Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1917

4IS STAATS LOTCRU 5e KL Trekking van Maandag 8 October ƒ 1000 Nra 5125 13940 16347 ƒ 400 Nrs 2066 12693 16608 ƒ 200 Nrs 8563 11426 12260 16161 16645 ƒ 100 Nrs 1008 1626 2662 7200 7373 9769 9934 13186 13406 14630 18357 18607 19263 Pry zen aa ƒ 70 66 67 102 109 141 326 401 560 600 748 754 837 901 937 1058 1302 1304 1499 1693 1716 1726 1950 1986 2002 2054 2128 2133 2167 2188 2265 2281 2495 2698 2703 2S85 3003 3019 3264 3273 3608 3731 3999 4197 4265 4537 4586 4668 4766 4831 4838 4871 4914 4929 5234 6266 6814 6388 5476 6547 6762 5934 5940 60S3 6100 6104 6324 6362 6468 6476 6781 6803 6842 6917 7031 7229 7263 7284 7320 7467 7602 7836 7911 7969 7960 8020 8076 8124 8137 8146 8214 8216 8242 8243 8297 8323 8328 8467 8767 8888 9221 9307 9313 9377 9499 9563 9615 9723 9741 Öftö 834 9836 9987 9942 10046 10059 10074 10206 10219 10849 10449 10450 10470 10477 10689 10665 10721 10757 10998 10999 11047 11420 11433 11474 11564 11647 11696 11766 11773 11952 11996 12036 12048 12116 18326 12649 12670 12743 12749 12926 12967 13027 13146 13166 13181 13270 13419 13446 13636 13664 13693 18723 13728 13729 13936 13975 13977 13996 14206 14230 14233 14292 14419 14444 14468 14602 14762 14866 16139 16178 16208 15307 16402 16662 16682 15695 16963 16989 16218 16684 16619 16719 16746 16871 16904 16940 16980 17243 17276 17503 17606 17748 17766 17783 17895 17906 17978 18073 18114 18127 18129 18136 18200 18267 18333 18430 18498 18536 18546 18676 18599 18664 18667 18702 18714 18791 18831 18860 18910 19132 19235 19302 19832 20100 20239 20299 20419 20468 20514 20648 20669 20674 20860 6e masse X3e lyit No 3902 moet zyn 3920 No 4922 moet zyn 9422 geuonteu wau bij vreaiKle acbeipen kustvaart inog u dioeo beiiolve op db kust vaa Atoeiuii tijdleoa dn oostog Ck 120 daigeiL dAasna De wet ia ÜMoa aau de iuuuïtieek üiig van deni pr a deitf onderworpeiib aoibi i0pBaia airaaitie Ia ai BaA mat de goedla Meullutea door do hntciitei vieiritregiou bg de beMinjdfug dier l uitisohe luUti oot iii hiectft het rgkaverziEic£a ui£ Bbur au ber VQtraeniifpde Stalen de pneióifl voor de oaaurauttie vaa AtuesUuBAeciiie scbepen die door hetverüperdo gcAHedi knen met ongeveer viartukuderd BUSLAMIX 3 p o o r W e H t liï Dl f Bet peaiaoDflcd dtar poorwe ni besloot mei bet oog op i besluü der rfffeerlng met betïefekiDie tot hun dadb odh verhioioi0il loon a llo epoorweigyeatkear te stakeu uitgieBoaklieTdl mumtiie ea mUMalre tremea H it besaiüt werd gevMMuen oadftuka het verzoek wa Kereoeki dB el lende vvêm heit laad niet te doeu oene Tui D el cgearrctateerd De algieivaairdigida Tuiiuel is bedeniuorgieiL im heüliAetiie gjeaoniiea De veirmiiiitikten BóiitueiidiOKt 2 aft eea oonglre wdrdec gehfoudeu vaoi de wegens vermfaikinei afgiekeurde ooddatesh Alle Frauffc veireeiilgfiogen van ooirlogiavermiiikteu zull c aoo het natiooaal oong r 8 deelncnieni GT£ekei laad moblHseer t Reuter e nieetut dot men in ü ngedaud r iingieaioiQHL ia met het uit Atbiene ODitvangieu bericht over die mobilisatie in Grdekenlaud em over dKu goeden wil en d snelheid waonoedie de dletuAplkbtigen zich aaniuiGMen Bkailudi en Lambros gear reate erd Havaa lOfiiM uit A4iiicne dtat de aaTeBtatte bcfVoleD iet vaoi LamhToe dem vroegureu iniiiteteffpr i diGnt omdlait hij weigerde voor de parlenieiUaiiie ooimoiseie te verfiidiajaeai De Teupe vevueemt dat Skiuladis om desKlEdIe reden ioi hecèitenXs is gesiioitiea ROEMENIE Oeea at zond e rl ijk e vrede wtr De Roeuiteeiisclie uAiiieiev Take Jouisscii die ia Le Joumail eea beeld gieett van de ismgitacika poailie vaa Roemenië beeluU zija aa ikKi aildufl De Dait jcii s wólleu vredb eUuabesi niet BoemiHiie m voereu gjeduremde eenigeoi tijd daaj too propagiaiDidai Boeanendu zal eohter nvnit vrede sMteaii bet Js tot een uex j Mijk hoogverrftad nitet in ataat die gealliee m u Bc a ZUID AFBIIEA Repubijjikeiudcbe propa giaindai De HoUandööhe bladetu uit Zuid Afrik bOTBtteD laa van bcBcjMxuwingeoi eu beitiohtwi over de veWtwinnieawte Kepubilke osobe propagondtaL De vievklasingi alS egd door deu Fedcaraietu Kaad der NalBlooaJe Pairtij beeft oatuurlijk bij de KnglelaobQ pere eni ia mindiere mate ook bij da HodJiafladËi bladieii dSe tot de ZuidA Ücaaiisobe Paitij die pwtij vmi BoVha csk Smutd behooreu em dkeu end ocwdlaei gievomtaï OpmerfcaH ia oohter dait de VoUtaBtera olsohoon Bo iiablad diei verit lariiigi aanrvaaidt eo de Kepuib einiaciie pi opegBndla im baBteherroing Deemi Ddt bewijst zoo het no bewijs noo gl heeft dat da Afrakaondara in iMeerdjerlidd en wij uuogiesii we4 zeggen iQ g ote en oenetmeaidQ meendeirbe die pKOipaganda teunian Want de Volkaöeui weet giewooalijlc goe uit w dken boekd wfad waadt O H c p r o dt u o 1 6 n De eeratw miudsteit heett Walter Long miniiaiier van Koloniëfln aangewezeii ooï de zaloen a regwien wejte fa verband aan wét petroleunu en olieproduotec van wiedko kwesISe hij lan peai tijd eea speoSaSie atudie giemaak heeft POLBN Het vrije Polea De ooirree Mndeiit viau da Finnkf Ztg te Berfb Odbari over den D euwen staat vaa zaken in Fokn De besprekSngeD tuewobenj dei gOuveTOeuii g eBieraoa ea den r gaiAKhejpeïaadl hadden een bevredigend venloop Mea aagi al van een formeel verbond tusBoben Polcb en de Mdden Slateii daar ddze laaÉatie op den genoudaaag sta n van dei HMgïKba oonfeirenitte we e zulke verdragen niet toestaat Daarénteie werd met de ledlen van den regieutflxdiaipebitad overaengekooKD wvr en vomm die oen vTicudMiiappeUjkei verhoutfingf mogelijk onakt ZWEDKM Ken Zw e dlsoh protest De Basedleir NattooaJztgL venUaEcnt uit Stookboha dat de Zweedëcbe poSt uit Weeiiinglton door de Engeisiciie owrbedeo te HalOax TBstgebouden tó en in beSlag gieoomien He Stockbolmsdve minlsiteile van buitaDlandMbe Zakcni hecAl den Zweed aben gOEWtt te Londieti opdracU geg even protest hi te eoea en de oniniddeilijkie vrijiadngi van de poat toeiSohen BnmSNLAND Afdeelingsonderzoek Tweede Kamer Ovva ea UMOaUg do vea wocdriiagi Ae ronArent In parrtiDulkre kringen be stond üs bef aldeeltn souderizoek d Btaotsibegirootiiig 1918 enz door d seotiea der ISraede KMuer j ate r e a ffeiieet DloMlag 16 Ootolmr komt naar men weet dto Eakner weder in openbare vergodbifas bijenu 0 zi dbuD OW aiSuuadeifegi vam da vrij uitgnbnedde agteodai dadeü zal overgjEtan ot de MmndElBugt der ataab MgiroQtine dan wei uoig Tootr korten tijd idteenizal gnan irtaat nogj nleb gieiieei vast Dit zal voonwue aAaugjeu van de ometandigheid of hét ontwerp betrefEend het ver BtTckken van glrood aan landkurbeAdlers dat aan bet dnde der agianda Isgleplaat bet üudenkkBid tot bebaodelhig zal brengen NiCderbutd s protwt tegen Engeland in lake den aanvat op Dnitsehe schepen voor Bergen Ott Het ininiBterie van Buttenlandache Zaken deelt het volgende mede Nadat de gezant heriiaaldelyk op beapoe diging van het antwoord der Britacha Begeering had aangedrongen deelde deze b nota van 4 AuguatuB mede dat naar het door de Britsche autoriteiten ingestelde onderzoek had uitgemaakt de prijsmaking van vier schepen welke de Britsche zeestrijdkrachten hadd i medegevoerd buiten de Nederlandsche territoriale wateren was geschied Indien de Nederlandsche Regeering hare meening handhaafde dat de buitmaking dezer schepen met schending van de Nederlandsche onzydigheid was gepaard gegaan dan zou zg een vordering tot teruggave der vaartuigen voor het Britsche Prijzenhof kunnen indienen Wat de beide schepen betreft die na stranding waren beschoten te wetoi de Renate Leonhardt en de lAvina deden de ingekomen rapporten vermoeden dat hier inderdaad een neutraliteitsschending hadl jjki ta gehad De Britsche regeering be tuigde hierover haar oprecht leedwezen en zegde een nadere mededeeling toe zoodra zti over alle noodige gegevens zou besdiikken De Regeering heeft Hr Ms gezant te Londen terstond opgedragen ter kennis van de Britsche Regeering te brengen dat zij het antwoord in zake de vier buitgemaakte schepen volkomen onbevredigend achtte zy verklaarde het in stn d met het volkenrecht Do Britsche Regeering antwoordde Ijierop met een uitvoerig memorandum Het antwoord der Britsche Regeering overtuigde de Nederlandsche regeering echter geenszins Zy deelde aan de Britsche regeering mede dat z gezien de weigering dezer laatste om de aangelegenheid langs den diplomatieken weg te behandelen voor het Britsdie Prijzenhof een eisch tot teruggave der buitgemaakte schepen met geiyk vanaelf spreekt de officieren en be onder protest en met voorbehoud van al hare rechten voor het geval de uitspraak van het Britsche prqsgerecht haar niet bevredigend zou voorkomen Zy sprak daarby het vertrouwen uit dat de zaak met den meest mogeiyken spoed door het Prü zenhof zou worden behandeld Ten aanzien van de gestrande schepen Renate Leonhardt en Lavina deelde de Britsche regeering als resultaat van het nader door haar ingestelde onderzoek mede dat de vervolging der schepen was begonnen terwyi zij zich buiten de territoriale wateren bevonden Nadat zö binAen de territonale wateren waren gevlucht waren zH door een Britsch ooriogsschip beschoten De BrïtBche regeering betreurde het optreden van dit ooriogsvaartuig en bood hare verontschuldigingen aan voor de begane schending der Nederlandsche onzijdigheid De Nederlandsche regeering heeft hierop geantwoord dat zü de door de Britsche redering gegeven voorstelling van hot gebeurde niet kon aanvaarden en dat zij staande moest houden dat de beide Duitsche schepen zich reeds hij het begin der vervolging in de Nederiandsche territoriale wateren bevonden ZU verklaarde evenwel dat zö het niet noodig achtte nader op de verschüpunten in de beide lezingen in te gaan aangezien de Britsche regeering de onrechtmatigheid van het optreden van hare zeeatijdkrachten ten aanzien van deze schepen had erkend Zy sprak de verwachting uit dat de Britsche regeering zich bereid zou verklaren een schadevergoeding aan de Nederlandsche regeering te betalen tot het bedrag van het veroorzaakte nadeel Ten slotte vestigde de Nederiandsche regeenng nog de aandacht der Britsche regeenng op het uitblöven van eenig antwoord op haar protest ter zake van het feit dat bö den aanval op de Duitsdie schiepen talrQko projectielen op Nedèriandsch grondgebied waren gevallen verscheidene zelfs eenige kilometers landwaarts in EngeUnd s protest tegen Nederland s zandlevering aan België Naw dB Tei vemewm 1 door de EngelMhe regeering em note gietsonden aan on regewrinig met betrekking tot dto uitvoer van zand en grfnt mmr Beiglë Het aciM dat deiee uitvoer dïwr onze T f 8topg zet J Jf waaeeld do Indien dto uitvoer tocfc weer riaate hoeft ar raprefflailie naatPegelen van de Fntenüe te wecfateo zi k aangezien dat zaad en grint at en toe voor de Duitsche ioopgtra veo worden gieiHiükt Ministar Loudon heeft op deee nota rw te ooa antwoord gieizondbn dat Irij de Engetaobe regeering la overweging Ia De Ezportc trate Het Corr Bnr meldt Volgens art 6 der statuten bedtnogt het kapiteal der Szp4Hi centrale ƒ 5 000 000 De inachryving hierop was opengesteld tot 30 Septnnber ji Ingeschreven werd uit landbouwkringen door bemiddeling van het Ned LandbouwComité ƒ 1 000 000 verder uit landbouw induBtriekringen ƒ 300 000 uit tumbouwkringen door bemiddeling van den Nederl Tuinbouwraad ƒ 1 000 000 door de geme iten en de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten ƒ 70 000 de Kamers van Koophandel schreven niet rechtstreeks in door hare bemiddeding werd gateneend voor ƒ 1 201 000 door en door bemiddeling van de MaatschappU van Nyveriieid voor ƒ 115 000 door en door bemiddeling van de Vereeniging voor den geldhandel ƒ 126 000 Door de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers is nog nader liericht toegezegd Totaal ongeveer 4 millioeu galden Om de oprichting van de Export centrale ten spoedigste mogelijk te maken heeft de Nederlandsche HandelMaatschappü zich zooals men weet bereid verklaard het ontbrekende nüUioen voor hare rekening te nemen Vereeniging van burgemeestns en secretarissen Te Rotterdbm iS de vergadering gieboaden van de Froviiiiciai£i VereeiDiiging vanBurg A0eiaetm en decrelnTiBBeu in ZuidHolhtud Die vooT aiibter mr A R Ztamwrnum buxgetoiieiester van RotAerdlauii opendie de vorgeÓEoitig met oen redie waaiini hij eenige beactwuwiugieo gaf over de om vongirijke tnak weici tegenwoordig op de eeuiOËintebeatureni n wat de kleisuei geniüciiiiteaii bebreJt vooEial op d acboudera van dlea bur emeiester wordt gedegd i im overdrijft vermoedleüjk Met zelde hij door e zeggeci dot indien Nederland al niet betotg is een maiatocihappelijkie oniw iateling te doorleiveiD la elk geival een omwenlelingi op be Aiüxegieibiedl zicbi voltr t weoirvan éo voilie beteekenia we4lioht onigaat aaa den tajdlgenoot Spr ging wi ot Uet gswesmM Is do burgeaiKiastera in detae beuvoeüngeni dez tde cHOvangai rol tei doen vervullen als tbauH en toondlo oen dat die taak VKM ral voor de borgvcueeatiers ten p4flititenJand ei veel ta zwaar zei wordlen De vekeuiDgi sludtende met eeU batig BBOdo van f 26 95 weidl gloedgekeurd en tot beBtuureUd herkozen die heer H A Musqucder en giekozen in plaats vanden beier Bos de heer H J WkiierS burgleimeestier van Dordrecihlt Daarna hield H J Wioibers een causerie over venredSge vectegienwooirdlglng iVervodgieas hJe4d de beer Sissbtg een rede over hezuliQDgbig bij verliditiiig en verwamifingL CBl MAATBEGBaiBa De Minirter van Landbouw Nüverheid en Handel heeft met ingang van 15 dezer ingÈti okken z jn beschikking van 28 Juli inhoudende de vaststelling van een regeling voor de cohsumptiemelkvoorziening en alle d aan voorafgaande beschikkingen Met ingang van 15 deaer is een nieuwe regeling vastgesteld waarby het Ryk verdeeld is in 2 melkzönes De eerste zone omvat Noord HoUitnd Zuid Holland benoorden Nieuwe Maas en Lek het eiland Usselmonde het eiland van Dordt en de gemeenten OudAIblas en Papendrecht de prov Utrecht da tweede z6ne het overige gedeelte van het land De maximumproduetieprij waarvoor de volle rauwe melk af boerdery aan den melkhandel in rekening gebracht ipag worden geldt voor de eerste melkzöne op ten hoogste 14H cent en voor de tweede melkzöne op ten hoogste 14 cent per liter de maximum consumptienielkprüs waarvoor de volle rauwe molk afgehaald voerder of zuivelfabriek aan den verbruiker mag worden golererd voor de eerste melkzdne op ten hoogste 15 cent voor do tweede 14H de maximum ionsumptiemelkprijs waarvoor de volle rauwe melk bö verbruikers aan huis bezorgd wonit op ten hoogste 15 cent de maximum prös voor gepasteuriseerae melk verpakt in flesschen op ten hoogste 18 cent per 1 1 Uterfleech 16 cent per 8 10 Hterflesch en 16 cent per literfiesch Voor gestwiliseerde melk verpakt in flesschen moged voorgaande pryzMi met 1 cent verhoogd worden De maximumpryzen voor kameipelk en taptemelk worden vastgesteld op ten hoogste 7 cent per liter Aan melkinrichtingen en aan melksIÜters kan voor de volle rauwe melk by verbruikers aan huis worden bezorgd en voor de gepasteuriseerde melk een byslag van ten hoogste 4 cent voor elke in consumptie geèradhte liter melk uitgekeerd vyl de beslag voor de karnemelk en taptemelk ten hoogste 3 cent bedraagt Gefflt byslagen zullen worden verleend voor melk ten behoeve van bakkeryen besdmitrabneken en ysmakers geleverd Overmelk mag niet tot zuivel worden verwerkt behoudens a door siyters en melkinrichtingen gemengde bedryven onder inachtneming van de hoeveelheden die y ter beoordeeling van do Rökscommissie VM Toezicht op de Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten in normale omstandigheden gewoon waren te verwerkeno door melkveehouders die ten grawege der Rökscoramissie van Toezicht op de Vereomging van Fabrieken van Melkproducten kunnen aantoonen tydig pogingen in het werk te hebben gesteW om togen aen vastgestelden maximum productieprüs hunne melk te veikoopen in de gemeente waarheen zy gewoon waren te leveren of in andere voor de levering in aanmerking komen van de gemeenten Hun kan door de voornoemde Rykscommissie een fayzondere machtiging tot verwerken van de overmelk op zuivel worden verteend mits zy zich verbinden op eerste aanmaning van gffloemde Rykscommissie hunne melk beschikbaar te stellen naar de emeeate welke hun door meergemelde Ryucommissie daarvoor wordt aangewexen PetnrfenmkaartML De Minister van Landbouw heeft aan de Burgemeesters medegedeeld dat by ben no 1 van de verstrekte petroleumkaarten geldig heeft verklaard van 15 tot en met 31 October en daarop kunnen 2 liter petroleum verkrggbaar worden gesteld Granen en peulvnicliten De minister van landbouw nyverheid en handel heeft beipaald dat beschikkingen van 25 Juli 21 Aug én 18 Sept als volgt moeten worden gelezen voor zoover betreft de hieronder genoemde producten en de daaraditer vermelde maxkniun pryzeil tarwe winter en zomer ƒ 19 spelt ƒ 17 50 rogge winter en zomer ƒ 19 wintorgerst en vierryige zomorgefrst ƒ 17 50 tweerijige zomergerst Chevalier ƒ 18 50 haver ƒ 17 60 evene ƒ 16 veldboonen wier paar de duiven schapen en Waalsche ƒ 22 erwten alle soorten groene gele en grauwe ƒ 31 boonen alle soorten l uine gele en witte ƒ 81 boekweit ƒ 25 kanariezaad ƒ 28 alles per 100 K G en voorts zoowel van de oogst 1917 als van vroqrere oogsten de volgende soorten koolzaad en raapzaad ƒ 65 blauwmaanzaad ƒ 60 dederzaad ƒ 35 boterzaad ƒ 66 lynzaad slagzaad ƒ 40 alles per lOO K G piap De minister van landbouw nyveibeid en handel gezien zyn beschikking van 26 Juli houdende vaststelling maximumpry zen voor pulpj overwegende dat sedert de vaststelling van deze beschikking de vrachtpryzen zeer aanzieniyk zyn gestegen heeft onder intrekking van bovengenoemde beschikking vastgesteld de volgende nuudmumpryzen zoowel wat betreft pulp campagne 1917 1918 als oudere pulp a voor natte pulp ƒ 4 60 per 1000 K G op voertuig aan de fabriek ƒ 4 60 per 1000 K G vletwerk op de Ibinnonriviereil en rondom de fabrieken met vracht vóór rekening der koopers ƒ 6 75 per 1000 K G groote vaart Holland franco voor den wal ƒ 6 75 per 1000 K G 15 cent extra onkosten als van ouds op Rotte en Leidsche Vliet franco voor den wal alles onder waarborg van voldoend gewicht en van voldoende qualiteit maximum 66 van het bietettgewicht b voor gedroogde pulp ƒ 10 50 per 100 K G op voertuig of in vaar c voor suikerpulp met een suikergehalte n teh minste 80 ƒ 14 per 100K G met een suikergehalte van ten minste 20 ƒ 13 per 100 K G met een suikergehalte van ten minste 10 ƒ 12 per 100 K G op voertuig of in vaartuig af fabriek geleverd in zak verrekening en zak nader te en StCt Kaas Het bestuur der Kaasvereenighig deelt mede dat de regeling voor den inkoop van volvette Goudakaas voor binnenlandsch gebruik met ingang van Zondag 7 October voojloopig wordt geschorst De schaarBohte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen De wderhandelingen over Duitsche en Engelsche kolen B zako da overeenfcomHt met Ihiitsdikmd over het Weren van kolen verneemt do T i dat een van de voornaamete voorwaarden onzera ils geeteid deze iB diat wij door Dudtsohtand in staat zullen wwidten geeteid zonder govaar voor onze sohopea de EogieAsdie kole te gaan haien Over een eoutraot met Eagdandi wordt ïw S atoedb ondtertundeld Onze re eering uwe aan ïngiekuidJ bebben medleffadeeld 1 8 is ge gedd 100 000 ton sciieejwniimte af te ataon en heeft verBocht dU djter terug te brengen tot 100 000 ton ato gervolg waarvan wij n ook per mm iad alechts 100 000 ton Ei lBch iaoim zwiOm ootvangsn Op dit voorated van onze wgoertog Jb dwu Engjalandl nogi gjaen beelislaiiig genomen De Dudtsohè gpdeiegieerden die betrokken waren bij de Duitsdï NeÖerlandBche ïiiaraileiiinigen betïïffendto den etem koJtniiwoer zullen a s DiJnsdOe mar Duttsdiland vertirekken om de in 1 pgineel Rtroffen regelingi aan het oordael twnner r weterin te onderwerpen Daardoor laot het zldi niet aanzien dat aoo spoedigi verdere mededeelingen aooaie omtrent dien aard deirf overcrar kornet wilkn kunnen wordie openbaar gemaakt Turf en Steenkolen Het Bureau voor M d xlleeÜiig en ioAke de voedtüellvoorzieoing söhrijft iS Naar aanLeadlng van de telkens In de bladlen vtoorftomlend berichten Ineake do moeiiiijkihcden ten aanjzjen van het vervoer van turf kan g Q eidl wonien AU bijltans In aiie atrioten welk © door bet R K D ia do vier noordeiijket provhiciefi voor de turMBfittfbutie zijn gieromtlop dit oogeobtlk aile turf welkb voJdoeodT droog as OOI te worden verladen regelluaug woi veraoodeijh Op dSit Oogienbtik kan in de meeste dlstricxen de verzending unogeiij op uo grooter sciiaai pèaatsi hebben tenzij nog natte turf Aoa wcatUeoj veraondien weike voor bat ge4 ruiik oiige ohlkt i De dfistr butie over de Brandstc fencomniissie gaat gereneed haar gaog Op 1 Ootober badidieu Atle C niiiiAiea omgeiveer 3 H L bcimdstofleofienbeden in voorraodl voor d stributii op hel wluterrantaoen Uit den aard der zaak ia hei akst nnogiËiljk aiUe 454 UoaaiiiiSB es tegeb te heipen aoodat op een beipaoikd oogeublik aiUoht de eene Coumüsaie eens wat meer beeit ontvangen dan de erej Oedeidleiijk aan krijgt echter ieder zi portie Ben lentaoen van 6 H L is nu reedb veraekerd en gerekend wordt Uai de LkmbuiiigBcbe mijnen zullen kusmen voorzien in het wlnterrantsoen van lü of 12 H L Dat Mer en daar bij een zoo uitgebreiidle reg sdSiOg erai wregedmatic eaiid voorkmut spreekt vonaeif Dat is nimiiieir te vermijden Zoodiu echter VBckKüerdbedem in d dlHtrlibirtaei ter kennis ven die R D K komsQ wordt een oudlerzock mgesteU en zoo noodigi beeiag gelegiè lierbaoildeii worden aklUs partijen kolen adhterbaadd Hoezeer scbier ook gestreeld wordt maor een teohn aob zoo hoog mogieiijke opvoeniqg der prodiuotie en rechtvaardi a distributie moet er toob op gierekend worden dM iKt er In d eni nadierenden winter laet die verwarming en vexUciiting sleidit zai uitden DaaaxMU waidhte men er zlcb wei voor te vroeig luet stoken te beginnen Het ia ook naar medËBcb ooxde in ons kltQKuat Met nioodËsakeiijk dat vó6r 1 14 Veniber wordt gestookt en men bedenke wei dat het veei geniskkeli ceT vaHi zloh nu eenügemnute te harden dan na eenige maanden gestookt te heibben zóob aan het eind van den winter ft vroeg verwaruéng te moeten omttzeggen Kolengebrek en de zeevissdiery Naar bet Bureau voor Mededeeuiugen in zsiui da Vkjedseilvoorzieiiiing bericht ia nogl gleen verauderinig giektHueu in ieai toestand der zeetvisScberg Door gerirek aan koikn Idigt da atoion rawlervloot nog altijd opgieleigdl zoodaib dioor deze Als gievoig vain oen en ander zat in de eeratvtalgiaadia weken dei aanivoer van Tondfvtscb soheivisdi kotjeljauw wijting öE zeer giering blijven Alteen van schol zal op een betrekk li rudonen aiuivioer Geen petro m voor het veehoudwsbedryr Het Nedarlandsob Landlboaw Wöekblad deeit miale dtu do heer P Olij secretaris dletr Hodlendaobe MoeHschappij vaa lA iu9boufw eien sdirijven geizondien hetrft aon do ToefwijtanesconumdflSie voor Pötroleum aihder waarin bij medeiieeldte dat distribuiüia van petroleum voor het vee boudlGffebedlnjf dringiend noodfig is Ten piatóenlande wordt door het oivergroote deei dar veehouders no nwt petpolwm verüoht en in Verband hiermede wijrt d B heier OliJ er op dat het afkalven dar fteren bet veuienen der paarden het werpen van scfaapeu en varkens vealej des nactolB ptaetS vindt zoodat Mcftt aonwïffligi moe zijn en booijBert vierder dat wonneiap ook voor anifero wwrkzaamlhedleo gieen mininmm van drie Idtei par dagi gjadSsllffibueerdi kon wordrai dit beteekent bet absoluut stopzottoa van bat geÈeelei vee4ioiidiei l odlri p De biaar HoeOtm secretarial diar Toowi ïiiniBPöonimiiBBfiie beeft dien hoer Olij hierop geonfewoord dat wegens de gedcge boeveeiheid aanwmig e patroteumi deoommdöBte tot haar teadlwrawn voor bet veeboudlerslbedrljf geen pejtrolennï kan beBcbikbaiar stbEÜm De oooBiasBie meent eobter dut de kaaaiaeaioomKidatóe met ew voorbwieii g ia deGse werltaaami is Plaatsgebrek in de trrinen In varijand nwt den beipeirkteii treinaikwip Is op da lijnen dor H IJ S M bepaaid dat bij pktotsg rek fa ds voor 6 of 8 reazigiars 3e kla eia ingericftilba aldeelinBen 8 o 10 peidgwe disr klasse en in dia voor 4 6 of 8 rei Igiera lo kJasae IngiËriciUie aÜdleatfa en 6 8 ol 10 reiziger van die klatva gepletst moeten worden Wanneer Köerverijtulgen aaowezigi aüjii mogen deize worden BAD ehBakt doch het aontai essen van gieen der relzigiepstrelnen mag het iaarimium aontoi vam 52 overecèrijdleo Indien roizigiarS wegow plaategiebrck mtoeten aBbferbtijveo dan gkau degwen voor wife da treia da laatste geie ettheid Is tar befffeSklngi vaa hum beöbenBning voor reizl ws dSe nnet en Naar de Tei veroaeint zal fa verband met de voorJoopige toezeggingi van DuitBohe zijde een betere kotonvoorziemng mogei maakt aan het plan ma oen beperkten treinfienst op Zondag in te ateüeoi geen uitvoertng wordtam giegia GBamNODB BJaH OBTEW Overtredingen Distributlewet Hoewei wwiweiijks eien wieek te wor kaïig is bet optiêdien van den niewwen MO het booMbureaa vao poUtie Bot terdaim ingleeleiden tok van dienst tor opfllporine van overtr gen van da Difet nbutierwet naar do N R Ct mededeelt reeds merkbaar In de daiüngidiNpdjzeo van rerSebiïlendel donwmptieariike lüD In em pakiLuds in ds Boketetraam aldaarzi fa bszit genomen voor de rc serliur 85 baflen zwairiei peper en op dea waFaan da Maaskadla 17 vaten oarhid Ook een dnurtetoeslag De Nod meidt Het personed dier Cbr School te Loebent kan Nii eBorgd den komeDden wli tea tegienioet gaan daar het door zi l bestuur word veoibüjldl met een duurtatoeelag over 1917 van f 10 welke zai woid i aitbetaaid In 4 maondeli c tennijDen van een Rijksdaaider Diefstal van haver Longen tijd bestond reeds het vermoedien dat van het militair fouxage ioagazi a to Iweidlen op g ebeimiziitnigie wijeoe haver verdween Het gieliikto tot dusverniet er achter te komen op weike wi e Vi1i lag voud gelukte hel de poJiÜe och Ier een caféhouder die bazig woS zakken hwver van © en four gswagen ovwte nesaen op heiaberdoad te betrappen wa notuurliijk met medewerking vmi demfifcitairen die de haver vervoeuden gt SQbiedda Hij had recdS vier zakken op eon krulwagien gieiadiBa Het bleek bij ondiTzodt dat dtata haiver naar VGrovenhago wead vervoerd en daar te geldia gemaakt HMd Een man met halve hersms De ooonkiigiaahirui gjie maakt met den dag ifltaer vorderttogen Voor de Parij e academie voor genaeekunde vertelde dr Jurepiu dezier dampen boe hij een soldosjt had gieopereonll wiens halve faereehpan wee weggeseiioten Die man oefent ihous vpBor zi tfauuenUansbedrijf uit en lioewei im in werkeüjkbeid sleoht ov r do balft van zija voonoal boeveeUieid hersens beec ikt ia er oog uiterlijk noch verstandelijk iets bijzonders aan heLi te be peurea hij maakt zijoi ttmmermeAiabeeijÈeoiingfln even nauwkeurig aJa voor Brand te Rotterdam Zaterdagavond omstreeke kwart oor acht Is er een hovag © brand uitgebroken op de zoldarverdielpiiigi van hiït drie verdiepk en booge pwid 202 aan doliyogstroet te Rouerdaim waarin jiet bedden magazlla Leeuwin is gevestigd Ia het benedenbuis is de winkel de ts rsta en de derde veirdle5 ingi zijn eiveoal dte zolder als mojgiaad ien ingericirt terwijl öü tweede verdlepingi ei woonhuis dient vooi den obel Een gefeeeie winitelvxiorraad bestaandla uit duizenden dekens giroote partijen kapok cp v eeren was In dit huia waarin vroeger de fkma Èngteicke en Co seveetigd was opgeeiogieB De biandi Is op den zolder oatst m vemuwdalijk door het aciiteiloos wegwerpen van een licafor door een dar knechts ÏB den aanvang liet de brand zich ems tig atuüenb Hoog sLoagien ds vlomBioB iMven het dak en en da Hoog HtPaotfiEijde uit In een uur Üjdls weS da brand ecbter zoo goed ads gjeA luseht Da darde verdieping en de zoyier zl uit en he t dak ie ai ïebraodl Voort dropm da anderei verdieijüngen van het blus chdngiHwater waardoor ook het aangoreuzendle meuibaboDgoizijn van deu beer Ë Spedman W scbade beeft geieden De acdero belendend perooelen waarlangs da brandweer de slaogiaa ophaalde srï ervennun van Sohoda vrljgobleiven ViereekeriiDg dekt de sduhia tijdens den brand vreeedi miea dat het antieke topgiennaltje van het biandendo beddtomiBgiBizj naar benaden zou komen Dit ie evenw niet glabaurd KfiNMISaHYINGBN Wcrkzoeken door arbeiders in bet bniteidand I e BUROlüMÏÏtfirrER van GOUDA Geikt op dia cLrOulo re d d 38 September 1917 no 10499 C A van den Directeur van den Dienst der WerkiooeheadBver kcrfagl en Arbeödöbeniiddeling ibtengit ter kennis v n beiangliebbendfin I dat hei voor arbeiders en werklledicm dlla voomemenS zijn of door andaren dan ainbeid ieurxen daartoe worden aongeaooht oou in Ëngetoid o Duitscddand werk te zoekam weoScbeiijk is ajvorsne op aanbiedfagien fa ta gpWh da voorilohbing ener NederlendMie ArbafdSbeur in te roepen luaar fa het bijzonder mopois da overeicnkoniSben weike hun ter teekening worden aongeiboden en ds lo ien weioe bun bij enbaiid fa het buMenlat In uitzicht borden glesteldl IL dat beiangbebbeniïen wordt aang rade ziob voor be verkrijgien der iib I bedoeide voorlicbitiii nDoudalingi te v endan tot de DiSbriobS Arbei M euxs te BidtterdbmL Gouda den 7 October 1317 Da Boigieoioeelfer voornoemd J VAN GALEN Lo B Maxlmamprys Idsdermeet BüR l£ MEiE8frER en WETPHOaDEBS vaa GOUDIA Gednt op de circulaire d 4 October 1917 uo 10139 III oifdaeUng Crlsleaaken buroan Nijv rbaid vatu den liQoister van lAodlbouw Nljrverheid en Hende4 brengen ter Blgemeene kumiS dot voor IcdDidlermeel miat uUzonderfagi van buitenkuadSdho kfadersno en ini origineeJe bIfltverpfAkïngi een mniximumprijB bij levering an bet publiek 1 vUigesbeld v a 40 oeols per pakje vaa 1 pond en 21 oente per pakje van pond Gouda den 6 October 1917 Burgemeeoter en Wethouders voorn J ViAN GALEN Lo B Dh aeoTfAaris M VAN DEJt ViiUiH KrAD NI£UW K UJDA 8 October ï ll Brandstoffen voor huisbrand Naar de Brandstoffen Commissie district Gouda per publicatie bekend maakt kan vanfif beden een aanvang worden gemaakt mot het bestellen der brandstoffen waarvoor aan de gebruikers de noodige bestelkaarten reeds zyn toegezonden Zooals door de Rykskolendistributie reeds eerder is gepubliceerd Is het hoogste rantsoen voor huisbrand tot nader order bepaald op 12 brandstofeenheden ant raciet eierkolen of kachelkolen df wel naar verhouding gascokes parelcokes of bruinkoolbriketten Op de thans aan de Brandstoffen Commissie in te zenden bestelkaart mogen ten hoogste 3 eoiheden brandstof uitsluitend van één soort worden aaugeirraagd De door de Brandstoffen Commissie gestelde verkooppryzen zyn door de Rykskolendistributie goedgekeurd Tram Gouda Bodegraven In da ZaïberdBig gjeiiouden vergadering van aandeeiboudats vou da Mij Straoitweg Goudai Bodei aiveD la bestoten gsen gebrui te moiceu van het recht van naaaUng van den Tnu weg Goi b Bodegra Prop examen Aan die Teobnisdue Hoo pEt ciwol be Delft ia gesiaogd voor het propodautisch aien in de wegi en waterbouwkunde heer N J Pai Verhruggien adhier wCiouda Vooruit Gouda Vooruit heeft ditmaal een byzonder amusant pn rramma Zooals gebruikelyk is er een oorlogsjoumaal en verder een ditmaal zeer mooie natuuropname Een pa r van die edite Amerikaansche lachnumnertjes bereid volgens bet altyd succesvolle recept volmaken met bet hoofdnummer 4 e purperen Iris het programma Vooral dit nummer de eerste weekserie er volgen er nog twee is uitermate spannend en vol afwisseling Het spel is van uitnemend gehalte en het geheel Is een meesterstukje van regie We denken byv aan het onderbroken feest in de heilige Moskee Inderdaad doet zulk een scène aan de regie vbq Reinbardt denken We voorspellen zeker de directie van Gouda Vooruit voaiè zalen het is voor ieder de onoeite waard t beeld 4w gaan zien dat door den explicateur op beschaafde wyze wordt toegoHcht en door de pianiste uitstekend ea mozikaal wordt begeleid Onbepaald klein verlof Behoudens onvoorziena omsitandigbeden zullen fa genot van onbepai dl klefa verlol worden g astiald omstreeks 1 December A da dËeaistipiiiiiiitlge ondtarof Aerenvan de JicdillDg 1910 en da dÜenstpllK tige koTporanJa en monscliaippenj van de lichting 1911 der beredan korpsen iB de diiienstpücbtigia ooderofticaercnvan d ISohöng 1912 der falanterto hieronder bt grepaa wfalrijSerai vesÜugHantülrate genie en pontonniers C de dieoatpOichtigs onderoffficderan van de lidhtfag 1911 1913 der pantserforKwtiUerie en torpedfóten en omatreekai 21 Decewber da nog ond er da wapenen ziyide korporaaas en maosiciuippen van do licblfing 1914 der inlantetrio pm onnier paniteieirtorttttliaHerio em toflpedteten Do dieostpücihtigo korporaols en manstohappen van da naljaorsploeig 1914 van de vcatingMuÜillerlei illen eerst fa de ae hedft van Februari 1918 fa gienot van J ep Jid taeto verlof worden gKBteldt Het öteewen is a rp gertobt dedïenstplichtSgjQ onderoffioieren van da lidrtfag 1913 en van da voonjaarsploeg 1914 der inlanterio vesÖngt arBLBerie weilBcbt met uitzondaring van het tale iaaif peiSouee en ponionrders ondarsaheddaodijk 1 Maart en 15 Juü 1918 fa genot van onbepaaid klein verlof ta sfeUm OÜDEWATEE Op Vrydag 12 October a s zal do pubUoke verkooping plaats hebben van een achttal mestvaalten gelegen op de stadsmestvaalt STOLWUK De muziekvereenigihg JIarmonie moest ongeveer twee jaren geleden hare repetities staken wegens tekort aan werkende leden Vorschiiïenden hunner werden door mobilisatieplicbt w geroepen Thans zyn de meesten teruggekeerd en hebben hunne medewerking weer toegezegd De repetities zyn Zaterdag hervat onder leiding van den heer Hoon uit Schoonhoven terwyi een nieuw bestjiur is gekozen bestaande uit de beorcn F iCoot J Anker en A Huisman WOBBDEN Tot lid van het Provinciaal College van ToeEÏoht op het beheer der Knrkd lEe goedwen en fondsem in Znid Holland is gekozen de beer mr H Manger Cïats kantonrechter te Woerden Vostbal Uitslagen van gisteren Ie klaani A HFO uick 3 0 BI Wit VOC 10 i HVV HBtt 8 3 le kl B AFt Ametti 9 0 door Amstei bij deu stand 4 0 gjeuKaaktJ 2e kl A Aicm Vitrix EDO J 3 ao ki B A W OiiytBpia ó l 3e ki C WateTgraalaooiwr A W A 90 Ie kl Oost Go abeod UD 1 U VitesaoPW 2 1 UVC Ro4 ur 0 3 luwobadé Tubazttia 1 ö Quick Be Quiok 0 1 lo ki noopdi Be Quick Veilooita 4i 2 ld kl zufld i iAC SÜddfelburg 1 0 MVV Veiooitas 1 1 OveracQtt De reigen spelbreiter Het nolra waer van gistenuiddagi beeft de lueKste wedstrijden met doen doorgaan daeis door oikejuinngl van bet jarrelu deeis door ataidng van den wedstrijd Zoo werden fa het westeu m de i kl slechts 4 wadiaiTijdien gespeeld in do 2ekiaaee 2 in dei 3ei siooht 1 m da raservo latste 4 en iu d ree 2e klosaesileobta 1 wetlMnjd Een pover resultaataan bat be n van de lOOmpatitie maarmen moet al een heel verstokt voieti ailerzijn onu genoegieni te scheppen in voatbaJ in zuilk hondenweer Voetbai m wei goan eaionapei maar moet aen Erieeohe wmtersport zijn dloo is bat agenli gieenzaak voor dea N V B onu iniat zulk weer den sobettdHreobter Ap te dre an deu wedstrijd gieen doongangi te doen vinden De Bond zou er de spaiers soeker oen groot gienloegieiii nieid a dHMn Wat da gespaeide woèitrijdeii aangiaat Hf C wist tjuick en Blaw Wit bet Itott rdan ohia VOC te kloppen terwijl HVy het iiegjea KBÖ met verder dan een gali epel wist be brengien In tb 26 klati e U verloor tot üu2a v rboigüiig Olympia van het BuSHuimHObe AUen Wteo baar Het was op bet ougeej e zauderige terrean VOO AW met veel gedaan De aoherpe giuxe wind en da vleaa atortregena maakten j edioorlij apel oninogiahjk en zoo wae bet een futJioos gedoe waarbij het onzekere upei an da GoudScto atditerlioedie den doottileg gaf Trouwens Ofympla aipeeld gisteren bijiua doorloopend over aiile linden zonder eenigie krooht te outwikkelea De aohterspelere van AW due zear Lrapvast zi houden r bovendien een hiü derli auJBnO idloo veud spel op na door steeds over dam zijbja aitte trappen iets waaraoa iinkeiiaif en linkabaak aicb vooral aahuldlgi maakten De soheiidisreohter zag zaker ook door bei weer nogi ai eens en buiileuspeA ge vai door do vingors voonul da voorwaartacDr v nOl yDipia hadden er ditmaai eiaigi iujk op Hoewel taniiejijk wt LjAubU tk wüü opgekioniieai zal wei i T ffil geweeat zijii toen bet edndM iaal K aangekondigd Van die andere we tr t badi er gieendoorgang Bij TOP Ne jf onus mi Olympia 2 Konxpongi 2 zi de pl oegieBi weleven fa het veJd ge waeet omi 4 tta kkte ra auen maar toen ztj eenmaaldoornat waren zijn ze wo epoedigiop gezag van dien acbedidlarecditer verdwenen Zoo is bet o k geigaaa met aileandere wedstrijden o Sportman Alpben en van Ooudn 2 fa Aipben Olympia IV noteerde eeni pwpteren 5 O overwinning op Gouda 3 Alien Weerbaar OWmiiria 3 1 Lven voor dien aianvMiig vailt een motregentje dat alspoedig vergoot m een voorbdbrendan re gieci aïgewiisëeidl door flinke stortlwan Olympia müat Bouwman ea Van Woei woaromi Creüner Jr in het doel staat en van Iterson zijn ouda voetbaisohoenen weer oans hoe anngeiroK kea om da plaats van Bouwman in te nemeo A W Is volledlgl op den doedmon na dis zeer goed vervangen wenL Direct na het fluitedgpaai vait A W pittig aan n ai spoadig baaft Cremereen bal te verwerken even ktErvervÜeigit voor A W een opgeiegdla kans alsi drie voeten odhtereenvolgens voor dOel miesen Maar dian lüonut langzemerhandi Olympia gestefund door den vrij feilen wind krachtig opzetten on zwermt omi de Bussvunsohe aic terhoedia hem docbi dIoor onhandig spel fa plaats van Qiuke soboten weien da blauw witten hun overwicht niet in een doedpunt uit te clTukkefu Intagirai toed det do A W er ComdisBen kaaisv Iterson ie passeeren en na oen sc ierp doob tanu scibot via oen Olym pia voet en de pael roit no 1 in bet doed Toch is Olyoupte ver da meerdere een keurdgl schot wordt gisBiopt da weggiawerkte bal door Dui ingezet do scheddsfreobtar geeft o i ten onrechte buitenspel voor den middenwoor die toegedoopen was Onder voomtdurenden d op het A W doed komt rust nM 1 0 Onder voortdVixenden r en woa dt er verder jfespeeid De voorhoed van Olym pla IS tbanBi hee emaaj de kracht kwijt in booldBiaak door bet gebpouËcai zijni van den reohtsbinncu da midd enlfaie waarvan de rechtahail nog do beste ia werkt ook maar faaif en dia oohteaiüpederiS zijn door bet vele mfSsoi wegenel i giaxK befid van baJ en veli een vooridiorend gevaar voor Cremer Baze ziet zécJte bij oen ontwn spel fa da aohtertioedlec voor de tweede maai gopaeaeerd door eeti bif gedoopen bad terwyï even later oen Olym piavoat een hard ingeschoten bal buiten zijn bereik in hot net doet befandleoi 8 0 Dan woidt bet den Olymplaaen tocfe wed wet ta bar en nu wordt In de voorhoede hater gewerkt Uit een vrije schop volgt van rechts een goed schot wat doel treft 3 1 docb de gübberige bal en het voortdurend uittrappen redde door da A W oiGifatenspedWB wêitm dht bet oinde luet oen sDoer onverdknda 3 l overwloning voor A W komt Marktberiohten Botterdanacbs Veemarkt Maondagi 8 October 1917 f anvo r 465 vette runderen 58 vette en grottkaiveren 197 eciiapen en luamaerea Pnjzeu Vette koeit eai le kw f 1 96 2a kw f 1 10 3e kW 10 90 OoMn lef 1 29 2e fl te 3e 10 85 Kaiveren le f 1 7ü 2a fl ao 3e 11 60 Sobapen 1 Hkm 2e 10 80 3e f 0 75 Lunmeran le f 0 84 2e faa Varkens le f 1 2b f 1 10 3e fU BÖ tuuidt4 redelijk Iloht soort le f0 80 2e f 0 70 Kaasmarkt OÜDIEWATKR 8 October 1917 Aanvoer 13 wagens giaen handel booEdbestiiur der Ned PooiokiBlaabei Veraenigiag eene oontniifiBle fa bet Isvengiero en die tot doei heeft te ondierxoeken Wette verhowHng er beMaattusaoben de veüingspriiien van het fruit en die fSdke bek pubtïek gtem ddUd betaatt Ntt te gaan op welke wijDo zioa kunDiEO womdsn voorkomeo dftt de prijeen voor den oonsunMOt onnoodigi worden op giedreven en far verteod daarmieda aan het HoofdbcdtiHir ra poit uit ta famiyeit met evleotuaede voorstellien op wslkewijzs bereikt kao worden fet bet publiek tegen radeiijke prtjiBen vaa ooft kan worden vooiadeu Deze oommiAale wdko bestaat utt da heeren Mr W B Westermanu Haar aeveea voorsMter B G van Hei Wijk bij Duuxetedla J H Tb O KettUtx Utpaobt H TfaA miMt Utrecfat G Murman GeèdemiBlscu A A NergHnmui De Bik en R Lijsten Utretfht secretaris is met baar arbeid gereed gekomen en heeft een rapport ultge raoht aan net Hoofdbestuur des gunoetndo Vereenigiug Onverwarmde spoorwegwachtkamera Naar wij vernemen heMtea de SpooT wtegcÜTeoÜee tot den Minister bet verzoek garicht om ootiienren te wonkn van de verpUciiitingi om da wacbtkamer op de statk n8 gedlureuda den a s winter ta verwarmen Het kolenvervoer Naar wij vetmenten moeten alto o eo gnedietmuwelgiens op de apoorwtapEÉiHttons vBuej MooncUagi 8 dazer uitsluitend g refterveerd worden voor koiOBVervoer en mogen dtea niet voor Mukr vervoer ter besohltckfagi van bet publiek esteddwor den De vaart Ned Indlë Amerika Naar het JSiV uit Batavia krygt geseind vernamen de directies der Stoomvaart My Nederland en Rotterdamsdhe Lloyd van bun vertegenwoordigers in Amerika dat voor de schepen varende van Amerika op Indië slechts het laden van bunkeckolen zal worden toegestaan wanneer wordt gegarandeerd dat dezelfde route zal word i teruggevaren mot uitsluitend lading voor Amerika torwyi als uitzondering wordt gewenscbt 10 laadruimte voor Canada De uak Schr6der Heden werd de zaak tegen den heer J C SdhrÖder redacteur van de T egraaf ter zake overtreding van art 100 voor het Gerechtshof te s Hertogenbcscb behandeld De advocaatgeneraal eiadhte vryspraak Mijn oatplofflBg Hedenmorgen Is op het strand te Zandvoort voor den boulevard Favauge een aangespoelde mijn ontploft Groote materieele verwoesting is in den omtrek aangericht waar geen ruit heel bleef en de deuren uit het verband worden gerukt Hier en daar waren zelfs beele waranda s afgeslagen Persoonlijke ongelukken hadden gelukkig niet plaats De sdiade schat men op een bedrag van ƒ 80 000 Als oorzaak vermoedt men dat booge zeeën den mUn tegen den strandmuur hebben geworpen LAATSTE BERICHTEN De pryzen der aardappeloi Telegrafisch Weerbericht Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige tijdetülc afnemende NoordWeBtelüke of Zuid Westelijice wind zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring waarschijnlijk nog regenbuien zelfde t nperatuur BUBGEBLUKE STAND HAASTRECHT GEBOREN Geene ONDERTROUWD A A Smit e Ukkerkerk en 3 Veiixiom alhier OVERLEDEN Jan Kool oud M jaren VLIST GEBOREN Jacoba d t C Verkaik en van A de Pater OVERLEDEN Geen STOLWUK GEBOREN Krijntje d T W Molenaar en K Stoppelenburg ONDERTROUWD Dirk van der Ree Tan Schoonhoven en Janna Verkaik GETBOUWD Komelea Hogendoom en Halletje Breedijk OVERLEDEN Teuntje van der FUer oud 39 jaren echtgenoote van Willem Anker Mannua Teunis Scheer oud 24 jaren Met mgangi van 9 October 1917 worden vastgesteld de voigiandei prgzen voor aardag peden voor zand en veeneardappelen Ligjenhedmers Groninger Kronen Roodie Stars en daarmeidla gpbÜ te steUon soorten lo fatkxMpprijS giem eente art 3 Diatributiowet f620 per 10 000 K G 2o vedcooppnjs weike aan de gemeenlea iiu o verweg Dgi wordt gegiaven a aan giroasd ra f3 55 per lOO K Q h aandetailldafcen f4 per 100 K G voor fclelaardappeleoi Boifpers of Eigenheimers en Industries reöp f 700 per 10 000 K G 4 55 en f 5 pep 100 K G De looximiuimapri en voor da beide genoemde cajfcegor4e6ni van aordaippelsoorten zijn üigeivoigia art 2 d er Distributieiwet reap b oen per K G en oeot per KG ingtavolgie aTt 8 3o lid der Distributlewet grooOiondeiprija resp f3 55 o f 4 per 100 K G tuSaciienhandel prijs f4 en f5 per 100 K G kiölnluwirdKdprijd 5 cent en 6J oent per K G Binnenbwdsche fruitvoorziaiing Men me ldt ons Naar aandeddSng ven eeoi mededeeifag veispröid doOr de Frult Centraia volgirais wellóe liet was gefcleken dat de prij n van het fruit in de staden 100 200 hooger wfliwn dan de prijzen welke op de veiUngen werden besteed baeft bet ADVÏ BTENTIëN KLBINK WIMST jïanM l VEIIZIll Saaoht Bu HM is Blsi mijne ohiiM Mar Oaiparmtlmm l o fch ril wordt opamioht iiv a i hoef vl li H iKMi Oaid rg t li id rt hel gahaala laar aar aarala KwalMall lliiiidvlaaaali b n il n all eoneurpanU Vaaal Dhndag allaa aaar da Volksvlaaaohhouwarll aa M J VEMZIJl p r 5 oe RUNDBRLAPPEN 45 a GEHAKT 40 POLET 45 ROLLADE 55 ROSBIEP SS RIB z bccB 55 BIEFSTUK 65 OSSENHAAS 65 BAKLAPPEN 60 Prfa g wMolt n nilvrt voorhMldwi AANBEVELEND per 5 OM SOel KALF8FILET KALFSSCHIJF M KALPSLAPPEN 80 KALPSGEHAKT 75 KALPSPOLET N KALF8KARBONAOE 75 KALFSOESTERS 90 Oot Mi hrt vl e ll I v t v rfa bMr 2427 60 M J VERZIJL Kleiweg 36 Oouda Telefoon 379 UMSTcnMLrrErr kiwte w utmt