Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1917

R Hiddclberg f Te i ntvenhage ia telegraflKh bericht ontvangen dat de onderdirecteur tevens tedmisch leider der Astra Romana in Roemenië de heer R Middelfoerg aldaar door een noodlottig ongeval is overleden OrLünMtrtctlMi Mjna alle belangrUke blad n hebben de verdediging en de rehabilitatie v a de commissie openbaar gemaakt Het vervoer te water Gisteren had te s GraVenhoge in het ZuidHollandsch Koffiehuis een gecombineerde vergadering plaats van de Vereeniging tot behartiging der Stoomvaartbelangen in Nederland Rotterdamsche Vereeniging tot behartiging van de belangen dw Binnenlandsche Beurtvaart Amsterdamache Beurtvaartvereenlging en de Haagsche Vereeniging tot bebartiging van de belangen der Beurtschippers Door den secretaris van de Rotterdamsche vereeniging werd behandeld het buitengewoon militair vervoer en het bureau Vervoer en Commissie van Advies in xaike Beurtbootdiensten Spr wees in het b zonder op de door den Minister van Landbouw ingestelde afdeeüng Crisiszaken waarby behoort een bureau Vervoer waar aan het hoofd staat de heer v d Roemer directeur der Batavierlijn te Rotterdam Het meest gewensdite contact tusschen spoor en waterondememingen is ns zeide spr gekomen Maandag zal de Commissie van Advies met de afgevaardigden der spoorwegen confeWBren waar besluiten genomen zullen worden betreffende het advies over gedeeltelijk stopzetten van het roorwegverkeer Na breedvoerige besprekingen in verband daarmede werd ten slotte een motie aangenomen beoogende de tarieven voor de binnenlandsche beuii oart aanzienlijk te ver latematleiule stadle onr reiitie voor een volkerenbond te Bern De OoetearijkscJk H ngMraciiie retpoeirinff heelt ziob bereid rerklaArd paaaoa te geven aan de dieiekMBVor d r oonfeireQtio Than kan ook worden mede ede M dat het befltuur vod dien N A O K telegrafiacb hfxiabt beelt opkvw m van ataatasKKireteris You KKIhliuaiio dM de Duitoche r seerincp ki begiuset gteeo bezwa air heelt aan de deejoauersi der conferentie toe te aUm door DuiteohOaöd te reizen m Kodorland zd db v lg£ de personen vQwneDuen doei M nemeo aan de coufarautie uur J H AbauAaiuMi ouddiiwctieuir vaa Oodierwi ia N d lDdtö mwT rar Bakker Van BiOOBK dlr H T CotenfepaniJar dii vao Rijk GemMed Publiootie air H C PTCeBeHiuy voorzitter vm de OentraJe Ov Biiiaaae voor een DuuraaiBiak Vmadte Ud van de Tweedte Katneir mr dr Aat van Gijn oudminiator van Financien j mr Th Heemi4cerit oudknluüeitieir pirebidleat F W N HuÉfeoMte lid vaa die Tweede Kamer jlir mr dr B de Jongt van Beek en Dooie Alg Seoretadia van de Ceo tra le Ongjaotoaliei voor eeik Duurzamen yredö mervr C A dte Joog van Beek m Donk Kluyver mr J Umburg Ud v a de Tw eda Kamer H Ch G J aii dor Uandere hnoCdlrednoteur van Vr de dkwr Recht Geaeraol W A T dia Meeisilnr oudUcgierwooniiiHumdluiti mr dr H J Tatamaii nt J Wolterbeek Muller profemor aan cte Handelei Hoogte bhool te Grwwnfeoge mr dk D A P N Kooien Ud van da Tw ed Koiuer te Utreeiit dr M S Lkgbeek te Amhetn en J H öcheipetr ondar voorzlttor vaade IVeedIo KaBner ta Rijswijk en rar H V Rutgera Ud vm da TwewDo Kanwr te Boskoop De diEktumi 18 thand definitief vaetgieeteld op 12 NovelDQlber De Export Centrale By de Kamer van Koophandel te Groningen is ingekomen een ineehtfiving van ƒ 26 000 op het aandeelenkapitaal van de Export Centrale HetBesf e vurJe Tanden Alleen echt in deze flacon f Prof a Talma Wegens het bereiken van den 70 Jarigen leeftijd zat prof S Tolma hoogleeraar in de geneeskunde interne ziekten aan de RÜksuniversiteit te Utrecht aan het einde van den loopenden cursus ztjn ambt neerleggen liet nuirtmiT van 1 Oc4 rf cr hwft tot in houd Dtect voor goi jrfttienL ti do iHiLi ii nMirtlttr ora lo lH ei5iben Lupuö fm höt v mfcLin ii lioiul waniken Vtwïr Vfrpkieigöli dd et m de kjoiir iSvt nè wat ven vuur f Hyht iifhooft e wnjni te aOhoonhtdd dor vrouw m h t ouü ordi n wjauiri fcthuwsïiigi buln rHndb J m mii aing irir t fertuwvrisniddp lcin tlaag r cp vooJinti IiiildUu htt fe Hl l t n van Iii t onigieKdliiooldH kind tHca Amerika en de uentralen Volgens het 3 N doen de NederlandBche gezant en de bijzondere Nederiandsche commissie hun uiterste best om te bereiken dat de Nederiandsche schepen die thans in Amerikaansche havens worden vastgehouden zullen worden uitgeklaard maar de Amerikaansche regeering weigert dit toe te staan daar de definitieve waarborgen dte gevraagd worden betreffende de eindbestemming der ladingen niet verleend worden Zoodra de wet betrelïende het gebruiken van buiteidandsche scheen voor de kustvaart zal zijn aangepoimen kan er niet meer aan getwijfeld worden dat de Nederiandsche schepen hiertoe zullen worden gebruikt om den Ametikaansclien handel te verlichten en daardoor een eguivalent getal Amerikaansche tonnen vooi den Tnansat i lantis en dienst vrij te maken Het ministerie van Buitenlandsche Zaken hoopt dat Groot Britannië de handelsovereenkomsten die nu nog den export naar de Noordelijke neutralen toestaan zal afschaffen Want in Amerika is men overtuigd dat de oorlog werkelijk verkort zal kunnen wordwi indien een verbod van uitvoer Zweden dwingen zal op te houden met z n uitvoer van ijzererts naar Duitschland De Amerikaansche regeeriag v rklaart I officieel dat zij volstrekt niet de bedoeling heeft de Eun eesche neutralen uit te hongeren maar tenz zij absoluut verklaren dat geen levensmiddelen of munitie meer Duitschland zal bereiken zal het embargo streng worden gehandhaafd om zoodoende te voorkom i dat nog eenlgerlei goederen Duitschland bereiken Amerika besloot om aan geen enkel schip dat bestemd is voor de NoordEuropeesche neutralen en een Amerikaansche haven aandoet om te bunkeren kolen te verstrekken tenzij het schip er in toestemt naar Amerika terug te komen met een lading Het Persbureau Vaz Dias verneemt De commissie voor den uitvoer ii lt nwd d i naulrale schepen bestemd voor in de nabijheid van Duitschland gelegd havens met ladingen die niet van Amerikaanschen oorsprong zön geen toestemming zullen krijgen in Amerikaansche hav s kolen op te doen alvorens antwoord is ontvangen van de neutrale regeeringen op de vragen welke de Ver Staten hebben gesteld aangaande haar hulpbronnen en behoeften TE HUUR GEVRAAGD p 1 Maul 1918 De Export Centrale De gemeenteraad van Emmen heeft besloten voor ƒ 6000 aandeelen te nemen iil de ExportQentrale wanneer Ged Staten goedkeuren dat hiervoor een leening wordt gesloten Anders wordt één aandeel van ƒ 1000 genomen B en W hadden voorgesteld voor ƒ 26 000 aandeelen te nemen to huup gavpaagd om daarop fll OOt partijen te droogsn ADRES 2420 10 TURFMARKT 11 KUNSTTANDBN BM GEBITTEN C W OSCAR ALBREGHS KEIZERSTRAAT 2 ROTTERDAM De toestand in het bakkerabedrüf Het Bureau voor Mededeellngen in zake de Voedselvoorziening vestigt in verband met uit verschillende deelen van ons land ingekomen berichten over slechts bedrijfsuitkomsten in bakkersbedrijven er de aandacht op dat sinds eenigen tijd door het Centraal Broodkantoor in het leven Is geroepen een sub commissie in zake gemeentelijke meelprijzen welke ia samengesteld uit vakkundige leden met het doel een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van uniformeering der meelprijzen in de i verschillende gemeenten Aan deze commis sie is daarna ook opgedragen een onderzoek naar deii toestand van het bakkesbedrijf De sub commissie zal met enkele bakkers uit elke plaats besprekingen houden Het is gewenscht dat belanghebbenden zich omtrent deze zaak alleen in verbinding stellen met de sub commissie in zake de gemeentelijke meelprijzen adres Centraal Broodkantoor Alexanderpl n 10 sGra venhage TelephoonnM Gouda Aangesloten I 24099 T l No 552 HET BLOU9ENHU19 Kl 1wef 31 Het Gioene Kruis De Zudd HodlaodHche vepeiet liD0 Het Groeoe Kruü beeft gisiteren ta Rotterdam haair twdivligeto algiemoen ve rgade ring giaboudeni De v iigiadierin werd goie4d door den he r D Bakk r ondlervoonrftter wttgteua ngiealtekaieldl van den voorzitter dsn beer Dr W Meesi Ua vHjorzitter deeOde miedè dot in het algenïom bestuur van dte AJgaweeoo NoderlandHahie vereeniging he Groeoo Kruis hebbon z tlnfü gEoomen dte boold beetuur leden Dr W Mew D Bokkor H Ie Coultro CU Mej A M Douwes Dekker Het IwoBdDjcBtuur heelt een oomimlsBie in h leivien geroepen hestaandKi uit mej i Douwea Dekl en die heerm Bakker LSia Van ier UeuJt e Voa Bovw i w Ike cotaA teEa zal noigaen Wat bei lKK lldibeistu ur zou kuTUuen dk m omi de totdtmulkooiing van volkei en dcduMlbftdcn in dte olifeelinglen te bevte rderen Van de ingekonKn antwooitSen op do door het hooMbeetauir uU gieeoh ve ni prii vraag ovoi dte JaicbeDi waaraan een ge i dipSoaKierdte verpjtiegMer heeft te voldioen om ad wijkzuBtw te kunnenj optreideni ie het oniwooid van zuster M Wi uuidL wijkveirpteegfiter bft het Roo3e Krui te aGrwrómhagio befowond Het antwoord van aufltcr iGot flh Vlnno9 ia eervol vwraald Uit het Jaarverslaer bleefc dot het aantal audteeSiugim van de vereeodg ngieo op 1 J nu rf 1 1 bedroeig 108 Do ontvangBtem en uitigtavoii bedroiegien in 1916 11765 50 en dte udtgiavon f 10151 17 Het v€BB3B gi en de rekeningi en verontk woordln wordlai dgekeurdl In bjet hocrfdbeeiluur werdl herkozen de heer W Poohoan te sKJrarmihage Tot Oicuw bertuuxflleden werden ffekosen in plaat van dte beeren D Bakkor en W Thidbou die nle berkieabaar Ka do pauW bdeOd dr C van der Hoeven te Oranreolhagie een voordrach over dier tandheeikundtgio vorwtigin v n het volk THEE als a P snii l l l VOOR Rhoumatlilsli Aithma ZanuwacMIgbald Tubarauloss Vrouweniiakta knz ani altijd verteh varkrljgbaar BU 2419 20 GOUWE 9 GOUOA Zondag 17 Ooi 1817 8 uur Eflsiiiilile SOLSER $ HESSE Directie HESSE LANGËNAKEN Slechti iéa enkele qt Ocrtojj van MOOIE lEEL Kaas en vet De oen nüo oomteteelte uit dte orbeidersbewcigtaiB voor de tovonebilddeden voorzie niing Jiwaft naar H Voiid auMi tot den mlnteter van LandIbCHiw het verzoek gericht kae fai de vei raiiit oeneorlnig op be nemien Hierop werd bet volgiendte antwoord ontvanjgieui iIk heb dte eer mode tie dteefen dot het om preMÉEWbe redenem minlogietijlE Hkoos onder vetreot oenoerinS te betrekken aangorieA dSt dte nwedlijkheden der vetrantsoenoerJng buitengtewoon zou vergroot Fen aifzomdteriijke kaasranteoeneeriogi kan ovf Tbo geaoht worden èbar onvoldoende voorraad koafi li de rots van den Jordaan Aniitcrd Schati ia 4 bedrlfven door H Bou KR In Kène set door JdH Lanobnakbn Muziek Vin JaN GbOOT 0r ERORM 8U00C8 R Zie verder de aanpUkbil jetlen Prijzen der plaalten Lo e Stallei f 1 29 Balcon f I Leden gewone reductie Galerij fflLSO Alle prijzen verhoogd met 10 voor auteursrechten 2417 40 PItatibeapreking Zondag 7 October van 10 12 en van 2 4 uur aan de Sociëteit De Nederiandsche Comnissle gerehabiUteeni Het ontwooiid van den heer Loudon minister van Buitenlandsche Zaken ten vervolge op de beantwoording van de vragen van den heer Van Leeuwen betreffende de uitlatingen van Amerikaansche ministers omtrent verkoop van patronen en kruit aan een Nederiandsche commissie luidt aldus Hr Ms gezant te Washington heeft telegrafisch medegedeeld dat hü over het in de vragen bedoelde onderwerp aan den aecretsria van Staat aldaar een memorie overhandigde houdende uiteenzetting der feiten Na van deze memorie kennis te hebben genomen heeft de heer lionsing dra g ont verklaard dat de gegeven uitlegwing hem geheel bevredigd had dat hij de geuite beschuldigingen betreurde en toegaf dat de Nederiandsche commissie volmaakt correct had gehandeld Op verzoek van den gezant heeft de heer Lansing zulks aan de pers medegedeeld en Calcium carbid De minister van landbouw nijverheid n handel gezien zijn beschikking van 1 October in zake verbod van verkoop aflevering en vervoer van calcium caibid heeft bepaald dat voorioopdg wor4t ingetrokken de vrijstelling van het verbod tot aflevering en vervoer van hoeveelheden van minder dan 1 K G genoemd sub 2 en dat de uitzondering sub 2 gemeld worde gelezen als volgt 2 Het verbod sub 1 gesteld is niet van toepassing op de hoeveelheden calcium carbid van minder dan 1 K G aanwezig in verlichtingstoestellen welke bevestigd zijn aan RIJ 2421 IS Fa Weijer Hoefhamer APOTHEEK OOUWE 135 TEL 37 artÜLtie beago oat te dndlgieu m t een donkermiötBaïbrula dat duidelijc horlnnerl fl n de tint wn anUete br ie Aoadléanae jstaat voor drio blauw violebCe Unten vam dte gk ootalijkhefidi terwijl oanaird oeod een sterio van aiee ïraaie miaUalt ljUnvaöhtlgie groene tinten OBn at waosvaa dte dwikerote een bijna tlOaobgirofflie klenr heeft en dei Uohteteop n phri tsteen gelijkt dnoh blanmer iS Cwraü tijruin Do oBaitaigiijer karfanjefcruin sörio ïMïVral rie warme wiïte tinten bndn Allekl naar het oarocnei zweoni adte die al ïo herfst eenmaai daar zal zijn grooteii a 4rek zuHen vinden Deae kleuiongnoepen wwdem don gtevolgd door Hen eorfea waairvan eike tinti een eigeii naoüi draogt Pompettiti ooniü roogo pa6 é flötei rook ouivre rougei rood koper aoagou mahiomin en Ponpmwdf een sipeKdaJo soort bordwiuxwijn bervatten een uitgebreide tpeebt fijne rooek urigo tinten de Uoht te ia een zachtroao vleeacWilair de dOLttkeMt ooooIb reod de noen het oandul ft eoi donker ett zeer fraai wi rood Dri B hard groenoebtlgi tijze tkten zi gienaanttll Mor wteiir vort de grte en niiiie8 tei wi dri blauwe nuances ian zeldzame laohooohmid genoemd wonüen myoeotis vergwt mij iidrt BotóioelU ter re van Iden benoemden Itaiiaaoschön soMMer Moiiaoo navy Moe viOo otoiral en otitsegucr onderzeew h Detto Serie wordt gevolgd dww drie glanawidl roene I kkMrete Voronèse ter oero vm weer iem andra It 1ia Hchel beroemdheid andere menschen kunnen bepaalde geuren een flauwte veroorzaken De bekende professor in de physiologie Galopin vertelt in een interessant werk Le parfum de Ia femme van een van zgn leerlingen die Keen oranjebloesem kon ruiken zonder flauw te vallen Een andere geleerde Schneider bevestigt dit verschljnael uit z jn eigen ervaringen bU een vrouw bÜ wie het ruiken van oranjebloesem eep hevig gevoel van misBOlijkheid veroorzaakte Zonderlinger nog klinkt een bericht uit het Journal für Phyaik van 1780 Daarin wordt verteld van een jong meisje dat den spraak verloor toen men haar een geurende bloemruikor onder den neus hield De schoonmoeder van den beroemden geleerde Scaliger viel flauw steeds wanneer ze een Ulie rook Boyle en ook Galopin vertellen van menschen die geen iremalen en gebrande koffie konden ruiken en van anderen wien de geur van een geranium onverdragel jk was Over de oorzaak van dit verschijnsel dat men idiosyncrasie noemt zljn de geleerden het niet eene Het sdiijnt een verhoogde prikkelbaarheid der zenuwen te zljn die in bepaalde omstandigheden b v zwangerschap van tijdelljken aard is De feiten leeren one intusschen verdraagzaam te z n tegen menschen die sommige spijze niet kunnen eten en vooral kinderen niet te dwingen iets te eten vcaar ze een werkeiyken afkeer van hebben Haverrjjst een nieaw Toedingsmiddcl prairie en aflmondie aanamdeJ doch de nttaan ia niet goed gekozen want de kleur lijkt joeer op flpiwMie of watenneloen gioen Soufre zwavei jeune pouöBo jongt giroen en bojïilgoolxe knopgtnoea vert emwooïddglm drie aardige kleuwn gieteL roim dSie bepaald opgang zuilen maken eni trionupbe sor tiier dat de k r van csiBfhenhouit voor stek n alnarantho zijn drie fraaie bloennvodte kleuren nonw verwant aan gieranfluiu en fuohsSorood Do dterde op do kaart voorkiomiemdB serie rij la eenigav lm brudnacht f € n befvftt do volgende tinten orenne dte mienibho tank en I tonneau allo drie zeer geschikt wii met j ni ndor neutrale kjiöureni t wordemi ge oonibijiieiepd Drio eeifj mauve tinten meer gïisohik voor de lente don voor den horfet hoetan jacintbie hyodCnt olocfcBtta kopenbloen en Parme Parma vkwitje Deoo zijn dte fijnste kl iren die op dte kuart voorkenven Roseau rood towch wood de laatste gril in ptBurlj3 ihe fraaligihe m en Brouose boeoh ocn lijn oen reeka fraaie IwSgiB ntctt niet ma lioht als Band en niet zoo donker als etopverf UUitaIr BtaOw De laatste eeriea omvaltieini drie blecke grijsblauwe nuances van eem groote bekoorlijkheid en bewowdKrenawaaiwagte heiderlKdd Ze heeten Bleu dte la Mrihi bleu aoldat en bleu poilu en daar ze doen denken aan het aoaurbiauw der Frausdi e tegierunUorniieii zuUen ze btv paaid dcf gjeohtdrift vaui vadbrland hgtïzinde Parla4 tfw opwekken Nou 1oftiité 9i in Linften voor de a g Naja rff n od e D © miodeme Unten zijn veelal swal Wel zag men do breodo linten nog tamelijk v eel bij zonrer toU tten aong racht moor voor dien wint ir rekent neem iKgt do Mamifncflurier dat voornamelijk Kmolfe linbeVL ziitleai gevraagd wordien De smaak voor Hntrokk n die ook laar be trekkcüijk bijval vonden en door slechts enk n gekozen zi n voor wtlk jultrto de breede linteOorteai werdlen gebruikt ie snel aan het verdSvijncn Vbor voorname i toiletten koinen ze alvaflt niet n er in aanmerking Over het Blgvni eni vond awn zo te opAfcigend te bont wat mvn nu nog voor dsiit dioel br ng zijn breede baudïhiweieicn wedkie ei0 gomeeiibandQn om da rtrickem kunnon dteoen Nieuwe dw ln0 in keUingdb uk zijn w dnigi verBohenen Do waeiget doaëtne hebben ook 4 moeten mekeo voor scherp gec mtoureerde töeikemhigien Bisondlere zorg wijdt mien aan de vertmrmg der randE die veelai lsl kleur op kknr geijordUurdo gfconïetpieiche figtiren n ook door ev ndig e kleuren v i den food afsteken en dikwijls al eenlgc versktrinig diem c cn llntfonidi omgeven Ook noprandwi zijn zeer gieaodit wolke vooral bij het bandHuwe d met de In kleur fflerk afwijkendo zijdlmi achterkant overeeaatmnneoi De kMsva arabcii en de bouquet as en krane dSe op d oouraotfrte linten voor kwartalen voor 98 062 122 ruim IH maal zoovmI oU wU nn Engeland ontringw Deze ciiten xUn niet volkomen juist daar de hahdelastatistiA aleohts opgeeft de belangrükste handelaarÖkelen en niet alle è a werden niet genoemd de betrekkeiyk groote bedragen die aan gecondénaeei e melk naar Engeland verhandeld z n De voornaam naar Engeland geleverde producten waren o a margarine ter waarde van 46 BmilUoen gulden gezouten vaikensvleesdi en apek ter waarde van 10 millioen versche zeevisch ter waarde van 2 8 millioen boter voor b na 6 müUoen kaas voor ruim 11 millioen deren voor b na 1 7 millioen lijnxaad voor b na 8 millioen vlas voor 2 8 millioen mw ilnk in blokken voor ruim 1 4 millioen en papier voor S 6 millioen gulden Zooals men zien kan komt het grootste gedeelte van da waarde der producten die w naar Engeland sonden op rekening van levensmiddelen zelfs is de waarde van de uitgevoerde margarine bijna de helft van de waarde van onzen ge eelen uitvoer naar Engeland in de eerste helft van 1917 Van Engeland ontvingen v inzonderheid katoenen garens voor ruim 14 millioen gulden steenkolen voor b na 5 millioen ruwe katoen voor 8 6 milUoen raapolie voor 2 8 millioen soyaboonolle voor 2 6 millioen andere plantaardige oliën voor 6 8 millioen manufacturen van katoen voor 5 millioen manufacturen van wol of halfwol voor 3 8 millioen gulden enz de voortbrengselen der textielindustrie waren derhalve hier het sterkst vertegenwoordigd Tmi aanzien van onzen handel met Duitschland wordt medegedeeld dat Duitsdiland in het eerste kwartaal aan Nederland leverde voor een waarde van ƒ 26365 107 en in het 2e kwartaol voor ƒ 46 284 606 totaal Voor ƒ 70 649 713 Ook hier z n niet alle artikelen vermeld de zeer belangrüke kalihoudende meststoffen ontbreken o a geheel Nederland leverde naar Puitschland in het eerste kwartaal 1917 voor ƒ 49 247 676 en Jn het 2e kwartaal voor ƒ 62 841 202 in totaal dus voor ƒ 102 088 777 De uitvoer van uit Nederiand is ook hier belangr k grooter dan de Invoer naar ons land In het eeste halfjaar van 1917 zond Duitschland ons voor 23 1 millioen gulden aan steenkoeln waarvan alleen in het 2e kwartaal voor ruim 16 millioen gulden voor 4 millioen aan tras en cement voor bgna 9 millioen aan zer en Uzerwerk voor 1 2 millioen aan potasdi voor 2 5 millioen aan boot voor 1 6 milUoen aan modewaren 1 millioen porselein 6 millioen papier byna 9 4 millioen aan fabrieks landbouwen fftoomwerktuigen 1 millioen aan piano s pianola s en hamoniums en 1 6 millioen aan kramerij en galanteriewaren Daarentegen ontving Duitschland voor blgna 2 millioen zoetwatervisch van jons voor b jna 8 milUoen versche zeevi scH voor ongeveer 4 8 millioen versch varkensvleesch dat geheel in de emsta dïie mMmUu vm Mk Mr i werd geleverd voor 3 5 millioen gezouten varkensvleesch en spek voor 2 2 millioen margarine TOor 19 6 millioen boter 21 4 millioen kaas 15 1 millioen eieren 1 1 millioen lijnzaad 1 3 millioen versche vuchten geheel in Juni geleverd waarseh jniyk aardbeien etc voor 4 4 millioen J las 1 2 millioen kinabast 3 3 millioen aardappelmeel 1 millioen koffie 13 millioen tabak enz Ook hier evenals b Engeland is de invoer uit Nedeland voomamelUk voedingaen genotmiddelen hier vooral zuivelproducten Uit een vergelüking tusschen den Nederlandschen uitvoer naar Duitschland en naar Engeland blükt dat de waarde van de uitgevoerde producten voor beide landen vrywel geiyk is Het Landbouw Exportbureau dat sedert Juli 1916 den uitvoer regelde heeft dus een vry goed resultaat van haar taak die beoogde een zoo gelökel k mogelüke verdeeling van den uitvoer te bewerkstelligen BDWBNLAND Het Tweede Kamerlid Van VlUmen Het Tweede Kameriid voor het kiesdistrict Veghel generaal B R F van Vlijmen te Schündel zyn naar de s Hert Crt meldt de laatste H Sacramenten toegediend UODBBNHTGIëNB komen xijm ouitwarpen naar den atnaak van do ïinplre en 1830 r perlodla Ook ontroooten we Mer o daar een quasi boerschen fikaaak door giewild prirnitiewe de ins en MheUe kleuroontrasten De ModlfiUtl unian vioor herfst on winter Fen giehcede acrie Oost Indieic e kers tinten voert dan bovmtoon op é zooeven vtv cii nen nieuwe kileUrenkaart van CloiidB Dit taaft niieeiit do Manu aoturi r de reiedi vroeger geuite ï e Woriii gi dat roodaditlgi bruin be lenid ie otu een hooAlrol te sped n in do modB vani het a s herfetöeizotti Da aorie van zes opmenVjen waardfigiË tinten la eaamtgievat in den naum inoendiie gro Me brand en terwijjl de dküo donkerste tinten sonïber zijn en geOijJi aan gebruld ko er of steHc gllanaend mahonie hout zlj He ovcrlgte zuivere terra Q t atiuilen waarvan de li ht bijna doen denkm aan ibis nijlrcdgertint d ih annnwkeiijk donkerder ift Metaalgri Hunildonst de voig ndle serie op de ka rt vormien gfelijk dte naakn aanduidt de ciou voor nuBtoidigri vanaf het platina licht en buiteogowoott friwb tot on gmeemvetaaii en i Ber too Alle zea mmmoeö zulJen daar zo vagal opvailend zijn In het a sL siefoo n voorzeker algenreen In den stoaak vallen voomomieiijk DitadMe geWt van de da ropv te db tiieele nl he Saèóa xm oardïgiei wm irale kkiiiren begüuiondte met fvn tfraen en dienen t r verlichting van voertuigen St Ct Aardi pelen De minister van landbouw nyveriieid en handel heeft den Sen dezer op vragen van den heer Van der Voort van ZÜP geantwoord In commtmiqué s in de dagbladen is door mi meermalen bekend gemaakt dat het opslaan van wlnter eetaardappelen door particuUeren niet gewenscht kon worden geacht De betrokken organisaties van consumentw zljn daardoor gewaarschuwd niet onnoodig maatregelen t nemen en kosten te maken De distributie van aardappelen zal van 9 October af geheel van regeeringswege geschieden De maatregelen zullen zoodanig genomen worden dat de overgang zooveel mogelijk zonder storing in de voorziening van aardappelen kan gesdüeden Voor het overige moge worden verwezen naar de raededeelingen ter zake in de Ne derlandsche Staatscourant LAND EN ZEEMACHT Bewegingsvrijheid De Opperbevelhebber van Land en Zeemacht heeft tot de autoriteiten ten aanzien van bewegingBvriJheid de volgende oanschrijving gericht Het is mtj geblelten dat verschil van opvatting bestaat ten aanzien van de vraag of de aan militairen verleende bewegingsvrijheid in wettelijken zin al dan niet als verlof moet worden aangenieikt Het komt mö noodzakeiyk voor de onzekerheid dienaangaande op te heffen en buiten allen twijfel te stellen dat ter onderscheiding van andere verloven bewegingsvrijheid slechts een andere naam is voor een verlof van bijzonderen aard en van beperkten duur waan niet de gewone administratieve bepalingen behoeven te worden toegepast aan het karakter van verlof wordt door dit laatste in geen enkel opzicht te kort gedaan Het veratrekken van een verlofpas bü verleende bewegingsvrijheid geschiedt alleen wanneer zulks met het oog op het vervoer of in verband met bijzondere bepalbigen noodzakelijk is GEMENGDE BEBIOOTEN WlM overUat Moi schrijft aan het Hbl Te Eenmes heeft de wildfokkerU zulke afmetingen gekregen dat de boeren dio reeds lang bij den burgemeester geklaagd hebben over den onhoudbaren toestand een coimnissie gevormd hebben die bij den Mi nister hun belangen zijn gaan bepleiten De e commissie bestaat uit de landbouwers W R inan Klooster lid van Ged Staten van Utrecht Bruchem en J Prinsen allen te Eemnes In dezen tijd van voedsélgebrek voor mensch en dier is er in ons landje een wet dat ondanks alles in eere wordt gehouden en waarvan de opheffing zij het dan ook maar tijdelijk dit gebrek zeer zou verminderen Het is de jachtwet De jacht versohaft slechts een zeer klein gedeelte van de bevolking en in hoofdzaak den ver mogenden eenig genoegen en eenigen minder bedeelden een schraal stukje brood Daarentegen worden door het wild heele akkers kaal gevreten terwijl de vleeschopbrengst van het wild zeer laag is in verhouding tot het opgevreten en vernielde voedsel Het wild verslindt bü voorkeur de jonge spruitjes van het pas opkomende gewas De fazanten bijv hebben een voorliefde vor de opkomende knollen Een boer voedt zijn beesten met voedsel dat zijn vollen wasdom bereikt heeft De eigenaar van de jacht doet dat niet en kan dus niet van voordeeUge vleeschopbrengBt spreken Wel is het algemeen bekend dat jachteigenaren het wild voederen om het in de bosschen te houdm en aan het oog van den strooper of broodjager te onttrekken De boeren hebben alt d toe moeten zien hoe het wild de akkers vernielde zij wisten niet beter of het hoorde zoo dat zlj het wild voeden en een ander de voordeelen er van genoot Maar nu de Regeering hun het voedsel ontneemt voor hun gerin en vee nu komt het onbillijke te klaar aan den dag en klagen zij allen zonder uitzondering Vruchten JVniobtoi rt i ta gMMK vMi ona Noderlandscih ooft Appelen bijv vooral zure zijn gwi voor maag maai hobbMi ook e jn utotfkwutan invloed op do hwsonen en op hel iMniwalekel Ook pruimwn aijavTuOliten dio dto gpieren hwton te vors ark m en to zrainwen evtn eeiis zoete mnandekn moten bamanen moioeïien peren keraen en beasem zlln OB g Boti Jhei J bevordkrendei vniobtem Otaohoon axiiBiige Joletnim Ikwotto dat vooraft dto wetücetr met den gweetooft MoetOT eten e zij j h artoid vea riohleo voocail pwulvruohlem en r ll b i hoii m wij zegt D6 Gwowihelld het gen ng fe voeS h beste voor den mensob mito tevwIwuduiBan goedi woiAn gmoinOT Het grijs worden ilep hnron Hot rijs wotOaa dar hirm dM in normale gevallen optreodlt na het 45stc tevcmsmiar bemat op het zieh langlzaUMliami niet moer vormai van oelkn die WMnt lotourstoBiomjlljefi bevaltaii Ook or het WnnoKtringen van luoht in do iMiBriiehiuSit kaa d grijze kleur dB oornpronjteJijke o rh rTOh n wat de mogolijkJleló van hu plolseling gri worden varklMTt Hoe dit plolïWing indrln e i VMi luelii im de liaaraoliachacbl mogöljt i ia nog let bekend De bestrijdllngl vdn de kink hoest XW behoort tol de kimfcrzteklen die licMqr benetoonwa worden dan ze In h é Wat hM aMs OdOl in t bgiooder boren andera mondreiaigingamiddelen nitmuttt is zyne merkwaardige dnorzame werking die naar alle waaraobynlgkheid daaraan moet worden toegeschreven dat Odol bg t mondspoelen iioh in de tanden en de ipeekaelbnid der mond inanigt deze in aekeren zin doorweelct sn daardoor tevens de mondholte met een miorosoopitoh dunne maar dichte antiseptisofae laag overdekt dio nog nrenlanji nadat men zich den mond gespoeld heeft bare werking doet gelden Seen ander voor de dagelpsche behandeling van mond en tanden in aanmerking komend preparaat heeft deze daarzame werking Dit geeft dengene die Odol dagelijks gebraikt de sekerheid dat zgn mond nranlang behoed wordt tegen de werking der bederfkweeken en gistingsstoffen die de tanden verwoesten Man wraoM Xleh VOOI namaak I Odol is alleen dan echt wanneer het verkocht wordt in üaoons als hier afgebeeld 2067 80 frli I V Jlaa tO cl ha Itmtiui r munia f 1 g i k wei op het veid njp Verdeir zijn Heroule U V V eu D F C Haarlem niet onbelitiigirijk In dia B kineae bbjluu do kxMhten zoowat vam go jke sterkte en benieuwt onsi bot owoet tiipairtaBui t Üool De 3e kiafi e B goeft Olympiai eenuitwodHiijd tegKn Aikn Weerbaar in Bussum Van het CHymptoretlftiaJ Iwordleii wi dat vnn Weei nog niet kan uitkemeu dloor oen Zondag opgieioopen bleaisiuur zoodlat Cretnar dö pteate onder do lat zal moetm inmeDtES Verder zaïl in de plaats van Bouwman dio vorbindeïd lo van ïtoraon sp en Hoowei Aücm Weerbaar niet tot da aberkaten behoort stul Olymipia goed doea deeen wedistrijd niet ito liEcht op te vatten nuaar van beg af aan mak aan te pekken Vorder goeftde afdoeüogi een overwinnlngt ven HUvereum op KautKHiigl cm eeni krwchtanoliiii s van O D E en VioUwJA in Ameterdnov In 2 C boeA T O P tegen Neptunua aen thuiflwodslrijdi weüco zal pdaato hebben op het GouduMierffefai Neptunuö la een EorBChielpeleiidio Itflovigo ptoeiff waafrte Seo T O P ziobi tor diege uul moeten inapaanen wil zi h geljjk hondeu In da 3e bLsaaa Is 2ii oalsi enceld In C bot AmBtesdamBicaKi A W A bijge Mit 1 oob ia Oouch n ci vrijgpeetald doen gaat Alphen op beoodc b Sportman vml nog wol gi woaneo zou kunnen worden In da reaervo 3e kksaa C hoeft 01 jinpia 2 bur tweeden tbuiawedkitrijd tegm Karapoofp 2 Hot ud op bet Sportterreiu we4 goen StoxmAt uumt eeu aairdttgi parUjtja voetbaH zija Eamip n tf r orvesaija niet noo bi zoad r steric noohtend zullen de C 3n ianeu vttm besdu ai aan mneten etaupakkien Voor deni Qoudbchi ii Bood aat Woerden op boHick bij da Zwoluiwen Diatuddaar apannen Voonsbandsi geJooven wijdat de Zwa4u v i het kan winnen maarbet a voal aan de vmo liggen TrouweoM de leid dea wedstrijden nwet bij don G V B beter verwngd waartoo ilo voroenAgiDiglen zullen moetem miedlewieTken Er moeten v n ds vereen goede scinedd i ecfbters kromem wiU do 0oniQ edtlo lUot d ï oen of anderen do stügieizelli worden wfvana ffebrcic Mnk roobtaprekorai Gouda 2 moe loaar Alphen 2 waar wij daWl8te de beate kensi goven Voederpia 4 teigm Gouda 3 en da 3 w us tegoa dkawr Uit deni Goudbtohen Bond Naar aanteidlue van ono opnuerklng beitreWendlB die indleieline va Zwaluwen 2 en 3 In één aeiUe klasae deelt menon mlado da by het G Vi3 beetu r dea kwe Öo eiveneeno een punt van overwegdng hoeft uitgleniaakt Voorloopég word beelotenj hot 2e ellto4 aLS booger iftal aan4e ïöerloen zoodat een dpelerö van 3e in3e eiïtaa auUen rnögm uitkomen wol omgeJDBeid van 3e in 2a Verdter maakten wij een oproorkingi betre ienda Alp en 3 Woerden en het protest van da laaïBte 0 dc dat vOrdleotaanvulliine het waö ons n l ontgiaan dat die regttetnanWwljalglnff wawrdoor emvereem ngHutta op verzoek v n befido plompen oen weicbtri kan Üudten mos olüdeei io bAraicètigd door opnamo van t bei ii In het offlrfeel orgnao Ro emieneair id dkitf nogi dM dö wedalrijl niet gieldt zoodlat Woerdten D09 eien koertie in Alphen k n wn epefcn Voor Woorden een muoie giEiegienbold odv bet dan niet Men behoeft geen vrees te hebben dat by de opheffing van de jachtwet de geheele bevolking op de jacht lal gaan want geweren z n niet te bekomen en patronen K n nu reeda verbazend duur en zouden bil een algemeen gebruift aanmetkeiyk in pr s stijgen of niet meer te bekomen zün Nederlander Ie Brussel vermaord Advertentiên New het IlbW veiwwnt is Antonla BeUe een Nederlaodbdt ondksrdmn ia da Brn Bel o voorstad Gaooboven vönnftordl dloor dlevw die anaohld een Schaap kwamen flteleOi terwijl hij op zijn land de wadht KiHld B a s dienstweigeraar Brieven met pfijiopgaaf onder Bureau Goudtche Courant Domlndelgtiildtltigi had zldi voor de Haarl an80ha reöhtbanJc eeni tt s dleoetwelgeraar te verflnlwooirdieft Het wa P K een tutunWn te De Mjp die niet had voldaan an cfe opnwpln om al ingedeelde bij die mlMMiehlibgl 1918 op 7 Mei voor den keullngnnadl Ie Punnerend te vearschl iKU Waoirom ben je niet veraobaiear iüfomawdki dé president Ik v BOdu geen g voI te geivenaaB die opipoeiïrfng om lm dSenflt tegyianwae t aotwoord Ik wensoh nrij niet loleenen om mij te laten gK ruüteu tm Indien oorlog d endt te doen Je komt niet dadelijk iodeooorlog hemaon de president Ja maar dit kan or tooh vanko men aidue die boklaaigde Hel O M requlreei tegleu b l 1 maand gBvaing iM r lt Blijf je er bij dkC Je niet wil di men vroeg dti preëadenl Bedenk dat je voor dIeBritwelgsffingl Jö zeil vwl oliënde op den haiy kunt halen Nieuwe Sohouwburg In den miHtaireiu dienst kan n i tzelfde gefcenren antwowddw db bekl Ikheb er gödd over nagedacht en blijf er bij EniHnv bei oot d president man Je iinoet het zeil weten Maar een iex moet zijn plkdtten M alaalabutgBr doen Fn wil je dht met dan moet je mBar atleen op een eilftnd glaan wonen LANDBODW Afval voor veevoeder Door het gebrek aan veevoeder z n in Waterland proeven grenomen om auflceibietenkoppen en bladeren als veevoede te jfebniiken de proenren x n ultstdcead jr alaaffd I De bladeren en koppen die bü het oogsten van de suikerbieten op het veld achterblijven bezitten groote voederwaarde en kunnen gemengd met hooi als uitstekend veevoeder dienen Dat de opbrengst van dit afval nogal beduidend is biykt uit de genomen proeven Op een oogst van 10 000 K G suikerbieten bleven 6600 K G aan gesneden koppen en bladeren over dus 66 bestaande uit 1626 K G koppen en 4876 K G bladeren hetgeen aan voedselwaarde geiyk ataat met ongeveer 1626 K G hooi van het goede soort Dit noodvoedsel kan voor den winter zeer göed ingekuild worden en gecombineerd met hooi over eenige maanden aan het vee op stal gevoerd worden 20odat door dit afval de veevoedernood voor een groot gedeelte ondervangen kan worden SPOBT V b L AANKOKBIOINOIirf De G ez ondlheid ultigave Morks Den Ha aig populair kundig blad voor het huisigiezin J oil gsenoe De wodbtrijicllani vaw nwwgien No steedel Wijven in do eerato klaeee A da ppestalieö van AjMc A belangstel j inJboetoenveiai Zondajg moeten de AmaderdamnKi naur hst 3part aud Ëon Hed voötbaUiovïndi RottordaDii za3 imdien mo ritin al tijden da poringi dua in het ecirste ontwiAckolin Bstadiuin an deetere n die eohtOT bet uiterüjk van een nonoaal ed bdbouden Het toetreden van zuurfl tof zooaJö bijv in de nabijheid vjm baorMirti in den olereloh aL beivordlart de ontwlkkeUng van de baoil terwijl die ontwikkeLing dcKHgieibr fe aan zuoretof ernstig wordt belemwiord De baoil Is zeer omgovoeligi voor hitte en wordt don ook door een kort kokea of bakken der e ereo niet vemletifpd Ook in oen giekookt ed behoudt bet zijn na dee dge eigleneohappeni Pas wanmior het oi minsiten oen half uur gekookt h eft kan het zondter vrees voor nadleeiige gevolgien gienuttigd woedden Gebruikt mtn een baot PÏ6nhpu fendï el dan uit zlcih de werkingi in hevigen aouten dainweatorrb Ke ec4itor bij eene goede bebandeün epoedlgi gedteot Tot dusver zi ocfateT zoo wetnJgi ziektegovalteft tengevoigie van het gobruik van bactcTlënhoudonde eioren geconstatoerd dab er nbet de raSnste rodleni tot bezorgdheid ia IndioBynerasie Het is bekend dat verscheidene menschen een onbegr pelijlnn tegenzin hdbboi tegen sommige spijzen en dat het gebruik daarvan bö ben ook steeds verBchflnaelen van onwelzijn te voorschijn roept Minder bekend ia dat ooV het ruiken van bepaalde geuren der gelljlb Igevolgen kan hebben Zoo kunnen aomntiM menschen geen azijn ruiken zonder dat hun h koude zweet uitbreekt Kun handen kUm en hun tong droog wordt Bij workotijkheod zijn Betrtrildtog van dö kwaaj é reoodaaitdijk nuaar buitengowoon nweiilijlc Vooral in luet eorsto levonBjaaa itf die ïAektie onustig eni bet govaar van bestatetliivg beiell grocA Em Duitgoh gienoeahoeff houdt zldb ha zig iiwA do mdddlejon tot vooritoimtoigi n bmtrijd in r van kinkhoest Omdat Ondanko d t lrijk f iiiitJiiMeni dio en i Hil dlbaTt emezing waarborgen hei boato een verblijf in köiolzmurri © ea atofvrijo luoht la B olt hij voor dat de steden in natoijge CTi iboeörfwün stuki coa zouden bUen ombeinen woer do dliwr do zi te aan tflwlo kinderen met bun volwassen goleidi m ziioh IcunH en altsondleirËni Voor B Teoht weer ia een mvoiidig gie ouwd onderdbk aan ta berejen He beaoelc van opcnIjare Hipee8plaa4öem moet don kinderen aoolan éB ziejoio nl et wheel gowekeoi ia verbodeiD zijn HoË kippenei aild oorzaaik vaini darmloaiiiairrh Lenden tijd met nde men dat luet kipponsS giaen belotoriSn bevatte Onlangieis echter blekwn dat ook hui kippenoi van lijd tot iijd bBoteriën bevat en no wel heel evaaailijknM Do nieuwontdekte bacil die dm nanm dróaigt van baoillnfli myooides v ir ovo aothyJScufli nov pez bezit de elgenaieSiap in hot kïppenoi een looholtsohe gnswng to veroorzaken Het el nt vöraiudieBt eerst 1 pepten en tenetotte word het piodluot omgezet in aetiiylalcobol Waeireohijnlijk kotmm ds bacte Enorme Gasbesparing Pracht resultaten bereikt U met de Hoolkisten welke wij fabriceeren nu is het nog tijd direct een Hooikist bij ons te bestellen Leverinj voor elke huishoudpan Zendt briefkaart of bel 1499 even op Qeeft de maat der pannen en U ontvangt binnen vijf dagen een prachthooikisti 2412 40 NOOIKiSTEKFilBIIIEK Geraril ScholtenM 62li ROïïEIDilM Levering franco onder rembours PELTERIJE DAMES Wij hebben geëtaleerd voor het a s Wlnt r lsi n een schitterende en voordeelige collectie in PKLTBItlüaN voor IttCkMT en smaalf n baups Aanbevelend M J TOtMAN Rotterdam Hoogstraat 294 nabij t Viaduct Tal 8920 AMSTERDAM j GBAVENHAGE N B Het bekende aires voor Kanton en PaMona RIJWIELMAGAZIJN J HULLEMANlMewigS CARBID p r bua Pkriigbaar Carbidlampen voor kamer en stal verllchting 1247 16 RIJWIELLANTAARNS merken Lucas en Miller KOPEREN LAMPEN BMnkapiieii naadloos ultèénitukgaparst ASBESCHERMERS en en Adverteert in dit Blad J C SIBBES Hoogstraat 7 Gouda Door tydige inkoopen ruim voorzien van de beste quaiiteit materialen VOOR BINNEN EN BUITENWERK VOORRADIG T mat en blanic vensterglas in verschillende maten Tel 423 2213 35 Ruime sorteering JAEGER Besiel II Éherk X bij 1 BÉhnan Zoon ONDEIGOEDEREII BILLIJKE PRIJZEN explosie van een zwaren granaat Geen splinter had hem geraakt maar zijn long was letterlijk gebarsten en de borsUiolte vol bloed Physiologisch kan dit verschijnsel zoo worden verklaard dat de sterke luchtdruk die in de longen dringt explosie veroorzaakt maar het is ook mogelijk dat de sterke overdruk een leegte ten gevolge heeft die aan den inwendigen druk geen weerstand meer kan bieden Hetzelfde verschijnsel dus als bij in groote diepten levende viaschen welker ingewanden barsten als ze naar boven komen waar de druk veel geringer is Ook is de hypotiiese opgesteld dat de dood veroorzaakt wordt door een plotseling vri worden van het in normalen toestand in het bloed opgeloste stikstof zoodat de arteriën verstopt werden door bloedklompjes Men heeft gevallen geconstateerd waarbij door luchtdruk gedoode soldaten een volkomen natuurlijke houding aannamen Het kwam ook voor dat een soldaat gdceerd naar de zijde waar de luchtdruk vandaan kwam werd gedood terwijl een ander die naar den anderen kant keek volkomen ongekwetst bleef Itt Oostenrijk is sinds kort onder den naam averriist een nieuw oorlogsvoedingsmiddel in den höndel gebracht Het heeft een zekere overeenkomat met rijat en is terena vrij van gebreken die de tot dusver uit haver bereide voedingsmiddelen bevatten Ondanks zijn hooge voedingswaarde en lichte verteerbaarheid wordt haver weinig voor measchelijk voedsel gebruikt Door den oorlog ia havermeel wel in eer gestegen maar men ondervindt nog te veel hinder van de doppen Dit bezwaar vervalt bij haverryst Zooals Promethius meedeelt wordt de haver net bediandeld als rijst Ze wordt gedroogd en gepeld daarna worden de korrels gepolijst waardoor het dunne vliesje onder den dop wordt verwijderd Het afval wordt als veevoeder gebruikt Luchtdruk als doodsoorzaak De vraag of men door den luchtdruk van een projectiel getroffen of zelfs gedood kan worden zonder ook maar door den kogel te zijn aangeraakt een kwestie die ruim 100 jaar de geleerden heeft bezig g oud n kan bevestigend beantwoord worden Zeer tahijk zün niet alleen de gevallen van doofheid ala gevotSr van het door luchtdruk gesprongen trommelvlies maar ook de sterfgevallen waarbij geen enkele verwonding kan worden aiJtgetoond Dit is dan alleen te verklaren door een plotselingen sterkwi luchtdruk Zoo heeft dr Sencert uit Nancy het lijk van een soldaat onderzocht die gevallen was op ongeveer een meter afstand van de