Goudsche Courant, woensdag 26 september 1917

rl l a I u ii v ir UU mA andb re arlUioIm Hii iKTiclit voiV T M lH pi k Itoovft ilwKim kunwni lUlg ivword wonkife in het g aA kan fosbtiledten sKHidfT iiAd j voor iV VVr Mu de Stiam of voor noodbcafet 14Jke loedtoolw eo LIBSSIA Oor 1 09 tae landi in et l ult40bliaad De oonduk eiM ri t dtir Kepubllok Lt erla ti Hottenlaiin ófs ntede tku vol g n0 oon door beni ooivanfpea sdirijven van dio LilKiriaawuliH Hc if rïng de oor bariA w bet DuMmha Rtjk dem 4eii Auguatua 1 1 is Inipeircdm Do op dim datuj kb me Rt pulilldc DAnwctttgm DiiItecAKTD ziin dm d n Fran ecÏHa kraimv l ctiiaix naar Frankrijk gfbnadrt out aWfcwr to word x geïnwr Wij kiuueit ntediANeien dU dil k tucIiI oiiinyt kt Dl Vi ioofShig vsu tk Ubri en uM 00 i al sooadtf wij roedd eerder mwfcdfcrtdrTi op 1 Ootobc weer worden tOTuglgt naolit op A Wel sullen vravKvnkiiljk na 1 Ootober Ae kJlolonterlfOekjetf n tke Uuurbverkjct rkaarieni koimii te vervall u BpcMoai di i laatote hot JirtreJtkm van do buurtverkaericaartcn zaj door h publleii anH weinig in MtniMiiiiniP wMnthw v i nionien aangxtslen i In eie gBvsiim Uk i wt er e i nieuwe v erhoogiog diT tarLweii l eted i T t Alleen bij do Nedct fulMcriio entraat Upoorwcghntaatadiappij miiifiu liet buurtverlioer ge handhaeifil to zuüm blijven Bnrgenecaten en seerettrisaeii van ZnldHolland Do provhfecdale vcreenéglng vaih burgomoestorsi eo flf oro ariae m in Zuikli Iiolland zal Zat ewd OotoiMV lo Rotttuxiaui Itaar jaarlijkaclifl vergadïainff houdw De bungetnoesiiLT van Dordredn dolu or H J Wloher ial owi voordlradit bouém over ovwredlgo veTt ig ottoor llgmg en do hner M O Siaisingh direolour an M g iinae it aH bt lJf to Rottenku zal do bcHprclaine InJeidton van IwzuioSglnK op oriiobtiag en vorwamrfng latcmeerings sorgen Um sniK Uft uit Zilrloh aan do N R U Nu inen in Nedttrland ook een begin gaat maken met hot intemewen van krijg govangoncn zal uien zckor met beJang Ce llin k z4ti wat het verailflig der i3ondsrt goerlni over dezt n tak van dienst zegt Vooral de daarin goullo klaolit over Ji t onlbreJten Van uiodiewerkingi bij hat aaasobaifm dtor l tnoodlgdM HVe iemddiJolen voor zooveel duizenden moadün kan aU waarediuwltjgi dicnieo ot aantal dor ta Zwlteflrlaud lerbiljvendo invaUdo krijgtsgovang nen bedroeg op 15 Aui wtua 27 032 Daarvan werken er 3382 In venfcWIlende Zwiteeawche bodrijven 1000 atudeoren aan db versobllieiido hoogceduolen en G50 aan dte lulddelbaro scholen In do z g naOonale wwrkplaatee arbeiden 650 DuitBcJie 972 I ran che 80 ngeisoho en 80 Be gisiobe l o Meedn sttjgendo roodiijMittien bij den aaovoor der lervennniddelen aegt dan hot vwrfag nopen tot die uttoreie voorzichtigheid bij het opnctnen van ndeuwej oon ngenten Niotteigienataande daiarointrent pd rt den herfst van 1916 sKMwo niet Dult tJiIand atei Frankrijk en fngeland voortdurend ondorhandX ld wordlj heeft alloen 1 ngejand 20 waggons meel g aondcti en DiillflolHand do geneeebjiddeien dio noodlg eijn Aan fit oFTicdtvie Ixv ioht kan nogi worden toeigiavoegd dat men oiigynu n weneoht verder van dargieiijkt medcöteira vcJ caw ond tfl blijven vooral mi door c eu voorfitei vwi iufltavfl Ador voor een wedlorzijdarfw Tuiling van govang icn da wegi gebaand ia Ilidt ofHcdeeie rapport oone teort dan ook nïet voldoemingl dat men zioli in Nod hmd l cretd verklaard heeft 16 000 man op te netnem wat voor het ofVOTlgle oelÉ voor Zwitaertaod van Invloog z ï p iMr lïÏMüb van Oud AmeBsiwei rd de viW wt hottdeTH wi oew groot aantal raadbitden Do bitrenomstor mr Fookeiua Androae hjokl on pcdie waarin hij den dHiIncniors aan be oongre aeo bartdljk weLkonr toeliep Do vooiraittt r vm M cpnffes de heer W I iawteo dankte in e korto toespraak oor lie harteiijke ooCvangiB en voor dü geuite weoaoiieiL Door dr J van Beurden van Heaetwijk i WtTd in de glet rea rAoudeo bliwokomHt praeadK ie uitgel raolit over Bcgtftselfo Ki werkprogreuv vao deo K K MLdd m44 nl Over dit praeadvieei ofklapon aioh een l fveml hëepircldn rwawmai het ten akHto z h 0t weond angeuouKu VorvoJgfn wa i aan de orde het praeftdvleft uitgierbraoht door den boor A P K ovor MkWenatawtoooopecattie Ook ov r du ptveSdlvieM onttiponneiv zich krvectdlgia dfanueslt Met Itet oog op dien tijdl worIcu do beepreliinigen daarover ten fldotte verdaagd tot Woensdagochtend ervolg€nBl knvam aan de orde do tnioidinig van dm hewr Wmtwriuan to Kindboven over bot DMniibuao vraetpstuk Daarna werd niat aJ ïiopeno srtcfum jn op vooretol an dr Van Beurden aangenomen da volgende motie I Oo Hei K K Middlani tan bbond in I oongiew bijeen gehoord do beepj kÏDgeo over hot dOsbibuÜorraaigistuk draagt h t Bondfcibestuwp op te t epK evöa het gowonsolito venbaud te bren gien tueiacbes de Reigoeriiie en deu Bond en dMrloo een ootnmdBsdu van voorlichting en bijstand te bonoenvon tot weiko aJle ledlen van den Bond door bemiddeilngi hunner resp a deeilinffien eicdi kunnen wenden met verlangient en klachten ten aanKleo dardtotributiio van goederen door ol vanwege do burgiorii o overheid Nadat nog uiodedoeliqg wasi gockuuv van oon teiegirauii van diattkibetu tng van den Ijisöchop van Haarl iD werd hot oongrea woord 1ion fi n r wonte vervniuft int of po i1ie ho d r Z woord iiondüiArood g iahdliaii d ki ae dat to rt 1 IS i K wS kan worde vwvangoi door kuS lAWP BW ZHBH AOm MobiUaatie toeUge BÜ legeroTder heeft de miniater van oon log ter kennis gebwicht dat de toekennm van een verhoogde mobilisatie toelageiuHi militairen die na het vertrek hunner lU ting onder de wapenen blUven eerst Inf op den datum waarop het laatste gedeelte dier lichUng in het genot van onbepwld tsn lof wordt gesteld De onderofficieren die tot zoodanige Ucht ig behooren genieten de verhoogde toelage echter zoodra het lich tingsgodwlte waartoe z behooren met onbepaald klein verlof vertrekt De Tromp en de Zeeland Blijkens bü het Departement van Marios ontvangen bericht zijn Hr Ms TromD en Hr Ms Zeeland van Honoloeloe vertrokken eerstgenoemde bodem naar San Francisco en laatstgenoemd schip luuir Yokohama KEBSTB EABOQB Vwgadierin v an Uinwdog H Wept Vooraittor liaron vaa Voonat tot Voorflt Het voor Zultf Hollarut bfmo mdiB lid do heer Dr A Ku per wend na afl gging van du vcv iaiatKo eoden door d a oOTei iT gefti8 ttlleRrd Do voorilCter wijldüo ae li 0woordi U aan év ne ggediu iteaiis an diti hi cir Mr PruckcT Do Mloistfir C ort v dL Linden Mïoot zidi namenfl db fUngfmiag bij do woonbn vafi dvn voorzltfteT aan IngLi mvm v m oen baricht van onWla als Ud üter Kamer van ikti hoer TJardW m SUuititburg wfRiiW bonoaiiiiiff tol min 8 ori der Koningin I lp v rgadfirlng giïigi daarop ov t tot hel Jj i kkm van dw aMMingt n TVHBEDB KAlOa Vflfgadii rln van Dkifldhg 18 Sept Voaraitter Jhr Mr A F die Savor De vooraliter hoe aJIe lodöo wolkom en wee t op dbit dozo eiUing waarncdiijdlijk kort zai zijn en oün holangrijke wijBüging zaj oiüjoiigaan ïle MinfeiUT van FinAndën fo ivoor T r o u b bood die S aa H cBiroo in f voor 191H aan De bcgrootlngi te vwgracidvfla wn nol botrrff mlo dtm öoanllwien toestand d Ian l aairop had év boë id ging aati var Do Kaïiicr gflng daarna ovor tot het iiia tm van oen notulnatie voor IkiI voor Ito Kutv r elMo de vol iowJo oaudidalaip ao 1 Mr D Kodt no 2 J H Solkspw m oo 3 Mr Kuy dt Bi er ibroucki l o vergadisrinK word daarop vea daogd toi Wo m Jbig t uur 08 schaarschte aan vaste brandstoffen en nood naatregelen M t bakkMiI Do Ijakkew te Medemblik badoten 6én dag per weeic tf WoensdlagiO niet te bakken Zi blijven weigoren kh n brood te I Kolenbesparing In de scholen Daar da weUionder van ondorwijd ia RoUeinfeua de heer Van dW Molen niet verw dM dot itot Rijkfltu 4endliM riibiitie mreau de toegicKegdlei 75 procent brandstol zal kunnen levorau zoo lioytt hij per circulaire advie verzocht aam sctlüolautoriteiten wtftrent laaatregielen die lot gaoen koie U eeipairin i in de aoholeu leidm Alfe meeet dto tpefirendio maaltregci Uijit hem het mderbrengien van meer slaholen in één g 4H uw Daarom wH hij voorgelicht worden omtrenit bopcrkiug in de loervaidcen H handwerkonderwi voor meiaijee laoet befaoud i bhjvon Voor 1 Novttnber nitag niet met Btokea worden aangevangen Uberale UbIa De Ni€Uw Liberate Kiesvoroenlging ta Jjoohcm hoeft zioh aan M itien bij do Li baraile Unie Te Zutphen 3 i op 29 Sept een vergaderótg worden g iM uden ter opriohtlng van oen Unieliberale organisatie in den kiciduiiig Amhcsn CBIBlS MAATOMEUaW Voedermlddelen voor dieren De mdttifltier van landbouw m verheid en hfcideil hc ft het voegende bepaald Art 1 Het ia verbodeu voadHtmid en voor dieren al te levereo of te vervoeren in anderen dan in ongemiengd eu iooetand en onder andere nauien dftn de werkelijke natuuirUjko Art 2 Tot dte tierbedoeMe voedemiiddWon voor tfepen worden onder moer gerekend Ü beiiooren alie binnen en buitontandakdie giaceu en peuilvru Uen die 11 voevoedln miogen glefaruikt wwdco siU o ieboudeod zaden n pltteoi m de vetrwoHdn dpkodlucten daarvau aU buitmlAnd o bu en inlandsche bin cn andere oHdboiidcnde koeken alle afvalproducten van iiiiL eafebriek n gortpoJlerfjen stljfseltalineken osiCao en aiK ooilbdeliiJt rt en uikfTBabrifken en ilkorraffinedtTijen als boslöl nïeilaatio maiakienuiieel voorts ajlo phmtaardEge pirodueten iu versohen of gwdroogden verduurzaaniden toostondl bonovaoB siQlmaldleiren zoomede a val diasrvan verech o gsedivogd verduuraaamd Art 8 Het verbod van art l fct niet van boepeiBBing op van rogeerlngewegW gedfc ribue P le voedeiradddden Art i Do ToewijzingsoomüiiBsie voor Veevoeder to o Gravenh ge kan onthelfing venloeaen aan door haar au te wijzen fabrikai indlustrieele Inriohtiogien enhandedflJbecbrijvm mit0 behalve de nader door haar boo noodlgi to etellen vowwaarden aHeveringi en vervoer gjoschlede hl origtneeJe verpeldrin0 of op door haar oian te geven wijze ondier vemneldfngi van de eamcnstelling van het vocdermidkllËd et crt Aardappelen Do mifilBtcr van landbouw nijverheid en bandlei hoel bepaald dU hc vwrvooderen van voor de oonsumptle geeKJiücte aaidasiipekti aan hot vee met uitijonderiüg van B gt krlei verbodewi ia 8t crt BegeerlagsUoeM De minister van landbouw nJKerhoid I en handej heeft uiet Ingangi van hoden vaitgicBtwld den voigendcn maatiiulumtussolionhandeJjirijB l voor regeoringBbloem 130 50 per 100 K G tOTviJl de maii iiiuni4Ui nh andd3 rlJBi van 37 oents per K G biijft gWiandfeaald St Ct RegeUng van consunptleiaelk Do ntinister Vftn landbouw nijverlioid cn handled gxtet op do artlkeden 2 cn 8 der T iptiiW utlewrt 1 16 gn aien zijn hescAiikkin r van 23 April gmrl zig d hij zijn bcBc tk £ing van 28 Juli boudtudte eeo Beg eiingi voor oonekim stteluielk In den aonrer 1 17 beeft bepaald dh het Jn bovttigmowxidJe BegeÜng bepaali sHib VI zal worden aangiévtiid ala voi t Ntettemin zal dia betrokken gomgeu a verplldit zijn do vermocdeii oorzak i van hot tekort onverwijld op te geven aan de Rijkecoiniiifeele vooraoemtf rrodiicentm fabrieken grosBierB m slli ters zija veririlcht beo die daartoe door den miuteler van landbouw ni verh€id en handei zijn g macfitigid fai hunne bedrijven en zaken fioe te laten bodcetor eo voor raden eontrole op eerste aanvraag oe te staan en voor zooiver noodlg daarbii be HoMlra rood De minister van kuudbouw ni verikeid en handd gtevk D der dkferiljutlore li van hondenhrood va tgeiit id b J beschikking van 5 M 4 Stort no lOfl iMwft be le dat 1 dio besefaékkhv lynral het OKHSNGDE BGBIOHTBN £ ea oiid UmburgBcli kasteel in hsnden tsd een Nederlander Het kaeteied Bieyenheeck gelegCB la NoordWJmibuTig tuaeohen biet Maasdorp Afferdcn en het gron pIaiM ie Bi lbrage wald dat lauglen ti l toobeJiogrde aan de Dniteche graleiijkio faniiUo von uud su Hoönabroodt ie voor kort oïet si de daarbij bobooranda gronden ter grootto van ongwveer 800 H A in eüijandomtovefgqgaaa aan den hoor Prlnsi een Rot erdftniBcli koopman dlo het naar verluidt tot zowïervorbhjit wil bostenuneax Vm al de eonigiaziad belangrij Llmburgisolie ka tecieu geie en benoorden Vtnlo i9 Bleiyenbeedk thand het eeuige dat partlouUer N dBrlandsch bozk le de kwleeieu Vo AToea te Well te Hotst cn te I Heyen zi i met dia gsrooto oppervlakten grond die dhftrbij beiiooren üi handwi van DwitoChero tierwyi dht te Blittorffwyok ad sbufe lata eo tiM d oor een gpeebeóljke orde bcineerd Wordt en totnonnea kJ Ki4 er ingeriobt iff Btijkcna een adverientie In een der Doveoier kranten zijn op laet dw BrandflUoffen ConitoliBaie alle banketbakkeiwt genoodkaakt 3 baklooze dAgt n per weck in te voeren Men toÊBke ona In Deiventer ocn dkildtelljk wat wel eeo baklootse Sb is vraagt het HbM Hoe d aardappelen verdwenen In oen dier kaö rn i te Utrecht had het do aandaoht g okkcn meldt Het Voüq dat do lioevèéihcid aardappoden welke te sobülen wwd gtegovcn dteod groolorwas dan de hoeveeihéèdi dlo In do keuken werd opgKsctkept Daar werd over gepednsd duur werd naar giegliet niaair men pedusde en gisito tervergeefsi indedljk werd h t raadsel opeeloei De aairdlaippeten werdien g oMld door een nagentad vrouwen Deze wCTden nu eens aan den lijve onderzocht en toon bliedt dht ze alle en mesBb aardaippelen In hun ondierkleoren bedden verborf n Ze worden allo tkegjËO naw het politiebureau gief raicfat en daar leefiK n fliud Ze hadden met z n negenen een mud bij zk t ProoGsveiftenl volgde De vrouwen bekenden dht m zuüke reed jawto haddien giedaian Op dose wijze wnnen zeoa goveer 350 mud per iaSir roeo Za gingen ook woL eensi per uranv huiawaarte Het viel dan we op dat zo er voorKidhög en atijf gilngien zitten maar mm lette daar vorder niet op BINNENLAND Nederland en de Vredeabeuiddeltng van den Paus HH Kamerlid de heer Drfw nlhity h HvH do voJg idie flobrri eHfl£0 vragen gericht lo don Minister vom BuMonland o Zbi 1 Ifciert de N odo andMïhQ RegoErlncr konnjfl jgekrtjgwi van de door den Paue tot do ood xM ic ndel liiag ngen ge ridita s v n ootWijk aan onzijdig Regoonlofi n tnodfgedocddo nota U r bevordering van M tot ataod kwDen VTuv den ib3 Zoo ja wciko stappen wordten dan düor do Nodicirland lm Regoeirkigi godban In het iMiamgi van deze hoogst gwwiühtigi t pogtini ao doD Heiligvn StoeJ Itdzij züIfKiandfl iK rtaiJ jb samenwerking met andere oozijdigo Sliaies f De Minteior van BuMmiAndsube Zaken de lie T Ixmdon 1k 4 dbarop M volgende geantwoord Do Nf lerlaiid cheRfg OTinglwelt sn do op 9 Amt ba0 i l door den P ti tot da ooriocpvoareiMlEt Rc geeriu m goHohto nota konni gtitrcg pn doordSen op dim 13deft dier maaod do kardbuuii taat iiooretAriff M dva Ntid rlandAtKxi iijd iijken gïeant bij doni Pauoelijken Stool medodiMjlInff van dSe nota Jwelt godsan De Rrgoeriitg heeft nkd do ovoriui ling vt rkreigen dot hot voor dto bcreiKing van Itot noo dool dlonsrtiït hn virai ïd bljzondoro tappen t doen ter ondt P9 iijdnigp VBO é pogllng van den Roode Knilsconferentteb Men schrift uit Zurich aan de N B Gti Van 10 tot 14 September vergadert tv Geneve een Iniemationale conferenttie dér Roode Kniis vareenigingen in de onzedige landefi De beraadslagingen worden gevoerd in dezelfde zaal waar in 186S het Roode Kruis werd gesticht Om voor de hand liggende redenen z n de vergaderingen geheim men spreekt er over de toestanden in de verpleging der gevangenen en der ge I interneerden Na afloop der vergaderingen 1 zal een beknopt verslag gepubliceerd worden Bti afwezigheid van Gustave Ador die door drukke werkzaamheden op zün departemcoit in Bern vastgehouden wordt presideert de heer de Naville voorzitter der Geneefsche afdeellng Nederland is er vertegenwoordigd door de heeren koloriel J C Verspeyk Mynssen en dr Humana De BUksveeartsenD sehool HoogeschooL De Raad ran Bestuur van s Jks Ve I artsenUschooI vestigt in een adres aan de Tweede Kamer de aandacht op het dringende van het inwerkingtreden der wet waarvan het ontwerp op 4 Juli J l van de agenda der Kamer werd afgevoerd het betreft de wet tot regeling van het landbouwI en diergeneeakandig hooger onderwas De schrü vers herinneren er aan dat jarenlang de tot Btandkoming van verschillende verbeteringen werd tegengehouden doordat spoedige reorganisatie verwacht werd De wet die de voorwaarden bevat tot het verkrijgen van het diploma van veearts da teert van 1874 Die wet schrift voor dat de geheele cursus vier jaren duurt De Raad van Bestuur der Veeartsenijschool zegt In ïün adres dat deze bepaling een ondoelmatige gang van het onderwijs ten gevolge moest hebben btJ de groote vlucht die de diergeneeskundige wetenschappen en de takken van wetenschappen waarop zD berusten genomen hebben Voorts wordt als bezwaar genoemd dat enkele vakken die in den loop der jaren Van groote beteekenis Ön geworden keuring van levensmiddelen van dierlijken oorsprong niet in de wet genoemd worden Dit vak wordt wel onderwezen maar i gem examenvak en komt bij da ovarl dlBg der studie niet tot xijn recht Het adres dat onderteekend Is door J Wester voorz en B SJollema secr wifst er op dat verheffing der Rijksveeartseoij cheol tot hoogeschool ui nt is I Vacature 0rucker Do ProvIncSale Staten v n Voord HolLand zullen dm Sdm Ootobctr worden bij aifiorotipen oor de vwkiozinig van e ai Ud der KermB KflbHcr In dü vaoaturo van wl l m mr Drucker ComvlsMris der Koninglit fn DrtntA Tot ccnatnlaBttrf van do Koningin In do provincfoi DretKo i beooeand mr J T IJniJiorst liioinBn lldi van Av Provin oialo S ftten van Drentö 1 Do nJc uwbenoenido la de zoon van don MifongH a gi iriilen comlniaeai ii dn Kottiiiglfl In dSc provincie Een nieuwe reederavereenigUt Naar óe I ei4ch vflr van ht IRfkl te IJmuidcn verneïto wordiTi door rewüwfi van k lfl f lrfK rH aartul pWl poglïigen aan gM wend orn te geraken tot de opridtting van ivn nietiwi verts nigingi weJke zoJ hotsen lte xlyirflvoroivIg ng van db Notlerlarofeolio KiifltviBoIivaari Dom zal liftftr zetel krijgieti to sKïra vonbage en pJaató bieden voor aJIen die reedor zijn van knetniwoHïoo i o kustelooiiivaartulgtcn In gnhee Nedierland Spoonregtarieveii Wij htd ben te bevoegOar phwiW t£gt de Tol gvüi onaevrti hoo het staat met do Ripoorweiglaric v D van du paMaigk rs i Fr llop n I oon giCuWn dtat dto v vhooeftig van 50 vetke w W vaatgieetekl door den MinirttT van Waterataat goedg eurd voor het tÜdvaJt ven 1 Juli tot m ïvfd 90 8eotoii er ook daarna zou worden gebandbaiRld Te ving er bU Zaterdagavond kwam de burgemeester Tan s Gravenmoer den dominé en koster verwittigen dat hij in den nacht van Zaterdag op Zondag een eind aan den zomertijd Mu maken zoodat de kerkdiensten leelük in de war liepen Te Amsterdam moet het voorgekomen ïön dat een gereformeerd predikant een uur te laat op den preekstoel kwam eveaMos in de meening dat de winter al begona n was De fabriek GroeMen Centrale N w de Tel verneemt staat de In ma fabrie van de Groenten Centrale bJÏ Voorborg Uidschendam deze week grootenMtis ftop Of boonen cwnpagne is loo goed n K MMdemtandsmngres OWcimvond werden de de anenners aan t oor8to R K MkM ietondaoon or het girtiioenMbeetutir van Utretiit ten stadhuJzo Hitvaag iik Dndor de aanweziglen werden opginnetit h t Kenate Kanwrlld oedli urinff van den Landdag Tot deie quoeitles behoon ni t bÜ nroepiiig en ontbindingvan den Landdag begenadiging ntn Teroordeelden benoeming van d n gou verneurgeneraal en andere Da ItTenimiddtlenTOorkleoiBt In Finland wai het m t de levensmiddelen ook treurig gesteld Het land li geheel afhankelijk van Rusiische aanvoenm die uitbleven De toestand wordt nog moellUker door de overdreven looneischen der landarbeiders eQ oor de vaatatelling der maxlmuijipr ien De boeren kunnen nieta verdienen en bebouwen het land niet cooaU gewoonlijk BMLOUt DevoorillnIngmetUr nf m i d d e 1 A De miniatarrMd haeft cicb bltfkens een officieel bericht uit Le Hftvre geseind aan de N R Ct onder voorxitterschap der Konlngs met de bevoorrading van België beiig gehouden aangeiien de bezetter de verplichtingen niet nakomt die h t volkenrecht hem oplegt Ons volk door den inval der Duitachers uitgeschud heeft de onontbeerl ke levensmiddelen van buiten af moeten kragen Dt regeering is niet moe geworden tezamen met da Amerikaansehe steuncommissia in BelgiS en het nationale comité over de nopende quaestie de gedachten t iaten gaan Met gezameniyke inspAnning van krachten Is men er in geslaagd den hongersnood te bezweren en de levensmiddelenvoorziening in het bezette gebied te waarborgen Niettemin ia de ernstige crisis die zich tegen het voorjaar ten gevolge van de torpedeerlng van een reeks schepen ten dienste van de levensmiddelenvoorziening voordeed uitgeloopen op een ingrypend verlies van voedsel en een ernstige vertraging in de aankomst Daar de tonneiftnaat van de steuncomraissie onvoldoende is geworden om het ontbrekende aan te vullen vermenigvuldigde de regeering haar bemoeiingen coowel te Londen en te Washington als in de onledige landen Deze stappen hebben geleid tot uitkomsten die voo r de toekomst vertrouwen kunnen wekken De uitwerking van velerlei aani laat zich al voelené De voorraden vetstoffen die voor de steuncommissle bestemd te Rotterdam tün ondergebracht ziin gedurende de maand Augustus verblijdend toegenomen De voorziening met koren is niet minder bevredigend Men schijnt dus de toekomst met minder vrees tegemoet te kunnen zien Het onmogel ke is gedaan om nieuwe beproevingen te besparen aan de medeburgers die in België achterbleven Dit is het voorwerp van dagelfjksche werkzaamheid der verantwoordelijke ministers en elke week wordt de quaestie onder voorzitterschap van den koning langdurig besproken AMSBIKA Cosilarioa ua D u i tff öh lan d Ëea t 4 xajn u gati Joaó Costarica fcgtDe dlpk ma id o betrekiclngwi tu sch ii de republiek en lAUttwlilaiHl kunncn sds a KeJ ok n wordlpn l eHOhouwd lU Pr i i lent ontdekte dot de Dultsfche Ix woilwrs zloh aaT loU ïv bij de aanhangti4 va den orlgvni prwAdeint in oen sauwtimworina WigiH tie pr g orlrg Drio g V a8 K b1 otwl I ullr4 drtvT zjjn gv rreete rd CnAsrica y l ZiildfliikHto staat van Cmlraal AniorUtft gi iz siuj aaa Penwa Pil Nil trsifua dw i vtiwxii op w iilg vriCTk i6liftpptiIiJken vo mei D iltrfuhlsnd Laan luwft wn opp rv aic o van 59 570 i rk KM m ifii ongMveor 320 000 Inwon ni móer vie em giSDot aanial Duitscèere Ken bond van DuU obA inerlktainen Zondag te etm varg riii fftJiouAw van Dmiwolb AuHTiikanm waarin bufiftolen la tot opridiiiiMgi van o i l ondl van vriend n van h H oik Het dod vati dtozon bood ift raadl ta r irckkoi om do jium Arg n tiini6 on D u lts dhl nd Do Atr ti oho regcerin liecft aan de IhïiWJu nwaticha ppïj voor draadloo KB U legraiie éo vorgmuoingi gewoigierd oiu prooVoQ to aewnn m do draadtoozc boricMm van Nau op lo vang in j In Argentinië De bijcondere commissie van het ArgentUnsche parlement heeft naar de Observer verneemt bij da Kamer een wetsontwerp ingediend volgens hetwelk alle personen en maatschappijen die meer dan 100 K G Urwe of meel in bezit hebben dit moeten aangeven Een tweede ontwerp dat tich tegen het vormen van trusts richt en ook JISg M wnm en maatschappijen buiten de II P geldt verbiedt alle aaneensluitin pfflé ten doel hebben de prijzen te beheerechen Bovendien verbiedt het ontwerp den spoorwegen en anderen transportondernemingen differentiëele tarieven vast I te stellen voor noodzakelijke levensbehoeften en daardoor de prijsen onnoodig op ta jagen IHïvooilbopc rkin g Ton tinóa dEu uitvoer van noodteaJcft lyko l0muniMdfd M uh Aiiwrika to beletten bwVt bet LeivnMii ddd cnlnirea4i eea lange vta zêken gii ptü llo v rd wo kcr ultvoi r Mt ijk ki V rt od ii b 4ialv h wrHcfitmlogv n w lko eIrUct voor oor vat Uurvtf Ucnm Aiiker bo w katoen ijw 1 rtftaJ in SiHp vormw veJ © ohe aU achter den rug en heel het vrouwelijke personeel honderden vrouwen en meisjes ia ontslagen Er werken alteen nog M k 70 mannen die voorlooplg in dienst sullen blijven om te helpen met den inmaak van zuurkool die begin October aanvangt Men is thans bezig zoo nauwkeurig mogelijk den voorraad boonen op te nemen die voor den winter zi n ingemaakt HiJ wordt geschat op ruim 3 mlUIoen K G De zeevisscherij De ledenvereeniging der Reederavereenlging voor Nederlandsche Haringvisscherij gisteren te s Gravenhage gehouden heeft bil meerderheid van stemmen besloten de door Engeland voorgestelde visscherij overeenkomst niet aap te nemen Uit de discussie bleek de meening der vergadering dat de belangen der haringvisscherij in vergelijking met die der stoomtreilvissdierij in het ontwerp overeenkomst onvoldoende tot hun recht kwamen Daar het contract was aangeboden aan de beide vereenigingen gezamenlijk de Vereeniging van visschersvaartuigen te Umuiden en de Reedervereenlging voor de Nederl Haringvisscherij is door het thans genomen besluit het geheele voorstel van de baan Een vergeten verkiezing In de raadsvergadering van 4 September te Oosterbeek had de verkiezing moeten plaats hebben van twee wethouders van de gemeente Renkum In die vergadering kwam echter alleen aan de orde de verkiezing van een wethouder in verband met de periodieke aftreding van den heer Prins Het was n I aan de aandacht van B en W ontgaan dat ook de wethouder Beeloerts van Blokland moest aftreden Later is dit verzuim bemerkt en om nu zoo spoedig mogelük de fout te herstellen hebben B en W een nieuwe raadsvergadering uitgeschreven tegen 20 dezer waarin de verkiezing van een tweeden wethouder aan de orde is gesteld De binnenlandsche frultvoorzieiting Naar aanleiding van een persbericht eenigen tiJd geleden waarbij gemeld werd dat de fruitprijzen in de groote steden 100 tot 200 hooger waren dan de op de veilingen betaalde prijzen heeft het hoofdbestuur der Nederlandsche Pomologische Vereeniging te Utrecht een commissie benoemd teneinde te onderzoeken lo Welke verhouding er bestaat tusschen de veilingsprijzen van het fruit en die welke het publiek gemiddeld betaalt 2o Na te gaan op welke wiJze zou kunnen worden voorkomen dat de prijzen voor den consument onnoodig worden opgedreven en in Verband daarmede aan het hoofdbestuur rapport uit te brengen met eventueele voorstellen op welke wijze bereikt kan worden dat het publiek tegen redelijke prii en van ooft kan worden vaorzieo m Dfze commissie welke bestaat uit de heetea B G van Heijst Wyk bü Duurstede S H Th O Kettlitz Utrecjit H Lindeman Utrecht R Lysten Utrecht G Murman Geldermalsen A A Nengeimanf de Bilt en mr W B Westermann Maarsseveen is Maandagmiddag op het bureau der Vereeniging geïnstalleerd en met bovengenoemde werkzaamheden aangevangen Tot voorzitter der Commissie werd benoemd de heer mr W B Westermann tot secretaris de heer R Lasten OMondMi M 4 dMlla M Koopf Uw Hoeden Petten n Baretten Mi OAREL KROPMAMp KLCIWUI H flOUDJIr ilMiwa motf Uwi 12 kuwwisohvwobw Kaarsen voor ketelbikken De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van belanghebbenden dat aan de Gemeente zullen kunnenworden toegewezen een beperkt aantel pakken kaarsen met hoog smeltpunt ten gebruike by het bikken van ketels dat leiders van industrieëh en bedrijven die bdioefte hebben aan de sub I bedoelde kaatsen v6ór VrÜdag 21 September 1917 schriftelijk ten Stadhuize onder nauwkeurige vermelding van naam en adres opgaaf zullen behooren te doen hoeveel pak liJ met inachtneming van de uiterste zulnig ield in de maand October 1917 noodig hebben dat de sub II bedoelde opgaven zullen moeten worden gesloten in een dichtgeplakte enveloppe op welke aan de buitenzijde zijn vermeld de woorden Kaarsen voor ketelbikken dat opgaven welke niet voldo i aanhet hiervoren verm de zullen worden ter ijde gelegd Gouda den 18 September 1917 De Burgemeester voornoemd J VAN GALEN Lo B Levensmiddelenvoorxiening BURGi MhJFSfEER eft WETBO UDlERÖ van GOUDA brengen ter kenni van beianghebben dat bet den bakker verboden ia asa brood op kM bon af le lewren en dbt fh giahouden zl i die bon zeJf van de kaarten af to ae4ie Teo of door hun per sone te doen afsöheurw dat het den winkeiiors verboden ie n geraniBocneerdo rG HjerJ fierl den op I lOBöe ranteoei ngrfjons af te leveren en I dat ïjlj gelKNidk n zijn die on zeil uit dn iKwkjctf al te öoiminn of door hun porwncci to dotii aleohenreu ni dat overtreilliig van het auh I wa II epaiaIdo voor db Ijetrtitkeneo ti elijke o iMlnitfeve iiltsluiling van de dl tribHtio zBi tengevolge heWjen Gouda den l9 Sep eimlfer i9l7 Burgeoieester en Wethou toie voornoemd J VAN OALfeN U B De öecretarie M VAN DHR VETIR Mazimumprüzen en aflevering vaa bewMMap BUR GI MBl8 rER en WETHOUDrRa vsö GO UDA leiet op de cirOilaire did l8 Beptember 1917 Directie vaji dtn Landbouw no 25146 6a afdeding U van den Mloiator van Landbouw Nijverfield en Handel brmigeu ter ajgtvneene kennis I dat do afltfveriug en het daarmede verband houdcnidl vervoer van beslaenaap mK oen xtraolgiehajte van oiinder dan 8 verboden 19 n dat voor beeeensap met een eatract gielhalte van 8 rf meer zlüi vtmgtsteld do valgendie maixliiiuaipriizen 1 1 fkedi door den faibrikant franoo laatste poor o voor ateeteverd aan den wlnkoUer 38 cent fUwn idem 20 ceni 1 1 flcBcfe bij alleveringi aan het publiek 40 ocnt Yt flwoh id iv 23 oent IIL diBt al0 etaangeid door den verkooper ten hooaato 8 cent por leeah iiisg worden bereiteniS welk bedraig bij francoieniglgftve iinoct worden g ere iiUiieeTd IV dist du winkeUfltr aan liet pttblli i geen kx en van tJaiidbezorging in rekening 3ii ag brengen of het den aankoop van andere artttcelen ail0 voorwaarde maff oplogigen Goudft diPn 19 September I9l7 BurgietnieeBter en Wethouders voornoemd J VAN GALEN U B De Secretaria M VAN DEK VEUR Schouw over slooten wateren en riolen BÜRiGl MlOI SrPER en WETHOUDICRS van GOUDA Gelflt op do artt 169 206 der Alglomeeno PoHBle VeTardlentoitf voor deze Üemeente Brengieo ter fceonlö van de elgenarwi en bruikera van de niet aaa da Gomeenle toebeétooa ende binnen Au ItObouwdie kora gok pen Slooten Wateren en Riolen doit op MaandaSf den löen October 1917 oene Schouw over die wateren ena zal worden gedreven Belangihebbendem worden lierinnard aan hunne vecpHchDinig om te iborffon dat hunne Slootm ol Wateren voldoen aan de afmetingen genoemd in art 204 der bovenbedoelde VcffonleNng en behoorlijk zi opgeeioot zoodat geene booiii tan4nen over of takken in het water han pen en m diio Sdootte ïu Watcrea ot Riolen gw iidvetd ijn an vast of drijvrnd voÜ welke il e door itiroonikag van het water kuivnen Iwleninwren of stank of atankverwefckende uitdani iingen kunnen veroorzaken OmverïnlIndBrd de etral op de overtredhig gesteld l de dgenaren of bruikera verpMch de gooonstateerde gebreken binnem 8 dag n le hersteHen D © KaïBOhouw zaJ plaato hebben op Maendhg dén 29 October 1917 Goudb dm 19 deptendier 1917 Burg tuiecftter en Wethouders voornoemd J VAN GALEN Lo B De Seeretario M VAN DIK VEUR ST DSNIEUWa GOUDA 19 September 1917 Levenamtddelenvoorziening Door het Gemeentebestuur wordt ons medegedeeld Zoodra bekend was dat deze week geen varkensvleesch tou wordoi gedistribueerd is aan den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel telegraphiseh machtiging verzocht om mede in verband met het geringe broodrantsoen alsnog deze week onder de bevolking 1 ons extra rijst te mogen distribueeren Op bedoeld verxoek werd echter een weigerend antwoord ontvangen De Poetdnif De uitslag van het door de vereeniging De Postduif met Jonge duiven gehouden concours van uit Vento gelost 9 uur wind N W afstand Gouda afstand Haastrecht is als volgt le prijs C A U Sprayt 11 07 20 2e prtfs dtxelfde 11 12 32 8e prijs dezelfde 11 1 07 4e prijs C Th V VUet Jl 19 21 Be pr s O A M Sprayt 11 26 20 6e prijs dezelfde 11 82 ea BEREBNWOUDB Toen DtaitfdagpikUac 2 zoontieri ven W Markttfll alhier gingen melken vici de 14jatige H Markus uit de achouw Nar dW hij reedö 2 maal in dt diepte was verdwenai had tocb zijn l M bnoeder hut geluk lioen hij voor de derde maaj ongt veor aoni de oppervlakte van het welter kvran hem van een wkism dood te reddeni ODDIWAnK Maandamniddac geraakte het 12 ari Kontje van den mandenmaker T Vliet uit Hoenkoop op de IJielbruf bekneld tusachen de bniflr en een paaaeerende wagen Hierdoor werd hy enistig gelcneusd en in bewaateleozen toestand bij iemand binnengedragen Onmiddellijk werd hij vooraien van de Sacramenten Toor de stervenden We vernemen dat alle hoop op herstel eehter ilet is uitgesloten Vrtlslellhig van dleaal A Brouwer de Koning alhier werd nügeateld als koatwinaw KANTONOBRBOBT TB GOUDA Sbwri uli van 19 vi Oe eersU dagvaarding gold lekere C v L wegens het hier ter stede venten van schol en schelvisch zonder vergunningsbewÜB Beklaagde was niet verschenen De agent van politie v d H als getuige gehoord verklaarde de juiatheid van het verbaal Geüiacht WMd ƒ 6 boete ot 6 dagen hechtenis De volgende laak betrof het wegblUven van een aantal spuitgasten b j het blusachingswerk in den nacht van 26 op 27 Maart bij een brand t Hekendorp BU het veriioor bleek dat de beklaagden niet ter plaatse van den brand verschenen omdat de aignalen b den tegenwind door hen niet worden gehoord en zü evenmin waren opgeklopt terwijl 2 beklaagden wegens ziektegevalten niet aan het oproepsignaal konden gevolg geven De ambtenaar van het O M eischte daarom voor de eersten vrijapraak voor beide laatatbedoelden ontslag van rechtsvervolging De raadsman dor bekl mr v d L achtte het gewenscht dat de brandweerdienst te Hekendorp werd gereorganiseerd waar uit het verhoor waarbU ook de opperbrandmcoater was gehoord duidelijk was gebleken dat de huidige regeling alles te wensehen overlaat waardoor het mogelijk waa dat ofschoon de brand te 4 30 in den morgen uitbrak eerst tusschen 6 en 7 één der beide spuiten hulp verleende De verdere zaken betroffen overtreding der leerplichtwet en politie veroideningen De uitspraak werd bepaald op 3 October Uitspraken vaa ia 8 pt nbw itn WegtauBl Ituo voerluig onilicjiectnS laten staan O B te Oood W v d S te AlpMh ledir 11 b te il 1 heuhtenls Vftgma te Zevenhuiaca hardier rijdou dan Ia matlgm dnif T II to Zevenhuizen berisping W ifl luin kiojd niet gerogieW d Bohool latan hmxtiea W V 10 nilM 10 d i A H wed W V ontelag van i ohtsvervo iiig G K il sube 1 d G K vri H k atten te We nive i We0 iw ta Uouda over Ba briigi rijdlea zondor laeOUxMiiig J W B te Ooud berievlog Wegene te Gouda aloh op een toep bevindt zondKr toffiteuikulngi C dte J en X J V beidlen te Gouda iedor r0 50 boete euhs 1 yieéi toohttKliooi W s ii te Gouda vuil in het waler werpen H v d B te iowDa f X wbs l 4 Wegens tef GouAa war e i bnitt rijd Koodeo vergunning J W 1 e Weddlmveeo 1 attba 1 d Welgens M Gowlsi V fontretelgea vanden optidttarcn Vf0g C A v d B teGoua eo C K te Boetoop iedlor IIBubé IA i Wegend le Gondla Nettsn tm t l dillaal buMKn do aUiurbrecdie iUlsteckt C K te Boeluxv 11 mM 1 d Wegene te Gouda zwemmenj op verboden plaatei J v L te Bodooiraven f 2 suha 2 d WegEua te Goud lleteen op kUnkerped T F eo A K beiden te Gouda leder 1 mba 1 dL We gcn lei Gouda den opcnlinxen weg veropörren C v L to Gouda 15 sube 5 d Wegiend vieBoheo zoodier vergunning met verbeurdlvW klaring Veji dto vl oh uigen A v d B 10 80 Bubs 1 week tu 4its ooJ E O en N v W leder fl eube 1 d J M H f2 iba 2 d etlen te Goud WegeM kind beneden 13 Janr laten arbeiden P M v L vrijspraak P IJ K fl eube 1 dl beidm la Gouda Wegene uM x niet aUlataanden Iroin flteippa Ph V V en Jti T Iieideo le Hottordani ieder 12 sube 2 d W gen rookon in oen niet rookooupé L D 11 subs 1 d J ü 2 eube 2 d belden te Den Haag Wegens Snaohlg lietifcn ondar lioht C H W Goud 0 T E B J v V aita lo Moordrecht P o to Ouderkerk a d IJSel M V Hekendorp J P eo C T L le Zev nfctti H K Is Langeroigowelde i H M le Haa Irochl all 10 50 sttba l d Wegens openbare dronkenscli p G da B te Gouda f 1 boel ibs 1 d L K II d L woonplaaia onbekend H K to WUICBkoi C B eo M L J D te Gouda en J D T I a Gr venhngB elk t3 subs 6 d 8 de J te Gouda f 5 sube 1 dL Wegens vieschen zooder vergunning met beive tot teruggeef der dobbers E W te Boskoop f2 nibs 2 d WegMiS het berijfcn in draf van do OroenHuUaal le Gouds P v d V te OmJerkoik aV ÏJset 11 Saba 1 d Wegens het niet voldoen aaa het beveJ dW poMliei I IJ de a F J 8 do 11 T B G M J M V H allen te Geuda ieder 1 i v w hu pr 1 j i G F W V d V en J V K vrijge roken Wegens ovenreding art 148 Alg Pol V 1 I IJ A 8 F J 8 de U T B O M J V H fi F V d V J V K BUen te Gouda vrljgespraken Wetftons zionder vergunning berijden van een tsoen Ie Gouda J A V te Gouda vrijgesiirdien Strafzitting Het O H waargenomen door mr Wolfaon heeft gisterm geSiseht tegm A U O G 18 jaar en C B beidm te Gouda wegens diefstal door tww vereenigde personen door middel van verbreking van een bedisLg aan geld van ongeveer ƒ 8 nit een offerbua in de Sint Joief kerk te Gouda voor iMler drie nuMUleii gerangraisstraf Het O H bil de Rott Rechtbank elaehl gisteren tegen G J S te S wegma het opsettelljk doen van onjuiste aangifte vu zUn inkomen over het belastingjaar 1915 tSig ƒ 2000 boete subs 40 d h en wegens het opzettelijk verstrekken eener onjuiste opgave aan een inspecteur van de Rüksinkorostmbelasting 14 d gevangenisstraf Ultspralnn 26 September a s Marktbariohton GroentenveiUng Ctffp Tilnlenvenniclaf floddt n omitrskan ta Ctoada Veiling van 19 September 1017 Pronkboonen bultenl ƒ 20 23 ld 2 soort ƒ 4 14 id binnenl fi iM Snijboonen ƒ 13 40 Stokboonen ƒ 16 60 30 Stamboonan 17 60 24 Roode kool ƒ 4 76 6 Savoye kool ƒ 7 Witte kool ƒ 8 30 4 10 Uien ƒ 11 11 60 ld voor drogerO en bhitenland ƒ 16 16 Selderie ƒ 11 14 60 Peterselie ƒ 10 U Spinazie ƒ Tomaten A ƒ 17 id B ƒ 12 ld C ƒ 13 ld bonken ƒ 7 alles per 100 K G Komkommers buitenland ƒ 2 80 3 76 id binnenland ƒ 0 40 4 76 Groen S voyo kool ƒ S 26 6 76 Andijvie ƒ 0 70 3 26 Kropsla ƒ 0 26 0 80 alles per 100 stuks Wortelen ƒ 2 26 7 Kro ten ƒ 2 4 76 Prei ƒ 4 76 6 per 100 bos NIEUWERKEHK a d USSEL 18 Sept Coöperatieve Tuinbouwveiting Prijzen Eng komkommers le soort ƒ 3 9 ƒ 4 20 2e soort ƒ 2 80 ƒ 3 20 per 100 stuks stamprinceBBeboonen ƒ 19 Duitsche Btok princesaeboonen ƒ 27 pronkboonen bultenl ƒ 19 ƒ 23 pronkboonen ƒ 6 70 ƒ 9 80 tomaten le soort ƒ 17 2e soort ƒ 12 ƒ 18 idem groot ƒ 12 ƒ 13 allee per 100 K O savoye kool le soort ƒ 7 60 witte kool le soort ƒ 6 60 ƒ 7 60 per 100 stuks Kaasmarkt WOERDEN 19 September 1917 Aanvoer 81 partUen Prijs Gondsche Kaaa la soort ƒ 68 60 le soort met rijksmerk ƒ 60 60 Handel stug 4IS TaATe LOTERIJ 6e kl Trekking van Woensdag 19 Sept ƒ 1000 No 2008 ƒ 400 NoB 822 4687 7666 18818 ƒ 200 Nes 6174 M67 16922 ƒ 100 Nes 7430 12163 12347 12978 14491 17346 44 66 261 276 291 347 416 613 627 840 896 932 960 986 991 1181 1171 99 1287 14S7 1673 2036 2117 2266 2346 2379 2399 2604 2664 2766 3060 3248 3620 3660 8806 3969 4280 4299 4460 4484 4644 4661 4833 6089 6189 6191 6260 6264 6267 6334 6671 6638 6688 6700 6722 6770 6824 6927 6020 6379 6469 6479 6406 6642 779 6866 6966 7818 7606 7609 7670 8068 8139 8169 8607 8668 8684 8746 8771 8932 8963 9032 9048 9182 9226 9280 9280 9366 9390 9661 9669 9740 9864 9890 9964 10184 10372 10486 10606 10799 11002 11063 11112 11169 11196 11341 11934 12068 12160 12660 13079 18149 18203 18280 18267 18301 13414 1368 18714 13880 13936 1407S 14160 14194 14261 14671 14637 146 4 14734 14797 16011 16126 16188 16267 16270 16274 16816 16318 16869 16881 16106 16364 16691 16769 16906 17016 17266 17262 17472 17476 17499 17646 17666 17964 18001 18137 18460 18496 18624 18669 19207 19239 19246 19269 19363 19404 19542 19670 19774 19803 20146 20876 20386 20686 20921 6e Klasse le lijst ontbreekt 14719n et ƒ 70 In verband met gewijzigde diensten kunnen de nieten niet voor morgen worden opgenomra jtiAND BW TUINBOUW Een eigenaardige kweatie Min schrijft uit Hoorn aan het flbl Sedert tal van jaren neemt de verbouw van de z g fijne tuinbouwxaden in de Streek een voorname plaats in en daaronder noemen we in de eerste plaats het Stuiienzaad Bij den verbouw van de tuinbouwzaden gelden eigenaardige toestanden Ze wordm op contract geteeld De tuinder ontvangt van sijn firma s in t voorjaar het benoodigde zaaizaad terwijl in den loop van den somer namens de firma de akkers worden bezocht ter controle om de inferieure gewassen te verwijderen teneinde rassuiver zaad te kunnen oogsten Na het dorschen levert de tuinder zijn zaad aan de betrokken firma doch van den prijs wordt niet gesproken Dezen verneemt de bouwer pas met Kerstmis bij de afrekening Dit stelsel heeft plotseling aanleiding gegeven tot ernstige verwikkelingen Op de zaadmarkten te Hoorn Alkmaar en Schagen schijnen de laatste weken opkoopers rond te loepen die ongehoorde prijzen bladen voor het Stollmzaad Voor welke hulzen deze tusBchenpersonen die ook de tuinders bezoeken werken schijnt men nog niet zeker te weten Men lieweert dat dit opgekochte za moet dienen om straks vermengd te worden met het echt Langedijkw koolzaad om het dan met enorme winsten van de band te doen Er zijn tuinden die zich laten erlelden door de hooge prijzen om geheel of gedeeltelijk hun zaad dat ze op contract telen te gaan verhandelen zich er op beroepende dat er van geen contract sprake is daar er geen schriftelijke over eenkomst bestaat De firma a beroepen zich echter op de usance en beweren dat de rechter daar rekening mee zal houden De bouwers dringen er nu op aan de met Kerstmis te besteden prijsen bekend U maken dreigende andeta o k te sullen verkoopen Zoo heerscht thana wn volkomm anaichi in deze lamlt AdnaMn van landbouwvereenlgingen De minister van landbouw nijverheid en handel brengt ter slgcmeene kennis dat hem in de laatste weken van talrgke landbouworganisaties adressen bereiken waarin verschillende grieven van den landbouw te zijner kennis worden gebracht Het is niet wel mogelók op al deze adressen afzonderlijk te antwoorden Omtrent verschillende punten zijn echterre ls communique s in de Stct verschenen terwijl naden mededeelingen zullen volgen Stct 1 POSTERIJEN KN TGLBGRAriB l o diruütMir v li Fo 4 en IVitvraalkanloor Ui Goudia brengt hr Umals van belsiigtit4 lkeuden dat het kantoor niet Ingang van l den voor dtn Post enden Tel graaiUi viMt om V t uur s avonds wordt gtiMioten Voor den l k4oond e 8t bll ft de sliiKiiig op 10 uur liepaatd Gouda 10 Sept 1S 7 I o l treol ur voornoenat IIDIIWI NK I IJST van onl 1 41 aTei brii vcn en hrlerfkaarten wn r n dV afzemlenl onbekvnlt zijn Tenigoiutvangecb In do o heift der maand Se ileniber 1917 HInnanland Bitove Bt4gii s Co leal KoUerdon Boom J A Utrectlt Kiillt ilmrg niHJ f Oekani Nertlje Brlf tlaartw Ajend jongt G v d Kopp n UHmkanyp J AniHtt rdakif KiflBlw A Haag Uby Goiidli Mieilen Anna Hoermond Kinnen Uide Jopa Haag Bohenki l Illrk Ni iagin SlolV iiiej K Vlaardlng Ambacht 2 aond adres LAAmraBBBIOHVHN Weatelljk front LONDEN 18 Sept Ten O van St Julian hebben wij onze stellingen eenigssins verbeterd De vijandelijke artillerie toonde zich weer bedrijvig bij Lagnieourt Vimy en Nieuwpoort Evenzoo bedrijvigheid van de artillerie aan weerakanten In het vak van Yperen Vliegera hebben gisteren tal van waarnemingen ook Voor de artillerie verricht Drie vyandelijke vliegtuigen zijn stuurloos omlaag gedreven Drie van onze vliegtuigen wordwa vermist DïIkb ÜJaehtoffefS BERLUN 10 Sept In het afgeeloten gebied om Engeland hebben onze dulkbooten wMr 19 000 ton scheepsniimte in den grond gehoord Amerikaanaehe toebereidselen WASHINGTON 19 Sept Het krediet van 17 0O0 000 000 waaronder zijn begrepen reusachtige bedragen voor het leger de verdedigingswerken en den aanbouw van schepen is door het Huls van Afgevaardigde me talgemMn atemmen goedgekeurd tie i i i j i Amerika en de nentralea LONDEN 19 Sept De Daily News vernwmt uit Waahington dat de Noorsche Zweedsche en Nederlandsche reedera van 136 koopvaardijschepen die in de haven van New Rork liggen wegens het Amerikaansehe uitvoerverbod zich hebben beretd verklaard om hun Bchepen te verkoopen Do reedera hebben tezelfdertijd hekend gemaakt dat zij een onderzoek hebben ingesteld onder 3000 zeelieden die in NewYork Mgestrand zijn en dat dezen zich algemeen hebben verklaard vMr dienatneming bij de Amerikaanaehe koopvaardij VeotzitUr Tweede Kaaer Tot voorziUer van de gleieren frewpende Tweede Kamer is bcuund IKr D Foek Onderhoud Mtniater CsH van der U i4eil met Baton Gevera De Minish r van BinnmiandnAe Za ktm de hoor Cort van ili r Lliiduo tuut liedénkiiorgtn aan idjn departiviant ctvi Langdu ondertioud twH baron Gevers gezant to Berlijn Telegrafisch Weerbericht Tloogrto IjarouiBtevfltand hoven 7tift te Ziiidl ultsohla d l aa 39tti tioroiiwiterelaod 7 2 7 teHkagm Verwanhthi tot dMt volgenden dag MMig lot kracAtige ZiildMi u tot W telljke wind Itetrokken tot zwaad iH volkt roet tijdelijko opkitavlivgt waarwohijnlijk rcgenJItuten hkH kam op onw aeifde t tiii eralmir ADVERTENTHN MavBOuw HOUWINX Poukaalooi Goeds y AAQT isgea 1 Nov nber 2181 9 een DIENSTBODE of ll adi iis bmi