Goudsche Courant, donderdag 4 oktober 1917

i o 13518 50e Jaargang IS Dienstaanbiedingen hebben ia de Gfoudsche Courant MT D idTertcaUin kostei sIhUi kU mroilkolaliiig 1 6 regels 1 0 26 voor elke regel meer 6 oenti Opgaaf uitsluitend aan het Bureau van t eentonige leven zijn allo bewonera van het ka ifp geosteli abnomtjMaJ DUTTSCELAIfa De Rijksdag Naar die LokaJanzciiger verneemt ujt kTtn en van afgevnardlgdtens zad m den Kijkidaig nog eens de a mgelegenhieïd van het Duitsolw antwoord op de l a iaeiijke nota ter sprak i komeoi Hol herstel der koopvaardij De Rijksdag juun het wctaionitwerp aan betreffende hel herstei van de Duitsche koopvaardijlvioot Het ontwerp voorziet in het to4 taen van staat£tH il dle aan reoderfi voor den hernieuwden aanbouw van koopvaardïjBcdieptn D part IJ dag te Bordeaux Het te Bordeaux bijeengeroepen Congres van t SoolaiaaÜBoh Verbonö vin de Gironde ter voorlwreadingi van den ÖociatolJ chen Partijjda hoeft met 112 tegen 6Ö stwumen een motie aangenomen waarhij ht4 ziolt liet standpunt der niioend r h e id8lrildti4in stelt üp de te I r ij s gediouden vergadering van het Sodaiiistt cöi Bwbe VerlK nd Ier vootrlMffoiding van den Partijdagi to Bordeajux heeft zich een miinderbeiid tegen litt verieeueiri van o o r 1 o g boredieten verklaard Voorla dfwleni de Parijaeiiia bladen mee dat iitU sofflaftiBttech Semei ATorbosKd roet op tweie iiai ai g nierenio atenunen eea motie beërft aamgwwmcfii w ke aan den Partijdag te BotrdoiMiK opdraagt Gustavo Hervé ato verrader van de a rbüiderflik Jaaiae udt die partij te zetten Veilgelid iinifsmfaatreg el0n Ook in Frankrijk gaat dt openbare nveoniing woerwraaic odeohen voor de bonrtiardlenienten van oponi steden door Duitsche oiviateiir BELaH Koning Albert naair Italiö Koning All ert zal naar de N R Ct uit Le Havre vemeeint binnen eenig n tijd liet beeoek van den kondnéP van Italië met eien tegenibeaOfk aan het Italieamsielio front beanitwoordem Kort daarop zal een afvaardigingl deir Br lgisiolie regitiering ondier lüadfngi van baron De Broquevilie luindster preaidaït zioh naar Kom begieven om de ledöi der IlpaHaaiiÉCho regieering to begroeten RVfiLANA i biinnenJfaind sclbo toestand Zoowei te Stookboïni aitt te Kopenhagen V reces men aciirijft do oorrespondent van het Hbld te Stookholni in krlngen dlio ftuoland goed kennen dat het gwdlachte aan een auto hoedl cn maatel dal doheuen gewiciitlgo inkoopen Dooh loen mienear Swnerled terloops vertelde dat moeder eene der best gokleode vrouw+ n van do wereld is zag hot kleine vrouwt a er vereohrïkit uit Dan zal Ik de verantwoordlEiijkheid van em uitaet voor het kind te koopen niet op mtj durven nenwn jieido zij ztnuwarfitigi Ik wou dat mm mSj niet aUtijd kiodT noemde boeweti het aardiger klinkt ven mevrouw James dan zan numrouw WeatI Sted u voor dat zij ntot den juieten hidlruk maakte Zoudl gij onö nie met uw raad willen helppen mi iheer bij de ewicètigsbe inicoopeiiip Ik heli het g WKi dat meneer Somerled evenveed hekd heefti aan dat moneer als ik aan kind Ik verwaobtte dat hij zich zou verontsohukilgon dat bij geen versland van zulke dtogen ot inkoopan volgend roevrouw Jaonea had Maar in ptaatai daarvan nam hij I het voorflte grel aan Ik denk dat by I ndet wil hebben dat ik er raar uitale cn i zijne auto oneer aandoe op rejs Toen het bontme juffrouw Hnbbedl was igdconKn ruikende naar een of ander aoort lam die hare moeder en zij besoig waren geweeeti f makt vertrokken wij in de grij amto en mevrouw James deed haar beet er niet verwaand en trotscb uU t Tieo ot gütetjtfl teslaken wanneer zij dltbciit dat wij menaohen zouden overrijden W rA verrolci Abonneert U op Het Steflografisch Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Qouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen discussies alles bgeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJSvoor abonni s op dit blad f 0 25 per kwartaal bjj vooruitbetaling voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bg vooruitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Harkt 31 GOUDA HAMER MERK DE lliRULY s Zeeppoeder Voor de vcl biijlcen vm deelaemitiA ondervonden bii hel overlijden van onxe lieve Moeder betuigen wij omen harlelijken dank Db Pauilib van BOCHOVE Gouda 4 October 1917 2339 7 VOOR DIRECT GEVRAAGD Zeer mooie loliede meubelen all Talels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten Stjjlameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles apotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stqikast 120 Stflltafel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 50 enz SIlMIsmiTW InnyiDilillliSelilt bil Rotterdam Bekwaineefl aankomende Costume werksters Firma T P VIRULY Co GOUDA VRAAGT Toor ipoedisc in dieoMtredinJ e ne TELEFONISTE Sohrïftalijfca lollicitatlei worden ingewachtkantoor Buurtje 27 2384 13 Hoo loon en het jeheele jaar Tait Mode Etablissement Qouda a Abonneert U op dit Blad BOEKHOUDEN Sobriftelijk opUidini vaor praktijkdiploma akts M O B L O f 3 p r maand Proipectu en lijst van 50 geslaagden der laatste exemena franco op seavraag S 1 VAN DER WEES UVEMIIEEI LMnir M O BELANGRIJKE AANBIEDING Zooeven verscheen bij Gebra GRAAUW te Amsterdam Heerengraoht 191 Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is Tan Uaaimacliiiies want SINGEK Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle baisboudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SDTGEH NAAIMACHINES kunt U krijgen In al onze winkels Engelsche Taal met ol zonder meester Groote Leercursus der Openbare VeÉopino te GOUDA op MAANDAG 8 OCTOBER 1917 vondi 7 urin in hel Ci ReiUiirml VREDEBEST MD de WIJDSTRAAT lea bveritaao van den te Haaatrsoht geveitigdea NOTARIS J KOEMAN Betaalbaar met Een Gulden per maand Betaalbaar met Een Gulden fper maand doop F C OUSEfl Prijs ingen ff 3 60 Prijs geb ff 4 25 Cm goad sadarhoudan Winkel en Woonhuis mat arf au plaatsja aan de Keixeritraat no 13 te Gouda groot 49 centiaren Te aanvaarden l December 1917 of vroeger Dij overeenkomit Cn Twee Huizen met Erven aan de Raam no a 178 en 180 in de zoogenaamde Petroleumbuurt te Gouda Kroot reipcctievelijk 36 ea 35 centiaren afionderlijfc en bij combinatie Ieder perceel ia verhuurd voor f 1 25 per eek Te besichti en 5 6 en 8 October van 11 lot 3 uren Nadere inl chün en eelt Notarii Koemanvoornoemd 2303 38 Dit werk beslaat 20 vel 320 pag bestaat uit 5 afdeelingen en bevat 1 De uitspraak 2 De werkwoorden 8 De praakleer 4 EngeJsche oefeningen 5 VertaUng der Engelache oefeningen ea venier een WoordeoHjst EngelachNeder landsch met uitspraak en een Woordenlijst Nederlandsch Engelsch DIE MEJf AAN UITHANGBORD KAN KENNEN Onderstaande beoordeelingen mogen voor U een bewya zyn welk een gunatig onthaal dit boek by de pers mocht ondervinden BENIGE DER VELE BEOORDEELINGEN Als leerboek schynt het my toe dat het voldoet aan den eiach zoo beknopt mog lük datgene te geven wat men noodig heeft om zoo spoedig mogelyk met het Engelsch vertrouwd te worden J POSTHUMA Hoofd eener Openb School te Amsterdam Door de practische rangschikking en verdeeling der leerstof komt ona dit werk zeer bruikbaar voor Limburger Koerier van 2 Aug 1917 Wü hebben in de behandeling weer vooral het zakeiyke bewonderd veel wetenscbappelyks zonder breede verklaring of groote woorden dit niet alleen wat het werkwoord maar ook wat de andere rededeelen aangaat SINGER Maatechappij Depots alom GOUDA Kleiweg 5 De Soldaten Courant van 5 Aug 1917 Op een voor ieder begrijpelijke wifze wordt in de eerste afdeellng de uitspraak geleerd De schrijver is er in geslaagd om bet grootste struikelblok voor studeerenden de uitspraak door teekens vooral zoo in HoUasdsche klanken over tezetten dat elk tot voorbeeld genomen Ehgelsch woord door den leerling ïonder verdere navraag goed kan worden uitgesproken JEindhovensch Dagblad van 25 Juli 1917 Van denzelfden sohrijver zijn bij ons reeds eerder versohenen i BOnim WATEELEIBlNB mT mmJi Aan geabonneerden wordt herinnerd dat debetaaldagen voor het 3e kwartaal zijn van I toten met 8 Ootober 2392 6 DE DIRECTEUR Engelsche Fransche en Dnitsche HANDELSCORRESPONDENTIE KONINKLIJK ERKENDE PITMANSCHOOL Mauritswsg 30 ROHERDAM Telsfoon 11485 15 Ootober begint nienwe Dag n Avondeursus voor Kantooroplaldlna Gelegenbeid tot inschrijving voor BatrAkKIngetl als TypIMC Steno TyplM a StenoCorras pondantCa CorraapondantCa BoakKoudar atar ea Onderricht in alle Handelsvakken Talan Boakheudan Stanosrafia en Machinaaohrllvan versoh machines De recommandatie der raeds geplaatste candidaten is zeer groot Speciale gelegenheid ook voor jongelui die van school komen Inschrijving begint 8 October van s morgens 10 12 uur s middags van 2 4 uur en s avonds van 7 10 uur Aanvragen voor Kantoor personeel uitsluitend PITUAN iFlaatsingbnreau Mauritsweg 30 E dam 2391 70 met Nederlaiidsche Vertaling Prijs per deel ingen ff 1 90 Prijs per deel geb ff 2 50 Os lerie beiUit uil drie boeken Engelsch Nederiandsch Fransch Nederlandsch Duitsch Nederlandsch gedrukt met duidelijke letter op royaal 8 formaat met een inhoud van 160 pagina s Ieder boek bevat 1 E ii opgsve TMi veel gebruikte bandelstermen 2 Een erle van d me t voorkomende hsndelsbricTen S Een Iflst van de meest voorkomende verkortingmi alles met Nederlandsche vcrtaUng Verder nog eenigo veel voorkomende formulieren en een Woordenlijst van veel voorkomende woorden in den handel gebruikt Deze boeken werden door de g nsche pers in alle opzichten geroemd Hier volgen eenige der vele beoordeelingen Deze boeken kunnen leder die zich in de Handelscorrespondentie in een of meer dezer talen bekwamen wil of een handboek noodij l eft dat hij van tijd tot tyd kan opslaan zeer aanbevolen worden J J E LAMBERMON Leeraar btj het M O en H O te Amsterdam De drie boeken van GIJSEN ziin uitmuntend wie zich den inhoud dezer drie boeken heeft eigen gemaakt is toegerust om de practUk in te gaan Fr M H M O In Boekenschouw van 15 Maart 1917 Zeer nuttige boeken om een goeden handelsbrief te leeren schrijven Dc Maasbode vaa 3 Maart 1 17 t Op zeer bevattelijke wijze wordt een blik gegeven op de juiste wijze van correspondeeren Een prettig boek om t leeren wat men nog niet weet en na te slaan wat men reeds wist Het Nieuws van denDag van 5 Maart 1917 De drie werken van GIJSEN zijn meesterwerken op hun gebied De heer F C GIJSEN heeft met deze drie boeken een weldaad gedaan en hij kan er van verzekerd zjjn dat duizenden hem eens in dankbaarheid zullen herdenken als den mandoor wiens leermethoden ziJ tot aanzien en welvaart ajjn gekomen Holland Erpreas van 7 Maart 1917 Het lijken ons zeer nuttige handleidingen Oprechte Haarlemsche Crt van 12 Maart 1917 Deze uitgaven vormen een zeer practische handleidinfl bij het schrijven van brieven inde drie vreemde talen Do Telegraaf van S April 1917 Deze vier nuttige boeiien Icosten per stal sisclits f9 30 Ingenaaid en f II 7B gabondan Om de aanschaffing voor een leder mogelijk te maken bieden wIJ bovenstaande aan zonder eenige prijsverhooging tegen afbetaling van f 1 per maand waarvoor men onderstaand bastelblljet gelieve te gebruiken De toezending geschiedt ook evenals bl contante betaling dat Is alle vier boekan worden terstond geleverd en wel franoo door geheel Nederland GEim SmMUW Uitgevers Heerengraclit 101 Telefoon 8460 N Goudache Ct 1 BESTELBILJET Ondergeteekende weaicht vaa OEBR QHAJIUW ta Amstwdani HMrwBraoM 101 te ontvui eo o hiervoor van af heden iedere maaod f 1 te betalen euSEI eggtiidii rnndis ii ÜDilttti IbaÉitamiitynUi nil Miriutehi firiiOgif 3 diiln ligmaalil 11 90 jwr inli ui i n y CIJUI enoli Uertinin dir EngiMi taal ml tl Znder Minltr iignuilil I m P GUSEI EigilKki miKl II DdIIkIii lamhtarmimdiilltiiiil MnrfiiilKli nrliOng 3 dediogMtii 2j0g M hiiu k mi GnM kimnn dir EDgilidii taal mil H Mv Imlir gMii 1 4JS 1 1 NAAMi WOONPLAATS S v p Jtorhaït wat allt vtrlaniJ wordt Vrydag 5 Ootober mmm ABONNBftfENTflPUJa i p fc naal 11 25 per w k 10 nt ei ZoodagMad p kwartaal f 1 75 per wMk M cm ovwai wmm ó bMofgiM P loopcr t n e ch iej l Pnocw p r poel per kwanaaJ 1 S0 iset 7 nnHe Mii I 2 Abooaeiaeatea wotdea U dijka ua moBM am OM b r m MaUT 31 GouDa H VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDKN liKDEDKBUNamN 1 4 ali f IM elke r g l mett I OJi Op de oorpe iu dubbel urial I aderuoo den teaUuodeï n 4 poMkanlDrea DVKRTKr ADVERTENTIBPUJSi U Goada m omirekeo OiokooreiuW tot de besorCkrin ï1S regele I O SS elk reaal neac f 0 10 B drie ach ereeaTol e de pUalaiii e wordeade i twm bwOeod Vm Mim Oeadi ca dea bemrgkriotf l rvfela t 9M M tn eer f 0 15 Gemae edT n ilfl m fiaa n a j aa Mded ali cea b mmtM lol m B Mluee rdn prqe GrtMN leners es raadaa aMr ptaaUi uite KLBINE AOVEBTVmtN aMm ea aa ii U Mr beoeCepde dwaaipmeiiil koop M erkoop haw wWw I S r ala t 0J5 elhe r ial Mev il c M M vmankbMüiag UMMkmom eite 10 ritfria SmrilMulMre 5 cml Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN A ZOON lang nog En weer gaan rö den winter tegemoet als storm en ont de operaties onmogelijk zal maken En ze zullen wachten en lijden tot opnieuw de lente jong leven zal Joen ontluiken ma4r het menschdom het moorden te bloediger vervolgen giaat een vyfde oorlogsjaarl Nog laat het weer nieuwe acties toe en is thans in het Westen de infanteriestryd weer opgeleefd door de Britwhe aanvallen ingeleid ten oosten van Ypercn Het gruwzaam strydtooneel in VlaanderlandI Waar eens de schoone dorpjes lagen is het oor logsveld een woestenij Over het verloop van den nieuwen slag worden van Engelsche zyde tot dusver bevredigende vorderingen gerapporteerd terwül het Duitsche stafbericht reeda meldt het doordringen der Britsche troepen tusschen Poelcapelle en Ghelluvelt tot 1 K M diepte zoodat zij waarscl nlijk nu het kruispunt Brodseinde hebben bereikt en Passchendaele meer noordelijk gelegen bedreigen Verder legt het Duitache legerbericht den nadruk op de hevigheid van deze nieuwe gevechten Ook op het Internationale Congres van Vakvereenigingen te Bern is nog eehs de Engelsche geest van onverzoenlijkheid gebleken uit een uitvoerig schrijven waarin ziJ weigeren aan het congres deel te nemen zoolang de Duitsche legers nog in het bezette gebied staan Voorts verwijten zij aan Duitschland den oorlog te zijn begonnen met veroveringszuchtige doeleinden en met schending der Haagsche verdragen Door Bauer lid uitv comiM der Duitsche vakvereenigingen is dit staAmnt der Engelsche vakvereenigingen bestreden waarna ten slotte na lange debatten een motie IS aangenomen waarin het wordt betreurd dat het den vertegenwoodigers der Fransche vakvereenigingen door hun regeering onmogelijk werd gemaakt te Bern te verschijnen terwijl het standpunt der Britsche vakvereenigingen onbegrüpelyk en in strijd met de beginselen der internationale arbeidersbeweging wordt genoemd Het congres beschouwt zich volgens de motie niet bevoegd te oordeelen over de medeplichtigheid der regeeringen aan den oorlog en de gevolgen van dien en geeft uitdrukking aan den vurigen wensch dat in alle landen de leiders en de massa s van het georganiseerde proletariaat met al de hun ten dienste staande middelen medewerken tot een spoedigen vrede Wat betreft den uitvoer uit Engeland waaromtrent wij gisteren een en ander meedeelden meldt Reuter nog nader dat de leider van het departement van Oorlogshandel er naar aanleiding van het jongste uitvoer verbod op wyst dat men niet van plan is onmiddellijk alle overweging te weigeren van verzoeken om consenten te ver I leenen voor den uitvoer van artikelen waarI van tot nu toe de uitvoer naar Noorrwegen Zweden Denemarken en Nederland niet was verboden maar nu door de proclamatie verboden is De exporteurs worden echter gewaarschuwd dat niet op een voorWuring ran dezö schikking moet worden gerekend Deze verordening heeft ook betrekking op artikelen die in postpakketten worden verzonden Inmiddels moeten de reeds verleende consenten voor den uitvoer van artikelen naar bovengenoemde kuiden als voorloopig geschorst worden beschouwd Dit zal echter niet van toepassing z n op de verscheping van steenkool Natuurlijk dat ook de bladen dit nieuwe uitvoerverbod naar Scandinavië en Nederland bespreken Zoo schrijft de J aily Tel Wij beoogen niet om de openbare meening in Noord Europa ongunstig te stemmen vooral daar wij het zwaard opnemen om de kleine naties te verdedigen Maar wü kunnen niet gedoogen dat die naties hoezeer onze vijand hen moga kwellen ons voornaamste oorlogstuig de vloot als blokkade macht verzwakken Dat zou verlenging van den oorlog beteekenen Onze laatste draai aan de blokkade schroef zal de beperkte voorraden die naar Duitschland doorgingen tegenhouden Wü vechten totdat Duitschland ziJn nederlaag bekent Het is te betreuren dat de daaraan grenzende onzijdigen moeten lijden ze zijn als een noot tusschen den kraker Hun regeeringen trachten met meer of minder fatsoen de neutraliteit te handhaven Dat kan men niet altyd zeggen van hun kooplieden die wel eens minder igoed gecontroleerd zijn dan onze belangen eischen De Morning Post laat zich in gelijken zin maar scherper nog uit en zegt De Nederlandsche kooplieden hebben geweldige winsten gemaakt met den handel op Duitschland dit is hun volkomen recht maar zü begrijpen in het geheel niet dat de oorlogvoerenden het recht hebben om een dergelijken handel tegen te gaan Een rede van Churchil Engelsche perstemmen m De strijd in Vlaanderen Het ngelsohe uit BUITENIJLNDSGH NIBUW voerverbode ONS OVEBEEIGHT meende Chuwhill een werkelUke duuraame vrede zijn een vrede die in staat zou zyn de geslagen wonden te heelen en geen vrede waarin de n ereld verdeeld zou zjjn door vrees en wantrouwen doordat één natie zich zou willen verheffen bovea de andere Elk der groote strijdende krachten heeft a n successen maar de overwinning schuilt in den laateten slag Men weet nooit hoe dicht de overwinnin f nabij is eer zy komt Men kan in een uur van zwakheid het resultaat prijsgeven van 3 jaren van opoffering en volharding Deze en dergelyke uitlatingen helaas zij brengen ons den vrede niet nader Men wil op dit oogenblik geen bemiddeling schreven Wif reeds eerder en de Times bevestigt dit waar het een mogelijke tweeBe stap van den Paus reeds by voorbaat afwijst Er bestaat zegt het blad aan geen van beide zijden van den Atlantischen Oceaan het geringste voornemen of het geringste verlangen om een bemiddeling te aanvaarden De naties die tegenover Duitschland staan weten heel goed waarvoor zij vechten Zij hebben hun voornaamste doel herhaaldelijk in termen uitgedrukt die niet misverstaan kunnen worden De keus voor beide partyen is overgaaf of nederlaag Er kan geen half werk gedaan worden De Daitschers kunnen morgen vrede hebben als ze onze voorwaarden aankennen dat zy verslagen werden in den door nemen en daardoor zich en der wereld behen verwekten oorlog Dat is de eenige weg en de Geallieerden weigeren eiken anderen in overweging te nemen Het is waar het blad geeft hier geenszins een officieele noch officieuze meening weer waar Asqujth immers zelve in zyn laatste groote rede de woorden overwinnaar en overwonnene uitsohakelde maar toch zulke woorden kunnen alleen dienen den oorlogsgeest aan te wakkeren en dat is het betreurenswaardigste ervan En of de andere bladen zich in verzoenlijker geeat na Czemin s rede zullen uitlaten De gegevens daartoe ontbreken ons nog maar waarschijnlijk is het met Maar beseffen die oorlogszuchtigen in de verschillende lalden die aldus achter hun lessenaar schrijven dan niet het leed der duizenden die den vrede begeeren na den jarenlangen onmenschelüken stryd in de ellendige loopgraven Daar woeden de gevechten voort worden dagelijks bO vriend en vyand duizenden nijvere mannen geslacht of erger in den meedoogenloozen strijd die dood en vernieling brengt en waarin Europa zich uitput al meer hoe Ook in fhigelend worden meer dan eens stemmen gehooKl die den vrede evenzeer in den weg staan als de Al Duitsche agitatie in de landen der Centralen Ditmaal is bet Churchill die het woord gevoerdheeft en al moge hü op het oogenblik wel niet een der invloedrijkste leden uit het Kabiten zyn toch missen z jn woorden niet allen invloed op de massa in wie de herinnering opleeft aan het onrecht door Duitachland bedreven Ook Churchill nu heeft weer geBproken over het oorlogsdoel der geallieerden in een onverzoenl jken toon die slechts weerstand by de tegenstanders kan wekken Het voornaamste oorlogsdoel xeide hy yffioet zyn de definitieve vernietiging van itót stelsel bekend als het Pruisisch militarisme Dit was nog niet bereikt De geallieerrien stonden no tegenover dezelf de slechte overheersching als die voor 40 jaren Elzas Lotharingen aan Frankryk ontrukte België en Servië onder de voet liep en thans schepen vm alle naties vooral van onzydigen in den grond boort oorlog voert tegen vrouwen kinderen en noncom battanten en andere barbaarsche handelingen pleegt Dat is het zeide Churchill wat nog tegenover de geallieerden staat misschien wankelend onder het geweld der Britsche legers maar nog niet overweldigd door die geduchte macht do geconcentreerde ver vloeking van yier vyfde deel der menschheid Ctemengd Oorloffsnieaws I If i t w irfsei 1 II gi van giovangenen Met liet I ng le öonvooi zïjn te Rottt rdiaiK J5 Diiiteclie burgers dio In Engx iand geöitaneiTdi wairen geariWej rd l u un jW i 5 mL j4 g van öiviele gevangenen hijint éns hervat to zijn Met d n trein van U uur amvaefdle gustererLavond olgoiie db Ttil 6 l ngeiaolw uit Bcntheim ZIJ waaon eands het t egin van den oorlog tu RuhJebtiu goautt rncerd gewt eet Zij dieLildcm mede dia hen door de I uit6ch rs do laatste drie maanden geen cnHle mifop werd veretrokt zoodat zij g liiccl aangewozen wajpen op paikkotten diei Iwm uit 1 ngelamd waren toegezonden Zij leef ieii dim hooEdizaikfitijk van voed M l uiÈ Wik Oen wonder dat het groothte dKvl dbi gevangenen te Kuhloböi hjdicndic ié aan mlaa ii kl I engiovoJge Dit Pruisische militaire volk houdt op het oogenblik alle middelen van het Duit sche Ooatenrijksche Bulgaarsche en Turk 1 sche vo k in zün greep en als de oorlog morgen eindigde met een niet besliste vrede zouden de leiders van dit Pruisische militarisme beweren dat zij Duitschland hadden gered en zouden de Junkers na den noodlottigen vrede het Duitsche volk opwekken zich nog meer aan hen toe te vertrouwen ten einde een volgenden keer nog grooter overwinning te behalen Churchill zeide dat het een misdaad zou zyn wanneer de geallieerden dezen oorlog onnoodig met één dag verlengden maar het zou een fout zyn erger dan een misdaad om vrede te sluiten voor de hoofddoeleinden z n bereikt Wanneer de Duitschers beslis eend waren verslagen en zij hun vertrou i wen in hun regeeringastelsel verloren zoodat zU beseften dat het hun in ellende brengt en tot vyand van de menschheid maakt als het Duitsche volk een volwassen natie werd gelijk de vr e democratdën der wereld als dat gebeurde ten gevolge van de harde lessen van den oorlog dan zou er Grootintt zegt dot xij haar haar vvrft amdtera kon het zypi giele kleur niötb bben beiioudlen op haar leeftijd vijf tn veertdgi Maar het ia glaoizigi en h teen moolo goudkieur Zij draagt er ook de grootste zomgi voor aelJis wanneer zij haast bioek op een koudlen wlmterroorgteu ouïdat zij nooit zeker tó ot die dtotter niet julat dfien da p aal Verschijnen on haar te verraöbCTi Het zou al te erg zijn tadïen hij na al dfie jaren Wnnenkwam en zij e r niet op haarrvoordi edlgst uJlzagi £ ij Iiecft een geidcAiijfi aila eene pop nuet giroote donkerbliwiwe oogien en booggewelfdo wenkbrflfuwen wat haiareen ooaciiuJdigo hoopvoüe uildlrukkingi geeft Heppie ze dM zij ze zwart maakt maar Heppie heeft in t giehe d geene wenkbrauwen dJaarom lei he4 mioeilijk voor haar te geioovwi dat and ew menöchen ze weJ höbben Toen meroouw Janm onö aan d diBur egic9nioct kwami hadi zij een damesiblQ in de hand geopend op eene hlaixlijie I Haar In grooie leibters stond Ho men altijd dciioon kan blijven en it vermoed dnö dat het waar i wat Heppi zfgï tbW zij aatijdi nAar mÉdliMen omzift om jong te hliffm Zij had een llavwidelkilmrige japon aan die heel goed stond bij ha nKwie gelaatskleur dki volmaakt ou zi i indien ca dkwr het rood op hare wangïto niet een paar kleine aderIjea liepen en zij niet eem paar rfanpeltj 3 bij db ooi lM ken had welke men ailleen nraiar zJet dö mem haar goxadl opn eemt zooals Grootoi djoiol om mevrouw James hare ijdNheéd al te leeren De lavmdeikleur was diokter Jatanes IlOT etlngia kleur on zij draagt ze altijd in dio emiof andtare tint Zij heeft nooit voor hemia den miw willen gaaa aooals memoaobt d t zij beboordie te doen toen bilverdween Ik ï gd a haar aUeö zoo sael uit dat Ik buiten adem geraakte terwiji mijnheer Somerled de kaDaer rondliep ora de oud heden to bekijken ik vm blij dat giecai klanten ons kwamen storen maar gelukkig wae er op diat uur wedoig gwaar voor dlaar liet nog geen half drie was en ïe m Jnsiohea nog pas klaar waren met hun lunob Terwi l ik sprak slaakte zij kleine uitroepeai zooala het kirren van ewi dudf im hot vreeoeli cste in ons verhaal wefl volgens haar het feit dat wij nog noet geluncht Iiaddbn Zij dirongi er op aan OHö cdetron oii appeHanrt m koffie te gteiven In haar wtkaaniertje en Uet onë mee naar de keuKen giaan om te helpen koicen Meneer Somerled zagi er heed joogi en iMieensöohtl udt Wij laohtMi allle drie beel veel Meneer ÖMnedfld zeidte ge n woord over mijn gaan naar dinburgfa eo do kweöftie van eene begeleideter eer wij oneen geïmiptiovlsieerdim maaltijd gcindigd tiadlden m hij versctoeidlen © van dta beste n dniirsto dingen in den winkel voor rfchzoH hadi uilgeBOoht Hoe kon mevrouw Jamee hem daarna weiigeren wat hij een groote gttiaat noerade zelfei indien zij neen wensdhte te zeggen wat zij niet deed Integieodeel zij waa verrukt Allee wericto mm om hot haar mogelijk te maiken De predikant waa op reis en had haar vertol g gieven zijne Iwee kamers te gebruiken ndkn zij wUda Ik kon ze krijgen tot ona vertrek m zij zou eene vriendin een buurnwei je vragen om zoolang op den winkea to paeeen een Uef tJicksje diat h aar dlik wijltt iiielp aJs zij ziek was of op reie moest oni oudheden in te fcoopeoa D€nk eenfl aanl riep zjij uit ik ben nooit in Schotland geweest ofsohoon hot maar aoht mijlen van hier ia en ik heb mijpi lewen hnigi verlaaigö er been te gaan Gij zult zien dat ik heel wat over dlat land geJeoen heb al dat u van dienst kan zi i want de voornaamBto uitOpanning van mijn dierbaren ochlgenoot wa de studio van geechiedenis Sedert hij CariiBlo verliet heb ik ïel tijdi beetf i om ijn naetwringeiv voort te zotten De lang Gi woord komien zoo aardig uit li ar Hef mondyi en zij vormt ze met sooveed zorgi dat zij er een voor eon uit lijk te vliegeni eMenals goed gedresseerde vogelsi uit een kooi Zij loi vooral op hare uitmaak en wat zij son noemt om beecèeaidei wooüTdenkeuae Zij was die dochter van een boer in DevORshdre Wij sprakm af dat ho4 buunnejleje terstond MMi geroepen worden zoodBt mevrouw JamoH cn ik kleeren konden gaan koopenkoopen Ik waa ri door de op bren vMi die speld want mcn cr Soraerled t fld0 de reet van bet geld op dë tafed der eetkamer uit en mevrouw James hacdp hem door te zeggen dat vijftig pond niets te veel was om te leenen op zuUe een stuk Maar het lijkt tocJt wondorbaAT Mevrouw Jamee vadH mocC zddi rijk ht ibb gievoeld na zoUce voord eeilge koopeo vn hare oog a sdiltterdea bijdaj Feuilleton Miss Barrio s Huwelijlc door C N € 0 A M WILLIAMSON Nadruk verboden 31 ik vind het romftniisüh m mooi eronBls hare pogsnigeti omi vorsitoadleaijk de geli o van haair verloren mWi to wordien Urootma en Hopplo epotten ale mevrouw JoDBOö w er eg is mot de lange wowdön ko aij giabruikt cn varowdtoelon haar omdot zij de nïeatóOhen wil doen dienkm dtot zo teel jongfer ia dttu werkelijk h gffvai iet Maer dat kooit oimtat zij in t gehavi niet rosnantoeoh zyn en haiar werkelijk nnoUef niet kumwaï be Haar figuw i dftt van oen jongmeto ie oteeèoon laLaBbhieui eea beet stjjver m Briwter iiondL Zij i klein m heeft Jict dluDe o miMme van die weread zoodat h e hmr haast pyn moot dben adfem liaJon maar dttt tó haar vowraoBBiBte trotó omdat do dokter zooal üij hiem ajltijd noemt op hH eeirsto gcefoht verFiafld wen op haar slank mididel m zij heeft het nooit een diaim laten tocnesweü ödlent dten tijd Een groote ntón awi het roet zijne handien knn non oniBï annon Mfeaöhileni kon aokte rJv oxfB aait Zij maalrt haar haar nogi op zooail I zij hot zmmtim jaair gd ti bet Hefet had ofschoon dia klöbio knületjee mi rgi oudorwolÉtoli m vreenni etaan