Goudsche Courant, donderdag 27 september 1917

Eakeiyk haar grond in de critlek op de vrijheid van Duitsch Amerikaansche bla n om huD proDuitache propaganda voort te zetten BNQBLANn OnddrMini ter van Koloniën H t Parhvuiit id Ilnwlw din eon bokenfl V oopsttuidiT la van de larli ffltiervoriiïlng n illi pn ffo ntUMe Bohlkklnffto nK 4 d i koloiiiwi iiihoiwk iet beoOCTiHli tot ondierHviui er van Koloniën Koper Naar de mKoI Ztg langs Indlreeten weg uit Engeland verneemt heeft de Engelsche minister van munitie beslag gelegd op alle koperroorraden en heeft het ministerie alle b industrieelen en handelaars loopende leveringscontracten die niet betrekking hebben op orden van het leger of van de marine overgenomen De levonömld deicn De DaiHy J xpreart ptibiiceerl oen persg i rdk iiM Kir Artlnir Vappi dto niou wpn d roc ir van het dt artWHont voor Itn entniddWm Dt xo zedilc o B IKi aantst l icWk aT iliöpen i onvyiWioetidc ut in de lH oeft6 onaer g aUioonlcni v voordien zeKa indien de rui4 l 004i ti iii t iiKtr werk verridliU ni dian zij Lliaii 4dKH n De Kulni dieid mc levenmiiddt cn ia onvoldoemte on het rautWoeiientftoiew l te bfHparuii vn ook na dm oorlog scaj zuiniglifid nog Htoedfr nooddg zijn Voioral öpaarnihaciiitKiu in h gt ljruik van brood i zwr bolan rl WiJ uioetm rfïtiT op alli Icvcmtuddidelen bozultiigm De ontiHaaptd DuélcfoUd gi v an genen KeutiT 6t j ii nogi aan v Uaden üve de ontenaplo Dultaohc oinoiercQ Neg o van ée mt napto niit Ani oUi oierwi zijn weor giwat Ondtf hou wa iiapitein v zi Von MhIUt van dip inden do viipger Olto Tlic an e i Waajn 1 lunnel fravi wienw vrocigero witkomin cn tot lerinaai toe liiin den bijnaam van d i Hui oIi Moaii Jri 4o ha ldt i e zorgd Do ontenappin van dic otHd iron w Td ontd 4 t door n veldarlM idli r Wl in n knelftiiland diclit bij Ut l arak en i en gat ontdekt AllMi ontsnapten t ochtciidB oiii twiivijf en haddïTi zicli niiTnfeohootB voorricn iii mondivoorraad lUwron lahak en em door IwMwolvfniÉ gjoteekendi Itaart cth hunmow Tdtti ocwatretiLB don tyt van het ontbijt wei r gepakt I m diwig wti va lien I K lajii on zijn mettfözH vond intti idftppndo In looronvrfo twee anderni zaten fn ti t ooi to kaartra K4nderfn lUf tiraiiu zocJiton kwamen MUiitir in hst bo éi t ifeo en ma jktea ajanw Daar düor kom hij s Krt Mng mn 12 nur vat woixk n Driö van do giïvai t officie rep lioptni op 11 weg en zeW Ti dat ï it HninitI Vwerkm d n uit Ixindiwi waren die wMk xa liten PoIiAlo op fietaeo jwekl de w igun af naar cbe indurim dfio iWK r OeL zijn Op da kaarten die bij de gnivaiigc ncn g£rvond n zijn warw da wegen di iianr ilo OostkiKH voerdinn hiidn lijk aan Straatgevecfaten Ta Turyn en Milaan xouden volgens geruchten nieuvre revolutionaire straatgevediten geleverd zlJn waarbij dooden en gewonden vielen V roord Ung van Soechomlinof Soecbomlinof is tot levenslange dwangarbaid veroordeeld ZUn vrouw is vrügeeproken Konülof m raede beaehuldlgden Komilof en andere bÜ de rebellie betrokken officieren aljn naar de stad Bykhof in de provincie Mohilef overgebracht waar tU tot hu procea xullen verblijven D laak Kornltof Ten einde d waarheid vast te stellen aangaande de laak Komilof is de Vooriooplge Regeering voornemens een officieel communiqué uit te geven hetwelk een einde moet maken aan laaterlyke beweringen aangaande dit onderwerp die tot bepaald doel hebben de politieke repuUtie van den ministerpresident te benadeelen en hem te retpUeht n i Jn poat te verlaten Korenaky preöióitint der r a p u b i i e k De PetorHburgBCfco Ilt 3 verneemt dat KcTonBky o i hoini ht noodigw goKftg to von 5ha i toi pretddenl va dv UwfuSsctio reT iibWfk uitgwroe jea zal wor éea Do nationailiteUenlc w eelio De Tliiirti vornetwU uit Ode a dat te Kief m conterentio ia gchomkn van vi rteg ViwoordSger van 40 verscAiJillendu MUIonaJibeHen dio in Kufltand wonen Hot voomaaniflto punt van i e reiiing wat oon optoodng te ylndon voor de kwosüo van het vwltrijgen va zrffbeBtuiir van ito ra eon in w edüratlef staatHv erband DeBuNiisehegesanttePariJa De benoeming van Maklakoff tot Russische gezant te ParQi wordt thans officieel beve gd D4 constituear nd vergadering Het Russisch ministerie van blnnenland che caken deelt mede dat het aantal kiezen voor de constitueerende vergadering ongeveer 90 milUoen beloopt De kosten van de verkiezingen woiden op 100 milUoen roebet geKhat R s b e 111 1 d F ntanit moet dei aubonUaatte der HoidRten een orn lgi karakter aannonea In Wtborg MKi hrt reeds jwover zijn g kmiicn dat ctllviiwm zic4i niet op rtraat dlirven v w oonen uil vrec door fc sOl datrti IR worden nwergtwiDlioten De me ndk rh d der voorloopigo regeoring te Petrograd t er voor een Mrafexpeditte Mar Wiborg o cendeD Iw iK nii Oiinjar ïaarotirtrit wordt fjeiioiix n nl KereniJvt wi f Ut iViroffrad ierugffeéiefrd zal zijni Finland wil tloh afeobolden Aan de Mi maecro wonSli uit Pairograd gieaiojdi dü alle partijen in Finland frotft ti fon d e HuMlrtdiu regeering uia cni De burg orliJke en eociatMlUifiie partijen ondt rliandHwi ovw sta ypen om Finland ven HuAlaiHli ai te M4 eidie i en lot oen onafliaiA 1 4 Ijken Htaat uit te roe puu DUilMASUN Hoe men den brandstoffmnood beatrQdt In Denemarken heeft men vertelt de N R Gt met dezelfde moeilükheden met de brandatofvoorzloiing te kampen als hier te lande en elders Daardoor is men er toe gekomen het oude denkbeeld van den Deenschen uitvinder La Cour die in 1908 stierf weer op te vatten Hij was op de gedachte gekomen om electrlschm stroom te maken uit het arbeidsvermogen van den wind en bouwde daartoe bif wijze van proef een windmolen bi Aakov Het gelukte hem de moeilijkheden die het gevolg waren deels van de ongestadigheid van den wind deels van de windstilte te overwinnen De wieken van den moten hadden een bijzonderen vorm die ze in staat stelde zooveri mogelijk profijt van den wind te trekken Om ziJn molen in gestadigen gang te houden bedacht La Cour een regulator De verkregeoi electrici teit werd in accumulatoren opgehoopt Veel wil heeft La Cour echter niet van zifn uitvinding gehad Dieselmotoren en zuiggas verdrongen den wind als drijfkracht zoodat toen de oorlog uitbrak er geen tieii electriciteitsfabrieken meer vwreA die vol gene zijn vinding werkten Doch thans werken Juist deze nog altijd door en Politiken meldt nu dat in den loop van dit Jaar 200 Deensche electrlciteitsfabrieken hun bedrijf voor windkracht zullen inrichten De proefmolen van La Cour bjj Askov staat nu onder leiding van den ingenieur Knudsen en levert behalve licht kracht voor de landbouwnijverheid en de kleine industrie in die buurt In het laatste Jaar heeft hij 14 000 kilowatturen geproduceerd die Askov en den omtrek sis licht en drijfkracht gebruikten voor 2100 gloeilampen en werktuigen met 130 paardekrachten CHINA RebelUe Het garnizoen van de strat sche paa Linling ten Zuiden van Lunan heeft zich onafhankelijk van de centrale regeering verklaard De jebeltie is aangestookt door leiders uit het Zuiden Er ia een poging gedaan om Lucan in bezit te krijgen waarop de generaal van het Koorden die onlangs benoemd is tot gouverneur van Kloengsi troepen naar Lunan heeft gezonden om de rebellen bij te staan VREDESBEHOEnNGEy Ztki Mo i tu niauwo vrodloavoorateH douwP De WewtailiJSter iaaeito vericlaart lat iT tedtenwi zijn die er op wijzen dat hot laatHte woord imake d vredeebtiiMH ing ii van den Paiw nog niiH giv tproken ié Het blad verwijst naar het berioht van de Weser Zoitunie diat de Paua Duiltenhland zal vroigcn of het Dtiilttdie antwoord op zi vrakBDOta ook botreitkingi heeft op Hdkgig en diat Duitachland daarop met ja zal antwoopdon Wij zullen verwtandlg doen vervolgt de We ünin tieT ïaarttc out Jiieromtreait niet te go looveii toldèt wij Jiot officieel van de Duiteclie regeerlngi vernosfton hebben Het nKMii do Duhswhe reg ering Bad Ort zij Am Paua artwoord gaf vrij duidelijk zjijn geworden dat alleen algetueenheden zonder bewijzoQ van haar werkelijke bodoeHngtm de onderhandelingen niet in een ver ier aliwJStiiiï wmden voaren De Paus en de Muzelmannen Het Weensche Korr Bur meldt dat een comité van Indische Mohammedanen in een buitengewone vergadering besloot een motie tot den Paus te richten waarin Zijne Heiligheid opmerkzaam gemaakt Wordt op de MtAammedaansche landen Marokko Tunis Algiers Tripoli Bgypte PerziÖ en in het bijzonder op Indië welke landen niet opgehouden hebben hun vasten wil te verkcmdigen om in vrijheid te leven een vrijheid die gebasseerd moet zijn op de homogeniteit hunner bevolkingen en de eenheid dra geloofs Brnmmojksm Duitecli watn vUegtnlg neergeschoten Over het gebeurde met de twee Duitsehe vtiegtuigan nmeemt de Tel en ook het Vad uit VUssingen Dinsdagmiddag ongevew 6 uur moest een groote Duitsehe hydroplaan een noodlanding doen niet ver van de Zeeuwsch Vlaamfche kust bij Kadzand en het daar geatationneerde Nederlandsche onderzoekingsraartuig Een der inzittende aviateurs werd door dit vaartuig ovet enomen de andere wilde cijn machine niet verlaten I h moest de onwillige ook daartoe o rgaan maar paa was hij aan tword of twee Duitsehe vliegtmgen verschenen en kwamen traven Nedertandsch grondgebied De Nederlandsche torpedolwot nam hen onder vuur en wilde toen aij daarop verdwenen tot intemeeren overgaan Eensklaps veraehenm er viJf of ces Duitsehe vliegtuigen van Zeebmgge Drie doDuitsehe hy roplanen kwamen n heel eind boven Nedériandsch gebied De andere bleven wat achter en een zelfs vrij ver waar kchijnlijk om te waken tegen Britten Een der drie eerste kwam zeer dicht bij de torpedoboot Br iat i twee mannen In de be tuurdar n een reeds bejaad officier nUs Bchien da ftotltle commandant Dexe laatata stond te roepen en te tieren en wilde blijkbaar een gesprek aangaan over te toriaal gebied De commandant van het marinevaartuig gebood hem te stoppen maar de DuitBcher weigarde Een waanohuwingaschot boven de machine had tot gevolg dat de Duitacher trachtte te ontsnappen Deze tweede hydroplaan zal wet de aandacht van de beschadigde geïnterneerde machine hebben moeten afleiden zoodat de andere vliegtuigen die er om weefden haar Itonden wegsleepen maar voor ontsnapping was het nu te laat De marinier der torpedol oot stonden met het geweer bij de verschansing De eomandant gebood vuur en een salvo barstte los We moeten er bijvoegen dat boven de torpedoboot verdachte rookwolkjes van barstende projectielen zichtbaar waren Men weet niet vanwaar ze Inramen Een aantal kogels trof de Duitsehe hydroplaan die bad willen vluchten De bestuurder stortte achterover de topedoboot botste tegen de schuitjes van het vliegtuig Splinters vlogen op Blijkbaar onder den indruk van dit fiink optreden kwam de officier op de torpedoboot over De geraakte vlieger stond nog op wankelend en bloedend strompelde hj tot bM het Hollandsche schip ïch bin verwundeti riep hy Men haalde hem aan dek Een andere Duitscher kwam boven de torpedoboot Ook hij werd onde vuur genomen en moet geraakt ïün De anderen bleven wel In t zicht maar t eenigen afstand De torpedoboot vertrok De gewonde werd aan board verl onden Zoo waren er nu vier Duitsehe aviateurs gevangen De torpedoboot bracht ze te Vlissingen aan wal een dokter der marine onderzocht en behandelde onmiddellijk den gekwetste Deze is door twee kogels in de borat getroffen en werd naar het ziekenhuis getansporteerd Kaareen De Minister van Landbouw heeft onder wijziging in zooverre van zijne twschikking van 20 April 1917 I Iwpaald dat de maximumprijs voor kaarsen in den kleinhandel S f 0 60 per pak van 300 gram netto niet zal gelden voor was en vetkaarsen n vastgesteld een maxin umprijs in den kleinhandel voor waskaarsen ten bedrage van a Ie qualiteit ƒ 2 26 per K G b 2e qualiteit 2 20 per K G c 3e qualiteit ƒ 2 16 per H K G vastgesteld maximumprijzen in den kleinhandel voer vetkaarsen van 1 70 per K G vastgesteld een maximumprijs voor waa benoodigd voor de vervaardiging van kericwaskaarsen voor den tusschenhandel Um bedrage Tan a Ie qualiteit ƒ 1 90 per K Q b 2e qualiteit ƒ 1 86 per K G c Se qualibrït ƒ 1 80 per K G Voor deze priizen zal geleverd moeten vruvu MUI f KeCtwwM anieiif ab Kanten Aan personen die kaarsen maken vot eisen gebruik zal eene prijsverhooging van It per K G in rekening kunnen worden gebraciit De KMingia te Ldden Giaten iiToormiddwgi braioht do Kmiingin wn iMJzoek aan Ledd em vea g zold van den ice axtkiiiraal Baudin kapitdn ter z e r ilooft ïraaflandl den ordonnanoe ofhcier juajoor SdiiÜ en reuio Ëix Te kwart voor uflg n airrivocrd © n M per auto aan de Kweekaobool voor de Zeevaart waar Ujf door dö oouttniseie van oppcrtoettlcht en befceer en den eomman daiit werd ontvangen De Koningin woon de de orfenin dor adlsp ondcjxiffidoren bij en bw iolitte o döama het ge Kww H M biiaocdt daarna het Militair Invalidenliui aan flem Hoogem Rfjadijk en het lOTenaiitJddietöibureau aan do Viec imarkt Vradeibeweging Het beetuur vanden Nederl AntiOorlog Raad vormende ht Bureau der Centrale Organiaatie vooreen Duurzamen Vrede ontving gisteren oficieel bericht van den OostenrijkHongaalchen gezant alhier dat de Ooatenrijk Hongurache regeering gaarne bereid is aan de den der internationale studie comiasies die iet studie congros voor een Volkerenbond te em op 15 October a s hopn bij te wonen d voor dit doel te verleenen Nedartiindar genanveld In den ouderdom n 21 jaren is by Verdun gesneuvel de hoer jhr O van Ho endorp aon van graaf en gravin Van Hogendoi Deballeau Alschafflig van Berst Klasse Naar aanleiding van ht bericht als Bouden de oorwegdirwies overwegen de eerste en twee as op te heffen verneemt de Tt dat dic bericht onjuist is Wel walt overwogen de eerste klas op te effen Gtdenkteekvn Tydeman B on W van TIel atelleu ét p j voor do actlietEkingi te aanvftAnk vjm het Itoretijeeld van wijlen mr Mf rydeiiian Jr sedert hljpia 35 jaren do Up dfAtritit Tiet naar de Tweede Kam j gffVMirdigd He gWsoheok wordt g bodva door de HtMraie fciozorv in hgi dtetrict Tïel InteraathHsale Jaari e rs Naar het U D renwewi zal eve g h vorige jaar ook tljdien de Twa Jaarbeuw te Ütredit een Internatloi Jaarbouri wordien g ihoudien een Jat bourfl Hpedaal bestttudl voor artikelen Aen vreeiiute dia op de eigenlijke Jat bf ira waeif Heen NGfïcrIandBcl Fabr kaal erhawl ld wordt gwn pioattt kunnen Miidim Di liktL niaüonBjo Jaarbeure zaj gevttitigd worden In een porc 4 dat tlian in arbouw 1 op dui Voorstraat De artilteet Jan an dier Lip bouwt daar een grooie eho TOoui uM boven woningen en het is dat gebouw dat voor d Intern JaarlM urn gehuurd is voor den tijd gedu rend iHke de Tweede Jaarbeur zal wordiii gehouden Reeds heeft aven aan Dierenbescherming Het hoofdibefetmir der Nederlandööhe Verct Higing lot Besohwiiiingi van Dieren lietTlt aan de Minist rBi van Lan ïbouw Nijvea eid en Hwidel m van JuctUie adnisacn graonden waarin wordt gezcRd dat van ver rtll ide zijden bij de vere niiglngi verdoeken zijn Ingekomen om zoo mogelijk in te grijpen in d n toe stuml ihe thane hij dei KiportrfatAterij to Ho van HoUandi hewoht in verband met do daar voor den errport naar J ngöland aanwezige ktoc en die nie worden g i tadit en dfedifl Ive dagen lang op een stuk grond zondeir emaM MAAmECELBN Broodbeaparing Het Bureau voor Mededeelingen Inzake de Voedselvoorziening vraagt aandacht voor het volgende Tengevolge van een betreurenswaardig misverstand bij den samensteller dezer mededeelingen is eenige dagen geleden aan de bezoekers van restaurants de raad gegeven zelf wat brood of beschuit mede te brengen indien zij op het gebruik daarvan bij den maaltijd prijs stellen In werkelijkheid is het tegendeel voorgeschreven Elk gebruik van brood bij de maaltijden is In restaurants strikt verboden en aan de gemeentebesturen wordt dan ook verzocht daaraan streng de hand te houden Wie een schotel of een meer uitgebreiden maaltijd wenscht te gebruiken moet zich van brood onthouden De restaurateur mag in dat geval geen bropd verstreldcen en evenmin toelaten dat de bezoekers zelfs brood medebrengt Het Is ook duidelijk dat anders het voorschrift niet zou werken In de richting van broodtMsparing wat uit den aard der zaak de bedoeling is Het Is nuttig ook nog op het volgende te wijzen De heriiaalde aanmaning om zoo zuinig mogelijk op brood ta zifn en dit indien het kan door andere voedingsmiddelen te vervangen heeft aanleiding gegeven tot de opmerking dat het wegene de gedwongen gasen kolenbesparing uiterst moeilijk is in dit opzicht mede te werken spreekt van zelf dat Ieder voor zich zelf motA uitmaken In hoeverre hij in eigen huls bim de aabheveling tot zuinigheid met brood gevolg kan veyen Het gebruik van een warmen maattljd zal ongetwijfeld vaak moeilijk zijn niaar zeer dikwijls xal het mogelijk zifn het brood te vervangen door een kouden schotel In iedor geval blifft het wenschelijk dat ieder dia daartoe maar eenigazins in staat is streve naar beperking van bet broodgebruik De levansmlddalanvoonlenliig Uen bericht nader nit de soo d6m Kamerfractie aan Het Volk dat vanwege de Re eering is te kennen gegeven dat binnenkort een snppletoire begroofcing kan worden verwacht waarin gelden voor de levensmiddelenvoorzieningeallen worden aangevraagd b welker behandeling deze isaak spoedig in vollen omvang zal Icnnnen ter sprake komen De fractie heeft na deze mededeeling van het aanvragen eener interpellatie afgezien VoldtMiwIe snlkar Het Bureau voor Mededeelingen in zake de voedselvoorziening meldt £ r bestaat blijkbaar eenige ongerustheid onder het publiek over de suiker Daarvoor is inderdaad geen enkele aanleiding Met stelligheid kan worden verzekerd dat er voldoende suiker is voor de behoefte en dat aan verhooging der winkelpr sen niet wordt gedaoht Ten opziohte van dit artikel kan men dus volkomen gerost zgn UltvoarverbtHl vafl sljde tJit Oldenzaal wordt gemdld dat met ingang van 1 October a s alle tiitvoer van zgde en zijden artikelen nit Duitaohland naar ons land zal worden verboden Boraaa Vervoer De minister van landbouw maakt bekend dat als onderdeel der afde ling GrisisEaken aan z n deputement een bureau Vervoer is ingesteld Belanghebbenden worden verzocht Eioh in vervoersaanselegenheden te wonden tot de afdeeling Crisiszaken Kneuterdyk 8 Den Haag St ot De minister van landbouw brengt ter kennis van belanghebbenden dat het Rgksbureao voor de Distributie van Qraan on Meel en het Bureau Uitvaren van Schepen van 1 October aanstaande af is verplaatst naar Bad huisweg 14B 147 te Scheveningeo 3t ct Be SehMf T ar en da Oorlog Verscheping van AmerikaaRsehe goederen uit Rotterdam Het Hbid ttUleent een berioht Mn da Wali treet News waarin geraeW wordt dat de ver ohe iig van de detHi lal door Alijtrika aangekochte Duitflolio on Oo leiiTijkiacilie goederen welke door Kngeland niet weixlen doorgelatem en daairom in HotterdiMJi inocBten blijfven ngg n n ia toegiestaan De waarde van d e giool i ren niioet eenige miilioenen döJiaJs bodragai Van dezo verscheping willen echter Tiijn uitgertotÉtt d artikeien wWke f Rolterdlam fuinkwanten nadat de diplomatieêta l trefeklngen tuseohen d Verefsilftde Stalwi en t oetenrilt en Duttsohland verbroken waren LAND SN ZESMA€irr Inlijving licbtlng 1S18 en uitstel van eerste oefening In bet tijdvak van 22 28 October 1917 zal worden ingelijfd gedeelte van de getallen der diens lichtigon van de lichting 1918 toegewezen aan de regimenten veldartilierie en aan het korps rijdende art Ten aanzien van dienstplichtigen van vorige lichtingen die uitstel of verlenging van uitstel van eerste oefening hebben tot het tijdvak waarin de dienstplichtigen der lichting van 1918 toegewezen aan de regimenten veldart en aan het korps rijdende art moetoi worden Ingelijfd wordt dit uitstel of deze verlenging van uitstel geacht te zün verleend tot het tijdvak waarin het overschietend gedeelte van de dienstplichtigen dier lichting toegewezen aan vorent edoelde korpsen zal worden ingelijfd Nader zal worden l ekend gemaakt h t tijdvak waarin deze inlijving zal geschieden De schaarschte aan vaste brand toflfen en noodmaatregelen Banalnancwd In een onderhond dat de heeren Lang en citroen te Amsterdam resp in hun kwaliteit als vooreitter van de Nederlaudsohe Vereeniging De Rywiel en Automobiel Induatrie en secr der Kon Nederlandsche Motor en Wielrijders Vereeniging met de Toew aingscommissie voor Benzine hadden wees de commissie er op dat de aanwezige voorraden benzine zoo gering zgn dat zelfs indien de vermenging met spiritus kan worden voortgezet de industrieën met een rantsoeneering van hoogstens 60 niet langer dan vier maanden kunnen worden voorzien Stopsetten van warken aan bet I S WIlhalmlnalMnaal Naar de N R Ct verneemt zoJ en de werkzaamheden aan het Wilhel minakanaal eeratdaags worden stopgezet wegen gebrek aan steenkolen Aftresnaden van gas Te Haarlem zgn in September 175 ingezetenen afgesaeden wegens te veel gasverbruik IITBEDS KAMBB Vergaidering vaa Woenödag 2ö September iV TVOlg Do heer R a t g o r d a r repUcoerde Hij utioeiidiB dat die Kamer op het oogenblik over niet genoeg gegicvend beebliikl om in beiachouwingeni te tredami over d a toestand Spr verzocht den Minister vao Binnenl Zaken m rd er0 inlicètingea te verscharffeo De regeJuig dtea brandötoffemietri butilti afwijkenidi Wan andiere Ictvenamidd dlclidliHllrfbutie acI Ui Mlpr gic en ooee De ooitiiinalBaefj stataa buitem ailletf haodelen buiten dö verftn woordt4ij ch id der gemeentcfbeötureo ont en reeds ontbrekMi de berichten omtrent mieBtardlwi niet Do heer Do Jong o I verzocht laUohtingen te veirsohadeii In Comiil S griu raal Niaar öpr meening eteoht de organiwtle vap do brandWcrffemvoorziening dringend vei botoring De heer 3 o h a p e r B d merkt op dat d e inlorpellatio niet ve d zal uitwerKen Do Miniête kan zicii er op beroken dat hij de vragen te laat heeft ontvangen terwijl de tweeslaohlagheidl der vragen ook aal lejden tot nïlshikkjngi Dan gelooft pr ook du het el te laat zal zijn om do prijen der gedMribueerdte hoenreelheden te verlagen o m i zou een regeling moeten itreffem om het beidrag dat te voed betaaid ia terug te geven De bruinkool nnoet naar apt incening in beslag genomen worden het Us een product vui Ncdlerlandec eni bodleu en men heeh het dringend noo gi De heer Nolens r k betoogde dat het ndet gewenfloht i veredhiUmdfe bij2 iïderheden officieel b Aend te maken Spr veniocht ook de löijndirMtieBi niet Bonder grond te besohuhHgen dht de productie der Limburgöche mijnen grooter zou kunnen zijn Spr dtong voorta aan in verband roet dtei vervoerkweetie opkanaUsBitle der Maae De beer Toentftr v dL maakte er ohülwide opmerkingen over do dlËaributie en wees op het groote hehmg van deze zaak voor het NederlatM iGiiei volk De heer van Hamei u l betoogde dat anen rekening bouden moet met twee vraagstukken Hoe verfaoogen wij den aanvoer en hoe verboogen wij te binDwlandache productie In verband m t dit laatste Ut apecioal ook de vorvwrgarantla vaa beteefceois 1 lc T aan fccl t iiiöoht naar pr nu Dtng tearaan wi l wordeul bwUi di ty ir vroeg 4 het niet gewofiKi it zou zipi e i v TV ciFdlctator san te Meiktt Het verwWMterde Jïpr ook wau oiiii de KxportCentraJe er nog nik i Zij zon aan deze zaken kunnen liWpeo u Minóflter van HlnnonlandN i Za t n de l eer Cori van dar LIndtn wees er op dat de onderiiand elmgcn op den gaedtn weg zijn De grootste oorziö itigiheid djenit eohler t wordien n racht De Minister van Ijmdlouw do hoor Posthuma erkende dot hier Ie lande brandlfcrtof m biiuiwigekoimii 1 voor f n org ni atia I e Minister hoeft daarvan niet t geweten voor het in dw Maden stond De biuuodiüKorfencioamii ffiif zijn itugï Etield ill ovei leg jiiet Üv burg iiK ter Bpr betwiiatte dat d eee or anl wtte grootti hpKware i niüt mich brengitj Indien er lu luHlandeii plaits liel ben Jan verzoekt de Minister hem mededeeling te doen van de feiten Do l egeoring heeft llianM nog niet dlu middicjen ow h t vervoer trt ngelcni eipoedlg ial een dlewbeIreffendl vooTBted hij do KaJiwir worden ingezonden De Minister veiWdit hem op te geven weike de pJaateibn aajn wanr men men meor koiP heeft jontvangen dan het ranti oen bediraagt De heer 11 u t g e r e a r kwan nib eeaj aan tteft woord en amdfe voor d Verdere beliaiidleiing der inlerpcJlatle op een nader Ie bepaden dlag voort te zi l ten Dit voowtn in atenWndngj gebraoht werd erworpen r e Kamer ging daarop uiteen tot 10 Detober GISMENODE BfiRIIHTEN Een bekeerde Pater Van den Elzen de nan die op de vergadering van minister Poithuma met de leiders der boeren den hatelijkaten vorm wist te vinden om gebrek aan medewerking te bemantelen is ten deele bekeerd Hij schrijft aan het Huisgezin dat hij na de concessies van den minister zich niet meer verplicht rekent slet den Iraeren af te raden rogge en tarwe te zaaien Aan den eisch dat de boer ten aanzien van de broodvoeding zal worden bevoordeeld zal vreest hij toch wel niet worden voldaan nu op de vergadering in quaestie het Kamerlid van Wichen den eisch der boeren dienaangaande aan overdreven egoïsme toeBcheef De pater sommeert het Kamerlid den minister mede te deelen dat hij uit onnadenkwdheid heeft gdiandeldt Heerlijke koffie Hoe tegenwoordig al het mogelijke wordt gedaan om toch ook iets mee te krijgen van de oorl swinst al is het ook op een wijze die geen licht mag zien moge blijken uit het volgende verhaal van de N Ct Als een loopend vuurtje ging in de buurt van den winkelier Krikhaan te Almelo het gerucht dat hij koffie verkocht zonder d t men daarbij lichamen ban broodkaarten behoefde af te geven In een minimum van tijd was K dan ook zijn koffie kwijt Toen men echter de koffie wilde drinken was ze ongenietbaar De pdlitie kreeg hiervan de l cht en stelde een onderzoek in Nu bleek dat K afval van koffie bestaande uit stukjes van koffletroonen koffiedoppen stokjes steentjes zand enx dat In branderijen voor ten hoogste 10 cent per pond wordt verkocht aan den man bracht voor een gulden per pond Een bakker te Almelo kocht de vorige week het goedje van een koffiebranderij te Stadskanaal voor 10 cent en deed het nog denzelfden dag over aan een collega voor SO cent per pond Deze droogde het wat in zijn oven en vericoeht het ook weer dienselfden dag aan een winkelier voor 60 cent per pond Laatstgenoemde wist er blijkbsar geen weg mee want een week later leverde hij het weer terug aan den verkooper voor 60 cent per pond Vervolgens ging het weer over aan een vierde voor 80 cent per pond en kwam het ten slotte in het bezit van Krikhaan voor 87 cent per pond Daurder ooBranten In verband met de voortdurwidé Stijging van den pöpierprijB zullen toaao mimmerB van de groote dagbladen nvet ingang van 1 Ootober 1 oent pornuminor kosten Paö ootangs werd do prije van 5 cent op 6 cent geliracht Nu komt or nog 1 cmt bij Inbraak met geweldpleging Te Hees N B ia ingëfcrrfcen In do villa van dr Van der Weijlen die afwez waa Zi eobteigenooto echter werd dotff een drietal personen zwaar iittfihandeild zoodat ziij het bewiietai verloor Nfidai zij weer bij kennie waagokoa en dwongen de dSeven haar die l orgplaatsen van geld en looetbaarheden aan te wijzen Twee honderrf giulden een gouden bOT logo en eenig zHver vl toen Een inhrekerfl ate bult in handen Fr ifl f 100 belooning op de ontdekking der daders gewteW BXNNISOBTirrQSIf Tae en Paardenraarkt te Gavda BURGlfMIilfSTER en WETHOUDERS van GDUDA maken bekend dat aldaar Dondeöfag 18 October a 8 eene JaarMikt van Vee en Vrijdag 19 October sA oeoe PaardCTi nwrkt zuHen gehouden worden BungemoeHter ea Wethouders voorn j VAN gadl n Lo B Do Secretari M VAN inm VEUB fiouda 32 eeïJtetaber 1917 Distribatle van thee en koffie BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de oircolaire d d 22 Sqrtember 1917 no 665 afdeeling Crisissaken bureau A Z van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel brengen ter algemeene kennis dat van 1 tot en met 4 October 1917 iedere verkoop en aflevering van thee en kofl e verboden ia ÏL dat van 5 tot en met 13 October 1917 de veAoop en aflevering aan het publiek zal geoorioofd zijn van hetzij e n H ons thee hotiü een H ons koffie zulks ter keuze van den kooper en tegen inneming van het middenstuk eener broodkaart aanvuUlngakaarten daaronder niet begrepen op welke is vermeld dat zij geldt voor de 28e week dat de eventueel bestaande verplichting tot inlevering van broodkaarten wiergeldigheidsduur verstreken is wordt opgeheven voor die kaarten op welke is vermeld dat zii geldig zijn voor de 28e week dat ieder die de middenstukken van broodkaarten in ontvangst neemt tegen aflevering van thee en koffie zich daarmedeverplicht ten behoeve van het T K D af te dragen 1 cent per middenstuk van broodkaarten op welke is vermeld dat iJ gelden voor de 26e week 1 cent voor ieder 4 tal middenstukken van broodkaarten op welke is vermeld dat zü gelden voor de 23é week 1 cent voor ieder 4 tal middenstukken van broodkaarten op welke is vermeld dat zU gelden voor de 28e week dat in afwijking van het vroeger bepaalde leveranciers koffiebranders en theepakkers slechU van 3 tot en met 10 October 1917 aan winkeliers thee en koffie zullen mogen afleveren en zulks por middenstuk eener broodkaart op welke is vermeld dat zii geldt voor de 26e week hetzü een ons thee of een ons koffie mits gelijktijdig het sub IV bedoelde bedrag daarvoor wordt Ingezonden dat de aflevering van thee en koffieaan winkeliers tegen inzending van doorhen van verbruikers na verkoop van thee en koffie ingenomen middenslukken vanbroodkaarten op welke is vermeH dat zij gelden voor de 28e week b oudens nadere voorziening is verboden VIL dat alle tot heden bestaande regelingen betreffende distributie van thee en koffie voor zooverre niet in strijd met het hierboven medegedeelde tot nadere aankondiging gehandhaafd blijven Gouda den 27 September 1917 Burgemeester en Wethouders voorn J VAN GALEN L0 B De Secretris M VAN DER VEUR Distributie van Iwter De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op de circulaire d d 26 September 1917 no 697 afdeeling Crisiszaken bureau Algemeene Zaken van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel brengt ter algemeene kennis dat door vorengenoemden Minister nader het volgende is Iwpaahl a dat de aflevering en het verroer van boter lijn vertraden b het sub a vermelde verbod is niet toepasselijk lo personen of vereenigingen van personen die als producent of grossier zijn ingeschreven bij de Rijkscommissie van Toezidit op de Botervereeniging 2o winkeliers die hun Irater uitsluitend Iratrekken van ingeschreven producenten of grossiers 3o hoeveellieden van 6 K G of minder c in de gevallen sub b lo en 2o moet het vervoer worden gedekt door een vervoeri wijs af te geven door de sub b lo genoemde Rijlócommissie Gouda den 27 September 1917 De Burgemeester voornoemd J VAN GALEN Lo B Aflevering van aardappelen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de circulaire d d 26 Septemtwr 1917 no 601 B afdeeling Crisiszaken bureau Algemeene Zaken van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel brengen ter algemeene kennis dat het verboden is om aan verbruikers aardappelen af te leveren In grootere hoeveelheid dan vereischt is voor dadelijk gebruik Gouda den 27 September 1917 Burgemeester m Wethouders voorn J VAN GALEN L0 B De Secretaris M VAN DER VEUa Vervoer en aflevering van aardappelen BURGEMBPSTBR en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de clreulaira d d 24 September 1917 no 601 C afdeeling Crisiszaken bureau Algemeene Zaken van den Ministar van Landbouw Nijverheid en Handel brengen ter algemeene kennis dat door vorengenoemden Minister de navolgende t epatingen ziJn getroffen voor het vervoer en de aflevering van aardappelen Artikel 1 Hei Is verboden aardappelen onverschillig van welke soort ta vervoeren en af te leveren Vui de t edoelde verboden kan door de Rijkscommissie van Toezicht op de Aardappelvereeniging R C T onthefHng worden verieend tmder daarbij te stellen voorwaar Artikel 2 Het verbod van verroer is niet van to passing op a vervoer van het v d naar da opslagplaats van den verbouwer mits zulks geschiedt langs dm kortst mogelijken weg en niet tuBschen sonB Hidergang en 2 lutr na z nsopgaBg b vervoer van partyen die op 24 September 1917 reeds in schip of wagon geladen waren c vervow ter uitvoering van een opdracht tot aflevering door d Aardappelverceniging of een harer vertegenwoordigers xooals nader omschreven in artikel 3 en gedekt door een schriftelijke verveervergunningder B C T Artikel S Van het varbod tot aflevwing kan door de Aardappelvereenlging 0 een harer vertegenwoordigers ontheffing worden verleend door middel van eene scjliriftelijke opdracht tot aflevering ArUkel 4 De aflevering van aardapiwlen geschiedt uitsluitend aan de Gemeentebesturen ook voor zoover tMtreft de voorziening in de t ehöef ten van het leger Het rantsoen per hoofd van de bevolking kinderen beneden den leeftijd van één Jaar niet medegerekend wordt behoudens nadere voorziening bepaald op 4 K G per week Artikel 6 Door de gemeente kan aan hen bekende aardappelhandelaren ontheffing worden verleend van het vertrad van vervoer en van aflevering van aardappelen voor zoover dat vervoer zal geschieden binnen de grenzen der Gemeente en zoowel het vervoer als de aflevering rchtstreeks verband houden met de geoorloofde voorziening van verbruikers in hunne behoefte aan aardappelen vastgesteld met inachtneming van de door de Regeering bevolen rantsomen en de door de Gemeente getroffen of nader te treffen dis tributiebepalingen voor aardappelen Aan de hiervoren genoemde handelaren wordt door de Gemeenten zoo spoedig mogelijk een legitimatiebewijs uitgereikt ledere handelaar is verplicht op straffe van intrekking der hem verleende ontheffing dat bewijs bij zich te dragen en op eerste vordering te vertoonen steeds wanneer hij aardappelen vervoert en of aflevert Artikel 6 Het verbod van vervoer van aardappelen is niet van toepassing op vervoer binnen de grenzen eener Gemeente tot eene hoeveelheid van ten hoogste 10 K G Gouda den 27 September 1917 Burgemeester en Wethouders voorn J VAN GALEN L0 B De Secretaris M VAN DER VEUR STADBNIBUWa aOUDA 27 September 1917 Valsche rantsoeneeriagsbons UU een door de i oBti ingjwteld onderzoek ia gebleken dat wiert geruimen lijd de in deze geuntteate bet laau liè rant t oene9 ii gifflK i door een dit l van hitp re ï H rseener drukkenaliniifl tt droersitedC op bedeklo wijfBo vaJwAeliik werd nageiitaalct V D02A alif ohie on t ji door de vrouwA Pa kinderen dan uitgigovea by len Inkbop von regeerlng 9artiL 4 i Dat dit op liwttge wijze geBchiedUe blijkt w l uit het fejt dat vrouwen het lieteBfroorkonten dat die vadacihe Iran werketiik in bonbotikjog aianiweizig wareiu dOor bij den wiiUieHer te zeggen ik hel ze er al uilgeaohe rd o ik zal ze er we even voor u ui rfieuren Het gwvolg biervan waai dat tametilc groote hoeveelheden reigeering BirtlkeIen werden verkocJït óp vaihwdie panleofmoeriiigNbons Hoewel ddt naar rnew Vftnuoedt rinvU g floliieïkllo in den tijd van döaleolMüaard ap Rden in het voorjaar van dit jaar werd door de politie bij dp door wlnke Uer9 ingeleverde rantflOeneerlng lrane voornantHijk in grooten gietale tjon 59 eanÜ lro fen op wHke bon in de eenrte week van deao maand ri Ht moolit worden veretrekt De vehïche ranl0oeneer4ngkAranri werden door die poiitle Jn hwiaig genonwn en togen de l etroklG nen sltancdie tegen de vrouwen die de valeniJie bon uitgaven procet verbaal opgemaakt rea eoUevelijk ter zake valdohheld in geHiohrillen en het opzotteilijk gebrtiLIJ maken daarvan als ware het 00 ht en onvervalsobi Arrestede fiieteron i aangt thouden oen logementga van een logtvient aan de Dogen verdacht van het plegen van niet nader lo noemen luuideltngen met kinderen De polhio he de mak tn banden De heer J van de Linde aiUer komt vóör als nuRuner twee op de voordracht voor deurwaarder bü het Kantongerecht te Schagen Ie AboaneweBlsvoorsteUIng Om aan het verlangen van velen gevolg te geven zat voor do Ie Alwnnementsvoorstelling in dra Nieuwen Schouwburg op Woensdag 8 October a s een Klein To meel voorstelling worden gegeven onder direetle van Oor van der Lugt Melsert Verschillende van de aardigste stukjes zullen worden opgevoerd waarbij o m de dames Else Mauhs Chrispijn Mulder en de heeren Chrispijn Jr Van Gasteren Eo Arnold enz hun medewerlüng verieenen In de groote plaatsen hadden deze voorstellingen een uitbundig succes Het is een amusanten avond van begin tot eind De bladen xijn dan ook één in hun lof Zooals dit te doen gebruikelijk is zullen de verschillende nummers worden afgewisseld door muziek waarvoor welwillend is aangeboden de strijkmuidc van het wielriJdersdepM alhier Ter gelegenheid van dexe serste voorstelling zal worden in gebruik graomen de nieuwe toegang tot de stelles en logeplaatsen rechts van den gewaan Ingang waar zich bieden en traven ook de garderobe voor die rangen bevindt Bovei fen Is fai den toin een tweeden nlt gang gemaakt waarvan echter alleen door rijtuigen gebruik gemaakt kan worden B08K00P De heer D Lankhuizen gemeenteuntvanger alhier is benoemd tot Fenniogmeester van De Voreenigde Polder in de plaats van den Heer M A Wiegaud Brass aan wien op tjn verzoek eervol ontslag is verleend Poldervergadsrlag mat nlslakte varrassing Men schrijft ons Ia de Woensdag I l gehouden vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van den Vereenigden Polder aan de oostzijde van de Gouwe on der Boskoop en Reenwijk werd aan heer M A Wiegend Bruss eervol ontslag verleend als penningmeester Op voorstel van het Bestuur werd vastgesteld dat de nieuwbenoemde functionaris eene aakeiyke borgstelling moest geven van f4000 Het Bestuur had voor de vacature opgemaakt een alphabetisoh tweetal n l de heer J JSrkelens boekhouder en administrateur en de heer D Lankhayzen gemeenteontvanger Hoewel beide candidaten in politiek opzicht tot de rechtscbe partijen behooren had naar men dacht geen enkel ingeland bezwaar om uit die voordracht te kiezen totdat ter elfder ure bekend werd dat er een afspraak bestond tusschen vele Roomsoh Katholieken ingelanden om hun stem nit te brengen 013 oen geloofsgenoot den heer a A Boekraad kleermaker en directeur der Hanzebank in het R K Patronaatsgebonw Ken ongewoon drukke vergadering voorkwam echter een stemmingsverraasiug Het voor bet Bestuur zeker aangename resultaat was dat gekozen werd zijn oandidaat de heer D Lankhnizen met 113 stemmen De Roomach Katholteke niet in t openbaar gestelde heer H A Boekraad verkreeg 6ti stemmen de heer J Krkelens 8 stemmen SPORT Programma voor Zondag a s Ie klasse A V O O Haarlem H B S Blauw wit U V V H V V Ajax Hercules Quick Sparta H F C D F C Ie klasse B D V S Amstel Feyenoord V V A Dordrecht Hormee Donoordia S V V t Gooi R F C Spartaan A F O 2e klasse A Edo R O H D E O Stormvogels V S V Z V V W F O Alcmaria 2e klasse B Olympia L V V L Casteleijn Ajax L O D E Kampong A W 2e klasse C D V V T O P P Welsink Jr Fortuna V Ü O Xerxes Unitas O V V Neptunes He klasse 0 Watergraafsmeer D W B L F O Alphen K Hemerik Res 2e kl C Hilversnm 2 Kampong 2 Hercules 2 U V V 3 Victoria 2 Voorwaarts 2 Uit den N V B In het weditrijdprogramma voor de 2e klasse O is een wgziging gekomen n l de uitwedstrijden van V U C op 14 Oct 11 en 26 Nov worden veranderdin thuiswedstrgden tegen dezelfde vereenigingen Het olnboostunm van Ajax Leiden is veranderd en geworden wit hemd zwarte broek roode kousomslagen Goudsche V B Hoewel de competitie indeeling van den G V B nog niet heeft plaats gehad en het bestuur door de plaatswissfliing nog niet geheel op orde is heeft de oompetitieleïder besloten reeds Zondag a s het gnnstig weer en disponibelo terreinen te benutten en een aanvang te maken met de competities In afwijking met zgn voorganger heeft de competitieleider kans gezien een programma samen te stellen tot en met 18 Nov dat als volgt luidt 30 Sept Alphen 2 Woerden Gouda 2 Zwaluwen Zwaluwen 2 Olympia 4 7 Oct Zwaluwen Woerden Alphen 2 Oonda 2 Woerden 2 Zwaluwen 2 Gouda 3 Olympia 4 14 Oct T O P 2 Zwaluwen Gouda 2 Alphen 2 Olrmpia 4 Zwaluwen 2 21 Oct Woerden T O P 2 Alphen 2 Olympiad Gouda 8 Woerden 2 28 Oct Alphen 2 T O P 2 Zwaluwen Olympia B Gouda S Zwaluwen 2 4 Nov T O P 2 Alphen 2 Woerden Gouda 2 Zwaluwen 2 Woerden 2 11 Nov Gouda 2 Olympia 3 Woerden Zwaluwen 18 Nov Woerden Alphen Olympia 3 T O P 2 Zwaluwen Gouda 2 Olympia 4 Gouda 3 wg vernamen verder nog dat het in bet voornamen ligt in da maaad December do wodstryden om hetWisselkruis 1916 17 todoen plaatsvinden en in het voorjaar die om het kruis 1917 ia il pktb rloht n GOUDA 27 September KAAS Aangevoerd 30 partijen Handel traag Ie Qual 68 50 gestempelde 00 60 BOTER Door regeeringsmaatregelen geen aanvoer VEEMARKT Melkvee goede aanvoer Handel traag ook de prijzen Vette varkens redelijken aanvoer Handel matig 4 56 par half K G Magere Biggen red aanvoer Handel Iets boter ƒ 0 76 1 25 per week vette Schapen goede aanvoer Handel matJg ƒ 28 aS Lammeren goede aanvoer Handel matig ƒ 18 24 nuclrtere Kalveren tfoede aanvoer Handel vrij wel ƒ 12 1 üraakalveren goede aanvoer Handel vrij wel ƒ 40 6 Fokkalveren 15 2 EIEREN weinig aanvoer Handel vrij wel ƒ 10 76 11 60 por 100 stuks 415 STAATS LOTERU Trakkinf vut Donderdag 27 S pt 20Wl No 6206 f 10001 Noi 4635 4804 10186 ƒ 400 Not 7339 18622 13674 ƒ 200 Noa 7486 0463 10660 18060 20641 lOO Noa 1066 1684 1014 2738 62611 7042 7747 8763 9361 10179 13604 13814 16078 1623J 16201 18429 19386 PriJMn v n ƒ 70 80 138 801 440 481 97 78i 810 882 1016 1063 1066 1166 1364 1873 1430 1666 1621 16 S 1971 2063 2260 2420 2433 2480 2600 2627 2629 2666 2694 2603 2674 2746 2764 2806 2866 2920 3030 8090 8108 3238 3341 3429 3666 3691 8696 3773 3871 4028 4134 4179 4286 4613 4 4S 4664 4722 4926 4932 6032 6049 6079 5140 6308 6412 6417 6420 6492 6688 6618 6633 6668 6694 6837 6888 6914 6167 6167 6179 6290 6327 6407 6440 6623 8667 6609 6722 6906 6944 6968 7002 7103 7286 7292 7381 7408 7628 7669 7608 7667 7728 7763 7849 7906 7076 7908 8803 8411 8664 6076 8983 8996 9022 0068 9100 0227 9246 0268 9261 9820 9882 9619 9633 9686 9786 0761 0847 0908 9919 9989 10013 10180 10187 10204 10278 10201 10208 10326 10446 10493 10632 10922 11119 11130 11148 n221 11280 11360 11369 11391 11434 11669 11694 11722 31781 11747 U767 12228 12230 ra2a6 12403 12491 12606 12626 12638 12761 12816 12894 12966 18244 13286 18376 13396 13617 13657 13692 18891 13964 14 100 14367 14423 14438 14801 14636 14706 14878 14063 16062 16120 15241 16262 16266 16466 16473 16499 16630 16668 16700 16762 16790 16821 16893 16966 16038 16042 16080 16238 16711 16791 16964 17171 17178 17486 17618 17743 1793 18022 1806t 18168 18202 18262 18400 18876 18897 189SS 19005 19096 19097 19099 19108 191 30 19227 19284 19314 ll 367 19432 19438 10617 19609 19688 19746 19828 18831 19917 19092 20068 20370 20461 207S6 20826 20991 LAATOT BiaUCHTIIV EttfaUch ttcc u a U M KN 27 K 1 Hl i i rt do kiMlulgfn IftreMimval In clan wotor Vp ren MtHiitfi Ut rijd duiidt voort i co umtiawival op on o iilt wt Ilait b n f OMi Ti an hrt PoMgH i liov Ij w I af l Mii In d lm VBO w liill brwliUfi wij ORw linie txni lujjl sou uH CU Hiot pu t ïrtiiKUhvaJl ïi af Bl l cb bMcbnMIflatM UI NUl N 27 8 pl Ita l ali MadI H zt lt l wjir iitt th o lin iln n oViT du ilutlMili i wn HKinim in dort AIrlli In Ik I paw VL iwutHtiw l Qtfi lwJto V HhaA Uh ijMl luiot rami lil on aA v t inU kt ik liirludw rarden m n ringen oOT dc zo mlmlatit uioi n or k i 8 i6raiuiijOT t itocli dat bxi voili ourit4nij U ÏIUt MilH n wij i t ümi 8f ï vorrtm t dotu doch iiH t nniui ii dii vtir an liun r w rinKi i vvrwi fc rdziju i i i r vcMt4cBrd van kiuimm iin niiiisn T tw Vi rnntwoord e b Kiiiiifl wordt n t ro p n Telegrafisch Weerbericht Verwachting tot den volgenden daft Zwakke tot matige later wellicht tome mende weateitjke tot zuidelijke wind nevelig tot half bewolkt aanvankel k weinig ai n regm elfde temperatuur BVBOEBLUKB OTAND 001 TDA OKBOKm f SU SfipL IleodrfkuJ Jolanttee ï v ü A van Noort m 11 A Bnuiik 31 Si pt Kraocteu l iid lCU f rMopboruM a v A liB m J llo Cl Toq Maria onManlifl cl v J A vao itmm p ni 1 M Horwl 1S Sept WllluJinina Jaoolia i v W J WaweolMirg i a W van ikr iluowmrd OlfTBOUWI 24 St II I l lew en il f Ilouk N m Slipt II an dt r Kloot en V van der IJdt t Bn d T TulJ m i P dk Wm A J imnlaiwhe en i IleronuM A A du Kok en l van l l K Anlcw en J W XMliiil ir A r Tmipolaiian e V W Ijx nderrfoot 1 W Zuijdam m e A Spniijt W ZujJikBu ca M A e de Hoer ADVEKTENTIéN GETROUWD W ZUYDAM LMraer R HA iw MARIR A C DB tOIR OoHla 27 lepUBbw 1917 2114 11 WooapUatat RMmr h