Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1917

R uMBiftJcJiip n In lal van afzondtrli ke grwiMii iBtwii aal vadHu Uva luovmA zcité dat elocJiW de j or loou mt KerenskS nogi in staat isl bet gwhefl oorloopig CTimiBD te houdlen Ax dfit een feiudijk gov oel V8n deAznhoorigiic tl volkoiiKni ontt re iit Moelit Kewnöki door zija gcsMHidiieidB tiK tandl door eec stftaMg r p of dioor t ctt aani lag om Lei kfven komen of wordieo atgozet döa mUpt het volkomwti zekcir dat KiLalamdi in jninötenö vijf of 7 c afzoodferiaice tenÓMi zfrl ulteenTOilen Jf die landlen tan iedieir den republikeinEohcïi pqgeerinigiS vonni zullen aanvaftrd Wi dan wed of eonnuigie cem koning vornt of prins zullen v erki a0n laat zich TOorloopigi modlijk vaBtetellen Do Pooliache aoldatpn Do Ag Pokmaiae OïutraJe to Lauaajme diedt mede d e Poolacho legioeitóoldWten naar Przeojiysl zijn overgc Xa unige w6k i van oofwiing zouden zij naar Z O fronit word n gezonden Kort na bun aamkonisdt ia Przeiiiysl zijn troebeien ondier hoi uitgie roken l o Ikjmioara t idcJie conferontïe Do Yorwürts adirijft o a d t d d tiiiocriwliiöiirlie oonierentó © te Petrograd uvci oen kleine iwoerdtarfwad van öUirnwien hot iniaaciiuilaibötoïhe beeliiit verworpen w oft om beiretond in Het ilot vam Kornilof Goneraai Kou nilof zou te Prta ogrwï zijn a ne ikoni ii cti in de Pihter eni Paulv etmg ondliTgehraolit 18 gi iw fr aJs van bet front h it l en bet lot vaai Korniilof gedleeld dienstdaur valt niet anders te doen dan het getal jaariyks voor oproeping beschikbaar komende dienstplichtigen te vergrooten tot het middel daartoe acht de regeering gelegen in een herkeuring van afgekeurden De regeering verwacht daarvan in vele gevallen een andere uitkomst daar velen die vroeger ongeschikt waren geschikt ïU geworden en thans in bewerking is een nieuw keuringsreglement dat minder strenge eischen stelt De regeering meent dat het verdwijnen van de ongeschiktheid zich in het bUzonder voordoet op 18 of 19iari gen leeftijd wegens te geringe algemeene lichaamsontwilckeling Velen komen later eerst tot vollen wasdom en blijken dan voldoend krachtig bestand tegen de vermoeienissen van den dienst Ook zyn er velen die wegens ingewandsbreuken zü n afgekwrd Het lijdt geen twijfel dat niet weinigen van dezen eene kunstbewerking hebben ondergaan waardoor zU volledige geschiktheid voor den dienst hebben verkregen Verder zal een deel van hen die bü de meting kleiner waren dan 1 55 M naderhand deze lengte hebben bereikt Omtrent het nieuwe keuringsreglemcnt kan worden medegedeeld dat het is ontworpen door een commissie reeds vóór de mobilisatie daartoe ingesteld Het ligt in de bedoeUng lijsten aan te leggen van al de na 1885 geboren personen die hetzij bij den keuringsraad bij den militieraad of vroeger bij Gedeputeerde Staten hetzij na hunne indiensttreding als militie landweerof landstormplichtige dan wel als vrijwiUiger ongeschikt zijn bevonden wegens gebreken of wegens te geringe lichaamslengte Aan de hand van deze voor elk geboortejaar afzonderlijk aan te leggen lijsten zal dan op den voet van de gewone militiekeuringen een nader onderzoek kunnen plaats hebben te beginnen met de jongste groep waarvan te verwachten is dat de herkeuring gunstig resultaat zal hebben Van tiJd tot tijd zal de keuring dan kunnen worden herhaald ten aanzien van diegenen die niet dadelijk geschikt maar wiergebreken voor verbetering vatbaar worden geacht j Hoewel bü het bepalen van de leeftijdsgrens er op ia gerekend hen aan een herkeuring te kunnen onderwerpen die na 1885 geboren zijn is de mogelykiheid geenszins uitgesloten dat de algemeens herkeuring een zóó gunstigen uitslag geeft dat de oproeping van de nieuwe groepen van landstormplichtigen beperkt kan blijven tot enkele der jongste jaarkJassen Hy die bü een nieuw onderzoek voor den krijgsdienst geschikt wordt bevonden en hij omtrent wien niet naar de gestelde regelen uitspraak kan worden gedaan komt tot den landstorm te behooren met ingang van den door den minister van oorlog te bepalen datura Onder de uitdrukking hg omtrent wien niet naar de gestelde ï elen uitspraak kv worden gedaan valt In het algraneen degeen die niet ter keuring verschijnt doch deze bewoordingen konden niet worden gebruikt daar het de bedoeling is in sommige gevallen ook uitspraak te doen plaats hebben omtrent niet verschenen personen evenals bij de militie geschiedt Bedoeld wordt hier op personen die in een krankzinnigengesticht verpleegd of in hunne woning onderzocht worden enz zigx voorraden nog voor eejiigen tij tvol dtoendlp zijlij terwijl nogi aanvoeren uit het Uiitmtaad plaats vfaiden De ruiBieter voegt er bij dat door hem een otuBerOtek wordt ingiMteld in hoeverre dioor bepaalde ziederijen op het oogiiiblik nüet kmn wordien geleverd en dat hij meediE gaarne in kennis weiwcht tö wordifti giMteldi van Wpondere gevatlens waarbij zuUta modU blijken KgNNISQgYINQmf Bantsoeneerings bons De BUftöEMbiEtiTER vm GOUDA jkJct Op liet beipaaJdio in de voor deze On oMi e goideode bonhregelingt voor de distribiiMo van Kc aednga arükoleo breugt ter allgjemeeno kennüi 1 dait bij de mot do atributio d r gerauitBoöneieaida HegaeringiaBJtiikelen belaste winikalicirs in de week van 8 bot en unA 14 Ootolw 1917 op do voig ido bona de dnajraoliter Viimeildie ti04n e Ui den sulle v iik rijsL aair ziJD tegea bijbetaiinc der daarl ij gieno ndfc bedragien Bon 71 2 i ons zachtó zeep 7 cent rontaoicn voor 2 w A i bon 72 1 oiw rijBt 3 ocut raatsom voor 1 woelt IJ dat bij gdijktijdügo in V€ting an meea boiLa no 72 de voigenda njg ng zal gebiim 81 do oip bon 72 vonkrijgibaiPe boeiveeJbeid rij t wordt borekeud naar 2 4 5 cent b de door winkcJierö aan intpeiüetBnen te 0PËd£cniüU toitialEtlL omi hiJ geiij iii hge tiKleiveringi van nioer bons moet wordea vaiiMgoatÉ d in overeenetetiiniiiigi a elt de onder II aub a veruieide regieiing met dien Tcratande dM wauaiie n g iioesiMki totiaal oni een gshuM getad ea oen breuk in oemkent anWi du breuk magi worden B rqind tot oen halve cent naar boven GoMd de 5 Odtobcr 1917 J e BuiTgienieieister voonxoemd J VAN ALEN Lo B men van neatrale Bcfaepon in New York Boston eu Baltimore m Mr dan 1 X 000 ton graan en andere voedingsmiddelen te verrotten De totale neatrale acheepsmimte die nutteloos in de Ver Staten ligt bedraagt 750 000 ton Zelfs vanneer de regeering verlof tot uitvoer der latingen gaf zonden de Bofaepen niet kannen vertrekken alleer de reders consent voor Cankers hadden verkregen Laf vleMchpriJzen Te Bameveld werden door particulieren gemiddeld per week 40 i 50 koeien geslacht waarvan het vleesch verkocht wordt van af f 0 30 per pond Naar aanleiding hiervan heeft een der grootste slagera aldaar den prga van het randvleesch verlaagd tot f 0 20 per pond Over duurte van het vleesch valt daar dna niet te klagen De doodelljfce draad Talrijk z ga in de laatste dagen weer de ongelukken veroorzaakt door den electhachen grensdraad Naby Borkel werden drie personen nit Belgiö vader moeder en kind die naar Holland wilden vlnchtea door de draad gedood TosBchen Volder en Caberg ia een Maastrichtenaar door de draad gedood ton aftifi woTteu hnriiw géh m wi te booBien dat liet veirbod lot vormaim ofdoen varuuailLii ook toepaeödijk is op alIti landbouwers ntet eigen maatlnricbting onxorfltelwllligl vaa welke soort ol capa dat zi die ia fkomneirkjjig wenactifa te koniien voor da inuajlvergnntning mb II lïiervoren ia da tweede plaatsvornteild zuiUca achriftieiijik inoe4 n aanvrag n aian deia Re g eLTin BCüciimic B riLf voor ï méHoÜKid to ir venhB€k Konininnh 8 a ht 19 ooder nflnwkeiurijfei verni ldng n a nii beroep en atkvs aantalsoort enp ptoata der maaÜnrioJit n tn enhun naucEinc vemiogicn wOMneer zij goj reven wwdMi door atoom peltrolfuui ofbtnaaoo dat den aaiW Tager8 na vervullingder anb X badtoelde focmaiiite ii evttitueelvurgunniÜDg zal worden verleend tot liet ivermaJ i van bepaaidt granen moto ofpeulvruolitiefii ovié hij geregald en nauw Jtourig oen nwlenwitTireglater bi houdt ondJ atóohjülten daarvan inoeodt dbt da Tegi0beas en ei hjiftforinulieren dtt amnvrag T tegen koatendenpri zullen wordien verstrekt ioiidft din 5 October 1917 Bua i a i 8ter en Wethouder voorn J VAN GALEN Lo B De ÖeoiwlBriö M VAN DE R VEUR laten verleiden tot voor hen leer nadeelige handels transacties die het lidit der openbaarheid niet zouden kunnen verdragen En dit gebrek aan contanten zal nog nijpender wordffi ale op l Nov nber dè renten en landpachten betaald moeten worden Ernstige flnancieele moeil kheden staan voor de deur zoo niet apoeaig een oplossing wordt gevonden welke de boeren uit den nood helpt Zoo zouden adressanten nog meer bezwaren tegen het nog langer voortduren van den huidigen toestand kunnen aanvoeren die toestand is inderdaad zeer enstig ja onhoudbaar Adressanten vragen zich af of de tyd niet reeds gekomen is om door openlijk protest door weigering tot verdere medewerking te trachten verbetering te bereiken Andere groepen gaven in deze reeds een voorbeeld Adressanten erkennen het bestaan van ernstige moeil kheden voor de regeering en dit inzicht stemt hen kalmer Nog willen zy zich beperken tot een dringend verzoek aan den Minister tracht met spoed een einde te maken aan den huidigen noodtoestand opdat deze niet de noodlottige gevolgen na zich aleepe welke duurt hij nog langer voort onvèrmödeiyk moeten komen Aan dit verzoek knoopen zjj een tweede vast eveneens voor de producenten van veel belang n l dit dat als de Minister de oplossing van de kaaskwestie gevonden heeft en verkoop weder is toegestaan hü dan tevens zoodanige bepalingen treffe dat deze verkoop niet plaats behoeft te vinden onder voor de producenten ongunstiger voorwaarden dan die waaronder een deel hunner in de jongste weken gelegenheid heeft gekregen zijn product te verkoopen Het biliykheidsgevoel komt in verzet wanneer niet in alle opzichten dus zoowel wat prüs als leveringsconditie s betreft en voor alle soorten gestempelde en ongestempelde één maatstaf wordt gevonden De talrijke producenten die nu reeds weken lang hun product met aanzienlijke schade moes I ten bewaren mogen nu ten slotte niet opnieuw getroffen worden in hun afzet In aanmerking nemende de houding tot dusver door hen aangenomen meenen de kaasproducenten te mogen rekenen op een rechtvaardige brfiandeling Een oplossing in anderen geest zou zeer gerechtvaardigde ontstemming ja verbittering verwekken Mede om dit te voorkomen doen adressanten een beroep op den Minister in de hoop dat het hem moge gelukken de boven geschetste moeilijkheden tot een goede oplossing te brengen voor de prijzen ana als volgt vast te stellen voor metergaa behalve muntgas 10 ctper kub M voor riiuntgas 9 ct en voor induatriegas 11 ct Dit voorstel werd door meerdere leden ondersteund De heer Donker wilde het voorstel van den vorigen spreker ondersteunen en hoopte dat de leden met het voorstel zullen meegaan De heer V a n E U k merkte op dat waar vroeger de winst ten Iwte kwam van de gemeentekas het nu niet aangaat ook al zal er verlies worden geleden dit nu door de gemeenschap te doen dragen De heer v d Torren achtte het niet gewenscht den prijs van het industriegas te verlagen De Voorzitter was van meening dat het makkelijk ie een voorstel tot prijsverlaging In te dienen en daarmee mede te gaan doch B en W hebben deze prijzen niet dan na ernstig beraad aldus vas steld Spr gaf ernstig in overweging het voorstel van B en W te aanvaarden De Directie der Lichtfabrieken heeft den prijs zelfs hooger willen zien gesteld Men moet niet vergeten dat de kolenprijzen enorm zijn gestegen zelfs meer dan ƒ 10 per ton De productieprijs van het gas blijft bovendien hetzelfde terwijl daarentegen minder geproduceerd en afgeleverd wordt De heer K o 1 Ü n merkte op dat de industrie evenmin opnieuw voor gaaprijeverhooging mag worden gesteld Spr zeide dat Is men straks komt te staan voor een tekort dit dan ook door de geheele gemeenschap moet worden gedragen en de Lichtfabrieken als een coöperatie dient te worden beschouwd Toen de fabriek groote winsten afwierp werd de prijs ook niet geleidelijk verlaagd nu het slecht gaat wil men deze bezwaren dekken doorj rijsverhooging ten koste van de verbruikers dat is volgens spr niet juist De heer Knuttel bepleitte de noodzakelijkheid van de verhooging van den gasprijs willen de Uchtfabrieken geen groote I schadepost te boeken krijgen De heer Jongenhurger Dat is geen bezwaar Moet een gassoort verlaagd worden in prija dan allereerst het industriegas speciaal in het belang van de klein industrie Het industriegas dient lager in prijs te zijn dan het lichtgas zooals het ook vroeger was en zooala dit nog in de meeste steden is De heer Jongenburger is van meening dat het hier het principe geldt dat nu maar eens moet worden uitgemaakt De Voorzitter acht een beslissende uitspraak buitengesloten immers de Raad kan altijd weer op een dergelijke uitspraak terugkomen Dtt V o o r z i 11 p weit T veirdcT op datt ais mon het ooopefrftü f stLandpiint wil inncni cn tn éo verbniikeir d n ko lender prijs doen betalen dn girootverbruiker don liet nüiroeit zoudien proöteewüi Spr kan lian ook ni t meffiiaan inet het betoog van dkm heer Koli n citïe nogul eons lïM dpmoorailiio ehonnt Do heer K o 1 ij n tk BOh rm dlaar niet meo dö W Do iieor v FAj k z iln nadniikteJi ii t vooradell van den hero Jongeolnirger 10 ondersteiinei wi vroeger grovv win De heeir IJösielwtijln bnaoU d vraag fp liorde wie zijn in CJotida cl iijk do groolo g smbniik irBt Zijn dft veofal groote nraafewhappijew dan zoudtn dieE ongt lBoti eJxi prtrfitcereo van em verIflffingi ten koste vajk dt Mclilfabrieken IJe lieer K o 1 ij n deed ei Ti aanvul op den vooir2atler weïko dioor d etn werti gepemTd pr bevoogdt voorls dht do kwestie al of niet cooiieratie juist n dö ui td nikkïng Hirfit Tïntn inrt dieanoor lie door dum voorzilter van dw band De hew J on e nbu rger nierlite nog met eett kort woord op dat tiwilottf de girootfl vwbruikera de winkHierfi zijn deze nmettn wordi n IxwohKTïiid tPê njBieii Het voOra6 i Jongicnil urgKW in Bti inHninff gelïraöhit wHTd lensJotle aftngenomen met il sitieninK voor en 7 tt n Do prijzen ijn du nu b me ld op Metergaa 10 ceiït per M3 Mun fcgffl 9 oent per M3 In ïiL s r ie a U ooot per M3 Dfi veroadkinin weird voorK op een kjicino wijaig in g na conform liet voorrtH Do L rgtadiirinig d tiitrl voort KindermeeL De rainieter van l dbouw nijveriieid enhandel heeft vastgesteld een maxipiumkleinhandelsprijs voor kindermeel met uitzondering van buitenlandsche kindermeelenin origineele blikverpakking van 40 et perpakje van K G en 21 et per pakje van K K G St Ct B Mhuit Naar men aan de N R Ct meldt is er ernstig sprake van dat er binnenkort geen bloem meer zal worden verstrekt voor de vervaardiging van beschuit LAND EN ZESMAGHT Inschrijving voor den landstorm De niimóster van oorliog heeft Ijepaald dat voor den laiodWomi wordifming Hohreven zwwder daartoe to behooi i de inartI van lie Kon besJuit van 13 April 1917 Staatsblad rto 28Ö Ijeioeldtepeirsonen voor zooveel ij zijn geborenin 1877 Of I87jif Ito bujrgipdneieBtieirö zi i uitgenoodfigd de noodigie geigierens ie verzann ïen v oor de inoehrijv ing der personen en het daarheen te leiden dat die Inachirijving op 1 DeoanniMT as haar be lagi zal kannen krijgen Daarbij zullen o uit do niiliticregisL tor denainen worden opgci j pooTd van de ia 1877 en 187 j g oboren peraonen die loOT bet fctelKni van eeo plaatsvervanger den dieatöt bij die iinUdtie niet zelf hebben volbraclit De beua ing voor deae jaarklasaien 1807 en 189G zaJ voorioopig niet word n gvIboudtn 8TADSNIBUWS GK UDA 5 October 1917 jQbileum De heer H Vorbrugigen alhier herdiejikt op 8 Ootober a s den dag dait hij voor 40 aren in dLeawi trad van de firma T P VtruJy en to Muimumpr iJB regeeringseieren BUROiMüyi tóTl R en Wl THOUD RS van GOUDA Jel it op do oirculalre dd 24 September 1217 no 1208 afdeeling Criafiazakm bureau I nd bouw van den Muwstej van LandÜKMiw Nijveo ueÉil eoi Hcuodeil brengen ter adgemoene keonisi da wet iüÉWi van 7 October 1917 vjoor olVBröolie geaohouwde He eeiringakipeiepen bij verkoop aan het publiek eenmiBvinniuiiprijjS zal geilden van 12 ocnte perstuik dat miut iii eD vaa 7 Ootobor 1917 do sub I l 0 io ddiei edören aan winkedierszul ien worden gieleiverd Iqgen 11 25 per 100 maka Jondla den 5 October 19l7 BuirgWïieieeter en Wetliouder voorn J VAN GALEN Lo B De öeoretairifl M VAN m R VEUR 4IS 8TAAT8 L0TERIJ 5 KUue Trekkint van Donderdag 4 Oct Nieten 26 65 80 82 90 96 W3 133 AmierSkaattdohe echeepaaianbou w Do AfBerlkaansclie scheepvaartvepoeniging is begonnen zoo wordt uit Loddiert gesDield oen giPoote vloot te bouwen vaai vracJïtaobepoQ van gewapend beton of Iwnit om dio te giebruiikien op kanalen OB rivieren en evemöeme omi meer gebruik to maiten van Zuidblijk © iiavene tfiwdndlo die sOheepvae rt naar Europa te beepoedigenl liet pion wortBt overwogjen oui na den oorlog twee transetieiutifiohe lijnien op te rloht öi dSe iJiLii hlvmidi niet zullen aan ijoen om pafieBgiers en goedieren te ver o r n xaa en inaar Ruelöiwi en Amerika te Tljéniden miet Zwitaerlandi Italiö en ZuidrhTiropa via Bedgde en de Fran ihe kanflaaliaft cne InjArgierutlU ig Volgen oen bericht van de Agenda AnierScaaa iö in Bnenoe Ajresi het afkoii dig ii van den iaat van beleg spoedig Ie viu waidilen l e etakïng en nemen toe D e hulp van C u b a Prooid ent M noc die liOC ontwerp vcorge t idl door senator Tronado hoeft aang nowm beatu fewrt üe vonuingi an ubaansolio luchtoekadiarH om naar l rank ri te wordesi geaondtin JAPAN Een groot geschenk Aam Grool iBriiltanniitï zajn 8j000 yen ge4 soltonk L n aan Frankrijk Itailie Uuslaml en Helglö Ik Jias OOO n 60000 aan Hervïb eii Kjwmieinië ter toiging van hel lijden der zieken en giiwondii n der Ie rI lieerden Do typhoon De typhoon welke to Tokio heeft gewoed duurde vies ureii j r zijn blijken een Keutertiele ainir in oeniigo blad i 3B iwiiBohoft dood 217 vermist en 168 gewond 1346 huizem zijii vernield 2098 boHchadSgidTelegraaf telefoon en spoorwtigvtTbindSngeni zijn afgiebroken De eohade is op het vasteland girooter dian in de bwMlstadl i en l ericht uit Osako meldt diat acn p en van twee dagim ovyjr een grootc iiitgtetr Uieidl dte rivieren in har MroonKn heeft verandierd en dat tiieedien aaka en Kyoto ver goh ldien dlorpen overetpooiiid zi Men vreest dtut er veel menHüfienltnxmfl zi n verloireni giögaan I e rijst d e te velde irtond heeft veel schade geIeden ZUID AFRIKA Wol VolgKus wn miedlcdioetling van den ZuidAf rikaanBctw mSnist ir van Land9 ouw In rfen KaaipHohen VoJkstnaad heeft de Kngelaofw RiigeeriiDig aangtilK dein die geheele wol prodluoliie van Rrtrtsch Zuid Afrika oor de jaren l9l7 en 1018 op te koopen VakcnriiiM voor bakkers Men flehrijft ona GiMteren word op limiüeta van de Boikitctsi Centmiie Goudö en UniL trekep te Woerden da eerate Vaikourauö voor a a Baikker geopend met aanvankelijk iH leerlingiöD Uit het aantal toegk tred Ilttliiig n bli tt wel hoe groot de betioefte id aan een de giélajke Inricbtdng Hiei bij zij nogi Opgvomerkt dat dit naast de VakseJwM te Wag niüg i wedke mei KijksBiuJijrfdio wMtó t dlo eerstie tiouliere VatsKAool in den lande ie Hopen we dat do Geniwnle WooalL n deze innitili liiiig op pries zad welen öMiliitn door zoo apoeJlig mogelijk o fT te gaan tot het geveiu van een giemceiitelijko auböidüe Voor Gouda tó zoon De moeilijkheden voor de kaasproducenten Gisteren beeft het hoofdbestuur van den Bond van Kaasproducenten in Het Schaakbord alhier geraadpleegd over de raoeiiijkheden welke door de stagaatie in den kaaahandel die nu al weken duurt ontstaan en nog met den dag vermeerderen De vergadering besloot tot het zenHen van een adrea aan den Minister van LandBouw Nijverheid en Handel met het dringend vensoak verbetering te willen brengen in den noodtoestand De producenten zijn overtuigd aldus het dies in dezen oorlogstijd hun plichten tegenover regeering en volk te zün nagekomen nauwgezet hebben zU voldaan aan elke regeling hun in het belang van de voorziening van het Nederiandsche volk opgelegd Des te onaangenamer doet het hun aan als zij sooals thans het geval is door een uitermate lang durende stagnatie in ernstige moeilijkheden geraken Met genoegen namen zü kennis van het antwoord dat de Minister gaf op de door het Kamerlid J B Bomans ingediende vragen dat antwoord gaf hun alt ana een aanwijzing wAAr de moeilijkheden voor de regeering liggen Maar hoewel overtuigd van den bitteren ernst van het vraagstuk der kolenvoorziening vragen zü zich niettemin af of het niet mogelijk is zoodanige maatregelen te treffen dat niet ééne groep met name die der kaasproducenten zóó sterk wordt belast als thans het geval ia Dat de toestand waarin dezen verkeeren inderdaad hoogst moeilijk is moge blijken uit de volgende opmerkingen die onder de aandacht van den Minister zÜn gebracht Voor een waarde van honderdduizendenguldens gaat verloren door indroeg Zeer ernstige verliezen worden geledendoor vermindering van de kwaliteit van degeproduceerde kaas nu deze bewaard moetwonden in een daarvoor juist gevaaiiijkjaargetijde Groote kwantuma kaas voordirect gebruik zeer geschikt zijn sterk inbruikbaaibeid en dientengevolge in waarde I verminderd Het vormen van verplichte voorradenvoor den aanataanden whiter loopt hopeloosin de war Adressanten merken hierbij op dat bÖ het tegmwoordig gevolgde systeemjuist de voor verplichten roorraad geschiktekaas direct in coDsumptia wordt gebracht terwijl de niet geschikte kaas aanwezig blüft Dat er noodzakelijk rove onbillölfheden moeten worden begaan doordat er eenkleine groep bevoorrechten is die hun kaasnog ateeda kunnen verkoopen dank zij haredirecte bruikbaarheid terwijl de overigeproducenten en onder dezen al diegenen wier product iets afwijkt al hun kaas in slag moeten houden en de daaruit voortvloeiende niet geiinge schade moet Q dra Dat er voor de kaasproducenten ernstige moeilijkheden ontstaan door gebrek an bergingaruimta voor hun product Geenenkele prwiucent is Ingericht op het houdenvan zulk een omvangrijken voorraad als inde laatste weken is ontstaan Ongeschikteberging doet bij een gevoelig artikel alskaas spoedig schade ontstaan Dat een nog langer voortduren van den huidigen noodtoestand ernstige finandeele moeilijkheden zal doen ontstaan voor de boerea Gebrefc aan contanten heeft zich nu reeds doen gevoelen Om uit den nood te t nkm faebbm kaasprodocenten zich reeda 140 162 178 334 364 366 412 426 431 472 ai 64 050 570 6K7 610 713 715 730 813 831 833 860 963 1ÜÜ8 104 1057 1075 lOai 1208 1209 1284 1235 1325 1357 1422 1459 1471 1175 1495 J512 1541 1560 1657 1711 1867 189 1 1932 1941 1990 1996 2010 2012 2079 3112 2118 3150 315 2202 2214 2243 2 76 2389 2332 2334 3373 2390 3394 2454 2458 2462 2507 2652 2615 2638 3690 2748 2815 2818 2867 2935 2972 2995 3054 3114 3127 3154 3165 3250 3269 3318 3384 3385 3409 8420 3498 3505 3515 8544 3699 3607 3672 3688 3713 3717 3T70 3796 174 407 664 915 1168 1394 1536 1906 2073 2206 2364 2476 2788 3032 3261 3447 3654 3800 3822 3841 De Bchaarsohte aan vaste brandBtoffen en noodmaatregelen BrandstotrenBcliaanichte IJo mA iü8tor van laraibtHiw hee t h ijepaald dB4 ia verbaaid imi iie gebrek aadi htamkstot m êe bui el ioltait vao zijn diepaiiitmicirt n de daorondKr rfeeor etTfndJe iakkvfi van daetnyt n i t aal mog i wordionj gieötookt alvoreiia cDiLarlo toesltTïiiiiiog zaïl zi vtTlöMWi IIi rbij g ld 6b overweging dat heÈ genmkkeiijlier valt op een later tijcïatip aan gewoonlijlt ge ohieda ni stoJceo aaai to vajigK dén daairiiïed vrw er dtam in uoniwxle oii etandligtïedk n op te hwidtUL Levensmiddelenvoorziening BURGtMi jlSTlR en Wl THOUDl Ba van GOUDA ielet op die oirculadre dd 2 October 1917 no 20322 a aJdfeeUngl Griairttaken bureau Vioilkövoieding van den Minister van Landibouw Nijverheidi en Hantfel bremzen ter adgesniecno kennia 1 dait betheoidiwa van hotelal en reetaurante er nadruickedijk op worden wezen dat zi eo voor hebben te zorgeci dat bij wauno mia 41i tïen op hun eeMaiels wik l iTood aanwee i ie zujkd op affe van uitsiluiting van elke diatributJe van Jteg tM ij igB itikfe4en Il dat söciettfUon worden gerekend tot do gewilolien eetlmiaeni en de oor lioteil robtauranitó en koffiehuizen geldlende bepeiikiimgR bepaiJingcn dbrhailve ook op do daar varatrekt wordende uiaadtijiien toepawsaii mjn en bij uJot niaile ing dier bop lin ien uiileS uiting van elke dïstribuÜK van Regieerin n Slk€ilcn zaïl voligen Gouda den 5 October 1917 BuFgieölleeflteir en Wethouders voorn J VAN GALEN Lo B De SeoretarU M VAN 3902 3823 3962 3962 4007 4121 4141 4165 4383 4410 4438 4447 4494 4497 4536 4643 4696 4724 4770 4789 4864 4890 4912 4922 6068 6143 515S 6166 5477 5480 5510 5593 5717 6727 6736 57Ü3 5822 5826 5835 5807 6009 6011 6082 6109 40O9 4024 4218 4358 4483 4486 4631 4634 4841 4851 5013 6060 5205 6367 6664 6703 5779 5781 5900 5974 6169 3988 4178 4458 4616 4827 6011 5262 5622 5775 5860 6154 6 122 6646 6986 0TOLWIJK 1 0 itala g voor dip kfiinng mn de land itorni jaaritleseio 1901 i ali volyt iftielinkt werdtn vtrklaarrt A dillruifii J 1 van IAmiï W Üravelaml i J Sclidlt J So t J Sioiri L Vi rdwvrn oiiigioaijliakt J Kool wi W Verhoeven en J Rijkaard JftaiAlaeöa 1900 GescUkt P van d aBer A Blok P van fcam P Knoop Molenaar J Quint W Vi idoolili J A de Vrengit J die Vrij omgcsohikt J Burger on G OravelflJMi Gemeenteraad van Gonda In de hedennamiddag onder voorzitterschap van den loco burgemeester den heer J van Galen gehouden vergadering van den Gemeenteraad waren 18 leden tegenwoordig Afwezig was de heer Van der Want Behalve de aan de orde gestelde stukken waren ingekomen de begrooting van het grondbedrijf voor het dienstjaar 1918 I een adres van het secretarie personeel houdende verzoek de door B en W voor hen voorgestelde nieuwe jaarwedde regeling ongewözigd aan te nemen een voorstel van B en W tot verhuur van gerioleerden gerond aan J Simonis alhier een voordracht van B en W voor de benoeming eener onderwijzeres aan de school V g 1 o no 1 alhier een voorstel van B en W tot verhuur van gerioleerden gemeentegrond aan C W den Hoed alhier een aanbeveling der Commissie van Toezicht op het M O voor de vacature van den heer De Bmyne aanbevolen worden de hecren J C Winterwerp enJ Versfelt een voorstel van B en W tot verhuur van gerioleerden gemeentegrrond aan de Flateelbakkerij ZuidHolland adressen houdende verzoek tot jaarwed deverhooging van de concierge van het Commissariaat van Politie en het kantoor van den Gemeente OntvangM den concierge van de Ambachtsavondichool de opzichters der Fabricage J P Spruit en J Balder en den stadsbaaa L Cusvellei een adres van den Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente alhier houdende verzoek de kermis te willen a chaffen en een adres van het bestuur der afd Gouda van de S D A P en de besturen van 2 andere organisaties houdende verzoek van gemeentewege over te gaan tot oprichting van een Centrale Keuken en verstrekking van schoeisel en voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen Deze verschillende stuiken werden ter visie gelegd Door den voorzitter werd medegedeeld dat door den heer Jongenbui er verlof is gevraagd aan het eind der zitting een interpellatie te houden over de kolenvoorziening in deze gemeente Het gevraagd verlof werd door den Baad verleend Aan de orde kwam de bcnowiing van een Waagmeester Bij stemming werd daartoe benoemd de heer T A van Eijk groentenen aardappelhandelaar alhier Tot lid der Commisaie van Toezicht opde Stedelijke Zweminrichting werd benoemd de heer J Dereksen H Mbi j In behandeling kwam het voorstel tot Petroleum De AiiWItordianiBcbe Bestiiuidoraawnd dwl edfMlie Amtterdlffl ïr S U A P 5 de Aipbeftdtei a CooïKwatia J0 li gBtmA li b j€fl nw t het oo op d 12 0I 0 gli z nneii diaoir tor stede die gieetL gebruik mak ïi vaai gaö Mb öleotricitedt B en W vi raodit voor dteze gi ilnoen van gemeentewege petrolcunti tegen zeer sterk verlaagden majiüttini wije beeobokbaar te steiira 6198 6199 6234 6267 6306 6889 6424 6445 6451 6600 6625 6686 6T74 6895 6907 6931 6984 6960 7009 7020 7038 7050 7088 7112 7150 7221 724S 7260 7265 7269 7317 7364 7363 7390 7438 7512 7656 7672 7690 7647 7680 7733 7803 7805 7823 7830 7866 7879 79M 7994 8088 8089 8154 8161 8199 S222 8269 8561 8593 8618 6627 8633 8639 8676 8776 8688 8887 8901 8907 8918 9036 9042 9070 9084 91S2 9197 9212 9228 9249 92913 9331 9339 9429 9509 9587 9666 9681 9706 9726 9788 9770 9784 Onderhandelinïen nel DuitKhUsd Naar aranjeddifligi van eriohlt dbtde onjderlianxloMiift ïm met Duitsoliland over de levwin vo eteonkï len weer waren lïjgiebrioiten liccift hot Corr Bur aich te liovoeigdieT p tMit0o om iniiebtingivii gewend ai werd raedegedeeld kit dSe berlohten uhflOliuit onjuifi zijn De BlOrhandeüngen word op normale wijae vooo tgtwet Kaas export Men seint out uit fl riiavcnitia e Door Im liwtiiiir vani dien Algii aiiL ni n Nfdteriandöelui n Zuivellxind i feo adre j aiHK dien Minisletp vain ljandi onw givx ndkin din verband niet dii stüert 15 Augiurf hH HtiilKtaaindie kaaWexporl Verxoelil wor l te wi i Tn iK fv ordlütt en dal zOO pipoi Vg mogK lijk coiD nleri lot uitvoer van kaas worden verstnJit en dat A iiriridrtTe kwalfteii en kaas ajlercerst wordien opgwru ïindi iwtzij óezio m het binnenland wortlk n ge dintj jlmeL rd liHzij vlo wo rdtn voerd 9792 0816 9828 9888 9973 1002Ö 10201 103G7 10754 10896 11034 113Ü7 11514 11762 11843 12009 12151 12306 12438 13719 12989 13110 1324=9 13368 13529 13673 13844 14045 14222 14421 14524 14609 14919 15066 152SH 15554 15819 15941 16071 16348 16480 16836 17096 17183 17288 17465 17564 17789 17857 17926 18089 18183 18340 18474 18673 18870 18989 19146 19360 19526 19613 19816 19974 20136 20924 20494 20609 20736 20940 10032 10261 10371 10769 10934 11065 11836 11547 10071 10274 10396 10805 11003 11071 11355 11559 10126 10279 10418 10839 11009 11101 11378 11577 11777 11863 12044 12268 12360 12676 12603 i 009 13176 13287 13600 13688 18763 10147 10294 10663 10868 11019 11198 11501 11599 11781 11873 12050 12275 1289 12686 12688 13080 13237 18807 13B08 13627 13796 14O0O 14196 877 14606 14681 14778 15033 15221 16470 13802 Ii58t9 16059 16168 16402 16779 17066 17163 17246 179 17626 17785 17893 17877 171980 18150 18287 16444 18673 18773 18975 19066 19350 19817 19604 19756 199 16 2OO0S 30282 20463 20532 97 2 7S 11091 10185 10359 10730 10869 11023 U 352 11502 11607 11815 11939 12109 12291 12432 12674 12 19 13097 13245 13346 13510 13631 13612 14023 14201 14381 14518 145Ö7 14822 15060 15386 15479 1Ó815 15937 16062 16034 16414 16821 17080 17168 17251 17441 17557 17740 17849 17901 18055 18172 16821 18463 18592 18792 lfl978 19120 19264 19488 19610 19799 19969 20113 20295 20475 20588 20715 20927 Verbod tot vermalen of doen vermalen van granen maïs en peulvmchten BURGi MHLöTiLR eo WLTHOUD RB van GOUDA Gelet op dei oirOuMiire did 18 Septenibor I9l7 van Om Minister van I ndbouw Mjfvephedd en Ilandei en d d 3 OctoUir 1917 van den Ik geeiringeooniimissariiB voor Zuié HolJand brongwn ter kennis van betan urfibenden I dfut liet vwbodkmr la granien marte eopeulvniohl en to vemiBjen ot te dK en vermalen i IL dat het mh I vormeidio verbod niet toepaiSMbijijk is op molenaars dW vaib de Begeering girondaWffen te r vermaJin Tartvan on voor zooverre betreft dSe grondstoffen aJfwneda voor moienaflir die van dien vopenigenoetoïen ItegeeringBOomnriaaaria vorgiunning l l ben erkre gen voor vernioSiing van grondstoffen dat diw gronifiKtoJïen an dk sub II in de eterste pteat g non ndo molenaars verplicliit zijn een regiiellier volgensvoongteBohrcfven iiiode l aan te logigen engeregield bij to boudeni dat dü mh III bedk lde facturenen regiiflitend Ier b ctiëkikdn £ moeten worden gt hoaiden van den R geeii1iin ooin ri8söxiö den BiM emeeöter en met da oontrdle belaeto personen terwijl d molenaars verplicirt zijn op dOor den RegeeringHOomnnööairis tei U poJeni üidfetippeai oplorimulieren volgiens vooi gieurfjiraven modo aifaohpiften uit de regiatersi te verstnefeken aan mnileMeris of den Burgeinlelester zuUta ter keiiaö ven ecrotgenoemde dat verboeten i i a u molenaars omgranen niaifei en peulvruchten of moaiproduoten diaervan in voorraadi te hebben wasmw zij niict gedekt zi dooroen sub lïl bedoelde faotuur dan welingosohrevien in het daar bodbeldle rearistor Vï dot het den molenaars verbodien ia fm aantw ntflaJiooo te heffen doai m gifid VII dbt bij overtreding of vwonaohtzaïuine van het hJervoren bepaaWe de Rogeeiring conHni arl9 die sub H boaoolde vergunning kon intir ekkien VIII dat onder granen wordKn verstaan wintertarwo oom ertarwe SpaK w interw glge z Mnexroigg wintei orst zomergerst li ver evene boefcw en k nariessBOd dat onder peulvruchten woPdien verstaan wier paarden duiven öchapenen waa lsche boonOTi aJIe eoortem groene ArondonderwiJa De loewljzing soonilnuaaiie voor petro füuin lieeft aan dten mlntót r van biimmdandöoha 2alt ïi inedteigedeeM dat zij iiKft litit oog op het naderen van het seizoen waturln du avonKÏcairsuseeiL zullen woi den geiiouden vao voreolK dene gcineenteu aajn vraeen tot betfahilkbaardteiling van ptitroleuni ontvang beooodSgd bij het gei m vajn avosldi vt herlnallngtsonderwtjei Zij vesBigtt er tevens zijn aandlacht op dat zij ziioh in vxa ljand met deeohaarechte van peftpolenra en volatpedOe onzeiieriK öd oantreiiJt nlieuwe aanvoierefi genoodzaakt zie aterk te ramaoeueeren on dal alleen voor de ineeet noodkafci dijke bedirijyctt petroleum em dtan nc öleeht weiQJi l eBeili4k e jr kan wordien ge eild llij lo oomnidsMio it dön ooJt de vraag gttrezcn of liet niet mogelijk zou zijn bedoeld ondkjrwij dtt jaar niet te dtottl plootö hebbon d n wei het aterk te doen inkrinïpen en op andere uren te dtoen geven Het komt dien minister voor dei tol het doen inkrinïpen of het gelieei djoen vervaHen van b t In den avond gegeven weiiiondo herhaiin uond Twi iö en ondwwiJH aibn viadtaoholeoi in dou aanStnanden wantur diaahitö in geval van bealiflte noodnoodzMütelijkiieid behoort te wordönovergt aan Onu die initriinping of etaiiingte voorkomen ziail liet wffliaohelijk zijn jiiiddoKn te l e ani n k mu t dit oud rwijw te doen geven zotwHer dat döarbij gebruik beliwft to wordten gemaokt van petroleum of van gae waarop eiveneeiw eenaletrke ranilisoeneerinK owenntjdelijk zal zijn I aaptoe ie bijv te r iien het verplaatsen van dö leiwen nwir de dhign pen of wel het gebruiit uiaken in de avondluren van kunatli ht tint wellicirt wel vorkrijgiiaiar blijft zooaiis acethylaunlieht De uïinï jter heeft aan aedeputeerde Staten verzocht tie gemeonfiiebeettiren uit te noodiigen in btrve bedoekkn zin zoovee mogediit d i geregjaldlen gang van het openbaar heo h linjjsiondterwijs on onderwijs aani vnkBciliol li te bevorderen U704t 11769 11848 11IS51 12027 12174 lZ3ie 12617 12720 12995 13137 13250 13382 1 8550 13690 1 3920 14151 14272 14461 14545 14681 14974 15089 16 320 15678 1 W32 1 6964 1 081 16351 16653 168 17100 17212 17313 17471 17623 17816 17868 17949 18097 18217 18364 18612 18701 18885 18996 19167 19270 19637 19668 19866 19977 20143 20 350 20502 20630 20779 I3m 13249 12648 12665 12754 12997 13166 13Ï78 13418 l 84 19761 13926 18976 14164 14176 uilge Zilverbong De Minister van Financiën maakt bekend dat in de maand September bij de Algemeene Rekenkamer zijn overgebracht a 200 000 stuks zilverbons è ƒ 2 50 vanden bü Kon besluit van 31 Maart 1915 bepaalden vorm b 600 000 stuks züverbons h fl van denbü Kon besluit van 22 April 1916 bepaalden vorm St Ct BINNENLAND 14277 14498 14559 14752 14990 iibioe 15433 16701 15846 1B9B0 16144 16365 16670 16994 17108 17320 17326 17510 17G35 17817 17869 17967 18124 18336 18384 18561 18761 18940 19043 19174 19277 18696 19677 19881 148 i8 14600 14666 14771 16021 15141 15423 15702 15848 16030 16149 16371 16686 17026 17136 17344 17334 17 614 17697 17B18 17876 17973 18182 18244 18408 16561 18763 18968 19063 19329 19308 1960S 19705 19907 19888 19991 20183 30234 30402 204 y7 30515 306 4 20664 20670 30811 30867 30993 4266 TWUDSKAU Uitbreiding Landstofïn Infi ediend is een wetsontwerp tot uitbreiding Tan den landstorm Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleend Nu 2 jaren zyn verioopen sinds een aanvang werd gemaakt met de aflossing van de militielichtingen waardoor allen die op 1 Augustus 1914 onder de wapc nen waren of kwamen z n afgelost doet zich de vraag voor of en hoe met de aflossing moet worden voortgegaan waarby niet kan worden betwist dat ook de dtensttyd van hen die na 1 Augustus 1914 onder de wapenen kwamen binnen zekere grenzen moet gehouden worden Wel zün de lichtingen der landstorm 1907 en 1908 beschikbaar maar de minister meent dat hun oproeping zulk een eware last zou zi n dat dit niet behoort te geschieden althans niet ter aflossing van anderen Er kan dus niets anders worden beschikt dan over de jaarlijksche militielichting en de aan die lichting verwante landstormklaase maar dit getal is te gering om een geregelde aflossing te waarborgen Indien dan ook geen bifzondere maatregeien worden genomen zal de dlenstduur der thans onder de wapenen staande lichtingen zelfs langer dan 6 jaren duren daar de sterkte van het gemobiliseerde leger niet verder verminderd kan worden zonder de paraatheid daarvan denkbeeldig te maken Jeyen bet venier teeneme van den Nieuwe beperking van den treinenloop Naar de Tel verneemt staat een belangrijke vermindering van den treinenloop op Zondag te wachten De autoriteiten willen het reizen voor genoegen zooveel mogelijk beperken en daar op Zondag vrijwel uitsluitend voor genoegen gereisd wordt heeft men gemeend dat op dien dag nog heel wat minder treinen kunnen loopen dan tot nog toe het geval is Men zal derhalve goed doen voor familiebezoeken e d zooveel mogelijk de werkdagen te kiezen Voor verschillende personen zal deze nieuwe beperking echter bijzondere onaangenaamheden met zich brengen Men denke b v aan de vele militairen die Zondagsavonds van verlof terugkeeren Verder zal ook den sportmenschen de nieuwe regeling zeker minder welkom zyn Mr W Thorb cke t Op 74 jarfg en lecftijdlsta s Orafvenliagie overleden de heer mr W Thorbecke landsadvocaat zoon van den grooten staatsman mr J R Thorbecke Bijna gedurende vijftig jaren heeft hüde rechtspraktijk uitgeoefend en tot voorkorten tijd was hij deken der orde van advocaten bij den Hoogen Raad Behalve landsadvocaat wae hij de pechtugieaeewtei raadaman van de provincie Zuid Holland en vande gemeente s Gravenhage en voorts hadhü een drukke particuliere praktijk als advooaat GEMENGDE BESIGHTEN Rottend frui n Noatrale Schopen Bl keDs een bericht uit Hqw York aan de Timea lagen ei in de nii 7 VerschiUaade werken op rechtskundig gebied van 1 hand zijn verschenen o a het b kende werk over de Onteigeningswet O A van Tricht f Te Athene is overleden de heer O A van Tricht voor eenige jaren hoofdredacteur van de Nieuwe Courant tjians correspondent voor verschillende bladen te Saloniki Kort voor het uitbreken van den eersten Bslkan ooriog vertrok hij naar het tooneel van den strijd en schreef vandaar brieven over den toestand op den Balkan De Algemeene Staitspartij Door dkï algemeene Staat ip j tijl ie ondertoektndi dioor die lieeiren li t g erink Simon J van Giilee dr Z Kmm riiogl m P H BuipgieT een request aan H M de KOningsn gezonden woao ini zij twijM uitaprekein aan ha bekiiii vai dien Minder van Landll Oiiw en critaek udtocienen op de wijze waairop de brandÖlofEendïmributSe en dl voorzienung vaiT lefvendoridd len is gea egeié In bei broed oerigi6 requetrt ie uiteingtiwt weüce girieven zij tegen dien MinisUt hrt bbcm l ptwelk bcfl uit iMfc H M te v irzoeiten den liegienwooiidiigen mini Jler U v Tyanigiai door een peraooniijklieid waarin het fevheulo NöJieriandBciio volk vni lroïiwen fean ptollen CBIS S jtfAAraE6ELEK Vet llift Buroan voor M dledieelingen inaake de V odtielI oor7flenJtig selurijft In do Kaiiierzititingi van ö M H van dit jaar kon de Mimslier van Landbouw riied e ïeelen dat hij een vet reeervo bad geiuoaikt in im vomi van lijnolie Verliardb lijnolie is nl getoleiken een zeer goedi neutraal vet Ie zijpi liai natuiurlijk niet het meest gnacliik t iö maar al nwerve voor tijden var nood uitetekend dfienat kan doen Het wafl nUt de eerste bwnoeiiiig van de Re gleerinigi met beft vetvraagetuk Heeda in l l had de Minlsiter bepaald dttt een aanzienlijke voorraad vet van verschillend goort in on land aanweeig moest blijven zoodteii b v margarine zdts die uit aaaigev otirde grondMtoften vervaardigd miet mo mogen wordien uitgevoerd in dien door dien uitvoei dte vcitvoorraad be roeden liet vafltgi HteJdo quantiinv ou dalen Up deze wi se werd dus dte in het liaaid aanweeigiu vetvoorraad beeoliermd terwijl de ZuiwIiiiPipeoUe belast werd met ei n owltTzoick ijaar de in het Iftml aanwc zi ge hoeveelheden vet van alje soort bottr jiuQrgiarim reuacil rundVet plantravel lijnoJliie en oliehbudende zaden k tiBiflit werd nu in dto behoefte aan feioedkoop vet te voorziem door IjeechikbajoiTSiLeliinig van normaal niBrgarine tegen een vawten si laaien prijs Uok werd een paiiij buitenla üdlsdi nindivet giediöiribueard Hiervan waei eoliier niet voJdoendie aaowdzig zoodot lK ööhikljflBr weirdl geHitt Jd het l ak en braadvet een mengsel va i vetnsühaliienitie vetaoorten dat uitstekituul voJdeed en willig koopera vondL Me t iie nonnJwul iniangBiriïie gin het niet aoo gw ll Vplo oonisumenten blekeni de voorkeur te cwvcn aan d margiarinesOorten waairaai i zij gewoon waren ook a waren die nlJnder in kwailiteit of hooger in pnje Imaisschen imaakte dat g iü verschil ttm a nizdien van het totaal verbruik dtT inaj arlne Krocètunö intemaüostaile oveireenkoanst Iior voor margia rinefaibrioaigie benood igde toch v rlmpiid houdende mH dfn atanvoer iioeveit lH iid por oiaa nd vofor binnenlflindsch vtipbriiik wordea afgolefveird Sfindö 1915 is dit maxüimm üooh reedö hooger dan hot normaal veirbruik voor den ooriogj nvt 25 pCt JML laiter nog eene initeiven v cl verhoogd heldeen noodüg was doordat M vid ruik van niiargairino giedhiren a d irii oorlog öterk is toeg ftonnen o a door liict varbli van diiizendi n vreenideliingen luier te laindK maar ook dOordat bij velen ouder d n dlramg dtir ornsilandliêiiiedkm vooroordeeilen tcg n deze vutworl w 4 iiiOiesIlien viTdiwijnen In dtn iaafc+tcn tijdl ia daiurbij nog g komen de hoogepo Iwtcyprijs die ile vraa naar uuargairme heieft doen loeiieiim n l lndelijk hLvii hm gitibreJc aan goed varkejiflivoe tor ten gevolge grf ihad dat mindlwr reuze tor iMüschdkking kwaan Terwijl arn dfcn eenen kaait die vraag niaaa eetvetten toenani ie eohier aian den amUTcn kant de aanvwv van voor meneelielijk voedwiai gpesohikte vetten afgenonmn of dlnlgt te verjiifindpren Daar de zidtlbare voorraad van pijs vetten l enedm liet vatitgicsiteldie kwantum daalde ontstond in den laot rten lij ll aanleiding geen uitvoer vaoj jiiatrgia rinö loe te staan iiwiar h t g tvoJg dbarvan zou wedkTzijn dat ook i aanroer van grondstoffen zou wonh n slopgezeit fJe gertigi lde aanvullimg der hier te laaide aanwezige spijsvclten zoii daairtoe twijfeilaioiliHg worden zoodat voor het versobaffem von voldoende en niet ie duur vet aan die bwalkin dua alle n rek niingl zou kiinnwti worden gehouden nwit de BOfS i 3 d aanwezige lioeivoHheid vetten van alle soort Het hangt v an den voorraad decor inianJtwbe veHten of of het mogeli £ zal zijn mder vet voor de bevolkingIwsidliik baar te t ilien dan tbam hwl geval is I r i nu e n ri gielinig tol verhooging van bit velrautsoen in IjeAerkiang die naar gehoopt wordt sipoedligi in werking zaj kunn in tn dtn De verhoogingt van het ronifloen zal ecJiter veniwedelijk niet zoo girool kunnen zijn al oanvanicelijk in d iKMÜoeliinff lag an de zijdle der N I T toesli zij t ezwai en geixizen voor voor zooveerre getrek md niociit worden op meerdere voorziening ven over zee in girondiaftoiffeti voor margiarine prodiictie De oplo iingi van Ut moeilijke vraagstuk zal mt nioeteni gevonden wbrdlen luet gebruikmaking van veratehijllende iulanilsohc vetrtoopten Zout Naar aanJt Ung ran eOT ingekom klacht over gebrHf aan z out heeft de Verwiiiging van Ne ïerlandeehe GemeenIm zieh gï vvend tot A foramisaie van Bijstand inKate de uitvoering van de Distrilintiewef en mocht zij daarop van den naniflVir m Landllionw de medetfr eUng ontvansen dftt ke ia Neiierland aaawe vaststelling eener instructie voor den Waagmeester en nadere regeling van diens belooning By art 7 stelde de heer Van der Ree voor voor den tweeden Waagmeester een minimum van ƒ 100 salaris te doen toekennen De heer Van EiJk stelde de vraag of de Waagmeester ook bij particulieren als arbiter mag optreden De Voorzitter antwoordde bevestigend De heer IJ s s e 1 s t iJ n acht het niet juist den Waagmeester in de gelegenheid te stellen als arbiter op te treden De heer Knuttel merkte op dat alinea 1 van art 7 dit optreden als arbiter verbiedt Spr stelde voor een alinea aan het art toe te voegen dat den Waagmeester toestaat bij uitzondering en met toestemming van den burgemeester biJ particulieren als arbiter op te treden Aldus werd besloten De heer Van der Ree stelde nader voor den helper ƒ 2 per week te doen uitj keeren door den Waagmeester De Voorzitter stelde voor geen vast bedrag voor te schrijven doch dit bedrag te doen regelen door B en W Dit laatste voorstel werd aangenomen De Verordening werd daarna in haar geheel goedgekeurd terwijl de belooning van den Waagmeester op ƒ 300 werd bepaald Zonder bespreking werd aangenomen het voorstel tot opheffing van den Cursus voor Volwassenen Aan de orde kwam het voorstel tot oprichting van een tijdelijk Levensmiddelenbedrijf en vaststelling eener desbetreffende verordening Bij art 16 der verordening vroeg de heer Jongenburger v marom de Commissie van Advies door den Raad zal worden benoemd en de directeur en boekhouder van het bedrijf door B en W De Voorzitter deelde mede dat de bedoeling is dat In de Comm van Advies zooveel mogelijk alle corporaties vertegenwoordigd zijn daarom is t beter dat de Raad deze leden benoemt De directeur en boekhouder zijn eigenlijk te beschouwen als leden van het secretarie personeel en zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering der Diatributiewet Ook in andere gemeenten worden zij door B en W benoemd De heer Jongenburger nam hiermede genoegen Het voorstel werd z h s aangenomen Behandeld werd het voorstel tot opzegging der huur van de bovenverdieping van het Waaggebouw ten einde dit te doen inrichten voor gemeentelijk distributie bureau De heer v d Torren vreest dat het brandgevaar zal toenemen indien in dit monumentale gebouw kachels zullen worden geplaatst en ontraadde dit gebouw als administratiegebouw te gaan inrichten De Voorzitter wees er op dat in alle gemeentelijke monumentale gebouwen het brandgevaar bestaat bovendien is geen geschikte iocaliteit in den omtrek van het Stadhuis te vinden Na nog eenige discussie werd het voorstel van B en W bü stemming aangenomen Bij het voorstel tot verhooging van den pensioengrondslag van den Directeur der Gemeente Lichtfabrieken merkte de heer Jongenburgerop dat de som voor een vrije dienstwoning op ƒ B50 te hoog is gesteld hij stelde voor het bedrag te bepalen op ƒ 500 zoodat de pensioengrondslag ƒ 4250 wordt Aldus werd besloten Het voorstel tot aankoop der woning Gouwe werd z h 8 aangenomen De heer K o 1 iJ n vroeg in verband met het voorstel betreffende de lichtrantsoeneering of thans de tijd niet gekomen is over te gaan tot het vaststellen van een wettelijk vrevroegd sluitingsuur voor winkels en magazijnen De Voorzitter deelde mede dat er voorstellen te wachten zijn tot verdere inperking van het gaaverbruik speciaal ten aanzien der winkelverlichting De hoeveelheid kolen aan de Lichtfabrieken kan slechts toereikend zijn voor nog ten hoogste 4 weken zoodat om te voorkomen dat wij de eerste maanden dagenlang zonder gas moeten zitten ingrijpende maatregelen noodzakelijk zullen zijn Telegrafisch Weerbericht Ilco Me aroni etiTStand 760 Ie Ztiid Laaigiste ImronK teratand 735 8 te Hernofland Verwa ïhting tot di o votgi nden dag MiartS id later wtillli 3i t weer tioicln 1niende Wtï Jiik r tot Zuidwestelijke wind tijde lijk opklaixiidi later weltóeht vn er ni n iet koeler De heer K o 1 y n sprak de verwachting uit dat men daarby zal traditen bevoordeeling van electriciteits verbruikers te vermijden en alleszins de billijkheid zal worden betracht De Voorzitter antwoordde dat daarnaar begrijpelijkerwijze zal worden gestreefd De heer v d R e e merkte op dat het gegeven de omstandigheden wenschelijk zal zijn tot verplichte winkelsluiting over te gaan Advertentiën De Voorzitter zeide toe dat deze zaak zal worden overwogen SLAGERIJ te koop gevraagd volledige omschrfjvlng van InHchtinis en Jnventaris No 2408 Bar Qoadache Courant 10 BÜ de artikelsgewijze behandeling verzette de heer Jongenbucger zich tegen een nieuwe verhooging van de gasprijzen Men is nu al voor metergaa van 6 cent per kub M tot 12 cent gekomen Trouwens wat de gasfabriek betreft nog dit jaar wierp het bedryf ƒ 8000 winst af bij een afschrijving van ƒ 40 000 Het gaat dus niet aan ten koste van de verbruikers steeds de prijzen te verhoogen Spr stelde Coöperatieve Slagerij De Prijzen van Vleesch zijn in Gouda veel te hoog zij die gevoelen voor de oprichting eener Slagerij op Coöperatieven Grondslag gelieven hunne naamkaartjes te zenden aan Letters A B C Bureau van dit Blad