Goudsche Courant, maandag 24 september 1917

£ 31 uitvoerifo brlelVisseling van dr Otto uit Allentown in PennsyWanla bewtjat verder boe volledig het Duitsche ver piedioceteUel la d Ver SUten wm Dr Otto had xich in t bÜEondtr beiic 9 houden met den aard van de cotuitnictlfl en de levering v n muaiUe die in veraeheidene fabrieken in den omtrek werd gemaakt en daaromtrent te berichten aan de Ouitsche ambassade J3t ben In ataat segt hU in m n hoedanigheid ali medicus betrekkingen aan te knoopen met de chefs In bijna alle munitie fabrieken hier in dé buurt Inderdaad heeft dr Ottto In vele gevaUen opmerkelijk groote gegevens weten telkrflgen over het aantel buitenlandsche regMringsinspecteurs den aard het kaliber en do hoeveelheid van de door bultenlanasehe regeeriugen bestelde kanonnoi en andeire bUzondeiheden van gewicht Dftt dexe en dergelijke onthullingen er de stemming in Amerika ten opslchte van Duitelphland niet beter op maken en evenmin 14 staat ziJn het vertrouwen in de Ouitsche piplitiek te vergrwten behoeft hier wel geen lUtoogl UMiifWUii wenlï it vcTBpftid liadkitw I ii i K i li t ï4 ü Tont ijglogvn 1 lui B relUtcOu van l et l lsitl La 1 11 i ai hu 1 sxoeklngen ptaaW l t u iioli nxTife alï lid aangöiincild Alu iRtetuumliHiw werdt n gidkoBeu de Iieeren die bvi vooHoopig oMuité baddviv iiit cnnakt oa do leden der Tweedn Kuihudr J G Sobemer en L K Duyinaer vaa Twi0t I Dbirtebttslag Naar men aan da il Ct meldt cal de duurtebiJslag voor het rUkspersoneei worden uitgestrekt tot inkomeis van 4000 l ioodIkaaTi i ecijt T tot 4 U Ixt oö g XK r het verknjgtm van broo l Z dat A ov ö OotolKM dUftrvan g ruï In verband imt em adiT is daar 36 Stamboonen ƒ 17 60 24 Savoye kool ƒ 7 8 Witte kool ƒ a 80 4 Rooda kool ƒ 6 6 7 Uien ƒ 11 12 60 Pootuien dro aril ƒ 16 id buitenland ƒ 17 Salderla ƒ 10 14 PetoiMlIe ƒ 9 10 60 Chaloltan ƒ 18 Poitaleln ƒ 16 60 Spinatie ƒ 6 11 Tomaten ƒ 0 15 1 10 allee por 10 0K O Komkommar ƒ O S6 2 ld gele ƒ 326 4 60 Gniana Savoye kool ƒ 2 76 6 Andijvie ƒ 1 26 i 80t Kropala ƒ 0 60 1 26 allee per 100 tuk Wortelen ƒ 6 60 6 76 Kroten ƒ 2 26 4 76 Prei ƒ 0 80 4 76 alle par 100 boa T gea Dultaohfl propagiaada De mN w York Trlbuuei heeft een ca ii a j no g eopeod tegen W R Htmmit ti n AiiKTÜi M oh vi lti n ikonina die I nternaitonale aomnvlMsl u voor flulkerdlletrlbutie UU N w York wordt aan db Matfm gimidd 1 0 ooamnmio voor dio leveo Qvidiliilmvo yraieodD ie WaeMogton deelde nwdn éat r cea inlcrnMionaaJ ooiulté ia gcvoniid btiKaande uit vi IvOehi dkt in oi dracJtt btteft do vwdoöiing over do gehöeli wortid van d u beBcbikbaren eulkcTToorreadl L Q noutralo flohepen in de Var Staten ÏÏt Holl N verm eïiit uit Washlngton dht er aan wójzing ii zija dat de 40aüOÜ ton neulralo ocr1iwip nilntte cU4 Kich tbfmef iu AinurikaanHctio havtiia hovindt voor liet groowto Kcnieeilt bca J Hkbaar zal komen ora goederen voor diogo aiükwdeo te vorvooren WeÜffwaair zullm 2ij daoirtoe niet worden opgtnorderd dioolt dt dOiVbsti zad zoo wordien iDgariobt dat do Bcfa m bet AmvHkftanöcdie vorkeer dienen Meti boK ahüuwt het gwvaar van diftfc dhilkhootoorlofif thans niei moer oo drelgtiiidl l o bultonlandtoche reedorsi zijn uieer bereid om zich naar dio wctwcht n van dö Anieiikaaiwche rc orlDg tesWdk De A r gon t i nfsoh e apaoirwegarbeldere Btaken i Do werkUMao aan alle Argietói iflcbo apoorw igen hvibben be ilot n tot ei o aJfteaiocne taking welko den 25eten Öepteiiihor zal begilimen Spanio als b onridid olaa r voor DuHdOhland Uit can 000 even oncvangica dcgrani blijkt dM oen Duiidoho firma anuXtNöwVork naar Barcelona Inilicdwlngea zondt iKltrrffeiodle hot uitzeUen van hot erpüdStiok8 r van g nitiraal l eralvin U en gelooft dait hier S panjo een t ii8s fli en i0ljation ia gioweeag OM Aitó rlkaanacUe grolielmod naar Berlijn over ie brengen nM 4 Octobea gixm Uiee of kotfi gi koeht of vorftoelü woi eo Va r en utet i t October kan dan ti gen i verii van hc liohaaiu eener brooiikaart voor de 2 eek cvn half ou koS mldA ilH hoopt n en gertwd t z pi t vi do invoering der doflnkieve reg iiinl Men vestigt or dt aandhelrt op dbt on h bcha van A 27st I roedkaart n S koffie nooh Uitv Un worden afgv t ver AlUMjn K lloliaain van 2 tf h S kaart blijft lot tO 8i JK r voop Tf verkrijgen van koffie of cl g jj Uiag lO STJIATS LOTKRIJ Trekking van Maandag 24 Sept ƒ 6 00 No 7016 ƒ IOM No 1440 14766 ƒ 400 Noe WIO 14642 16186 16841 17690 18972 ƒ 20O Nos 4068 672J lt218 12642 14816 19686 20081 ƒ 100 No 808 2409 6612 6431 10621 10944 12624 16806 16866 16161 17086 Pr j n van ƒ 70 43 63 122 163 186 194 280 264 304 414 496 646 743 764 911 1103 1161 1286 1336 1407 1621 1697 1661 1687 1841 1872 2032 2067 2119 2170 2274 2412 2441 2667 2644 2780 2899 2903 2907 3063 8068 3167 3229 3367 3392 3417 3668 3676 3633 3687 ST16 3776 3898 3912 8913 3927 8942 4014 4066 4042 4198 4272 4333 4647 4604 4709 4777 4960 6016 6042 6066 6076 6097 6120 6131 6169 6440 6440 6676 6879 4027 6110 6112 6138 4390 6417 6480 6 76 6660 6694 6648 4484 4798 6916 4039 7029 7049 7172 7188 7242 7276 7288 7836 7424 7499 7944 8234 8246 8317 8362 8864 8636 8646 8662 8682 8732 8828 8864 8877 8880 9124 9604 9734 9746 9764 9782 9886 9842 9913 9922 9966 10196 10207 10227 10330 10360 10391 10616 10404 10723 10840 10886 11166 11238 11363 Ü419 11463 11468 11407 11626 11628 11626 11876 11974 11 5 12262 12288 12830 12346 12384 12394 12466 12464 12673 12601 12627 12671 12988 13017 13064 13300 13618 13646 13794 i UI66 13866 13991 14161 14181 14380 14461 14462 14680 14744 14776 14789 H861 14864 14947 16102 16128 16308 16 160 16304 16406 16410 1B663 16626 16722 16782 16036 16131 18171 16184 16260 16280 16403 16468 16470 16748 16767 16839 17010 17069 17146 17198 17260 17860 17430 17611 17626 17628 17668 1770 17914 17976 17991 18024 18164 18214 18268 18266 18406 18660 18660 18696 18713 18782 18803 18841 19106 19209 10249 19297 19441 19844 19668 19769 19843 20101 20114 20194 20248 20206 20364 20370 20496 20836 20643 20703 20796 20798 20988 20963 20949 ulnkool in Umborg Waarom wordt de bmlnkooi In Limburg niet op groote schaal ontgonnen vraagt B in de Avondpost Wü weten zegt hU uit gexaghebbende bron dat in Limburg tien milUoen ton bruinkool ligt dat deze tien millioen ton slechts opgeschept b oeft te worden nadat twee M bovengrond ia weggegraven Nu worden er per dag elochts 400 waggons vervoerd want zoo zegt men de spoorwegen kunnen niet meer waggons beschikbaar stellen 400 waggons per dag staat geluk met 1200 per maand terwijl dit getal driemaal zooveel moest ziin De dichtstb gelegen brulkbaro waterweg is 25 K M van de bruinkoolrelden verw derd Is het nu soo n kunst om de 26 E M spoorlijn te leggen 7 De booze wereld scgt echter dat de htüerae verhouding tusschen de Steenkolenhandelevereeniging en de Staatsspoor de oorzaak Is dat de ontginning der bruinkoolvelden wordt tegengewerkt Vfii hopen dat dit slechts een lasterpraatje is want de heeren Van Beuningen es zouden zich de vloek van gansch het Nederlandsche volk op den hals halen indien mocht blaken dat dit praatje waarheid bevatte Een feit is het dat de bexitters der bruinkoolvelden ernstig overwegen om de bruinkool te gaan vergassen en aan het gas teer te onttrekken om daarna het gas noodgedrongen maar tn de lucht te laten verbranden De teer bevat veel parafine en die is goud waard zU hebben gelijk want als zQ niet méér waggons krijgen dan blijft de bruinkool op den grond voor het opscheppen liggen en na den oorlog kunnen zij er weer niets voor ki jgen Maar onxe regeering moot een flink doortastend man nemen en hem zeggen 1 Zorg dat die twintig of dertig millioen gulden per maand in ons land blüvent hier hebt gij onbeperkte volmacht Pak aani Tot heil van Neerlands volkl 200 Millioen noodzakelijk voor de distribntie Naa r vomiouien wordt zai epooiliig oen wetsontwerp veTWhijnew waarlyjj de distributie van leveiiemklUeien wordll uHg De Te I verneemt la veritend dlaiirme lie dat do voor dft diatribiitio in 1917 60egefitane 80 uiillioen gebleJjon zijii outocrefikend Ie zijn Keu ftanvuJUngiwbegTooting zaj nu woirden ing Hlrfendi aangezivii de Keg erlng in de nijipendo oiiiHtanrfiglK den van liet oogenblik aaiiluidii vtiwlt gedurendb het laatóte kwartaal voti 1917 de dfetrilbuüe uit te brtidten In verband hiermee ail voor 1918 oen üeer aanïslenilijk bedieg worden aangeV raegd I eratenri toeh It de kowtpTijs van vorsoWllendü producten veel hooger dan v rleden jaar VervoJjgena zal jiijnifiter PostlmiöBi g wo4g geven aan oezegliïngon on ang door hem in de Kamer gedaan 0111 ook eohoenen wol sajet klecren enz beschikbaar te stollen Ka twidelijk zullen nog aiidii re levensïnidddfu en hulwhoudeiijke artikelen tegen fioedkoope i njzen worden godletiribueerd WiJ kunnen dan ook verzckiTen dat binnenkort een bedtag zal worden aaogcvraagdi dat niet ver van de tweelioaderd nililldoen guildnix z i blifken E gJ OwUfniMws lie i trijd t gon duiiibooten m booggepiaaUrt paniooa uit dwFran8C ho inaïili m kringen di x 4d aan eon wporter vaa da MaÜn irj i dat do strijd ti tvt do Jlulkboolon luet tooMtiUfnd TUooeB befcroond wortU De ladrijko xintrouUiflsoIiflpion hot nieuwo roiiUwitHfliLH tliulwKrfuipen doen du vorilOHiii óvr gvel HwrA n su wlb nnoor aünonuxL De sterke rookoii4rwiklc 4iing waardloor d koopvaardiLTiB hut ricttitm der torpalo a zoit Ims DiO 4liJk ya ttraultiUittide ni niwe uitvioding fD ding fDv nwwarcji dk laak dnir z nwrfiuinH T u mlcrofoiuacilic htl Un to Ht llen hiMwn vmi graad van vobneakthcdd tio rtikt wetko nwn voor no fldooli enige prti dit m zulk om lovt M zija iik ruMt kutUKn tliaiu ret dM o p ViTr n affKand de oadiBriiisf dm juiMlt n afstandicn d riohUn au dulkbooten vafltsleilcn Dulk bootfllaclhtoffors Ue Engnlacbo adknimliU dt DwJdt dat vn Hriteciio toriKiloiagor door Uuitmhe ikiJk oot liij d ni iogiaiigi van I1 A Kanaal gftori diiicrrd cci tot zlnk Ti e braclit ia Vlj der opvwxmdeii zijn g VoranidariAgi In höt Annörl kaanwobe legierOoiniittan dlo ÜeneraaJ F H Bilt k beno sndi tot du4 van ift n gii oraJ Mof Ut vorvan gilne van SoMt die vao dkae fnac4ie ont LAND EN ZSEUAOHT Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid De vrijstelling welke aan dienstplichtigen der lichting 1918 wegens kostwinnerschap kan worden verleend zal voor de meesten hunner vermoedelijk eerst ingaan op eén tijdstip aanmerkelijk later dan dat waarop zjj onder de wapenen moeten komen Hierin vinden sommige burgemeesters blijkbaar aanleiding verzoeken om vrijstelling welke zij anders wellicht zouden hebben aangemerkt als te zijn gedaan wegens kostwinnerschap thans te behandelen als aanvragen om vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid als bedoeld in art S4 eerste lid 2e der MUitiewet De ondervinding hoeft den minister van Oorlog geleerd dat in vele dier gevallen bezwaarlijk sprake kan wezen van persoooUjke onmisbaarheid Do minister heeft daarom de burgemeesters er op gewezen dat art S4 eerste lid 2o der Mllitiewet doelt op het geval waarin het verblijf In werkelüken dienst van den dienstplichtige tot gevolg zou hebben niet zoozeer dat de dienstplichtige tüdeiyk niet kan voorzien in het levensonderhoud van het geiin maar dat de bron van het bestaan teniet zou gaan Laatstbedoelde toestand zal kunnen ontstaan b v wanneer de dienstplichtige leider is van het bedrijf van het gezin een ander persoon hem niet als leider kan vervangen of zoodanige vervanger niet kan worden verkregen en het bedrijf zonder de aanwezigheid van den dienstplichtige niet kan gaande blijven totdat hy weder huiswaarts kan keeren BDnVENLAND Kaas Vr cn aan den MnMter Het Twbedo KameHld de heer BonMna heeft iBiaa dtxji Mintetor van LamttMuw do voJgtfido BcMfceliJke vragen geetdd over den Ka ehand j Zal oxpori wordten toegieetoan van dekaa die do kaaaproducemtcn nind gerutuiiea lijd niet kunnen vctkoopcn en waarvoor zU thana bUna geco burg pMab9 In 00 ja wanneer zal die export kunnen aMuvang enh Indien binnen kortot tiijd geen uit voer kan plaoie Itebbm eti do kaasi du 1 oovorkjoopbaar blijft bou a nit4 uieer kaa voor binaeuJaodeolLg ruik ia den handiel ge raolit kunnenwordtfl b dte regei r ng dl kaat niet iagirooi lioovp iUieden kunnen koopein en reeorvo s ren ak voikövoedfe i tevimö lioowol goe de kwaliteit nenuend hare eiatdieti oni trent kwaJitett lc4tf lager fltcaionidantlians o die regewing bij óen aankoop voor lifiunwilaodlBiah gi rulk ledwron prodluoeol lan vojvette kaai niet In de giètegenhdd willen stfilm een edk clte zuper kaa te kunoen verkoopm zoodot de Uiana plaats hobbendio bmoorrechflng van enfcel n worden ed tMOllAft 4 weike maaitreigeleji denkt do regwering lo nemifi oini ooiu dt onhoudlbaron ttooHtandl tn liet koafibedrljf een eindla to BÜITENLANDSCH NIEUWS LAAwra lOÊUfsimn Post I tolegraafpeftMmeel Do Algl Bond van Noderlandbt poet teki raaf m fetofoonpciraonoel Itecft eon adppB gericht aan den dSreoteair ewraai waarin de tmOvAiit ie geveetigd op de ta verwaoht f werkeJooeifi dl ondier de hulpljeatdflertl aJe g 6Vol i van de beperkwig la dieo epoorwegdlenflt VvTfflocJU ordt do evenituod werkloos gewordun Imlpbtwteilerei in het gtmoi te lalm van de gewMie InkoBüsten Het beBtuur van dön algiMin bond vao Nodwrl potft teltigraaf en t ietfoon personeel doet niettedleeüng vftn In ocin ondtsrlw ud met die dlpeoteur eraaJ bceproken enötaan peicgionlliodm en van denaar aanleiding daarvan verkregen resaillat n lo dat voor den aobtenOtand Int uolforni een nadlüT In over cfi mei dlo vakvereenliKmgen vaet te etellenlgeldelijke vergoedingj cal worden gpgefvm 2o dftt de curaua voor a öii e utcn o oondluetcurö zal word hersteH 80 dat binnenkort een belangrijke pronioUe van het lajgere personeel te vorwoöhWn i Er zijn ongeveer 100 ajoslfltenten noodSgi voor d n post clièqueeo gltrodSenat 4o dat oen rc elingt van het door liet bovengenoemde bcstuuf bij den mdndeter bepJeWo garaavtieloon voor hulpbmtcilere in voorbcineidin 1 5o dat het rijgield dor oondiiot n ire tot Sr o aia per uur aiwe tield uit de otandipjaa verhooed wordt 60 dat du geli 0t eillngi tuei oheai uionnel ijk en vrouweljjic perewiet In I9l8 zed worden tot Ertand gebraciH en du geilden daarvoor op dn i egrooting van da laar zijn uitgetrokken 7o dat li 4 vorzo d oniimibsASfi voor de talenoupÈTueöGni ingeeHeld door bovengenoooïden bond eniati i wordt overwogen 60 dat aanbiedingl door hot bestuur v in oen arbeidHoonitraot voor de workvrouwcn bij dien direotour sjeweraal steun zaa vinden 9o dat em reorgoodewUo van hc lojifer tedmJbob peiwncel gieliJkKtHHnK met adlaS Uiitcn o b na dSe vm het luidkteibaar peretoneol aal worden ondiTnoainem lOo dat da kwestie van de geldE 0iinklne van de tijd ilijka jaren der inelntmoitnilBken er goedl voor ataat en Imire opUwaftng nadert Uo d W aam het b lu iiir bovcögenoetiid la opgedbragjiHi Itiizakt de zitJton sMeeten aaiir de herstejtingHwerkpJaa t9 der todegrofie een opJ08 edug voor te stiellen 12o dat biJ de dlreoteuren t flw onderzoek U Ingeeteid inaaice de wmeclielijkJieid vao afrahaltlnff van db unttorm voor IiO0Jtdl teller9 BMUiKa Do zaak Korailoi Do niUrietor van J BiMk wrklaatdi i dim ittiAiterraad dat do wfi o ultkowHt4 n van lut onxkreOËk la d raak Korlïllof tooBW d Iwt uioeraidM d T o IlccLeretL tUo in l o niis ganofiKVi worden niet doelgémomm hoWjwi aan d ealumn zwerinff i derlialve onaiStlkk llijk vrij Da RusrflBoho booron en S t oc k h o 1 m Hel coinU i va d n raadi van bocrcn vcrtvgmiwoordSgf r uit Ku and heeft tot do arbeidlnuidie d BiiiooroUcn d r WiCreld een irttvoorigen ojMnwip g richt De Imhtwi vor IMtische Internaitlonaie 1 dto StoctbobiiBcho oooiereotie die 00 wond Sn P Ti oi roep geïcgd ei pdlitei tol dn n dag verfloliOkTn fe wwtrop adle dnnooratdeën tej wreld ongtiiindierd bJ P i kunnen koni i tor l eBpiMsking wi d voorwaarden voor ccn nUKCBUK De zaak Tii rnticl Sln i eenlgrti tiJd ifl tr In Iraiit ijk eep nieuwo scdiandaaJ zaeik die de aon daelut tre it Do Kaïiwr a gcvaariliiO l w ItrincAnvp Turmel wordt vtTdbohl dat hij voor een aanaiealijke wirtaan iMtiuschland li K u lnf hoi ft vurkonhi van het l raonUi iirfHlriciiu lUJnrverdirëg eo dm Diiitoah n KssiM lUd MiotuMidlff uIdjH in ataat hoeft gtvMé di on tliiiMing i n daarover to toen M ii hee t op Tunnel die ocnigi weken geleden va eiw rela naar Zwftserlandl tenigkecirdie oen mnir gt vondon van fr 37 0Oü Tunmi zc gt da dli btidraig toor hietn l verdi id In oen proOi Hij bee l bij de Kaïiior eon la erpellaiUe aacK ovraa idl over dv aaiok Tuniiel maar de regïwring heeft na een ooiiferen e inot l adnk vé PArrt on fitec g be ii ot Tj op d i ljiterp lla4le nie t afitwöorden zoolanRi Tui iiii l niet do herkotust eweaen heiV van de op h Wï govooden Zwltserwiie baukbiljei ti i Kol enooodl Naar do PeÜt Joiw nai uit Calais vern nt zullen feengt volge van do heerHcbenda atecokofciMirlA aJle fabriekea in de OOTrtppken van tlailal voor zoover ïlj em oortogisniMeriaai vcrvyrdilyen l inacnfcort WOTden goeloten POIMH Knfoelorijen Naar uit Warschau gieiuold wopd £ i 1q ditó leveiwtnliAkiingcouiMilaale gekiioeW met Kiiikerkaarteci waardoor e n lióbadio U verooraMltt van meer dan lOO OOO roc4 el ITALIiL Tegien de paolftston Pe bestrijding vaw de vTed propagan da diflr Ilialiaani 4ie Hoda inl n woidt met rrte energie doorgri SM t vtrwekt Jii aociadisUrtcJie gelederen gvoote onrust Paar in Florenoe vereche ldtfie oidiilt iFvide Aan het Westfrant PARUS 23 Sept Offlelael Gisteren aan het einde van den dag hebben de DuttBchars opnieuw na een hevig bombardement de l aiiBehe stellingen in de str ek van Maisons de Champagne aangevallen Het Fransehe vuur dal met Juistheid werd gericht deed den aanval mislukken Het artillerievuur was seer levendig in de richting van de bergen Een coup de main der Duitschers bU den Hont Haut gaf geen enkel resultaat Op hun beurt zUn de Franschen in Duitsche linies ten suiden van Waudesincourt verschenen en richtten daar hevige verwoestingen aan Op den linkeroever van de Maaa wedersUdsche artillerie activiteit In Woeuvre is een Duitsche poging op da Fransoha loopgraven tusschen Fay en Bagnaville onmlddell k verydald In Engeland LONDEN 24 Sept Het regeeringsontwerp voor den aanmaak van standaardschoenen voor burgers sal spoedig tot uitvoering komen Er s jn maatregelen genomen ten einde voor het verder verloop van het jaar een half millioen paren per weck ta kunnen producaeren terwijl later aan kwart millioen wekelUka sal worden aangemaakt De seboenen zijn van soiled leder verlaagde prezen worden niet verwacht doch in het ontwerp wordt er zorg voor gedragen dat het pubUak goada waar lal kragen Dtafatal vaa ƒ 6640 Op een bankiarakantoor ta Sottanlam werd vorige week uit een brief een bedrag van ƒ 6000 vermist Hoewel een eerste onderzoek geen resultaten opleverde is thans gebleken dat de diefsUI door ean der badienden is gepleegd OndarluMlelIngaa nut Bagelaxl Naar het persbureau V D uit goede bron verneemt zullen de hedenmiddag te bei indlgen onderfaandelmgen over de steenkulentevering door Engeland niet tot een eindreeultaat leiden In elk geval wordt verwacht dat aan definitieve totsUndkoming van de regeling desa week zal plaats hebben De onderhandelingen met Duitschland over het openhouden van een vrije vaargeul duren voort Duitschiaml zal als contr prea taUe levensmiddelen eischen Het rellen vaar KsnerMeg Naar w j vernemen is in vertund met den beperkten treinenloop bepaah dat ingaande Maandag 24 dezer heden voor de leden der Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal alleen voor hen persoontyk plaats in da treinen moet gereserveerd worden wanneer clj een dag tevoren aan het station van vertrek het verzoek daartoe doen Helzen per spoor voor reserve officieren In afwijking van de bestaande voorschriften hebben de spoorwegmaatschappijen naar aanleddlng van een voorstel van den opperbevelhebber van land en macht voor den duur der mobilisatie het navolgendo bepaald Aan reserve officieren van de land en zeemacht daaronder begrepen mi litie landweeren landstormofficieren die niet In imiform gekleed ziJn kunnen militaire piaatskaarten worden afgegeven mits ziJ zijn voorzien van een gedurende de mobi lisatle vastgesteld model verlofpaa waarop boven het woord verlofpas de woorden j reservft officier en achter het woord veriofpaa de woorden geen zaken of studieverlof in rood geschreven zijn De gunstige bepaling geldt zooals uit bovenstaande blijkt mtsluitend bij algemeen periodiek verlof Het spoorwegverkeer VrU alarmeerende berichten doen de ronde mT het spoorwegverkeer in de toekomst in verband met den fcotennood WU hebben zegt de Tel ter bevoegder plaatse hieromtrent inlichtingen injrewonnen en kunnen het volgende mededeelttnt Van Btopxetten van het personenverkeer of inkrimpen van de dienstregeling Is op het oogenblik nog geen sprake Wel strekt de kolenvoorraad nog slechts eenige weken maar men is er van overtuigd dat men nog wel tijdig een maatr el zal weten te treffm om kolenaanvoor uit het buitenland te krijgen £ n wanneer deze zaak begin October nog niet is geregeld dan aai men waarschijnlijk met behulp van inlandsche kolen de zaak nog wel eenigeo tijd kunnen laten loopen Bltjft een regeling met het buitenland uit dan sou men natuurlijk voor een catastrophe komen te staan en al al men dan al niet behoeven over te gaan tot het stopzetten van het heele veilceer dan toch zal men vooral wat het reialgersveis keer betraft cich tot het alteiVoodzakeltfkste van b v één trein per dag moeten beperken waarbÜ natuuriijk reizen voor pleiiier verboden zal zjjn Maar zoover zijn we nog niet en hoewel men bü de spoorwegen niet optimistisch gestemd is hoopt men toch dat men niet tot het allerergste zal behoeven te besluiten We kunnen dan ook met stelügiwid mededoelen dat alle berichten over nieuwe beperkingen van het reiiigersvervoer TOrmlndering in het aantal treinen op Zondagen nietmeer laten loopen van restauratierijtuigmenz op het oogenblik nog op z n zachtst genomen voorbarig zijn Dergelijks maatregelen ziJn bij de spoorwegen nog niet In voorbereiding al kan natuurlijk niemand zeggenwat de toekomst ons op dit punt zal brengen I De eenige beperidng welko thans vast Oa schaarschte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen steenkool alt Engeland Het Hbld berichtte dat tusschen Nederland en Engeland overeenstemming zou zijn verkregen omtrent da levering van steenkool De K K Ct verneemt thans dat dit bericht niet Juist kan zijn Immers de levering van steenkool door Engeland aan ons land vormt slechts een onderdeel van eene algemeene overeenkomst tusschen de beide landen waaromtrent op het oogenblik nog niets Is beslist daar de onderhandelingen erover nog nauwelijks begonnen zijn Daarenboven mag niet uit het oog worden verloren dat men er wanneer de overeenkomst met Engeland zal zijn afgesloten ten aanzien van de steenkolenvoorziening uit dat land niet zal zijn De steenkolen zullen dan krachtens de overeenkomst wel worden geleverd maar zij moeten dan nog uit Engeland naar hier worden vervoerd op dusdanige wijio dat vrijelijk in ballast naar Ot boeroi verken niet mee Men meldt aan de Jtfaa8b De boeren van Oostelijk Noord Brabant hebben dezer dagen de biljetten ontvangen voor de verkrijging van veevoeder Deze biljetten moesten inewvuld worden en onderteekend aan de betrokken commissie teruggezonden De boeren hebben dit en bloc geweigerd en zonden de biljetten ongeteekend terug Te St Oedenrode werd den boeren bevolen op het gemeentehuls een aangifte nopens hun bedrijf te doen Slechts enkelen verschenen vele honderden bleven thuis Telegrafisch Weerbericht Verwachting tot den volgenden dag AanTankeiyk zwakke tot matige auidelüka tot weatalUke wind nevelig tot half bewolkt weinig of geen regen it lfd teuiperatuur Tegen het vloeken Diizeir deg cn la te Utreoht opgerldit do Nat Wond tegen he vlodcm De sUtii en wtvden vasigcwtekj n 1000 taJ heb staat ia een beperldng van het goederenverkeer Op één dag In de week zullen n t geen goederentreinen meer loopen en waarschün Uk xal Woensdag hiervoor wordrai aang WMAtl Bkis aangakoMik Het S B 3 aasland van de Kon Holl Uotjd 8217 reg ton ia Zaterdag met een volle lading mals van Buenos Ayres te Amsterdam aangekomen Ontruiming van scholen Naar Het Volk nader verneemt zal de ontruiming van scholen in Den Haag plaats hebben voor 17 October en zullen nagenoeg alle scholen worden ontruimd GBUMB MAATBEWIjBN Qocdkeep ocboeaverk OiiUireal de venötr kkliig vaa gfoecBkoop tJc ioewel kunnen door hi Bupwlu voor MüdtHdti lingeni Inaate do voeiiselvoorzie nJng tihaiiö de volgcsido mlldiling n worden g ervea Het aaovaukelijk denkbeeidi oia voor deze Tt8rdikinK sicdioenen te doen vervaardï en i f ou vertrtjhiöoodJB redtenen pnjflgiegoven riiaiia ia ab stcdeel g iikozen t beaoliikbanx atelItiUi van bcais die dloor dk wiukellöT ia niSndering zullen worden gebra jht vac dien winfcelpnij De personen diu De voorziening behoort beperkt U blij au tot liet volksiacfcoeisel Daarouii zi n aiangeigevcm de maxima H aQaöiciiO u n waarvan die wlnkelprija niet hoofter Is dan fö dlftarvoor wordt dteo een bon ter waordto van f3 gegeven Voor jOfigwiflWoboraeoL zijn deze oljforö innxUiilmUwinitótflprijB J 7 50 bou f2 60 vrouwenöcboeosol bandöobotMuen em pantoffel f 6 en f 2 60 iM kiooper bebaaK dua tea boogtBte Oor iiuaaiidswlioenen f 6 voor JongenöBicilioenen f 5 voor klndereidiooneiï f X O voor vrouwensschoenm 3 50 Uit de door dcm wln celler op dien bon te oml TUwdienen verklairing moet Wijkein dot dü ntótxlnwnïwlBkielpriJö niet iaover I n vaJsohe v erklaring van den winkelier stelt hem U4ialve aaa eventxieele strafvervolgfUg bloot aani omuidldiulili t I schrapping van de lijat van winkeUera bij wie niiei bom kan worden geico dit Voor klommen zal do reding In het atgeimicn dezeilfde zijn alu voor st ioeteel i r zuiHen bonai woeden verstirek t waarvan de houder bij den winkelier aal kunnen krljgem een paar nmnskJomipcn voor f 0 60 oen paar vrouwenkloOTpeni vxxir f 0 40 en een paar klnderklonipen voor De WLokeUer zal tegien Inleveiriiig van dan bon omtvaageo f 0 60 voor eon paar mansltlouiipen 0 55 voor een paar virouweiikiieniipeo f 0 45 Vödr oen paar i igienöklonipen en f 0 85 voor een paar kindurklonipm Per gezmaaid zal i56n ipaaa aolioenen per jaoff voJgene de rogieUn verkrfjglbaar Kijn Het aantal paren klompen Ie invorl and met het prodUoÜevemilogen detr kloinpenjndimtrlo nogi niet vofit e 3teU n Voorloopi zat met één paer per gezinslid werdlen l emJonnenDo uttvoerlngi dle r r eline zal onder toeiriolu der genieentcb 4tiiT n geuehi den door do plaa Be i ko eileunceiiiitó tj of cenlg ander plaatselijk I orgflian da zich voor deao voorziening bosolillübaar eteilt waarin oditer ook de srbt ldelreiorigBniBatleB dienen te zijn vertegi nwüordkgd Afdeeling erlslsxaken san nLandbouw De ui nioiter van landbouw brengiti het voigendu ter kennld De tegtenwoordlge IniiteDgiefWone omBtandlgiliedieii hebben oen steodt verdör gaand irngrijpen van de regeering noodaakelijk gennaakit en het giovoig dlaarvan tó ge j weeist dat enkele aidIseUnffen e het de parUmaent langizattiiMfhoaid te zleer mot werkaaeuJieden ztjn overladen On aan de In verband Wenmediö ondervonden ezwaren zooveel mogelijk tegemoet te komen en na het oiodo dier buiilengewono owiBtandighediMii niogi fltewte niet is te vooinailen ook aan de üewono zaken do noodBgo aoaidadit i kmmm hUj ii aolnenken ia bet wenechi dijk geaolit do behandeling van alle crisiAaül 1 e Il heden nMt uitaondcd kug vaa dde welko belKKM en lot den werltkrin ® vao liet Ri S bureau voor dö dtetributle van Gra n en Aan t en n geen dör beetaande afdiMïlinigieo dde voolonïvottende taak kon wordMn opgedragen Ie opgepiohit de afdeeling criaÏBizakcn welke eail zijn geiveadgd aan den Knenterdijk 8 te rftvenliage die h idliig dtier afdeeling is opgedragKn aan dte oonilnilMie vaji bi tand in zako de uitvoering der Dlstrlbiitiewet 1916 In verband hierbij wordt verzodit In liet belang van spoedige atóoendn r van alle oor den nïinioter Irfsteirtdb tukken welke door do aldeatlng cri l9 ken zullen moeten worden beJiandWd te adln seerew Mlnrirterie van Landbouw Nijverheid m HandN aMeellngi Ort iszaken Koffie en thee Hot Bureau voor iirededeolIng n Inzake de Voedl9e4voor leningi meWï I Op 30 SeptwMber h lioudt de voorloopigo koffie en tbearegieüngi op te werken do bodbtilng wa op dat tijdstip de difiniUIeve regeMng In werking te doen tallen IiiUii oh 9 dit niet uWgelijk gejtleken uk h ooff op do otmvangrijke adtofti sfcr t fcfve voort ffflit ng Uier regeHnsr nwt name do uitr kiu dter koffie m theekaarten Dattporo zal nogi éénmaal t Hdiaaoi der broodkaart en wel tUe voor do 2Hs o wee dienst moeten doen voor het vwkriispen van thee mi koffie Des Engeland en met steenkool terug kan worden gevaren zonder dat abnormale routes moeten worden gevolgd en zonder gevaar voor torpedeering Alleen op die wyze zal het mogeUJk zijn een belangrijke hoeveelheid kolen per maand aan te voeren Nu behoeft het nauwelijks betoog dat hot struisvogel politiek is te trachten het te doen voorkomen of w in casu alleen met Engeland te maken hebben Oip die zelfde reden is het dan ook vry zondoriing om een zacht woord te gebruiken en dient het stellig geen enkel tactisch doel nu rteds over prijsen van ƒ 25 per ton te gaan spreken zooals van bevoegde zijde tegenover het Hbld werd gedaan Indien het aan onze Regeering gelukt op aannemelijke voorwaarden vrije en gevaarlooze vaart voor onze kolenschepen naar en van Engeland te bedingm dan zal het wellicht mogelijk blijken de molestpremie belangrijk te verminderen en daarmede het vrachtcijfer hoewel lelfs dan in verband met de tegenwoordige waarde der schepen van een prijs c i f HollandKAls bovengenoemd geen sprake zal kunnen zün Hoe dit zij in ieder geval moge uit het bovenstaande blijken dat de gebeele materie wordt beheerscht door onderhandelingen naar twee zijden waarbij bovendien nog andere belangen van groot gewicht tiJa betrokken Het zal daarom verstandig zijn de resultaten van die onderhandelingen af te wachten alvorens uit den aard der zaak allicht onjuiste conclusies te twkken uit zeer hooge of zeer lage cijfers van steenkolenprijzen zooals die in de afgeloopen week in de pers de rondte hebben gedaan Eolenschaarste Vanwege de Rijkskolendistributie is naar het Hbld meldt aan ondernemers van pas Sagiersbootdiensten aangezegd dat des Zondags niet meer gevaren mag worden Voor gisteren waa nog een beperkte dienst toegestaan maar volgende Zondagen zullen alle diensten moeten vervallen De directie van ondernemingen welker booten niet aan spoorlijnen liggende plaatsen aandoen stellen pogingen in het werk om voor haar booten een beperkten Zondagsdienst te mogen behouden GASNOOD Gasafsnijdingen te Zaandam Te Zaandam li i in do a geioopen week meer dlan 70 personen wefgnaie overscdirijdSitg van hei toeg aiuine quantum van den gfl toevoer afg Nbned n Zij blijven aoolang van het gaö veratoken tot het te veel veriiruikle IngeiliaaW i GEMENGDE MIBHMTKN Te wehiig brood In de volkswijken van Amsterdam hebben den laatsten tijd zeer velen brood van de bakkers bekomen tegen bons van nog niet geldige broodkaarten omdat de reeds geldige te spoedig werden opgemaakt waardoor nu de bakkers strmg het voorschrift om geen brood te verkoopen dan tegen inwisseling van geldige bons opvolgen heel wat arbeidersgezinnen geen hrood bekomen kunnen Het gevolg Is dat met name in de Jordaan op de eilanden en ook in de binnenstad zich voor de bakkerswinkels oploopjes vormen van vrouwen die eischen dat haar tegen betaling brood zal worden verkocht doch die geen bons kunnen afgeven Telkens riepen Vrijdag en Zaterdag de bakkers de hulp van de politie in daar de vrouwen eenvoudig geld op de toonbank legden broodeu wegnamen en ermede vandoor gingen In meer dan één geval is de houding van het publiek ernstig dreigend geweest Er werd zelfs geroepen dat men den winkel zou plunderen In de Tweede Lanrierdwarsstraat is een bakkersvrouw door een troepje opgewonden vrouwen mishandeld zü het dan ook niet ernstig Eenigen tiJd later zjjn opgeschoten jongens in d winkel gekomen hebben eerst een praatje gemaakt en daarna een greep gedaan in den bak waarin de winkelier de ingeleverde broodbons bewaarde In de Boomstraat hebben vrouwen zichzelf brood verschaft aan een depdt sommigen zonder te betalen doch geen barer gaf bons af Vele depots krijgen van hun leveranciers geen brood meer met het oog op de houding van het publiek Goedkoop mndvleescb Voüwego het I ren8toiidldel nl ure iii althans met medewetridng daarvan 19 Zaterdag in DordJreoht op het drukste punt der stad een winkei geopend waarin rundvleesch verkocht wordt tegen onderslaandö prijzenlappen 45 cent etukjei 51 c nt biefstuk 80 oent per 6 oM ümiiSdd diijk na het betond worden van het plan van opening het l en verficiilliendö vleesohhouwers hun pri en verlaagd doch hun minste prije is nog O 60 V rnioed ijk zuilen de slager wel lager gaan noteeren Boeren gestraft Als gevolg van gepleegde fraude is door een S tal boeren te Venray bericht ontvangen dat zij binnen enkele weken hun geiheelen gi aanoogBt itm im uitgedo rsoht en ing¥iwverdi Iw i ben Demonstraties voor de levensmiddelenvoorziening In verwohttllendK plaat in van het land zijn gwteiren demonstratloe gehouden voor de levenehi4ddli4envoorzlening uitgewciiTeiven door de S D A P hi NedWrlandboh Verbond van Vokveroenigingen en den Bond van Nederlandsche Arb 4d ei iooo penitles Te Annsterdami werd hel woord gevoerd door de Ifeoren T M Wibaut en van den Tempel Te Rottea m werden de menRcbi n toegesiiwoken door dt heeren A Dijkgiraaf A W Heivkoop A il Klee rekoopcT en uwvrouw van Kersen van Muijlwijfc Te liaarliiiv werd de toeloop zoo enorm dat 5 i akn in giHiruik genomen moesten worditi KfiNNIfiGEVIMGWI Maximumprtizen boter in bUkverpakUag DTIHC l M KSrmi en WCTHOUDkIKö van G Jül A tJeUt op de droulaire d d 31 Septeïii Ifer 11 17 no 201 1 aMJeKdlng f ritilstzaken van den MbnieKer v n l andiwuw NiJveriK id eu Handlel iirengen ter adgwiieene kennis dat voor boter in bUkverpakking boven den goldendieni miaxinilLi iprii9 reupoctie elijk in rekenlngi zM luiogen worden gebrawlri bij kleinere bom eelheden don 400 gr f O 30 bij lioeveeihediMi an 400 gir toB 1 K iÜ O 40 bij hoeveelheden van 1 tot 2 K O f 0 60 bij hoevtóoUicden van 2 tot 5 KXi f 1 25 bi boovei Uiedeni van 5 lol 10 K O f 2 40 bij hoeveeUiedwi boven 10 K G f 3 80 Ciouda den 24 Septenïber 1917 Ilurgeioeeeter en Wethou lierB voorn J V VN OALKN Lo B Do Scoretaifa M VAN ait VEUlR Aflevwing en vervoer van leder BUttC f M fKTl It en Wl TlIÜUDMtö vaji tiJDUDA Gcaet op de eirculake d d 21 Septeml er 1917 A aifdeeMng Crietezaktn Inireau A Z van den Mfnlitter van Landbouw Nijverheid en Handel ibrengen ter algemeene keniiir dat het aan loolere verl oden i uithunne loolerijen of op tagiplaottjen letlerat te Ittveren of vandlaar te vorvooren denwel te dloen vervoeren dat het van het eUb I vermeldever od ontheffing kan worden verleenddoor liet KiJkadSetributiekanloor voor huiden en ledtT nadat do Mrokken looier ten g enoege van dat kantoor zaj hebben aangetoond dat door de door hein gewenwcilita afleverinig de uitvoering zijner verpliidvlingt n voortvloeiende uit de dktribuliwegtHüng van Iwilden on leder nietin gjvoar wordt gebraiditt III dat het eub I vernielde verbod niet teepawneilijk ia op de aflevering en hot daarmede verliand lioudendo vervoer van leder beetemd voor a legepdioel finden b het Centraal LegemïagaaiM van hotlf t kö ifietributiekantoor voor huiden en leder to ei Uravenhage IV dw het Rijk d i ributiek n oor voor hnidon en leder bevoegdi ie aan loolern die iiitdlu ilend 61 ovorledJer M tivlgjedar óf zeenik der öf teohnioche lodwröoort Ti afleveren bij we van aJgerneoue uiecittigingen ootheffingi te verleenen van het sub I yontteUle verbod Gouda den 24 September 1917 Uurgnneeeter en Wethouders voorn J VAN GALEN L0 B De Becretai4s M VAN DFR VETJÏl STAHflNXBUirS GOUDA 24 September 1917 Afscheid van een gemeente ambtoiaar De heer G I andwehr een trouw ambtenaar onzer stad gaat 1 October a s den gemeentedienst veriaten Sedert 1 October 1892 was de heer Landwehr concierge van het raadhuis en te voren van 12 September 1881 af alhier werkzaam als hoofdagent van politie Bovendien trad hÜ later op als bevolkingsagent en bode voor de gemeentebelastingen Vooral door de laatste betrekiüng is de heer Landwehr een zeer bekende persoonlijkheid geworden die gaarne iedereen ter wille was en met ijn vooriichting ter zijde stond De heer en mejuffrouw Landwehr werden hedenmiddag biJ monde van den gemeentesecretaris Mr W V d Veur door het secre tariepersoneel dank gebracht voor de goede zorgen ook aan hen bewezen en als aandenken aan hunne zoo teer gewaardeerde diensten een gaslamp aangeboden ter plaatsing in hun nieuw te betrekken woning Diefstal In den nacht van Zaterdag op Zondag is uit een der goederenwagons aan het spoorwegemplacement alhier een hoeve eid gummie ontvreemd De politie stelt een onderzoek in Demonstratie tegen den honger en de duurte In den tuin der Sociëteit Ons Genoegen werd gisteiTniddag door den Bestuurdersbond Gouda de Soc Dem Arbeiders Pftrtij en de Soc Dera Vroüwenclub evenals In vele andere plaatsen van ons land een demonstratie gehouden tegen den honger en de duurte Ruim 2000 personen waren tegenwoordig Het wbord werd gevoerd door de heeren Hillebregt van Amsterdam en De Zeeuw van Rotterdam Goodsch aardewerk in den rreemdow Uit een toegezonden New York s vakblad Crockery and Glass Journal van 28 Aug J l zien we met genoegen hoe de reep van het fraaie Goudache plateelweik van de plateelbaUceriJ ZuidHolland tot zelfs in Amerika doordrong alwaar E Tortelling als eonlg vertetonwooïdiger dit aardewerk ucposeert en advortoart Het tijdschrift drukt daatbij een cliché af en eonsUtsert ho deze Goodsche pottenbakkerakunst ovtml met enthouslaame ia ontvangen AU you have lo do is show it it sells itself Het iKiitnur ittr Kaaav reenlein bericht dat de regeling voor hel ini oppn van volvette Cïoudai kaan en da aflevering van Se kaa aan de centrale pakhuizen ak omrtohrt en in zi n droulelro nos 90 92 93 sub S 94 en 98 van kraolit l kjft voor de week an 2 lot 29 diier De PootaalT Ho veirwniglng de PostakUf hield Rirt teren i vn uethliichi vanuit Maawtricht nwt jpng lUilzm JetoBt werd teSU uur afhtaiMt van lotida 143 KM afstand van Haafltrerfit I iO l KJM Dir ultabig t ak volg 1 prij C A H SpruiJI lfr V2 49 2o 1 5 1 11 Bo 10 53 29 4 C Tb van VM 1 V5M 5 5e 11 19 25 60 A Janeen U 27 7e Ot A M Spmijt 11 2H to 8e C Th van Vlfa 11 28 1 9e C A M Spniijl ii ai w lOe 11 32 INGBEONDBN Bwfen v9rantvHHMrtMvkh9id der Sed R K St Vincentlna Vereenlging Door het Bestuur der R K St Vincentlusvereeniglng is het initiatief genomen tot stichting van een eigen gebouw waarin do verschillende liefdewerken der Veroeniging zullen kunnen worden ondergebracht Voorzeker zal met de totstandkominy van dit gobonw een langgedroomde wensch in vervulling gaan doch tevens zal voorzien I worden in een dringende behoefte immers de centraliseering der liefdewerken zal ton hoogste de actie der Vwfeeniging bevorderen Een mmiBsie heeft zich thans gevormd welke tegen November a B een Liefda i digheidsbazar denkt te houden ten einde te komen tot stichting van een eigen gebouw Een dringend beroep op de mildadigheid der ingezetenen van Gouda en omstreken wordt gedaan met hét vaste vertrouwen dat de gevraagde hulp In ruime mate zal worden geschonken Aan deze B a z a r zal verbonden worden een verloting van tot dat doel bijeengebrachta en geschonken voorwerpen Wie helpt nu deze voorwerpen bijeen brengen Schilderstukken handwerken meubelen goudenen zilveren voorwerpen allerhiuide diverse artikelen zijn welkom Eens goed rondgezien in magazijn en huis zal zeker nog menig passend voorwerp gevondm worden Een briefkaart of boodschap aan het adres van een der ondergeteekeAden is voldoende Gaarne zullen de voorwerpen worden gehaald en dankbaar aanvaard Schenkt allen Uw onmlsbaren steun opdat dit schoone werk ran Christelijke Naastenliefde tot stand kome dat het eigen gebouw van St Vincentiue het bewijs zij van uwe bekende mildadigheid Dragen wij ieder een steentje bij door het schenken van een of meer gevraagde voorwerpen voor de verloting het steenen gebouw Tsn St Vineentius m1 een blijvende hulde zijn en den armen i ongehikkigen een levend beeld hetwelk hem toont dat nog steeds rijkelijk bloeit de bekende barmhartigheid en mildadigheid onzer Vaderen dat nog altijd naar Gods gebod bij ons van kracht is en de liefde voor den evenmenscb neergelegd in de woorden Spijst de hongerigen kleed de naakten Helpt daarom allenll Het Damea ComiU Mevr DONKER van Dam presidente VAN GENT Oosteriing Secretaresse BISPING Umpo FORSTHÖVEL Bouwman GROOS NichÜng V HAEREN Quant DE MOREE Smits TIMMERMANS Dorioeek Het Bestuur H TIMMERMANS president Th V d POL vice president P F0RSTH5VEL secretaris M HOUDIJK penningmeester SPORT VeetbaL Utt agen van gWeren Ie kIftHflt A H V V Ajai 2 1 IlaarIwn K Ba 5 1 Blauw WlB U VV J 4 0 Spsfl lai H 1 C 1 1 Heroulea Quick 1 3 D F C V O C 1 0 Ie kl B A F C D V S 1 0 V V A Hennes 1 1 Conoordla Dordrecht 15 S V V t Gooi 2 O1 R F C Spairtaan 1 1 Amrtel Prtjenoord 1 2 2e kl A Stonuvogfto R C H 1 0 D J CirZ V V 1 0 W FC Z F C 2 1 VAV ED O O I a ki B Kampongh Vlflloria 1 1 Ajax L L VJV V O H venBUini Ü D E 21 2e kl C Xerioö T O P 2 1 C V V D H r 31 Fortuna D V V 8 VAJ C VvMat 5 1 3o kl C Goudat Watergraatomeer 2 0 D WaAlphon 1 5 R erve 2e kt C Olynvl 2 D O S 2 3 0 Victoria 2 irerouiert 2 1 0 U V V 3Kanipong 3 7 0 lo klaa JoHt Tubantla Itolwr 6 0 O V C II D 10 Go ahead P W 2 1 rw b fi6 Be Ciutck 1 1 VitweeQuidt 21 Noord W VJV ViiJoclta 13 Zuid N A P WIIlem II 2 3 WUhellnina MiddietourglÜ 2 V V V M SV 2 0 Overziobt De glatwen geflpeeide wedWriJden hebben liet seiaoen voor alUn afde ngen ge opend Van de iUt tagMk wi en we in de Ie klaMO A op de nederiaagi van Ajax A t vo dn H V V hoewH de overwinning van de Hegawwr eigenlijk wat gie latteetd itt op do n oo e overwinning van HaarHni en op dlUi van Blauw Wit terwijl een onvoUedl p H F C atand hield tegen Spart In de ie W B nMUOreören we n ovorwinnin van A F P op D V S m bet gt li j van Ilenaes de winnsArvan dm SdiCT tvaartbekor t Gooi kro van S V V kiep Iwwijl ConoottHft bet op igeu mM er k el jk blJ Urt en lurt 5 1 van Dwdroalit vwtoor Id fe ia kkiMH aaiT KanniMnft kans g 4ijk U pt i ti h t n Iwt HUTko iffloria U litherwuiMitorrt woneen van O D L en ook Ajaji boiit tliaiui tcetv n 2 maar een gKll puntloo Hp H legen een verzwakt 1 V V in 2 uwMMt Ti I In Uoiterda de iiieerderiK d erkennen van Xente uiet 2 1 lt eelittv nogai mee joodW wij veilig kunnra aanm fiwn dst T O P zioh diutlg geweerd lut Tot oimeit IJI kuunen wij onzen leztTM daarvan gewi verHlag aanU4xten liomia e in 3 C Itaar iMMte beentje voor en won wer vemSend inet 2 Ü van een rttwlge Aiii 9t rdaiii ohe ploeg al WatergïaaMiK er Il i was om ptltl iipunnend partijtje dktmaial go n laitalieid maar bij iou tai om vurig op dm l al p lni Gloudb kkn lut ook wel Dejong4viH van WatwgyaaAawoer zullen nog moHiii li ertn dat t voetbal pe4 nii wn dergilijk doof lkaar gvuohreeUw noodiK iiiaakt 1 Ook AhOwti Meld zloh fUnk on wi t in AniMleTdain D W S nM 5 1 te kkmpen Ten flCoiti d iut H e fHjmpia 2 In di roser u 2e klas uitHtekend door 1 U H 2 met 3 0 naar hui te zondm Het elf an Uit nis ia iM zM wel op zltii tfest met Crttiïea in het do 1 l cli wm hij ook gMeren lütt vept i teTti hwblien daar Slop 1 0 4 weiiiig kreeg te vt rwcrken en na met 100 goed als ntrta Do t ljinpiaplof liee t gSsteren e r t fiowll de lonten kunnen aten liet vtvband In de voorlwede iiioit lieohler en vooral de llnkervltMigt l i g iiiirt VHTgï ttm wonkn Do achterlioede waar we wel wat Itang voor waren ltif4d zloh uit tekendt ken tt en wn duwtje iiiaar luoet leeren twugwipolen op dem doe itsn het Ih praotl cli en geniakkrfijk De Zwaluwen 2 peelde vriendettliappeiijk togen A W aan den KottenliauwohenDijk lie punten wenluik hier gNHijk ge dciid 3 3 i puda Wal l Ilg aal noe 3 0 Do fcKjliüidsreohter IJeek nirt Opgekoineij te zijn en bdo werd rulni 2 uur aangevangfn oniler leiding van kV stibeidxrcelitfT van Herk Heat dadeiijt van Iwld zijden een pltlig vurig fl p fUmda geeft itnar bwte pel aj la zij met f invallertt en h w t hei epel voor hot liclïte eiflai nog al Ior oJi i wordt er riink aanpakt waardoor de Anieterdniuscho ploeg het In de aolktorlioodt dbniff te kwaad kreiyi Toeh weet ioudla door Miuiptn die iiKX de Jofig t en keurig parUjtije petilt op fraaie wlfee de leiden g te m wn i O J Will tratoht Walergraafan ppr gelijk to niak4 n nwiar GoiwVa doelman Is niet te pamoewn en ruM breekt met denzoWden aland aan Na ruöt i iovdn waar de HnkrfjuUi n ree v66r rtiMt hi t veld door wia kwetmmr mowt vt i lattn en na rust daaoTfoor een Invaller had voortt rend de nteenkre en tdt een keurige voorzW verhNMgt Mhitpen uwt een goeAj kopbail den voorffprongi 2 0 Bdcte aohteriioeden wMen verder eohter mew toedpuiïle 1e voorkomen ed Vooral irofnewoud Ivbjkt op dreef M odal ttU het eltido komt Oouda welvordiend de 2e overwinning kan lioaki n Hij de roodniltin dii Jong en Min KU PJuinlen ro mnvoud Hr do Jiosten ook Wat TgiraafHui T liöd enkele goede apökw o a een uitHtekinde UdcBtmUen DIjTHpift 2 D S 2 3 0 Ity a we igli U van den anoge rte4dwi fkwt niet lieider gwdvIrHkn de solM dsreoliter van d Ü V D Wagner die beluMiikiift imkeje fmit n er wn go den khik op krijgt Ueedk direct nai den aanvangblijkt oiyni Ja de meerdere en uocoh volgdi al f po dl0 door den reclttHidnnenKlunder hoewel er gewppeH erd werd voor biiWenwpei Do voorho de van D 0 8 kent er iiM vei4 van en 200 heeft de Hi ra pioaolHrt riioede waarvsft voonU de link aohter giw d yipvi vertoonde vrij gemakkelijk pel al krijgt Slop ook zOo nu endait wat te ItowkM Met een MoiilttereadHoliot juist onder de Int iiiaakt Doelen erdaarop 2 0 van waarna fqMXiHg ruM volgt Na niH ± lioblK n A gwiwlWe lUr srltttimren nwar wdnlg meer tn te bnngenm donk zij het uitstekende vonledÉgi n van enMi diT l aKfc weet Kbinder nog RteoliM mtinmaj fraai te sooren zoodat het ednde weivflnUend me 3 0 konit voor DljiKpio iMn beetje m w oBtiiaT liegnjpen in h voorlioedlw m HjUKplai nwer veelftal kan hrt a S ei oen nog wei varschlUcndB auooe en Imekeo D W fi AIpJMti l ö AJpben Hpeetóe giat i x n haar eewteii oon 4i ie wed tri t teg n D W H In AnisterAoin Nie4tegenBta nde Atplw vier invallers tHt weet zij do Ainsteniauiuiers goed partij te gMV i ai loaakt D W S op gialukkige wijKO een doelpunt Maar oenft oa niöt kouvt Aïp op ds ee en mot goede sohot m koiiit ma 5 1 h einde Illapktberloiitan RolMnluiidia VMnwkt Haandaff 24 Septemb r Aanvwr 610 vette runderen 118 Tette Brraskalveren 1122 ichapen of laromeren 617 varkens Prijien vette koeien la kw ƒ 127 2e kW ƒ 110 8e kw ƒ Oaien lo kW ƒ 126 2e kW ƒ 108 Se kw ƒ 86 Kalveren Ie kw ƒ IM 2e kW ƒ 1 16 3e kw ƒ 0 86 Schapen Ie kw ƒ 0 90 2e kw ƒ 0 66 Se kw ƒ 0 60i Lanuneren Ie kw ƒ 0 76 2e kw ƒ 0 82 Varken Ie kw ƒ 1 06 2a kw ƒ O M Se kw ƒ 0 80 Sehapan Ikhte aoort Ie kw ƒ 0 68 2e kW ƒ 0 76 Handel matig BODEGRAVEN 24 Sept Aanroer 1 parttjen Handel lean CaiRp TalnlmT rMri la Sant n omtrak to fisada VaiUni van 24 Saptamber Prankboonen buitenland ƒ 18 29 kL a w rtƒ4 7 Fronkboonen binnenland ƒ 6 8ni boolleBƒll 6 40i Stokbo mesƒl 60