Goudsche Courant, dinsdag 25 september 1917

8242 3272 Ü841I 34 852 3 11 9658 3706 8729 38 12 8976 3 7 i 46 4304 XM 4546 4 V a 1 190 497 1 49 5002 5 ü 5110 6209 6 0 644 1 1541 5572 56 16 5061 5827 92 1 VJ81 12 1117 0142 i 118 1 191 U I5 6505 G592 0780 6 i5 1877 69 10 7079 71S0 7I9B A 1I 7 197 7056 7691 77oa 7743 0819 80n l Sl SO 228 8356 8649 8720 8010 8961 9015 91 18 IBVl 9405 9569 96 1 9772 9780 9808 10017 101188 10980 1U3K 10 181 lü 10 10517 10726 10783 KKIÜO 11041 11107 11215 11327 11370 11150 1I1 VJ0 11530 11610 L18 16 U809 130U ItSKM lCt 2 13374 13853 13077 12898 13913 I KMl i rai3 1 1612 i bio 14068 142U9 14469 14S10 14641 14683 14084 I48 15 15077 15100 IMIS 15I7S 15278 IKIW umi 15H H 15430 15512 l m i57 a 1 5830 16914 vnm 111217 1 1 1 1370 10645 1111 55 llKWl 10974 10905 17039 17141 17161 17979 na 17660 17717 17786 IJSBB 17842 17930 17977 18227 IS286 182R im 19 18416 HM19 18609 18750 18866 18908 18930 18061 19388 l J5+l losan 19C35 197 12 19772 19781 2 11 19 20838 202l 20901 2 K18 1 2052 1 20528 20620 20OB3 20818 ial08 5l KI 5a Lii o 1087 m z Ii4 f 70 No 2809 UI z 8399 uMt No lOSDl nx 170 m 1 iii t 1 1841 iiH t f400 m luot IIOO 415 STA ATt LOTCRU Trekklac van Hwndac 24 Sept Steh 6 117 181 136 172 206 227 345 868 876 410 476 478 642 662 596 638 708 709 721 789 746 763 842 867 898 913 968 979 1000 1001 1066 1069 UOO 1187 1246 1269 1803 1344 1363 1385 1415 1431 1469 1497 1609 1611 1704 1706 1712 1721 1729 1789 1768 1770 1779 1783 1820 1834 1877 1882 1906 1910 1947 2042 2049 2063 2077 2086 2181 2187 2159 2189 2216 2227 2291 2822 iitag worduii aaog oonfon dat na tditlik vaii do natte voorraad Wi hetgeen tuhIs verboerd iet b dim tMipniwooidig u gaog van zaJcon na i NoveinfKT zeker üb k dü pa ongeltfuÜit op het veki mi blijven laan De prijË der turf word aigvinoen voldoottdo geacht waar do vcnKtieplng laat veel te weneohen ovm De 4iJppeTflbondl kMiw liaar verpllchtlofl ni t oa uKMle vraclttm worden iiitgcrvoerd maar vete blijven Ugt cn De bond bdtmaaort do vrijo aobipper en drijft do mwktprilcen oniwog Het bcMiii r van don t ond houtt geen obntrAle op zijn ledlpn on vaeJ cliee pdruknte komt niet uit uit Vfwsö voor nioltat Bovendien zijn ook tal van brand tofft noonitiiiisHi ulot op de hoogte van hun taai waardoor o nkt of vcrboejdi wordt beHtddJ Tem ndo ver eter ng o krijifen worden TOomamelIJk drie otaatn gielt besipro I e regieeringi Icon blJ do genieeaton aan 1 dHngfla op spoedig en juiflto bast HIlng HH vraolHlarfef dient o worden herz4 ii en de vtJllge vra i4vaart diT zoog naauide vnjfi itctiippers rwaar argd Ten derde kiinnen een groot aantal kleine BolicpeiK 30 00 ton dn turf van Zwoiie en Zwart lul i voir ioeren waar zo wordt ovcirgejaden in gjooto akw terwi l do grootere sciiepen flO 150 ton dlroot buvraeht worden naar plaataoa van be De kamerleden begaven zich iiM deae woaniuvolle gegctvecu dlo dbor fidtun en cijfers xi i loe Mit na aHoop der hawonkonist naar deai mSniatcr vlndtni z 4iJ zal oirtflltiMi wi Uü oud i iuiiiii4ertr AJSuN UIt BkoM tf b Tsjer voor de KornUof piaad e lieve POUW Üe Poolsoho regiontaoltftpa ri adl Sttrto Hieoljw advim erwido Htem had luadit w dke hij ttitoctcnt door du rugfc pi In enevrtfi zin aui M ho rfdi waarvan At PooAtfotw nilüiirttT prtwWOTit Mfiat De fNwiaohw mn wlug zal voor hot overige ra pw ztjP di Ukkm van dvo publMien dieótd weHco r aaa de di trouwid mt mme hei h er van het de parhniunt van Justltile ml van OafH tvip óver la ntitmi Zij z d ocJitor ook aJlo andere iaitkea van ém pnhUeken MtniM tot aloh luooten tr 4ckoa KOOdU ft tellik thai alhien litt l yh fr i p buittiUand der PooJflchu re foerltt f in onttroUim IM if ironvfiva niet alken omdat do CenLfoIu jiiog NMttiuk n hei zoo willon maar ook bon dlrpot gt olg vaa den oordoghUHifetand Mut naiut do btirfltkingïni met hf t neiitralo bditeujand voniK n lilcv oun bcletsej De i toolsche rc fporing zai voorts to lomen do vorming flu een Poolsch leger Do arheldoraparliji In de Ver titfctott Vol i da N w Vorit UeriUd i liet Stalen 500 OUO poröonen oa n Iwepre gotrcdco lot tl ii arbfllcBordliond dt r Vcrewulgdo ötaïon Mon iK adiouwt hot btwIuU I em gTOoto overwinning der arhcldersparttj fin die Vereeii db Öttttco strandboulevard van de Keizerstraat tot de pier werd door miUtairen afgezet Op een wielriJder die niettegenstaande hij driemaal gewaarschuwd werd toch door de afzetting reed werd geschoten echter zonder dat hij geraakt werd Toen stapte hU af en werd hij door de militairen aan de politie overgeleverd D mijnen sijn vandaag gedemonteerd ningmeester U Bunnik Gouda en H Zuidervaart Uitiiom Besloten werd zoo m elijk in overleg met de groothandelaran bü den minister van landbouw aan te dringen op een betere regeling van de maximumprijzen van stroo Daar de meeningen over het handhaven van de contracten zoowel bij groot als kleinhandelaren xeer uiteen loepen werd besloten geen stroo te koopen alvorens 4leze kwestie ia opgelost 19089 VJloe 1UU7 19137 19166 19169 19168 19188 19294 19368 1M82 1IM08 19416 19429 19440 19444 19676 lIMOe 19608 19666 19700 19796 19820 19862 19886 19980 19968 19976 19978 20026 20033 20051 20126 20130 20137 20146 20167 20187 20221 2Ü332 20366 20369 20415 20420 20441 20471 20478 20613 20647 20662 20663 20700 20710 20761 20792 20920 20928 80986 20070 20971 2099S Moskou littrft et ri eticj uli k uil vmu digil die in alle k rke vaa het rijk Kal worden aaiigi ki Ut f oiiciMir al ot rwldsagi v kwesüt aanttaandfr het h rMA van het RrnwifflTlK I sir+ari bant en ii hereon i in met di di f oii d r bctiAiid Jen HaogaaelH ii gestolen NiMH hwl H N h t 1 T A vernHeml uMUikt h i Hiii tJM he ininlMetrie vau tiudi rwt ii lM k di dM alle Ihm acholen tt Peiroffrwl mtt uitnondt ving vnn du innHedhiH faoultelieo lu iht ItV jaar zulHi ge lott n zijn Generaal Joffre iUA II N b eit ittsde dht vulfp mrden lluijM a iirreH K iid il van A Itawler Nacdhrlobt de I raiuicht aoademii ten iJnde uitdrukking Ie gmi n aan tinn j mpathle voor Jo t den iiiaarwohaik i n zvifi In liaar uildidco zal aanhtwh n GEBR GERZON SM M ROTTERDAM EXPOSITIE VAN ORIQINEELE BATIKS JAPONNEN BLOUSES PflONOIRS HOEOEN KINDEI URKEN OKMRD KN NAAK MAAT lANP BN Ztaia iAtMT D oppertwyelhebber vm land1 it heeft ter kemia yaTde i ortjerend autoriteiten ïebStT worden gebniikt die leer bcdriemllftVÏ natem tkt Met het hierop Clenï perforatlemert toi Toontaj X Crematie Kootje Moes Gistermidda g h ad op Westerreld de crematie plaats vnn £ et lijkje van het 8 Jarig jongetje Kootje Moes dat vorige week in Amsterdam onder het zand was geraakt en daardoor gedood werd Een groot aantal bloemstukken dekte het kistje Thi ka Tii kiiig V ƒ 26000 No 3470 f 160 iNo 8784 lOMl Noa 6877 6003 6166 10346 18126 UU 1Ü408 e 200 No8 I ti59 I93OT f 100 NoB msa io aooe M 13 6 tö6 ma 9496 laaoo 1201 iom9 19798 Prli eBV l 70 118 7ii asfl ni m mb vx u ot 741 90 4 9M 1079 12113 1200 1346 1401 lOïl 2075 3141 2192 2817 iJüft 27 2781 2828 2872 HlUT a3U 1210 aïl7 9661 4277 4 b9 M41 57 J 0221 6800 Tm 7757 8712 9212 999ti 10 71 umi 1 i m 11892 12560 13201 14247 14828 tVJlS 1 15 Ö 159 J l umi nu 17701 17954 IKM 181M7 19580 2U008 3IM87 20892 1037 170 No DittMiatj Sopt Prev Mac CoBferentto der Ger Kerfcsau De Provinciale Uéaoonale oniwentle dor aeref Koriten fn Ziil l Holl i l zal liliT worden gehouden op It i IcIoIkt N w JDHa 1 17 5JW4 2Ö1 KMKOOP Vri kignvond had In hotel KtoSBsen een openbare vergadering plaai waarde boer H v d Tak zou pnkm over d exploitatie van n Centrale Keuken ÏH zaai Week voor dut dot I veel te klein vele buiffliioeder waren ter vergadering g€ iouiiMï en met aandachtig gehoor werd gWuidtenli naar ai Iu k de spreker van een t entrale Keiikcn vurleide Verdler werden spijpm giHoond di in heettbiohtoven iMreidl waren afl de gelegnnJieWf tol het U üeii van vi ff t rd a n druk get riiLk geïnaakt Detmr gctneeistPï woonde de iH oie v rgad ring blj Ut bestuur voor de entraiu Keiikcm beataat uk dbn beer H v d Tak voorzitter nsKivr R BenÜieini pennlnginw eti ristse en meivr J Lohmann ecreiare ie Zatordacj heeft dv f ominiaHaiit l r Ko nfngin deze gemeente ber ocht r e gemeente wa In vla gentool hetgeen en gv aelliigt n indruk maakte Zijne I xoellentie arrivocrdo desi ua tUag om Ipeek 3 uur per saiontwot aan fe Biezentoeht waar de Imrg meeeteT den hoogen Ikeizoeke ofwachttel Por rijtuig werd een kleine iw r gemaakt tang dt IJlewn Rozenlsau en Keijerskooperwcg Op het gemeenteluiiH verleend dd ComftiiABsarlrt aan versclidUendu beert n aiidil nlie Om 5 uur vertrok de omniiei ri8 wede naar iJen Haa 57ö6 11096 U814 17118 Vlce adHlraal F Plndte f Te Utrooht Is gilmoren overleden de gopenatonne rdö vIoeHadbiiraol Ft Püioke ridder in da orde ven den Ned Leeuw ortioier ia de onto von Oranje Nassau eQ z r Dopehaarsclite aan vasta brandstoffen en nood aËt maatregelen Diiitscbe steenkolen Ia die IJzer en Staaikroniek i volgeoH do N R CU oen oorreaipondentiQ uit liet Ruihir giabied opgpenoiuen Bij de nioeilijkiwdeo die onaf land ton saozien van zlm kolenvoorziening ondervindt la hot befangiwokkMid to vernoineni wat In dezo O0rre ondientiö omtrent de Doitsohe sleenkoojntjverhedd wordt medleeodedd De sohrijver wi op het g èr k aaa g f ohoold o warkkrachteni Meni heeft gotraoht in het geJjreéc aan nvijnwerkora te voorzaen dioor uit ieget ea vloot totd isverre reeds 33 000 man verlof te geven terwijl op hot oogonWik notf onderhandeld wordt over hab verlof voor verdere 30 000 man In de mijnen vani het Ruhr I gebied lig ea kolen genoeg en kan een onbeperkt aantal njüjo werkers gebruikt worden in d e Nederlandaohe mijnen kaa men daarenteigen höt aantal arbeiders niet willekeurig opvoeren in ver4 and met do tiedjnlrïoho inridNÜngvn wenA liaeWvoor zouden nieuwe putten galiXrijeo ofo noodig zijn die niet binnen enkele dagen voor exploitatie gereed kunnen worden gemaakt Door allerlei luea tregielen heeft uien g 0lrarf DuiteclUandJ en zijn Iwndgenooten voldbende van kolen to voorden door een dlstributiereigelingi zoowel voor Indlu tirie alei voor hui ibrand in te voeren Binnenkort zai meo zedÉ ia het liuJir acitied het voorbeeld vau andere Duitecbe streken moeten volgen en evenals In Nedierfand tot bejeuinigdngl moeten ovei gaan zooat men dE e bij onsi reedis sedert den vorigon wimter heeft leeren kwmon Hieruit blijk wei dat hetgeen I Duilsohland aan Noc rland levert hoewei onvoJdtoende gegeven wordt tem koet van eigen ae refc Kr be taan hiervoor WuiirliJÉ ook redlenen in do eiei te plaats als legoi Tfi8itai ie voor zendEngeni U vensiiiiiddeleo waaraan hier oveneeer gebrek is als in Nederland aan DuitBCho kolen Omtrent het uWjHjven van kolentreinan kan nn reeds wonden gezegd dat dit sieolila een voorloofiigie nuaatreffed zal blijken Ie zijn Door de kolenbelaating zijn Ae prijzen der huriAraadetc fin ovonaisi die voor industrieele bedtijven met 20 pet verhoogd Over het aigemecw hooft het kolenayndioaat een niallg a prijspolitiek gevoerd in voiTgeili ingl m t andere staten Per gwzin womdt hier het land waar al buitengewoon eiordigi met kolen voorhuidbrand wwdlt omigegann 500 kilo per maand toegestaan dociï de voorradïge hoeveeiheden wordEii aijgetrokkon terwijl da verKorgin weccW gebrek aan paarden en voertuügen uil erst langkzaam plaattj heelt Tout comme ohecs voua Het treinverkeer Vol iww het N v d 1 2 tin plannen lu overweigii bij de spoorwe oaatHohappijen om dei Ie en 2e kloHse tijdelijk tu doeu vervalen aoodat er d us alleen te klaisat giereied kan worden £ Dertig burgers neergeachoten In de laalMlu drU vti kt u zijn In hei lusl wtt derilgital liurgw b imt ff hmtJIeerd op l M liuldiging van Mplonaage Door Hikers huSv td4icn ztjn ste oiu bkHitgeld oau dl Dult lie ovt rh 4iL oVtT geleverd Koopt Uw Hoeden Petten n Baretten U OAREL KROPMJIM KLCIWUt II flOUOjg iMwa noëdllM 12 $ Kaarsengebrek i ear St Bavo meiWit heelt de fcddaohop vAn Ilaarleini aan de pastoors rectoren eu tóloostPr ovtTfc en binnen het liisdoin Haerlcsu den volgenden brief verzondeii i aa r bet voor do llobtivoorzieningf van ons land gedurende den a s wlalcr noodsEdcelii bli a dat bij hot g rulk van kaarsen zoowel van t Ougie atd van waakaaraea de girootst mogelijke zuinigheid wonüo betracht viTzoekm wii bij deze het verbruiik vaa kaarsen bij uitvaarten en eepfltó JaargfetljSBn zooveel mogelijk te beiperken en verbieden wg voor aJle kerken kaïpeUcn om goatiohten het ontetekcn van kaajTSen voor beoldien en het giöbriiik van kaarsen voor veneering Do offüritaarsen der geloovigen rnogoo voor alloargwIiruBc wonilen fta R 4 wend De o bcipftihien sM U n gielden van heden al tot l Maart 1918 KoninkUtk beioek aan Uiden De Koningin aal morgen een bezoek brengen aan Leiden Bavenarbelden In Terband met het feit dat er nog steeda geen beslluing i genomen omtrent de uitbreiding van de havenreserve te Rotterdam heeft giateren de combinatie der havenar beiderBorganisaties het volgende telegram rersooden Minister Tiwb roorsitter K N S s Gravenhage Excellentie Reeds 9 Augustus had de I conferentie plaats in zake de uitgeslotenen der havenreserre waarop u een snelle oplossing der moeilUlcheden toezegde 18 Augustus zonden w I u telegraflsch om antwoord en thans 24 September Is nog niets beslist Weer ruim 6 weken wachten wU en de velê uitgestotenen wier toestand ellendig s ook omdat het Steuncomité honderden niet heeft geholpen De stemming is t ans uiterst bitter na alle beloften en het hopeloos lang VI achten A s Woensdng vergaderen de u tgeslotenen bulten onze leiding op eigen initiatief Vr dag groote bootwerkersvergndering onser combinatie Verzoek dringend Ttordim antwoord en definitieve opl Oiling itin stemmen opgegaan om te Utrecht zuHc een Tabaksbeurs te stichten Tilburg ligt ongelegen te veel uit het centrum des lands en Utrecht zou voor den handel oneindig beter gelegen i n Dit heeft er toe geleid om te overwegen of het opgevatte denkbeeld voor Utrecht kans van slagen zou hebben en als wU ons niet vergissen heeft een bespreking t dezer zake reeds plaats gevonden in het College van B en W aangezien het plan alleen dèn verwezenl kt zou I kunnen worden wanneer de gemeente zich financieel voor de saak wil interesseeren wat trouwens óók het geval is geweest te Tilburg De tabakshandelaren zouden dan op een daarvoor aangewezen dag te Utrecht l un zaken komen doen en zouden hier stands kunnen worden ingericht voor firma s die dit wenschten enz enz Op het oogenblik worden besprekingen gevoerd met verschillende vooraanstaande firma s in den tabakshandel ten einde er zich van te vergewissen in hoeverre het denkbeeld van een Beurs te Utrecht kans van slagen kan hebben Naar men ons mededeelde voelt men in handelskringen véél voor dit plan en wordt zéér gehoopt dat het xal worden uitgeroerd TelegraAseh Weerbericlit lIooK ln Iwrmin tiTftaud Iru en 770 ta OoHt DitltHciiJaDd LaagHtd l rofm lt rstand 7 7 5 li lltp Vervieolttingt tot ik vol rtBJen dmg Zuakkitot uM o AMiii v t t tuld Wtwtelljkt win K mooMt li r t H bftlt wiolkt wt iiifC of nwu re t u xHtdk peraiuur I Beazinedieven geknipt l8teronnioii eTi werd ta Z ist e in tweetal ndUtairen uit liel vliegkamp te Soefiterberg aangehouden die bondno vervoorden aïkoini ln van dle ïai lUt genoemd kaTOp Do Zeiöter polide vond ook aanleiding tot arrastatio van ewib autoverfwiirdiet en tegon een kaïpper werd prooBVerhsRl opgimnoAikt aangezien bleek dat deze bomzlno verkoolrt beeft Ook vwrd nog een voorraad bnozlne In boslaig genomicni in een vlUa te Bosoh en Duin Het verliand ttwedwn een en ander zal wei naider blijken Gedood bij een famiUe twlst Bij een twist in een huls in do Cowiradöferaot to AuwteuxUam aterdaigoivond tuesoben moeder dlodtter sahoonzoon en nog emkelo annliekden kreeigi de 70ia rige moedor dlia zicii zeier opgiewonden liad een slagi op h hooJd In ln t O L VrouwoOoBHiwJfl iff de vrouw later overleden Do zaak b bij de poUttlo in onder jBomaüLAmK TWKEDK KAUn 1 Nota betreffende de ongeregeldheden te Amsterdam 1 iÜIj fin KaoiMïr in iügtiuxmm con nota 1 v n d m tijdaiHtor van tiln u nlandi lio g 1 ïich la do JaaWo dftgm voïi Juni en in 1 d oOTHto dagen van JuU iJ te Auwtir daftii holi n voorgt dMuu do uiijilMttir g deg 3n Jn ó oiunogi lijfaheid cm Ie behoova van do nrindwigegotfdw lieivoUtin p in voldoende bocnt lhuid aardapjpolen Us doeo vertwtAiken Tyi spijt toch 1 mu batge n ki voodin loor aan iiet llolvt Awtt g br oh ploc jft one volk aaixiappuien Ato hc hoofdlH tandU ul vfUi liot iiiid dktginukaj u beifthouwen en loont het kIcIi v a andoro Voodkiffniilddelon ho Wi4d i uKuiignMUkl Vrij w frootor voodlngswaardm beeiltei olot gicditaid Do X wl 4 fWörtio zal altliil z d © Minuter lUi bretidivoorffl ulU n zei te hob ben hoo iiol Mr igi politli opltirëden erger heelt voorkomen mceilljc zijD op ta lotr Mn lloofdzauk ie dat de vrouw uU Ii0t voUt ttlet de kunet versta uit rijai ee fcnwkfÜJb n idUiB niaAl te boreddon Daarbjj koaiit uteeot do MioJHtcr h t teii dat de oorlogrtotwtand vensolwnseJea in het evm lierft giaroei en e op etm belangrijk vermMering van het wecwwtandavenuoigieti wijzettp van ooa daei dvr bevol kii De prikkedfiaro teunrin vormdie wn vr ch b r i bodienK voor revoiutionrire propagandiBf dlo zeker veel tot hiet g ebtHirde heeft bijgedtragi Aiie UA zc t dt Minister vordlent de politio m du uilUtaire nxaoiiL die zioli an twre oMH Iijke taak zoo goed heeft go BeToorraüaffMommlMie Dooa dtoii MSniwUr van Oorlog Jhr Mt B V do Jonge ït giHtereu in een der stale van zijn departnu nt gi inrttal a H l vadv ver ïliillenide di parteiiumtt ii van algeinvcieft bt tunr lol ooderzot k van de bpvoorrmdlng van li giCT en vloot iu tijd van oorlog a oouNU hia m innitwg ntclii alA volgt Mr L Urtaart Pi er4 olt ada ini rk ur d part inent van Uinii eiiiandlw lio Zuken cltè vmn de sfdeejingi VoUtfljp Swiidiieideii amiwicizea lid en voorzitler U d n de hecren 1 vftn IIwA dlrootwir gooeraftl van don iJiadiKKiw u r J C A hvorwijn elu f vttn ói at U Hin IlawM aan hetd parteiueut an lAndÜJOuw Nijverlit id i ilaod L4 J F di Ilsrt hoofd4nt ant der ae i olit J F jiraaitt van Koggicn admlaMrativr bIJ het dr rtiiitenl van Marlnt bt aat n do iiü p olio over do oouiptaWlffedt van liet niaterit ei bii tfUiJiw wervm W A Tl l oorniAn gumetraal lajoor iKwifdlnlmdiant J L ten Bosch tuiKsiautJiülofieJ van diea getH rslea taf mvrotArlmm tij dlw liceron K van den KnÜe kapHcdn der Intetidonoo Ni d Ind djudtout A a BaïTID A 2 S p lltauwe Kruh ki4n Goud hrlMi Verl id u Ver ad I ettivkundig 27 Sepl HH mr Boe do anii0eiu Vng V reai4g nc ba MiKtiool voor Uotuïa 1 OcU 3 n O Bouw m WonlngloKlohl Ondmianhaonmilailo Anum Al d AmI n tr I OnderwtJienwalarlsaeii Op de bJoliriftiïHjfce vragen van d e lieeren Van der Molen Oerrotson en Van Wijiilx i ii betreffende dei onderwijzers alarlsBfii IcHgaaonden 14 deoior luidt het aiutwooTd van den heer Corl van der Linden ndniator van binhtsiJandöolie Zaken ingeaonden 22 dezisp Indïon door aöïbtenaren vani do rijkainspi Ctie op het lager ondlerwije een vorm ifl aöfg¥ tcJd voor do IwnordeeÜngf van I aalerferegolingcn Icn beiioeve va openbare onderwijzers mi dit geerfiicd zijn ter iittrvoeiringi vaa aft 100 junoto art 99 d r wet op het lagior ondL rwi dat den iQj pe c evr opdraagpt zoo noodfig In overlcgi tel Iredten nwt do gorneenteijeotu ren en daa buiten den minièter oniL Ia hoi verro do jaarwoddkii van deze ond irsvi röi vefrtioogdl moeien worden han l van pleatst aijke omstandügihoden af de vraagi leent zioh diH niet voor een algentoen antwoord H 4 standpunt door deoi n nlster Ingenomen ten opffcshte vant eonei verhooging ul iiuf tend ten behoeve der biJEOndcre on dusTVtfUvis Un loHle van s rljkoi kas blijjkt uit het Mitwoord op do vï Sjgen van do he Ten Vani Wijnbergen ca ingezonden oflder dagteHccning Vsni 31 JuBl j 1 Bondsgebonir Baagiehe onderwt zen ZatenUvmiddag ia op eenigszins feestet jke wifze het nieuwe bondsgebouw der afd sGravenhage van den Bond vaa Neder Onderwjjxera aan de Valkenboschkade geopend De bouw en Installatiekosten ongeveer ƒ 18 000 tiin Toor een groot deel door de leden byeengebracht door middel ran een obligatieIeening De voorsltter de heer Posthumus uitta z n leedwezen over het feit dat de nieuwe wethouder van onderwtfa de heer Albarda verhinderd was WÜ hebben leide hU wethouders gehad dia werkten maar niet in onze richting wethouders die niet wericten niet in onze en niet in andere richting Iaat ons vertrouwen dat er nu een komt dia wèl werkt en in onze richting MarUbarlohtsn Onze bOBSch t t Lani o d Gwmillehoeten to Oisterwijk voor een paair maangdon door den heer Kmautf itUB wiik verfeociit Sa rettite in oen woestenij hwreijhaipen ineJdt de N R Crt Niets ni£te wa er mooi waö blijft fiiaian Da wanddaar ïo voor eenige weken schoon Üistorwiik verUet zal w t komende Seizoen althaoe op do Genwilohioeiten gocn we moer ifonnon Berkttji on eiktmfboomiGni m owoI gwot als k in lifc f tvedM voor n groot deel aan l ftaillonjaeniplaoenienA in blokjes gezaagd Deeso otj de votlgeodla herfaten goon cbakeipritDgKii van Iniaiülsoh en Amerlkaanacji dicenloof In do mooie lanen van de Geti itill ili4 dc in 21 lol 8 uur Sodewlt Wub TtiO Rotterdaaacke Veeaarkt Dlii8ik 35 HopIniiliiT MnvoM 130 paarden 7 vüu1 w 710 ma i ro rundliTen 805 vvtto mnih tvn 967 vlHW graMkolwren 317 nucirii re kajvpreo 34 Ktopm of Imumm 162Mnen 4 bokikt n ca gNtm iVljzon V p kooien lo kw I 1 28 2 kw 1 10 8 ki 10 90 OHrn ü 1011 26 2u fl WI So f 0 86 KaJvcrta 1 f 1 60 2o 11 20 So 10 86 McilWco 1 196 1 115 Kallkoeim 13J0 1 145 Sticrt n I 100 1496 Pinken 85 f MO ir fca4vMni 135 106 Vaar I lOO I 175 Werkiwr o I lOO l 675 SlaoNpaerAm 190 166 NiiohlPro kUver ii 18 f 16 FokkalvoTKU 10 1 36 lilgg 13 118 nan l redd Saaaaiarkk BODEGRAVEN 26 Sopt Aanvoer 183 partijen waaronder 46 met Kljksmerk 7669 stuks gewicht 46414 K O I ls Goudsche kaas Ie soort ƒ 68 50 2e soort ƒ 60 60 Handel matig l M riIla Too 2446 2461 2801 3046 30O2 8005 3014 8121 8169 8176 UO tm 830 8337 3670 3619 8701 8748 8974 4070 4083 4087 4327 4336 484 4361 4549 4666 76 4577 BUHOEBLUKB STAND fHlUllA 31 Scpl T Om eoi mootje haring Fen te Uegnitz verecMjncnd dag blad had onlang die volgiendo adJvertenÜe AUeenfltaand perBOon zooki twoo deeU nemord voor een baringl Itfvemsiuldlde lenfcaart 40 Do merkwaardSge ajdvörtootio wordt bor gnjpeHjk wanneer iiivn woet diot te IJegnita voor drlo persOnwi één liaring wordt voretrckt OIBOnHN mWb t v Ma H lo VI T Srticrpmi il ria Johsnnft d v J v d Kn4i P J Jongerto 23 8cpt oriH J i Aaifjt d V A n Urn llmti k t n A vwi kr Hon t ra hflpln U tuiiJf Johanna d V U IjaMer i J A Kuk 38 Sc JoanntM llcmankw z v W VMI Ct Vs4k m J WannK M rlnu Jolmnnm a v M il WH en B M K rvOT Kvft d V A van Har I t lu J Hroer il Sopt IIHits d V 1 K ondic on A K C iit hntLn IVBBUWN 23 S i llM laBn vau dra llr 4i M J 4812 6111 5285 6486 5748 6216 In beslag genomen De rijkspolitie heeft in den omtrek van Eindhoven reeds by zeer vele boeren een inval gedaan en aanwezige groote kofflönolens in beal genomen De eigenaars gebruikten deze molens om hun rogge of boekweit te malen Deze methode vindt veel toepassing Te Vlissingen heeft de politie beslag gelegd op 12 000 kilogram late aardappelen die onder consent werden rervoerd Predikant en Dienstplicht De heer D A Vorster predikant te Dist ontving bericht dat hU nder tot den landstorm te behooren röoc den landstorm was ingeschreven maar zonder nadere wettelyke voorziening niet tot den werkelijken dienst kon worden opgeroepen Een tweede aanschruving deelde hem mede dat hfj in de gelegenheid werd gesteld zich te laten keuren Naar aanleiding van een en ander vraagrt da Vorster in het Weekblad voor de Vr jzinnige Hervormden of het geen t d zou worden om in t openbaar de vraag te bespreken of het in t algemeen belang is dat een predikant ziju gemeente verlaat om v te komen De redactie van het Weekblad er op wijzende dat predikanten het recht nog hebben om vr stelUng van dienst te erlangen geeft by aldien dit anders mocht worden in overweging predikanten die moeten pkomen ali hulp toe te voegen aan de veldpredikers De kathoUekcn en den vrede Het Katholiek Sociaal Weekblad vermeldt dat het centraal bureau voor de Katholieke sociale actie na de Haagsche vredesb een komst voort zal gaan met de bevordering Van de vredesgedachte onder de RoomschKatholieken Het is reeds in correspondentie getreden mei katholieke organisaties in andere landen De hier aangenomen motie met het antwoord van den paus en van den aartsbisschop van Utrecht wordt evenzeer in het buitenland bekend gemaakt I Voorts zyn reeds verschillende plaataelUke comité s voor de Katholieke sociale actie voornemens nog plaataelUk groote algemeens vergaderingen te houden ter bespreking van s pausen vredesvoorstellen ADVE BTENTIgN KUNra Steenkolen nit EngéUad H Ned Corr bureatt nnnldt FtbtiA itopteiet ai H Hedeaman te Tolle loon worden nitjekeerd Treinenlooii P lo l Lj S O HedsB overleed na mb 1m durig doch gaduldil lijd B oase li v Man Vader en Behuwdrsder d Hter Willem Andriet Ganmenn ia dM oudcrdoiB vao bljaa 74 jarm TUbwrg n Sspismbar 1917 M GARTMANN VAN OSSLIN P TIETER J E TIETER BaiNiUAtt Bêntkt V9 nimMht Ihsiws mhtwrdtm afnméckt 2300 21 Realdenlle orkeat Tot eersten concertmeester van het Kesl dentieorkest ia benoemd de heer Sam Swaap Een potje gemaakt Te Middelburg ia de 65 jarige onderwijzer L uit Nieuw Namen gemeente Cllnge aangehouden die als kassier van den Boerenbond en de Boerenleenbank aldaar In ongeveer g jaar totaal ƒ 86 000 heeft verduisterd De man had bij zijn aanhouding een bedrag van ruim ƒ 200 bü zich Smokkelende damea In de rtchting van die grens bij Venlo wandelden twee Dultsche dtemeöi eu een joï jen Ho 4 flcHsohen cognac met zich voerden AJle drie moe tcni mee naar h poiltieburaaiu en dhar bleek do eeno 7 hemden en de anders Inplaats van ecae ondlorrok 10 meter linnen te dragon Oom GcUliHtrwnU Wwkkladw Het Leven vae dezo week leLfft een folo van oen nieuwen Itandi i Ui Aiik Xerdbm en wei do lwe le haiwb neigotie voorts vrouwiliiko Ru bisclK n cruti D op het oxeroiüeveid de lamifKMiw lib het 1 zette gebied van KoemeniÖ de vorovoriiig van HIga dioor du DultsciMw de drUv daagsciie imlitairo Kponfnwten In iorln cIkiu de Koningin hk de Mljnfiib i k oaricatiiren e a ER BIEDT ZICH AAN CORRBSFONDBNTIB 8 ailiit r Uw tuk Ut lu dtaen vonii nlot voor plaauinir sdAkt R K BoereDkoecht i6 V alliil pUcbi i Bilavu oad f l t n B V aan L vaa OI k AdT ff ali Bure u Vl n a d Uk Tubereuloeeltfden Het Algemeen Nederlandsch WerlcIJeden Verbond heeft den minister van binnenlandsche zaken verzocht ter bestrijding van de tubercolose niet alleen vereenis ngen te subsidieeren maar ook een voldoend aantal her atellingsoorden op te richten met kostelooaa opneming van aangetasten versterkende middelen te verstrekken en thuisverpleegden van fltaataveg geneeskundig t dom b handelen STADSNIEUWa GOUDA 35 September 1917 f De brandstoffenvowzlening voor particniieren Do Brandbto ef Cwn nfe9ie ViïfltriotGou da ontving dezer dagen bet volgende bericht van die Rijk Koien DMributte Het is db bedtodin dW bij diel rand tpIvoonSening voor particiiKeiren aller eerst giezorgd wordt dat een iedler tot welkd klaaae ook behoorond hotj ranl oeint van 10 respeatioveHjk van 12 brandstoifeneeinlhoden ontvangst Do Rijiü Kolwi DiatrlbuUe aobt hetverder noodig er de epandttoht oi te vestigen dat aan dé ütu m III en hooger dU zijn die personen die 3 en meerhaaKbtwIm op hun aanvrtta Üjt hebben Qpgiqgcften in verband hiermede vanhaar rantsoen in geen gieivai meer magworden verstrekit dan 12 brtmdutoffeneenheden alvoreos daartoe nadere uiaiditigin mt Den Haagi i ontvangen Voortfl doolt de Rijks Kolen Di lbu LAAIWrBBHRIOHTWI De ArgmttjasdM vkiot MoMUawrt LONDEN 26 Sept Uit New York wordt geseind dat in Argentlniü het bevel is afgekondigd tot mobiliaatie van de Argentijnsche vloot Er heerscht een ongewone militaire bedrijvigheid Waarschijnlijk houdt dit laatste verband met de spoorwegstaking ofschoon een hooggeplaatst regaeringsamb traaar heeft verklaard dat de generale staf het oog gevestigd heeft op andere noodu kel kheden De Toorleaptg rsgeerüigsTen Voltó na h t IWwBhe blad PoHltken de lt H blad Hurikaja Volja mude dal d Ruf l P repuMiek totdat di ooo tl tiieeretkV eir ad riiig bije nkotiit al worden geregtord volgens de Iwigiiutelen der ZwH Mvwhe repiibtlsk Herstal vaa liH PatrlarchuC H t ooeUle dar RiMMsobe Kerit te PENSION GEVRAAOO door na ialhouw h b b h Bn T n onder ttuBaBi r 2327 Bumm OoedKh CoufW Mukl 31 S2T I Turfdlfltrlbutle Men in ftdt oiu lie heoren r u Vn er van Twfcfl en Van der Vooort V9n Z hden der Twc do KanvHT hqgAven doh Zateidiagn nAar t oe vorden oin ee ondierzo In to tftHIfn naftir dn veraoheping van t irf waarover in den laaüMeji tijd zoo ernstige klaoht to geteaevL In het hotei Van Waly hooft een Hantenfcomet plaat gWiad nw t vervwwrx oIieC pBbpvraolifeTs enz an wiei InHohtlngwi werden gH vnuigd nfa t da hoeve ii i turf den prijs dw liir en het vervoor der turf De hoerveelhekl word g raaiud voor liet product 1917 op 1 800000 000 tiirvwi Hot reetanit I9l6 op pCt Van beiden ia OU een païtij versdieop mW Een Beun voor dat tabakaliandel te DtrMht Naar het Utr Da lad verneemt bestaan er ernstige plannen om te Utrecht een Beurs voor dm Tabakshandcl te stichten Kort geleden is zulk een beurs tot stand gekomen te Tilburg op initiatief van eenige I groote Brabanbsehe tabaksfirma s j deza Beun bleek levensvatbaarheid te hebben de handel deed er zaken en de betrokken belanghebbenden waren teer ingenomen met da rooiloopif bdiaalde ivwlteten lamlddele QEMEyQDB BKRIOBfTBW HETBESTUURVAN DENPOLDER STEIN maakt bekend dat wegene hentellingen aan de brag over den BoU UmI teH li oMlMN v rfcS T Toor rijtu an over de brag gesloten zal zijn TMuf MAANDAG 1 OCTOBER tot 1 NOVEMBER 1917 8326 19 Hirr BESTUUa De UmJwrgsehe kolenpn diietI Blijkens het verslag van de Kamer van Koophandel te Heerlen bedroeg de netto productie van de Limburgsche m0nen over da laatste vyf jaren 1912 1 726 894 ton 1913 1 874 079 ton 1914 1 928 640 ton 1916 2 S82 747 ton slik inbegrepen 1916 2 666 087 toa slik inbegrapen Aangezien in 1916 door enkele mijnen bovendien geen alikproductie was opgegeven moet het cijfdr over 1916 met het quantum I Arbeiders naar Dultschland Tu den Isatsten tiJd vertnkken uit Vlaardingen vete arbeiders naar Dultschland voornamelijk voor ariwid aan de mÖnwei ken Ongeveer 160 arbeiders ziJn reeds vertrokjfea Had sa Stna Te Bodegraven is Zaterdag opgericht da HoUandsche Vereeniging van handelaren in hooi en stroo Tot bestuursleden werden gekozen de lieeren N Driehnis Bodegraven Mijnen aangespoeld Zondag zifn te Scheveningen twee mtfnen aangMpoeld een des middag ongeveer 12 uur nabij hotel Gami en een des avonds 9 nnr aabU bet tetel Raucb De gabetia lie med dai o veTeei k iBli do iaeiedn voorz C Sdiouten Berg Ambacht Un van dto heer Mlnlm van Lan eer N van D k Waddisxveea pen lyU U B J i JUIE JUl i JJ sUk over dat Jaar verhdogd worden ter vergeltiklng met het cijfer van 1910 sUk is de Mer ft ne kool welke overbluft na de waaachiag vermengd met watar De meeste iBdsutrleëtt kunnan geen i slfl gifanilken d bedrtjven die het wal gebmikan kunnen büvoorbaetd bat Amstenlamscbe Eleetrische Bedrüf proflteeren er dubbel vao De verdeeling van den afzet in tonnen was als volgt eigen gebruik 145 810 vorig jaar 88 736 vericoeht 2 601 084 vorig Jaar 2 224 180 waarran naar het buitenland 20 161 vorig Jaar 840 666 Hieri y dient opgemerkt te worden dat consent verleend Vordt voor een geringe hoeveelheid kolm speciaal aan de Dominale mtjn ten bate van 1 een Dultsche kalkindustria vlak over de grens De verkoopswaarde der uitgedolven hoeveelheid bedroeg over 1916 1 ƒ 30 639 608 vorig jaar 21 024 092 of par ton ƒ 12 90 vorig jaar 9 d2 De eleetrische centrales van da Staatsmanen Wilhelmina en Enuna leverden in 1916 27 662 688 KW U vorig jaar 21 890 266 = g MW MAATOEOHLlW Maatregelen In zake vet Mea maklt uit Den Haag aan Het Volk Na r venhtidt zullen er itfaatreigieien Inzake het veti warden geaosaea la dier voego dai in het aJgoUnoim het slachten wordt verboden co ailleieiii wordt toeigestaan op voorwaarde dat het lobse ve aan dlo regoeringi wotdt af edraigien legen ceo bepaalden prlj9i DU g dt vxmt het vet van atle dSeren zoowed v an runderen en chap u ia veoi paarden en vai cens Het vat zal wOndto giefilmoiten en gelieel op deizelüde wii ze behandleid aJa he te gfTiwoorddga bak en braadivet Op deao wijzo Tvkatit men er op mot het vet dat dw Vileoeobveireenigtogj nog haoft van do vroegero Inzoutin f en met do voorra fcn die bij part loirld eren in bcmlag genomen zuilen kunnen ffoniieni In staat te zijn het ranbmen vaa bak en broedveit te voPdubbeSen Daartilt voigt duo dW voor nienjMKï rijk of arm vooirtaan nnéór vet verlrijgibaar zH zijn PlatbeUuuM ewoner die hun eigjen varkeoö hebben naogcn tiet V et daarvan beboudleni uttuur zijn verplicht aang to v an het ed chten te doen bij den biirgïinoeBter zoodat zij dKwi Bö©n viAbona krijgen Als njon onverhoopt niet de vereischte howoeilieid vet kam krri igeii vindt r aonvuliiogi Uaatg nret IkMot die in ht vet wOrdC verwerkt Eieren De Mindeiter van Landbouw heef berpaald dat voor ledere hoerveeiheid van 100 volversohe klpeieren waarvan ooosent tot ualtvoer wordt a gegfiven voor de dagen j 23 tot en m 4 27 SepbtfUber I9l7 eeu hoeveelheid van 30 Wpöiereo beeiohikbaar moet worden gieBteldl 2e da t andero elereoorton niet bei Jük baar behoeven te wonlm g te4d vtjpr binnauiaodlsiciii veriiruiki 3o dat e n deei vani dtei bowhikbaarte stellen kipetiereni beiJtemd voor disitributie dioor dö geinoeniebceturen zooanede een ander doel beetetud om te wordien gooon erveeird moet worden geleverd tegen een I prijs van f 10 50 per 100 stuk Met 1 October is een maizinnunhkleiQ handelpriie voor Regeerlng eren vw tgesteid vBfii 12 ota per stuk Ded gomeeniedjerturen fe in overweging gieif m Regoeringaeieren ter dEstrlI butie te v£a trekken aan groeeiers tegen prijs van f 11 per 100 atukë en sankMn handeiaren tegen een prij van f 11 25 per 100 stuka Turf De minister van Landbouw Niiverbeid en Handel heeft in antwoord op aen Bchrdftolijko vraaig van het KanwrlIdSHugetrfjoltB mediegedeeJd dht er volgetiisi hem g en aaiUe Mng bostaat onn voor do gemeente Weötötöllingwerf een vertafglin van do maodimuii priJBiea te bevonteren Voort0 meldt de minister dat oen speciale or niaatio uvet em taürijk aantal on derafd£eIiQ en In de veenetroken In het even ia geroepen om dö verachepingi van de turi inot den groOWt mogeli en spoed I te doen plaate höbl en Da medewertóngi zoowei van db vervenors ads vian den AlgiOneenen BcAiippersbood is verkreg Daar plaatiffe ce moeih hedfcn met dfe schipper ontstaan aijn iMtstoat er gj oote waarSciiijnJi heiid cUit vaii pegeCTiogBiwege teneinde de verlading van dé turf niet te doen vertraRon iDOËT dwingendie nieatregeien ten opziohte van do Miipperl dlemen te wordien geBOiuenl Beperkte vitielking der sanralUngS bivodkaarten Door het Cetttraal Broodkantoor isiaan r de provtSneiade broodoommtesias raedeg gedeeld dat in do praktijk gei leken ië lat In vele gs n n en een ie ruün getu ulk wordt gemaakt van do door den ntinisttT verioffidto beivoesjttteid aanviilling roodkaarten uU te reiken Dit wa een govojg van het mioieterioelo voorschrift dat adien die met Spierarbeid d ni kost verdknen vooi eeo aaavulUngp broodkaart In aaDn erklDg zoudt n komen Tliana zaj den ganeentelweturen verzoahl worden deze zinsnede zM op te vatten dat aJlcen zij dlo z war en splerarbeid venridilen een aaaivnlHng kaart kunnen krijgcni Aan de ooalroleurs der provinciale broodooirtnistóoS zal opgediragen wordien ia ietlive ganwento nauwkeurig onderzoek te doen nftar hot aaivtaJ ultgereiktei aanvui tlngM roodkaArtcn Bovendien moet vóór 10 OotoiHff ak door de gietwentebefltiirm ann do prox inciade broodoonimidKie i opgie e en worde i lioovecl aanvuilingBbroodkaartm voor de aoh Hte broocttiaartenperiodo door haar zi uitgereikt KaaseoMMhwla Oe Minieer van I ndbouw h i i ten lK iiw NijvHTh cii Haiub l In d crgaderiiig Kt Tweede Kaniw van 27 Juli j 1 uH t hwitvoorradeo bij part Jeu Ji tien rekfiiinK zal wordvn g ho den hidiea de cnMjTckkfng vao h it meerdere raat aan d lsU sm lil en hoogor niet voile moolit kunnen ptaatr nden VelUng Not Pttlo De uitslag van de gisteren In Hotel DeZalm door NoUris B W H Pitlo gehouden verkooplng is als volgt Perceel 1 W van E k ƒ 2400 2 C A A van HhiJn ƒ 2060 6 C B A van Es ƒ 1960 7 P X ametts ƒ S020 8 A A V d Berg ƒ 2160 9 C Bontebal ƒ 2620 10 J Radder ƒ 2900 11 J Boot ƒ 1800 Perceel 8 4 en G niet gegund Tubercuhwe bestriJding Gisteravond hield de Veteeniging tot bestrijding der tubereulMe voor ioada een algemeene vergadering In een der alen van de Sociëteit Réunie onder voorzitterBchiv van dan heer R U Jwigenburger Aan de orde kwamet de verkiezing van drie bestuursleden wegens door vertrek bedanken van den heer en mevrouw Levedag en de heer N A van der Ree wegens drukke werkzaamheden De voorzitter herinnert met een enkel woord aan hetgeen de scheidende bestuurs leden voor de Vereeniging hebben gedaan en stelt voor nog deze week door een deputatie te doat dankzeggen voor hun jarenlange gewaardeerde arbeid in het belang der verenging Met alg neene instemming wordt aldus besloten Bü acclamatie worden vervolgens de door het bestuur gestelde nieuwe oandidaten gekozen met name dr J Ie Comte mevrouw M Rups Boon en de heer N J Hontagne Voorts wordt door deii voorzitter nog herinnert aan den oproep tot de Goudsche ingezetenen gericht om oude dekens aan de Vereeniging sf te staan Weinig bemoedigend is dat tot dusver slechts een exemplaar is toegezonden zoodat spr met nadruk nog een beroep op de aanwezigen doet Wat de verschillende subsidies betreft kan nog worden meegedeeld dat de Stttat een bedrag van ƒ 915 verieend de provincie ƒ 260 en de gemeente ƒ 226 waarschuwt echter tegen optimisme in deze daar veel geld noodig Is wil men eenige resultaten bereiken Ook enkele plaatselijke vereenigingen is men voor de door hen toegezegde steun dankbaar Zoo het Coöp Ziekenfonds het alg Ziekenfonds van Gouda en de Coöp broodbakker Ons Voordeel 2364 2691 2914 3117 8277 8521 3631 8926 3963 4174 4222 4538 4541 4766 4767 4996 6024 5190 5236 6369 5370 5613 6617 6021 6083 6275 6295 6411 6412 6624 6664 2887 2404 2726 2729 Hierna niets meer aan de orde zijnde werd de openbara vergadering gesloten 2641 2949 8118 Vrüa Dem Bond In 8087 3212 8509 3781 4126 4492 4718 4968 5186 6289 5601 6952 6244 6399 6604 6728 6943 7104 7816 7428 7614 een In Het Blwiwe Krula gehouden verMftderine i door vwtegianwoorfllg d v i aideoiingen van d i Vrijz Dem Bond utt het dlslriot Gouda bi s loten een hieflkrlnf te vormen 4790 4818 5029 6031 5244 5260 5878 6428 5660 5694 6091 6180 6311 6346 6419 6497 6699 6712 6805 6807 7036 7053 7203 7205 7346 7364 7640 7678 7639 7640 7820 7860 80 3 8046 4821 6076 5268 6460 5746 6181 AtetwaardOgiden van deza gjcmwanle Ooudfc rak Mlooixiteobt Waliïdlnxveen HaaatrPcht S lïoon iov n en Krinnpen tt d Lokwaren tegeniwoordBg Van du a dedin en AnKnerstoI en Ixkkerkerk wasi lierloht van verhiinderingi gekon en 6617 6646 6716 6726 Tot vöorloopige beetuuraieden wi rden bcnowud d heepen Frummel en öolioonderwoerd aWiIer die heeren J Kortland Sdioonhoven Vlcggeert te Ooiiderak m CorneÜeBen Ie Wflddinivoen 7060 7234 7394 7606 7676 7887 8070 8241 8419 7164 7178 7824 7844 7447 7496 7636 7637 7304 7418 7610 7784 7913 8170 7781 8018 7740 7768 7923 7999 8210 8217 8368 8384 8434 8636 8626 8655 8889 8840 8918 9093 9121 9185 9414 9431 9482 672 9674 9682 9790 9807 9811 9839 9896 9910 9968 9978 8403 8656 8420 8696 8610 8772 9040 9312 9677 9597 9726 9746 9871 9877 9985 10O16 10036 8433 8611 9072 9010 9034 9186 9283 9617 9556 9689 9716 Btjiondere bepaUag belr rf i4 liet loede renvervoer de Woenadagl per apoor I De stations nemen geen bestelgoederen Sewoon verroer ot orders tot afhalen voor dien dag aan tevens geen Ijt en vrachtgoedetvn levende dieren tii en voertuigen Uitgezonderd zijn a Brood couranten gist en melk als bestelgoed b Ltlken c Steen en bminkolen eokei en briketten n Bestelgoed anel vervoer ku aangenomen worden op de voor dea Zondaga vastgestelde uren 8 tot 10 voonn Afhaljng van goederen vindt niet pluta Wigene die Dinsdags reeds in ladingstin kunnen Woensdags afgeladen worden De vrachtbrieven mogen des Woensdagsnie aangenomen worden Des Woensdags mogen geen wagenster belading worden afgestaan In de aflevering en bestelling dergoederen komt geen w ziging De lossingvan wagens kan des Woensdags bleven geschieden Voor in lading lUmle wagens bl ftde Woensdag b stsangeldbetvkênliig bulten beschouwing Aardappeldistribntie Te beginnen met 9 Oct e k zullen de aardappelen weder onder de gemeentelijke distributie vallen Per hoofd zal 4 K G per week verstrekt worden Voorioopig wordt van de door de gemeenten benoodigde hoeveelheden 40 klai audappelen en 60 zandaaidappelen toegewezen Bovendien i wordt voor de gemeenten de gelegenheid I opengesteld een reservevoorraad voor den tüd van zes weken op te doen welke voorraad dienst moet doen in geval het verkeer op de een of andere wijze gestremd mocht worden 10090 10092 10141 10211 10236 10301 10314 10321 10376 10876 10889 10412 10420 10471 10478 10609 10629 10670 10706 10766 10762 10872 10887 10902 10961 10965 10970 11024 11072 11079 11092 11114 11131 11191 11206 11206 11236 11260 11305 US18 11864 11364 11399 11405 11466 11460 11479 11482 11607 11689 11604 11629 11632 11683 11641 11702 11749 11794 11929 11966 11992 12019 12040 12067 12069 12074 12099 12139 12147 12162 12316 12346 12360 12370 12382 12483 12519 12643 12680 12666 12667 12681 12700 12710 12716 12765 12826 128S6 12889 12949 12996 13082 13089 13095 13098 13100 13109 13193 13242 18347 18376 13383 18390 13463 13457 13641 13544 13560 13663 13743 13753 13937 13947 189S6 14004 14009 14021 14107 14144 14156 14217 14239 14266 14278 14280 14313 14317 14863 14456 14481 14496 14622 14644 14668 14612 14701 14754 14784 14807 14823 14830 14874 14889 14908 14928 14954 14955 14989 16049 16061 15099 16124 16192 15198 16212 15226 16239 16280 16305 16311 16382 16472 16609 16633 15578 16583 15657 15665 15709 15769 16809 15896 15927 16022 16065 16126 16163 16214 16230 16292 16304 16320 16458 16482 16489 16630 16643 16565 16408 16620 16646 16710 16746 16761 16778 16796 16842 16911 16988 16986 16998 17069 17088 17166 17167 17289 17300 17307 17348 17866 17884 17403 17427 17428 17482 17466 17666 17614 17621 17627 17640 17706 17714 17766 17767 17828 17840 17841 17862 17869 17880 17899 17960 17968 18006 19017 18163 18156 18174 18195 18i61 18254 1012 18822 18844 ISUl 18370 1889 18402 I84S7 16468 1849 18622 18623 18627 18 34 18S6S 18620 18668 18762 18766 18794 18806 18 80 1906 119081