Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1917

50e Jaargang No 13515 Zeer mooie aoliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten Stijlameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedslellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ona vnz ttllo8 pot uedkoop Rugbekleede Leerstoelen van ut f 17 60 Stijlkast f20 Stjjltafel f 9 50 Spiegels f 5U f 7 60 enz SIIIOII8mir44li BaieiilioliiiiUJililclilt kille HoHei dam S C van Ouiiheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Waaraatraat llli DEM HAAS Tal 023 1990 GROOTE SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Tijdelijke Prijsverhooging Kleine llesch f 0 85 Middensoort I 8Q Oroole llesch f 3 25 Abonneert U op Het Stenoorafisch Verslay van het VerHandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomeade stukken de beschikkingen daarop en de steaografiach opgenomen discussies alies bijeen in boekformaai ABONNEMENTSPRIJS voor abonnees op dit blad f 0 5 per kwartaal bg vooraitbetaling 7oor niet abonné s f 0 50 per kwartaal oij voornitbetaling Abonnementen worden aangenomen door de Drukiterij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Miss Barrie s Huwelijk door C N a A M WILUA1 0 J N drak Torbodm Het zou cbrfdtel zi geweest daar M cm te bddkSaii loaw indien weer eoBd mskco batieefceDdiB imter in èaze auto e bobbeu zou ilc dM ffAyea altóeen iftiet ÜM mdla hoirt moetm etaan Er w ö gffms bagBige lm die anaere a o ik vemnoedöe du dbl zij ae pro wandtan omi te sim ol zij i voor hun tapiJe zoudien haxm Eo boeweft meo Br Nanmaai soo vri Did e4i £ waal on looo KWWBl aiuSeira diaa Tüpa zuetar kom ik Ddet notaton te hopeni diab zij met een udar RedeiedAa vaa Sobotbtid nmcbtecbdBlIi Mii dub wij Bc tdaef aam hm denlceu terwij wij u een ypeg baauden dloor dledtnikke atirah boerwci d e Hierro mövrouw Jwnee P tBinc Op eno mnnleir dto uaair m jn wd waa betnekieod CearttBÜe te prijwn V te aeigigieiiwat een merkwaardige plwte het waa n hoe tpotedh wij er op roochtw ti$j Hoe itfStni m goedgieftwuwd dB uieuwci atralben waotti en hoe Interes nt de oude Hoe ffoeS voor ocize tednt 00 wJodöD waireQ die ovw de gwote weviekten aditer de atad woefce I Ik had daar Of ntet v el orar gedadht dooh sefaap M CêbMê namt ÊÊA ab DieDstaanbiedingen hebben iu de Croudsclie Courant iteeé Mtteeea 9 Deie adtertrolieD kostna sleehts bij vooruitbelftlin 1 5 regels f 0 26 roor elke regel meer 6 oenu Opjraaf aitalnitend aan het Bnreaa A VAN ECNIGE KRAUNOSCHE RIJWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN 2184 STALLING VOOR RIJWIELEN 10 Polanenstraat 15 17 Rotterdam OEaïTlD fi 21 Oct 8 uur Sociëteit CkmoordlA Toonoelolub ThaUa Nov 2 uur Gebouw Bouw en Wmüngtooziclit onileititiaiidttconiiiüsdle Armen Koopt Uw Hoeden Petten en Baretten kil CAREL KROPMAN KLEIWEB 1 aOUDA iauara modallaa 12 Beleefd verzoeken w j geregeld tydig mededeeling te mogen ontvangen van vwgaderingen omcerten vermakeMfUiadMi enz om deze dan in ome agenda ie melden Adverteert in dit Blad snectriBcbe DrukkerjJ A BBINKMAN ft ZOON Gooda TE HUUR GEVRAAGD per 1 Mun 1918 HeneileD ol Irij Bofeohi Brieven mei prijiopgaaf onder no 2414 Bureau Goudscfae Courant 8 VERLOREN D de IJsaallaan enn xïlireran Hsarvnhorloge met nikkél n k tting in£egriiveerden naam in de kast Tegen belooning terug te bezorgen US3ELLAAN 9 2425 9 è contant op VRIJDAG 12 OCTOBER 1917 ten 10 uqr zal door deurw B H v d Wepve te GOUDA in de twaalf morgen nabij Goudaworden verkocht ca 235 20 150 populieren en 17 essen hoornen Aan ladan der ONDERUNSE BRANDVERZEKERINB BERKENWOUDE EN OMSTREKEN wordt aanbevolen vooral daar vormoedo lijk varschillonde soortan brandstoffen dozan winter zullen worden gebruikt hunne schoorstaenen zorgvuldig na ta zien en mogelijke gebreken ta herstallen Voor hot branden van CARBID LAMPLICHT werden aanvragen ingewacht i Voorzitttr M VAN DORP 2423 23 f Sacretarli M C MOLENAAR 2 Adverteert in dit Blad Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is ran ITaaimacMiies want SINGEK Kaaimacbines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SHT EB NAAIMCHIKES kunt U krijgen in al onze winkels DIEMEKAM DIT wr UITHANGBORD KMKEMEU SINOËR Haatsehappij Depots alom OOUDA Klgiweg 5 Verkrijtbiar bij L 1 C BOUCHER Deo Drie Balansen w o der Nedefiandache Bank tfaeoretitch toegelicht en voorzien van quinteaaena van hetBoekhouden f 2 50 Scheta v h boekhouden f 1 50 Beide door J C TER BRUGGEN Boekhouden 1016 11 Geen enkel fabrikaat overtreft in kwaliteit SOEMECKEN S Losbladige Kanloorboeken Vraaa DamonMpatle of Prl Booupant 48a Adr ROLLER van OS S Btü WIÜK Gemeente ST Uitreiking Boos voor Schoeisel Koffie en Thee De BURGEMEESTER van STOLWMK4 maakt bekend dat op DINSDAG en DONDERDAO 9 en 11 OCTOBER a s telkens van des n m 1 2 O uur ten Raadhuize aldaar kunnen worden in ontvangst genomen de BONS Ie voor SCHOKISEL aan Inwoners dier gemeente die In het afgeloopen jaar niet meer inkomen hadden dan f 1200 2e voor KOFFW en THKK die 1 Octobjer 1917 den leeftijd van 16 jaren hadden bereikt STOLW IJK 6 Octobir 1917 2434 50 J E IMMINK Het Advertentiebureau van De Goudsche Ckant TELEF 82 MARKT 31 bezorgt de plaatsing van ADVElilTËNTIËN in ajle Nederlandscbe en Buitenlandsche dag en weekbladen en andere jteriodieken zonder eenige prijsverhooging i iT sr Inzending van één alschpllt steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS Verstrekt Wessanen s Kofliiiklle FaMen gereslldleloriiierveer OPGERICHT Voedert aw Vee met de uuivere murwe LIJNZAADROEREN merk 3TER en W L en SOYABOONEHKOEKEM merk W L Ditmnntende door hoog eiwit eq vetgehalte en groote voedingswaarde KxrttTMnloma Pnrii lOOn Nfia n Gouden MedaUls Als uw wangen bleek wórden All gif meritt dat uwe lichaamakrachien afnemen All gij begint te vermageren AU gij laat hebt van duizelingen All hoofdpijn u nu en dan plaagt All gij onruitig alaapt All gij Iaat hebt van hartkloppingen All gij a morgens vermoeid wakker wordt AU gij luizingen hebt in hoofd en ooren AU gij pijn in rug en lendenen hebt All de levenaluit u ontbreekt All gij u afgemat gevoelt AU gij lenuwachtig zijt dan is het tijd om genezing te zoeken Want al de bovengenoemde venPCUjaaelen wijzen er op dat uw lichaam verzwakt ii eo uw zenuwen overapaooeo xijn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om veriterkt te worden Door tijdig in te grijpen en een goed bloed lichaam en zenuwventerkend middel te gebruiken kunnen ernatige ziekten voorkomen worden en kunnen volkomen gezondheid kracht en leveaaluit weer uw décl wordon Wacht daarom niet maar begin dadelijk genezing te zookwi die gij beiliit zult vinden door het gebruik vaa Mijnhardt s Levetogen Bij het gebruik hiervui kunt gïj van luccei verzekerd xijn In buuen tm 90 et fl 75 f4 25 fS 2S Verkrijgbaerbij ApotbsfceraeoDrogbteB 2291 94 Te Gonda Anton Coopt Wijdatr 39t SchooahovaD A N T Zeaiea Boakoop Wed I Spruit J F Verkade Waddinxrean A v d Heide Moordraaht J r Gennep Stolwiik B Natiljl M w f Dinsdag O October 1917 mmm courant 2Srie a T7 s eaa d eartean tie blsLd voox 0 o CLd SL © ïx OaacxstrélceaaL VERSCHIJNT DAGELIJKS AJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABOtWBMENT8rEU8 par k wual f 1 25 pat week 10 oeni mei Zo da at tad pm kwutwÜ t 1 75 Wf mxk l OMM o Br l w d beMif lM P oo t SfmtbMk Praaco pt potf per kwartaal I 1 50 mM jEoodafiblJulJ 2 INGEZONDEN UEDEDKEUNOKrk i Op de oorpagma dobbal iMtiaL H Zonda bladJ 2 UJki MDtBaOOM M Mamt 31 Gouda bij MM Heiiiao deo boekhuidel i d poMkantocMk ADVKRTBNTIKraUSi Uh Goode oiMCrekMi bebooraDd loi dea bezorgkrin 1 S rctak I O SS Ika ntfal mmt t 0 ia BJi dri adUerMaToldnda plaatsio eii worden dma tan t M kerefcaad Vaa bellaa Qewla a dae beaorikriac t S n ela f OM alk raial Mar t 0 15 Gairooe dTcneiuiiêa aa pfi a Groote IvOm a randoe oaar plaatamunia KLEINE ADVEBTENTdbf koop varkoop hoor aa mtkam I S rafala OJtS alka ra al i batalioc UaxuaiMi pooOm 10 rafria Il aa aaiii ai i S caat Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82a Uitgevers A BRINKMAN ZOON der kiesdistricten zuUen nog in den loop van dit Jaar bij den Rijksdag worden ingediend De aarda ppelenoogat Hoe talrijker de beriditen over d uitkomaten van den aardappelenoogst uit het geheele land binnenkomen des te meer gaat de hoop in vervulling dat Duitschland in den aardappelenoogst van dit jaar een steun zal hebben in zijn voedselvoorziening In Hannover en verschillende gebieden in het noorden van Duitschland komen oogsten voor zooals men zich niet heugen kan Ook in ZuidDuitschland is het alsof de natuur wil goed maken wat ze het vorige jaar takort geschoten is In Oost Pruisen zijn aardappelen van een tot anderhalf pond geen zeldzaamheid In de groote steden zgn reeds zooveel aardappelen vooriuinden dat de bevolklnjg voor weken in eens kan opdoen Ook voor het bakken van brood zal men het wederom evenals in de eerste twee oorlogsjaren kunnen gebruiken waardoor veel ipeel zal gebruikt kunnen worden voqr huishoudelijke doeleinden Tot aan den volgenden oogst is e i gelijkmatige broodrantsoeneering gewaai borgd terwijl van een vermindering van het rantsoen geen sprake bdioeft te zijn Aan het Italiaansche front duurt de artilleriestrüd voort Het plateau van Bainsiijza wordt geweldig bestookt Overigens bepafUt de strijd zich tot patrouillegevechten Van het front in Macedonië wordenslechts vliegeraanvaUen gemeld i In Oost Afrika zijn door de Engelschen gevechten geleverd in de dalen v de Mbemkuru en Lukelela waarbij den ffigelschen oorlogstuig in handen viel In het Westen z n de Belgische troepen met den vijand in geveoht dicht bij Mahenge Verder naar het Zuiden zijn de Britsche colonnes met den vijand in contact overwegen zooala dit destijds in het geval Luxor is geschied Volgens den bijz corr van de Worid te Mexico bestaat er groote kans dat de voormalige minister van onderwijs Palavicini in het Mexicaansch kabinet als minister van buitenlandsche zaken zal optreden Indien dit juist is dan is te verwachten dat in Mexico s houding ten aanzien van den oorlog een grondige verandering komen zal Palavicini toch heeft in Universal herhaaldelijk betoogd dat Mexico alle reden had om de diplomatieke betrekkingen met Duitschland te verbreken De Italiaansche Minister Comandini heeft te Gesena een rede gehouden waarin hij uitsprak dat uit het huidige conflict een nieuwe wereld van nationaal en internationaal leven zal geboren worden Tegenover de doeleinden der Centrale mogendheden stelde de Minister als het doel van Italië en der Entente dit Italië eischt zijn kinderen terug die het met geweld ontrukt zijn en sedert onderdrukt worden Het wil de gebieden terug hebben welke het Italiaansche kenmerk dragen zich de vrijheid van zijn zee waarborgen en zich e voorwaarden voor lijn bestaan vooruitgang en ontwikkeling verzekeren Italië eischt dat voor zichzelve en met de Entente voor alle onderdrukte volken Het wil teruggave van El zas Lotharingen de vereeniging en de onafhankelijkheid van Pole de onafhankelijkheid van Bohemen herstel van België Servië Roemenië en Montenegro en waarisorgen dat een hernieuwd agressief optreden niet meer mogelijk zal zijn Dat beteekent dat h k idee van de volkasouvereinitait zal wordaiV iba g a p at in binnenlandsche zoowel als buitenlandsche verhoudingen Van de fronten zijn geen schokkende berichten In Vlaanderen duurt de artilleriestrijd voort v aarbü de Duitschere herhaaldelÜk tot tegenaanvallen overgaan Pogingen om kleine Fransohe posten in de streek van Bovettes Craonne alonede in Champagne in de vakken van Main de Massiges en den Mont Haut aan te vallen mochten niet slagen Ook een zwaar spervuur op het Britsche front tusschen HoUebeke en Broodseinde en een krachtige infanterie aanval tegen de Britsche stellingen ten oosten van het Polygoonbosch leverden den Duitschers geen resultaten op Van het Oosten wordt gemeld dat aan het Roemeeneche front de Russen de troepen der Centralen by hun aanvallen hebben teruggeslagen Bij die gelegenheid werden door de Russen 12 officieren en 760 soldaten gevangen genomen en werden 8 machinegeweren buitgemaakt Bü een overval slaagden de Russen er in aanvankelijk het dorp Waajkoetz 2 werst ten N W van de stad Sereth gelegen te bezetten doch het hevige artillerievuur der Duitsdi Oostenrijksche stellingen dwong hen weder terug te gaan i ll jj ii Een verklaring van den Duiteohen Rïjkskanselier m De aanvullende begrooting goedgekeurd Duitsohland en Peru en Mexioo Italië s doel Aan de frontena of hü het optreden van zijn plaatsvervanger Helfferich en den Minister van Oorlog goedkeurt Een nation aal libe raal verlangde nadrukkelijk dat de politiek uit het leger zou worden geweerd In dezen bloedigen ooriogBttid mag in het leger geen verschil in partijen worden gemaakt De Minister van Oorlog verklaarde dat het geenszins in de bedoeling lag de politiek in het leger ie brengen doch juist haar daaruit te weren Pogingen tot propaganda voor een bepaalde partij worden tegengegaan Na verdere besprekingen heeft de hoofdcommieaie de aanvuIUngsbegrooting betreffende den vice kanseüer aangenomen Alleen de sociaal democraten stemden tegen Daarmede is dus besliet wat na de roerige Rijksdagzitting van Zaterdag allerminst zeker was dat Helfferich aanblijft Het verzet dat reeds gerudmen t jd tegen hem bestaat is voor ditmaal gebroken De besüseing die heden vallen zal over de interpellatieLandsberg is thans wel te raden De Rijksdagzitting sluit nog deze week Einde November komt de Rijksdag weer bijeen In dien tussefientijd zal een beslissing worden genomen over de toekomstil staatsrechtertijke positie van ElzasLotha ringen tegenover het Rijk en de regeering zal dan den Rijksdag in deze kwestie opheldering geven De stemming in de Zuid Amerikaansche Staten wordt er ten opzichte van Duitschland niet gunstiger op Volgens een Reuteibericht toch heeft het Peruaansche Congres zich vó r het afl reken der diplomatieke betrekkingen met Duitschland uitgesproken De oorzaak van deze uitspraak meent Wolff a bureau te zoeken in den eisch door de Feruaansohe Regeering gesteld betreffende het Peruaansche zeilschip Lorton dat wegens het vervoeren van contr ande door Puitsohe duikbooten ia den grond is geboord nadat de opvarenden gelegenheid tot redding is geboden De Peruaansche regeering eischte wegens dezen maatregel welks rechtmatigheid zal beoordeeld worden door het bevoegde Duitsche Prijzenhof zonder meer genoegdoedoening en achadeloosstelling Daarin wil de Duitache regeering niet treden doch ZQ verklaarde zich echter bereid om na onderzoek eventueele volkenrechteriyke tegenwerpingen der Peruaansche regeering langs dipiomatieken weg te De Duitache Riksdag besloot gisteren in roerige b eenkomst de voortzetting 4er debatten over de interpeltatle Lansberg inzake de AlDuitsche propaganda in het leger tot heden uit te steUen en voorts om de oude lezing van de aanvullende begrooting betreffende den post van vice RÜkskanselier te staken en aan de hoofdcommisaie terug te zenden De zitting werd daarop verdaagd tot heden Intuaschen is gisteren de hoofdconuniesie van den Riksdag bijeengekomen en in die zitting waren van de regeering tegenwoordig de Rijkskanselier dr Michaelis de staatseecretarlflsen Helffrich von Kühlmann von Capelle graaf Rüdem de minister van Oorlog von Stein en onderstaatssecretarissen én gevolmachtigden van den Bondsraad Terstond na de opening van de zitting gaf de Rijkekanselier een verklaring Hy zeide ongeveer Er is geklaagd dat door de ambtenaren een propaganda is gevoerd ten gunste van de Vaterlandspartei Ten aanzien daarvan dient gezegd dat voor alle ambtenaren geldt vryJieid van politieke gezindheid indien deze gezindheid het bestaan van het rjjk niet bedreigt De ambtenaren hebben terughoudendheid te betrachten opdat het vertrouwen in hunne onpartijdigheid niet wordt geschokt Te handelen ten bate eener 1 ep8alde partij is niet toelaatbaar Indien van deze voor alle partyen geldende beginselen wordt afgeweken zal door de bevoegde autoriteiten indien deze daarvan kennis krijgen worden ingegrepen In het leger behoort geen politieke agitatie te worden gedreven en het is mijn streven om elke politieke meening het volste recht te laten wedervaren Het is te betreuren dat het wederzifdsch vertrouwen is geweken en dat de partyen een agitatie voeren tegen elkander Ieder Duitscher sionder onderscheid dient bereidwillig en met voile opgewektheid de offers aan goed en bloed te geven die van hem worden verlangd Zoo doen ook onze tegenstanders en daarom moet een wederzijdache agitatie zijn uitgesloten Men bedenke toch dat alleen de eensgezindheid kan voeren tot de beelisBing ten gunste van het gemeenschappelijk deel Het is onzen plicht in deun hoogst moeiiyken tijd botsingöi met elkaar te voorkomen Bravo s Bö de besprekingen verklaarde een o nafhankelijk socialist met de uiteenzetting van den rijkskanselier niet tevreden te sjJD De kanselier had stelling moeten nemen tegenover de gebeurtenjasen van Zaterdag en duidelijk moeten zeggen Oeneiird UffrUfMUiwa Kranig vlieger De Westm Gatz bericSit van een snellen tocht door een jachtvliegtuig bestuurd door sergeant StoppEmi die van Turijn vertrok s middags om kwart voor drie en te Rome aankwam om 6 35 uur en dus over dezen afstand niet langer deed dan 2 uur 60 minuten De snelheid van de machine was 220 K M per uur Het gebruikte vliegtuig is de uitvinding van 2 officieren van den Italiaanschen luchtdienst Amerika s oorlogsuitgaven Sedert het Congres einde April bij het uitbreken van den oorlog in buitengewone zitting bijeen was stelde het ter beschikking van de regeering der Ver Staten 17 milliard dollar het machtigde tot het sluiten van contracten voor een bedrag van ongeveer 2Vi milliard Het meerendeel van dit geld was bestemd voor oorlogsdoeleinden met inbegrip van zerem milliard voor leeningen aan de mogendheden die tezamen met de Ver Staten ooriogvoeren Luxburg veirlirekt naar Spain je Lurbua da voomnaJigiei Duilsohe gemat in ArgleniindË zal per aCOdOBOhip Koninigiin Victoria oaar S Maje vertr kketL Een Ooblteliiirijksohe torpedoboot bultgiomiaakt De ItaiUaanadbe mwrfaije heeft In de afgeloopen woek een Ooetcnri iaiciio torpedoboot buitgiemaakt ONS OVEBaaCHT Het economisch zwaard Vooraanstaande leden en ambtenaren vande commissie voor handel uit het EngelaeheLagerhuis zijn naar Parijs vertrokken ommet de leiders van handelscommissies uitde andere geallieerde parlementen belangdrijke commercieele vraagstukken te bespraken en voorbereidingen te treffen voor eenintergealHeerde commercieele conferentie die waarschijnlijk in Juni a s te Londengehouden zal worden I RUILANA Hét coalitiekabinet Volkomen overeenstemming is bereikt tusschen de regeering de democratiBchi conferentie en de butger partijen Kerenski stelt bijgevolg weder een coalitde kabine samen Peterabur g F etrograd BUTTEïMANDflCH NIBUWS DurrscnLANix De Poolsche en Elzas Lotharingsche quaesties Naar het Berl Tagebl verneemt zal de commissie van zeven uit den Rijksd die na de beantwoording van de Pauselijke nota tijdelijk uiteen ging weder bijeenkonien om ta zamen met den Rijkskanselier en de leiders uit den Bondsraad te beraadslagen over de definitieve regeling der Poolsche en Elzas Lotharingsche quaesties De voorstellen omtrent de nieuwe indeeling Naar de correspondent van het flntwho Hufvudstadsbladet schrijft sprak Kerenski in zijn groote redevoering op de democratische conferentie den gehaelen tijdvan Petersburg en niet van Petrograd Maar desondanks schrijft de corre ponr dent drukten alle couranten den volgenden dag Petrograd Of Ker nski al of etmet bedoeling PeterAurg gezegd lleaft kunnen wü terzijde laten maar in ied gaval is het interessant dat het hoofd de regeering openlijk de in den ban gadüiebenaming gebruikte 1 ZWEDEN Centraat Joodsch bareaa Door den opper rabbijn dr Ehrenpr v tk Stockholm wordra naar faat J Cl B Feuilleton eene stadi omdat men in zi boe het alltijd eeoi sberv boilweerk van dB EngieleicAien iel glerweÉeeit tagea alle aaniv M n beetand eeu ewwt ran vac3iittor in rainwear Engvtoodi naair de reiiB naj wanr bet gieraar loe die Ik ken niet nnlaitea de romamtiscSiiei zijde d er dtngem op ta mcnrkecoi ofeohoon het raSflscivleD dwaaei ia waair die ie wel lioht tocÈb einem weiJcelijk ala de andere zfijde Beddlet zljot ir en niieiQ kam kieken w lke mm wil zooata iik tot meneer omierled zedde W Mlni iiwaiwim wij bij de Kathedraal Ik moet bekenneni diat ik er noodt in ben geweest maar ik prak niet ofvor Grootmai g vooroordleel teg m koitbediraaea Ik hwb er nooit aioo naar vanlangdl e van IdMieiD te zien als ik uou bebben gediaan indSen ae er van buiten hoogi en slaiiik en grijia bad udt e ico in aatei van ëk a rood eiéni ok rrood 9 kleur die alleen ataccOg ifli aila d zon er op Odbijtxt ot aJé ze meit reigendiroppeite ia bedekt te ndddlen vaa dSe mooto oude boomon D Mib toeiQ wij bioraentrBd en kom Ik yeji vrougdie haaist niet spreken yreiab betinwend 0e ii pi ob Hat altol de bouwmieaeteir em scbootoa riet to eem leoUjk licihaatB zinnebeeldig bebben willen vooistellco Wie zou hobb giedaabt dat meuieer Som erled zlob zooveel vaa de goadhiedeniB vaitL dit noordiedijke ktodi zon borinnforen nadat hij sedert zijae jeagi in Amer U gieweeet en da r naatn em hrtuin beeft geoMwkt Mevrouw Jamesi vfadt dal hdj z lf0 a veekit ale eeu Amerfkun Zij kan r oedl over ooidieejen omdat meer dan de beSft der beaoiekctcs van haar wlfokejl vUQ oudheden Ameaikanem zijo en die over eüeoM dlnigeui nvet haar sipreken Zij Joeet de gieiscihdi0 9aDisiboefe tii van haair vanm an hienif aongeoaaiai te verrassen oQs Mj terugkomt e die keoniBi die zij veozaamaH iö voordeBÜgl voor baar omdat zij nrleiiwialgierigo toaris en heel wat inlioNEingieai kaa geren Ato zij hun beol TTiendelilc heofti vwteld van de Ronïedtnea in t algienneem en bet lieigfoen van Auj0uatud im t bijnmder en vam het ntuaenim ea het kaeteel vam WilUem Rufus ea dat bet siahiip dier kaïthedraal bijna gebe el giei oopt werd in l6U omdeotiad muren weer op ta bouwm e n dat bAr Walter Soott daar trouwde nnet zijn nnoie Fnoaisiche bniiid o liervw in de St Ma lykerk vrdkie er in die daglen bij behoorde ene dan kunnen AnUarikaneni en zMs Sdbottiea niet maar zxw uit den wiinked guoMh zondier iet ta koopeu Ik bewiondieirdlei den girooten eenvoud van diat NonneadilBiidie g nrelf met de reusBKditiige gieptooida bogen die nu baH verwron teni waren door de langigiededien verziakbliiig der grondvesten en den last der eeuwen oip het tagtOéveak Hot wad een opvallend oomtraat van dat gedéejte nanr het kantoor te giaant eea en ad snijwierk en veralerhigen met zijn giroot raam op beA oosten van op jawee4 gielijkend deirti€oid e €ieuwf cdt gloa dai meneer Somerlekj mooter vond dan de ramen In de bartibedMkn W Yoiric n Okmoester H t adiljat dart hij obcboon bij niet In Sdbottand ia geweest aeèeat hij aeven tkn jaar gieiedlen weggfeigi nooit terugf e keertto tenaü het een of ander gebeuinda vierdóhie dleDje malen in Fngiedaiid is g iweieiB C en gettveied l nropa heeft bereüd Hij beweerde dat bij na zooviqIo jaren balUngiscSiap nietó bijzondera gevoeftde voor h t averetekjen der gren maar toen ik uitriep dat ik niet kon gielooveni dt hij zoo aUodaagiAiftv en vorvdleqid wa0 zagi hij mrïj zoo verbaasd aan alaol ik bem een klap om de ooren had gelgevm M rouv Jamesi flujstorde dat ik lomp waa gewaeeiti en toen ik et ov r nadacbli bttgreep Ik boe ongleli aan mevrouw Weat ik waa geweeat Zij Is zoo aardig tn beleeifd jeg na meneer Soniei4ed en zefgt nooit ieta dbrt zij dietikt dat ham niet zaj bervall n iaar hij boorde nvervTOuw Janvea gieAui ter en zelde U moet haar met rust laten mteivrouw de duenna want ik beib een gieivoe4 alsof zij mij gieihoei gaat opgiravan en uïthiohten € Ci mij hee vaed gioed zal doen Zij wlaten beAdm meer ven de kaübedroul dan ik mur sisUb ik wM Iets omdat ik er een boeic van vader over bad gelezen Toen Ik hun duS medlEdleeldie dat de prachtige roode zudlen en gtescbilderdlB aik n acfciermen er zoo goed ala nieuw ultzegieti omdat Oi onnraU a mannen alleE met kalk hadden bestreken toen zijnunna paardon in de katbedraal stalden en de kalk er öeret vw4 later was aügwcbrapt lan nadat de kathedraal eene giefvange nis waa In 1745 verteldei ik hun leto dat zij niet wi en Ik waa er troteoh op 4 en verhaal omtrent Bruüe te kunnen vertdien dte t CarlMa zi ead van trouw kwattï aAeggien en later ajtijileea hekel aan de kathediraal had ZeWa het kasteel ziet er van buiten niet zoo Imooi uit ale het wwkeHjJc ia Het lijkt eene reusaohtigle doo ergi beacèadlgd en oj gelapt die da acduuta van ccn kJoiulnkrijk berot Maar nafciurtljb wist Ik oteW van dep aohatt € eer Ik er In wm geweest Ik bad er nii i hart op gietBet het kaat el te zien oDÉSat zooaia ik tot nxeecr Sotoeriled aaide Ik mfiasohien nooit te Carllale terugkom nu Ut bij moedEV ga wonen en met haar rondtrekken He waa een orgie tefleureteiliiig toen men ona bij den boofdhiewng waar het publiek btaneu aat en waar eeme gradit diende te zijn die er niet Is miedodee dlef dat het Kaateei waa gaslotm wegens betstelWng Zelte meneer Somarled een volwassvsn man dto mes hMt ezien ke teleurgesteld doob ik verondefflW dit hij ook niet tegen de d uc ven FngSand waa Tïgwwaeawi en wij zouden Ip atoartfflid zij aigetrokken aia ni vh uw Jamoe er niet wa g weeat Gij M t Mkor g¥ n vermoeden zeidct zij op do fWöffe ouderwftsche wijze waarmiei zij meent den dokter een glenoogBn te dben bulteni t bereft van Grootmn a doren van de beroemidfteM wan dezem beer Hij me een bevalHgi faaw ebaaf i de groote portreiWohUdPr Sonxijled Ik wiM hem niet vooratielkn ad nwnbor wamt daar la hij verbonredwriieven venala SfaaknlpeaTe Wm iwia gi