Goudsche Courant, zaterdag 29 september 1917

K rMff AMSTERDAN rrTERMM Leidsche3traat39 Hooastraat 270 Nieuwaidijkl972Dlp CXJiioekvièduS ROlliaGEN 1 LEEUWARDEN NEEK ELECTRO TECHNIEK Adr de Grooti OOUDA KlOiWOS 79 Onze nieuwe modeBen onze prachtige stoffien tegen onze bekend lage prijzen in eene geweldige keuze in onze étalagea tentpongeateld dwingen algemeene bewondering a £ Meer dan ooit komt het er thans voor U op aan goed toe te zien wat U koopt De tusschenhandel heeft de prijzen dermate opgedreven dat het publiek vaak voor slechte kwaliteiten zeer hooge prijzen moet betalen WJ A mm Bij ons is door de eigen fabricatie elke tusschenhandel buitengesloten De stoffen zijn reeds een jaar geleden voordeelig ingekocht Wij verkoopen derhalve thans goede kwaliteiten tetlen lage prijzen I jflte Vroegtijdig koopen betee kent in de tegenwoordige tijdsomstandiglieden voo deelig koopen Alle veranderingen gratis 2351 330 Mode Vikscfiogl rGroenenilail 68 Aangeslotan bIJ de vereenlglngr voor Mod v ktcliolan te i aravonhage Goedgekeurd bij Kon beiluU van 12 Aug No 48 1909 iaDTaiii leoie nrsDs 1 OGlober 2152 Annmeldlny van leerliaEen 15 DigelIJki aan di icliiil m 9 12 sn m U uor oir N DBM BOHR Voordeelig TE KOOP TE KÖOPx V rite b rB Hoodcohokken voor tentooniiel linden 1 ijzeren ketel met krean IJskaiten drie Wucfamichinei twee roote Zinken BiklÉen van 3 M en t ven 2 M een j roota parlij Jaloufïün een veriiclbare Halier van 100 K G 10 tuki Klapiioelefl ieder van twéé sitplaitien een froote parlij Heeren en Dameibutten 1 Wafeloven met Ijieri er bij Oavelbordcn Uithangborden Lichtbakken Café Inventariiien Te Koop een t oole parlii Café en ZaaUtoelen Buffetten met toonbanken Caf4bankea jrooie en kleine CafAafali zinken en geëmailleerde Bpoeiblikken Manometen Luchtverdeeleri Sleekpompen glaien Vitrine een Qoiteiraachlne met alle toebehooren Wijnrekkea PleMchenrekken Flelacbenwagcni Bakkeriwageni glazen Tochtichermen een groole parlij Hoadenitan daardi SpiegeU en Spiegel Etalagekititen en verder alle loorten van Caf Kruidenier en Drogiilinvcntariiicn WinkelkaX met Toonbank en Winkelkaat met Khuifraraen en zonder Schuiframen Toonbanken van M tot 6 M BarbieriWatcbtafel met Stoelen en Poitenkiiien Loicnaara met Kantooriloelen Schrijflafcli Verder te koop Grutierabakken Aardappelbakken Maten en gewichten Baaculei AardappeIbkiKulea en verder alleaoorten van Winkel en Magazijngoedercoi bij Aa BOUTER Us f8 fiiaüslnal 4I 46 MM Tel 8650a Aan hetzelfde adrei S46 KlapStoalsNi zeer geachikt voor Theater of Bioicoop too goed Il nieuw uil een Ie klane zaak voor ipotprija 2345 56 Eiken en Dennen Brandhout gekloofd en gezaagd op 15 c M Ook voor induitrie 2319 11 AclPf si BOELKKADB fl liii lil I I I I B A R Beate middel tegen RHEUMATIBK JICHT LUMBAGO 70 oto per flacon SALACBTINK Onfeilbaar tegen HOOFDPIJN KOORTS INFLUENZA 40o a par tube 1993 12 Ohamlaoh Laharatorfimi mauw wag 9 Watergraafamaar Verkrijgbaar bij 0 H vin Looa dro it Markt n A Coopat drogUt Markt Goads I BENAUWD I tot stikkens toe door de vastzittonde slijm ii menig lijder aan hardnekkigen hoeit chroniictie bronchitii kiakhoett borilbenauwdhcid of ailhma Voor hen is de ABDIJSIROOP als aangewezen or haar voortreffelijke eigenicb ppen om taaie lljoi inel p nlooi en iovervloedig te doen lotkoi ko waar I door de hoeit en de benjbwdbeldkunnen bedaren fc V l ga ir K a bIJ aaadMo nlngsn dar luoMtwafleii Priji per flacon van pl m 230 gram If 1 25 van pi m 550 gram f2 25 Ivan pl m 1000 gram f 3 72 Alom verkrijgbaar Elicht roo4on baad met onae bandteekening L I AKKER Rotterdam 1336 39 Het mocht mij nog gelukken een partijtje li É HOOIKISTPANNEN machtig te worden 2310 140 Enkele hooikisten f5 50 Dubbele f8 50 Toiof ao HAASTRECHT Qroolo Hairon VJÜSTR 27 3 i M DISTRIBUTIK RANTSOBNKBmiNQ Kaapt thans Hooihiaten hel merk fiWERA No la Hoolklu nM I pan 8 S0 No Ib Booliau oat 11 paa f 9 M No 3 Hooiblat at 2 paBnan f 16 80 Aaritjinnnl Üa C Aardappaleabiijraahieria gedurende mcetf dan 6 maannalUa l JDI allU a den baiUit a d ulMchlalen on briwien uill lolen TEL Inhoud Mud 3 4 5 6 Jl 10 t 15 Prij W f 17 50 f 19 f 21 50 tiS I 29 32 f 36 w VRUCHTENKA8T aftlultbaar bederf niet mogelijk 24 f 28 f 32 ontvanjat vm Poitwiaicl of onder Remboura Spoedige 2343 40 Pfiji Franco door geheel Nederland beitelling aanbevolen W J MB S L ZeevH hmarkt 13 Tel 5877 ROTTERDAM Adverteert in dit Blad In de magazijnen van P ROND Pz zijn geëtaleerd JAARSMIl HAARDEN Kaohela en Haarden ooii gesohikt oift moI hout geatookt to wordeil Voor do lovorino bovooH xioh taih Moroto a Intipud mud Naturel Dekkleeden Rood Riet Zwail en Gebloemde Karpetten aan 2332 O P ROND f Zeiigestraat 06 M GODDA die a me ioliohtingeii fiseft eo tfehfuatreerde haardenboekjea ratii en franco ventrekt nog tegen zeer concnrrèerende prijzen ok groote JAPANSCHE MAILEN ter Terrangïnit van Karpetten COCOS TAPIJTEN LOOPERS COCOS MATTjEN enz enz T ZATERDAG 29 SEPT 1917 Tweede Blada CM € arhmcnt TWSHDH KAHIB K o 1 e n T ooniening Grond wetsber ziening Allerlei U t begin van de zitting was niet schitterend De heer Rutgers had gevraagd tot de Regeering vragen te mogen stellen in zake de kolen voorziening De Minister van Binnenlandaohe Zaken moest bezwaar maken tegen deze interpellatie Er worden op jiet oogenblik onderhandelingen gevoerd met Duitschland en Engeland tegeluk Hü achtte het niet ia s lands belang daarover zelfs in comité generaal inlichtingen te verstrekken Echter meenden de heeren Rutgers Nolens en Van Hamel dat er nog wel andere kwesties b deze voorziening betrokken war Q die ffEonderlijk behandeld konden worden delpr js het vervoer het vrymaken van gcmdbiliseerde m nwerkers enü De heer Van Halnel stelde voor de interpellatie toch te hoeden en met 34 tegen 33 stemmen werd toegestaan dat nog deze week de interpelatie zal plaats vinden Met de grondwetsherziening ging het vlug Alleen de heer Van Idsinga mopperde wat onvei taanbaars en daarna sprak minister Cort van der Linden een zegenwensch uit over het ontwerp die helaas ook grootendeels in het rumoer verloren ging Het eerste ontwerp werd met 71 tegen 2 stemmen aangenomen De heer Van Idsinga en de heer Bichon van Usselmonde stemden tegen Ook over art 192 voerde de heer Van Idsinga met zijn bekende onverstaanbaarheid het woord Ook dit ontwerp werd goedgekeurd evenals de additioneele artikelen Voor de Regeering is dese uitslag reeds een belangr k suces De Voorzitter wenschte haar daarmede geluk en een hartelyk applaus in de Kamer viel hem b Over de vereeniging der gemeente Alphen Aartanderveen en Oudshoorn werd wat gepraat Het ontwerp werd goedgekeurd Ten slotte was aan de orde het ontwerp tot verhooging van de penSioecen voor de weduwen van ryksambtenaren en werklieden Hierb stelde de heer Patün voor om aan de regeling een terugwerkende kracht te geven tot 1 Januari 1916 Minister Treub verzetie zich daartegen Het wordt zoo zoetjes oan regel om pensioenen een t d te laten terugwerken en die regel is verkeerd tp wetgevend uebied Het umendem it werd nietegenstaande die afw ing met algemeene stemmen aangenomen Het wetsontwerp behoefde met eens aan een stemming onderworpen te woMtóft Toen kwam de kolwToorxiening aan deorde Wat de Kamer deed zou men minder parlementair kunnen noemen een boom opzetten Vooraf was al bekend dat de Regeering weinig zou antwoorden en alle vragen die de onderhandelingen over den koleninvoer betroffen zou afwezen Wat de heer Rutgers deed was niet veel meer dan informeeren naar de juistheid van de vele vragen Bruchten en berichten die in de laatste eken in de per de ronde doen De antwoorden brachten geA greintje nieuws Eenige vragen Het de Minister Cort van der Linden onbeantwoord De onderhandelingen geschieden onder verantwoordelijkheid van de Ministers v Buitenlandsche Zaken Financiën en Landbouw ren Geen invoer van steenkolen anders dan vdor de R ksdistributie wordt verzekerd doordat alle renskantoren deze controlee De Tfltiinkool productie wordt opgevoerd en zal sn edig 2000 ton per dag bedragen De mobiliseerde mijnwerkera zullen te werk orden gesteld zoodra alle geïnterneerden zijn te werk gesteld Dat zal spoedig het geval zijh Meer werkvolk kan men op het oogenblik in m nen niet gebruiken BRIEyEN VAN EJBN BURGER SOLDAAT XI Wat anders Toen ie op poet htg in t duin en de zon zoo bdven hem lachte in de wolkenlooze lucht had hij diep in gedachten gekeken naar de blauwe streep die boven het hoogste duin in t lichte blauw van den hemel vervloeide de zee En hü had liggen denken aan zyn Stad zijn moeder en ijn thuis met een zonderling krachtig hoop op succes van t verzoekschrift dat hü den inspecteur van t vervoerwezen geschreven had om geplaatst te worden bij den auto dienst en liefst in Rotterdam Zijn broer die eok landrtormer was zat al n heelten tijd op n waVat hij wilde ook dolgrraag weer rijden en dan vooral in xijn stad Viel er natuurlijk ook nog eens wat af als hij iii ï n vrije uren j ing toeren met zjjn patroon Maar de BO tfdzaak was hij xou weer in z n vak zijn tfiuis kunnen eten en slapen altijd z n iaje kunnen opzoeken en feitelijk weer in nf ejgen leven van vroeger leven Als ze M maar niet te lang op zich wachten liet die beslissing want hö wist dat er men hen noodig waren de lui die bij de admiAistratietroepen gingen en bü den hospitaaldienst waren ingedeeld hadden toch ook de faeele africhting niet meegemaakt en waren reeifla naar elders vertrokken Hij wtat niet waarom maar hij voelde t HlBa all Ukn dat IMJ er fpowiig i ti na Vervoer per water geschiedt zooveel als maar mogelijk i De braodstoffen cnmiklssies ziJn organen van de RyksdistnbuticjZij ontvangen voorraden overeenkomstté de regelen der distribatie De heer Rutgers was hiermede afdoende beantwoord Men kon nu alleen nog wat napraten hetgeen de heer De Jong aanstonds deed Hij jammerde er over dat in de pers allerlei artikelen verschijnen die den indruk maken van geïnspireerd te zijn door ingewijden terwijl de hoogedel mogende Kamerleden niets mogen weten en met tien kluitjes in het riet worden gestuurd Ook de heer Schaper mopperde over het te geringe succes van de interpellatie maar bü zegde toe biJ het aanstaande wetsontwerp uitvoerige besprekingen te zullen houden De heer Teenstra was zoo gepikeerd onrer het niet veratrekken van inlichtingen dat hij alleriei vreemde dingen zei en eindigde met een aanval op den Minister van Financiën de nachtmerrie van den goedigen heer Teenstra Er werd nog aangestuurd op een comitégeneraal De heer Van Hamel rommelde alles door elkaar om te betoogen dat de Kamer meer moest weten van de onderhandelingen maar Minister Cort van der Linden herhaalde het kraditig dat hü niets kan zeggen De onderhandelingen zün op den goeden weg zeide hij en ist daarom vriMé hü extra voorzichtig zün Een verstandig woord inderdaad verstandiger dan eenig ander woord van den dag even verstandig als het besluit dat de Kamer nam om de interpellatie te sluiten in plaats van ze uit te stellen gelük de heer Rutgers wilde tolTdat de Regeering m staat zou zün inlichtingen te verstrekken Deze dag was als een verloren dag te beschouwen Voor het land was het belang nihil voor het prestige van de Kamer Was het eer een schadepostje want het bleek duidelyk dat de Regeering op de wüze adviezen van de Kamer niet is gesteld Alexander FeodorewltsJ Kerenskl De Daily Mail bevat ran een medewerker een pakkende schets over Kerenski met wien de schrijver persoonlyk bekend is Aan de lunch vertelt hü een allereenvoudigst maal zaten behalve ongeveer dertig Russen van allerlei rang en stand ook de dne Pransche socialisten Monté Lafont en Cachin aan Ondanks het regeeringsbesluit was er ook wijn op tafel maar Kerenski zelf moet streng dieet houden en drinkt slechts melk Zün gesprek is boeiend Hü heeft al de geestdrift van de jeugd Hü lÜkt veel jonger dan hü werkelük is n l 36 jaar Aan zün rechteriiamd zit een forsche zeeman met zware gebruinde armen die tot den zeeliedenraad van de Oostzee vloot behoort en telkenmale als Kerenski iprcekt 0T r z geliefkowd $ inÊ t lm i0 9 ttn geloof in het gezond verataUd vbn het Russische volk wüst hü naar dien zeeman als om zün woorden duidelüker te maken tijMOi Bchien niet veel weten maar Glimlachend sprak h mü aan en vroeg Hoe zou Lloyd Georg het vinden als een Rus naar Engeland kwam om hem te vertellen hoe hü met het Engelache volk moet omspringen Geloof mü wü ogen misschien niet vi eigen volk Zün geestdrift is aanstekelük zün trots op de revolutie Is onbegrensd Wü doen slechte wat gÜ eenige eeuwen geleden hebt gedaan zeide hü maar wü trachten het beter te doen zonder een Napoleon of Cromwell De jonge advocaat heeft thans den werkmansldel dien hü in de eerste dagen van de reyolutie droeg voor een uniform verwisseld Ook zyn denkbeelden zÜn ot dd drang der omstandigheden gewüzigd Zün geloof in het gezond verstand van het Kussi Bche volk is zwaar geschokt en de man die de doodstraf heeft afgeschaft is jmlwongen geweest die w r in te voeren Blaar zün ii alen zün dezelfde gebleven HÜ heeft die gewüzigd maar niet prüsgègeven De menschen noemen mü een krankzinnigen idealist zeide hü maar God zü dank dat er Idealisten op de wereld zün Want ondanks al zün energie la Alexander hoeren zou Tegen half vier toen ie met den troep terug kwam en de achterplaats van de kazerne opmardieerde zag ie den sergeant van de week loopen met t cahier in z n hand Zou er Iets voor mÜ zün op t verzoekschrift dachtie En hü vond t eigenlük niets vreemd voelde t alleen als de verwachte vervulling van een lang gekoesterden wenscb dat de pnderpff icier riep aanvraagboekje voor t bureau Riedels Van Bom en Plaat direct voor kamer 4 Kamer 4 dat was de kamer van den cotnpagnies commandant de lui onl hem heen vroegen nieuwsgierig waarvoor moet JÜ Toor flHireau waarop lc de heels za k met n paar woojjden tot klaarheid bracht k heb eei verzoek geaehreVen omi vergeplaatft te worden bÜ den autodienst Daar zal t wel voor wezen Mkax voor t bureau kreeg hQ opeens iets anders in gedachte Want Plaat s nd er ook en dat was de korporaal van het btfvenpeleton die over den rand van de baloitrade gekeken had toen er den vorigen avond zoo n herrie beneden was De kovporaal van t benedenpele n had n l vergeten de lui voor avondpermissie op te schrüven zoodat alles om 10 uur thuis moest zün Iedereen was ook present maar niemand dacht er aan te gaan slapen De krib van een kerel die uit louter baloorij eid niet brandschodn was thuisgekomen had men onderuitgetrokken en rechtop tegen den muur ge lUi uodat dSrnuuif dia r in lag Mn pooeja Joor Mitchell uit Engeland verwacht om evenals zü dit in Zwitserland gedaan hebben den arbeid voor het Engelache Roode Kruis te helpen beginnen Vanwegn de Engelsche regeering Is men in onderhandeling om alle in RÜswük leegstaande huizen die daarvoor eenigszina in aanmerking komen te koopen voor onderbrenging van Engelsehe krüg g vang nen OaltMbe watervUegtnlgea N l iil oorrtMpoodk nÜi bunttii inIlaac mciüM a r wij luenttvn te weten komtfi t aiiilil iij kiU rapportiu bvtriVbvukt Imi ft in urdo nnt do UitlbKiba fi tiUgtiii itiikU i HnnjD n lm booiiliEaak o ortit Q tiMt tic Nihtii sooald tÜu in h p nivivHiB tii zijn vtTim ti NadriiklttJijk ka ohtiT worden U ti gatpro4 ii dnt lUt k lViilMbli vit ijiui Kt n op dki Nodin tandlAilii torpodk oo4 vou i J ffCHultoUll Iht MTtfcbUbt llKAl IVllt rc ok wo kjiiM div vol tqi i t m cttT rKi i ii bovCT k torp i txtot zoiiiU H i £ U iL iijn wartm atMulunt nlnl afkoniMig van l o in d Ikjo bArwu wk pro i cili li n liwar warwB Uülit t ttf it tt uU ki vtüxah diU wa rvh ipUiig n w srdcn g P vn V ordkT kan lu wordwi gutifdtï fcit iHtwrt vlkgtiulg iü Ui lii Irt kwanticri iM kü h viilipv wl ni w rviJf ftHigif UKMxIIw liiig luuï iiwrtiii niaktin a tav hoont Ati m i lorpnki K iot watt f iotiuw zl b rw i lk r ti hxii d lii rp ilt oot w hcnt Htix ii dK 1 ft rna vMt w h owi er hti r g T dru tWw vMiwW ni t eAU ilrii kxJi waarvsJi Iwt lioveii Vwh rbmS Ii fi biixl xiogx fl Bij do na livingi iSnr k rI MwWrucit wrw ijiliit li ikii itm fcr vhug luifTdi m aai hT Irwii ibpot Twtxï waai Hfilm kiwrt iAlvo j oun tstop Kin w rdffi tcmi Bt t n eii K ngeu fAt T hol vUiiRlnigi liti n toen d Uwtuur di r l liiVbaar wt Rjenh t t topp nii wtvn vtm rtiilvo op vi vllt ïfhilg ii4ö t Todi Viiftrliij rti k f iiiziUfmhni vi rwont wi nt in ihi ïiïijk iw iiü r WH l rp xli l ot g rii Smf nvi ttvi dkiitiT wrikw la it 4t bij nnqiikoMiHt dtik gutroflnut vprbood Feodorewitsj Kenertsi een Idealist Van den dal af waarop hü da univeralteit te St Petersburg verliet om z0h loopbaan als reehtsge eerde te aanvaarden heeft hü nooit steffetyk voordeel boven zün politiek ideaal gestald Hü zou als advocaat chatten hebben kunnen verdienen Haar in plaats daarvan gebruikte hü Ün tüd om de onderdrukte en onjachuldig aangeklaagde gevangenen te beictiermen in de beruchte rechtzaken die de Ruuische gerechtshoven onder het oude regime tot achande strekten Hm Zün evangelie wa dat van het lüden en iU heeft tüdens zün kortstondige doch bedrijvige loopbaan tfchzelf nooit gespaard LWat niet waard i om voor te sterven ts ook niet waard om voor te leven is sen van zün lüfspreaken eveaals dit Groote rechten leggen gro te plichten op kerenski heeft geen sympathie voor Doitschland of het Dultsche regeenngsstelsei De Duitschers hebben spoedig in hem een onverzoenlüken vüand leeren zien en getracht het Russische volk tegen hem op te zetten door hem voor een Buaaiachen NapoIe4i te doen doorgaan HÜ beeft altüd de Fransche en Engelache idealen bewondenl maar daar hÜ niet gereisd heeft en slechts een weinig Pransch spreekt heeft hü zün kennis van beide Itfnden slechts uit boeken opgedaan Hü Is echter ook onder zeer moeilüke omstandigheden een krachtig voorstander der Eniente geweest en heeft er meer dan iemand anders toe bügedragen om het Russisohe volk de noodzakelükheid te doen inzieii den oorlog voort te zotten I Ü heeft vele vü nden en zoowel de extremisten van rechts als van links staan hemnaar het leven Maar zelfs zün felste tegenstander kan niet ontkennen dat hü perfloonlykon moed heeft Bij de duizend en één vraagstukken die hü lederen dag te behandelen heeft toont hü een doorzicht dat mü er aan doet twüfelen of er wel iemand in Rusland Is zoozeer als hü in staat om hot land door de zware crisis heen te helpen Vrijzlniilg Demoeratische Vrouwcncliib ZoiinBiig 2fl iSept tijft to Aiui rdt3 ïi op nitiiootM fiing van A dJsuw J wi iHt Heil MH rink S ioii jM 44 viwi I ni id ii lip Alnita H Ja ob M KtHfJiiar van h m Hl Thifl Whtrln io tvMlt ivuw m l l on o do VrlJtElmiig DfiiH oniiliwciwni Hond biji ikt iw tot op nohtinH vtm éii Vrij iimiigvponiiociniilMclMi Vrouw V elub W o xBJ g wftitii alj hM tx i IjU ly R UB g li i i orfiflMb rt drltife iiooflljf i i Mtt insbiiiuntingi thi Imt IkkiH bivüdiur vMh cUi Hondi wiinl dHarop tol opriüMing bmMiiij Hrt do tm ilkrzp ii1ub U 1 Oiiiikff de vTOiiweni propa paadai to iiiaken voor da bdgilnw tvi van étn Vrijz Ui iiii Bootl 2 r ci iM ngicn B r vroti w i in V Vriiz I eini Uotid tot hun n olU U cÜo n k cnn ii Jl on ImukP te vormfTi tuaieJiom dm VrijK Dcïni vroniwcn en hiiro polUl te onllwlk4c 4Iog te b vor ir B 4 Htih to vp Tlf iim l v n ffin0 ii n oww talm voor V irtti riwoordligii ul lirliflTiK ii voorkoni idiD o k ll sie van ilim Vri z lHun Bondi Llii van k A dut kan wofdirn Jkp Vcn iMr wordi lKipoBj ï dat do dub 7i swtvitlgiil 7 1 Sn to AuiMterdaaik ï dat die 12 anwcrfgie vrouwen voortooplg hol sitreei InÉltunr zuilen vonmti Doaniil w frA n nwvr Tii TlikJ Wt4irb a tol prw J Iwi t iiiovr J van IHt rtMt Übcrink lot röinTti e tn nietvr S iowpprl van hjnvlxkn tol iHmnlngmlivtiU troHW g kiozrti ÖINNENT AND Brjtsebe krügsgevangenen In Nederland Generaal majoor sir John HanburyWilli amsjis volgens de N R Ct dour de Brit che regeering benoemd ter vertegenwoo digtng van de belangen der Britscbe krijgsgervangenen in Nederland Generaal Onnen is namens de Niderlandsche regeering belast met alle zaken betreffende de krügBgevangenen aan baron Van Hee keren is verzocht het toezicht op zich te niemen voor het district s Gravenhage en aanigeneraal majoor Halbertsma om op geneeakundage regelingen toe te zien Het logies enz zal worden verzorgd door de Ijlederl anders ond goedkeuring van generi al majoor Stt Joon HaiAury WilUams Het denkbeeld is op t oogeabWt hen te huisvesten te Scheveningen en ffr nabügelegen plaatsen sommigen in hdtela anderen in blokken huizen terwgl zoo noodig tÜdelgke woongelegenheid zou kunnen worden aangebouwd De hwijjwneester van Den Haag heeft ziclhwelwillëmMiereid verklaard regelingen te oreffen om tkt benoodigde terrein hie oor bochikbaar te krijgen Het Eng whe Roode Kruis ia door de Britsche regeering belast met de zorg voor het verschaffen vim werkgelegenheid en onderwys aan de manschappen evenals het daarvoor in Zwitserland zorgt het hoopt daOiTtoe de medewerking van Nederland te zullen verkrügen De Sott rdainseh iav ire erve oiiKbiMadr van Havi narlwid BVcr onn J ing i tn Rotttir i jn hcWt alt antwoord op hoiBT wtm 4e om HpotvUip bc HTiyHin bï7 akt ife uiltlirMdEng iW liavt nm rve vao lw Kon Nut Stitninooinit oiiitviui n iMvlt it f dit tdituui onder ihi bui iï fi oiiiMt ndr tl o llL nTnM b rr i l w ni i i flflianoifflio UTororderinff iW m De Young Men s Christian Association is belast met de oprichting en exploitatie van kantine a clubs varmakelükheden enz Ook zü i kfnt op de medewerking der Nederlander Clmgendaal het buitenverbIÜf van baroneeae Van Brienen is van het NederlandBche Roode Kruis aan het Engelsche overgedragen hetwelk op zich zal nemen alle kosten te betalen m het te exploiteeren als officierenhospitaal Verwacht wordt dat vtiuriwHTVö itei gi voig u jujn op zich tn n r Qiiiii tenzl lw Hi w lijk watvi ixit rfipHtilff t treW i waartü lulk tvn v t ïiwaring zoowci voor éï o vur iri gin so aJrf vooT i 4A tKfc r WIoliniïtiii tRv tiu Iiwv ii rcffcrvö btiWidwi voorkonunn widl barones Van Brienen daari Ü werkzaam zal en wt4ko van ulrfinwidiiw Aa hnzün Men hoopt vguunning te krügen omkleine verplaatsb v woningen op het terrein te plaatsen om extrawoongelegenfaeidte kilnnen verstrekken Binnenkort worden lord Sandwich en ma op z hoofd tusschen krib en muur stond maar onveranderd bleek te liggen toen het Üïeren ding met n zwaren slag weer terugviel op den grond Een ander die altüd gekheid maakte en ondanks zü hoarloos hoofd allerlei kwajongensstreken uithaalt was met zün krib vierkant opgenomen en boven op een tafel geset Luitjes die al op bed lagen en tegen de verstoring van Qjde protesteerden hadden maar even tüd griiad zich tegen Mn storm van projectielen meest oude kA die in hardheid voor Meen niet onderdoSI te dekken door fluks onder hun deken te schieten In de algemeene herrie en opwibding had iemand in den hoek waar Riedels lag t In z n hoofd gekregen een los sen patroon die hÜ nog bad te verpaffen hü sprong uit z n bed zei dat t nu geno was en sloot t gaskraantje greep fluks z n geweer en verschoot den pieper niemand wist wal er eigenlük gebeurde n toen t licht weer aanging lag de schutter alweer in z n bed en hing er alleen wat kruitdamp in de zaal Dat was gelord en Riedels was er nietgenist op toen hü den korporaal zag Wantdeze had bü die herrie stiekum naar beneden gekeken en zoo alles len Zou ie van t zaakje rapport gemaakt heUwi 7 n Strop zoo dicht bü t verlof Maar dat was t toA niet Toen ia binnenkwam scheen de commandant In z n nopjes rookte een sigaret zei wel Riedels jü hebt een verzoek j schrevei om bü den anfodlnat te komen niet Zie je wel doHht hü Daar heb je t En z n hart klopte dubbel zoo hevig van louter spanning toenIe zei Jawel dat heb ik Waarom zei de commandant na t uitblazen van een rookwolk waarofn heb je dat buiten mü omgedaan Dat was WMr indera Riedels keek beduusd zei dat dit zonder bedoeling was gebeurd en hü zich niet bewust was verkeerd gehandeld te hebben waarop de commandant beweerde dat iedereen maar dacht buiten hem om te kunnen handelen en dat t niet meer moest voorkomen wat Riedels biü dat t schünbaar zoo afliep plechtig beloofde Hü moest om 4 uur dan maar naar kamer 12 gaan besloot de commandant Natuuriyk hevige taleuntelling toen Riedels weer op de chambrée kwam Iedereen benüdde hem hü hoefde nu niet mee naar Oldebroek en ging fün naar Rotterdam hü waa wat Je noemt voor den bakker zooala ze dat in de kazerne plegen te noemen Alleen het slaapje van Riedels een kereldie altüd in d rouw is zooala i n kameraden zeggen ofcdat niemand in de kazernehem ooit heeft ziin lachen zag de zaak weerpeBsimistiaeh In Kamer 12 zei le wel da rmoet je je straf halen Straf vroeg Riedels met zoo n venmtWaardiging in z n stem dat da sombere voor t leven van den comnruuidant ging vreezen JStraf Ia t le nou bed Nee neu aög mooler traf Waarvoor at heb Vnpa an ml ll te haafmT H b Ja V oit loo i 4l5 iTIIJirt L0TERU TrakU I na Vr4ih M S plMikw ltl7 Nltto 29 98 111 166 148 170 IH 204 210 211 214 222 284 23i sm 842 369 378 477 607 626 M3 668 663 676 694 404 ro 702 746 862 870 873 74 99 107 1080 1093 HOI 1122 lf46 1190 UM VÜO 1224 1228 1818 1846 1348 ISill 1S 1436 1646 1672 1618 148 ItM 1662 1677 1691 1707 1741 1747 nu 1782 1803 1847 2004 2014 2114 21SS 2186 2374 2426 2438 2467 2471 2481 2 16 2648 2668 2662 264 2674 2 2 2669 2668 2670 2743 2768 2840 28 3 2878 2878 2896 2960 2969 2986 aooi S049 8062 3083 3101 8111 3113 3124 3161 3207 3230 3260 3271 8281 286 8318 3361 3400 3414 3431 846 3491 363 3643 3682 8698 8604 3434 a 37 3648 8706 8710 3723 8767 8788 3902 8909 3946 3979 4007 4064 404O 4096 4114 M33 4176 4200 4284 4288 4349 4366 4441 4608 4617 4608 442 4691 4723 473 4788 4834 4908 4927 4930 6017 6084 6118 6136 6182 6184 6200 6261 6328 6402 6614 6620 6444 wea 6623 6684 6496 6712 6740 6884 3849 6860 6876 6890 6894 6011 6964 5963 6002 6101 6133 6210 4285 4288 6316 317 6339 6360 6369 4676 4679 6613 6622 6666 6467 4481 4716 6771 6796 6810 4824 4846 6849 4888 4910 948 6962 4964 4J 7 6981 7116 7184 7182 7190 7210 7228 7278 7312 7374 7878 7462 7622 7664 7686 7692 7696 763 7677 7490 7723 7776 7881 7888 7847 7362 7912 7918 7980 7988 7997 8013 8081 8096 8097 8110 8114 8183 8188 8213 8247 8267 8272 8284 8294 8303 8822 8326 8389 8377 3387 8404 8410 8418 8461 8620 8623 8632 8684 8387 8W6 8619 8624 8629 8431 8440 8373 870 8716 87S0 8760 8768 8774 8832 8837 8861 8894 8906 8986 8992 9020 9026 9029 9061 9102 8111 9140 9166 9182 9190 9200 9244 9280 9340 9384 9410 9426 9488 9609 9622 9 44 9636 9613 9670 9484 9708 9727 9774 9809 9869 9932 9944 9976 10030 10061 10086 10104 10138 10196 10223 10266 10296 10331 10364 10437 10468 19464 1063 10694 10607 10626 10630 10689 10380 10692 10737 10741 10748 10772 10811 10826 10634 lOMt 10964 10996 11001 11022 lim 11220 11261 11278 11279 11392 11404 11431 11444 11624 11868 11718 11766 11820 11842 11864 11912 11920 11937 11918 119H8 12064 12068 12081 12091 12110 12110 12141 12143 12226 12286 12310 12316 12320 12333 12344 12893 12406 12416 12437 12472 12622 12646 12607 12680 12686 12694 12697 12699 12796 12806 12914 12979 13014 13083 13094 13194 13213 13214 13220 13263 18264 13803 13371 13408 18491 13686 13784 18767 13810 13841 13840 13898 13001 13960 13981 14003 14020 14066 14106 14113 14124 14133 14143 14168 14178 14208 14328 14420 14426 14464 14490 14617 14640 14696 14631 14368 14666 14703 I4TS9 14768 14774 14840 14886 14904 14912 14920 14M4 14973 14983 16003 16038 16067 16081 16tM 16180 16194 16226 16284 16294 16310 16897 16400 16403 16439 16466 16466 15478 166T6 16662 16677 16610 16668 16687 16780 16788 16788 16836 16873 16899 16a l l 947 14016 16026 16048 16102 16163 ifljl P2O6 16222 16268 16271 16294 18317 163Bir f6374 16404 16424 16473 164M 16616 16624 16640 16407 16623 16697 16 r88 16866 16882 16892 16919 16947 17064 171 86 17093 17193 17164 17263 17269 17280 17306 17330 17367 17368 17S9 17421 17422 17423 17446 17486 17622 17864 17606 17661 17642 17666 17660 17724 17744 17814 17986 18021 18126 18146 18186 18206 18216 18281 18236 18240 18296 18327 18331 18374 18401 18448 18608 18649 18668 18678 18633 18687 18706 18720 r8739 18782 18798 18808 18827 1S832 18879 18896 18922 18986 18942 18963 18963 18976 18984 18986 19016 19026 19062 19070 19082 19083 19126 191S8 19168 19198 19206 19218 19268 19282 192 8 19309 19348 19369 19373 19396 19402 19448 19631 19634 19640 19647 19686 19691 19606 19713 19719 19731 19742 19848 19911 19967 19981 20023 20042 20091 20117 20123 2019B 20223 20241 20274 20276 20336 20361 J 0367 20879 26461 20469 20636 20646 20667 20668 20660 20686 20628 20629 20647 20660 20667 20714 20739 20786 20819 20834 20863 20897 20903 20917 20962 zout gegeten Zou ik wel il willen weteaw I4ou dan ui t mimchicn liia om i te MCgui wur J lieenKuit Antwoord op Je renoek Dat ia ook beet mogel k Dat klonk wunelMJnlUker NituurlUk Anrlere had de commandant toch wel iete fexegd van atraf Maar hü waa in e i ffoade bui rookte een aigant lej nof t moet niet meer voorkomen nee van atra kon geM aprake tUn En hl ging op B n krib liggm nadenken wannMr t leed geladen zou liJn en hU in Rotterdam op m wagen aoQ aitten vlug tuffend 4a tatteread door de drukke atratmi van de groote atad Toen ie terug kwam vati kamer 12 hadieeen gezicht dat duidelijker aprak dan velawoorden konden doen HU kon 00 eeratniets leggen want t eene ackehtwoord vardrong t andere om a n gterangd gemoedlucht te geven Twee dagen fewartierarreat ulle Twee dagen kwar Pot aal die ventkrakepltten Twee dagen omdat hem nielin den arm genomen heb Ia dat wat Oat a toch grija Twee O o ala die maa kr gtwat ik wenach I e deelneming waa groot ea algemeen Riedela gedeailluaioneerd woeat gjatc ia a nbed liggen om al die emotiea vaa het laalatauur behooriük te kuaaea verwerkm ToeawerdIe atll en verdrietig Zacht dat niemaad verder t hoeren kon lel le tegen a nataapje Zai een telèuratollmg lUn voorro ji meiaje die komt vanavond uit Botterdam En aoti voor aika waat m a atraf Éaat vaaamad ti f