Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1917

n I h an A ft d n m h J poelin met Odol wordt in den geheelen mond ene ver klikkende Michheid renpreld Hoedt II wooF namaak I Odol la alleen dan echt wanneer het Terkocht wordt la flaconi all hier afjjebeeld Priit kUiM ltac n 60 et gnati fiêetm ilMrtikni mmx munJn 2J 7 lts GEVRAAGD door de WailÉneeDSGli Cognnt Officieel orfaan d WaddiniTeeoiclu PenTei eol iii en meelt eleieo ireekblid Ie Weddiaiveen een geschild persoon on reclame te nuken tot het doen plMUen van advertendSn daarin ea om met balanfbebbenden contracten af te sluiten voor doorloofwade advertentiëo 2437 20 Adru Noordkadt 104 U Waddlnxvasn lÈlpr TB KOOP AANGEBODEN een royaal foed onderhouden Heerenhuis met tufn Op eenteo tend centrum der ttid tfelefen BrieTeD osder no 2429 Bureau Goudsche Courant Markt 31 15 Als uw wangen bleek worden Ali gij merkt dat uwe llchaamikrachten afnemen All gij begint te vermageren All gtj laat hebt van duiBeliogon All hoofdpijn u nu en dan plaagt All gij onruitig ilaapt All gij isft hebt van hartkloppingen All gij morgeni vermoeid wakker wordt AU gij luizingen hebt in hoofd eo ooren AU gij pijn in rug en lendenen hebt AU de levenslust u ontbreekt All gij u afgemat gevoelt AU gij zenuwachtig lijt dan is het tijd om genexing te zoeken Want al de boveogeaoemde veraehijnielen wQien er op dat uw lichaam vcnwakt is en uw aenuwen ovenpannen xijn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om veriterkt te worden Door tijdig in te grijpen en een goed bloed lichaam en lenuwveriterkend middel te gebruiken kunnen eroitlge ziekten voorkon n worden en kunnen volkomen gewondheid kracht en leventluit weer uw deel worden Wacht daarom niet maar begin dadelijk genesing te aoekea die gij be iliat lult vinden door het gebruik vnn Mijnhardt s Levetogen i Bij bel ebru k hiervan kunt fi M uecel Teraekerd iln In bnnen Tan 90 tl l $ f4 25 ft 2S VerkrljlbaarbijApollukanenDroilaten 2291 94 Te Gouda Anton Coi i Wlidalc 39 1 Sokooahoren K N v Zeuen Boakoop Wed I Spruit i F Verkade Waddlaxraan A T d Heide Moordreekt J i Gennep Stolwük B Naliijl De debatten in den Ouitsolien Rijlisdag De sociaal democratische groepen lieeren zich tegen den Rijiislianseiier Het nieuwe kabinet in Rusland Peru s breuk met Duitschland Aan de fronten Uitingen in de Duitsohe pers ONS OVKBHCHT Pas herft de EükskaiiBeUer in de Hoofdcotmnissie van den RUIisdaff bet gevaar van een crisis besworen of in de RUluidagïittin van Dinsdag heeft de Minister van Marine Von Capelie opnieuw een incident geschapen dat zeer ernstige gevolgen hebben kftn Blijkbaar om den onafbankel k sociaaldemocraten onmogelijk te maken heeft Von Capene in deze Ryksdagïitting de emstiffo beschuldiging geuit dat de leiders dier party de aanhitsers waren van 9roerig vertoon op de Duitache vloot 3et is helaas een treurig feit zoo sprak Von Capelie dat de Russische revolutie ook eenige menschen aan boord van onze vloot het hoofd op hoi bracht en revolutionaire ideeën bü hen kweekte De waanzinnige plannen van deze enkele lieden strekten om op alle schepen vertrouwensmannen te werven om de geheele bemanning van de vloot tot het weigeren van gehoorzaamheid te brengen om eventueel door toepassing van geweld de vloot te verlammen en den vrede af te dwingen Het staat b opgwiaakte acten vast dat de voornaamste agitator hier ia den Ryksdag in de groepakamer der onafhankeHjke Bociaaldevnocratisdie part den afgevaardigden Dittroann Haase en Vogöierr zyn plannen heeft voorgedragen en steun heeft gevonden De afgevaenligden hebben op het gevaariyke van dit optreden gewezen en tot groote roonichtigtheid aangemaand n aar hun vollen steun door de overhandiging van agitatiemateriaal ter opzweeping van de vloot toegezegd Tegenover dezen toestand was het mtfn eerste plicht het binnendringen van het beloofde agitatiemateriaal onmogelyk te maken Ik verzocht daarom de betrokken com mandoautoriteiten de verspreiding van dit materiaal met alle middelen te beletten Omtrent de verdere gebeurtenissen op de vl ot kan ik mg hier niet uitlaten Eenige eeren plichtvergeten lieden hrf ben zich ernstig misdragen en zyn aan verdiende straffen onderworpen Niettemin wil ik hier v n de open tribune af zeggen dat de geruchten die in omloop zyn en natuurlijk ook maar verklikt werden mateloos overdreven z in De slagvaardigheid van de vloot is geen oogenblik bedreigd geweest Zoo moet het ook blijven Dit is een beschuldiging van niet min Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten SpiMels Schilderyen TheeUfels Buffetten Styiameublemen ten In leer en peluch BoekenIkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz allea spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vaoaf f 17 50 Styikast f20 StQItafd f 9 60 Spiegels f 5 0 f 7 50 enz I UBnUTM InnbiiliutllitUiif I jlBll Ro HeiHiwm Abonneert U op let Steooyrafiscl Verslag Tiui het Verhandelde in den gemeenteraad wan Qouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende stnkken de besohikkinf en daarop en de stenografisch opgenomen discnssies alles bijeen in boekfonnaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonni s op dit blad f OJS per kwartaal bg vooruitbetaling voor niet abonné s f 0 50 per kwartaal bg voornitbetaling BV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 OOUDA Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ZTaaimaclimes want SINGER Naaimachines zijn een Eerste KIaa Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle buishoiidelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINGEB NAABaOSINES kunt U krijgen In al ome winkels DE MM AAW mm ÏÏITHMGBORD KAN KENNEN SINGEl Maatechappfj Dep6ts alom 50ÜDA Kl eiweg 5 Verkrijlbaar bij Haa U J C BOUCHER Dea Drie Balansen w o der Nederlandielie Baak Ikeoreliach loatelicbt en voomien vu quinleaMna van h t Boekbouden 2 50 Sckela t b boekkoudea r 1 50 Beide door 1 C TER BRUGGEN Leereer Boekhouden 1016 II W SÏIJNIS HAA STRE CHT MAaAZIJN VAN LJ zer waren Keukengferei Kijwielen en onderdeelen Landboawgereedschappeo en Werktuig en Dieustaanbiediogen hebben ia de GFoudsche Courant toMla tmceeê g Dete idTertutUii kostu sImIiI kt TooraUkDialIng 1 5 regels f 0 2 voor elke regel meer 6 oenta Opffaaf uit8 tIi pr d aan het Bnrean 36 K E ningdn Misabeth hem later vroeg hoe bij heC had dkirvan wagm zetfde bij Wat sou eau dkupper man ni t TSxk wetf fa die eËTstc kerkhiolw dat wij do g ohledleudd van WiflUe Annstnwg ventuunieD manr Dwum mewéMx bebten In laiö hek gn ote a deel van den tar n Tgebroken Adverteert in dit Blad A O Ea THD A 21 Oct 8 uiir Booieteil njeeludab Thatttt OonoonUa Too 5 Nov 2 uur Gabouw Bouw en Woofci toez4oht ondiereluidlMMimi sele Armoi Beleefd vermkn w goivgaU t U mededeeling te mogen ontnuisen vaa v rgaderingen eoneertan venukeltlktatai om dMa dan in onn acaida te tw S C van Oudheusden Co PIANO tH OROELHANDEL tTMi ii DEM HAAS r i an 1990 QROOTE SORTBBRING 10 INSTRUMENTEN VOORRAOIQ BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Koopt Uw Hoeden Petten Baretten bli OAREL KROPMAMv KLBIWUI H aOUMp Abonneert U op dit blad EleotriMhe Drakkertf A BSXMXMAN A ZOOM Qflttta Uitreiking Bons werSclioeisel Mie en Thee Oemeenfe STOLWIÜK s De BUROEMEESTER van STOLWIJK maakt bekend datook nog VRMDAO 12 KSTOBBR de BONS voorSCHOBISBL KOrFIB n THBB ten Raadhulze ZUN TEVERKRUOEN van des n m 12Vi S uur 2438 20 ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotteniam D BANK ee II B PANDBRIBVBN A o 8 7o PANDBRIBVBN A tOt k Verkri baal te Ooada bij de NATIONALE BANIVBRBBNIGINO i de Heeren M i OOIEB Co en H H Effectenhandelaren 1224 20 Pandbrleven In omloop ruim f 11 000 000 Voordeelig TE KOOP Eiken en Dennen Brandhout gekloofd en gezaagd op 15 o M Ook voor industrie 2319 11 Adres BOELEKADB 111 I NERGEE Modevakschool voor Ooada en omliggende plaatsen Aangeslotan bij d VM enlclnr voor Moda vakfcholoii te s OravaDliv Goedgekenrd bij Kon Besl 26 Aog 11 No 45 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerares Out gelegtilieiil roor ilp iMk Ie lecren MOIIfiEI MISDU es Mnm De School il verplaatst van Gouwe 109 naar Bouwa ISI waar ich nieuwe leerlingen kunnen aanmelden voor half Augustus DIr Dames v HEYZELENDOORN Het Advertentiebnreau van De Goudsche Courant TELEF 82 HARKT 31 bezorgt de plaatsing ran ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsche dag en weekbladen en andere periodieken sonder eenige prijsyerhooging Intending van 4ln afschrlfl stsMBcIs voldoend Inlichtingen worden GRATIS verstrekt üiilp LieUps FMmiiD en BeDieloloren Levering van Machinale Brandhoutzagen Aanbevelend VEST 109 m j VAN DUIN No 13517 50e Jaargang Donderdag 11 October 1917 2ïTie vj ws © aa d Tr©xt©3 a ti© bla d voor 3 o u d st © an Oaaa str©lc©3a VERSCHIJNT DAGELIJKS ê BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ra aU lüS alk ra ri i INGEZONDEN MBDBOEBUNaEN Op de oorpapna dubbel lanal Gewone ad eneaii a ea la eaoadaa aiartariaatiagea b4 pn B Gnxae leueie ea randaa aaar ptaataraimia KLEINE ADVERTENTdtN aaana ea ea koop ea verkoop kaar ea nrkaac 1 5 r4 1a I OJS 1 beUKa Mammaal rM 10 ratala BnijinmMaa i AaONNEUHNTSPaUS i p kwaitad f I 2S per wnk 10 eul mei Zoadatablad pa hwactaal f 1 75 per week 14 cwit onn aw da beur as pet loopcr goduedl Franco per pOM per kwartaal I 1 50 met Zoodaiiblwl I 2 Abonaemenlea worden da lijka aansenomea aaa ooa boruo MaanT 31 GouDa bij AWt altenten den boekbandel en de poetkantotan AOVERTKNTIEriUJS 1 Uk Gonda en onulrekea bebooieade lol dea beiar krin4 I 5 fa ela 0 55 elke a l meer f 0 ia Bi dne aehlereeaYollende plaalain ea wordea dna l aa ntm bacakaad Vaa bollaa Ooada ea daa beaor krial 1 5 ratela f OJO dka rnal aaar f IS Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON heeft heeft daarmede de sociaal democraten tegen zich in het hamis gejaagd Wy beschouwen zoo is er door Ebert gezegd het als onzen plicht de regeering die zulk een politiek voert met alle kracht te bestrijden en als gevolg daarvan is door beide sociaal xlemocratische groepen steun verleend aan het volgend vooretel der onafhankelijken dat zegt 4 at d behandeling van de aangelegenheid welke het onderwerp der interpellatie uitoiaaJct niet overeenstemt met de meening van den R y k s d a g Deze motie van wantrouwen werd verworpen Het vóórstemmen der beWe sociaal democratische groepen teekent evenwel genoeg den toestand De Regeering heeft een knak gekregen zoowel in het binnenland als over de grenzen en de Duitsohe persuitingen elders opgenomen geven daarvan ook blijk De staatssecretaris von Kühlmann heeft in den Rijksdag een rede gehouden over de buitenlandfiche politiek waarin hü naast andere bekende uitingen den nadruk legde op ElzasLotharingen Vojgens von Kühlmann ia dit rtjiksland de eenige quaestie die niet tot een vredelievende oplossing zal kunnen komen En hij drukte zich daaromtrent absoluut uit Er is slechts één antwoord op de vraag Kan Duitschland op eenigerlei wijze tegemoetkomingen doen inzake Elzas Lotharingen Neen nooit Daarin is een onoverkomelijke hinderpaal opgeworpen tegenover de Fransje eischen voor een vrede die ook door Engeland wordt gesteund Wat België aangaat hij 4lb Zoover ik den algemeenen toestand in de wereld kan overzien is er met uitzondering van den Franschen eisch van verovering van Elzas Lotharingen geen belemmering voor den vrede en geen vraagstuk dat niet door onderhandeling en overeenkomst kan worden opgelost Daaruit blijkt dus dat een regeling in zake België wordt aanvaard dat daaraan geen belemmering in den weg wordt gelegd Het nieuwe Rusaische coalitiekabinet door Kerensky in elkaar gezet is samengesteld uit Kereneky minlstefpresident en generalissimus generaal Verkhofski oorlog admiraal Verderefsky marine Terensjenko buitenlandsche zaken Konovalof handel en industrie prof Bernadsky financiën prof Salaskin openbaar onderwijs advocaat Malantowvits justitie Prokopovitsj levensmiddelenvoorziening Smimof staatscontroleur Tretiatof voorzitter van den economischen raad Gvozoef arbeid Kichkin sociale aangelegenheden Liverofek verkeer Het is thans een feit dat Peru met Duitschland heeft gebroken De Feruaansohe gezant overhandigde aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken een nota waarin het afbreken der diplomatieke betrekkingen van Peru met het Duitsche Rijk wordt meegedeeld Tegelijkertijd verzocht de gezant om passen Aan het front in Vlaanderen wordt de strijd met kracht voortgezet Dat hier sprake is van een grooten slag moge blijken uit het Duitsche legerbericht waarin wordt gezegd dat op het slagveld in Vlaanderen gisteren naaat 11 Britsche divisies weder Fransche troepen aan den strijd hebben deelgenomen De aanvallen welke s morgens na het hevigste roffelvuur plaats vonden vormden de inleiding tot een veldslag die zich bij onafgebroken allerhevigste gesohutactie tot diep in den nacht over een breedte van bijna 20 K M op de trechtervelden tusschen Bixschoote en Gheluvelt afspeelde De vijand wierp steeds nieuwe krachten in den strijd die herhaaldelijk op enkele punten tot zesmaal toe onze linies bestormden Ten zuiden Van het Houthulsteihoseh won de vijand bü Draaibank Hangelaere Veldhoek en aan het station van Poelcapelle ongeveer 1600 meter aan terrein tot hem de tegenaanval van onze reserven trof en zijn aanvangssucces beperkte Het resultaat van den Engetsch Pranschen aanval is dat zij er in slaagden ongeveer 2 K M vooruit te komen en verschillende dorpjes o a Veldgoed en Papegoed te bezetten Aan het Oostfront bltjkt volgens het Russische legerbericht een artlUeriestrijd gaande Volgens het bericht van 10 Oct uit Petrograd bombardeerde de zware Duitsche artillerie aan het noordelijk Aront de voorste Russische stellingen bü het dorp Skoel In den Sector ten Z van den weg naar Pskof legden Duitsche batterijen een levendige actie aan den dag en beschoten vooral de Russische stelling ten Z O van Spitali waarop zij ongeveer 1200 projectielen richtten Verder was er vüeger actie KUhimann met dien verstande dat de pers der rechterzijde van meening ia dat Von Kühlmann te veel voor den Verzichta vrede opkomt De VoBB Zeitung vindt het een seei betr irenswaardige greep van de regeering der dan hoogverraad waarvan men zou meenen dat deze hooge marine autonteit wel de meest stellige bewqzen moest heb ben Deze geweldige aanklacht bracht dan ook m den Ryksd een ontzaggel ke opschudding teweeg en uitdrukkingen van diepe verontwaardiging tegen de onafhankelijk sociaal democraten waren daarvan het gevolg y ant een beschuldiging als deze is voor lÉen Duitscher wel het ergste de Deutsche Treue is bij hen onverdacht Het behpeit dan ook geen verwondering te wekken dat uit de sociaal democraten een tem is opgegaan die zeide dat het moeilök is aafl te nemen dat deze buitengewoon ernstige aanklacht van den staatssecretaris gegrond is Op zijn minst zoo zeide de s d David moeten de beklaagden worden gehoord en moeten de bewijzen worden bygebraoht En deze spreker meende dat de Rijkskanselier ten opzidite van de onafhankelijk sociaal democraten blijkt te staan onder den invloed van Von Capelle s meening Hetdoelvandenstaatssecretaris is volgens David duidelijk Het is nu het oogenblik nu de actie tegen de Al Duitsche propaganda die een antivredes propaganda is met kracht wordt gevoerd en deze moet wi en met de roode lap te zwaaien om een blok te vormen Dat blijkt ook uit de uitlating van den Rijkskanselier om een bepaalde partij buiten de wet te plaatsen Die uiting verrast niet Maar zei spr Bismarck heeft daarmede geen geluk gehad ook Michaëlia zal geen geluk daarvan beleven De onafhankelijk socialieten Vogtdierr en Dittman verklaarden nadrukkelijk dat geen plan tot oproer wekken op de vloot van hen is uitgegaan Van een plan zoo zei Dittmann om de vloot te verlammen ten einde den vrede af te dwingen is mü niets bekend Uit het door den staatssecretaris aangevoerde bewijsmateriaal komt als het eenig beteekenende naar voren dat de aangeklaagde afgevaardigden steun zouden willen verleenen door vlugschriften en andere uitgaven aan te schaffen volgens getuigenis van een ongenoemden matroos Mag een hooge autoriteit een dergelijke uiting van een ongenoemde bestempelen als bewijsmateriaal tegenover verklaringen van afgevaardigden van den Rijksdag T Het wekt den indruk dat dit minstens zeer onvoorzichtig is De Rijkskanselier die in ziJn r de het standpunt van Von Capellen aanvaard Net was het ongelukkige inddentHelf ferich zegt de Vossische Ztg uit de wereld en nu hebben wij weer het incident Capelie waarvoor de Rijkakanseliei ten volle verantwoordelijk is Het Beri Tageblatt zegt Als een blad iets laat drukken dat op een of andere wijze met militaire belangen in veihand staat beleeft zulk een blad verschrikkelijke dingen Nu wordt midden m den politieken stryd deze diep treurige vloottragedie onthuld Men wil dat de Rijksdag de leiders der Onafhankelijke Sociaal Democraten uitleveren zal als de Rijksdag hen voor schnidig houdt Men moet er voor opkomen dat de politiek niet hooger wordt gesteld dan het recht De Vorwarta betitelt haar artikel Miohaelis vor dem Ende en zegt De benvenngen van Von Capelie hehben den Rvjkad op ongehoorde wiJze tot een toimeel van woest schandaal gemaakt Er Is geen schaduw van bewijs dat de Rijksdagafgevaardigden zich aan zulke onwettige handelingen schuldig gemaakt hebben De Btirsen Zeitung en de Berliner Lok Anz verheugen zich over de rede van Von Kühlmann Het is goed dat hij nog eens verklaard heeft dat de Elzas Lotha ringenquaestie voor geen diaeusaie vatbaar is Zelfs de Onafhankelijke Soc Democraten staan op dit standpunt BUSLAJIDk De spoorweifaitailclngi geelndtgid Met het oog op do verwa fcto poblieo tie van een regeeringeboaluit waarbij do voomaamste eisdun van hei spoorweg porsoneeil worden bigowilligd braloot het ufitvoopeod oomiUé de ataking op 10 Oct te doen elndigien K o r n n o f BUIT NLArrDSOH NIEUWS DurrocBLANa Duitsche bladen over de Rijksdagzitting De bladen houden zich in lange artikelen bezig met de Rijkadagzitting De verklaring van den Rijkskanselier over de agitatie in het leger die tot uiting kwam in het afwijzen der interpellatie der onafhankelijke Bociaal democraten vindt algemeene instemming Het feit dat de Rijkakanselier zich plaatst op het standpunt van de vredesmotia wordt door de pers van het centrum en van de linkerzijde toegejuicht lioor de pers der rechterzijde aangezien voor een vastleggen van de oorlogsdoeleinden der meerderheid Onverdeelde bijval vindt de rede van Von terwi wij in eene mooie auto oveersiaken en ik niet de minste verantwoordelijkhedd had Wat ooaangenenie gwdaohteo aangaat ik had er een paar in Engeland miaude lucht van Sdiotiand hee t ze verjaagd Ik zie nu dat het dwasB en selfzucfatjgiei gedachten waren Ik wa zoo adeciht te boj en dat meneer Somierled zdicfa nM zou verzoenen met QK rouw We0t Ik waiai bangi dat la dat geval d fi anrta prinees die hij had verloÉrt hero in den wegi zou zitten en dat hij haar weer valHgl in bare glafoen butó zou teru wienaohien Nu he en zij zich tooh verzoend en tk voei Q iJ volstrekt met fan d en we Hij zqo vriendelijk en ja ik moet het bekennen mevrouw We t heeft zooveel tact Het scibijnt dat terwijl mijnheer Donglos eo ik mnaeet U q ea te praten la CftTiiale CasUe zij mwieer Someried hare vonontsicbuldigtogien aanboodL Fn buiten dea hig an0 toen meneer Douglaei alacheid hadi genomen hopende end tegeo one aan te loopen ala blJ verlof naar Fdbibmigib krijgt kwam nwnrrouw WeM naar n ij toe Ik heb den heer Somerled mijn ezouu i gemaakt zeide zij met haar prettlgen gliinlacb die nooU verandert en hij beeft mij vergeven gij mioet mdj dkiö niet Wijven beoohouwen al een bootiiaardBg ecbt gjedtumeurd nvensch want dat ben flc we 4Ütijk niet Maar wij schrijver hediben tennperanwnten jntót al8 artteteta b v meneer Soroerled zedl Mi broeder he ft mtj beknord en Ik heb het vetdlend Hij fltctt aooveel belang in u en In uw talent voor hrij De Thnea drukt de deigjordEr van genenua KornSW ai waairia dteoe zijn lezing gpeft over zijn optredien HiJ beweert dat hij Iroepen naar Petrogtrad heelt geBon den omdait hij een authentieke medadeeüng had ontvangien dat dé Bobiewlikl bet plan ameeddoi oro een opetaod te begior uen om zicii in Septeu Kr van de regeering raeeeter te maken Hij eegt dat hij geen eerauchtigiet bedlD Kli en koesterde maar het nooibakelijk bwchouwde Ud te prijn van de nieuwe regeering BNCWLANIL Dood van den auHan van Egypte Feuilleton De LondensiciMï btaden melden dat de SüMan von Egypte Dtoadag in d naoddda ë overleden De TfcmeB meJdt dat Ahmed Fuad broeder van den overledene hem la opg nraOgd waar Kontogiii Maay gWvttngien zat maar hot wcrdl hun bedet eier ailes we waa 2 odat er gelukkiig nogi em hoede over te me praohtig önijweitfc op den buitenmuur Kn paö dirlei Jaar gieledien werd eene wondleiriba r mooief tadied verborgen gevondiBD i en ke rkerhiol dte naar men denkt door haar allé eettalej moet 7ü gebruikt eer zij van Cwrllete naar BolUrn CasUe weird weflge voerdl lm 1568 Wij za en de talol hoed dlonker heel primStSe ate een to hou geworden voorhfetoria beest en Donald Douglae zedda dat het nu mdflöchlen db oudate tafel in Engeland ww9 ven oud alsi dde van Kontog Fdwaxd en van den vorm na weJkien later de Tuboc lafeèsi weixten gwnaekt Terwijl hij Sprak zag ik In gedöwAte KonlDgfin Mary bij dtt zondea Ünge uiieubeteiluk een karigi midi gliwua zitten gebm en en het een of ander boek leoen dat haar herei eüende nweet helpen vergieten misBciIriew ook aüeen maar de praicditlge zwwte patela betaeten welke volgiena mevrouw JenM verleden jaar werden gefcodit in aen wjokeltje inScbotkmd gebow n door de nalcomedtugen eeuer trouwe mtetó die haar nanir het Mhavot beg 4eldde En da winkelier dia metende dat het kraleft van wa waren wtiko In eene oude vergieten dooei lagm en se voor tien aWllingien veritocfct Uen VOTid In een anderen keifcervan het ka teed In eene spleet van den muur verhoreen eene zdjveneo sbuUdooB met een veiwrbroniipedden vlngler er In zeker een toöwdir van een gftvangeno Dooh die kon betDi een geluk hebben aange bracht andtoira zou hdj bon hidi i bevrijd wa9 wel n e hebben gieno Waarocïtijnlijk zwaadde haj aan den cnstbangienden badk dïe over bet venaterdter Ottdle oei der veroordeedden uitatoekt Na d ta ed van KoninghL Mary en Diiis cihjen het dek van den waohttwen vwn waar wij ovw de gireii In het tooveriand kondien zien hd èd Ik het meest van aiUe fingen In het Kasteel van een verlaten huisiia op be blnnenpledn waar RIehard IIJ ea tijd langl woonde toen hij Jong was Wedn mttiBicben weten daar van tA peven er onn het te zien ISfiAT het zou adJeen al genoeg zijn om het Kasteel belangwekkend te maken He4 zijn maar een paar Ie ge holle halt vervallen kaïmarfl met eesoi paar zonderÜDge fiöbooiwteenen rneor Riahar rd vijanden l eBc4Miildagden hen dat hij in Carlielo Caelble in zondSge weetóle was gehuüfelv Hoe Jannuer dat niet aUe beeg ui hem zoo welndgwa faU MisrBarrie s Huwelijk door C N n A U WILLIAUgO 4 Nad ruk verbod ven en wil giaame uw vriend zi o Gij zult henu nvijne toaA niet laten ooIigieMen welp Noituuriijpc zedde Ik neen en sij atok haire hand uU Toen Ik de tsA aa er in legde drukte slj dte zatdvt en vpoeig aOvorene ze los te laten met eene zachte eteni of mieneer ftonnerJod nnj bod v erteld waarover wij boddlen g etwl0t Toen 1 XII Wij zijn In Schotland I Ceeair kan niet zoo hebben genoten toen bij de RubIco overatak als ik deed bij b ovevfpean der grene Dat woord alleen reed fclinfct ala kiokgedui of als gcheintónnigier muaielE die nïen In droomen hoort De Jnne Ceaar mio st zijne mooie aoheppo verbranden en onajHogenanw gedaohten denken over de girooto verantwoordeli xdd die hU op ïU had genomen Ik acfaudde be tet bet het hooM ea verzck rde dat bij nietrf had gewntjd en zij ZB er plotsieling veel geiukkj ar uit Jui t ieta voor hero rdep zij utt ale I tnand fluisterend kon ulti oapen Wed wij moeten Vergjcten vat er Ia gebeurd en aan de toekomM denken Barn on ik hebben oene auto giebuard en zuJJen cbuw4n velzen doch dat xn beter zi i voor Hioen roman zooadtf tk Booöven tegien dai heer Somerted Beide want onze gedachten mlten niet afgeleid worden van het UndMhap ea onze no litk oefe n Ik heb hem verzocht zkh daarin te achUdnm want na zijn wy weer vrienden n wij sullen éÜamx waaracSHJnlijk voortdorend on tooeten zonder elkaar te binderen maar met gienoegKin Kn wat u betreft lief medaje gIJ moet niet dteken dat de ircik dte over ona is heengetrokken ook u In d aahMdbw xtte Onoe twiA wad tuaMdiea V dwa8aenen Gij behoeft rteohta met uwe pop te p cn en gehikfcJg te zlja tot gij veilig aan uw moedera hoede zijt tearertrouwii ï n raeivrouw Weet lacdtle nJij vriendelijk toe waoirhij zij hare vUtn klndertandtiefl llat vien Wer TToiga