai0 foKeliilc mislukt be houwdb hadhoa t gBHMtdta jeluk gBoohonken ibrt hij ooit faad 9ek B4 Zijne beriDoeritig braobthem bffioneooBiKi al hunno redzeui hunnaavontureo weer voor den geewt SoinCT4 dl 9 vrouw KMI geeno romMoff aobiri v ii En la b t diopet van itin bati wtot Baell dK4 A Q d ziel niet In da bocbeu wu zooato db zlJD Hi wUde dit oadwscMd tunsohm ben niet erkeiuieci mBAir bij vtot cht bet bestond Ia vroc r da Stoeo Alin eUeea bad g edbreveD sij aOlJjai en oiwierwerp g 4toz ii vaArio bet pi liek op dlnt oo siblik b t Bieeflt beUog st Ua of zij er omi gaf of Diet in d b KM gikeaeui te worden Juist ODdM zij er uk wwfcelijk rm vervuld Advertentiën ER BIEDT ZICH AAN n OBIIBNKNKCHT ioeé kunaende melktn en met hel bocrenviklocd op de hoo te Adrei WeiterbHDitraal 141 dM Ham 2220 6 Iem od de vonduren Tri hebbende ZOEKT schrijfwerk voor pinicullcren of vereeotfiolen Brieven onder no 21S8 Bureen Ooudiche Counnl Markt 31 8 I i8iliilwleHil gEII IE flo llimim6önli OPENING 18 Sspl du Mill 2 uur tmtrmm f 0 S8 Na 0 uur das avoiida Vrl a Toaoang Woensdag 19 DonderdsB 20 Sept an Hur Eatrn f 0 10 dM awandi na uur Vrija Toaflaag Muziek en andere Verinakelijklieden Kladaran aonriar galaida gaaataagaag 2205 25 Dienstaanbiediogen hebbeo in de ïoudsche Courant femto Mciv t0 Deie adTerlcitlén kostei sleckte kU ToorDitkelallogi 1 6 regeli 0 26 tooi elke regel aey 6 oeati Opgaaf mfailiiiteDd aan het Bqrean Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van IT aaimachines want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds nieer dan n halve eeuw voor alle huisboudelyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIN EB NAAIMCnnrES DIE MEN AM DIT UITHANGBOED EANEENNEN SIN6EB Maatschappij D p6ta alom GOUDA Kleiweg 5 Bestel Iw tatvert bij 1 MiD kunt U krytien in al onze winkels W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukenfforei liijwiclen en ondcrdcelen bonwgereedsch en Werktuigen Geen enkel fabrikaat overtreft in kwaliteit SOENNECKEN s Losbladige Kantoorboeken Vrmmat DaiinenMrartl of Pplisooupant Sa Adr ROLLER van OS S TuInbouvif WIntoPGUPSus Op DORDëBDAS M EPTEMBBII IT a ai ara aal la I Oakau ta ilRHaWINiaC aaavaagaa aaaa TuInbouMf WIntoPCupsus Het Soliedste en Goedkoopste adres voor igengamaaMe maubelen Zli dia aaa daiaa ouraua waai avaad daaHaa aaamaldaa lohdlaa 2221 20 theetafels kapstokken Buffetkasten enz enz is en blijft EIKELS EN KASTANJES Aa BAASg KOOPEN WIJ BIJ ELKB HOEVEELHEID MINSTENS 10 BETALEN BESLIST HOOOSTEN PRIJS 2184 20 OP VERZOEK KOMT BEN ONZER REIZIGERS I KILO O J SCHELLENS TILBURQ Talagram lldraai fOHELLENS Talafaan 841 Modevaksciiool voor Gonda en omliggende plaatsen AuKtsloten bi d vereanlflng voor Mode vakscliol n t s Oraventaasa aoedgekeurd bij Kon Besl 26 Ang 11 No 45 Opleiding tot Costumièpe Coupeuse en Leepares M gelqeDiMlil m ligiD tibnik ii Inreii lIseEl NIBDIC si mmmi De School II verplaatst van Gouwe 109 naar Qouwa III waar sich nieuwe leerlingen kunnen aanmelden voor half Anguatui Oir Dames v HEYZELENDOORN Het Advertentiebureau van De Goudsclie Courant MARKT 31 i TELEF 82 bezorit de plaatiintf ran ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsohe dat en weekbladen en andere periodiciken zonder eenije prijsverhootfinf HT Inxencllno van n afschplff stoacis voldoanda Inliehtinjen worden GRATIS verstrekt QltOBNBNDAAL 61 GOUDA Het Steaoyrafisch Verslag van het Vephandeida in den Qemeentepaaii van Gouda Bevat ALLE b den Raad inkomende stokken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen disoossies alles b een in boekformaal ABONNEMENTSPRIJS voor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooroitbetaling voor niet abonné s I 0 per kwartaal b j vooroitbetaling BV Abonnementen worden aangenomen door de Drnkkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA S C van Ouillieusilen Co PIANO EN ORGELHANDEL Wagaaatpaat IIB DEM H a Tal MS 1990 GROOTE SORTBERINQ 10 INSTRUMENTEN VOORRAOIQ BILLUKE PRIJZEN GARANTIE Biii Mtitdiill Zeer mooie sollede meubelen aU Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theetafel8 Bnfletten 8tyiameableinen fel8 Bnfletten 8tyiameableinenten In leer en pelucli Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen VeerenbedsteUen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ena enz allei spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stqikast f20 Stflltaf el f 9 60 Splecels f 6 60 f 7 60 lUnsnilTW bmMiuHIIikU Uit RottsPdam Als gij begint te yermageren Ala gij merkt dat uwe llckMmakrioblm otiatn AU uw wan n bleak worden A C B3iT3D A AU ij laat bebt no duixetinCen Ala hoofdpijn u nu en dan plaatlr AU t onruttll ilaapt AU gij a l hebt van hartkloppingen 17 Sop 715 Café Hnimoiila LoinivergwlBrto AM üoud HoUmiAwlw Mij T n LamiWmw 24 Sept Bovenzaal Réimia 8 u Algem Ledenyertadering Vereen tot bestrijding der tuberculose il7 Sept By uur 9oo da B uiio Algttnaaie V Vereeniging do AmWKraBaobool TOOT Goud en Omatr 1 Oot 3 mr tWb Bouw en Woolngtoeddit OndcMtaodlsamimlHie Annw Beleefd Tanoekeo w l geregeld tijdig mededeeling te mogen ontvangen yan vergaderingen concerten Termakelükheden ras om deza dan in onze agenda te vermelden AU gij morgeni vermoeid wakker vordli AU gij luisingen hebt in hoofd en ooren Ali gij pijn in rug en lendenen hebt AU de leveniiuit u ontbreekt u AU gij u afgemat gevoelt s i AU gij lenuwachlig lijt dan is het tijd Adverteert in dit Blad Varkrijlban by U J C BOUCHER D a H 1 Drie Balansen w o der NadwIandKh B ak UiMrMlKb to lellcbt es vooniicn tui quialMMO tui ht B oiulni I 2 50 SckM t h boakkoudin f 1 50 B d dow J C TBR BRUGGEN L r r BiMkhQDdao 1016 11 om genesiog Ie loekeo Want al de boveogeaoemde verachijnieleo wljxen er op dat uw lichaam verswakt ia en uw aenuwen overipannen l n ook uw bloed dringend behoefte heeft om venterkt te worden Door tijdig ia te grijpen en een goed bloed lichaam en senuwveralerkood middel te gebruiken kunnen ernitige aieklea voorkomen wqrden en kunneiyrolkomeo gezondheid kracht en leveniluat weer uw deel worden Wacht fiarom niet maar begin dadelijk geneilttg ta soekes dl gij bealist xult vinden door het gebruik van Mijnhardt 8 Levetogen Electrisehe Dmkkarü A BRINKMAN ZOON Genda 1 Bi hM lebniik blerTU kunt ij vu aucca Y nnk ril lijn Ia buMon rto 90 fl 75 f4 25 f8 2S V rkrij bur bi ApoÜMkan in Drotltt 2043 86 Dinsdag 18 September 1917 601DSCHË GOIMW 2iTie a rws © aa Ak ca Tr©xt©3 a i i©TolsucL voox G o o ciau © ant 03aa stx©35 ©aa VERSCHUNT DAGELIJKS 4fei BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 4 0NI aMU TSrBUIi p kmual IJS pa Mk 10 eml mt Zoad bbd pa tfUMil I l li f Mk 14 Ml ovnl waf d b w let f k r l ebijk Pr in f M p kw fUiJ I IJO a Zoadü bUd I 2 ntteuMMH word dasalljk uo n Ma ou b Maair II O a k aa alauan da boakkaiuU w da poalkaauraa AOVUlTBNTUPRUSi Uk Oo la a immitkm bjkoaraiul lol dca bno i krin4 l l ngab I OSS alka U I aar f 0 10 Bi dm ukuraaaTolgaada pUataiala w 4aM l aa Iwaa kankaad Vaa bailaa Odads aa daa beKWIkriag l ra al rOJO Mal m I IS INOEZONDKN kUDEDESUNOCN l a la h I l k alka i H aaat IJl Op de oorpafin dubbal UTMl GawQna dvanai piiia OrooN m n M raiidaa ai ii KLUNI ADVXaTXNTltn wam a aa aa biadai aa kalia a ap d i koop n arkoop kot ai aatkww I S f al I JS atta latal m alM k laa nH I narfa S w Maaaia aaM Telefoon Interc 82 Telefoon Interoa 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON In op nadere forrauleering der vïwdeevoorwaarden Het getom aan de vredesresolutle van den Rijksdag blijkt overigens ook uit de oqeenigheid welke daarover in het Centrum heerscht Zoo verklaarde Schlittebauer afgevaardigde van den Beieracbm Boerenbond die 170 000 leden telt in aen rede dat het Beierache Centrum zich niet zal laten ver Erzbergem en dat Hindenburg en Ludendorf grootere autoriteiten op militair gebied zljn dan Erzberger Dr Helm sprak over Het vredesgejammer van den Rijksdag en het gezwets van den alweter die den Rijksdag bU den neus neemt Hiemede was Erzberger bedoeld De Germanla merkt hiertegenover echter op dat het slechU de AlDult schers zijn die kwaad over hun nederlaag zich thans aldus uiUaten Het blad eindigt dan Wie werkelijk po liüek voelt zal zich niet in de war laten brengen door tegenstanders van den vrede waarnaar Regeering en Rijksdag streven en die de tegenstandera hongervrede en onderwerpingsvrede noemen maar zal de beslissingen tot richtsnoer nemen die blijkbaar niet lang meer op zich kunnen laten wachten Ia zoo de met de oorlogskansen meedelnende houding in bat Duitsche kamp Oostenrijk dat niets meer te wachten heeft en naar vrede anakt zooals ten slotte heel de wereld kan buiten deze beschouwing blijven daar is men in de Entente landen geenszina bereid den strUd thans als geëindigd te verklaren Ook daar overbeencht Q ft ker ge i vredelievende stemming die de hoop lou zou kunnen wettigen dat de ellende van een nieuwen oorlogswinter der wereld zou worden bespaard Integendeel waar nieuwe wisselende overwinningen opnieuw verlangens doen ontstaan daar wekken zü anderzijds weer taai verzet En wat de Russische wanorde betrof terecht hoopten de geallieerden dat spoedig die figuur zou zegevieren die zy hij Komilof of Kerensky dan ook krachtiger dan tot dusver de leiding zou nemen de eenige kans om den toestand aan het front verbeteren Bovendien men weet en kent de arbeid van Amerika die zieh met enorme middelen rustig ten strijde bereid ook dat is een oorlogsruggesteun Nu heeft Kerensky zich hersteld en nogmaals te kennwi gegeven geen afzonderleken vrede te zullen sluiten Frankrijk heeft zijn nieuwe kabinet dat voor een kiachtige voortzetting van den oorlog ijvert en Engeland uit vredeswenachen op een onaannemelijken basis Zoo Is thani de toestand in de kabinetten Helaas dat wijst niet op vrede En toch achter als het moet boven de regeeringen staan de volkeren en liJ lijden voort H un verlangen naar vrede een oogenblik door nieuwen gloed van haat verteerd leeft telkens opnieuw en krachtiger In Rusland wopdl de opde hepsteld Nog steeds de Zweedsohe telegpam affaipe Nog een ooplogs wintep Als de wpede komt Aan de fponten geen wijziging ONS OVEIWIGHT stelling vraagt men zich dan af of Komilof ïooals van Engelsche zijde geopperd was dus wel van vrede slulten zou hebben willen hooren en of daarom Juist d DuitBche bladen kennelijk diens overwinning in den korten strijd hoopten T De Nordd AUg Ztg zegt dat nü eens goed de bedoelingen van Fransohe en Engelsche zDde in dit mislukte Komtlof avontuur zün uitgekomen en beweert dat vrijwel de he ló Pransche pers Kerensky in den steek liet en Komilof steunde do b nu berouwvol naar Kerensky terugkeert Wolff baast zich ons deze Duitscbe perst e boH ngen te doen toekomen maar vergeet te laten uitkomen dat ae Fr nsche en Engelficlie pers zich in twee partyen h rer44eld en bet alléén de conservatieve sera wat dje zooals wU reeds dadelijk opmerkten kerensky de band boven het hoofd hield Wat daZweedacbj affaire betraft is het Zweedscbe telegraaf bureau gemachtigd geworden tegen te spreken de verkla rlngan wan den correspondent van de Associated Press te Washington die er op weöB dak de bewering van Zw den als ouJ dit land Ataenka en £ geland dezelfde teclUteiten Zieend hebben bjj doorzending van telegrammen als aan Duitscbland onjuist is In de wüdloopige tegenspraak van het Zweedach telegraafbureau wordt echter behalve enkele data wljzigingen niet rechtgezet de opmerking dat de Duitsche telegrammen in onbekend code schrift werden gezonden terwijl de Amerikaansche telegrammen in de Fransche taal moesten worden afgegeven Aan dit feit wordt dan nu een draai gegeven door te zeggen Van Zweedschen kant is nooit beweerd dat de Stockholm ter doorzending aangeboden telegrammen ooit in code taal waren gesteld Eu dan iets verder In vertrouwen op de loijauteit van de Amerikaansche ambtenaren te Conatantinopel die door de Amerikaansche regeering bU het Zweedscbe gezantschap waren geplaatst werd controle niet steeds geoefwid Dit heeft er bovendien al even weinig mee te maken en is faun zaak Men behoorde te weten wat geseind werd althans kon dit weten In het geval met de Duitsche gezanten wist men dit niet en werd door eigen onvoorzichtigheid om het bijv zoo uit te drukken onbewust medeplichtig aan mogelyke Duitsche duikbootmoorden Uit de Zweedscbe bladen die bl ven voortgaan deze aangelegenheid te bespre ken blükt al duidelijlwr hot l nd in zün oordeel verdeeld ia De kleinste vooml zijn oonloal verdeeld is Deiieinste vooml conservatieve groep ziet in Unaing s onthullingen allereerst een klesmanoeuvre da andere partyen de linkeriÜde en liberalen deelen dit gevoelen geenszins en waarschuwen tegen een pro Duitsche politiek Kenmerkend trouwens is de hiuding van de meerderheid bij deze huidife verkiezingen waardoor de liberalen en eocialiBten reeds 19 en ai zetels op de conservatieven wonnen De vredesbeweginv hoe staat het daar nu meeT Stockholm het Pauselijk voorstel dat alles werd overstemd door het herleefde oorlogstu muit bü Riga en in Rusland zelf waar rebellie dreigde En ifeen wonder de val van Riga in nauw vei tand met Komllof s optreden wordt het eerst naar buitenwaamemibare uitvloeisel van den chaotischen toestand in het lan van den eens zoo machtigen vijand en het stak de moede volkeren der middenataten een nieuwen riem onder het hart Ztlfe wakkerde het hen die het minst van dfen oorlog lijden aan in Duitscbland opnltuw oorlogszuchtige pwi anda te gaan eren onder den vaan fer nieuwe Deutsche tcrlandspartel terwijt ook aan de vredeBre olutie werd getemd GwiMiitd Oorloffmieom Een slechte begeleiding dita voor het antwoord dat d Centralen onderwijl op het PauselÜk vredesvooretel breidden In dit licht valt jdan ook te beziep hetgeen de correspondent vwade Tü4U 4ilt Dultschland aan zyn blad over dit antwoord schreef dat wet is waar nog niet bekend is maar waaromtrent wel een en ander schijnt uitgelekt Ook hÜ schrijft de Jongste gebeurtenissen hebben niet gunstig op de ontwikkeling van de vredesstemming in Duitschland gewerkt Het antwoord der pauselijke vredesnota draagt hiervan de sporen Oorspronkelijk opgevat in een zin van verregaande tegemoetkoming is dit antwoord onder den indruk der verovering van Riga de oneenigheden in Rusland Wilson s nota het binnenhalen van den ruimen veldoogst en de verzekering voor langen tijd van de voedingsbehoeften in Duitschland minder gunstig uitgevallen dan de vredraijveraars hadden gewenscht en de Al Duitschers gevreesd Dit wil niet zeggen dat het antwoord ongunstig ia Maar uit het practisch f bied van bepaalde tegemoetkomingen bijv België het Oosten en den Balkan is het grootendeela weer teruggebracht tot de bekende theoretische vredesverzekeringen Feulliatona WBH bad haar weric gjeen auooee gt oven Zoo wa bet g euin roet bot ideo vva bet eerelo boedc dist zijtcoaim acbreven AUrao bad iete willm bodteokm ia vfliband met outo tf waaain iedea ntoen Juiat beümgi steiklo Zij had vooirgkjateld baar werk te T erblnd co met een kuur van baar broedt en toen bet baar niet ebilct wad een e ne goede intrigje lu den juiaten vorm te bedenkem had hij een d k beeld geopperd da4 bij hem wad opgiekomen Hc4 gmocgt vaQ in eene auto to ri d eai het genot an reizen b de nieuw voor BaeJl haddlen ham in bezieling gebraciit Hij sctree ale bjj Ingeving alleen voor het genoegen van te ecbrijvesi en te vcrteU ni wat hij bad gezien € n gevoeld Ka da wereid waodwxr die bazieiii aangeatoken en deelde ze Hij erkeoide dit niet voor zitdkzelf zag db waaribold ervan niet in en geloofde zeUs niet dat bij zonder Alioe kxn doorgaan met Hiuoeee verbaJieii te schrijven Hij wiet aJeohta dbt hij van zijn werit Meid tetr wille van he weffk zelf en dat zij dat niet de d Dat bei Hoht van zijü leven vardhvljnen zou met het werk terwijl zij gaarne zou ophouden met Bohrijven en hiieren ai de bewonderde vrouw van oai berofmdiMid en ntilllowiBdr Hier bad bij eéu vaagi beeel vam de oareobtvaard Ateid vftu bet noodlot be welk bem neerdrukte eene ongiewooe gemoedsgofltefltUietd voor Bai ï Nonnaoi voor wleo de wereJd vier jaar lang een gelukkige en betooverend sicboone wooopitoAil wae Ook het Beri Tagebl uit zich in soortgelijken zin maar korter aldus Het antwoord houdt zich instemmend bezig met de algemeene bedoeling van den Paus om een duurzamen vrede te bewerkstellingen en te bevestigen maar gt t met het oog op de houding van de Entente en Amerika niet VaarweJ voor etw poosjo beeto Jo bent zoo vriendeiijjc voor nkij Wensoh mij geluk Ik wensob Soiaerledl geiufc zeid bij toot ene poging tot kcbm toen hij ziob nkeerdlB en wel op Iwt huls toeliep Aline b reep h n bert Hij meende diat Sonwriod gelukkig nwoht zijn haar te krijteeo Dat was aardBg vim h u onook weer Juist iet voor hwn want B dJ wa Boo galant en riddlerli jegens zijne zu er al9 eeo minnaar En tooli apets bet haar diat hij haair ook vXvt gi uJi had gewenfloht Zijliep naar lic4 hek De auto dlond er vooi te wachten V Mevirouw Kectingfai loodlniiisje dM zij aatt hare zoo mwt bowooKterde auteurs bod gKieendi had een hert aardigen iur Bang Men naderde bot van de tuinzijdo door een laan vol rozen en kamperfoelie Het kwam Albe Wert voor torn zij alleen Somerledl teigenuwt giui datdeanrond nog een bijiwndwrcn geur verleende aan de bedauwdié hloeoAnoppen eem geur soet ais onullgictfproki tiende Zij voejdie dal zij op den dreniipei van bet geluk etondi Het kwatn alteen nmaa op den eersten atap aan Indi t cij Sonforled In die recfcte stenonbig met het reobte woord en den reohten blik ontoioette In cRe geurige soi euierin en Ilte nu aij elkander In dlagiEti uifY haddm gsezlen en hij wiet dat zij hier op ban had gewacht aan ben had gedadit enMjzag dat zij de japon had aan rokkon w 4ke hij aan boord bewondeïde Me w dke zij den laatóten avond bad gedragvu toen bli baar zijne UnreMgeiKihiedGaiiB verteide Miss Barrls s Huwelijk door A 11 WILLIAMSON Kaïlnik verbodeu C N zou daa iiïirtsolik a nlc giebeur n waaroaar zy verlainifde t Zij uioedigdi zich self aan door te seiKgen Waaroi nW en lierinnepde zich dat zij eene innemende vrouw vm Leu menigte aïannm waren reed op haar verliddi gewocflt uiet de rodite Diaair dat waa bijzaak Waarom lan Somerled niet Hijwai toob ook een raam ovenale da andiertii Hij was reeds bij bet hek zij haa ttc rioh zooveel tij kon Heil dm ze eviereiulipa heidi riep zij hem laciiend toa Hij op ode het hek Maar hij wu het niet dte Unnenkwam Hij hield bet opi n voor iftuand ander et i vrouw ee meiejiv in elk gevai ieUl tang uu vrouwelijk Hut was In oen mantel gehuld Het bad een piattm pannekoiit ap het l oo d liij wijze van hoed Wat kon dat zijn en haduiden Ht4 deiAbecid vloog door Aliiiö hoold dat er een oug uJc had piaata gebad op den weg van bet etntlon üAar hier dkt Öotnierled dit ac4t el nifcwobko bijna had overrvdon of haar hond öt iets fulore Hola nnwrouw West I aotwoocdidehij opgewekt i lmMyk ben Ik hier gt oojeo en ik he4 e i logee voor deaeo nadit UMM eiiracbt Ik heb haar najn woood er op gegeven dat gij haar welkom zoudt lieeten Ik boor uu eene utol riep lUj Het Is die zijnel antwoordde zij Ik het den horen gefcoord toen zij ciiauf feur de auto uit de g arage reed lij klinkt ffobeel aodenrt id andere uboboreus Wm Het tfoht van Allne blijifaohap verdween i ijk bet roaanliobt onder eene voarbijkr i kende wolk Zij begreep vol strekt nle wat er gMMWd yna of welktverpli tóine n bij haar had op pei J luaar la eik geval bad de luR wc4ke uj had gM en d i harat gekragw © en f erg en baat en kon dien avond niet meer worden bespeeld wafl plottiellng ia baar aikireleciitrte buowur kk plaat van