Goudsche Courant, dinsdag 2 oktober 1917

IVo 13510 Woensdag 3 October 1917 50e Jaargang Op eiken werkdag dea voormiddagi tusBChan 10 en 12 uur xUn aan het buruu van politie alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende alda r gedeponeerde gevonden voorwerpen IB sleutels een halsketting een pet Voorts ün te bevragen Een porteroon d k bü J Gererinck Spiertng8traat63 een PlllSanoer bjj A van Tijn Groeneweg 41 een E K kerkboekje by A de Groot IJasellaan 39 een taschje met inhoud bij P HoedemanSj Pr Hendrikatraat 29 een armband bU L van Leeuwen Nieuwe Gouwe 4 een gouden brodie bij L Zinkhaan TuinBtraat 21 een gouden ring bU G Hendriks Keizeratraat 7 e handschoen b j T van HeuTlen onder de Boompjes 20 een hondenhalsband bij F HendriksmanjBleekerssingel 36 een portemonnaie by d v Veen Van Beveminghlaan 17 een duimatok bü W C Broer Achter de Viwhmarkt 11 een zakmesje by G Slingerland Zwaansgat 2 een schoolboek met schrift by B v Spanje Botterdamschendyk 2 een R E kerkboekje by H J Haafkes Raam 66 een ïilverbon by Postkantoor Westhaven een handtaschje by wed Kousbroek Dubbele buurt 2 een ketting by C Langerak Graaf Florisweg 18 een Bchooltasch Ë j N van Geloven Achter de Viachmarkt S een paar handschoenen by J v d Walk Turfmarkt 86 een paardenxweep by s Spee Keizerstraat 65 een eind touw b £ C Borst Boelekade 104 een bril by M van Leeuwen Cappenersteeg 4 een pootemonnaie bu P Fennek Minnebroederstee 16 een broche by G Kramp IJssellaan 107 een horlogeketting by R Muyiwyk Crabethstraat 54 een tasch met inhoud by A van Verbrugge Kanaalstraat 21 een kinderschoen by v d Eng H B S Lange Tiendeweg een schort by L de Boom Slapperdeï 4 een halsketting by N de Weger Bogen 33 een jonge kat by F H W de Quartel Oosthaven 69 twee kwitantie a Ryksrerzekeringsbank by H de VoSr Lemdulsteeg 26 een zilverbon by A Duinstee Markt 49 een broche by S Gompera K Tiendeweg 13 een geruite pet bÖ P Rietkerk Westhaven 6 een gonjezak by C W Runge Gouwe 192 een blauwe mantel by O Ooms Ridder van Catsweg 47 een broche by C H Schouten Kleiweg 90 een zak met inhoud by M van Es Stoofsteeg 20 een taschje met inhoud by D Hogervorst Boelekade 6 een portemonnaie by D van Vliet Naaieratraat 15 een portemonnaie by D Hogervorst Boelekade 31 een schoen by A v d Kraft Bpoorstraat 2 een kinderschoen by H de Riet Kamemelksloot 100 een halsketting by C Vergeer Snoystraat 86 een kat by F van Loon Kuiperstraat 22 een boekje by W Steenbergen Graaf van Bloiastraat 14 een lakmes by S Cats L Tiendeweg 26 eeai ring by W Langentar Raam 124 een haarvlecht by J Wiez r Kaam 3 1 een portemonnaie by J Borgstein P C Bothetraat 27 een witte zak by W Blok KeiKerstraat 43 een rood geruite zak by S van Driel Lazeruskade 11 een lorgnet by J Dortland Keizeratraat 7 een armband by C J Reebeen Keizerstraat 63 een ro enlcrans by A Rhus G Ketelstraat 71 een broche by A G den Besten Spieringstraat 121 een paar handschoenen bÜ J Palet Jan v d Heydenstraat 14 twee atakken teep by A Scbggrond Bteekerssingel 68 een groene reiszak by C Hamerslag Kaniemetksloot 70 e n witte zakdoek by J Kerper Spieringstraat 83 een portemonnaie by J Hummeling Wachtelstraat 87 een hondenhalsband by J Staut 4e Kade 12 een eind touw by A J Cat el Bogen 16 een schooltasch by J v d Laan Geuzenstraat 88 eSn broche by G Slingerland Zwaansgat 2 een heerenrüwiel by H Prevos Veerstal 1 een portemonnaie by M van Dam Zeugestraat 94 een horloge by V de Wit Boomgaardstraat 19 een R K kerkboekje by J J Pierschel Lethmanstraat 9 een zilveriion by L v d Byi VroUwevestesteeg 11 een portemonnaie by G van Hoof f WesÜiaven 47 een portemonnaie by B van Ackooy Gouwe 199 een portemonnaie by F Boerma Raam 199 Gouda 1 October 1917 De Conunissaris van Politie A BERTHEUX In het Westen mislukten Duitsche tegenaanvallen Het Tupksohe antwoord op de Pauselijke Nota De Oostenrijksche geldaiiddelen $ cpïtiek op den bondgenoote De onlusten in Italië duren voort Het Zweedsohe kabinet treedt af BOEKHOUDEN in drie msaoden m C TeaUmoalum J C ter BRUGGEN Leeraar Boekhouden M O BLEEKERSSINOEL 3 GOUDA Proipeclui met overtaUlik prim fatullenliiea op aoTrage franco Ervaring met drieduizend Oud Leerlingeni een voor een persoonÜjlt geleerd MONDELING EN SCHftlFTEHJK Het Boekhouden U niet leti eleerd weteo chaf Hjki noch leti nieuw het ii eerDduurlijk een oudI Tinielf tprekend STELSEL zeer femakkelijk door leder te betnlptn en oo o ud eli de wer eld 996 63 Oudihoam b § Alphen i d 30 Maart 1914 WtlEd Hetr J C Ttr Brvtfn Luraar Boikktuit M O Miinhur Htt doel m gtnoegen van Umin Tettimtnium it keuen ontvangen nut omdat Ü de lessen moide htn verre van dit ket mas mit Heed een fneege van V onderwis te ontvangen en met V Ie correspondeeren Steeds kih ik met pietier Uw Sekett van M Boekhouden ter hand gtnomin tn wanneer er nch ten moeil$kkeid voordeed dan was steeds dat koet daar dal mi alle mogelvie antwoorden gaf het was m $ dan alsof ik U hoorde spreken Ook de Drie Balansen gaven m § veel licht vroeger wat een Balans voor m een dood element doch thans nu ik kennis gemaakt hek met dit èoekske is dit voor mlf geworden een leventktsckrifving vol afwlsstling Ik kan dan ook niet anders dan Urn onderm fs ten ieder ten sterkste aanhevelen Vó6r onse kennismaking was de Boekhouiing voor mK een Mysterie doch thans kan ik getuigen dat U m hekt gemaakt tol een ingewüdeen reeds verscheidene malen hek ik lot rnün genoegen gevoeld hoe prettig het is Boekhoud onderwiii genoten te hekken Met hartelpken dank voer hel genoten onderwifs teeken ik Uw oud letrling en vriend A DEN HERTOG Wan Landkouwer P S U kunt naar Uw goedvinden hiervan gekraik maken Zeer mooie sollede meubelen all Tafel Stoelen Kaaten Spieeels Schllderqen Theetafe s BHlIetten Sfl lameublemen fe s BHlIetten Sfl lameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen eni enz allai potgoedkoop Rugbekleede Leerstoden vajaf fl7B0 Staikast 20 StUltafel f 9 50 Spiegels 1 5JS0 l T 60 ens tinifflUTW bmtaltiiMllikUi bil RoHepdani Dienstaanbiedingen hebben in de ïoudsclie Courant isMb MieeM Iflr Dcie adfertoitMa kosten sleehls kIJ ToornitkeUllig 1 5 regel f 0 2B yoor elke regel meer B oenta Oceaat nitiilmtend Min het Boreea teld hebt bijvoorbeeld verWm ff ri niet zij doodJ waai zeidö ik m ziS zoowel van hmr houdt Maar e n uwte wt ook Met van oen niöt traicfct ta ontvluch Acg EynD A Fr rooet tooJü wel iemand andweaiin Xd Tr erootooedS ly m Allwn maar mi paaTkennjasen m eeaige bloedrerwatitm die zij B wt ate j k mmx m ulteioh Idt J het n4et doen Zi zoudtea het niet jZ2 T teeelrfm mevrouw Jaan wel Dm j mogelijke zijn Waar woont nuamww JeMoeafT TemWdte baa viuff aw hat eene 21 Oot 8 uur Sodetolt OooaKdla ToooeeMub TlMa Bdwfd TOToeken w gereïdd UJdi modedeelitig to mogm ontreMeii wj wMderinge concerten vermakelljUieden ent om doM dm in onie agenda U wpmelden Electriadie DrukkerU A BWSIMAN ZOON Oon If IRULY s ZEEPP9EDER MERK DE HAMER POUTIE ADVEBTENTIëN finna T P ÏIRÜLY Co GOUDA VRAAOT voor ipoedige lo dlenilfredin eeae TELEFONISTE SohrlftolIJk olUcitttiei orden iafewtchtkantoor Bunrtj 37 23S4 13 In de magazijnen vanP ROND Pz zijn geëtaleepd JAARSMA HAARDEN Kosthuis gevraagd voor TWBB H BEREN ééa ijikimer twee laappla licn Prl i ens onder letter D bureau Goudicbe Courant Goudi 2383 9 Kachels en Haarden ook gesohikt om met hout gestookt te worden Veer de leverlna beveelt xieh ten xjLepste en 2331 w Zondatfiniddag VERLOREN Dp den we tiiHohen Berkeawoade n Lek kcrkerk een massief oouden Broche De vinder wordt verzocht deze tetfaia b looninl ttni te beïorfen bij D DE GEUS te Berkxnwoude 2380 13 P ROND Pz Zeuyestraat 96 98 100 GOUDA die aarne inliohtinSen ieeft en elllu treerde haardenboekjei fratii en franco veritrekt AFSLAG HONDVLEESCH 20 et per Kilo Niouwe Sohouwbupg Sociëteit OHS tEHOEEEH Woensdag 3 Octobap 1917 HET HOFSTAD TOOKEEL CoR VAN DER LuGT Melsert Directeur Ie VoorttellinC in het Abonaemeot Op lecmcan vsrzoeki KLEIN TOONEEL VOORSTELLING D ondaro tnkanil b rloht aan de geaohta Surgara an O nmatrakaa da bil avanala In aoo ele andara plaataan oalaqenhaid gaaH Prima kwaliteit RUNDVLEESCH ta bakaman tagaa nndaraUanda prlizan per 5 om 50 S SO vet K irivl etch KALF9FILET KALF3SCHUF KALFSLAPPEN KALFSPOLET KALFSGEHAKT KARBONADB KALPSOESTERS RUNDER LAPPEN PRIMA GEHAKT RUNDERPOLET ROLLADE S 60 RIB t beca ROSBIEP SJ FIJNE BIEFSTUK J OSSENHAAS Ook bij h t Tl MQh U ▼ T rkrU b r 2382 50 Telefoon 379 KEHSTE KWALITEIT Prima KUJTT omiolun fandvt Toorli Bd n AANBEVELEND M Ji VERZIJL Kleiweg 36 Gouda PROGRAMMA 1 OPENINGSSPEECH door Louii ï ii Gaateren SCHOENEN door Joh Brocdelw I BEDSERMOEN Meditatie van Ko Speen hoH HET GESPREK VAN DEN DAG van Barbaroua DE BUURMAN Monodrama van Kali S DANSVERLANGEN van Vedelia HET EEUWIGE TRIO CTHE MMI m THE STALL PAUZE 9 DE IDEALIST Een nachtaliike icène van Galin Afgawiaaald daar muxlak welwillend aangeboden door het WIELRIJDERSDEPOT aavang l uur praoiaa Enir e voor H H Leden en Mnno huiigenooteo f t SS per perioon Entr a voor Niet Leden en Vreemdelinjen f BaO per perioon Loge Stallea Balcoo Entree voor de Galerij joowel voor Leden all NielLeden 50 oant per perioon LotiDC voor de te beipreken plaatien op vertoon van couponi teven voor de Galerij er ijn daarvoor dan gelijklijdil kaarten verkrijjbaar op DlnidaJ 2 October del avondi 8 uor i 10 een per plaali Alle entréeprijaca worden verhoogd met a o yoot Auteurirechten EEmTE KWALITEIT üT Het Advertentiebureau van De Goudsche Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorit de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsohe dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging 2362 52 FIDELIO nieuwe 5 cents sigaar D S UN VBGDMimiEII WIjdstraat 20 Gouda Inzending van An afschrift steeds voldoende InUohtingen wordett GRATIS yentrekt a i a i Germaan Rijwielen S Openbare Verkoopino Ie GflUDA ECONOMISCHE EN FINANCIEELE BERICHTEN Een NedcrlnndBch hoogovetibedrijf Naar het Hbl meldt is in een onlangs gehouden vergadering waarin ook de regeering vertegenwoordigd was in beginsel beBloten iot stichting van een Nederlandgch hoogoven staalen walswerk Daarvoor xal een naaiQloo2e vennootschap worden opgericht met een kapitaal van ƒ 25 millioen In dit kapitaal zou de regeering behoudens goedkeuring door de Statten Generaal voor ongeveer een derde deelnemen De benoodigde steenl I sou uit de Umburgsche mjjsen worden betrokken Het werk tou verryzen te Umuiden met den bouw zou echter eerst na het herstel van den vrede kunnen worden begonneua Het kapitaal zou bestaan uit 24 500 ge ine aandeelen van f 1000 en 100 preferente aandeelen van ƒ 6000 De toewÜzing van preferente aandeelen zal zoodanig geschieden dat tot verzekering van het Nederlandech karakter der onderneming de grootst mogelijke waarborgen worden geboden Het comité dat deze zaak voorbereidt wordt gevormd door voormannen op het gebied van nljjveriieid geldwezen handel en chc pvaart oD MAANDAG 8 OCTOBE WIT avondi ïirirh C fé R aur VREDEBEST aan de WIJDSTRAAT ten oïenlaan an den Ie Baaatraaht Jeveitiijden NOTARIS J KOEMAN Elz ant Stet4i Li van Emi go d oiid i houdMi M V RIJWIEL IMDUSTRIE VmF J vah Webvem MEPPEL Winkel en Woonhuis nat arf n plaataja aan de Kcijeratraal no 33 Ie Gooda root 49 centiaren 219 54 VeHegenwoordIger A RIETKERK Oouda Te aaBTiarden 1 December 1917 ol vroeger bij oTereenltomat Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen AMfilof bil d v r e i f voor Mod v k chol 1 t V lr b TT 0 1 0 Anrr H Nq 0 Twee Huizen met Erven Goedgekeurd bg Kon Beul 26 Ang aan de Raam no a 178 en 180 in de oo enaamde Pelroleumboutt 1 Gouda Jroot reipectievelijk 36 en 35 centiaren alaonderlilk en bij combinatie Opleiding tol Ooslumière Coupeuse en Leeraras k S 1 rpla i vaü 000 109 aar kunneï meld voor haU A 4 HEYZELENDOORN Ieder reëel i veAunrd voor f 1 25 per week Te be ichtl a 5 6 m 8 October van 11 tot 3 oren Nadere inlichüojea Jeeft Notati Koeman 2303 38 voornoemd Abqnneert U op dit blad l GOBDSCHE COMANT XTi© x Txrs eaa A d vert©aa ti©TDla d v oor G o ctd a © aa Oaaastrelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS êiltr BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN UKOKDBUJNOKN i Op de Toorpagina dubbel isnat GewoiM adTericBii iB4 Mdea wiideAaHMMi U cmHnM tal M nidwMrdM pnj Grooie leUere a raode aMr ptaateiumi KUUNE ADVERTENTlftN aaam M i hiifa a hmttëtfAo dwiiipiiiiwli koav rkoop huw ms veriuiw I S t ala f OJS elha i H J caM b wmtn t 10 regJi HiiljiBMBMiii S mm 1 4 r al r IJk Ike nad mmti t JS ABOPmBMENTSPRl I p r kwvUwl f IJS wr reek 10 eest oM Zoiid bUd per waiUal i l i per week 14 eaoi overal irsef de b ortflii4 p r looper eedunlt Freaco mm poel pw kweriaal I 1 50 me ZoDd it Ud f 2 AboaaenMMiflB worden dageJljka eeojtentMnea em biii Maskt 31 GouDA Ui aso ejteiilaii den boekhatuleï on de po tk o oreii y r APVKBTBNTlKrRIJfl I Uh Gouda en omairckm bekooretida lol deo bnorftkrin 1 S nifala f ILSS Ik en neer f 0 10 Bi drie acfaiereenvoljooda plaatsingen aronleii 4m t h tVM tMNhM4 Vu Mio4 Oooite A de iJ cior kr B 1 raccb 0J 0 eXU ngd mmt f T lefoon Interc 82 Telefoon lotero 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON hiermede een opmerking te maken die den all Duitschers welgevallig zou zijn Immers wij kunnen niet gelooven dat met dit onderstreepen van de vrijheid om ook te besluiten tot t behoud van België een werkelyko bedoeling om te nnexeeren gemeend kan zijn Dan zouden immers alle verzekeringen die men bereid zou zi n tot een voor allen eervollen vrede ojj zichzelf al bedrog ziJn Maar als dit niet bedoeld is dan moet toch nu eenmaal België de lioeksteen van alles is geworden deze dubbelzinnige opmerking dat spelen met annexatie hoogst ongunstig werken zelfs de geringe mogelijkheid die op dit oogenblik voor vredesonderhandelingen bestaat wesrnemen In ieder geval is het zeker dat de mogelijkheid bestond iets voor den vrede te doen maar dat deze koude redevoeringen eerder beteekenen een zich afwendeit van datgene waarnaar in de Antwoordnota aan den Paus gestreefd had moeten worden Tegenover deze scherpe critiek op den bondgenoot valt op de gemettgde toon in het vijandelijk kamp door de Manch Guard aangeslagen die von KUhlmann s rede om twee dingen merkwaardig acht En wel dat niet gesproken wordt van herstel of iets dergelijks doch dat hij in de taal van een democraat zeide dat de buitenlandsche politiek in haar breede wezentyke trekken moet steunen op de goedkeuring van het volk Dit is eSn nieuwe leer voor Duitschland die gunstiger luidt en die naar ook het blad meent voor de toekomst voor den vrede en voor de goede betrekkingen in Erfl opa van groot belang is al brengt een en ander ons op it oogenblik practisch niet nader tot het vergelijk Onze aandacht verdient nog het bericht dat Yielding maakt van een te Berlijn gehouden yergadering door leiders van de Vooruitstrevende Volkspartij Door duizenden personen is een betooging gehouden ten gunste van de bekende vredesresolutie v an 19 Juli alsmede voor uitbreiding van het parlementaire regeeringsstelsel Van parlementaire zÜde wordt voorts gemeld dat voor de zitting van de Grondwetscommissie van den Rijksdag twee voorstellen ziji aangekondigd van de Unksch llbe ralen beide strekkende om den Ry ksdag mede te doen werken aan vredesonderhandelingen Zoo zien we dus hoe In DuitschLand de politieke strijd tusschen behoudende en vooruitstrevende elementen voortduurt Over de Italiaansche binnenlandscbe aangelegenheden blijven do berichten nog gewagen van beroeringen Zoo zouden volgens de Messagero ook in ettelijke Zuid ItalJaansche steden ernstige onlusten zyn voorgekomen Het gepeupel heeft op dommige plaatseq winkels van levensmiddelen geplunderd en troepen zijn ontboden om de opstootjes tegen te gaan Op verschillende plaatsen is de verscherpte staat van beleg afgekondigd Uit de Avanti blükt dat de militaire overheid het volkshuis te Turijn bezet heeft en dat in deze stad nog steeds een algemeene staking aan den gang is Verder zijn volgens berichten van de Italiaansche grens bij regceringsbesluit 56 burgemeesters i gemeentebesturen in Boven Italië van hun waardigheid ontheven als een onmiddellijk gevolg der onlusten In Napels en geheel Campania moet de oorlogstoestand zyn afgekondigd Bespraken wij gisteren de kansen van een Zweedsche ministercrisis thans meldt reeds het Wolff burenu uit Stockholm dat het ministerie haar verzoek om ontslag heeft ingediend De koning zou den ministers hebben verzocht in functie te blijven tot het verzoek In overweging Is genomen iH oiAMin pvtL 11 Ai liang 4 oiiiiiioigi lijk ttii4 düor ik n v Twftnltnj to taiiidi Vol n i h liliii Ma l zyn an de J inflliocn I ii 6en dSe oorspronkelijk in M Rikwdmtiliu leger waireaii nog alwhtó l nillliofn gcwajpendi ONS OVBBZICHT bereiken ons nu geheel andere uitlatingen De Arbeiterztg schryft dat de getallen I der begrooting de haren eenvoudig ten berge doen rijzen en het blad vervolgt dan Onze oorlogsschulden alleen beloopen tot einde Juni meer dan 41 milliard en eischen een rentebetaling van alleen meer dan 1700 millioen kronen Ons financieel beleid schynt zich de taak al zeer eenvoudig voor te stellen Vroeger waren de belastingen zooveel omdat de schulden zooveel waren Nu zijn da schulden 10 maal zooveel en dus de belastingen ook 10 maal zooveel Leveren al deze vermenigvuldigde belastingen nog niet genoeg op welnu men begint eenvoudig met nieuwe verbruiksbelastingen b v op suiker spiritus kolen en wijn De plannen van ons financieele bestuur zyn werkelijk verbazingwekkend Maar ieder vraagt zich af hoe is een volksbestaan nog mogelyk met zulke verschrikkelijke en voorbeeldelooze lasten Onder een centenaarslast valt het ademen moeilijk En kan men werkelijk in een dergelyken toestand wel leven Aan het WejitelUk front is na eenige dafen van betrckkelykfl rust de gevechtsactie weer opgevoerd ditmaal door Duitsche hardnekkige tegen uitvallen in den sector Vperen Volgens het Britsche bericht is het een verbitterde stryd welke den Duitsohers groote verliezen bracht zonder dat KÜ er in slaagden eenig noemenswaardig voordeel te behalen Slechts bij den zuidoosteiyken hoek van het Polygonnebosch konden de Duitschera tot 60 M in de Engelsche linie dringen en zich daar handhaven In de streek bij Zonnri eke thans beter te noemen bloedbeke schreef een correspondent van het Vlaamsche front werden eveneens Duitsche tegenaanvallen ondernomen doch zonder succes Op het overige front met name in het gebied van de Aisne en op den Maasoever is levendig geschutvuur Van de overige fronten geen byzonder Gemengd Owlocanleaws Fran 4oih flioeiaiU Mtenioanifit efj te Bord auz X oIigenH da PmrijBtii corre p v n de S oolo sa op liet a nalbnide o on gne der FraiiMtio sOaiaildi t ir la BonUanix ujet aJleen beJü t wordkn over de ai hoüdiinig dor Frunfikiiiei aot aNd diiniocraÜe maar waArüolujiLlJjfc ook ovur do ioekoirj Iti o Frani lKi politicic Do oiuli niiiniMter Tlu maift moet n l van plan üijnt adle aan te wendNm om een vereenighig dfcr thana Instaande cio groepen zi nor paiHij tol fllönd te brengen en we op iaen baill van een gtnmMw a pelijk oorlogaprGl gcW dat V a doelnieniing AAn de rcfjeoring mogelijk DiaaJjt Bedoeld zijn do recirtflioho groep onder leiding van Gu edo on Morel de mirSdonfractle ondor Thomaal e R inaudle l en der UnkAOlio fratJtle ondiiT I nigtuet i o 1 n n ni i n g van R a uu ft d I He leUiv dtï ParU verklaart rtftt do Rriltcn in Mt opo an U Ui OUO gevangenen bobben gti inaiakt o ölachtoïter van den aanval Op London Hij £ en luc latanval dtiu UauntfelgnacJit op lx ndien pla t s hadi werden tien porflouen gudoodl on aohlLfwfcspüg gewond Ve rgellliln gifli aiamva l ion Maaawlögnncrfit dieden Ihiitiolie vliegtuigen opnieuw aanvajbii op Dninkerkm ili t hoiiitlMiirdement wa ze r hovig m veroorsjaaJvto eiiiKtigf iuiil rliHvlrt Mnlbadv ir vi iirti talri lve tawhtofferfl ondw de burg erbetvoikingi Ais ge d5ng voor dtïte boniBjardeinMiten lier Duiteohfrs o y Duinkerken en Barle I iiö hedthen FTan l h e vlieiger bonmipcn giworpen op de teth n Stuttgart Trier Koblenta en Frankfort aan de Main Siamaozen aain het ront ftiani heeft naar uit Bangkok wordt gemeld H n oproep gedaan voor vrljwilligK rR oor het W tHjjk front Ook Turküe heeft de Pauselyke nota beantwoord natuurlijk in denzelfden toon als Duitschland en Oostenrijk zulks deden Na de inleiding waarin hulde wordt getracht san het vredelievend streven van den Paus enz is dan wel de belangrykste passage deze Turkye ia gedwongen voor het behoud van aijn bestaan en onafhankelijkheid alsmede voor de vrye ontwikkeling van zijn land te stryden Dit volkomen rechtmatige dcO dat hoofdzakelyk in de verzekering van de rechten onzar volledige en onbeperkte souvereiniteit over het geheele gebied onzat nationale grenzen bestaat is het wjftmaar wy thans nog streven Verder wordt dan naar het heet met den Paus ook diens meening gedeeld ten aanzien van arbitrage beperkte bewapening e d Een nieuw gezichtspunt wordt overigens en begrypelyker wyze raiet geopend loodat ook deze nota ons geen stap nader tot den vrede brengt In de Ooetenrüksche politiek blijft het geharrewar voortduren De partyverhoudingen in het Huis van Afgevaardigden worden steeds meer verward Het is zelfs in het geheel niet zeker of een meerderheid kan worden gevonden voor de inwilliging van de voorioopige begrooting want ofschoon volgens aanvankelijk tot ons gekomen berichten de begrooting en de toelichting daarbij door den minister president heette uit te munten door een klaarheid geen ruimte tot kwesties liet zoo De oL oonlerentle J r GoalUeerHtin iVoigens de Corrlere dciUft Sera m1 de a i Knitento ooniferenÉio noy deze niftand te Parijw ï antfl bet bon Hoewol atj een btjna iiiL uitend milltadi kitrakter zaj dra gen i9 het niet onwaarsohijnJi dat rij zaïl word m bijitpi WKKWid door dfiploioaton en eeniige mdnijtem va liuitenlandfcduho Zaken udt do FnCenito andleiii DUmCBLANS Hoe de druk dezer tyden in Oostenrijk gevoeld wordt blijkt evenzeer uit een ander artikel van ditzelfde blad dat aandacht ver dient om de scherpte waarmee het tegen den bondgenoot Duitschland optreedt en onder het hoofdje Verkeerde Taal de jongste redevoeringen van Miohaelis en von Kühlmann becritiseert Redevoeringen die zegt het blad den indruk maken alsof uitingen voor Jen vrede niet anders zijn dan het alibi dat men om de volksmassa gerust te stellen en vooral om de socialisten tot zwijgen te brengen niet ontberen kan maar dat achter deze houding toch een heel andere bedoeling waartoe men besloten is verborgen ligt ledere hoop op Michaelis gevestigd noemt het verder een vergissing en wat de rede van von Kühlmann betreft ook hy gaf niet veel anders dan dichterlijke phrasen Hii sprak er van dat men met het antwoord van den Paus een atmosfeer had willen scheppen die gunstig voor vredesonderhandelingen zou ï n maar hoe moet deze goede atmosfeer ontstaan als de Rijkskanselier in de eerste plaats voorloopig weigert onze oorlog9doeleinden nader te preciseeren en daarna breedvoerig uiteenzet dat Duitschland wat de beslissing over België betreft vrij is en door geen enkel besluit gebonden Gezien de jammeriyke wyze waarop de Duitsche politiek tegenwoordig is ingericht is het natuuriijk ook mogelijk dat het alleen de bedoeling was f en aohouring in het Centrum Het DüöMdorier Ta ebiatt een oen briimeA iladl siuhri tt volgensi dta N It Gt He onrust d tf zich de kuUuto we van breede kiringien der anhangem an het ocintrnim heelt axeiHec gein t iel veroorzaakt door óle wijze waarop Erzberger opiti edlt Me aJle wat zW i a Ator do stditJTOWMii van het poUtieJto lov ti afBpeelt kan tltantl opeuti wordKn h sproken Maar wie weet wat r gÊUmÖ Is wpwt ook welka gievaren er dreigen Hetzelfdiei niunmer van h lt DilsMdor BUrrBNLANDSCH NIBUWa fer TagcWaW bevat een tageaonden stuk van hoogKwaolMü z i to uit W eet a4en Do aohrijver beöpreekt uitvoerig te houding van f rzbc rgieir en aegt dal ind3t n dat zoo dlooigaat een Kfacniringi in de partij onvemiSjdelijk wordt FBAVERIJK Victor Emianuel In Frank rijk Aan het front 1 in den öipecjAlen Iredn van dien Ita haa i dien kondngi een conforentio gelioudni waaraan dlöor Den koMing zelf dien Itadlaoneohen geaant to I aji ö dten ItailiaanHOlien militairen aitaolió te Panjö eendge iLailiaaneche officieren van den gyneraien fftaf en oêi n van liet EtoiliiaaiiBiciiio kaiblnct werdl deeigeconwn Yam Fianaohe zifdt waren aanwezig PainJevé Kibot fo Franöoho geaant to RcHitó en generaiul astelneau Göon F ramsiaho miunitie naar Rust Bind Yoifetns Lo Journal de Gonifto heeft Frankrijk zijii ni unltieiovorantienaar Rusland stopgezet dtaar Hind önbarg s TOote verj aairdoig Op het pitiln voor het gebouw van éeé Ri ödbig te Boriijn hodl Zaterdagroidda on 12 uur een grooÈ va lwria7idl +t h fwwt plaat Ier gei ieg 5nhe0 vam doni 7tfc en verjaardag van eldbnoaracfiaak Von Hindk nburg In een redevoering werd Himtpni urg g Jmld9gid V ervwlgenw hadden op v eröiïlrfl len do pnaaWen der atadl jniUltaiiro ooncorUn plaata Ook te Poteidwaï werd bet feit iBerdfwrfit welke Feuilleton Von Kürblmann ricSilte uit naam van aijn niedtiwcTkere een telografiöohcn gelukwensob aan Ilindentourg op dSene 70slen veirj aardngi waarhi Wj bet vertrouwen vertolkt vai bet gtiherfe Duitsche volk pio iiijij dioariicen bracht omdat het nu eene kaïzonu is ea weiudt van aoldati n Zij zeftdie dat haar vader soddaten Manntiii van Bloed noeradiei en schoon te denkMi dfet dlit mjj moest weeirlwHidjen van het erlaing n er binnen te gean maar dat dieeö het niet eerder OïiïgcJteerd Ik Iroud van soldaten in een boek en zou 20 gaarne ontmoeten FHeht bij de ooido oUadld van Hoary dm Aohtsteo waar dw torene in vtTg dierznJm zijn vtyanderdi inoestoii wij afslaan en diaar begint ïiigiIJsiuSitrt et eigcnIfjk Het idwurde niet lang oer Vedder FleeMh Pöëöego vond diat volgens n wroutw Jaaiiieei genoöradl is nmx de Vlaamseho niötselaars wf o Williasiï Rufu9 irwebracht oiii het kasteel to bouwen eni dlia later in Carlisle hieven wonen Het kan zijïi dIat er vroeigter VlaamRohe hnize etondien wlo we 4 Ik Wnd het prettig te dfnk n dot h t zoo wa en otschoon or geen spoor is uit den tijF vau William lain Fleemih Passage uiot erg zifn verandlerdi bil wat h In die Ml ld Ieeniwen waS ZelEs de mensohen dlie er wonenj zijn mwet oud en toen dö groote grijze wagen de kU4n nisïigo sHecgi inreed veireöhenen er oudiei hoofdion voor die antiejie vensterei vnn al d raidüieleouweche liuizen Ik denk dbt r zoodets belangrijks nogi niet in FleeraÜ Paesage Is voorgtevallen tenminste nJet sedert deo tijd dnt Carlisle zich overgaf aan prln Cliarllo De auto zag er zoo enorm Kroot uit ateof ze oen diraak wa die van woede opewol omdat er geoa ruimte aou zijn ofD onf te keoren ai hij weer wilde gaan Mevrouw Jahi sf huiri gieleet vroeger op d s tasdleve eer zij de beide venMors mevrouw Jaaam booten zeggen die ailtüil oen per nvaand Grootm © en beco braciU zoolang ik m ij kan herinneren ofsohoon Grootjota nietsi doet dan zloh onaangenaadn maken on dingen zegigett welko nvevrouw Jaimea gevoei kwetaen wetend dat baar ocnigo droom van g lu i ifl in het geloof dat haar echtgenoot nog lee i Niemand anders geiioft dit heelt Hepplo mSJ vertald oniKlIat dokter Jan i een redipn had dat hij nit t langer wenschtote leven nog buiten zi fae huiseiifce teleiiirö telling en Nadbt hij niïjn vaier nietgenaa wa er een andere zaak welkemen zeJde dat hij niet goed liad heliandeldi Ik weet n et precSee wat hei waa want mijne vragen werden niet aangemowIÜRid o iftr hij opereerde leniand toen hij het niet moo t dkieai of deed het niet tofn hij het belioorde te doen ki elk gievaJ do pcTöoon in kwestie wasem voornaam perflOnago on er waren nnoeilijkhutlen en er zou nd Söohie eK n gerechtfti lk ondeoTEOfik heJ bc n plaot geiiad in tien dtokter Jaancö ni op aokiTtn dagnaor Seasoallo was gegaan en van daarwflrt verdwenenZijn hord werd op het fltraod gevonden cm eene ja en of 4H on zijn li nooit gmnondteir wei wa i rOfn beJiaJve ijne vroiiw er zckrj van dat hl zirf had vprdlronkni Wat haarbetreft zij ia volkooiifni zekea dnl hijleeft fn zij hoopt nog Meei dot bijeens bij haar lenig zal komen of anderehaar bïj zMï aal Vaten komen B j verdween ot aüerf A wat hot wae Werét verrol aan do voorzijde tot oen liet maken n een winkei begon to houden I o wijze waarop zij dat dood wae jiiisï Kooals met juffrouw MattJ In dat mooie Cranfopd dIat ik vondl met vodere naas er in nmer juffrouw Jaroes waa natuurlik getrouwd en ju fronw Mai lo niet Ik wilde iiKiKer Somerk di ajk s van haar vertellen en boe haar cditgcnoot een verre neef van GTOOtiuia ikn d oetor H ö i Üeniiijhi vader niet kon genezen Mevrouw Ja it zeii was gieene ftundliff en wa zelfs nlot uil lie t noords diaarom teld ei Girootma liaar niet meo döar zij geen hoog dienkboeW van menatobcn uit hot zuidon had Mevrouw Jatmeö wae uit Devonshire en in Groo niW 8 oogen eene m slajliance voor JHScfaardlJameet HijhadJkanicirs bij do nioedlar van dat öïeisie uit DevonsliJre toen hij ia loonden in de moiioijnen studfOierde verldde Hippie mij eens on elfe Heppio geeft zdeb een air an meerdleirhesd tegenover mevrouw Jamt die zij besöhouwt als hontidtti zich staande Ik vermoed dat Heppit den doJvter kende voor hij zij ne vrouw ontnKK tte en dat Wj InaT Poenige Ilonmn wae daarom dienkt zij na tuurlijk dat de Geheimzinnige zaak Jantee niet zoii zi voorgevajj pn aij hij nirt hsAr wasgictrouwd Naituurlijk zou bet nooit bij ïeniaiidkunn n zijn oiigekoinen Heppie te huwen lorwija meviouw Janw ö ailtijd litit moet ïfijn gmpepöt en or we aarilïg moet hebben uitgeKicni Grootmia zjcgt dat die GeMnwiinmigie Zaak Jeme zooeiaizeiin de couranten werd g noemdJ in m tijd toen ik nog heel kkin wae nooit een geJieim ii g weeet bdbalve voor dwaize en op oenstutie beluste mens olien Ik heb haar dlezejfde woordieo tot de arme Miss Barrie s Huwelijk door D N en A 11 WILLIAMBON y amt rarbodcn 29 Mewüar SooMrled Iwam wscrr naar binnm zwart lioofd en Iiii Htaarde khiine dioodJoopend © straat waa t Iwnfah laa Ofeo gtJieclenj nie ver van lish Btroot waair Ifeppio en ik ScrnKf boodschappen dlom en ik wildö er niewvan vtirteUoB m vanj mevrouw Janwö maar voor ik tijdl hadi adiem te scfcoppen pak10 metiws SwniipHetD eme epr bui en sprak T ooT Zoek Flemish Pasfeoce dioht hii Vivgiieh Stre en Ik zad VWel zqggen waar moot fftiahioud zoi j nij wgea die aiahterzijdie van Veddior s groot hooidl Httt ia mx winked ven ntiqutediM en zij houdt Hen legdie ik ha a tlg uü nmar dat aoliecn meneer Soiaerled niet Veel to kunnen soheim Ik Itoop dbi göj van liet gezelsohap vftn dlio damo houdt wa aJlesi wat hif aeidïi Nlat Maar kot oteohoon Ik houdl veel van haar eo zij i een engcd ma T een heel edgeaiaarddgo engel en Grooüna vicdit haar geeo dame d us gij irtifiöjhiea ook niet dieolde ik hem Dicdè Ik d iik dM uwe grootmoodier mi ne n ed r ook ge io diaaae zou hebbwi g nweuidt aiitwoapddle hij koeltjee Zij vm een € g I en de venatanidlgBite bevaJlligela vrouw dfie Ik ooit ontraoetto of Verwacht to onjlnioeten Ik hield van henii omdjat hij diai zeidlel Fn leta feej jai $ deniwi diat öiottegenetaande zijne heeröolizuohtigo manieren jegeneinij hij volstrekt niet zoo trotech le m mevrouw JaaaeH aou zija wla GiroMmal Jnglishi Sproot is natuurlijk de hooM saraat van Oairllsle en loopt naar het noonïm naao hiet fcaeteel van WilUam RufiïS daK uitziet op de heide in de radïting van de Sehotsuhe gretuf acht aïV n V Örootmai w nooit dWHep W