Goudsche Courant, woensdag 19 september 1917

No 13408 Koetsiers OBVRAAQD a Koetsiers I n t 1 tn 2 p ard n kunnende rijden Adrei GoadBoh Go dar nTerTo r Tarfeia l No 14 GOUDA 222S 13 Franco brieven onder letter M B aan MATHOTS Boekbandel Boakoov 1222 9 Bi akte op 7 Au uitu 1917 voor den onder eteek nden notarii Ie Gouda verleden il WUZIGINO sebtanki In de voorwaardM der te Oonda eveilifde naamlooze vennootschapi Goudsche Machinefabriek welke akte il teplaalit In bet bi T0 iel tot de Nederiandiche StaetKouraot van den 12 September 1917 no 213 Nameni partijen N P CAMBIER VAN NOOTRN 2221 17 Nolarli Kornilof is met 23 generaals en officieren te Uohilef in hechtenis genomen door den nieuwen chef van den generalen staf Alex ief Zii Un opgesloten in een streng bewaakt hotel waar ook Kornilof s verhoor plaata bad Daaromtrent wordt niets nadeif gemeld OpmerkeLiijk is ook hter weer d houding van de troepen waar het gamizoeii te Hohilef aan den gouverneur verklaarde niet aan het oproer te hebben deelgenomen en nu verzoekt naar het front of naar Salot niki te worden gezonden Zooala gezegd ii aangaande het lot dat Kornilof als gevangene der Voorl Regeering boven het hoofd hangt nog niets bekend Evenwel wijze verschillende berichten er op dat de regee ring niet onverzoenlijk zal optreden Da Kerensky de bevelen omtrent de krügsveri richtingen door Kornilof gegeven laaf doorvoeren geeft aan dat Kornilof de milil tair tenminste te dien opzichte goed han delde Kerensky in M jn kwaiiteit van opperbe velhebber heeft Uians een dagorder tot le ger en vloot gericht waarin hij er op wgst dat het oproer t gewone leven aan het fron ontredderd heeft en zijn vertrouwen uitj spreekt dat het leger t welk in dagen vaii onrust z jn toew ding aan de Voorloopigé Begeering toonde indachtig zal zijn da het vaderland slechta door het herstel van de tucht en de eensgezindheid van allen ge red kan worden Elke politieke twist in hei leger moet ophouden zoo gelaat hjj en met alle middelen moet men naar hetvolkomen herstel van de strüdvaardigheicj der troepen streven De troepentransportertmoeten worden hervat Commandanten mo gen niet worden afgezet en alleen de poHti en het O M hebben het recht officieren ii hechtenis te nemen Kerensky zelf vergezeld van de minister van Marine en Oorlog zullen voorloopig in het hoofdkwartier verbiyven ongetwijfeld in verhand met het vraagstuk het bevorde t ren van de str dvaardigheid vui het leger zooals de voorl regeering der Republiek iij haar manifest zulks aangaf Of ook hieï zijn bezielend woord orde zal vermogen ta scheppen zal blijken De teekenen zijn gunstig al zal men ter zake van de even onontbeerlijke technische hulpmiddelen en den aanvoer voor geen geringe moeilijkheden komen te staan Met belangstelling zien we daarom het verloop der volgende gebeurtenissen in dezQ Jonge republiek tegemoet Hoe in Rusland de revolutie tot alle moBWUJke dwaze uitersten voerde by dit groote kindvolk dat zoo weinig vrijheid ooit ken De LESSEN aan deze school zullen aanvangen op WoeniiiaD den 19 Septemliir 1917 des avonds ten 6 uur 2224 II De Directeur B E SPIJKER Az leZOm DE JEBl liZin iiie8oci8l iil BEiE flo8 lliii eileCoBila OPENING Didag 18 Sept iles nam 2 uvr Entrea f 0 25 Na uur d avoiida VrIfeToagaiiBa Wosnsilao 19 Donilerilag 20 Sept ¥ an B 6 uur Entraa f O IO daa awaads na 6 uur Vrija Toagana Muziek en andere Verniakelijklieiien Kiii4 Mi sandw gatald ga Btoegang 2205 25 Si C van Oudlieusden Co PIANO EN OROELHANDEL gwnlraal IK Den HAAO Tal 8 1990 GROOTE SORTEERING INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Singer Dit ééne voord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimacMnes want StNGËR Naaimachines zyn een Eerste Klas Fabrikaat ilat zich reeda meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEE NAAMACHÜTES knnt U krijgen Id al onze winkels Miss Barris s Ham ï k door C N w A M WILLIAMSON Nadruk verbodieu 17 O jieiSIe Mine Hoe iateresaiant I i bm Uij baan te zien Zg stak haAP id uit en het meleie dat no geen ö had gjeelpinoikön k d de hara er In tt bepaaldie redm waarom olk bm heel blij haar te ïien niat juIb Ï2 2 ito i bij gelegenheden kon zeggen maar ala beBroeöne wae het tooh niet het rechte t t gevoeidte AHne wflf En he speet haar wa Bij waaotto Sotaerled in ék op öcto te yoldioen op elke wl ze hi alle oö tWKS ii dton hoe lestie daT oofc en zoo mlaaolnön alled nog te redÖMi Waar9m tóetP Maameo vao vijf en dterti vervwdien zioh la g zelscthap vac onge 1 8 ep Sotuerlledl moegt dit w i reeds wbiaBi hehhen ondierv ondieiiL Maar WW zh hl h€4 diepet van haar hart roevig m htmar Eeno doobfar vsmdo jwhomie baaat befa rt0 mevrouw Balwnbw MaoDonakU IwHe hij niet verfi d wM op het meisje had tój mieWHilen ecu vhBiwpigo ntfoiiarij ni t cte nioedleir Ik wifrt niet dat mwrouw Ballamti aoDonaW ktoderm bad glv Allne voort terwijl zij w aatijnzacbte oabedefcte hmé dkukte DIE MM AM DIT i UITHANGBORD SINGER Mutsrliappij D p6to aloni GOUDA Kleiweg 5 ViRULY s Zeeppoeder merk de hamer Te eo 1 J 11 t i GEVRAAGD n flinke Boerenmeid i i op de bao l m boler en kuibereidini r a en vta middelbare leefli d Drlcveii freocoonder No 2223 Bureau Goudeche Couranl Gouda Q EIKELS EN KASTANJES KOOPEN WIJ BIJ ELKE HOEVEELHEID BETALEN BESLIST H00G8TEN PRIJS = 2 20 OP VERZOEK KOMT EEN ONZER REIZIGERS Het Advertentieborean O J SCHELLENS TILBURO l HHHIi TalagranfAdraa séMELLEMS Talalaoa Ml van De Goodsebe Couraot TJ JDELIJKE AANBIEDING DENNEN BRANDHOUT MARKT 31 TELEP 82 Wy zUn In staat eenige wagons dennenhout tot onderstaandeprIJs af te leveren Mits het hout voor directe levering vanuit dewagon wordt aanvaard stellen wfj de prQs by afname van minstens 500 K O op 2209 40 bezorgt de plaauinl ran ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsche dagen weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhootinl tr lnx n llna van Mn afschPlM sl Mla voldoand Inlichtingen worden GRATIS verstrekt IEMAND i Boskoop VRAAGT gtondU f 3 SO pep 100 K G franeo hul hl r Ifl Het hout is op lengte van 15 cm gezaagd doch niet gekloofd JOH DESSINGftCo Kantoori Ooathavaa M OOUD Abonneert U op Het Stejiografiscli Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Oouda IVOGMAALS GROOTE AFSLAG Geachte Bnrgera van Gouda en Omstreken Betaalt niet langer die hooge vleeeohprijxen I Bij M J VKRZML ii eerste kwaliteit verkrijgbaar voor onderstaande prgzen Bevat ALLE by den Baad inkomende stukken de bMohikkingen daarop en de tenograflach opfienomen diionsaiei allea bijeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonni i op dit blad f 0J5 per kwartaal bg voomitbetalinif voor metabonné i I 0 50 per kwartaal bg voornitbetaling 1 Abonnementen worden aangenomen door de p r 5 I RUNDBRLAPPEN 60 PRIMA GEHAKT so RUNDERPOLET 60 ROLLADB 70 RIB been 75 ROSBIEP 70 FIJNE BIEFSTUK go OSSENHAAS 80 BAKLAPPEN 75 Frian nniver jeemolteB rwndyet Toorhaadan vet KelüvleeKb KALFSFILET go KALPSSCHIIF 80 KALFSLAPPEN KALFSPOLET 0 KALPSGEHAKT 75 KARBONADE 7J KALF80ESTERS 90 Drnidcerij A BRINKMAN Zn Markt M GOUDA 2274 50 UIMdtrad Bent ImUull ML I VERZIÜLp KLKiWMQ 30 QOUPA Adverleerl in dit Blad Ik heb nooit myn Bsar verwaarlopsd H l Mn lUm l i tti hc KOIIO v Ktdiitca l M I M u laar gcbmlkl ca aaa haar I o bndlt k b ik myn wuM vaa Iciaiuand G vca e aM Baar 1 1 aakaat UKunI ook Ung Omas Hur tibMBt Be o l daii netliode en bc li vandaal Oa naar Ui ApotJwker Droglil ol Kappet toon een lltick KOKO vin F an lebrulk hel u dacn uoili vooileiclinven in l a dan p bM veraebll Aanbeveleod T l loon 37 Muil oÉUijke FaMen preslijiil Ie Mmw opöERioflT ara Voedert aw V e met de tuintre murwe LIJNZAADROEREN merk STBR en W L en 80YAB00IIEIIK0EKEII merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedhigswaarde IHvloma Par 1900 Kmmt fimuUm MMatlUi Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant êteedi aueeet V Due adTertenlieB kosten slMktt kU Tooraltbetaliig 1 S regels f 0 25 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitalnitend aan hatBnrean W STIJMS Een Hiten HiMire Niti vetu tloelitel oenrdiit dm Haaixroel VenIvTltt d kUeivn en doet dienil ala een Tontcum voor dl Haar Wortili Voarhomt lief Splytca ol Uitvallen Hoofdledt en Rooi verdwynen nidit nen KOKO een pair keer ebnilkl faeelt men iprenkelt bit iinvoudlf op liet Hur dan wry oifo hit zacht In eeni nedcr aaitaolii tliblInE en bontill het Olnk W Hijltll IMI WU 1 lim M UMbM Mil Kok maar wjr igM u liudM n M alt MD Zalnr SumaMdil vnr Inl Htif f u min Prtpaiiat dit tan wmtm HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukenfferei Hij wielen en onderdeden Lutdbonwgereedschappeii en Werktuig en WAAR CHUWlNai uiwukMde ptmptrttêm wordM dlkw l J I uee ê v a Uw Haar f WelfM lu fleacb 4le U al ICtk wordt auMbtdea die alei dnidelyk HaadelMeiii Bea VrMiw te Paard da hilteaverpafcUU taüit eekle mJkm rtt tea varltecSt en wardl neMt Abonneert U op dit blkd Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buiretten Styiameablemen fels Buiretten Styiameablementen In leer en pelnch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ene ena alle spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoden vanaf f 17 50 StyikasI f 20 StyiUf el f 9 B0 Spiegels f 5 60 £ 7 60 ena UlwnUTW limtiliiiMiiikUt ïtk Rottardam A O EünD A varkechl i vmrpakkiag VBMBi H 0 75 fl 1 60 en fl 8 1 18 19 30 Sept Sodetett d Réunie 3 u ibtu 10 u Q ia Biumt ten btrie vao dlB Stndbeivajigelieetie Jeru rFliooii Alleen Vertuenwoordlfera Voor N en z HoTlind Ulricbl Zielaad N Bribinl en Llnburs r DEBSeas mataMaas Voor Prfeilaoa Oronlnjen Orentbl Ovemel en Qeldërlindi Flma B MEiaDEIISM Siiaali 24 Bqit Boveniaal Réimiii 8 u Algtm L ilenTergaderijig Vwua tot b tri din der tubeKulose KOKO SHAMPOO POEOERS lyn wel cin pniel wiird twee loorten Nil en Droos Koop waar U Ko o hoopt F OI2S per pak e Sap BMuire KniW S u Vergnd kring Qoudki Ctarbtallk LoHixlaiiidiK Varboo Sept 8 uur Soc ia Beoiili Ai im Eoeps Kijw a imiii lUllzesSEneMoni ganeeiM V gi VwoMilgiiig de Am xMswtuiol voor OoudH m Onstr Bdeefil TCnmksn wH gatt U tVdlc modedenlinff te mosren ontvanfes twi ver gadarfautni eoneertm vwmiiltelWdMaeB eos om ttea daa in obm sarada t Ttf 1 Oct S nar Q d Bouw o Vfoaktftoendobt OndmlaiidMiimmM Anaea Tijdelijke Kleine flesch f 0 85 Middc rysvephooging isoort 1 80 Oroote flesch f 3 2S ElKtrIselM Drakkuti A BBDnCMAM ZOON Bestel II ilnitierk x Uj i likiui UeoD 4 Ode Jaargang Woeedag 19 September i917 GOIMHE COURANT Tio a s © aa cLTrerteaa tieTslsuca voox G o a d SL © aa Oa=o str©3s ©ML VERSCHIJNT DAGELIJKS iA BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGHZONDKN MBDEDBKLDtOBN 1 4 eiaala IJ Op de Dorpafiaa dabUJ tahal Gawona ndvaiteMid e lasia n a rt ia KLEINE ABVKBTBimtN eaavtaaa e oo ea verton kHv a iirknii I S ralab OJS alka maal I 10 loSili aia anaaneii t eena AIONNIMKfmraUS i pai kwuual f IJS pee WÊk 10 eest met Zonla Uad p kwartaal I l i P t v da booiflat par looner laechiedl Franc p pon per kwartaal I IM WM Znnda ldad I 2 Abenaeaealaa wiwdaa dagelilke aanSenomcn aan ooa b raa UalST 31 Gouo bi aaaa adenlwi den koe k ha n d n l en da potfkanlonn AOVBBTBNTIBrRUSi Uk Goada en ooauika bekooiende M den betortkrin l S ia eU I OSS elke rud aaei f 0 10 B drie eehlannovollende plaalaiasea worde daie teie Iww bnnkaad Va Mie Oosla e benrtkriac 1 S refli OJO elk ralel aear I S 1S Telefoon Interc 82 Xelefoon lnterc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON 0 in nsd OorlocanUnws rccdil T7ijdm nogr wt r 7 H is viTlorfii Allm Irfj ï ntferelutwl vwloor da reriilerzljde ontAreekA OÜÜ st iilneu De btBn4f il T vtvkiraln en tt thona a ti volgt leniOitigdk soolaliftt 4fi zetc LlnkturfH so olaillM n 2 7A ii B LlVtt ralwi 3 i 4iJr dw gent owwwTVat part jen S4 zctti=t De roc4ite rziJde heeft ot Samtm 1 mandaten erlorm 1 0 rblueezen in O oM t n r ij k Kaar de Po U Korr verneifnt liwft iti Ooattnrijkfleh HongaariKfhe K cei ïUig na luit intriiihii au dni oorlot wtiH i fta4 d niet China er voor zorg go irag n door toedoni van do N ll a llii ü h lCfg i vln if auii wfdjte de bpMuhemring der Mmi jitL an Ooetenri IIongarije in China i toc rtro iw B inJifihlingen in te wiuiiiti oinfireTut de vraag tA de ki lihta veirblljvennH Ooflteurijker en Hongaren hi t land kond i verlaiteo i weiko iMilamdle lïiig dteni vt uUiee a hleriilij esiden ten deel zou vaJldi Op ik o vraa dt i lil e d s Nt flL rlandU4ie Refe n rlng niette dbt 1 han etydie RK erliig den vijaiuiWtjken 01 i K rdlBn ti met beflette te vertrokken OoW zij ie aoluterblijvtikkii tot dueveirrc iili f g rlntemeerdl Naair oauliiadliig van d ne erklairingiM zag de OoHteihrijkllbh HongBaxftclie Hogt eruig zit i genoopt dt Chlaeea i dio ïiich III K t irljk Kongarije ophoiidi ni zontlef oiul erè olie4ill van gefllaiclit ol oudentoiu in Btaftt 1 ateï n via Zwitecrloiwl Ie wrj In kk n l e f nliteewii die vnjwllliK ln de n rwrc ile bllj en zinllen tot uatWr or W in hunne wooni Uuw wordfn go Ialctt On inio 4 ontMhffiiiRieril bun beroep uit oelenon Hoi Hougiaardcho leger 1 D As FHt d Nilt nBAir aand iJln g van het l eric4rt Oft w h vonneii van ew wlfüladidig ltanfpaa A 4i ger mede dtK a l Hou aren niiet rdOoodü vroegv r uilen wor iua inijtdecddl l ij lH t gtnike vMt ha ppeli ilngt r inaar dot uit ben een ptge Hon gaarsoti kignr zat wontpn gitvoniKl dat ook za4 beficfliUiken ov t ZL ltataTwligti arf tlllerie Ml d daartoe hehoorwufo Ionian litvt DU leg r zal BleebM M oppert w 4 en den f neraden ataf uHt Owftenrijk gt luoen htibbeov POLBN De regeling In Polein l i Doall New uMoltt naar aanl 4 iig vaa dü aifkondigmg voor het nieu e i taat i jn I o4 enivd0 otmierking dat hl het bedoeUii besluit i4e M ld be paald onttrent t Leger de flnanoidu en b uiift e4n Uandf cthe Zaken Ht ttbdl meent dat dow r 0i41ng eefi oplo w4iig van het Pootwhe vraagt ük kau woatÜL n geaoaud NOOBW N Hit onrecht neutralen aangetlaan Volgens de verlieslijiten van SJÖfart Hoe de toestanden zich in Rusland ontwikkelen De vredeskans n Aan de fronten geen verandering ONS OTEBUGRT Kerensky naar hek hoofdkwartier Kerensky Verkhovsky en Verderefsky zijn naar het groote hoofdkwartier vertrokken j Een geducht vUtgtr Te O d e s a a ia de vlieger ImoUaninof aangekomen die onlangs een raid heeft ge maakt van Belgrado een stad aan den Russiechen Donau oever tot Saloniki De vHe ger volvoerde den terugweg van Saloniki naar Belgrado in acht uur waarbij hij vloog op een hoogte van 3000 meter In Belgrado heeft hU een passagier medegenomen met wien hij te Odessa aankwam Tldende liJn sedert 8 Septambar laa Nooriehe aehepen met 7718 ton inhoud tot zinken gebracht Sedert bat begin van den oorlog werden 689 Nooracha aehapaa 933183 ton metende tot zlnkm g racht UXMLhHDk de blijkt niet onvermakelijk uit hetgeen d commandant van het Hellsleger de heer BoothTucker die met zijn vrouw over China Kotea Siberië Rusland en Scandinavië naar Engeland terugkeerde daarover in de Times meedeelt Te beklagen zegt hü ia de werksaamheid der anarchistische ideologen die allerlei dwaze voorstellingen aan het volk verkondigden en daardoor veel onheil veroorzaakten De vrijheidsgedachten die zij verkondigden leidden vaak tot dolle overdrijvingen In het Kinderhuis van het Leger des Heils te Petrograd kwamen m de revolutiedagen de nioeders en zeiden aan de kinderen dat ztj aan niemand meer behoefden te gehoorzamen niet aan de ouders en ook niet aan de officieren van het Hellsleger In Petrograd eiachen schooljongens het recht zelf hun leeraren te kiezen en de lee raren die hun niet bevallen te ontslaan Van ernstiger aard werd de houding der soldaten waaronder tallooze deserteurs die liever de vrijheid ook wilden genieten dan gaan vechten Tusschen Charbin en Petrograd zag de heer BooAb tal van deserteurs zij plunderden aan een station den restauratiewagen Op andere plaatsen overvielen zij de treinen maakten de locomotieven los ei zetten die voor de treinen waarmede zij wilden weggaani Machinisten die zich daafte gen wilden verzetten werden eenvoudig doodgeschoten In Siberië konden de reizigers aan alle stations van de boeren versche boter en eieren koopen in Petrograd echter heerschte groote behoefte aan levensmiddelen Het antwoord der Centralen op de pause lijke nota wordt spoedig verwacht maar of het den vrede zal nader brengen Wij willen het hopen doch wü vreezen want in de oneenigheid in Duitschland ten aanzien van de vredesresolutie gerezen sebuilt ongetwijfeld een nieuw gevaar voor vredespogingen En dat kan niet verwonderen omdat het feit dat het eerste het beste militaire succes in staat is de goede voomemen in de resolutie omsloten als geen annexaties e d aan het wankelen te brengen slechts opnieuw het wantrouwen in Duitschland s bedoelen kan versterken Hetzelfde wantrouwen dat reeds aprak uit Amerika a karakteristiek antwoord dct weigert met zulk een Duitschland te onderhandelen Want ook hier ligt de verborgen vraag Wat voor waarde kunnen wij toekennen aan een in het nauw gedreven staat die als het zijn krachten voelt aansterken verdragen slechta als vodjes papier beschouwt Kereuaky if tvldlnf Wie ItiCMt wat ur aan de vonabf van deit Haad van Vijf maniiui vooraffpug begrijpt KereniAy ri AnMlge woaniëbuwiiig tegen optfnétmie volkonv n Ken TOky heelt lob alle mogelijke iiiotplte g w ni altluH een parttAiHer twk grani van b t Hbtik ot hh d ïiovjt4 tot overeenMttnaiikim Uy koiuett maar deae Ui in b aigetoupeti MrUtw imy naar Mnk afgeiweitkt va tk ouéar dm iuivloed d T Uoltfjtiwkl g 4oiuea BUITENLANDSCH NIEUWa Op c ti ergudi nug vtui dii Sovjet van l c trogirad wtvdkui lullige rodiwoer en DUfTSCDLANIk De Rijkskanselieren de Tirpitipartij In antwoord op een telegram van de Deutsche Vatevland partel betuigde d Rijkskanselier zijn oprechten dank voor d mededeeling omtrent de atiehting der party De kortheid van het telegram steekt scherp af bi andere telegrammen van den Rljkskanselier Belanghebbenden De firma K r u p p heeft op de 7e oorlogs leening ingeschreven voqt 50 niiUioen mark Treinbotsing Bü Wilmenrod nabij Keulen zijn twee treinen op elkaar geloopen 7 personen zijn gedood en 12 gewond waarvan verscheidene ernstig XNOSLANa DreigBndo staking De Dall Ma melift dat de mi iwerken e n loonsveirhiooging van 20 l it4 bcn gioviraa Zij hobbtm hun ctecb kUmi bijgie Li door met atsking te dtctgiv l eqKi loon erboogingi zou het Hij weliieJi a 00 000 pond aterling mcerko t i Het Bpoorw€gporsom 4 vraagt In Ierland een verhoofe ing vtm d i owlogstoo ag vaa 3 op 5 uilk ZWEÏWBN De houdlnig van Bratntlngl Gisteren hii 4den dei mciallaten eiSttjckhoJui een bttooglng waoraani 1000 tt 1500 poraonieu dltt inaaiicii Na eea rede van BwuAing en 7 andere oandUllett n voor do vwkieeiii t ni te BtockhoJm werd een motie aangmonnen wrtke het altreden der rc tang ifieht D o vor kiozingen Volgiot dio jougsto berfetiten heeft d r uden ikx r den holkfjewik KauM fci vertfaulKTliig wat steHc 0 zijn band Zij ei8t4it ünniil hli Uijke vorming an WW aeoWhrtiMoh irflntaerle onverwijlde proolaniatia v an de rqmhHn t dadeltjk bije iunk plag van etn natUueereöde VengonU nng i n almtititiv van atle rarigen vn tltet De ocAwNt r votutloDuairen aarzektein Vertier wvnl hd wooird gi MH fd door l ertK die altwb zijiii aftrwden geregtild een hi MIge eaiufMtgine tegitn zijn bitteïMle vljaiulci dii Kadt ttfii g v vot vd luN 4t en ajii partij twhijnt g ru gd g4 bruik U maken vogi de iwkrRuht dér IWMjcwlkl tiTWlJI zij tegebttteriijd recHt dat év 7jt de var tal gaan 9 itootaalre volutionnedrm ontlilttlden sleti dniuikve van la t DVull f en de iuti lii dor Ho HJewtkl werd tmt een groote nwenïerhfilid aangevoitien Aileen 41b Uttnijewikl van e groep TVii eftHtli tt iid n tegifo Het meerendcml ttsliter di Moldaten f vli i giMTdMi d c het imvr niodieriip eWiatit In dto öo J4 W oino ifde I jk l4eden F en ttiogxaiR van 17 duser uk II el 1 n g f o r 4 nwliSt dat bij ongeref cldbadni waaraan oldatcn te W 1 b r g aloli ov rgavm a2 offlcin fu worden 4ood Zetitlg zt vwdfwenen FINLANa Feuilleton Rechten aan den Saa ai Volgens een bericht uit Petrograd haaft da Voorioopige Regeermg een besluit gepubliceerd hetwelk den F inachen Senaat het recht verleent eene reeka van quaesties ta regelen wier oplossing vroeger geoorloofd WH aan den grootvorst van Finland zonder Zij hiwft aUe ctii mij zendo hat n eigje n zij wwt s et éU zij irnij aog heeft Ten ninett zij kam hipt vergeten zi Boiiieriod bapeitto In laohen uU Mevrouw West zei a niet hc fn È eii zeide hij op een goedjgen opgwwefcten en beBeh rraiend eo toOn welke Alinö a giev oelend als met apeiden prikte Nae wa hij ook nnocaiit zijn hij verveddo zicdi met Wij auD u heol wat morten ullllegigieqi iStraka in huls 0 ja atcïndta Barrle toe E met moed aan baret taak beginniencEe Hij vond mij in h t fftotion Ik heat van buï weïSg eAoopen en hij wüde inij niet naar e n hobet leton gaan Is het u wwkeJijk öift laati r Omdlat Na4aiiirlljk niet Aline BChikte jAiAi oïoedig DttB r éa omistaiadighodien Het kHnkt iLOOgsst FomBniikioh evenals de meeste dingen die de heer Soiiie rl d toevsjllig beleeft ofachoon hi zegt te hebben opgiÜKHideQ ia romatutde4t te geiooven Hebt gHj eikMidlear lans giekendl teret heÖrö avond antwoordde Barrie Fn Somerled begioa te beignjpen dat er zooal0 hij reedA bad geze heel wat viel uit te legj cia Het scheeni haast een infjpciwikkeMi e v8 ï Tooh vx eLd hij dat hij h eealig nvogeb o hadl gedaan en ver van barouw to hebbon giwoeida hij zioh JiHi etiB dbitig opgeiwondiea Hij verhmgds te weten wat er nu zou pebeuren Hij voedde zioh abof door een prettig toenrêl veHo werd tot het ol itit van oen nieuw a Ik het mevrouw Baltantree MaoDonald gdcend sedert haar eersten boroeoidlen ioeht door Amerika tien of twaalf laar giefcden zeidie hij Gij zuH het wel ffrappfv vinden meTroaw We t te booreu op weUc eeavi zonderlinge wijzo Ik baro dioduteir lu dL uwvond ouimoe t Jai znkor zKHidur twijfal antwoordd Aline tewwl zij naar het hulsjo lieq ni Zij deod haar beet wat opg wt4tter te wezen Zijn toooi toen hU onrer do actrice aprak kiMik ndet al0 van leuMmiï diie verliefd l i in inaOnen van zijn type die naiKK liOia ou en bedorven wKrem werden ztter Miiot op hot eer e geedoW vWlield Het BOu v tA blijken lüi t nwwr dsji cea vervpdeiïd voorval te wja dit meenemen van oea vi meUje dat mil ecbleu In het virflo licht uift nw zoo wanhopig loooi wtó Morgen zo4i d t a ihnp olt 0 naar hare inoedur of iemnnd andwif worden gie aonden en over eien paar dampen zouden Bomerled en BaHll i ztj Aline hun boeirhjli uiic4 pie bogiinnen albof er iiiela wee geftxsurdl Maar Barno waa bij ht lajiipUdit in de vestibule en hot sailon nogi laooier dan zij bij het zachte Udl d r Bflerreii wae gcfweeöt Allno boproWdte to dtrnken dat zij het vreetndale en be0pott dljkste weaseirtje ter wereld waa en in t g veel niiet In dtaat iemand te bekoren maar wj wk dat dS vpoemïde In bet oog van een n an niet zou hinderen H t be e zou zijn lidb a r gauw vaa baar met al liare t e potteli klieid te ontdoen Aline braolit ben in het lage alon dat zij edgenhoodlg toet vale bloeuKn had veraierd ter eere van Sooiwrledi fli koniH Zij en BaöSl waren hier veri ohelifctie dagen gcwe et terwl Sofnerleck voor zijne zaken naar Londen wa en zij bad verwacht dat haar vriend een opntorJilng over dit aakm 3 ii inaJceo Zij had zich voorgwMdd dat hij zOu uitroepen Gij hobt het op uzelf doon gelllccnl Maar bet ined ie bad het effect bedorven Bo uhtIi zcid steoltb welk een aardige ouderwtAwliiJ kanierl l lo groene iiniur i oen moolu aolilergrondL tn terwijl hij d £a £ O i ite kin0 maakte keek bij naat Zijne zwDn cdluge niet baêt rip gastvrouw Barriu kwam werkiü c aanUg uit togen dat girom ZIJ keek rond blijkbaar in verrukte bewond N tiig vui aileü wat zij zaïg Hare oogen waren 1h 4 eohitlereud en groot iMtre jtHi Mge roodu Uppen waqreni geopeod Onnoosel ding om met iwar mond open te gaan aUMu I zoo gaven Alina s gt voHeam zied ootioorbaar lucht 0 het y hier zoo moot en liievrouw Wedt a coMtuuJU üt bevtMlg iei hot meiBje het dUct nrij gefvoel n dat ik dezen abchuwedden mantel qt imittfmoet afdowi 11 geen vU k op ai dot luooU hier Ui zijn M g ik zo afdoen vcoetf zij AMne zioh bewondereiKJI tot haar wendifl I ak tot oen magno t Allne zou gawrne eene roden h ftiben bedboht Of neen te WKg U zooi a de tocht of onmiddiDiHjk naar hovtn gaan ni ar zetlii als Ikct excuua gehUgi waa geweeet zou het niet hebb n geliolpen want sondHT het verlof al U wa hlen dat Zij ak VBjï zelf appektwï botwtKKiwfk had het zondtTllntf u Hcdiepéid liaar grocw iwn panni oet lü pewt ït vi wl rp nu haar mantel ai Niet dU mi e junk niet even altioht ia vevonWohiildlgde alj zloh zucbtefw Ik h 4 nog nooit zuUc een mooie koiuer geglen eis dew Het waö voMrekt geen bijzondL re ka mer een aardig 4ken besctiot vermhott n groen brooatPn behangwelH en paar oude oiooit BOliildtnjen nHMibeW uit éea Üyi dtT Stiiajirt aar Mjf llelit tA wn paar oud poroeMiaeni flgurtuop den schoor rftuxiunöiUei en ki oone katft en over trnxl van roode en wiMe rosea la CMiwmv h porw etivn kotulmw AUa iMiakte tT naar te snatiwt n Indien gij nooit ktM heAH g zleo boo mooi aU dll waar brf t gdj diAn odi gowoonJ Maar dot wae nitt de buid wIjM van ftoiiKTleid s ideaJu vrouw Hit lou b r zijn gk5wi t aU ht4 onnoozt te ding mevrouw Woat a ulbriijk had gt tir t n on zoo Souierttvl tf aondaelit en gvudkuurkig op baar had gevealitól uiaar al haro dwace Utwondlerii scheen voor dti japon en do ka er te zijn Zulk een kkine wlldel Met 1 fltoat om eeno andent vrouw titoot Ie noemen ai er cko nm teginwoordlg vim JuiM wat mem kon vnrwoditen van de dnchtcr eener ao riOit vooral aak die aotrioo kvAvn dti hold v wat men aver mevrwiw Bal Ikoordle uMar waar wa AUiie wati gen 4g j U dewkm Jm Barrio MaoUonald opze vlljk owier acn hanglaniip MaA gaa ataen om haar mi onbed t haiute doen ultkoin n De dkioliter ener actrice nM het draoMtbiobe InMUnct in haar blondi Maar feu diiidtbeeU kwam niet bij Somerkd op otKkMik at zi ï ervaring en hoe oat0DOobeM kü mwende U zljiv I t wM teniuiii ait t OiAa ln zi i gtimt Ijwl Ulij u hriptm dkH uw nmnU4 a de zi tot Barrie ln do flauwe hoop dat de man Itit oontroM aou opniirkfntu solKn hoac in een utMekend oatmitfAuM Hguw In een ooatuuur wa Ludllu atet uiiE blauwe aorge beklt xtenog nliet door etn oonwt Ke oniv e g daante ZU wom vAi i zoo tan al Barrie onld 4ite aij toen zij naaM i4kaarutomten in zij rlanHde Art het rnH lo I Ring zUten Wordt vervolgd