Goudsche Courant, dinsdag 9 oktober 1917

meldt voorbereidingen getroffen om aldaar een centraal bureau t te richten dat als uitvoerend orgaan der Joodsohe organisaties in de neutrale landen zou optreden en dat de gemeenBchappel jke belangen der Joden in dezen oorlog zou behartigen fc u h n d el svfl rbDd tegc n ouzijdisen De rejgpeeirinfl orerweegC voigeiMi eco telegram van h t Hott Nb uit Wa ingtm erotÊKig om in aanveuwerkjng met all geoillieiand landem eeu aJigiiXDeeu hand d Vörbod t ig de ooiziidii pei3 uit W vaardigen Wildoa tiTtift voonberadleiide naatrogiolen voor die aliiohdiï0 vam em oorlogsbandcdfirand d e bc4 toozi A t vwdenheudel v au tte tegeowoordggia uitvoeradh minietrado zal ovamcmeo De nieuwo raad krijgt z oer Uii fiireae bevoËfsdHuediea op grond van de tradSog with enemy act Hot is n giebl€ikeu diat die tegjeoiwoor Ugo ooaia jfiB oavtr lidiorËfuiid m ciht had Deze Difluw Btajp heeft teo dtoel aileo uit voer naar DudtaohJuuli 0ta ie Isggaa H ope ggietii van aïtei bandlabamictaten met onaijdiigen la ndec oowaawchiinliik WHcieel Is pozqsd dat indleiL do oniikj cii aa verrkteoingi zoudleit viUen geven dat zii niel nieer naar Duitacliiuid vuUenuibvoereta Amerika en de andere GealIiee n luen atcbapipel eu eddmoedig zouden bethoEudtellen maar mien gelooft dat SoawdfawvSö u Nediertandl waoiieer zij wwriwlijc nieta near Duitfldilaod sturen tanneiilt wd sMAxadt awudeu kunnyen bedrufip ReuUir sdnt daC volgpus de Daily Mtuj Amevdkei oau dla OD zij dagieii van NoordEuropa om defitiMeva inUohitingfn vroQg mutrenl hum hulpbroifuiea eia beboelien maatr tkut geen afdioefidie antwoorden kwamieui Daatrom ia eeo veriwdl van uitvaren aSgiekosucBgid daft vau kracht blijft totdbt Ameiriica weeit dtait geeu Amerikaaoacshe prodooteai over onEiijdl landen bun Wflgi Dttair Dui ohlaodl vindesu JAPAN De typhoon Reuter seint uit Tokio dat de Ivjst der Blachtoffers bij den typhoon gevalle snel wast Zeker xal de atoffel ke chade 100 miUioen yen bedragen niim ƒ 120 millioen AUeen in t district Tokio z n meer dan 500 dooden gevalt i 3000 huizen vernield er is veel land overstroomd Er zgn 200 000 menschen dakloos Veel dorpen b Tokio sijn geheel vernield 300 bewoners van een eilandje zjjn in zee verdwenen BINNENLAND £ en ongevraagd ontslag Na r liat Nederlondbcb LiandbouwWeebbladT vam Bmt fai bet oeorol itslag WJ Koo besluit van 3 Ocitober U met inganel van dleu dioAuini van den heesü Kru emBfli te Hatfwegi N H voorziHier van die Vereieiiigjbgi vani Koopei e oade Algc mK Mi e HaoÜtetóvcwarwMfcrden Vorteoid sue voorzitter vao de bij Kon bc¥4ttiït Ttei 2 AugMflCafil ldl5 ingestelde niudeisSe luial vieirieeiid op vcraoeik De antl rerolutitmaire party De anti rerol partU is thans druk in actie voor de besprekingen van de nieuwe oi anisatiie der kieskringen welke a tie door dr A Kuyper geleid wordt Grondstoffen papiwfabricage Te Velsen arriveerde Zaterdag het Zweedache stoomschip Gonlög der Svea Lijn met een volle lading cellaloae voor de papierfabriek aldaar Getuigenis der gezamenlijke Protestantsche Kerken in Nederland Zondagmorgen werd in alle Protestantsche Kerken in ons land van de kansele der keriEen afgelezen een getuigenis der gezamenlijke Frotesbantsdie kerken in Nederland Uitgaande tot overheden en volkeren Hie uikl Wfl loipieetaiield dioor a fg leden van al die kerken en onderteekend door afgevaardigden n l van de Herr Kerlf de Geref Eerken de Doopsgez Soeieteót iiot iIOv tiUth Ktn kgicBiioio sbhe de Chr Gere Ktuk de Ewaooetr Broederschap de Unie van Baptiste Gemeenten dwi Bood van Vrije Chriet Gemeewtei eo het HersL Evangelisch Lutè Kerkgenootschap De Geref Gemeenten konden niet meedoen aangezien hun Synodale samenkomsten reeds in het voorjaar waren gehoitdeu meair twee prcdSkain4 n betuigdien toc hufL iu beBOEudiogi Die eeoetefiibi heid en sainii0nw ir4cing tuflHOhefL kerken van zoo ititeenjoopende riohidDigi iS hoe wel alg Wiij er voor oen blijvendg verbroadeTiti van verwaobmii todv opmei talijk en J e sonieneAejlifaag vaui een stuk waar vorte mwoordlgeoti van de keriten hun naam onder zoudletii will a zetten sal geen lieert wenk zaja gieiweeSt Na een aAnfaeif waas te dlB hoop wordt uitgie pr0kien daA suateiriEesken in andere o mJjdii en miia in oork givoorende landen zioh bij het getaÈgfODié zullen aan£iaillf v £ gaat h t vooitt Wij heigiiniwn vóór aèlesi miet de t rkfsieHiag van eigen siohuid en dprekenhet uit daA da axmden deor voJAteren ook de floeo 2Ü Met name belijden wij al heeft het aan Oe prcdiMng der giereohtfgbeid en HeASo onder on niet ontbroken in de duideiüjb aanwt Efaig van het kwaad niet gienoegi g stmuw te zijn geweaM Zelve wareoi wij te dUcwi betmokJcen in een atrijd om atoAeJijke alttnns weibiigt gteeatolijke belao onder elkander n ieder in elg n kringl waarbij meomiaien waip nan en middieden werdiaa gobruHct die voor God nltet konden he 8 an uok waar wij opkwamen voor hei roclH en dB eopo Oodb ondw de mmBctcn deden wi dit jii t aeUtwi op wa wijze die met dM verbeven doel niet in ov r eBi8iéK uj Kj w a Dit aihaf inJveiootmoediging beiijdteote mmekno wij oiu G b Genante tot vwgoving onier zouden Wij zouden eohter VK wm onze ontrouw ie vöfmBwderen aisi wi naüoten S aaaa ijfi iagf dia ooteettendo giabeuru ilaBen van deaen üjd de Htem to verbeÖ u Daararo gevoeltn wij ooü geroop i in den naam diee Ueeiren te veruiar uen dat aan h t ruw jeweid hetwelk i uropa met w votólagieu ondergang bedreigt aen inde wonl gemaakt Up do oiUzagiijko iiadip die ovea do voutea een duopgaeudlei verarmlngi bren willen wjj hiöf ni t te grooten nadruJt is gen Afldor ie het met het veriiew van mülioenen koetiaare menaohailevene dat aj aomberdleT atemt en adgiemeene voreilageui d wekt iumatiger iLOgi is de ontwrichting ven de atededijke giroodlsilagien van heA iaveu der volkeren De aokerhiEdd en het vortiTOuweni die dutrvoor onoaabaax zyn wankaleoi ootDë en rcigei worden aan kant g M t en het getvoigi daarvan een ondeorete U v n koeren van staat eumnatschappij aal niet kunmen uitbldjwn TiMaiar bonrenal wijzen we op da gBeateljjke eohade welke allerwiege wordt aangerioht U t roctit God dot oaaeterkioamug van Zijoe HoogMd dte eerbiedï£iing tbaabt van Itet recht dier volken Mïderling dier groote en der klemo wordt vertredteu SobaiuJlQ wordt gie raoht over den aaami van Chmalu dïe niet wil dat r vijandschap en baat maar veraoaoingi en djieueiadla Uiefdia ouder demeneohcn wonen Lr i geeoi juiste mededeelaug meeir juaar vcnbeniglingt der feiten uiie da waiarlïeiLdl maiar de sdbijpvoorstelÜD bebeersctxt de gjedaobtcu en oordeed M eu aoekt steun in de vcrbeorlijkin van het eigteia n de veraflbting van het andere voJk staader ecnig ruimte te lateu vioor onderlinge woaidleexk O var en weer wordt Godslwraak over de legenpairtij imgeroepen adsof men zeil zouder aondo wae en oodoordaobt wordt de l uze opgenooiien geeo vrede zondw overwinning een giedaohte dfe mot oe 8 t dee ü vangie4ieo van Jozua Christus ten oeoenniuiio in stnijcli liei Zoo worden de gieweitene verkraciit ODborekenbare etcdtade aan den Chrlsteli ken geeat dreigt bij toenenaug het ge y Ig te worden van de voortzetting ven den ooriogl da geestelijke gwedereni waarovar die kerken moeden waken gaan verknen en het werk der aBnddng dei heilige roepdngi dar Chriatennajdën teg raiover de w roki wordt nuet onvruchtbaarheddl g eHilagen WciUun Indruk moeten toch de niietCbrËstteilyko voltoen voor een üwl micdie in den oorlog betrakken ontvaugen van ee bvangelie dat zij door zijn eigen belijdenis ziea te sctiandb giamaakt De kerken kunnen onder dit allee tOet zwijgien Zij mog en geen oogenblik dt gedaehto toelaten dat op gTOnd van wËdse overwe gl ook voortMttingi van d n krijg gewettigd ia maar aohteu het veeleer dén pUoht der natiën met adle kracht te strefven naar een vrada door ovsTieg Hoe zxni een overwüuumgsroee kunnen w eign uien al het leed de stnart en ellende waairiiij de volken al diepen worden gestort Wedke overwimungabult zou kunnen opwegieu teigien den blijvmd i wrok eu den smieiuJeniden haat dtle bij over woimenen wordt gewekt Daarom rlciit zich de dringende bede der kerken tot regeerhi ieiD n vofinen om edmMljk tot bnjinning te kcmen en zlc4i de hooge roeping bewust te worden waartoe God de Ghiisitiennait e heleft gtestekl Bij de ooOmioedSge e rii oimJngi de verdere voortaettingi van die taak to hebben verbeurd zij da imiiigia bede dat Hij nog gfeoMjdIgi moge zijn Voor wie naar Zijn woord luisteren will ai h t nd ettwijfelaebtiig wat ta doen slaat want voor volken en persuojen geldt da edsoh Zoo wie den naam ven Christus noemt sto af van ongereohtiglieid Daaaxm joeipen wij in Zijnen naam t erug van da maciit der wfljpenen bot de ediesinüng en tioie9 aaiein8 van het renfat Dan zai de vrede waaraaar bet vurig veirlani0Gn uJtgnat ndet op kunaithDeilJlge wijze beivoeveu te wonïen g 200ht maar zekerli gienronden wordlen CBISn MAAlBEOELBN De melkregeling Het Bureau voor Mededeelingrai in zake de Voedselvoor ening schryft De melkregeling die thans voor het komende winterhalfjaar is vastgesteld is gebaseerd op den gemiddelden productieprijs waarover men het in het voot aar 1917 met de verschillende producentgroepen eens was geworden Die jaarprijs bedraagt 12 et per liter voor de eerste melkzdne d i de consumpüemelk Noord HoUani ilImd Holland en Utrecht en 12 et voor de 2e melkKÖne het overige deel des lands Aangezien de productie in zomer en winter zich in het gemeen veriioudt als 2 1 komt aldus tegenover een zomerpr js van 11 et reap 11 et een winterprija te staan van 14 et resp 14 et De maximum produetiepr s ia dan nu ook met 3 et veriioogd en op 14 M resp 14 et gebracht Naar evenredigheid zou daardoor ook de maximumcottBumptieprÜs met 3 cent moeten stijgen Door evenwel den beslag d w z het bedrag dat Rijk en Gemeente samen op den melkpr s toeleggen met eencent te verhoogen behoeft de maximumconsumptieprQs niet faooger dan 16 et te worden Het publiek zal dus in geen geval meer dan 15 et per liter te betalen hebben voor de volle rauwe melk Evenredig met dezen prüs is die voor gesteriliseerde melk op 19 en die voor gepasteuriseerde melk op 18 et gebracht Het verschil tuaachen dezen prijs en dien n de rauwe melk wordt gemotiveerd door de meerdere moeite aan deze melksoortes besteed en door de ftesschenbreuk In afKryUng van de zomerregeling zat nu ook voor kame en taptemelk een bijslag worden gegeven die echter 1 et lager zal z n dan die voor volle melk Het zal dus mogelijk z n dat in sommige gemeenten waar de bijslag voor volle melk niet boven 1 et komt geen bijslag zal worden gegeven voor kame eo taptemelk In geen geval zal echter voor kame en taptemelk meer van den consument worden gevraagd dan den idianB op 7 cent bepaalden maximumprijs Door dien prije zal het gebruik van karne en taptemcdk allicht toenemen waardoor meer volle melk beachikbaar zal kunnen komea voor boter en kaasproductie Dit is van belang wijl in het algemeen de melkproductie in den komenden winter wel zal achteruitgaan en daarmede uit den aard der zaak ook da productie van boter en kaas Een belangrijke vraag voor de consumentmx is of het melkgebruik vrif zal blijven Dit ia met het oog op de verminderde productie niet mogelijk Daarom is men uitgegaan van 6en rantsoen van 0 3 L per persoon en per dag als normaal gebruik Een rantfloeneering voor het geheele land echter zou tot buitengewoon groote moeiiykiieden leiden Daarvan is dus afgezien wat te gereede kon geschieden omdat in vele streken des lands het vertruik van melk die voor een bijslag in aanmerking zou komen slechts gerihg is Gerantsoeneerd worden daarom alleen die gemeenten waar een tekort aan melk is en die dus regeeringsmelk aanvragen Stel een gemeente van 100 000 inwoners die uit den omtrek geregeld 20 000 L per dag krijgt aangevoerd Volgens het rantsoen van 0 3 L per dag en per hoofd heeft zU dan recht op 80 000 L per dag Zy xal dus niet meer dan 10 000 L per dag bijgeleverd kiinnen krügen Mochten de omatandiffheden zich in den loop van den vrinter wüzigen dan zal bij sterk achteruitgaande productie het rantsoen wellicht verlaagd moeten worden Tot zoover het belang der consumenten bij deze i geling Wat de n elkhandelaren betreft voor hen Is met het oog op de stijgende exploitatiekosten en dfen te verwachten minderen omzet de wiïistmarge met cent verruimd terwül mrifcveehouders tevens slijters voor het bezorgen der meUc rechtstreeks van de boerderij aan de verbruikers cent per L zullen kunnen berekenen Een en ander natuuriyk zóó dat voor de verbruikers de prijs van 15 cent nooit wordt overschreden Deze regi n aal gelden voor het tijdvak VMi 15 October a s tot nadere aankondigang Winkdlers in margarine fen OOniUlfcbJe uit dö Roöendalnwche gecorablneerdtt WinklelfertfveipeendglnejeaB in vleeaiohwaren m zuivelprodluoteii had gla ren een oon renAie met die N O T teneinde da nwgelijkheidl te boB jreten ora voor de wdnkelieir eem grooter hooveelheïd mergBrine beeKedkbaar te etelUen Het reeUjtaat wa dat dte N O T die oezegging niet geivm kon touci j die toeatenden ztcfli wijdgiea Het quantum margarine dat om de 14 dagm aan de wbikelSenst veratnetot wondt ia bepetend op den iMüeia van wat de wlnktdier in de eorate 6 nwandlen van lïll7 betrok Wil mm grooter hoevoelhBidl cllan moet men een of andere zaak ovemeraen of ooobenten aankoopen Dit ia óofater aledhts nnoejelijk voor den inandeel aterkeiB winr kejier dooh zij die over gieien voldoende g dc ij t e nitüddUeni beedi kien kunnien zijn op bet hun toegieeie g dei quoidium aan De N O T laakte oofe ae r bet ver koopen door winkeliexa aan bakker of voor m kidkietrieede doefteinden Zij iB da mielenii toegedaan dat vooral met liet 00 op den boperktcn voorraad grondh atoffen nargarine alleen mag göbniilrt worden vWor partdoulieren Met gewijlzigdlei toestanden van den winkeüer ook aJ zouden dleoe een grooter onwet iaa gevolge hebben kon geen ree kenii gebonden worden daar de voorraad ulks nJiet toelaat Ze raniS en ieriii gi door den wintoölieir BOhlte zy een zeer goed midicijel txa tfit een erli verdaeUng te gleraken en ook om da fraudulemze opkooperij teglen te Verroer te water Alle motorvaartuigen te Katw k aan Zee zijn door de regeering opgevorderd en naar het Noorden van ons land vertroldEen om vracht voor de regeering te varen Aardappelen in brood Volgens faet N v h Noorden z jn zeer geslaagde proeven genomen met een nieuwe bewerkingswiJze in de aardappelmeelfabricage nurdoor de grondstoffen van brood met een waardevol product zullen worden aangevuld Cokes tot verminderden priJs In deo ïenKienteraed van HarUngenls beelDten om in het tijdvak van 1 Ootober 191 tot en met 81 Maart 191B ookee tegen verminderden pri beacblkbaar te tellen en we 10 Bh tegiën diftb prijs vnn fl por H L grof eo f 1 10 petóopt Hiervoor komen Jni aannverklUig gieBlnneo ai t kiiniJeren malko bmedlan f 1500 in den H O 4JDi aooiigieHlaieen en gjesiiuiea zonder kinderen welke beneden 1 1250 zijn aangteiBlagien Eieren De minister van landbouw heeft bei aald lo dat voor iedere hoeveelheid van 100 volversche klpeieren waarvoor consent tot uitvoer wordt afgegeven voor de dagen 7 October tot en met 13 Octoiwr een hoeveelheid van 60 zestig volversche kipeiereo beschikbaar moet wonlen gestold 2o dat andere eiersoorten niet beeehik baar behoeven te worden gesteld vOor binnenlandadi verbruik 3o dat een deel van de beachikbaar te stellen eieren bestemd voor distributie door de goneentebesturen zoomede een ander deel EMistemd om te worden geconsez veerd moeten worden geleverd tegen een prils van ƒ 10 60 per 100 stuks Hei zeeprantsoen DoOT dm radnlster van Ijaadbottw ena is aan dta burgieneeistera mèegedeeldi dat Ji et iogiang van 9 deaer het van rijkswe o tö veratneidoen rantsoan aachte zeep zal bednagen 0 4 KjG per hoofd ea per VentrdcUng van rogge De mtaiater vmi Landbouw en heeft bepaald dat in zijne besohlkikiog van 5 Soptamlber 19i 7 moet wordlen gialewm onder A 3 voor 100 K G R bon wordt veratneit 74 K G roffiia Daae bejiaUngi treedt in werkiagi met inean van lö Oowfeer 1917 met dien voretande dat zjj voor het eerst van toepaaaiög aail Bijn op da bons der broodkaarten gienkerkt 39e waak Witte kool en tden Van dia witte kool die voor export geveild wordl moet 60 pOt overland en 40 pet overa ee geivelld wooidlen DatziedfdSe geddt ook vow uKHdiot Het uiteehot van witte kool ma voor gieen noogertïL prije verfcooht worden dan den döarvoor dooi he t Centraal Bureau voor do Veilingen vaatgieetaldan pri Van dlB voor eaport govedkil wordende uien moet 75 pÜt voor overland en 25 pC voor ovea ee bestemd worden Van alle partijen die aangevoerd worden moet 35 pOt in bet MnnaUand bliiiven en uugi dufl 75 pCt worden uitBavooid Dit geldt voor alle aoortan uien zoowel sjalotten giale nep ot WfOike aoort ook Voor eUte hoevealhedd van 100 K G uten wesiTVOor ooa ent wordt aangevraagd moperten de eotporteurö beechdkbaar Stellen voor binneralamdBoh verbruik 80 K iG priapai betwaa rbare ongestaairie zaaluian De levering gieechiedt franco aan de daarvoor aangewezen plaateen Verder nloeten zij nog beswhiUobaar houden in aigaa bewaflrplaaWes 30 K G Frieatdie df BralMdaohe knolrapen voor kutév levering Voor da uien krijgea zij y voor raipen V j oant per K G vergloöd Vmi alle geveéldte uien dusi zoorweidevoor de dfiatributio aid voor Jaferiekeneo het buiitenjand bestemde hoeveeJbadlen moet door do velUngiBbeaturen 30 pCt van de opbrengiet wordien Jiigieiiouden ten bateder voedöal voonieningi van bet blnneorland DöBO bepaling beeft larugwerkondekraidht en geldt reedbi voor de etadert 4 October geveSldle partijen Hlbld Dt S hee ira rt en d Oorlog De Delfland Na eem rt a van bijna negieo nlaanden is het atoomHdiip Delllacd van den Koninklijken Hollaudbchen Uc é weer fn AnwtOTdam teruggekeerd me ean volle lading maicei welke geoonaigtueerdi id aan Door vertiobUlende omMandl hediBn duurde de redfi vant dit stoomaicdiirp soo lang Op 22 JanuBri van dit jaar vertrok het uit Ajtuaterdlam naar Dartmouth om aldbar een lading koiem In te nemen voor de KaïftpverdSiaciie Lilanden Eerst na dri maaöKten te hebben gewacht kreeg het aohip de la dïng In Na lOffiSng In St Vinee it ging liet naar Bueno Aire om een lading maïö In te scbepen Op de terugrede zou in St Vinoent gebunJcerd worden docli bloede daartoe gpm gielegenheid te benbaan viraardoor het adiip gienooifeaakt v m een haven aan de westkust van AMiw aan te loopen Oolc daar ging met bet inladen der kc ecnlgie tijd gemoeid en moaot vierder langÉ een groWen omweg door da Nowdlrfijk © route AaoOterdami bereikt wondeoi Het Hambargsche prysgencht Volgenfl een WolÖ tedegTam uit Hamburg beeft het HamlHirgglclie prijageretdil een giedleieAtelijik vonnJ gefwezim Inajakehet NedartandBicfce Batavker VI Voor d lo beelag genomen gioeHamipen wor öohadevargoedlng toegeMaao De sohaarBchte aan vaitc brandstoffen en noodmaatregelen De kolen uit Dolfschland Men achr ft aan het Hbl Eén der voorwaarden hij het afsluiten van den koop van Duitsche steenkolen bedongen ia dat het vervoer van Engelsche steenkolen ongehinderd zal kunnen plaats grijpen De schepen zullen op een bijzondere wijze gemeijct zyn terwyi een schip van bijzonder type waarschynlök een raderboot ze zal convoyeeren Van een en ander moet reeds telegrafisch aan de Duitsche duiktMotcommandanten kennis z Jn gegeven De prijs der Duitsche steenkolen zal ƒ 4fi per ton zijn terwijl voor elke ƒ 45 aldus betaald tevens 55 credibt moet worden verleend Het totaal verleende crediet zal echter de 9 millioen gulden per maand met 1 mogen overschreden Hiervan wordt een deel verstrekt door de steenkoolconsumenten een deel door de Export Centrale Verder zijn nog verschillende voordeden betrekking hebbende op de levering van staal en enkele andere grondstoJïen bedongen De Haagsche correspondent van de Frankf Ztg meldt De steenkolenovereenkomst tusschen Duitsohland en Nederland is nu eindelijk tot stand gekomen en wel ziJn de Duitsche eischen ten aanzien van den kolenprys en de credieten aangenomen Nederland krügt maandelijks 250 000 ton kolen van Duitsohland en kan de dan nog ontbrekende kolen zich in Engeland verschaffen De Nederlandsche schepen die de kolen van Engeland halen sullen door de Duitsche duikbooten ontzien worden Echter zullen de Nederlandsche schepen in ballast naar Engeland varen Duitschland staat verder den uitvoer toe van staal en ijzer naar Nederland voor zoover die beide artikelen voor den scheepsbouw en talrijke takken van industrie bealiat noodzakelijk zijn Het is tfi betreuren i dat de onderhimdelingen die reeds sedert 4 Juli duurden zoo lang sleepende zijn geblev n en dat met name de verklaring van minister Treub in de Kamer dat zoolang hiJ minister was hoogere credieten niet zouden worden gegeven de onderhandelingen in uitorst gevaar brachten Door deze houding werden de kolenleveringen naar Nederland in de laatste we ken zeer bemoeilijkt en biJ het bovendien al reeds zoo buitengewone ernstige gebrek aan kolen in Nederland is dit uitvallen van aanvoer zeer bedenkelijk te noemen De correspondent merkt nog op dat öians aan een uiterst pijnlijken toestand veroorzaakt door de houding van minister Treub een einde is gekomen Beperkt Spoorwegverkeer Met ingang van 10 dezer zal de beperking van den loop der goederentreinen op de Nederlandsche spoorwegen worden opgeheven In verband met de beperkte plaatsruimte in de treinen zullen voorloopig geen honden meer in de coupe s worden toegelaten StoombootdJensten hervat Met Ingang va Mnedhg 9 Ootober Is do gcregie de dlenet der HaivenfltoombootdSeneten op Nte wendömi en StshellingwoudiB fln die vaart van Amaterdami op NiouwendSep die wegienB koJe gebrek gestaakt waren hervat OE AfBNaDE BËKIOBTKN Plotselinge dood op het voetbalveld Op het voatbalveid aan den Bergwtg t Ztdat zakte Zondlag een der apelere tfé i9 arig J Krootó van puilen o©neklajpe in eJltaar nadat h evm te voren den ba l nog bad weggleoohopt Naar d beetuterpten overge4 raicli h biefe n reeds poedSgi die levensgeesten te zija getwekw Da ODitboden geneesheer db lith de Jeuda oonatateerda den dtood door hartverlamming iPiuWiefe en sptJerHl waren natuuriijkeeer ondier den indruk U D Margarinegebnük Het geb uik van margarine ia naar uit Londten gameid wordt in Engeland zoo toegenomen dat da vraag dbie maal grooter ia dan het aanbod ür worden nu staippcn giedaan om de produotie van miargariue zoodanig op Ie voeren dat de noodsatoedijdieid om iingelsicihe eoiieep rulnite te gebruiken voor bet ebden van ruw materiaal naar Nederland Voor mengiatrine pcroduodei ai to air kan worden voaricouïeui Gestrand De flid iet T Zaterdagwdit to op den Razenden Bol bij Nleuwediep de stolen logger Anna IJni 301 EtoMpper C SehSiap gestrand Nadat van den vuurtoren te Kijtduln wae graneld dat noodslednen werden waargienomen ventnokken de reddEnglboot en de reddla gfvlet gesleeipC door een tweetal k od9lbooten naar buiten Ndebtegenetaande het slpBohte weer gelukte het miet denred dlngvlet onder Ashlpper Boiilee alle zes opvarenden van boord ta halen Zij werden daiLrop door da lood oot overgenO men en te Nieuwedlieip aangebracht sleepboot AfsStatent bloe in de nabijheid van den loggier om aoo mngelijjk hrt echip vlot te brengen De Katwijk 57 die bij Nlieuwedfep strandde is gelielali verloren Alteen een paar dton jjeti maat steliien nog bolven water uit Afapoeliag van Scbl momiikoog Voor eenige jaren kochten eenige heeren uit Groningen te Schiermonnikoog een stuk bouwterrein aan het noorderatrand ZÜ legden een straatweg en twee villa s werden op de noordwestpunt op de duinen gebouwd Door de stroomverandering ia de laatste twee jaren juist deze noordwesthoek sterk afgenomen vooral met hoog getij de eenige honderd meters lange stnmdboule vard is totaal weggeslagen op plaatsen meer dan 80 k 40 meter breed van het vaste duin De 2 villa s liepen ook hoog gevaar zoodat de eene eigenaar de heer A Onnes uit Groningen besloot het gebouw op veiliger plaats te herbouwen Met dien herbouw ds men begonnen Doch de andere villa van dr Verdam ui t Sneék staat thans aan den afgrond hedenavond was er geen halve meter vnat duin meer voor het huis hetwelk wel 80 40 meter voor zich bad Gaat het zoo door met het ruwe weer uit het noordwesten dan stort weldra de villa met lijn inboedel op het strand Oogst in beslag genomen In Elabout is Woensdag door de rijkspolitie de gefaeele oogst van den landbouwer P in beslag genomen omdat er bij hem gemalen oude tarwe gevonden was Thans is nog bij zes andere landbouwers aldaar den geheelen oogstvoorraad in beslag genomen Een brutale inbraak Gi teriuidi ontdekte een spoorwegwayhtcr aan den Driebui aerweg te Velgen dat de builiendeur van de In de nabijheid gelegeib vÜJai Ktimlmidai geforceerd wasHij waanAibuwde de poMe die een ondenooeli ging in telliGiQ In de kamersi vond mmi alle overhoop gieliaAld Kasten opctL tiroken laden lee pgeschud en op veraohilleadle tafel lagen groote pOldiieu gereed om mede te nemen in deze pakken waren de gestolen koetbaArbedeu geèorgen Oud en nieuw zUverwetlt amMek koper gouden en zUvereu medalllee enei enz Ook etondm gereed fle isohen wijn oognao en obam InmAddela wael ook de In peoteur vao poï tie de heer Scbreuder van IJmulden gearri eerd en wemd het ondlS rsio in d villa vooxtgezet naar die dadeira In een aigelegon slae pkamar vond men in ddOpe rust een jonge man en een jonge vroftiw dl © terstond gaarrealteeTd werden De jonge men L G J K geboren te Heidl r en woonaobtig te Alkmaar do jO nge vrouw juffrouw G uit MedtembUk Zij badiden elkaar toevallig ontmoet en waren op root ultgieiganni Na ingebroken te hebben in bet nertonkamp Bergen waar zij in koofdzoak eetwaren baddien gekaapt hebben zij een bezoek gebracibt aan een ledig staande villai te Effaaaé waar zij voJgene hun zieggeni ndete van ban gading v idon Zij legden een volleddge beéDetatenis al van de inibraiak ia de vüto Krim da en dat zij bet voornemen baddien de ingepakte kostibaBrbeden mede te nemen Vooral hnddbn 2 eumeo wat wielen uit rusten Ze zijn than opgesloten in het politiebureau te IJmniden Meel in beslag genomen Bij diverse banketbalckerei te Hüyersum zijn baailtjce meel in beslag genomen Het meel zal mi over alle bank bakkenf verdeeld worden Voor ben bij wie de inbeallaiginetnlDg pdaato had ia dit een tegenval ler waar zij door zuinig te zijn er op gerekend hedi mCt 8t NioOlaas wat roya im bun meel te zitten f en aanklacht traen llat mVoUc Tegien de redWotio van Het VoJk was deaer dagen dtoor de boeren Vogel voorzitter van de kjoèe n a d0eling van Eigen Huip kolonel b d Obreclitetraat 194 en Overboelcih bö9tuure4id van l lgen Huiip Henaii6ia atraat 1 bedden te Tr venbaige bij desu ofKder vara justitie een klaoht Ingiedtieaid wegens jhet in dat blad opnemen van een artflloel verraeldeode dat ten huize van gemoaaide heeren werdten bezorgd bcdaogrijke boeveelbeden anthraCiet Thana wordt medegedeehÜ détdieiBrandetoffenoommieiste door bareo controleur op verzoek van genioeuildle heeren te bunn i huiae een deugdelijk onderzoek heeft lakten InatellieB naar den voorraad brand BteÖen en diat daarbij in het peroeeJ bewoond door den heer J H H Vogel aaniweizag werd bevonden pl m 3 H L anitliraxaet pljnï 1 H L parelcokeff naar sciiattÉng 26 aanmaekitrurven en pl m 100 blokken Jiouit en ii het peroeel beiwo md dooi den beer A Overbofloh pljn 2 H L entbreciet L koken 1 I rwten of ca puci Qe r die andiers uren lamg moeten koken moeten als volgt behandeid wordm Den dag vöitr meb ze eet giet men er het aerdaippelenwater niet kokend maar zeer warm op Daar in laait men ao dan dien geheelen nacht iüx D Dttn volgenden dag wordien ze mei koud water opgetset Ze zijn dan binnen een uur gaar Ook oudle boonen Een arrestatie met tragisch gevi g De politie te Woensel bij Eindhoven was een inbreker op het spoor en deed een onderzoek te Tongeren waar weer ingebroken waa Terwijl dit onderzoek plaats had brak de gezochte in te Acht en stal daar ƒ 50 Hij ging n iar het kosthuis van zijn meisje en werd daar gearresteerd en gafouilleerd en onmiddeUijk in hechtenis gesteld Het meisje schrok daarvan zoo dat zij eenige uren na de arrestatie overleed BruinkoSen en btkwarilning In verfcand met de exploitatie van een bruinkolenveld te Heerlerheide door de Maatschappij Bergerode is een detachement gcniesoldaten bezig met aanleggen van een spoorlijn tusschen dat veld en het station Hoensbroek De met dit werk belaste manschappen werden te Heerlen bij particulieren ingekwartierd hetgeen aldaar onder de betrokken burgers groote ontstemming veroorzaakt Gevolg hiervan was dat bij de Vrijdag gehouden kwartierswisseling tientallen ingezetenen weigerden om aan het bevel tot het verieenen van inkwartiering gevolg te geven en de politie in deze Aak moest worden gemoeid Pomade erBatz I cn onderwijzere bel nidoU ia de klae het vereüe duifje strijlat zija vieertjea g ad Onderwijaeroai vraagt WaainaiM dpet bet dpa e dat wel P Geen antwoWmil Kom Janlije hiidt de aannW ei lng weet je bet niet Jtsat vermant alob en egt Met een bout We nee I Waamuen stt i t je moeder 9 moigenei jou baren dan glad Meft apuugl Hbèdi IngaaondttM ÜMlMlaAlinoan Koopt Uw Hoeden Petten Baretten bij OAREL KROPIHAM KLciwÊa a M aouoA Mi M r moa llMi 12 KMUMiBfABrUiQBei INlBICHTINGü N Wf LKt GJi VAAJl MAI ii OF HIN DhM KUNNj J VEROOftZAKbN BUlliG4 Mt E6a ii B en Wi HOUDlüftS van GOUDA Gelet op de eurtt 6 en 7 der Hinderwet Brengeni er algemeene keonisi dat op de Secretarie ter vleie zijpi gelegd de versoeken met bijUigen van l Oeibraedies H en F de Jong te Gouda om vergunning tot faet ultbredden hunner beataande Banketbakkerij gelegen te Gouda aan de Papenatreat No 3i boek KonlijD teen kadastraail bekjend in Sectie D no 1670 door vergrooting der lokaUtedt met bet aangrenzende perceel gelegen tei Goudoi aan de Komïjnsteeg No 1 kadbatraal beJkend Bectio D No rm 2 J 9 Exa te Gouda om veogunning tot bet opriditen eeuer tiigarenfabri ic aranax Drögeriji van Sigaren in het peroeel gelegen aan de Raam No 293 kadadliraal bekend Slaolie D No 2270 dat op Dbiddag dien 23 Ooiober 1917 des namMltogBi ten V t ure op het Kaadhui gelegienheld 1 om beewaren tiegeo de gevraagdJa vergunning Inta hpeaigea en dat gedlurende drie dagen vóór dieu éiag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen sohrifturen kan woidlen kennl genomtsn De aandaebt wordt er op geveetlgtf dat volgens de beialnBndla jurlsiprudectie nliet tot beroep geirechtl zijn zij die niet oveoneenkooiBltlg aatSiMi 7 der Hinderwet voor bet Geimieenteibeetuur oi eeo of meer zijner leden zijn ver dhemen ten fliaidie bupne betzwaren mondeling toe te Ucbten Gouda den d October 1917 a BungloniiBeeter ei i Wath voorn J VüÜN GAIvliJN Lo B De Secnetarla M VAN E fc R VEUlt Maximumprijzen aardappelen BUHGl iMA i 6Tl yB eo Wl rHOUDi HS van GOüPA Gelet op de oiroutlalre d d 6 Ootober 1917 no 20676 eidleeliog Crlstebaken bureau Volksivoêdiiig van den Miniater van Landbouw Nijverbeod en Handel brengen ter algemieene ketmlB dat tot nadere aankondSging zijn vastgesteld de nanrdgeÈdla motzfmmmpriJBen voixr a rdlBJppelien A Zendl en veenaardlBippelen EigenehemKrtf Groninger Kronen Boodiej Starslen daarmiede gelijt te stelleni soorten bij levierring aanhet publiek 5J oet perK G bij levering door groetafcr aan winkeliers uit gemeent jk distributie f 4 35 per 100 K G bij levering dcM r da gemeente aan groealerfll f3 95 per 100 K G B KlejHiardlapipedeia Borgerö of H genbefimerri en Indufiftriesi bij Weringaan bet pubKek 6J oentd per K G bij levering door groelsliersi aan winkeliers uU gemeentelijke distributie f 6 86 pei 100 K G bij levering door de Gemctento aangpoaéfterö f4 95 per 100 KjG Gouda den 9 October 1917 z Burgemeester en Weth voorn J VAN GALEN Lo B De Steoretardei M VAN DIER VBim Vervoer en aflevering calcium carbid BORlGEMIElIiSrrBR en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de droiilalre d d 5 October 19i7 no lOaoO aldBcUng OriaiBiz k€n bureau Nijverbeod van den Minister van Iiandbouw N erheld en Handlel brengen ter adgemeene teennia dat door vorengenoemden Minister naöeif ifi bepaald dat het veiHbod tot aflevering en vervoer van oaldum carbid slechte dan teepasHielijk iel op boerveelhedeki van minder dan 1 K G voor zooverre die aanwezig 4 In tv erftctatting Aue ltellen welke benrestigd zijn aan en dSemen ter verllcftvting van voerhiigen Gouda den 8 Odlober ISa BnirgeniieeeteT n Wettioudere voorn J VAN GALEN La B De StecreiHitBi M VA N DF R VnUR STADSNIBUWa GOUDA 9 Ootober 1917 De kaasvoordming bedrdgd Naar aanleiding van het antwoord van minister Posthuma op vragen van den heer Bomans merkt het bestuur der Kaasvereeniging volgens de Tel op dat voor het kaosbedriJf een nooritoeatand ia ingetreden die piet den dag ernstiger wordt De Kaasvereeniging betoogt reeds sedert eenigen tijd wekelijks dat er meer kaas moet worden aangekocht en wel voor het opleggen van de wintervoorraden De desbetreffende voorstellen werden echter steeds verworpen Het gevolg hiervan ia dat de beste kaas thans reeds geconsumeerd wordt en de wintervoorraden niet in geschikte kwaliteit kunnen worden gevormd waardoor de binnenlandsche voorziening in den a a winter ernstig bedreigd wordt Dit zou kunnen worden voorkomen door meerderen aankoop Ten behoeve van die wintervoorraden zou alleen in Noord on Zuid Holland reeds meer dan drie milUofn K G kaas kunnen worden aangekocht Vredesbede der Prot Kerken Zondagmorgen werd in de Luthersdiie Kerk bij den aanvang der godsdlenetoefenlng voorgetetziGSi het G ef t ui i g e n i ë der glezaimeiulijke Protestantsche Kerken in NeoÜelrland uitgaando tot Overheden en volken Zie KerloDlleuw en durna naar aanleddng daarvan die maente bepaald bij Albt lwm 8 voorbede van Sodomi en Gomonnai Gen tó Oeref iterk Ds G van Reenen alhier komt sis no 1 voor op het tweetal voor predikant b j de Ger Gem te Leiden OÜDBWATKR Deze week zullen voor de eerste maal de bons voor turf worden verzonden Op deze bons aiJn 100 lange f riesche turven verkrijgbaar Later zvkÏÏeü aanmaakturven worden beschikbaar gesteld De heer J M vöii Doomlnck Burgemeester dezer Gemeente heeft zitting genomen in het Comité tot oprichting eener H B S te Woerden De zoon van V Z alhier verwondde zijn arm bÜ het verrichten zijner werkzaamheden Hierdoor ontstond bloedvergiftiging zoodat hij geruimen t d geen werk zal kannen verriditen 4IS STAATS LOTERIJ Se KL Trekking vut Msudeg 8 October Nieten 17 24 138 169 176 187 341 275 296 828 360 3ti5 882 435 448 416 480 SOl 506 510 537 567 589 629 639 646 671 761 770 79 868 885 950 952 992 1030 1081 10 UT 1260 1296 1339 1388 lH7n 1434 1437 1463 14S 1 1504 1536 1661 1676 1517 16B1 1599 1682 1687 170ii 1706 1725 1733 1778 1802 ISBli IgBUWlM 1858 187Ü IW urn 1955 2Q0S 2O18 3026 2050 2064 2087 3104 3126 2216 2807 2287 ZtSti 2328 2848 2446 3509 3537 46 2686 2606 3623 2686 3677 26861 2686 2706 2741 2788 3809 3380 3883 2902 2906 3909 2924 29S0 S098 3061 3077 81S0 3131 S14S 3174 BISO 3201 3205 3216 3222 3257 3263 3800 3819 3333 3a l 3364 3381 3399 3408 9446 3474 8506 8514 3626 3636 3637 3650 3561 3676 3656 3678 36E 3734 8741 3742 3745 3763 3761 8772 877 3834 3884 3887 39Ü6 3922 3960 3993 4043 4061 4160 4167 4198 4239 4261 4363 4281 4294 4311 431 4316 4337 4344 4401 4403 4406 4446 4466 4479 4501 4590 4592 4604 4636 4666 4682 4708 4748 4772 4774 4781 4783 4806 4863 4860 4 62 4996 5046 6071 5104 6146 5157 5161 5343 6272 5277 i 6288 6347 644i5 5467 5495 6502 66afc 5674 5575 5699 5617 6663 5667 6686 6692 6718 6749 57160 6806 6873 6aS 6881 6915 6938 6042 606S 6067 6066 6108 6150 6153 6204 6256 6267 6273 6277 6348 6858 6370 6973 6428 6468 6466 6529 6649 65 2 6663 6669 6604 6892 6896 6897 C901 6908 6906 6829 7006 7018 7092 710i 7126 7146 716 7167 7273 7290 7291 7411 7441 7454 7471 7483 7526 7636 7666 7688 7666 7684 7686 769j 7699 7711 78 M 7804 7869 7897 7907 7932 Wf 8084 8106 8176 8204 821 8250 8268 8370 84 6 8466 8601 8528 8548 8608 8636 867 8724 8733 8762 8759 8781 8806 8813 8860 8869 8921 8974 8976 8989 9000 9083 9026 9081 9033 9064 9143 916 9171 9178 9204 9236 9264 9326 aS4 361 9866 9479 9626 9586 9639 9662 9626 9689 9640 9699 9709 9732 9776 9779 9817 9823 9866 9879 9S24 9961 10034 10048 10072 10120 10144 1 M76 10198 10260 10260 10273 10289 10338 10889 10343 108W 10369 10684 10447 1068O 10684 10662 10571 10690 10608 10631 10719 1J7 i 10804 10808 10616 10888 10890 1089410024 10948 10981 10894 11006 1104S 11121 11126 11168 11192 1120711283 11286 11821 11362 11379 1148111486 11609 11593 U61S 11651 11663 11155 11166 US12 118Ï7 1187811918 11940 11972 1MB6 12062 1206413010 13095 131S1 1M 12148 12167 12186 12241 12211 13296 12866 1236812408 1B412 12481 12484 12458 12647 1B583 12618 12626 13638 12666 1268812711 12758 12113 12810 12949 1394512969 18082 1S131 1312 18M3 18232 13241 1B293 18310 13837 13838 1337818381 1338 134X6 1342B 134SM 13426 13466 13482 13634 13537 13542 ir n 13670 13690 ISSW 13640 18701 1377213779 13886 19874 18877 13966 13961 13985 14006 140 9 14068 14063 14087 14093 14111 14163 14166 14171 14198 14204 14310 14290 14234 14263 14296 vette gra uUrverea 267 nuctiteffe kajvereiiv 80 wi p o U tomoMren 26 mkam 81 Uggai 1 Ixk FrIjKn Vette klo en Ie fcir I1 S6 3s kw I a0 8e kr 10 90 Oiwo MI 1 36 3e fl Oe 8e fa86 SUeieo la 11 36 2e 10 90 Se 0 86 Ketveno Ie 11 66 3e 11 16 3e ia90 Melkkoeien 1200 376 KtOmlm rlHi 346 Stierat 1110 770 P lkm IM110 Graakaivercn 136 76 VaHleoIlOO 176 WalupMldtal 400 476 SImIKpaaideu 190 166 NudWn kalveren 114 17 FolAalvnreii 116 32 Bl g 14 34 CaSp TalalmTWMaiflac Gmlila onutrekcB to Qsods GroentevelUng VeWnc van DfaMky 9 Oct Pnnkboeuen buUeoi 118 28 ld ld 3e soort f 4 IdL bimml 6 16 60 Stokboou lieeo W Uhu 111 14 Bivwye kool 16 75 7 76 Wkto kool 8 86 4 26 lUwdB kool 6 76 6 76 TomaIn 1 7 60 SeUeris 14 31 Bfduule 17 50 11 EnMt 13 90 3 60 per 100 K a Konlcoiioiera Kaanurkt BODEQiBAVIi N 9 OoUlier 1917 Aanvoer 68 pnrtijeiiv waairtndiËr ISnwlSli meilc 3916 Wika gawbAt 33710 KO Bandd gna 14340 14360 14446 14476 14488 14653 14682 14616 1462ti 14 64S 14676 14697 14723 147 7 14838 14800 14913 14942 14992 16094 15111 151M 15164 152 i 15228 16288 16333 163 16413 1541J 16487 15491 16483 16626 IjW 1 16614 16619 16632 16692 16696 16711 15864 16868 16878 15901 16831 169t8 16981 16984 16008 16084 16044 16082 16132 16216 16287 16367 16884 16896 16401 16421 164M IM 1M71 16544 16679 16600 16640 16063 16676 16690 10696 16705 16768 16788 16800 16a81 16866 16917 16930 16946 16966 17011 17041 17068 11106 17163 11194 17204 17215 17293 17266 17279 17286 17809 17349 17467 17481 17482 17504 17621 17545 17570 17681 17686 11712 17746 17776 11779 17801 17889 11900 17927 11970 17976 18040 18041 18061 18071 18086 18092 1801 18263 18834 18847 18369 18391 18896 18619 18698 18670 18703 187 18806 18831 13880 IHoM 18889 19020 19039 19044 19068 19086 19109 19112 19116 19188 19173 1922S 19247 19276 19391 19398 19925 19826 J5342 19860 19473 19476 19607 19612 19660 19688 19694 19689 19709 19729 19763 19178 19783 19807 19818 19861 19884 19921 19911 19960 19866 19998 20036 20048 30054 30066 30089 20134 20131 30140 20141 2014 20160 20177 20192 20394 20080 30848 20348 39868 20422 20506 20506 20612 20533 20678 20982 20692 20860 20666 30107 20726 20735 20187 20176 20716 206 20902 20944 20969 20 96 8086 8180 6e KI Trekking Tu DluiUl Octaber LAATSTB BEUOBTBN ƒ 15 000 No 12652 ƒ 1000 Nrs 10844 18566 Weit fnnt LONnt N VI D 0 d Kl Hedtnowrgiea had een Misval over breed rent plaols bij Ypercm op dieii Unlcervteujp In aom uitiDe n st onze bondIgieaootcD Op alle ptiatea staagde de aauval en wordleringea wecdeu glennakt Geen bnnkerkolen voor de Nieuw Amsterdam KI W YOHK Be oarr alpoad U vu dai AjeeodladKd Pree0 dte n ede dht de liegecrJn weigjerde bui A eQrkoJ a te ieve ren eau de Nieuiw AmBterdaoD omdat de N edlerlaiidbdie KegeGsio l niel de wnnke nng w gjeiveii dot het Aïhip ooar de Vereenigdle Staten zal temg iaereik aai de boi kig van de iadbig voOT bet BeUe Comité De oorreapondeat veraeaot 000 dat door de AitierUutoiMJclie Begeeriog bealAg zal wiordën gKilfigd op de huttollMb bunkerkolcn van do gcdiëele vio 4 van Nederlai dodie oohepen die in de tMwenvaai NeW York Vfgm teu Ij Nederlaial er in yxra toeeftetolneni kidtogviL voor de Ver atoteD te vervKKreo ƒ 400 Nra 4021 4615 16031 18108 1 ƒ 200 Nis 6988 8849 9678 19606 20498 20619 ƒ 100 NU 2360 7149 8086 8106 8879 Telegrafiseli Weerbericlit HoogMe boraneteietand 749 S te Her nasaodl LaagMi bann Elte r Buld 733 6 te Oro Venradhtfne lot den volffeaden dofi Matige tot kraohUge ttjdeUjk atormatllitige wóDd uit Weotelijke ilcbtinffeo betrokkan tot zwaar bewollBt regenbaten eelMe t D era4uur BUBOEBLUEB STAND GOUDA GEBOBEN 6 Oct Wytaand z v C vou der Ijaan en J Kuumstnu Joliaiiiia aam dLr J Skuel en J Wolver Ai hï Hendrlkutf a v J Rija bart en E Loule 7 JoJMUfeca o v O van Ei c en S Bakker OVERLEDEN 7 Ooi Cothasiw Mookiqg wed van Q Vulto 81 j Johanna A VBO Selten 31 mud B Johanna U BeLtxr pH met M van Wehxxto 69 J 9087 16174 18710 19286 Priiien ui ƒ 70 26 264 869 418 668 678 696 772 798 1009 1160 1204 1366 1416 1687 1601 1787 2139 2117 2177 2228 2246 2314 2440 2666 2708 2804 2943 8120 3261 3106 3866 8869 3981 8932 8960 4037 1120 1231 1864 1805 4808 4402 4436 1682 1633 4703 4798 4813 4380 4887 4938 1964 4969 6331 6685 6666 6686 6608 6671 6726 6012 6166 6294 6344 6644 6662 67 6726 6729 6789 6710 6971 7167 1261 7683 7646 7790 7818 1921 7936 7967 7974 8182 8177 8237 8271 8300 8672 8668 8684 8823 8836 8874 8966 9083 930O 9360 9623 9678 9768 978 9876 9963 9968 10033 10281 10631 10110 10801 10831 10842 10860 10892 10906 10911 10941 10973 10888 10996 11066 11082 11127 11180 11278 11282 11308 11308 11369 11488 11685 11653 11768 11786 11844 11866 11967 12016 12061 12067 12072 12267 12288 12469 12460 12806 12869 12870 12961 13060 13013 13216 13259 18846 13422 13469 13488 13611 13620 13106 13860 18981 18982 14066 14146 14162 14307 149S0 14462 14661 14666 14668 14740 14811 14901 14996 15110 16134 16286 16288 16386 16438 16441 16526 16682 16898 16916 16968 16986 16001 16034 16052 16072 16224 16809 16363 16429 16433 16447 16611 16618 16684 16732 16948 16977 17084 17066 17091 17286 17822 17366 17443 17464 17497 17638 17766 17784 17799 17866 18069 18210 18218 18696 18621 1S668 18866 18957 18969 18971 19086 19069 19069 19102 19i61 19197 19202 19370 18114 19629 19 560 19626 19627 19726 19767 198 11 19876 19902 19986 20128 20173 20216 20249 20411 20417 20190 20497 20619 20680 20603 20694 20706 20119 20722 20778 6787 8000 12916 14692 LANDBOUW Mazimnmprijzen ven voederbieten enz Advertentiën De nuni ter van Landbouw enz gezien züne beschikking van 27 Sept 1917 boudende vaststelling van maximamprüzen en verbod van vervoer en aflevering van voederbieten mangelwortelen koolrapen Icnollett peen en suikei bieten lieeft bepaald dat de maximuniprüzen bedoeld in sub 1 van voornoemde beseliikking niet gelden voor partijen peen Iroolmpen en knolfen bestemd voor distributie voor mensclieiijk voedsel en san te koopen door de met machtiging van de Kijkscommissie van Toezicht op de Vereeniging Groenten Centrale Heden overleed plotKllof sadU en kalm onie geliefde Miin Veder Behuwd en Grootvedeft Johannes ¥ an Leeuwen in den oudardom vaa ruim 6 i jsfoo ftitaIndU Weo 1 V LEEÜWEN DlOKI Gcié A VAN LEEUWEN M VAN LEEUWBN DB QOOOT ca Klad UtlrKtl H T LEEUWEN N V LEEUWEN Haattrecbl 9 Oct 1917 2435 21 Als instellingen bewijzen kunnen afgeven voor het vervoer van de artikelen genoemd sub I dier beschikking worden aangewezen de door den minister ingestelde veevoederbureaux en de N V Bieten inkoop en toe wijzingsaflsociatie Bieta voor zoover de producten bestemd zijn voor veevosder de Rijkscommissie van Toezicht op de Vereeniging GroentenCentrale zoover zfi bestemd zün voor distributie als menschel k voedsel MarMbariohton Rottentamidia Veemarkt Dlnedals 9 CXslotm 1917 Aimvoer 9i paarden 3 veuka 857 atagtre pundlwef 726 vette runden 646 Aanvulling Brandstoftgn STOOKT HOUT Oekloofd Elkonhout wr SO K B f Goxaaad Elkonhout in Mokkm ran 15 M wr 50 K a f 3 as Alias Iranoo huls hisr 3434 40 Bg groote partgen tegelgk of bij wagon lavering bduigi ke redncUc K toor S AVEN26 JQH DESSING COa