Goudsche Courant, vrijdag 28 september 1917

So 13500 AOe Jaargang INGEZONDEN MKOEOUUNOWI i i 4 f ela f I SS Ike el owei Op de oorparna dubfaal l tel Cwon advaneniiAa n gaoMlMi iJijiJUigw aiiaiiil rat mi gw A prqa GrooM laura n raadM mmt ilMlir la 4 KLKINV AOVKKTENTlfiN auna M iiahia i i Mri ipi l i i K a a a l koop a verkoop k iiir a wmUm I S f a4r 0 25 Oi ntfal mmt 3 Ml M beMiMA UuÜM gfWMM 10 tm0é Ijaajwiaw Wm Telefoon Interc 82 otd otfltrjit nitden ot4 N tlt èuk il overlireojing Van Hult rf i oodoti l r i ijicn ttkMr n de iilfe aeh legatie alrftar m Herfllh vla de ZwmdtMihe Icfmie cv nigdatsiM tot het MrAa ged Ht van 11 16 Ook wordt wmrtd dat dii it logrMinnm lltdi niet l paBh eiv Wl aimWdetOiniflh Vin f chairdt ït êix kW d v4e eok btfniondm lu WivranatHm van hel itdniHMrle van Hult tlamfr o M Ziriuai to H4Tlijii dl door dw Z vM ïlHolH legiaMe wt rden vetaHbradit a n 1 dthardt en laiigrt denMHfden weg wertkn faeiuilwoord DCtTSCHUkNa Hel pratvlaoh kloarneht waar uitce tetd Ifi de vergadvrinir van dn gjrondwfltscoomlMla van dm Rijk da dmldiT d depanton mtMl Ijewatd mede op ea vraag o het PniMHcb kltiwmchtootwerp bij Üo openlna van dn altting van d n Landdftg IngHhdlMul nou worden dat htj daairofwr tbiuiii v nb verklaring kon doen leun parlaavaniarlaattut TV SaktAiKJ giroMhreimottiintaiie verwfa rp iiM 9 tt tn 7 f tea o i d iKTo rin van u n parltsuentaLr atub cl InSak m Boheurlngi In Ae N al Llbdr partij Do VorwUrta wi t Op d t€rn oedB iiike svfitiiti 1 de natloaaAl lUierale iTiijkMlagfraoiie aancmlen eU algmvardici T op een vwRailering der fraotie vorkiaardm da partij u ziHiJen vurlatan alrf idu AlLhill ie liülttiflg uMKAtt Kt evkffaD ÏTALIfc Aaquith heeft té Leeds een rede gehoudei welke een nationale verklaring mag genoemd en vr wel met een regeenngsverklaring omtrent de oorlogsdoeleinden geluk Htaat Eooals de 4 aily Chronicle opmerkt Wat den vrede betreft eide Aequith dat het niet noodig was met eigen oogen zooale hö verleden week de slagvelden in Frankrijk en Vlaanderen te zien om te beseffen dat het bereiken daarvan het hoogste belang der menBchheid is Het is elk offer waard behalve de opoffering van de dingen die den vrede waarde verleenen en die z n duurzaamheid verzekeren door hem te baaeeren op een vaete rots van internationaal erkend en gewaarborgd recht De vrede in dezen zin vervolgde Aaquith kan niet verkregen worden geiyk dikwüls geschiedde in het verleden door het staken der vijandelijkheden gevolgd door een proces van gebiedflovereenkometen om ten slotte te worden yastgelegd in papieren protocols en tractaten en daar overgelaten te worden aan de genade van het toeval Nog minder vervolgde spr kunt gy uitzien naar een vrede die door den overwinnaar aan den overwonnene is opgelegd met ontkenning der beginselen van het recht en waarbij de historische tradities aspiraties en vtijheden der betrokken volken niet in acht worden genomen Vrede zeggen nu de Middenstaten te verlangen maar vroeg Asquith rê er in de nota van den Rykskansclier of in de jongste en officieele verklaring der Duitsche regeering eenige aanwyzing dat zy bereid is om niet alleen de misdaad van 1871 te niet te doen maar ook verdere practische stappen te doen die den weg kunnen openen tot een werkelijken duurzamen vrede Is Duitschland bereid om te herstellen wat het toen aan Frankrijk ontnam Is het bereid om België zü volledige politieke en economische onafhankelijkheid terug te geven zonder belemmeringen en voorbehoud en met een volkomen onschendbaar held en materieele vergoedingen voor zoover deze kunnen voorzien in de verwoesting van zyn gebied én het Ifjden van zUn volk Het is niet goed den wereldvrede te smaden en ik wil niet verkeerd begrepen worden Natuurlük biyven er altyd vraagstukken ter regeling over nadat de strÜders beflloten hebben de wapenen neer te leggen Niet voor dergelijke byzaken zjjn de geallieerden den oorlog begonnen of zetten z dien voort Neen het is ons doel niet en het is dat nooit geweest zooals de AlDuit scheni beweren op vernietiging van Duitschland of een duurzame vernedering van het Dulti he volk aan te sturen Ons eerste doel is niet het herstel van den status quo niet de herieving in een I D oikr uvfc Naar uit ZUrlHl wwtN rwftMo 1ê neiWt ZondBg M jvihonle tel r fb ob en Hpoorwticverkeer n i Mtlaaui en Tujrijn oi ii iiw fQiwcdiont Uit Rome wordt fwui do Now YorkHpraM gi nvrt d d t do vakverwnlgtofea lu tiov nIlaiil op grond vau dm oÏMtivan b f otithonèen al n I IPAKA F en Kitg elat h 3p ibaahd overoODkoiual U U B ti Sct ai tLa H wontt awidaTmivw g M4iid d M uiittiMter pr ailAtaQt Dato tm onditiboud had uwt dta Ko iulifcibw j it Ito T iifpn bewi Mri d t n ll g L lMoli MpiuuiM4ie overwukwnflt op tuit puol taat Uï wordm gt wiotiti waarin 4 koJru ou nüenJng van ïipanje met En M ie VRBDESPÖGINOBN Het vrodoawork vaa d A Faut I Naar du Ag azia C lraèe meldt htHX e Paua In kA bijzijn van prt atcn al zijn iwunlng te kvrnicn ijpeffirvem dat het aiitviuurd van d i middtwrijkeu op aiJB vrtKkMiiOta alüioai et l 1kk P g wft J 14IL vergK ijk eu htf Irij aijn vrêd btaakV tot M eind lioOK voort te xrti jii Ut VMloBAD verwadH Mel il dat ff dia Pn leute zad airiwo urdeo Itadi V tij vreiU onderliandplJnKeii w irt aat du IMUge Zij zeiJ dat zij g n teie iv i eKoudcu bad n Ik begreep t ottd dat I gij u uMMwt he bea verfftat Oy behw t bet niet op dio wOm te K Kg n ont lulj te onteNenl zeldo AUmi wiel iH niKHBlii hijgend art nlM langer traAWid liare kalmte te bowaren Olj bi rei Vt dat Ik u H i ledgm had vuteid W© i openhftrtlg ff rm wii Dat Itioet ge doen En Ik zal openhartig jegens u ZljB Ik bi Q I HJ hu ffij zoo b f n mij prwAt uMb Sonierloil acnvoutÜc Omdat Ik weHtolijk vei4ii MBnt waet dat gw iff oe Ik kaa ukt verdrag onteiluoelM dmken Ik weat precim wat tj til koodt verdraffDD te wcvim draken vle4 zij ht m ImU ilkkentf in d rnk Hijdat ltl M vrouw W t lietlt miJ een opM4telijk leugen verteW oiudet xi jaiofnati b op dat kind on ii H wil dat Ut bet pwvet ii mijw auto O ontken het tnaar nt k weet ht in he ts waar Ik wa i loerHclu Ik heb HHm aAcC r van b i mie klHne dlutf Waaiocu ookf Zit N tfi oobeihildMid Ie veH een kind ia v r and vet hr in jMrau Haar Ik verloogde u voor n f tWr te hondnn H vaa alHDhuveliÉi ra mf U r git ku t a iklet voomtrtlm hoeveel ik ml n r eldfl van dM ulMapJe Ko reer k er oaar verlangde m ert gjj oik vron in II uwde te gaan Voor dkn lijd vtT e t du de gcitacble aan bet boek A i wl onze uitgm eni hadÜ4 n b t ooCd nt J ert I o A nu wij BHi u aouAm gwui w het gdteel andw ZlK wi z jn ulke vWfftMkn gcvorden aan boord dkm l atetm avood U ben ftw jaloem W ilrieiHka Dal geef Ik to WetA nrroltd Miss Barrie s Huwelijk C N A H WlIiLIAMSON Nadruk vM radn 35 Gij wenaoht niet naar uwe grootmoeder terug te gaan Wij vertr ik i mor8W in mii i0 auto Ik heb de verantwoordeli eld voor u op mij g non Mi en b au tijfelijk uw voogd Ik zon u ni ergeotf alleen kunnen aobterlaten Er blijft Aw nie4 andierfl ovfa daa u met OM mee te nemen in de auto Wat zoat gij hiervan P De itt eene autol riep Barrie verrokt Het ka niet waar zffe Het aal waar zijn ato gU toeöteort ried prak koeOtjesi wMa het aoh en 18 toe dat ziine oogeü aohitfcerdlon Zij w ren op hot metgje geriobt ea merkten op boe zij verbleekte en btooade In hot den Uciït en de groeae echaduw van m L teere Woon Aline had niet gewrten dat zij WMWI zoozeer kon hat i als zij het ö Tn MaöDonaJd op dit oogmblik deed ea zO hwtte Somerl i ook nog ergw a gfiMeraivoDd ZU t nakte er oaftr bem te do lijden Ató zij alechte kon als i J Oeohte de macht hadi Dit waa de i dim zij verwacht a te rian VflUeiL de utooodlglng aan j het gevaar waaraan zijdch b tao l geH i M B hek to voorkoDien liiRULY s Zeeppoeder merk de hamer Tramweg GOUDA BODEGRIIVEII Ti Ophe ffing D ienst In afwijking met elders gedane aankondiging zal de dienst op den achtsten Ootober a s Inplaats van op den eersten wopden stop fleXet 2333 46 MtVROUW G W VAN GELDEREN Akijkhkoop Boskoop VKAAGT eco net jong meisje hulp Is da fcaUhoudinl I oed kunnendenaaien en sloppen op nader overeen Ic komenconditie 2331 12 iRT Abonneert U op Het Stenoyrafisch Verslay HETBESTUURVANDENPOLDER STEIN maakt bekend dat wegens heritelüngea aan de brug over den Hall IJsel te Haaatrmsht hat VWPk voor Pl tulg n over de brug gesloten zal zijn vanaf MAANDAG 1 OCTOBER tot 1 NOVEMBER 1917 2326 19 HET BESTUUR van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bij den Haad inkomendo stukken de besohikkingen daarop en de stenografisch opgenomen diacnssies ailes bijeen in boekformaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonnó a op dU bl f 0 25 per kwartaal bg voornitbetaliag voor niet abonné fl f 0 50 per kwartaal bg vooraitbetaling W Abonnementen worden aangenomen door de ümlikerlj A BRINKMAN è Zn Markt 31 GOUDA Het Adverteiitiebnreau Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen AangMloUB bil ft v r eoialaK voor Motle v kMbol ii te s Orav nh t van öoedgekeard bij Kon Besl 26 Ang 11 No 4B i to GOUDA op MAANDAG S OCTOBER 1917 a avondt 7 una in het Ca Reitaurant VREDEBEBT aan de WUDSTRAAT ten oTentaan vanden te Hnaalraoht evetti den NOTARIS J KOEMAN van Cm somI andarhouilm Winkel en Woonhuis B t arf n pUatiJ n de KeiBcniraai no 33 t Goudi iroot 49 ceniiareo Te iianvKardeii 1 December 1917 of vroefer bij overeenkomit Te btziebtiCea S 6 en 8 October vin 11 UH 3 uren Nadere inlicb io ea ceft NoUrii Koemanvoornoemd 2303 28 Opleiding tot Costumiëre Coupeuse en Leeporea De Goudsclie Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsche dag en weekbladen en andel e periodieken zonder eenige prijsverlioogin al MP Inxendlng van 4l6n afschrift steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Ook gelegeabilil mr eigen gMk Ie Isens iOBIEI IIIBIIII ei IWtim De School ii verplaalit van Gouwe 109 naar flouwe 181 waar eh ni we l r io en Oir Dames v HCYZELENDOORN kunnen aanmelden voor half Au uBtaa Als uw wangen bleek worden Ala ij merkt dat uwe lichaam iknicbten afneigen AU ij begint te vermageren Ali iiï laat hebt van duizelingen Ata hoofdpijn u nu en daa plaagt Ali gi nruitig laapt Ala ij laat hebt van hartkloppingen Ala gj inorg ni vermoeid wakker wordt Ala gg iuizingen hebt in hoofd eo Ooren Ala gij pijn In rug en lendenen hebl All de levenaluit u ontbreekt l All gij u afgemat gevoelt AU gij zenuwachtig sijt Bijzondere Attractie h t ueoeMummcri Mill dan is het tijd Dc héb nooit myn Haar verwaarloosd t OU dUMI di kcb KOKO voartdiircn w dcri M laar cbmlkt co aan kaar aebmlk hth Ik mya wecMc vaa eianccnd Golvend Ocaoad Baar ie dankenf Aaa rijpaad drama In i aotan uit b t kuaiUnaaril T o In de hoofdrol de beroemde arti t PKBO MARI bekend uil de Ali Vrouw om genezing Ie zoeken Want al do bovengeaoamda verachijnielen wijien er op dat uw lichaam venwakt ia eo uw aenuweo overapannen zijn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om venterkt t worden Door tijdig in te grijpen en een goed bloed lichaam on zenuwveriterkend middel te gebruiken kunnen ernstige liekten voorkomen worden en kunnen volkomen gewondheid kracl t en levenaluit weer uw deel worden Wacht daarom niet maar begin dadelijk genezing te zoeken die gij beiliat zult vinden door het gebruik van Mijnhardt s Levetogen Do Demon in de 2335 30 Ue familie Droppington Klnoht in 2 aolan Vvrilar nltfsbrald Pi Kram Ultunt ooit Lans Qc20nd Haar bebbCB Beptoit drzc fliQIhode ea bc n vandaa Oa naar Uw Apotlieker Drogllt ot Kapper Itoop een fleicb KOKO van P ilTS gebruik bet 14 dafen looali voor Ceacbrevea ea tel dan op ba vaeaefall Bij bet gebruik biervan kunt gij ven auccei verzekerd zijn In buiaen vaa 90 et fl 75 f4 2S f8 25 VerkrijgbaarbijApottiekaïaenDroglaten 2291 94 Te Gouda Anton Coopa 3irijditr 39t Sohoottliovea A N v Zenen Beikoop Wed I Spruit J P Verkade Waddinzvaen A v d Heide Moordreohl J v Qennep Stolwijk B Natzijl VOOI HET Germaan Rijwielen j Singer MOTO DUB HET UVEI e rulvire Heidera Niet vette vloelitof befordert den Haargroei VenteïKl de klieren ca doat dienit li een Tonicum voor da Haarworteti Voorkomt hef Splyten ol UHvalIea Hooldzeer en Rooi verdwyticn nadat mca KOKO een paar keer gebruikt heeft men preokelt het eenvoudig op het Haar dan wryft ler atrtKiie rlcbliog W itiltofl flesn ivtié BiiM g lyk tuektn aan Koko maar wy legsaa an kaadan vtl dat alt aan Zulvar Qaaaawnitldal iraar hal Haar gaan ander Preparaat dH kan evanaraa Dit één woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimachines Elzöant öteHi Lïchlloopend want SINOER Naaimacliines zijn een EersteKlas Fabrikaat datzicli reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishondclijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft WAARSCnUWlNOI UlUtekanda praparëtaa worden dlkwrla Krauakti van bat krnan van da ackta ka bangt hM auccM vaa Uw Hau f Walgar alka flaacb dl U al Kako wordt aantebodaii dia alat dnldalyk ooa Handelmark fico Vrouw t Paard op da bulUnvarpafcklBg draaft £ chta Koko werdt nooit loa verkocht aa wordt noell verkocht zonder aana vorzoeolda bultanvarpakklng N V RIJWIEL inOUSTRIE VhF J vAN Werveh MEPPEL SINGEE NAAIMACHINES kant U krilgen In al onze wlnkela SIS MEN AAN DITi UITHANGBOED KAN KENNEN Vertegenwoordiger A RIETKERK Gouda 2196 S4 Abonneert U op dit Blad II 0 7B fl I BO ea II 8 per Flteon Alleen Vertegenwoordlgerat Voof N en Z Holland Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P OESSCRS Amstsrdam Voor Prfealand Groningen Drenthe OveiyHl en Oetderland FlNH B MEINDERSata Snask A a E1T3D A 27 S T l 8 aur Soc da Raioio Alg il eiie Verg Vorewiiglng Ambuchlaedtool voor Gooi m Om Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Scfallderqen Theetafels Bu letten Styianeublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatraasen Slaapkamermeubelen enz eoz alloi spotgoeilkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stijlkast f20 StHIUfel f 9 50 Spiegels f 6 G0 f 7 50 ens tOWnulTltk bnüiliiiWiikUf Ui RoMoi am SINGER Maatschappij Depots alom GOUDA Kleiwog 5 KOKO SHAMPOO POSDERS lyn wel een proef waard twee ourten NatenDroog Koopzewaar U KOKO koopt P 0 12 per pak e llTil mn lijislraal 28 Mk U flli zn Jelii giliTU 1 Ocl 2 uur Oeb Bouw en Wooto tomlnhl OndorstMi l liiml lo Anwa 21 Ooi 8 uur SootelKiit OomwrtJto Tooluxlolub TlMji Veikrl baar bij L 1 C BOUCHER Den Haa Drie Balansen w o d Nederlandaebe Bank Iheorelisek lo Écllchl en TOonien van quinleaacno van hetBoekhouden f 2 50 Schati v h boekhoodan IM Beide door J C TER BRUOOEN iMcaaa Boakboml Uit 11 BelMfii venockm vy genidti Vdll mededeeling mogen ontvaiigen ven vergaderingen iMncerten verm keH Ui d eni om deze dan in onze agenda te vermelden Tijdelijke Ppijsvëtriiooging Kleine fles ch t 0 85 Middensoort 1 80 Ofoole nesch t 3 25 meetril DrakknU A BBIKKHAN ZOON Gooi Vrgdag 28 September 1917 TOTDSCHE COÜRAIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS i BEHALVE ZON e FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRUSi pnr kwuual f 1 2S per wMk 10 ettiit met ZoodagabUd per kv cual t 1 75 per week 14 c u ovenl wmt de bowwglng per looper geachiodL Praoco per poat par kwartaal f 1 mot 7rfw dagahl rt 2 Aboaneneatea worden di eli ka MoAenomM an ona bwaaa Makit 31 Gouda b aa agenten den boeUundel en de poMkentoran AOVERTKNTISTRUSi UK Good ooatfekea bekoorando IM den bezorgkring 1 5 regeU I O SS elke mê A omt t 0 ia Bii dne echteraMvolgende pUataingen worden 4Ma i Mi twM bmhMid m n nmt i 0 1S boilm Oo k M da bewrgkriM l nfeü T OJO lb Telefoon latere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON Een belanflrtjke rede van Asquith m De succes volle Britsohe aanvallen in het Westen ONS OVSBZIGBT de grootste gelegenheid bieden tot de ontplooiing van kracht Amerika dat thans dem Btryd te beëindigen ontydig aeht en z n verwachtmgen op een volgend jaar van militaire actie wil baaeeren Een ieuwe phase waarop ook de Entente elgwiiyk wacht èn vertrouwt Zie zulk een tydxtip kan o l nooit het gunstig oogenblik voor den vrede zyn vandaar ona pessimisme De Ententeregeerlngen willen op it oogenb i k den vrede niet ook al omilat men overtuigd kan zyn dat oen ongeslagen Duitschland een vrede als Asquith omschreef niet bestaanbaar aal doen zijn In het Westen biyven op hetzelfde oogenblik do Britsche aanvallen als mokerslagen op de Duitsche steUinfe bÉuken en niet vergeefs Zoo wordt vail dameer belangryka plaatajes in de Dultlohe gevechtazöne nu de verovering van Zonnebake genoemd terwyi als andere vordering de algeheele verovering van het Polygone bosch wordt aangegeven De nieuwe Engelscho linie loopt dus nu ten Oosten van Zonnebeke om het IPoygonebosch en ten Weeten van Gheluvelt Hoezeer de Duitschers beseffen dat in dezen sector van het gevechtsterrein voor hen ailes op het apel staat daa an getuigt de vertwyfelde verdedigmg IJ ilbri idrliig vll ordien t t anderen vorm van wat men de balance of power noemde maar de vervanging daarvan door een internationaal stelsel waarin plaats is voor groote en kleine staten en waarin aan beide geiykelyk de vaste grondslagen voor hun onafhankelijke ontwikkeling worden gewaarborgd Laat onS aldus besloot Asquith wetend dat al het bloed en al de schatten in 3eze drie jaren geofferd niet zyn gegeven voor een zelfzuchtige of wereldsche zaak en in de zekerheid dat in de overwinning der Geallieerden de eenige hoop voor de wereld ligt op een hecliteni vruchtdragendea vrede met rustig vertrouwen en onwankelbare toewijding tot het einde toe volharden Asquith s rede rtflumeercBd blijkt dat men de kaart van Europa wil herzien in overeenstemming met de wenschen der nationalisten waarby dan een Wereldbond gevormd dient met arbitrage voor mogelijke gewhillen Weg met het begr overwinnaar en overwonnene De wereld één in hare Veréénigde Staten Waariyk slecht zulk een vrede een vrede althans dit ideaal benaderend zou met het bloed der millioenen en al de geleden ellende niet te duur zyn gekocht want hoog zou het licht stralen van moeizaam bevochten maar zegevierend geluk een wereldvredel AsqaUh heeft den weg g re al Ifmn men over de mogelijheden ook pessimistisch of optimistisch zyn gestemd Want de vraag blyft of die uiterst moeiiyke nationahteitenkwestie inderdaad zoo zal zyn op te lossen dat men geen ontevredenen laat en of nieuwe ontwikkeling geen nieuwe begeerten zal wekken Ook heeft Asquith niet aangegeven tot welk voorbeeld Engeland op dezen nieuwen weg bereid zou zyn Wil het zyn schepter over de oceanen der menschheid bieden Ierland ZuidAfrika en Indie haar zelfbe Bchlkkingsrechten toestaan Hy heeft niet gezegd dat zyn land niet tot deze noodzakelyke offers bereid zou zyn maar het ook niet beleden ofschoon hü wel de door Duitschland te brengen offers heeft uitgemeten Als hy tegenover de ontruiming van de bezette gebieden door den vyantf niet stelt de ontruiming der bezette gebieden doof de Entente dan kan zoo een eenzydige opvatting tooh den vrede niet nader brengen en zal worden doorgevochten Va LoTwBin al owi meeiliig wOfdeo gtlioiHi m oiu krnnlit bij to a tw aan ei weiL ifh lüt iiUbriHdïngi nn jd n v11 tdieiwt voor vtsiduJagUig en aaaivaJlai op gi oote dohaal l u D il 1 xprmf zu t datdeiü cdi 0111 ri pn saille iimatrtin liili Ie miiR teg k iIh ïitiitL iD luoUtftuiivftlUii Uiaiirt over iliet gt hwele land VBwlen voniï h M ft aftiigfnonK n Oe liMvwte Maden steunen tiewm eiiwh r iiutrale voedsiolvoioriiJnnlnd TM dn fl MhiWer der V oedl lvoorzi ning it vo mn VLia tK ri 4it uiAt Lütidoo hr4 veiTwelc igerifltit nfcatregdrti l nenu i otn alle flolioolIUndieren van het uid tag iii at U voorah n In ciiolm U naburige ffiilKtiiwcn ojiwllat dil ten gevo fc zou liebben dat de kii U ren der werklieden op i paarüiaoR r en hetew wijz gwvoeil wer iLin terwijl tevtuf IrfwiiIingÉng oii worden verkregen op hft Iioohherbrutk AICSBIB Aiiforikn vnrhoiidinjj tot BÜITENLANDSCH NIEUWS BNGELANa P r efciiin en over Asqnitli a IV Tljnirt fl J jft XaluitV AiHi hjlu fli vutiU oiu ilu ij iiijf onz T oorlog dlocileiiid iHTvfolm t Mluïta li tf eeii uitsti iondo gefliigenlifiidi ojii srtju werkelijke inondlngi tfm oiwlcdue van illi ii vn dö imeeii Ic zettw bij 7 V rt d evoiOf Ing In do hoofdh ctmmitoaie van dem Kijkfid g IJt WfwüiiiiTWt tr JaiEüUo xagrt In de KiLHÜftikwouiixlIiige redtwoeriiig dHu At tiilli iiL ilezo parlt iw it 6iltiïigi iutild heeft hij zeer jiil ït de Ut giöclio kicc tle tot een tool Htoen VQtor db gw I trouw van A Dutl Sohf r ige ri ng gtiiuuUtt fld gioat om iilt tM niieep of mdridler d n oriu devpstigiing van oen I iirojia op diiiiirzame upondalaigi n Er 1 8le it9 i dflng vau ptKdilcfve waarde Jn DulUicdilandH Antwoord aan d P u n l do botuEgin van den opreoliien wt iiiicli oi In oiwfcr in overI Tg Itet T aagBtuk dfr ontwajuaóng te r j5ti en Wij zoudïO Jlover xl Ji dat d ataajteillIndien der geatlaifixleii hun aandacht ematiginr aan dit pimt wljdien dan aan hot opatpaie van ultimata aan bet Dttitaohe votic over d to vorm van hun regeerin sötelsei n van andere Mnii e aa dlw he aamgje ihaien l ez uUintata kunnen wel eonu die l gWiovtrge t ildo uitwerking heWwn die miai bodo eH ImUen h Btelsti vau berwaiKiilag bbfft zullen odf de inililaire nigK i ringcTi blijvcm I aat m deirltfllve zoo oedig mogeHJk töt do kera der zaak doordringen de 1 n ton ko Wilrton tteuït het on nw te verstaan g i ven dat itc tijd voor hi Oongr moK nli4 te gekxnm om derd to netaea nnn itiii oonFerentle d r wctigwendo liclwi nii u kar geaUKierden Hn Aiuorikaailrif ie reg eering weotMibl uU t ikm hudruk tn wekikfii dIat AmerUta jdeft hij de overige rf tioorlng n liwjt aan ce l tHu om Duitich land te lxw rijdi i HJet trf dit wil do Saw r JtaaiiLacIvi rt ft ifingi l etulfti i dat het twiiiiengaaii van A mtrik m de fJKtt iite tul gt iiieoiMaIiHpp 4ijk doi4 ItC fft du aepiratiinH aik het l rulHdwbe nilllLalriinue to overwini ea Het uHzondi mi van tvn OMigreaoo wÉi Uit n BSêJ hi Imltonlaitd ac ht Wil m ït Bgi Oe uito o iftgilnff om ixm bf v k an Fïngeland h bwmgen n dlH l te üwrien aan oen iiUergwftlUeiTd po rt qmnt M dbttrom wonduii aifgH Hlagen En juist in dit stadium ook biykt door het Ingrypen van Amerika den oorlog te worden verlengd Amerika een land dat men niet om niet zyn ontzaggelyke voorbereidselen laat maken en aan welk overzeesch ryk juist de huidige Europeesche slagvelden J orlogfin B tiregelen UU een parUüuUer AïhoSjvtm In de laalHta lielft van AiigL 1017 van betrouw bare zijiliB u U Anier ta verzonden blijkt dtU im n Ulnar onder im er tH nafv 4y ndu uHLnitregiel i t voil lU Hs ln wefpLt heeft g yiOTn i lo AIh brood woniH b b cdïU graliaan e iT iitol rooJ Nwiliikliaar g stufld z g witbrood wordt niet gebatk 2o Wdi Jijka woi dlt één vleeeohlooz dag g oudFyi So K e daarvoor getrPdukle grond woPd gebruikt vbor hot telen van producten voor bwfnatnildUMlfvi beHt iNll l e parüculleron zyn flaarioo zouder uit zondering vorpUolit ook ten a izit U huuner Uuklgoederfn I a en andiur geaohiwit nHrtiimriijk niet oiL diat er nu b r k i dooh om zekeirhtdd te hebUti do oorloge voerwidu bwudgeiiootm ateedw van voltBoeude hoeveellM id ievrnfinritkiölen Uu kunnen voorziML Naar werd inede gudeold adukl z li d g Ji olö iMvoiklD U n volle lu de gennuven iuaa e e eb V A oen en ander ziet ni i hoe hel Ami rika onwt y itot de deetiKtnlng aan duu Wiveldoonlog Do Z weedli obo t e l eg r a atm e n aaingalo ieiïhejd Feuilleton I n Soanerledl wildta haax ni t aanzlt n Be t Aeiiidö dit diat hjj nirf alleen zioh niot töfcotniniierda oro hare aaxlument maar dat hij én Iva ea bad ootddtt waarop zii gt baöoèïrd waren Na uurJiik sttw Ik tooi antwoordilf Barrie vroftlijk Het lijilct meer dan ooü alsof ik Ia ewi toover prookje M ij doigen reizon In eeoe heuScho levende auto om nujno heuiolie Uwendn nwedbr o te zoeken Ü ais ürootaw dÖt wiHtl yiij wert het yxiide PoiiM rltd IHo woordön kwatUieti onrwilliAeurlg Voor de I epi tti maaj niet ia eta at otti Btt 4 en flink een boeluU ta nemen waa 1 J van Hillardi Houtte naar MoorlilU Fanu teruggekoBwn zonder het nogi m t zl di zeU eens te zijn ol hnj ai o uirt zou verteWeai hoe bil het grootste d Pl van dien miorg iL had doorgtibraioht Hi had bot aan hot toeval overgelatm dat ti besli i flen en uu was hot beeÜtA Hij aig echter nie4 naar mevrouw W 9t maars trailc In het algemeen einxA het feit dat mevrouw IflacDonaW kennis droeg van zijn plan niot ingoot dat hij een auder g ehém kende i Ho weet g j dat zjj datwOet vroe Baarie $ THifi zich naar hesa overbulgend met de eileto en op die knieën de kla in do hand en da lange roode vlecJtt over haar schouder valltod Gij gij hel i haar ünAk niet ontuoei Ja Zij kwam mij tocli nH badm Nem dot niet Dain moot g j naar HlUard House zijn gewees Ja Ik ben Auir heeog eaani om met merroaw MwsDtmaAd over u te siprektii Iv km zl er hmr laren iwe tad kun Uit Mexico City meldt Reuter dat een ncn redden zou Aline Iwwir ptjoliil eu blo tooh niet hel ben kunnen wei irli0uden De tranen kwamen baar In dkt ou g Oflaohooti zij half voorlier id was g ewee op dien fÜn trtrf hij haar tooli met om bljnai dioodejijken aichok Opze Hjk keek Somerltdl niet naar ha r en dat wae nog orges dan dat h haar sHrak had aangestaard Haar vrv lijke blöB mo vA em blinde haast zijn opgevaJIen TUj trok nasil aanda rfit Hadeli van het inel e af en zoo Vtirtflagen zafg zijne zu t T er uit dnt hij 7ou hebben iiitgero pen wat haar schet Iire mdien zij niet met een wanhopig gehi ilien den hVk hem het zwljgv lied 0 g gd Er watf geen twi el meer mog 4i k o merled wirt dat n ewrouw Wcwt had ge Menew Somerled zeide zij kan Ik a eaalge oogen blik kt n omk vitir oogw 9pr i£€n Torwip zij dJt verzoet deed rtood zij op van do tulnbaiJc waar zij naaat haar broeder en teg enov T Barrie had geMteuw NatuurHik ii jpenaeffew flomerled ilMd ook op TKtg en é mv iU en ttojidaat in diejutt Zij had e n heked aan dl ijUjriuM die viiiffheid li t ewi4 liiftar dat h j oeue lurttiuotnmtige nv a koe terdo voor het gusiirt dat hom wauhttio en zijn ti emBlu aal T een hard bl1uk fid Id verliorg Movrouw Wert riei Barrie In eane plotsf inge opwekking InMi n gij h t niet aangenaant vindt dat meett eal Ik hot niet doWL Natiiurllic viml tk dat wel dwaa kind Aline tradiUe bare stiiu utt4M lw rp 1 doen kUnktn maar tocli lag rawhrp tu in evenajn e fliwPH wtei t iii eaa wood Kelfo Indien Ik het ni H veretatwH vond 0111 mialge nüÉleneo het i mijoi auto mid ziet gij maar die van mvnwr So ni f t m hij heeft volkomen b t rwilit dn gasten uk te uowHgru die hij wit Vfu beejd II ni t kit Üc h iii moi t pre ken ov r u Het k lei gji keui andere wat ik liob te zeggen Barrie aohrikto m zwtiig onmkkL tijk nioar toen AHne en Soiirerlod aunaa weg gingen hoorden 7 baar vort reu wtiijfi t gen IlasU zeg g n op een toon vaa vurl ge be4an tr ilng Il3 moH Ik tooli doPn met nujne klef Hiig Jk kan tjcJi Biet in een auto reiz m L Hotove rige gdiig In dto verte Tertorfft Z j gingen zwijgend luuu dm proou n a iJduitgcMpriHdPn rozeotniÜc waar twit paidïTi aamenUepcn Twn loeg Aline b pad hl da4 v i hot htiU wrwl erde rai aam haar leven in hare handan Gij hetit movlrouw MaolkMuOd 0 ver dat iHeffrani gve ckf f Ja beki5ide tiomerjed Het wprd kwam er to va llg op W a zei Bij Ik zou het aairoe wetm Later a tfc u ii p MtraM