Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1917

uit rertegenwoordlgers van de m t n en de rakorganisaties welke bevoegd aal lün om over alle aapgelegenheden d rbeidBvoorwaarden betreffende te beraadslagen en onderhield ilch geruimen ttfd met leder afsonderlljk Na hier nog den burgemeester van Heerlen en eenige ingeietenen en ambtenaren der Staatamünen te hri ben geiproken gebruikte H M het noenmaal In dm koninklijken trein te Sittarü waarheen zU zich weder per auto had begeven In den namiddag bracht H M een bezoek aan de particuliere mlJn Oranje Nassau I te Heerlen Hier werden H M in het kantoorgebouw verschillende statistieken betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het bedrUf en verdere gegevens getoond waarna de briketten fabriek de werkplaatsen en verdere bovengrondsche installatlën werden bexichtigd Ook zag H M hier een volledig uitgeruste reddingaploeg Verder bezocht lü een viertal woningen van het woningcomplex Beersdal toebehoorende aan de Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche steenkolenmünen waaraan de mijnen OranjeNaasau toebebooren H M bracht hierna een bezoek aan het Geullen huis Ons Thuis t Heerlen waar H M werd rondgeleid door dr Poels Ten slotte begaf H M alch naar de Protestantsche kerk te Heerlen waar z door den presidentkerkvoogd en den president werd ontvangen en waar behalve eenige leden van den kerkeraad ook de beide dlaconessen die te Heerlen voor de wUkvergadering werkzaam z n aanwezig waren Te 6 uur was H M wederom te Slttard terug ondertiield zich daar eenige oogenblikken met den burgemeester en vertrok verrolgeas per trein naar het noordw tot een bepaalde maat zouden worden verminderd en dat de van rechtswege aan alle volken dor aarde behoorende open zee van de heerschappij of overheerschappij van enkelen bevrijd en voor bet gelijke gebruik van allen opengesteld zou worden De groote beteekenls van den vrede ven het door U H voorgestelde middel om internationale strijdquaesties te onderwerpen aan een internationaal scheidsgerecht volkomen inziende zijn wij bereid ook over dit voorstel van U H in onderhandeling te treden Als het zooals wij van ganscher harte wenschen zou gelukken tot overeenkomsten tusschen de oorlogvoerenden te geraken die deze hooge gedachten venveKenltjken en daardoor de Oostenrüksch Hongaarsohe monarchie zekerheid voor haar onbelemmerde ontwikkeling bieden dan kan het ook niet moeilijk vallen andere tusschen de oorlogvoerende staten nog te regelen quaesties In den geest van gerechtigheid en billijkheid en met inachtneming van de wederzijdsche voorwaarden van bestaan tot een bevredigende oplossing te brengen Geleid door een geest van gematigdheiden verzoening zien wij in de door Uwe Heiligheid gedane voorstellen de geschiktegrondslagen voor de inleiding tot onderhandelingen ter voorbereiding van een voorallen rechtvaardigen vrede en hopen levendig dat ook onze tegenwoordige vijandendoor dezelfde gedachte bezield mogen zijn Wat de strijd aan het Westelijk front betreft de nieuwe slag bij Yperen zal als een nieuw bewijs kunnen gelden voor hm die een beslechting van het groote conflict door een besliseing op het oorlogsveld uitgestoten achten Het Duitsche legerbericht erkent vrij volledig de voordeelen door de Engelschen behaald De aanval bracht hen zoo lezen wü tusschen Langemarck en Hollebeke tot een diepte van 1 K M binnen de Duitsche afweeraone Bij Paschendale en Gheluvelt drongen de Engelschen tijdelijk verder vooruit Ten W van Paschendale drong een tegenaanval der Duitschers hen terug ten N van den weg Yperen Meene bleef een deel des lands in h nden der Engelschen Uit een en ander blijkt dat de stoot der Engelschen in de richting van Rousselaere en die van Meenen het krachtigst is geweest Is geweesf want het laat zich aanzien dat ook deze nieuwe slag weer tot het verleden behoort Het is n knappe prestatie maar brengt het groote doel de herovering van de Vlaamsche kust niet nader ondanks de stroomen bl s die daar weer vloeiden GËMKNQDE BBRIOHTBN Tweede Nederlandsche Jaarbeurs Naftr w ij vwn a n i dlu Ih Imi gHt f 1 thig in IndliuitrltH Io kringen voor dui van 2 Fwt ntari Maart 1918 to Utrwlil te Itoudfn Two lti NedtTlandMol Jaarlioura z ér giroot Mat zfkerhpUl kan rente ilion worden anngeBt UI lat behculv de jcrroiiion tier F Mwte JaarlHMFH ook itog do NtM dt liet patlc llvoll tn dit Malltil aan in gi j riUk genioniwtt ziill ii wonKli Ondipr dio rfi lM tlwuwi ingttMlirevivi dMiMiDiOM bevindMi zioli d jfroolWw inJuMtrEeekii von aas land fit tor I tf i HeurKo niet vorkiigt iiwooriftgld waren In verband met dii door iKi aantal ki ndiecliriiv ngien zéér oawangirijk gemoHIka voorlwrei ng ia door d pn Haad van W IwMJr l 0 lot iii g wonkii op 15 Uotobwr dü gi0k gi uhuid toi ioöclirijving tt ultwi Een borreltieakwestie T Blorlck trtwjèA een fawesetene langs dfQ reoUlt pIijfcfii vmg eiii iJoor h m go Bki b it koop ui ouiToonflidt gotikveiii als oiiigL ildtiigi veriikuard o krUffen op croud diot hij bij luA biudvsi ulut to T lient aar wa teogovolgo van JronJceii oliap ïm bo iot vo van zijn prootidura liobbeo vcreoUJlluDidia oeiftVbouclers olirilit i o vorklarlngen ovengiokigd oaatpt nt h 4 aantal borrole 5at die man op ditti dngi dtT vfirkoopwgi bij h€ïi h Wt git rulxt Men ia bcwicuwd tt vepnfïiw n di m lio v 4qtfn borrtH dlu ruchUs als do liStffiMiuiuk aal aaiiwijzon Brand Door iMit oatfvaUf van een naflhtUolitjo te I komdloPitegnflöht brand uHgt brotlteo op den zol if T van het hui vau 3kn heer W van Uoom aami de Viiikwuitraat tts AmdiiaiT waair een ofgnrcnfalirlt k ia geV€et dL Ecu gT0o4i partij la ak ter waarde vmi f 30 0 ging vivlonro Tt rnauwornood wtTthm d op dieu zojdiT 1 Blapemd klndci a gpvcd ok van lit t aiBaigr i cndio luria braiiddie do zokk vv rdi ipiatg nh Alle waö vtsnfikatUt dttch do ia iak sfcohtB voor f 1900 Korte vreugd GtotmiikldiaK bradvt II W Franke dde 11 doz voor ibi ri cMiauk to AiimakMim g van tmiasdralf vom twoe jaren tcig tBlch noorde dsciicïi en In afwaolwlng van zijn vonni in liet Huls van Bewaring to AlnMo is giedküÜncOTd tijdï sifl Ik lucbtwi ten Itewaon Van Dort em Mlag tt n het hoirfdi tw waardoor deao g m Am grond villi franke ontnADt den bctwaardcT diaa ma da tfleuteW omMoot d dnir van zijn giefvangi nlH rai vUiclMitf U afe aat op Op die WkrdianiKhe atraat w dl hij yOT tx n paar burgers g rtv i d hi u wixlKKr aan do gjovangenldóuibrt kareD overgeven LAAISTB BABIGHfHN Het Duitacfae antwoord BERLUN 22 Sept De linksche bladen gaan over het algemeen met het antwoord van Duitsohland op de Pauselüke nota accoord doch verlangen duideiyker uitspraak ter cake België De rechtsche bladen daar entegen leggen met voldoeninic den nadruk op het feit dat ten aanzien van België geen nadere concessies worden aang reven 0e laatata oalholUng WASHINGTON 22 Sept Naar verluidt beschikt de Amerikaansche regeering over documenten waaruit biykt dat de Duitoche intrigeerende propaganda nog nauwer in verband met de lersche kweatle heeft gestaan dan in fiemstorffs telegram werd aangeduid Jaeobstadt gevaUen BERLUN 22 Sept Off Jaeobstadt is door ons genomen De vyand ontruimde een terrein van 40 K M breedte en 10 K M diepte Wy maakten tot dusver 4000 gevan 60 kwumnen bolt I genen en Het antwoord wan Duitsohland en Oostenrijk op de Pauselijke nota De strijd rond Yperen De toestand In italii ONS OTEBZICHT Duitschland en OoBteniDk HooffariJe hebben hun antwoord op de Fausel lte nota ge inden en openbaar gemaakt Zulk een nuchtere inleiding van een feit dat zoe belangrijk kdn zijn Bt mt niet hoopvol lult ge seggen En neen ook de antwocfrden doen dat niet Zeker ongstw feld is de toon waarin deze antwoorden vervat z n gematigder dan voorheen eu blijkt ook wel dat men bereid is vredespogingen te steunen maar dat alléén Ib niet voldoende al brengt het ons misschien een schrede nader tot h t doet Men is bereid tot vrede natuuriyk ook de Middenrijken snaklcen daarnaar en immers van lle zijden klinken kreten in vredesverlangen gestaakt Haar aangeven om nog niet te zeggen het formuleeren van voorwaarden waarpp men bereid zou zyn aan het algemeen vredesverlangen tegemoet te komen neen daarover wordt niet dan in vage termen gerept Toch zou juist door dergel ke concrete voorwaarden het werii van den vrede zoo aanmerkelijk kunnen worden versterkt We zelden het reeds de antwoordnota s zouden den vrede wel nader kunnen brengen iuist omdat uit den toon blijkt hoe ook in de Middenstaten het denkbeeld van internationale rechtsorde schijnt te groeien en r pt maar het wantrouwen dat de gebeurtenissen der laatste weken de Duitsche politiek opnieuw hebben iH rgd kan door de vage zeggingswijzen niet aldus worden overbrugd Daar de antwooHen te uitvoerig zijn omin hun geheel af te drukken willen wU erdaarom hier l et voornaamste van vermelden Allereerst blijkt dan dat in het Duitsche antwoord veel minder papieren oorlog wordt gevoerd dan tot dusver Zoo wordt over het begin van den oorlogslech gezegd Een onhellvoUe samenloopvan gebeurtenissen heeft in 1914 een hoopvol ontwikkelingsleven ruw onderbroken enEuropa in een bloedig strijdtooneel veranjderd En dan verder Vol waardeeiojpgvoor de mededeeling van Z H heeft de Keilerlijke regeering niet nagelaten de daarinontvouwde denkbeelden aan een ernstig engewetensvol onderzoek te onderwerpen Debijzondere maatregelen welke zi in denauwste voeling met de vertegenwoordigingvan het Duitsche volk genomen heeft voorde beraadslaging over en de besl woordingvan de gestelde vraagstukken getuigen erVan hoezeer het haar aan het hbrto ligt in overeenstemming met de wenscqen van Z H het voorstel tot scheidsrechteriiyice beslissing in internationale twist agen te aanvaarden Aknl Awi het Oostelijk front zijn het de DuiUchers die een nieuw succes behaalden en f et t i noordwesten van Jacohstadt waar zij op den linker Duna oever de Russische stellingen doori raken Het aantal gevangenen wordt daarbij op 1000 geschat terwijl verscheidene kanonnen als bult worden vermeld Van Russische zijde wordt hieromtrent nog niets vernomen wel meldt een telegram uit Petrograd gelijktijdig een nieuwe oneenlgheid tusschen Kerensky en Alexejef welke laatste zou zjjn afgetreden als Chef van den Generalen Staf omdat Kerensky er op staat dat alle generaals en officieren verdacht van medeplichtigheid aan de Kornilof beweging uit het leger worden verwijderd terwijl Alexejef zulks ondoenlijk acht wegens de moeilijkheid om plaatsvervangera voor hen te vinden Zeker is dat men de crisis in Rusland nog niet te boven is Wy deelen de opvatting van Z H paalde regrien en zekere waarborgen vool een gelijktijdige en wedeixijdsche beperking der wapentoerusting te land te water en in de lucht alsmede voor de ware vrijheid en het gemeenschappelijk bezit der groote zee die dingen zfjn bU welker behandeling de nieuwe geest die in de toekomst in de verhouding der Staten tot elkander heerschen tal den eersten veelbelovenden vorm mocht vinden in den Rijksdag van 19 Juli 1 1 Met bijzonder sympathie begroet dè Keizerlijke regeering de leidende gedachte van het vredesbewijs waarin Z H op heldere wijze ziJn overtuiging uitspreekt dat voortaan in de plaats van de materieele macht der wapenen de moreele kracht van het recht moet komen De Keizerlijke regeering zal daarjjij elk voorstel steunen dat met de levensbelangen van het Duitsche Rijk en van het Duitsche Volk vereenigbaar is Wezen wij reeds eenigen tyd geleden op geruchten die deden vermoeden dat er i n H a l i ë iets broeit latere telegramen versterkten ons daarin Rechtstreeksche berichten bereiken ons niet daarvoor waakt de censuur iaar toch komen er over de Zwitsersch Italiaansehe grens die zooals we weten eenige dagen geleden zelfs geheel gesloten was berichten die op oneenigheden In Italië wijzen Opstandige bewegingen die hun oorzaak vinden io het algemeene verlangen naar vrede en de moeilijkheden bü den aanvoer van levensmiddelen en steenkool In Italië ondervonden Zoo moeten in verschillende steden onlustwi zijn ontataan welke vooral in Turyn een bolwerk er officieele socialisten een ernstig karakter hebben aangenomen en tot formeele straatgevechten hebben geleid Aldus kan de Corriere della Sera schrijven Turyn heeft een droeve bladzijde in het boek onzer roemrijke nationale geschiedenis geschreven En de Idea Nazional verkondigt De binnenlandsche vijand heeft zijn algemeen off isief tegen oorlog en vaderland geopend Trouwens wij meldden reeds dat de officieele socialisten zich danig roerden onder het wachtwoord geen winter meer in de loopgraven terwijl Lazzari de algem secretaris der soc partij een revolutionair schrijven tot de afdeelingen richtte waarom de regeering beval hen In hechtenis te nemen Zelfs verneemt de Matin dat de berichten uit Noord Italifi s koninga vertrek uit het hoofdkwartier naar Rome noodzakelijk hebben gemaakt en dat onder zijn leiding aldaar een kroonraad is gehouden Het feit echter dat nu de Italiaansehe grens weer is opengesteld mag doen veronderstellen dat de rust weer min of meer is herst d A m e r i k a is het land der verraiwingwi Duitsohland is door zijn geografische ligging en zijn economische behoeften op vredelievend verkeer met de naburen en met het verre buitenland aangewezen Geen volk heeft derhalve meer dan het Duitsche volk reden te wenschen dat in de plaats van den algemeenen haat en strijd een verzoeniyker en broederlijker geest tusschen de illities tot uiting komt Wanneer de volken door dezen geest geleid tot hun heil hebben ingezien dat het er op aankomt meer op het vereenigende dan het scheidende in hun betrekkingen den nadruk te leggen zal het hun gelukken ook de enkele nog openstaande vraagstukken zoo te regelen dat aan elk volk bevredigende bestaansmogelijkheid verschaft wordt en daarmee een terugkeer van de groote volke rencatastrofe uitgesloten schijnt Alleen onder deze voorwaarde kan een duurzame vrede worden gevestigd die de geestelijke en economische toenadering der menscheUjke maatschappij begunstigt Deze ernstige en oprechte overtuiging geeft ons moed tot het vertrouwen dat onze tegenstanders in de door Z H ontwikkelde denkbeelden een geschikten basir mogen zien om onder voorwaai den die strooken met den geeftt der billijkheid en den toestand van Europa de voorberei hng van een toekomstlgen vrede te bevorderen Aan het Oostenrijksche antwoord ziJ het volgende ontleend In onze bij de opening van den Oostenrijksehen Rijksraad gehouden troonrede hebben wiJ er op gewezen dat wU naar een vrede streven die het verdere leven van de volken zou bevrijden van haat en wraakzucht en die hen voor lange geslachten tegen het gebruik van wapengeweld zal verzekeren Ook zijn wij doordrongen van de hoop dat een verheffing van het rechtsbewustzijn de menschheid zedelijk zal regeeren Wü ▼ ereenigen ons daarbij met de opvatting van U H dat onderhandelingen tusschen de oorlogvoerenden tot een overeenkomst daarover mogen t den en dat met het invoeren van Vlaarvoor dienende waariiorgen de toörustingen t land en ter zee en in de lucht tegelijk en aan alle zijden en succesBieveliJk ook thans op het gebied van o n t h u 11 i agen Zoo publiceert het ministerie van binnenlandsche zaken te Washington opnieuw berichten welke de Ehiitsehe intrigues in Amerika belichten Ditmaal geldt het een bericht in Januari 1917 door graaf Bemstorff aan het ministerie van buitenlandsche zaken te Berlijn verzonden waarin deze machtigmg vraagt 50 000 dollar te mogen uitgeven om door zekere organisaties invloed op het Amerikaausche Congres uit te oefenen Dit 22 Jan 1917 gedateeixl bericht luidt als volgt Ik verzoek machtiging tot 50 000 dollar te mogen uitgeven om evenals bij vroegere gelegenheden invloed uit te oefenen op het Congres door de oiganisaties welke gij kent en die misschien den oorlog kunnen voorkomen De begin er vast maar mee In de bovenvermelde omstandigheden is een openlijke officieele Duitsche verklaring ten gunste van Ierland zeer wenBchelijk ten einde den steun der Ieren hier te krijgen GtemmgA Oorloj Hteows S o 1 df Bi it ü n A u w o T 1 j k e n Naar do Dadly Nowa uU Metboumo varnoümit heélt do premieir in Ik Huis van Aïsavvadigdeia medbgediee ld voortfeiiu ns Lo zitai die kerken to rtuuVplqgion om t on of anwercat vorm te vlndien voor een liuu olijk iiKit da hajulsolKMn tuaEK n Aii riadiliirs aKun ui froni on modsjetf uit Aiuttreflüë BUnWOiANDSCH NIEüWa ENOELANa Knc oland on België Naar Llojdö Ust Ijond med llw lt hoidt du Engolsohe regcxtrlngi een foinuifaalo beiuxiind die een ondlersoek mopt iiu3itc41 fji naar de iiiHKliel ai ter Ik Xllrd f gl Van li t heiukJMverkeor tuat ttehLTt Bel en hot Brit he Kijk Doze conAuisBie zal uit alle mogi Ji e broanen bcriclvtcn inwinnen ov etr de Icrei edwerttm dlcu U4rcffeiidiii land a en trsc l c het riolioepvaao ca hacdlels veTkeCT do f ootindVt rio cn den io en uitvoer tus ien de bitdo rijken zoo ol niogiOlijk bijstaad to venlot m ni o coniiuiielBie zal beetaaai uit drie vartegi iLwoordligers van het Mlnteterie van BuMenlandi Zaken on drlo boor de Boeml of Tradie to benoemen leden ziJ krijgt éi bovoegdihcAd web aan to vuUen mot personen die op het gieblpd A r bovengönocuMto kwostle ervaring lirtiben Ooic z l zij van tijdi Itot ti d ftndtareverte OenrwoordigtT van dien hand l die in het bifzonder op de lioogte zijn vau hot Bedg solic hamdul en wtioppvaartwozen onii adivice vragico BKL6U On truiiDinig van Vtaamsche do r peo Het r W iilffciiiiiiii keilt de juMheldi van oen dr Mdlooti tiedogram uit Haivre voie ia hetwfik de 0uitec4ie miJl airc bovoUtjng de Viaenisolie döppea en steden deed oniruimiefi door dö burgeffbevoiking Het Sjgent ohap geelt afó reden dot het geschut i do vliegore der geeSlioerdfen ooo vernieeig iauiil werken dla4 die Dultadiera tot boaahemtin inoeaten tngiritpen o c begint nveoi mot dO on tru1iiiilng van Is iüiiï tuaetdien Hooiaselaere en KWtriik Tb Kortrijk nïoeleii vrouwen en kkidn ren zic4i voor het vertrek gereodhoudten Vet groote huize a in djozo 0tadl zijn door elatoffioioreo in giobrulk g üB eü D w kiLg a r b old Heulor vcrAeenit dat de Bejgii che regioerin berdcliit heeft ontvangf n diat In do lasAsio driQ wdceo oen groot dioel der burgerlijke lievoiking vaoi Brugge ia wog giovoerd omi mUlHairen aifceid te vorriohton a fetor h Duitaoho front Uit I oridi eo Ao uililekken blij tt dat goiJurendo twee mawuien do burgwiijke bevoUdng In d nabijheid van het Duit Iie front in VlawidercHK geleidelijk naar do achter bd fpont gelegen plaatsen is g vaöuoerd Alleon de mannnt die genoodzaakt zijn voor het logcr te werken worden In de legerzono voetgehouden Torugkeef tot de orde VoigenH bericht uil Petrograd beieft do voorloopige regoering ovorwegendle dat dl l ewqgingi v i Kornilof voUconïen ondeirdTukt ie eo d eateugovolge de buiteng enn moairegej waartoe zij aanloldlng gaf oasMOÓig zijn geworden den post van iMtHtAir gjouveimieur van Potrograid opgieiitften Tot opperbevc4he bor der towpen in het dSatrldt Pötrograd werd büDoejud koloneil PaJkovnlkof Do nieuwe coimiiandBnt heelt uil ijroido be voc dheAm giiiTf fn ter rt eling van dö vraftgstukken dor levenÉamwWioicoiv oorzionlng en het traD0portw0zen Do BolJewikJ Do Daily TekKrwph vemewut rolgwifl de N R Crt Ad Woensdag uit retroBsnid po Botejowiki roeren zioh wotTr godwclii Do dlwnooratdBcbo oonferwilic die U vn Moondngi i liijeeiige roe pen zal een ocia l ttoigÉiö kieövei ftd ringi zijn I e BoJajowi ti Spaimen zich daaroin ti r A in oiiï doêo oon erentle naar hun liond til zriUt n Do gioinatigde aoct iwtco zeggfn dot de vongfld ing het beginsel dor oooiltio r gie tt1nig opnlwiw zal bert tigCTi en niear vier of vijf dlsgen bijeea zal zijn Do Boteacrtviki ie het er om te doen van do vergadbrlngt een soort i arW iiM nt te malten dist eco Bodalistlfich niaiiidtierki zal kiezen allo maoht aan zioh treJckm en dtan do aiUingi zal bcetendigcn bij wijAo van oen watgwemd licWni De Bo lsjtwUtJ zijn alleen wat het aantel tirtreft néci sterk gieno maar ze worden aamgwrtocdtgdl door de dlublMïlzianilgn houding van êe eooiaal nevoliiUonnaJrcn onder K ding van T jemo UU andioro sfeAen komw Iwiohten dat dUs Boi itwiki strooniingini aan do boven liaud zijn on dat retvohuionnaire oonilté s du inoiotit aan zioh IreAikon Do H v A CU JS to Uoekou hoeft oeu uiKKia eianK enomen dio zeüa TèOlctAot B rifl jowieic Ia i n die waarmede do K v A eo S te Potrof ad siidi vereeulgd heeft iiij viaoltti Qi t aJlt eu do tn tieilJllKC vftn oen oOuUIiStisolie rejgourlngi dooh ovmr eeiw de opooijBBnuBktqgi vin de geboione vxvdniigi n Iwt onmiddellijk sluiten van den vrede So oumidUeUiJke ovordraelit van al liet laudbeoslt aan dên booreotfiiand en het toekennen van oen wctgtovende macht aan de dkndocnMiache oonfcrenilio Twoe RuiiAiecbo Mlniatore afgetredoD I Kola Zedtung bovat do mededceluitj dat de miuieters van BInnenland Bolie Zeiken en Arbeid hun ontslag hebben giovrajogd dIat door do rcy ringi zou ziju vcffloeodL Niouwo gio u v e rne u r igienor a a 1 in Finland Vblgiens do Koln Ztgi is do gouver neurgeneraai van Finland oni g eaondlielderotlenon afgetreden en opgevolgd door dtji vPOcgii t h jHbet jtpeefdtent VMi dt ui RuiStiiaicilion mimMerroad Nekrasi Qf Kornilof Fjml berictrt udt 8t Peter burfit aan de Pari 8iohe New York Hemaid meldt dat Korcudky heeit veiklaard dIat gwieraal komdlot u lt zfulver vadForlioinds 1 liovondQ redenen he 0eihand e4d zoodot do regeeringi van de teigon Kornilof oodemomiün geirectitolijkQ sta ppen sal sifzlen Men acttt hot zolEs miogelijk dat er een vorsoenin tusschen Kornilof en Kcroneky tot aiond zal komoa ZWEDSN De zaiak Luzburg De ZwoedkKho pers verklaai4 dat dodoor den Duitaohen gezant Von Luxoius aJgiologido botudgiing van leedwezen over dio zsok Luxburg nog iet be vredigond is Van he oWTcieuse ockholm sDagblAid tot aan het blad Sozialdemokratcn toe noemt de per de e oplosolnie onv olkionien daur do Duitsoho l ioering ntit liaro ofkourlngi hoeft geuU over het ntósbruik waaraan graal Luiburgi ziohlieeft e buldig gcmeafel zwimHtLAifa Het vak V ereieniKiitngi oongr es Do Zwlteersobe deiegod van bet Internationado vakvereeniglngBicMwgree dat op 1 October te Bom zal plaats hebben beraadslaagt in oen vooralgaande oonteren tie over do agenda Oudlaak do aiwijzendo houding van een gedeelte van do Londensclio v kveweo igiijgisk tonJere ntie werd niiot algemoene stemmen besloten de oonferentie tochi op 1 Oct r te d oeni begdiinen Ovapoenetenttningi over h t hervfvtten van de Intemfltiionatle botrcdckiogen zal xaimoUon te genialtkeUjker ku fien worden l er ikt nu do oonfereotlo geen C0kel politiek vraeigiatLdc denkt te beeprekon uiacur zich uitsluitend eal houden aan huur ttfogirainam vakroreenigingfikwestiee betreffende GUEUCNLANU Finanoidele steun aan Qripkoulandi Do aasÏBtienit dlrecteur van de Bank van Frftakrijk Sorgeont wordt binnenkort to Athene verwaciit naar dia Daily News venieeniit mat een beiangïijko flnanoleole lulasio Hij isi aangiewozen om do eoonouüfiche otuBtBodSghedlen van Griekenland to bcstudeeren en raad te geven voor do l este modüiejen tot finanoledea Btouu van GrJokenlnnd door do geallieeffden VREDESPOGINGEN Spanjeblodt bemiiddieilii ng De Voee Ztg beri t volgon het Hbld dbt do Bpaeuacho reg ooringi hare bereidwUliglieid te kennen heeA geg g ven om zioh bij de atapp i van den Paus tot voorbeneéding van Aea wereldvTodo aan te bulten BmNENLAND TWEEDE KAUEB Verhooging van de bedragen der pennoenen ten laste van het fonds ingesteld bij de Wedawenwet voor de ambtenaren 1890 en wUilglog m aanvulling van art 27 der Weduwmwet voor de RijkswerkUeden 1 14 De heer Patijn heeft voorgesteld na art IV een artikel op te nemen luidende als volgt Art V Aan de weduwen en weezen die bij het in werking treden van deze wet pensioengerechtigd zijn wordt ten laste van het fonds ingesteld bü de Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 laatstelijk gewijzigd bij de wet van 80 December 1914 Stbl no 636 een bedrag uitgekeerd overeenkomende met het bedrag hetwelk ieder hunner meer aan pensioen zou hebben genoten indien deze wet in werking wire getreden met 1 Januari 1916 Ter toelichting zegt de voorsteller dat de strekking van dit amendement Is de voorgestelde verhooging van de weduwen en weezenpensioenen te doen Ingaan met 1 Januari 1916 De 6de wetenschappelijke balans opgemaakt onder dajrteekening van 81 December 1915 tqpnde aan dat op dien dag in het fonds aanwezig was het saldo hetwelk de verbetering van de pensioenen mogelijk maakt Het is daarom niet irrationeel aan de deelgerechtlgden het geldelijk voordeel dat hun dank zij dit saldo kan worden toegekend te verzekeren reeds met ingang van 1 Januari 1916 De tijdsomsta Hs eden geren daartoe bovendien gereede aanleiding De overgroote meerderheid van de weduwen en weezen der ambtenaren tmderwijzers en rijkswetklieden moeten van uiterst karige inkomsten leven en lijden zeer onder de huidige duurte De uitkeering welke het ameudement h oogi zal voor schier alle belanghebbenden zegen zijn Bij aanneming van het amendement zullen de kosten der wet niet stijgen boven het in de Memorie van Toelichting genoemde bedrag van rond ƒ 8 700 000 Immers dit bedrag werd berekend In de onderstelling dat de verhoogingr der pensioenen zou ingaan met 1 Januari 1916 De schaarschte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen Kolen Daar die lev fe f van kolen aan baokietbakkerö dio vorig week fa opgebou den liebbtw gistemi eenige beetuuröleden der aWiooUng Rotterdam der NedarUndÖd BankotJbakkemIveireenagïng een ondertioud gehad met dte braniteiolfonoon niBöSo aldaar ten ndio te tracbtien wedbronï levering vani kolen te krijgmo Wijl dlB aMaeir aarvwof Vflorradeo dït niet toeöeten heelt bet bestuur van bovengenoemda veroeniglngi een teJegtaoi vorzondon aan het Ilijkrfcolenbureau waarIn ward aangïKtoxingCTi op apoedSgo hulp Het RijkököUfifcureau heeft teilegrafiBOh geantwoord Zoodk a kolen be iiübaar zijn worden de banketbakktTfl gieiiolpw LANDBOUW Stand van de laadboawgewum Over het algemeen kan woiden gezegd dat de vochtige weersgesteldheid van Augustus nadeellg is geweest voor de akkerbouwgewassen en gunstig voor de wai en hooilanden Verschillende gewassen hebben vrij veel van de regens tijdens den oogst telijden gehad zij het ook niet alle en m deonderscheidene deelen des lands even sterk In granen en erwten die vóór Augustus nietwaren binnengehaald is veel schot gekomen terwijl er ook nog al wat van verlorenis gegaan Het meest geleden hebben gersten haver doch ook de qualiteit der tarweverminderde Daarentegen is de rogge er enkele streken buiten rekening gelaten meestal goed afgekomen De strooopbrraigstIs bij alle grranen klein Van de erwten waren slechts enkele partijtjes vóór den regen geoogst het meerendeel heeft zeer veel geleden zelfs bij gebruik van ruiters Ofschoonde weerstoestand van Augustus ook voor deaardappelen weinig gunstig was zal hetreeds voor dien tijd goed ontwUdcelde gewas toch over het geheel een zeer bevredigende opbrengst opleveren De grasgroel isin den nazomer bijzonder ruim geweest deweilanden leveren voldoende voedsel voorhet vee terwijl meer dan onder normale omstandigheden werd overgegaan tot het wfnnen van een tweede snede hooi of tot het inkuilen van gras hetgeen bij de geringe opbrengst der eerste snede van groote beteekenls ia voor den komenden winter h mschlUende streken is dit jaar een groote oppervlakte besaaid met hnistknoUen en Purrie s Ct De regeeringemaatregelen en de landbouw Donderdag w eid op hot VopArlmeat van Laodboufw Nijvorheid en Handeleen vergaderinig ffeJiaudea van oen 264eJI voorzitters van de veretoMUendle Maaitflchaippijen vaa Landboud ondier preMdium vso Minister FbeVhimiH Do vwgadioringi werd nnediobfjgewoond door den voorzitter en sooretaria aiibet Nederiandlijch Landijouw Comité en den AlgetuiBenen Boetreubond en wa bolegd ter bosiprekiug van de onderwerpen dis den boerenatand op het oogienl Jik in beroering brengt Aan het zoor uitvoerig verslag van de vergadering ooUednen ffij het volgendle De Mintotor steldJo ter behandellngi aUereenst aan dè orde hctlwuden van eig fti gebouwd graan voor het bakken van brood De Minister zette uHeen dat door bem zoo lang mngiriijli de zoolang bestaandio gewoonte van zelf bakken van brood door de boeren ia toegelaten maar hoe thans dioor do geheel verandieïdio toestand sedert maande van overzee geen graait ie aangevoerd met deze gewoonte moet worden giefcioken Tengevolgie van het niet aanvoeren vMi graan la hot geJieeJo Nederlandfeiclie volk verpiicèt aob te voedten met broodi gebakken uit efiv mteiDgeiei van vorsohiilmda graajifiWxrten Ongieoiotireetd zou hrtzijn aedde de Mtoistier on oen gedootto der beMoikingi dloai an vrij to sMle n Bij de dlaaroip geivolgdia dsousslo verklaarden dö hcer n Klooater en van Wiohen reep afeieivaairdlgden van doStichtscho Boorentoonid en ven d ZuïdHoJlaui sohii boerenbond aioh naiiuens hunno organisatieiB bereid met den Minister mede te weirfceb onl tot het beoogde dool te gerail en Patier van den Eisen verteigenwoordt gïode de Ned Boerenbond kon zi Mer niot miee veroeoigien Naar zijn luoenbig zal do boor Indien hij geeui graan voor zioh zolf mag aihouden oen h nik JiQg vorricfliten te gicn zijn geweten omdat hij daardoor cardor voor zijn naaeto zofgt dan voor zijli g Ein Sipr gweft do boeren groot g 5 ijk indien zij zidi verzotten Do Ifinioter oordeelde dat het algemeen belang hoogier ertiaait dan hert gceinflbetangj Indien de boer meent dIat liij onvemueögd brood moet ton dan benadeelt hij daarn edo nwtariieet de andeo cn I e hoer va Farewt HoU Mij v Ijsndibouw vreeedte dIaÉ dandeBden veel graan zaj worden acbtea jpuboud n Do beer van Vredenburgh Zaeww Mij V Landbouw wa hot ecl met den hear van Foreeet oenA l e MlnÈBter betoogde nogeen dttt distributie iedere korrel voor de voeding van het Nedlyriand cl e volk iwodijf heWt Daarna werdten aan de ordo gesteld do prijzen der producten voor 1917 en dO in uitjrfoht gieatBlde prijjuên voor 1918 fcen IjreedVoerige beJÉ reking volgde De heer van Foreeet oordei o ddt den Ikmt meor vrijheid moet worden grtat door h u slechtst te verpUcJiteni na r do rootle van zi i bedrijf l g i unallgen prija fL xAerv l ev t h d tarwe rogge enz tó lov i 1 voorts vTijlicid om met zim ovorigtii grond lo dtocn wa hij wH f hoer Van WMde ren KengerS Fr Mü van Landbouw wildb den verbouw van produotwi gieeohikt voor menriclha yk ot diérlljlt vwdBel l e vorderiO dIoor voor a andere produoben een noar verhouding taw ron prij te beT alen J e Minieter merkte op dht d tt0 riobiWiC door b reedö Ih gevolgd wat dele ii K n wW zal blijken öpr heeft ook a em andiere methode geiladn waariiij voor d i pixidii cton geteeld op vroeger peode l ei OUwd land een wiufltgevondö prijs y yrdt ge vons en en prii voor lit t land dnt daarenboven wordt bo Dfl vorgiadorltvg werd daarop gealoton HBCBHTWAKBN Do feclitbank te Brodia hooft gteterm dn Htdgifldiö vrouw T wegenfl klnderntoord veroordetild tot 1 jaar gloVangeni ftnrf o eTeonk an8t g don oiaiali Do lö ipirfge P dB R uit Gastee werd veroordeeld tot 1 jaar g vang niSBtraf md aftrek van 6 madnden voorloopige hoohtenls wegens mMiandleling don dood ten gwolgo hebbend van zijn vadwr nnfifiWBTiifo Bakproevea van regeeringsbrood BTJtltGlLMKi OTEE EN WETHOUDlitS Tao GOUDA Gokt op de droutake d d 20 Boptomt Or 1917 HO 87299 6 D S Rijkslbureau voor d dtstribiildio vanj graan en mod van den Ministor van Landbouw Nijverheid en Haaldol j brengon tor tenni van dta broodbakhears I dajt dio moiedlijMinlIcn weiko vooral de kIWne broodbeitker ondervindien bi bet bakken van brood uit mcol vaa oen voorheeni nile gi6ibruikeSi ce senKneiteliing vorongttiOonidten Mmiflter aianleddang hebl otL gietgeven oml aan het Station voor Maalderij on Bakkerij to Wageningen op te drag cn ktoineren bakkend dSe niet in staat apii zioh teigent betaling iloor gïsneldl Hlatlon te dioen vtwtttciiten grot van ad viefl to d ionen II dait hio giodaan dee botrejfe d verzoek in de versicbillendo Cictneentec bakproeveni onder leidlngi van een deebundlgo zuilleni kunnen wwdiefn gwhoudeni dat dj voornonvenisi zijn ook in de GWneento Jouda dio eub II bedloeldo bakproeven te doen houdto da t op QBdeT bekend to maken dag de vwrenbedoeildk bakproevenjdilbier zulb o worden geJiotideo vaimeer vóór 27 SeptonibCT 1917 ton minste 15 aibdor geve AgidBa broodiiskkers daartoe gozanDonHjk aan Burgismocstor en Wetlwrnderai eon HChdftlelijk venstoefc zailt n hebbon gedaan dBil dJo Dllreotewr van hiet sub I bedooldlo Stolaon bereid Is aan bakkorödesgioweiwoht aobiifteJijke voorliialrtiingi omtMott het biAhfn i te gpven Gondlft den 22 Soptein er I9il7 Bui CTooeeter o WethBudera voorn J VAN GADMN U B De Soort tairtó M VAN DER VF im STADSNIEUWa GOUDA 22 September 1917 Ernstige mishandeling Benige dagen geleden werd bjj de politie aai rifte gedaan dat door zekere vrouw S uit de Cappenersteeg een meisje genaamd H zoo in het gelaat was geslagen dat het kln l toji eovolgo daarvan is overiedicn Door de poÜlie Is proces verbaal opgemaakt Het lijkje is naar Rotterdam overgebracht ten einde te doen onderzoeken of het kind werkelijk door het slaan kan zijn overleden Verandering van schooltijden Te beginnen met Maandag a s zullen de namiddagschooltijden der openbare scholen worden veranderd en gehouden worden van half 2 tot half 4 De broodkaart De directeur van het Centraal Broodkantoor maakt bekend dat de broodkaart vande 28e week loopt van 24 dezer tot en met 4 October St ct Distributie van brandstoffen Naar wij vemanen zijn door de Brand stoffenCommissie district Gouda dezer dagen aan de posteryen de brandstofkaarten ter bestelling afgegeven Deze kaarten zullen de bestaande bonkaarten vervangen Binnen zeer korten tijd zal nader worden bekend gemaakt welke hoeveelheden brandstoffen verkrijgbaar zullen zijn Het het inzenden der bestelkaarten gelieve men verder te wachten tot nadere aankondiging van een en ander zal geschieden R K St VlnccRtins Verecniglng Naar wy vernemen worden door het bestuur der R K St VlncentJuB Vereeniging plannen bersamd om door het houden van een liefdadigheidsbazar in November a s te komen tot de oprichtii van een eigen R K gebouw Een uitgebreide commissie heeft zich voor dat doel reeds gevoimd waarvan als presidente is gekozen mevrouw Donker Van Dam en als secretaresse mevrouw Van Gent Oosterling BCMKOOP np iik ivaak van dto te Gouda gohou Ion k uriii0 van lambVoitiqjdicliti t ci ia als voJgt Van Of juuklalnei 1900 gtocliilit 17 oiig lkt 13 tds VOTBBhMuii 22 Van iV iaarkle 1901 gy tiinAuikt 17 Miffetcblkt 5 DKt veMcfceua i HAiJTRBCHT l inflidegn rgen b4 het grootste gedeolle aii het aantal Duitsteho klTul en dat bi vcfHCliilkndvi inwoii r oen ze atal weken lieelt doongebraoht weer vortrokkeo kkWen verkbBcni zvtt to blijven wn ïuUen dliwi ook later vertTokkem Tot ajiitrtenear ter Seorciario itt door n en W btnodmd dfe boer Zanea te Aninierstol ihonsi anil tenaar tor Secretaire to HtreeÖterk PREDIKBEURTEN ZONDAG 23 SEPTEMBER GOUDA RBKONSTBANTSCHIB KEBK lO i T m Dl A KAREL HORST ST JAMSKBRK Tl o T m Dl W BERKELBACM VAN DER SPRENKEL 10 o v m Df B6RQER 2 o D m Ge a dlenlt KEBK PEPEBSTEAAT 10 o T m Dl J W BBRKELBACH f d SPRENKEL 2 a a m Da Q J DEUR LUTHBB8CHK EEBK 10 u v m Dl WESTRIK Em Prad te Ziiit BOSKOOP REMONSTRANTSCHE KERK 10 a m Dl A JAUBR NEO BERV KEBE 10 u m Dl NIEUWBURO GEBOUW SALVATORI 6 u a Dl C H NOLKE uit AmiMidim WADDINZTEEN BEMONSTBAlrrSCHE KEBK 10 o T m Dl LINDEMAN NBD HBBV KEBK 97 T m ea Di REINIER 4Vi a B B1 cia prMl te Utrecht MOOBDBECHT NED BXBV KEBK 10o T in Dl A Tb L T d VEN OOUDBBAK NED HEBV KEBK 9 l a y m Di MONTPRANS uit Ouderkerk a d IJilel 8TOLWUK NED HERV KEBK 10 u T m Dl M HOEKSTRA uit dea Hial 9V o T m eu Dea beer H J SCHOONDER67 u a m BEER godldieaitoadervijier te Putten HAASTRECHT NBD HERV KERK 10 u T m Dl E V D BROEK WOENSDAG 19 SEPTEMBER 12 u m Dl BSRGER Huirelijkiinse enia 2 u a m Dl P VAN DER KOOY Tia Raauwijk Batr trtniw 4IS STAATS LOTERM TiralEking van Vrijdag 21 September 78 120 186 142 149 260 287 820 837 447 606 669 691 726 764 817 866 866 878 886 918 1014 1188 1361 1421 1426 1449 1468 1689 1667 1680 U84 1617 1648 1716 1766 1760 1807 1816 1842 1860 1908 1983 1989 2076 2101 2166 2206 2207 2210 2221 2342 2349 2366 2400 2411 2462 2468 2469 2486 2487 2613 2638 2664 2706 2736 2747 2763 2762 2777 2826 2877 2927 2939 2948 2980 2984 2997 8081 3108 3136 8266 8296 3311 8421 3472 3619 3649 8664 3678 3681 8860 3876 3933 8983 40O3 4004 4023 4092 4162 4178 4226 4261 4363 4376 4436 4487 4496 4609 4626 4636 4638 4684 4699 4843 4923 4968 6047 6107 6128 6212 6216 6227 6263 6296 6321 6343 6886 6643 6636 6724 6767 6878 6918 6016 6061 6070 6127 6163 6178 6184 6186 6222 6279 6347 6388 6416 6447 6614 6641 6643 6678 6640 6717 6720 6724 6761 6768 6782 6879 6891 6909 6916 6966 6968 7091 7137 7161 7166 7280 7246 7803 7389 7461 7466 7600 7607 7610 7618 7676 7616 7628 7646 7688 7714 7722 7777 7796 7839 7900 7964 7977 8024 8041 8048 8096 8136 8138 8206 8220 8269 8310 8316 8383 8342 3874 8400 8602 8662 8679 8607 8664 8764 8796 8799 8941 8986 9013 9094 9236 9266 9269 9294 9388 9397 9433 9436 9443 9469 9467 9611 9616 9637 9696 9803 9816 9837 9980 10046 10096 10O98 10100 10102 10137 10149 10166 10210 10238 10337 10398 10464 10608 10588 10695 10600 10602 10621 10661 10700 10822 10849 10869 10874 10906 10960 11229 11248 11368 11376 11618 11627 11671 11896 12028 12041 12063 12066 12126 12131 12168 12202 12208 12219 12292 12332 12867 12381 12428 12467 12468 12663 12639 12689 12698 12783 12739 12840 12868 12874 12936 12976 13060 13066 13102 13106 13184 13198 13208 13354 13363 13400 13438 13487 18488 13668 13608 13616 13616 13621 13642 13663 18736 13800 13832 13834 13904 13928 18946 14061 14096 14135 14229 14269 14268 14279 14299 14364 14359 14864 14411 14416 14443 14482 14531 14607 14786 14792 16016 16026 16073 16076 16080 16081 16088 16092 16106 16163 16183 16189 16191 15281 16287 16803 16318 16316 16368 16421 16481 16696 16601 16616 16624 16663 15673 16864 16866 16916 16988 16006 16079 16086 16147 16178 16179 16266 16816 16346 16620 16628 16696 16636 16648 16668 16707 16843 16868 16928 16966 16968 16976 116983 17006 17014 17071 17073 17182 17211 17296 17303 17306 17808 17347 17381 17383 17446 17602 17666 17686 17624 17670 17678 17761 17796 17872 17984 18084 18060 18088 18143 18147 18177 18188 18230 18818 18320 18S66 188 iai8e02 18667 19748 18787 18838 18842 18877 18884 18979 18988 18903 10022 19032 19166 19189 19887 19460 9611 9615 9627 9696 9803 9816 9837 19932 19994 20068 20060 20066 20068 20078 20086 20096 20163 20191 20268 20294 20816 20391 20396 20412 20432 20464 20464 20468 20496 20607 20627 20696 20 ra 628 20679 20482 20689 20727 20767 20762 20781 20872 20984 20946 20948 20968 19688 20180 SPOBT VMtM I o wedbArijden van nKffg n lie tweede cumpetitlalafl broiei mtn g en wtwr iet4 wat olnb in bet void bet prci rMian pubHoeorA wo bwtidb Zoo zljta in dé beide ie kladem 34 ellt Ili n In actie Wa4 la aangaat ziin we wel lit t ineeel nJeuwaglerig naar H V V Atax De geel swarte Ha enaani nK 4 veer dit sciraoeo wel gOede plannen tiebb n en waar AjNt eoK dit Jaar we graae kampioen KaJ willen Eijn zat d etrijd in dtit Haag wel vlla buitengtowone wpanning zijn In Ib zijl we bet motwt itenleuwd ua r A F C I V S waaj wo in die Iciasee deeen en Ilemtee en t Cool als de besten beechouwen In de 2e kj B zal Viotoriahet Ducchtecbe Kanupong wel klopp i en lllivorsiim wt4 O D K uit A dBm er oiidV r boliden Ajai L L V V 1 do inO Site o idat Aiu vodg weett zoo onguwr on uret 8 2 voor dteo dag kwam Oljtnvla I is VTijgcöteW In 2 C aat genoteerd T O f Xerxes Zooal we eunige wek i terug uiededeel don lieeft de N V B bostoten dU geen 2 vereen meer van 6én terrein gï bniik itiogen uiaken Dat la voor T O P gwn mee alller en zoo boorden we dat T O P wel et terrein zal krijgen maar niet vóór dien a w winter e wedstrijden die daajrvoor g Mjie ld inoeten worden zouden dJiie ö omg wrt inoeten worden öf T O P aott meien ontvangen op een ander veU geen N V B veld We hoordtn In dit verfcand dat getraciit zon worden enkele op het Woerden vekb en kplo op liet Oo iav Hk te spelen Voorsiiands ia de zie wedsltdjdi omgezet en geworden XerxeBT O P te Rottordam Hoe T O l het zai inaikon weten we ni een T O P fllri het kanvploeffielftal moet tegen Xorx i a le zeilen bijzetten de heertti züo op dat vekt nogal thuJ0 De 3e kl C gee t weer ihhv tbuiflwedötrijd n wet tegwi Watergraafeliireor liet AnistendiBkialcbe oifMui 0 ons ontleend liet it ook een jtkige vereetvlgiag Maar dat weten we wd dat 48 Ooofkt speelt als verled weck de roodwiiuen a ditmaal In gaan zij zulletï beter en productiever pt4 moeten getreilu De re irve 2e klaaee C Iwengt Olynvpta 2 op het StMitteirein te en DO a 2 in het ve4d Alteen Creincr Jr aal ontbreken en wordt verva ngen door Stop d ie bet oofc niet onaajidSjf doet Ais Olj mpia een bOötJe werkt en de aöliterhoedo lont haar iieste ijpei zien dait gtjoonren wo wei dat bet zal gaan Dw voorhoede ia met sSeidit uiaar moet scbot knjgen de tirfdöenlinle i het beste deel van lietgohcelo eilta De Goudse Bond ia zoover no nlet maar men hoopt volgendb wette aan tevangen en dan zal het wei getumoerdï loepen dam vroeger poLma De COlMftnsaARIS VAN POUTItö te CiOUV A brongjt ter Icenni éat hM wencK elijk i ajivorend bljdlmgien of oonlribuUën te gietvcn of boekje te koopen ten bat vitn eeno vereonJgflng woIkeaifllUnodmt Volk btdang t Aiiil t6r lag eoret biUt iivfen di eirvoor in to winn ii liij Uou of bij den Secpeieriö van èi Ki Arnionrwadi hier lor stede Bur ei Spiierfiigstraat no 113 van Il uur ck voonaldtlafp op eiken Wöriidlagi Da C3oii uii Baióe vaa iPoHUe voonuoenid A ai itTHhUX Het bezoek der Koningin Mn de myastreek Gedurende de belde afgeloopen dagen werd looals w reeds meldden door H M de Koningin een niet offieieel bezoek gebracht aan de mgnatreek in Zuid Limburg omtrent welk bezoek het volgende wordt medegedeeld Woenadag 19 September kwam H M tegen den middag met bet reeds vermelde kleine gevolg te Slttard aan en begai zich vandaar per auto langs de Staatsman Emma naar het woningcomplex de Slak van de vereeniging Ons Limburg waar H M een mynwerkerswonrng beElchtigde Vervolgens werd doorgereden naar bet bruinkolenveld Carisborg 1 dat ter ontginning wordt voorbereid Langs de Staatsm n ifienónk rijdende verliet H M de auto op den boulevard die deze mgn met de mön Emma verbindt en bezichtigde hier een tweetal mynwerkerswoningen en een barakwoning alle gebouwd vanw e de Staatamynen Na nog een bezoek te hebben gebracht in de Gaarkeuken met Te Huis van de mijn Emma begaf H M zich naar het hoofdgebouw dezer Staatsmijn en onderhield zich hier geruimen tijd met de directie Te ongeveer half vier daalde H M in de mUn af en bezocht daarbü o a een tweetal werkplaatsen op 325 M onder den grond waar de houwers en sleepers de steenkool los maken en verwerken Op den weg naar de sdiacht was een reddingsploeg opgesteld die door H M In oogenschouw werd genomen terwyi de plocigben 4 aan H M uiticggiiiggaf vandei uitrusting en gereedschappen zyner mannen Te ongeveer 6 uur keerde H M naar Sittard terug en vertrok vandaar per trein naar Weert waar zy in den k minkiyken trein overnachtte Donderdag 20 September begaf H M zich des morgens vroeg per trein weder naar Slttard waar zü aan het station werd begroet door den Commissaris der Koningin in de provincie Limburg die H M verder op den tocht vergezelde Van Slttard reed H H per auto naar Heerlen en stapte af aan het directie gebouw der Staatamynen H M ontving hier achtereenvolsena de leden en seeretariB der eommleale bestaande Kirfen vaa Engeland Volgens het Hbld ia de NederlandKh regeering mtt de Engelsehe tot overeenstemming gekomen In aaka d levering van Engelaehe steenkolen aan ons land Beperking van goederenvervoer UH N V d 1 veroi eTOi liU w Kr tw dt ko W iwan cbt h t gD uv rvoer c kPii dag zal wOfdi ïi topgvaW Voedaelvoonlenlng Ër heeft een onderhoud plaata gehad van de vertegenwoordigers der besturen van N V V S D A P en Bond v Ned Arbeidere Coöp met den Minister van L N en H welke conferentie werd bijgewoond door de leden der CommisHie van Bestand De bespreking betrof o a maatregelen ten opzichte van de voedselvoorziening in 1018 Uit de mededeelingen door den Minister gedaan bleek dat verschillende Ingriijpende maatregelen in vooHwreldlng i n Nederl Grossiers BondTe Amsterdam Is dezer dagen een veng dering gehouden van den Nederl GrosslenBond Besloten werd de verschillende geultaklachten door eei comissle nader te doenonderzoeken De klachten omvatten de sltsluiting van grossiers in verBchlUende ff meenten het verkoopen door gemeent iesturen van artikelen boven de door de regeering vastgestelde maximumpr zen en hetverbod tot verkoopen buiten de gemeentmwaarin de grossier Is gevestigd Voorts verlangt men dat by het vaatatellen van maadmum pryzen de groBelen zullen worden gekend De voedselvoorraden ia ona laad Naar het Bureau voor Voedselvoorzientnc mededeelt is de voorstelling die de Telegraaf in fljn avondblad van 21 dezer heeft gegeven als souden de voorraden in ons laad beschikbaar voor voedselvoorziening veel gunstiger zyn dan wordt graegd geheel onjuist Onwaar is het dat de graanvoorraad tot 1918 voldoende is voor brood op voet zooals thans wordt gegeten even onjuist ia het dat de rUstvoorraad tot Maart 1918 loti strekken Ook ten aanzien van zuivelproducten m rundvleesch ii de toestand anders itan In bovengenoemd blad wordt gezegd Marktbsplohton GroantaBvelUag NIEUWERKERK a d USEL 21 Sopt VeiUngaberlckt dar CoöperatltTa TuinbouirTelïing Nieuwarkerk a d Uaal en omatraken De prijz9n waren Stok prineeaaeboonen ƒ 16 19 Btam dito 18 26 pronkboOMO ƒ fr e 60 iljboonan ƒ M allaa per IM K O avoyokool f 7 7 60 roode kool ƒ 6 10 W witto kool ƒ 2 70 4 allea par 100 atuk BUBGEBLUKK STAND GOUDA aEBOREN IS Sept Maria Wllheltntal d T W N de Bruyn en O de Jour 1 Huibert s v J J Korenaar en C Schoonderwoerd 20 Johanna Lena d t C J Tan Straaten en J L van der Valk ONDERTROUWD W Tan den Hoeren en P G Groenen A G de Langhe en U Weyneua OVERLEDEN 19 Sept Eva Hammer 10 j 21 Adriana H Pelt wed Tan H de Jong 82 J UAiunVBOHT 0EB0B1N Joiuiuv i v W Vor T en F M liuJjnwMui WUnand d V A A Vr iwlik iti C U lirowc VUST OIJMIKN Jeoob dl v C 8c oul m A Solwp SD OLWIJK li W BlïiOllWll ConuJlm IIoowtidoorn w lluwa van rio r ji rfc Voh wt WilkHjB Hrc dljlc w ftiwt Tub I MU rt do Vrk IITWIUWII Jam van Kliiijw on Pi Aj i Hiiimiien Telegrafisch Weerbericht Hoogste barometerstand 770 te ZuMDnitachland Laagste iMrometerstand 749 8 t Stoekholm Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige ttjileiyk afnemende Wettelijke tot Zuideiyke wind zwaar bewolkt met tydelijke opklaring weinig of geen regen in het Zuiden in het Noorden meer kaaa op regen zelfde temperatuur ADVEBTENTIëN Hedea overleed te Rotlerdan oat cli ld fteho Hi isier CORNELIA A E KOERT MOREL la ótÊt ond rdom van bi a 57 laar P BLANKEN M A blankenKout HAAtTlBCHT 21 SaptaoibM 1917 wrin 114 cH 2314 19 lUNITTAMDBN EN OEBITTBN C W OSCAR ALBREGHS UmUfTIMUT Ma KOTTSBOAM