Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1917

o 13501 S êk S VAN DANTZIG MARKT dt3 GOUDA N W O GOEDEREN 2218 BN 30 TRICOT ONDBRGOEDEREN Algemeene Lees ÏJbïïoth NIEUWE BOEKEN CATALOGUS 10 CENT Leesprijs 8 cent per deel per zeven dagen Eiken dej te verkrijgen morgcu 8 tol NEEMT PROEF TeleTooii 3S7 avoedi 8 K WE8SELS Bo Uendelur Greeneiidanl 34 ZIB DE fcTALAOB Soiiede Werkschoenen koopt U m het malaxtjn Schoenbazap Modern voor den spetprlls van S SO Verder bieden aan lie modellen HEEREN DAMES en WNDERSCHOENEN PANTOPFELWERK tegen Icherp CONCUKEBMENDE FRUZEN 2300 40 MToiaam aanbevelend Til H HEESEH KLEIWEG 23 GOUD l Dit nummer bealaat nit twee bladen ZIB DB KTALAQB wy zun m dezen trfd nu de heele wereld m den brand van den oorlog schijnt op te gaan wel met de gedachte aan stryd verzoend geraakt Maar was die oorlog daartoe eigeniyic wel noodig Het heele leven van den mensch met alleen is strqd en worsteling £ n moeten W zelven ons met gedu rende ons gansche beataan verdedigen tegen vaak onzichtbare v aoden Die onxichtbare kennen we immers veetal als de gevaarlgkste We zien ze met we weten nauwelijks van hun bestaan Maar als e hun verwoestende weriang hebben mtgeoefend en ons ziekte en ellende gebracht dan herkennen we hunne werkzaamheid en het zoo vaak vruchtelooze van ons verweer Toch moeten we deze bacteneen want die z n met die onzichtbare v janden bedoeld niet alleen als vijanden ala verwoesters zien Als zoodanig hebben we ze vooral in ons leven leeren kennen amds de hygiene de kennis van het ontstaan der ziekten beeft gepopulariseerd Maar ze oefenen nog tal van andere werkzaamheden in ona leven uit waardoor ze ons deels nuttig deels echadelijk worden Er zijn dit vtrtgt hieruit dus al ver schillende soorten van deze microscopische plantaardige organismen die men bacterieèn noemt Naar hun vorm onderscheid men o a micnwoccena diplococcen en spirallen Ora eenig denkbeeld te krggen van hun werking diene men te wettai met welk een sneUieid ze vermenigvuldigen Sr zjjn er wier nakomelingen m 24 uur aangroeien tot b jna 300 billioen Vandaar dat sommige besmettelöke ziekten zulk een accuut verloop hebben Bacterieën leven Ze hebben dus voedsel noodig maar dit voedsel nemen zij m te genstelUng der andere planten niet m hoofdzaak op uit de lucht maar uit andere organismen wier weefsel daardoor ontleed worden Deze ontledingen zyn van verschil lenden aard en worden 0 verschillend ge noemd al naar het principe der verandering verschilt Zoo spreekt men van vergaan en verrotten Ja zelfs gistmg wordt door bacterieën bewerkt Waar stofwisseling plaats heeft vormen zich af scheidingaproducteu en deze Juist zyn het die het bestaan der micro organismen zoo gWaarlijk maken doch die ook weer bij da mduBtne worden benui Het lykengift is Diets ander dim zulk een uitscheidmg der bacteneen Maar ook alcohol wordt er door gevormd Zoo wordt de melksuiker een der be staraldeelen van melk door een bacterie ala voedsel gebruikt waardoor het melkzuur weer ontstaat Van groot belang voor het beataan dezer Het Advertentiebureau De Goudsche Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorit de plaatsinj van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandache Aaien weekbladen en andere periodieken zonder eenije priisTerhoogint Inzending van n af chplfl steeds voldoende Inliohtingea worden GRATIS yentrekt GERMAAN Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda 21M S4 Modevakschool voor 6onda en omliggende plaatsen AuwMlotaa bil d vamattlnz voor Moda rakfchol ie araviDh ll öoedgekeard bg Kon Beel 26 Aug 11 No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Ml gilijintiiil m ilm iilinik Ie luni WBGII lillUli ii miKIISOL De School II verpluut Tia Gouwe 109 aur flouw ISI wear sldi nieawe iMrlIojea knaaen eanmelden voor helf Aujualue oir Damei v HEYZeLENDOORNH 20 Hft ooruiitziiohit v bii een nwttunrvwnreelde hem nu niet meer hij had er D Bt genoom aan g dlac AUne het kawtöeil Dumeian en h t eiland Dihriim tetooneak UMkr plotsallo faadidlen Allne eigm woor OM kond w€4ar over cUt voomutzioht ge WOTpen ZIJ had wei vo oiMpi g 4ijk Het zou eti heel oed pHan ziju de vondieiing © Me bij had opgoraapt zoo spoedig mo geiiji toe Ie vertrouwen aan do zorg van moeder zelfa van zulk eena buiten www ongetoofoh nwedter ala roe QW BaaMatóDonadd eeo giood plan oor bet meisje en vow iedereen om WH zij ov€imH i en naar Sobotlaoid aou VJ rekken Doob Baarit B gWnïprovi Wde ode aan die umaoi van de heide pM voor een oo Bnil lk zuUc een aohit WMKi licht in zijne zid oatetok n aJa a nog oooit bettfteneti bad te land of Pjoe aeidert hij njk geooegi waa gewon n da 9iohditte renil8te veiHlohting Ie bekoöügen Toeni waa het anei wew M Hij zaer ztob aJ a ng naan voorttulteod door Sobotlandfet drwen roet ra KWw Wa n haar broafcr en plot ttn n venaiderlijk gevoelde hl dat DIE MEN AM DITi ÜITEANGBOBD EMKENITEN 1 NERGEE EnergievDTmer voor Klnderea ZennwzwakkeDeaHerstellendeD SIN6EB Maatechappij Dep6ts alom GOUDA Kleiw eg 6 Buooen vsnof OOC ARNHEM w Advertentiën B STERNEELD taMUM aar SOUOA heeA biermede de eer te berichten det bii WOENSDAG ven el dee nemiddege ven 2 lel 4 uur ZITTINO ael koiidea ta de Mletelt DE REUNIE lot hel INSCHRUVEN VM LEERLINGEN en beeprcken ven CLUBLESSEN 2298 10 BRANDIiOUT IcUotHiMiD liliU ilSi20c ll il4fl H HiHD fi f It f t d Il mww lm II WBottfl t Wü Alles per 10000 K O 2187 24 franco op 00 vio abeadinl 8poor rr abt 2tl k $ 0 iuMcn Adres DeibltenscheiioDtbifliiel GELDERMAN I AALTEII Ab II Ió 34 DienstaanbiediogeD hebben de Qoudsche Courant êtee4 aue t W0 advertralien kosten sleekt kIJ voorullbeuling 1 B regela f 0 26 Toor elke regel meer 6 oenti Opifaaf mtBtmtend aan bet Bnreae BOEKHOUDEN la drie mianden met Teitimoalum J C ter BRUGGEN Leerur Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA PrcMpedui met oTertilrijke primi etul aiiitiea op tiovraie franco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingeny een voor een persoonlijk geleerd MONDELING EN SCHRIFTELUK Het Boekhouden fi niet ieU feleerd weten cbeppelitkt oocb leti aleuwi het t e rnaiuurli k eenvoudig venMlf tprakendSTELSEL leer fetnekkelijk door leder te be Injpefk en loo oud de wereld 996 63 Oudihwn b Atphtn u d R n 30 Maart 1914 WêlEd Htêf J C Tir Bruu a U rMr Boikkoudtm M O ffti doêt m § f f fan Umiiit TtiHmoiiiiim U kfèém antvangen nitt amdat ik dt Utun m tdi ktm verrt van dtl hit mai mH slttdt tem gt noegem van U omdtrw i tt omtvangt n mit O U corrtipomdtêren Stttdt kei tk mtt plttitP Uw Sekiti van kat Batkhoudtn tir hand nomtn tn wiannttr ir tick een moeilifihttd voordeed dan poM tttedt dat boek daar dat my alle mogelfke anfwaordem ga het VDj M r dan alttf ik U kêcrdi ifireken Oak it Drit Balanten gaven mff vael lukt vroeger was een Balans vaar m f ten daad element daci tkant nu tk kennis gemaakt kek met dit kaektke tt dtt voor mif gemorden een levent keeckrifving vol afwiutltng Ik kan dam ook met andere dan Uw anderw t ten Uéar ten eterkUe aanbevelen Vóér anai kenniimaktng was de Boakkouding voer M jT Êtn AfyiUrie doch thans kan tk getuigen dat U mt hebt gemaakt lol een ingemvde en reeds verscheidene malen heb tk lol mgn genoegen ge voeld koe prettig het tt Baekkoud ondtrw t ge noten te ktbken Met kartêlifken dank voer ket genaten omderwf i tetktm tk Uw aud leerling tn vriend A DEN HERTOG Wtn Undhauwer P S U kunt maar Uw goedvinden kiervam gebruik makan Adverteert in dit Blad 1 Abonneert U op Het Stenoyrafjscli Verslag Tan het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Qouda Berat ALLE bg dan Kaad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen disoassies alles bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS Toor abonnd s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg Toonutbetahng ▼ oor nietabonné s f 0 50 per kvartaal b Toonutbetalmg V Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Ik heb noodt myn Baar verwaarloosd satt H aaaeiI Ik kcb HOICO vaarl imB w deri 10 laau oeknükl ca kaar ocbmlk lieb tk myac wc 14 vaa Glaaxcad Golvcad Cciaad Haar IcilaBkenl U tenl cat Uns Oeiond Haai hebbea Bcffioef dcse oeitaedc en be la vaadaas Oa aaai Uw Apotheker OroKlil of Kapper koop een letck Koso vaa 1 tooala voer fOOR Hn P au ebrVik kVl llVamn teichreven en Ijel dan ap I Ben fulTera Heldin Niet vette vloeitRrf bevordert den Haarcroel Vcrttrrkl da klieren ea doel dienel ali een Tonlcuo voor de Haar wortel Voorkomt kef Splytea ol Uttranen hoofdzee en Root erdwynen aadal men KOKO een paar keer gebnilkt heelt men preokelt hel eeovouilig op het Haar dan wryK men het uctil in eeat oeder aartacbe ricbtJng en borstelt bet flink Wy tteilan ge n ilwaze f MRogslyka altehsn aan Ksko maar wy liggsa ea naurfan vol dat all aan Zuivar G Raa mlddai vetr ket KUr gean andar Praparaal dit kan avenaren WAARSCHUWING I UHstekèade praparstea wenlea dikwyie navemukit ran Cel kry an v i de eSï Koko lunrt het aucces vaa Uw Hear ÏJS aÜ ü 1 kSÏJJ Haadalamcric Bea Vrouw te Paard da verkeclit aeMer Ma veraeveUa balfaa verpaua ewe raitea B 0 75 fl 1 60 n fl 3 per OaooB u = = egenwooraigera i Alleen Vertegenwoordiger M en Z Holland Utrecht N Brabant en Limburg 0ES8CR8 Am top laMi VoDf Prlealand Oroningen Orenlbe Ovciysal aeldert y n t ♦ t Zeeland en ae ldèrtand FIr I B aEiwD EBsaa tauk KOKO 5HAMP0O POBDCRS zyn wel een proef waard twee ourten Nat en Droog Koop se waar U KOKO koopt F 0 1211 per pakje imil COOPS IjililfMl a Bonila i Tijdelijke Prijsvei hooging S£i £ Besch t 085 Middensoort 1 80 Oroote each 3 28 bg opraimmgen van kleedlitj i boeken schoenen en antiquiteiten u BECKER S 2e handszaak GOUWE O s OOUOA Onral to oatfeladaa 1911 10 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is ran ITaaimacMnes 24 Sept Bormual IMuiU 8 n Algem LadenTergaderuK Venen tot butrgdliv der tabeieoloaeb Sopt Bhuwa KruW o Vorgai kring Ooudh Chrtatdiit Luttartaindl Verbgoii Sopt 81i uur Soo d B Mto Al ptMone Varg Voroettigiiig do Am x voor Ooudl ea OiMtr 1 Oct 2 uur G b Bouw n Wontoglo zldil Onderaleo cUiimiMs AmMl mg want SINGER Naaunachines ajn een EersteKlas Fabnkaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle hoishondehjk en mdnstneel werk met roem gehandhaafd heeft SIN EB NAAHACHnrES 21 Oot 8 uur SocMelt neeiciub ThaJift CoiWMrdta Too Belerfd Tsraoekm wt gengeld tUdlg mededeeUng ta mogen ontnagoi Taa wrgaderingen eoneaiten TumakeUjUuda eui om d e dan In onia acaada ta nrmelden raeetrlselw DrakkerU A BRINSHAN ZOON Gouda kunt U krygen la al onze winkels 50e Jaargang Zaterdag 23 September 1917 3iTi© CL ws © aa £ d v ©xt©an ti©TDla d voor Q o u d SL © an Oaan stxelc © VERSCHIJNT DAGELIJKS lAJ i BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOEZONDKN MEDKDULINaEN i l rafela f IM elka ra al aMar r OJl Op de oonMfiaa dulilial lariai Gaeioaa edvanawita ea la aMda audadaalla a U i pri a GrooM laaef e raada aaar plaalaniiala ILUNB AOVEariNTltN a i i e laakiaaa koar ea vaftoon kiaai e vaekii I S aiaak I OJS alka ratal Maf 4 aaal k awrakI 10 laariiu Baar auiwan t caM aaONNUfltNTarkUS pai k uua f IJS pa aak 10 eaak ma Zoodaidilail per kMlaal I 7S par aak 14 een ovaval da l eant i l p loo er eedu k Fiau fTpai pat knnaal I 1 mal ZoadateUad I 2 Atouaaenlaa onia daaeli kB aaa eao aa aaa aaa bona MauT 31 GouDa b aae asealaik daa boaUuiHlal e da poalkantaraa ADVUTINTIBraUai uu Go la en osauekea bekootanda io dea bemrtkHnd t S laleb I JS alka idlal auar t aia Bl dri aekleraanvol d pl lo en da dan l a ma knatond Va Wla Ooala a da l eaor ria 1 fafela OJO elka rafel BMrfO Telefoon InCerc 82 Telefoon Intero S2 Uitgevera A BRINKMAN ZOON den inderdaad aan dat dit gilt dezelfde wer king had alsof deze venwrzaakt werd door de aanwezigheid van ba teriebn in het lichaam Vooral do tubcrbacil heeft heel wat pen nen in beweging gebracht sinds in 1882 de Beriynsche professor Koch ze als de oorzaak der tering kwalificeerde Langen tyd meen de men en ook thans leeft htj de massa nog wel die gedachte dat tenng erfri k is Dit IS echter niet zoo Maar wel is aangetoond dat de geschiktheid om tering te kunnen krijgen van het eene geslacht op het andere overgaat t Ligt dus aan de gesteldheid van het hebaam zelf of de ingeftdemde bacte neen zullen uitgroeien en de ziekte veroor zaken En dit wyst tevens den witg waar langs men zich tegen deze zidtte verdedigen kan In t algemeen trouwena kan men door een oordeelkundige levenswyie het verblijf der bacteneen locahseeren In hoeverre de inenting tegen bacterleënziekten voorkomend werirt is nog met metbesUstheid vast te stellen Haar wel achyntvast te staan dut er ziekten door bestredenkunnen worden En het is juist op dit gebieddat in onzen tyd de geneeskunde haarschoonste tncnnfen viert K bacteneen is de temperatuur £ lke soort heeft haar eigen temperatuur dwz haren warmtegraad waarop zU het weligst tiert terw l een zeer lage of zeer hooge tempera tuur het leven geheel kan doen verdwenen Worden de levensvoorwaarden der bacte neen ongunstig dan houdt dikw ls het groeien op en treedt een tydperk van rust in De wand wordt dikker steviger en de plant slaapt In dezen toestand l at z zich indrogen met het stof opwaaien door de lucht vervoeren tot op uren afstand en weer neervallen Jaren van rust kunnen voor de spoor zooals zij m dit tijdperk van rust heet vooriiügaan zonder haar te hinderen Komt er weer een betere omgeving dan barst de huid open en het leven zet zich op den ouden voet voort Waar de verspreiding der sporen zoo gemakkel k plaats heeft is het niet te ver wonderen dat bacteneen zoo algemeen voor komen Vermoedelijk komen zij dan ook over de geheele opperrlakte met uitzondenng alleen van de allerkoudste streken voor en zelfs in sneeuw en s zyn zij aangetroffen In groeten getale vmdt men ze in rottende stoffen mest vermolmd hout vuilnisho pen kerkhoven beerputten maar ook op en in het lichaam van menschen en dieren ieder plooitje der huid elk nmpeltje der vlie zen iedere droppel van het speeksel knoeit van bacteneen Men versta dit echter met verkeerd Niet in de spierweefsels bloedva ten enz van een gezond lichaam komen ze voor maar alte holten waarin de buitenlucht kan toetreden wemelen ervan Deze bacteneen doen daar evenwel geen kwaad en hen ww n IS evMi onmogeiyk als leven zonder lucht Het kon wel met anders of de kennis der bacteneen en hun leven gaf aanleidmg tot de toepassing hunner werking in de prac tijk Daartoe was het noodig ze te kweeken en dit IS gelukt Door middel van gelatine op steriel gemaakte platen heeft men de rem culturen gekregen d z culturen van bepaalde bacteriesoorten Eii men is er in geslaagd deze in de mduatne een rol te laten spelen Zoo oefendt men door enting van bacteneen invloed uit op het zuren van melk het njpen der kaas de bereiding van boter en gebruikt ze b j de tabaksindustrie alcohol holen azijnbereiding het raaken van verf stoffen enz Maar hoe nutÜg ook in sommige bedrO ven maar al te dikwijls veroorzaken bacteneen allerlei ra itên in het menschel k lichaam Lang heeft men er in de weten schappelijke wereld over getheoretiseerd op welke wi ze dat gebeurde en of een en dezelfde soort b j verschillende personen ook een zelfde uitwerking vertoonde Thans heeft men gevonden dat by hun groei de bacteneen stoffen produceeren welke voor het menscheiyk lichaam als vergiften wer ken Door de rein culturen heeft men deze stoffen kunnen afscheiden en opzettelijk daarmee genomen proeven op dieren toon iiH T btuiid om g 4oo te iK olit n aan tlti U w ruig liat dt poiltKik di r Itiwotning nii t dliMi lt Maar a IwH vertrouwen m Ikt nuolibr oordooi dt r lyo volklivt diui z6d gil cliokt da innm voor vtrzt boVrc OHd 1 htieekt nbi van hot beroep worden luier v ii aofi NetWIundff ïuTgcruwordn op 11 Iwop g jangd m rtewbi nauw r woixlt dl banul Ai oji oti woi It aiukg brokken Moerlljkt wOnlt dnaudOord laak dtt Rfigforiiig oiif alkti van holnoodigiii te voorzion i H t l IfH iK riiKii dat 7ii en boriwp dort op do iiiiedowtirliiiig van aJlwi lx nirixk werkuie iii nofc niet oo groot altf ZIJ wei HfiticJit Het rtigwit dNciHllkM kUchtifi en lo vet4 wordt Vfar bet hoofd gizUn hit Int tlwww iiuet iuo t de vraagt Iu of uwtt det voMd giilJi voor ziju aclwid en zijii prodluctio kan krljgien menr vnA of wij altua lo HRun n ain den nood wo t n te oodKMHcn Ovw het algemeen hw lt do opefilnigi rt de tkt bljzofidiT vwi hidtnik goiiMAlit in duin landeu Mwt wM te gotid wat zu Un alte ra vtsl m zijn ree i to rwT afgoirtouipi voor herhaJIiig dim dat Ht dat p i mdruk kant iuak ifL Iio Kanioni zijn nu weer begoameo en zuUeqi üdch ipoedSg aan den l evi tt H arUld zt en Het a poat van do Iw TOoUrnfon ia nl t ongdiMÜg dt fnancleije nota I0 lang nit kwaad aangwien het laar 1 17 tratOf iXl dt uoniKi stljgdiig dlir belajüttugixi eiti ovoraoliot lai geven Natuurlik voor leiH etai groot twkort gLTaoiud manr dat atleo m natuurlijk zóó vaat leu onzeicer det do oijfet aii h ö zeer geriimje tlam lute waturdie luUbuta PoHflt zit er mole In de be rooÜn en zooate trouwens te wachten vlei Voor aalarisverboteringicn wordt wat gtid aou gn vraagd ad ia htt niet veel Ito giwo se uiMxreidii ngea van den dienst die nu e mnia J aar Hjkfl piflgen weor to koeren 7IJI1 onbiilangrijk Marine en Oorlog vra gien n ttuuph £ wot r b l nK e to Voorma rlno 1 lohtvaarldlit nut voor luieuw gwajiiut en andipir iiiotoriaai zl wuor eenigjeuill ïioen n gevmatfcl Voor do amrtjtonarcn is er oen utraoJtje hoop in de begrooting Ind ien do Btaat ebmntoriw gereiöi komt mot haaw rapport t eit du Begoerlng zloli voor aan du hand van dM raipport ovw te gaan bot herzit müg van du Uiaua gtoldeude tfcdajilMSen Voor wolk tijdvak van hH jaar 1918 dit zai zl is nog ni t te zt gK i uuaar bij k lR oordi tliiig vBni h H geraantdiu tokoi l dStnit nwt oen bdangnjko verhoowing vtai uitgaaf uit dien hoofdio rekeutiig guiioudm te wordcfi Onzekcrfwdd im verband mrt de otn alandlg entc4i deed den MlnisteT van Vi anciftn Ifcrfuitien voorloopig nog geen iiiaiatrv e len tot dekkingi van tiet tekort in uiteleht te tellefk Alle izekorlMJéd I VI Dl LAND BN rUINBOUW Aalameerscho raiUags qaaestle Eerste Blad BACTERIËN 1 m belangTijka zmk IkwJI swkert oe ia i Ujil de gwnotidert n van eoi groot 1 hI der AairtiM rAjhe kwekken l iaigKted l ii aoUtu t Utitour dtr tentrale ViM nif deu tijd ffokouHn oiiii Bo alari l vrljg U W t ew wn aau ta Nlm belarit uk to da4E IIjUlIkh Itl ding aan dtizt groole ln a lll g it ona arhttt9ni De opeiulneöTetlei voor het neiitralo jaar is Mn jaiiiEUorklaeht We zouden Inlioud diaairvan liniiintn wametivsttMii In d Jtw woonkinj dte toctstónd vwot bt liUail iu slo HitL en aJtii er niet apm Mf vorbeterliDg komt in de aligiMiioen i intei rtiona lo ver lK udui4 i ni woifdlt die toestond nog fo ter Hrt pr iludfiuift voor d wintercani paigjie is in iiuncur gvetoninl Natiu irlitk lö dut te btïhfijipCTi Dö opwnilngi redc behotfdiü dit ni it tt zc tiif mr UiilKxAle zij Uoi tw hiirliaKin MiiKwlii ii lioeft litt zi a K idh zijdle dist ttigtiiover lilmniivi tm bui ttolandl TBoe van fJe inecat oHicleelw plaate hi r iaaLd wordt wat wij w J wi t a miT wat nog niot lodfcff voetiftoote wU aajuneguen Moeten wij gtvloown dot do toon aQ dtl rudo biizöndler gedlnikt 19 Ir itfaan liiding voor mei dloor liirf en In dt iHiiïr ötaat Qiaar wel door h Aget n or nitt ia fltoait root gom woord wordt ge ropt uni te grondhvedBlwrzienung mvt gfwia wooi di van dp voorbert tid4ii van d ultvoeirint dinr ndcuwo grondtwi t Indaen dtee is aajiigenoïnw Met gwen woord werd horinnopdl aati hrt bliwwiderö kajak ter dat diit neuta aje jaar zaJ hebben l Ia aJkHi a c d jaiioiMikljaoiit over dienw toi bevrcdlife ufco tioeatand co over deonztkere toetonist z Mot nadruk hoeft 4 Minl rteT da paaö ge voorgoieacn waarin liij woe op dw noodiaakdlijkhtid van alKr saaucwwitrklng Ia iniraii bedutfct voor gtfcret daaraan Na tuurlijk dKt anBJroliUiItwho Kmeniltii zul letL zUAi alte xïrt stt tT illotn ohikw naar imate du eoonomtflohe Uwstandl eOeohtar wüi iit zij vindten do gemoederen steedö jp dA vt rgmlittflng waar deze M k ward l ewpr 4 wi werd Uwlotun l g n bet hHtuii r voorwt In dat voorzHter tn p v iiiigtimfriiir wilt vuorwiu dtó r een opro kou gjOHOltit diin voor den post van dirwteur en vati adminldtfaieur libJatM uM do algwi tWM Wding De oproüpUi gt 3 dedd door Iwt bwtuur on een iurf h Aii voor de fuuoiitoi rWaM wcïd v t i id Versotri leiidü paröoiwm gavMi iloh voor g mort lH4rt lilngon op toch h be 4utjr pln nli over tot beinoiiiij iDimdÜlLiJ wau er otn irttft op touw gtatt door oe der kwoakor om Ikt lK lui4 tot ht a Mn tt n w alerWvrd anr dfl n to kr vn eau po guig wiuur i e ct n gmn J u a4 Ji ffeekers luiu iii eiiuiiii ti g bt ut duu Ht t g volg wM WOUT twiL nI iimoenö v uw ie ring waarin Iwt bertuur met hi voorawl kwajD den vooniilter en puimdnguwxwter voor dioe funotios ta btfioeiuLin lUiyt hot reedrt ivPder had vo0f tSt 4 t In Aw loop der dlsoitoi ovvr deze wird non voor i t il van en kwcoktir gtWtounJ door au dertift naar voron giebraatt om eu voor ziïter ixi pi niidngiiM efyU r rasp op etfi Bftlari van f 1260 ou f tUüü v r Jaajte bt nottiien Het Ix tuur neju ua oemin botaad dit voorMtt over Lr wt rd over gieiitCDid doch ép vengiai T ngl vATwi rp hit met groote n oer iibfid yo tegnwi GO wt nunvenj waumw het voorstcJ van dem au dtircn kwoeker en i po vo vüng om da zakm to tattn bMfveoi mo ze wart u guaebi werd lo aijn aangoiMfiten Het gevolg wsm tlat vier l eiilur loibmbun hinüJei iM ifrUgiiIkni Dcoe we Jc aai vr tit nieiiwo vttrkJozing wocdi n fjcilMMidenen zal tuvena hoi voortitel v n d ta kweok r dto voonJUkte dtw voorz n pennJngfUKifMt op een soJariw van f 1250 in t ittlO aan te atellen oog o n Inbtiiandbling wordlcn g eno ten waarvoorde laatete dngtn Ijfverlg ondtr dk Ixknwerd ffewerkt Wordt dfi aUffrfwniMt danzal atnog gotracl word o hrt ai etrcdtn bcwluur voor de vert eoJgtoK ie behbudtn N T d D Roggft T s=T i50 aö i 0 I niiilMUir van landlfouw nijvoriKlid liondk btWt l epaa bl dat atUi hamto en die er toe lei Kn dit ta vildeiMBondcr rogtitei voor eim andir AtnA wordt riifkt dan voOr mowvnbt ijk voikWI enmet uaiiie het maaiim vmi ffrueiu ro gttartto en gerttf en bet oebruUten vm t ti vuBVoeder varlioden m 1 en ulliBOmIe rlntt maten Irferop s tKiMit die poroeï i n J OKg wanrv oor door Ak bt rtffenjenuUuurotximiiHwde aan den Hvenamr dbartOB een flohrlMiJke vergunning U verIw nd w 4ko v6ór I i Octobtr moft zljit aangwtftagd Bt f t Feuilleton wondiordAire goudien Udit op dto punper kleurig ronHUtófeohe heuvel onwaardig wai Hg wmadrto iet nwer iete giert M an ders n da dann n waarmediei hij in noni ni wais g ew t tek n betn lui enen verv©l idl ab aiooÉwateir sondier glaiifter o er HiJ zedf zsgi er verveeidl i Ahne Bveaieen m eon oogenbHk Èang hadi hij bijna een nSwer van hare zachte Uauwe oogen en haar aa digco en aUijd vri on dïdljken gllmilaoh waaracihiter toch och giovoel rooeet zi n verborgen o zij Iiad die aiUetnaardigBto boeken niet kunnwi öclinjvea I n vindt gö ook niet teong Alin © vnl ndcaij c aam dlat wii juHrouw MaoDoBBiWa arme girootoooaer uit hare on geruatlufid nnocten verioeeew Ik zou een bridïo naar HiUar House zcéde zij gedoof Jk kunnen Bfiiriiiv e m ook uit leggien hm wa er gefaeurdi is zoo gbedl ik kan Laat evn zien wut zou het be aijpu O z i kunn i gon da hare kicindooÉiteir toeraUl een g aiBt van nnj had otutmoeC eem vnend van mevrouw BaiHamtroe MiaoDonald dat zij niet angstifl bciioefdie ie zijm ouidat hoewel haire kletodoohtw weigêrdip ita ug te keeren wiJ er voor zoudien aorg dat het kmd veiiHg hare moetfor bereikte tnorgcnavoDd afa tiet mo i c utas Ik kan Baeia noeraim n zegden dlat wiij de s iinjv pa i ja Indien zij van on ge hooi heeft zal dat uAtMlhien dl9 oude diame geonifitiatellen Groftlliin heelt niet van u gjetkoord dat weet ik zeker riep Bajrio tenzij gij godwlondtige boeken sc riJU maar hel fe lüet ooodii dat zij wordt gerusi f teld Zoolang Uc bij haar woonde be Mbouvde ay htt dknlc ik lO ha r pHchtp klaaiTdo zlj iiiet ei ii Ijzigni koolh 4 Hil loird HoiKie waardigi Mevrouw wi de t NJ IwHirm ont bi teii buil m ia iwt priwl en wannivr gij o rtaat juffrouw raad ik u 01 uwo gordijnen goed voor de rar men te trekken andeira zou umhi u kun nen zion Uorrle woiuwhto dat zij ook aoii het ontbijt In bet prieel had mogtYi tm 4nonie i tn vond fat heteeoiverkeerdelvritn dr tijkJiuld vsn movrouw W tiL waM baar nii t te ilatim roopwi Maar van Alinc Mlandpunt v a i het tt tnu vartp 4uK Ik Toen liet Üen uur werd i bet tel gram nog niet wfliti gjkoniou vroeig AMne zioh dtilf a ZIJ niet een beioek aan de oude iiteVTOuw MaoI onald behoorde te hTf Ü die tMi nitH iMd erwflAr d aotitrte te nenwn van baar niet taot g Idi nhrfipf Maar toen versrtheen boiuer 1h t uwiffeor Juirt in do v v oturfa itn de bloeiiwHi Hij bracht twee oouranteo inet toomvjndeuvt die zijn niei t r hem had laten koopt n AHne vond ht niirt Han enaein dat botnorted bet noodi t had geaolit op zi i K a houtji te handrtert Zij had Henrtir givief dat hij op haar ver rouv de waar zij traditto Ie iknkea dat h44 A eb p bevn toch ook be on It vvTvetfvi en nij wel vnn tiaar ontirlnfctii wtldt zijn Terwijl hij de ee sto iMfit kKinaag trippetillp Moota naar bot prW met e i steenrood couvert op rflvercn blad Het waH BWt AUno geatlrttMeird t n zij opendfc Itei vlug bHj dat zo eerder bericht bad dan lao Toe a dj zich nauwlettend zorg voor miJ 1 dlrag n inaar nu ik mtijn eigen weg ben gegaan aal zij dienk i dat bet voorbeschikt wa Zoo giHiigj hjt Jul met een thwipot v n Soiüsdscii poraeilelhL dien zij orfl B biotd eaoiklt van omdat IviJ te klt urig we majftr zij waachte h u ailijd zölf ouKkt hij aan haar vader luud bolioordk IV en hij bij oag eil ik brak wüde njzhein mi t laten heretoirlen on bewaJ lieppie de stukke we te werpen Toch iitoeb ik adirljven en dm brief door ern bode na r HWiard loa zen die n luicU tini vot Ab ik dat nlr dotvl zou ik niet kunnen aipen Zij prak lev endig want iX gevoelde dlat 7 J twee snaren op liaar boe inocHl hobbeu Indien Moeder nuMukte dan niOetA zij Grootsuiy nOïf atrfiter do baud hetoWm VII Barrio hn tong voor ieder in hul wdllen optWaii tm gdkleed ijit lua r zij leg wokkor laaig na imiddenuu lit et u aeer ongewoon dlngi voor haar cu bijge votg iliep aij lang zoodat aij baire gewofio uren töah wixr had iog ttheald Gewoontójfc aliep zij In oin tk k uur ol wn beetje latw ïïi ei roiig qqi zeveu uur vlug uit bot bed gitwokt door het vurig verlaog T naar ulniw lovtn In feu geheej nieuwen dog wtlkt n nituiaiul nog ooit l ud gKQiden Dozen iwongen vtrnKsig de oh ten lieqlutald kloppen op dedemr roe hani droomen eo maakte luw wak ker W ftko deur kon lu t iXfi Haairwae zij daoht b t H nog half m tflaap TWn vereoheen Moorc uut oen bJaadjn waarop haair ontbijt atond Mevrouw W it zelde dW ik u lütt loooat wekkien voor db nfonteothev ver Miss Barrie s Huwelijk U WILLIAM9 Nadruk verbodn J voor een onvoorzKwi njotHbiklK td geplaatst Mevrouw H M rovi nl uw uk kHiie 8t hn za optredeu tAlnburg bbi m vijf of tea da m Mrt pkitatUngtn irik wtwhiwld Alin zkli toen aijop hH punt wfltf liet t i ograaiï voor te ie Mn W ln sou feiaraaik ook iKAbm n o N A Haar Im lm workte twA 7 w ii4jhioniet dat Som vl d zou ten dtn Mevrouw Bal zoo dlohttnj w Hij ktm im wi et n of and v btwiw elijtovoon tel dotn omtrent bet metojè do tieuied aJWu uW MBitl Manmn waren tot A kW tn tf ut Mat Ia tlge etiapad w t werkt ljk ler onJ na r liare groot inoetKr terugi M Arouw Ua kou ffnvrnk kHljk naar arlialo kom n en iiaar ha leti g jft wn V t rloren ettak bag hidl u ïij varlBOfcde nm zilkt Ijagijc t wonltti o pigi hix AW A lint le Tht liet e o ander kon bedetiken om merite üb oourant te doen ne rk c aft terstond in huW Ie doen i aanl la uw tett ain van Hir orge vroeg Mj bnkii opzimtliu rant wolte zlJ beta wen ohte t Zij aarïeidB evtjo ondiJ loen Neen H t U nirt wBclKie Dk w i biina w ï efi zMg r bezorgd m dat zo Week an gwnvord h f mn ültfllitfl tijdlncr van lenMnd hoop ik beiite VHMW Mi If t Im vervtlnit K antwoordde lijleriiglMHïdtfidl en vwinxikc tM itl ran H wa Ami van mil Ht ore U Uüen ijaan Ik mo v antwoord ie naaiD voorttutten niet genoeg was b n te bevredigi dM zuUc bet Ii Mtiw r non ried coudl nj oohjo ï wlUm zijn em fortmiller Op den tewonaftr hi het mton te MMtcm Wordt varrolfdï