Goudsche Courant, vrijdag 12 oktober 1917

werving voor de marine een c fer van 121 000 voor het landleïter 333 000 man bereikt WBATVttD bükaos 200 000 man tot bet geregelde leger bebooren Het blad Army tax Navy meldt dat 25 aanvuüingagenie regimenten zijn gevormd Men is bezig kadere voor bet nieuwe leger samen te tellen 184 nieuwe generaals vja door president WÜBou benoemd De eerste africhting levert 27 000 officieren Het AmerikaanKhe leger zal naar Eoropeeaeh model worden ingericht zwsnor De koning be ft Niden vooraitter der ttRr pro v iniCde met dia aWmenett UiDgi vaa ixn KmhkuA ela VoigimB ziju politieke ovtTtiii fBUtf Mioort dt ze tot d gtsuaiig giv n malitaaro weriien al pro lteext ook to ooiloyvot nng da r ön Uo b fflu lor m atilld MTpJauht ajkït te doen wat bijkaji OU du opfctibaa o owlu te verzekert Dat te bolcttwi waue hi sü ydi met dwi plitsbt der ouKijdlgtwiddL 1 r i bij oontr gebletkm dat bet doorgevoerdü zaoid n girint voor ondei iKMitt vam wtTgeix woitlt gebiizagitl on er ziju bljaondero waarborgeu venicreï fn dat het doöïgövoerde niet voor ooriogndwl Doonvotv wordt sJeoht tougieiatoa voo de hoeveeihead in vpedeBtijd noodg voor wegienondierboud L eafl lnM4 uuiai aeant do Üritóolie rtigt eru reprei9Billieei en duidtMijkËir blijk aia wanitrouwen UI de voiiArfkt oorreote onziJdbgJveidispob ek dar ix geuring daiur deaie repreeaallü ia moeüijk denkbaar dB BritiWlie regeering straft b t Nedleriandscliu publiek omdat zt n rqgeering niet bereid tö terv lüv van Britsobe wenücbt haior pliobtoa ato onizl diige te veraaken m alert dit te ec Kentunio onreohÉuwWige optredten met het woord repreeaulle dat dwi indinik Wokken moet dot van NijderlojMfeobe zi de onreabt zou sijpi gepleegd Waar op de ineeat angblvalli se wijze is gewaaiiborgd dot de doorvoer in kw€fitie geen iirflitamtranapoirt is kon de Britscbe retfeering zlob vorxekjeu houden dat de Aedenl Üegiüeriug ziob niet zal laten dwingen al te wijkwi van dien door baar gekozen weg van het recht in zjoo erre i deizo reppeaaille a prori Het Vad j vatü desxtlifde meening 1 zit een oploeiaine decier kwestie siooalmet langiï diploniaijiieken dan tengs den weg van flrbttrage ndet door bet llijk worden totgolegjd Wie döze öoorten wd gieiiruikcn zal biet geIveei op zijn e gen ko u ktmne dom Maar d0 aldusi te tooopen howeieihedd komt in uiündering van IM aan iemaml toebwiia de kwantum peulvruchten Ook daze tworten zijn ikië aJleen op een bon verkrijgibaar ledere gameaaie moet voor sioh zeive beoordecieu of zij bij hare aanvrage vani peulvruobten bM verzoeken vom een dewl hiei aiL fyuere soorten ais wÈtte IxKtnien en copucijnew te mogleii onilvangk n Voor het overigie gBdeeite zal zij voorioopig groene erwtea en bruino boowen ontvangen in een verhoudtog van 3 I i Op do opmerking van den broer van de verdachte dat hem alleen een mr Zeldenrust bekend was antwoordde zg dat zy familie van dien bekenden Amsterdamschen advocaat wag en dat z door de rechtbank als verdedigster was toegevoegd 2ij ve telde dat zg in qnaliteit als verdedigster toegang tot het Huis van Bewaring had en hem als hij wilde wel toegang tot zgn zuster kon verschaffen Zij zou dan wel een toegangsbewijs vragen aan den rechtercommissaris en sprak met hem af on elkaar by het Huis ran Bewaring to ontmoeten Deze ontmoeting had echter niet plaats daar de dame niet op do afgesproken plaats verscheen Inmiddels had zich de man door een bezoek aan het Paleis van Justitie vergewist of men daar ook een vrouweIgke advocate Zeldenrust kende Natuurlijk was dat niet het geval Deze telefonisch van hst geval op de hoogte gebracht liet den man op zgn kantoor komen en verzocht hem bij de politie in agn byzijn procesverbaal van het voorgevallene te doen opmaken hetgeen geschiedde De gestolen brandkast vaa de Arbeidsbeurs Toen eergistermiddag eenige arbeibeiders bezig waren met het baggeren in de Ringsloot nabg de Krijtfabriek te NieuwerAmstel stootten zn eensklaps op een hard voorwerp Onmiddellijk togen meer werklieden aan den arbeid en met vereende krachten gelakte het hun na eenigen Rjd een zeer eware kist te voorschgn te halen Bg nader onderzoek bleek deze kast te zijn een groote ijzeren brandkast welke van achteren blijkbaar met geweld geopend was Zonder tijd te verliezen werd de politie te NieuwerAmstel met deze belangrijke vondst in kenéis gesteld waarna het onderzoek in vollen omvang aanving De zware brandkast werd met veel moeite naar het gemeentehuis van NieuwerAmatel overgebracht In de kast bevond zich een bedrag van f 16 aan geld een cbèqne ter waarde van f 10 000 benevens eenige contracten en andere bescheiden Door den naam waarop de cheque stond kwam de politie al spoedig er achter dat de brandkast niets anders kon z n dan de kast welke voor geruimen tyd ontvreemd was bij de Arbeidsbeurs aan de Ueerengraoht te Amsterdam Men neemt thans aan dat de brandkast in den bowusten nacht per rijtuig naar de Kalfjeslaan is overgebracht en bij de Ringsloot geopend en daarna in de sloot geworpen was Ia verband met het vervoer door een rgtuig is reeds de koetsier van dat rgtnig aangehouden alsmede een ander persoon die by dezen belangrijken diefstal de dieven hebben zich meester gemaakt van f 12 000 betrokken zou zgn Het onderzoek wordt thans ook door de Amsterdamsche politie voortgezet Distributie voor thee en koffie i URiC4 M i WPI II en WOTHOUD KH aii GOUDA breng n ter ailg eanecnie feennilH dat in het tijdiviak vian 15 tot en nA tl OotolrfT 1917 op de naivolgendo bon UT uitgereriite dietriibutifkaarten voor llif t en kofïie de deöraoliter venneldc liüi Mwtóakin van dSei fti tikejen zullem vctkii bamr ijJi tegen bijbetaJlng van de ijiii ibij gt TioPBiide bediragen liom 1 14 oiiö thoe 14 oent lloii 2 2 oïwi koffie 40 oent of 4 10 IviiWTF koffle trflict bevattend ten minste il koWJe 60 cent zonder ficeoh lüiidla den 12 Ooiober 1917 Hurgtim Bter en Weth voorn J VAN GAL N IJO B De SeoretariBi M VAN D 11 ViUR Standaardgewicht leder De BuBQBMKESTKE vau GOUDA Gelet op de circulaire van den Minister van Landbouw Ngverheid en Handel dd 1 October 1917 no 750 O Afdeeling Grisiszaken en op de artike len 1 3 4 6 en 8 der Kegeling betreffende het doen verrichten van schoen reparaties en de beschikbaarstelling van leder aan zelfreparateurs tegen verminderden prijs van 11 October 1917 Brengt ter algemeene kennis dat het gemiddelde standaardgewicht aan leder vereischt voor een paar nieuwe zolen en hakken wordt vastgesteld als volgt V kinderschoenen no 26 30 0 110 K G no 31 36 0 140 K G vrouwen en onder mansschoenen no 37 42 0 175 K G mansschoenen vanaf 0 250 K G Gouda den 11 October 1917 De Burgemeester voornoemd J VAN GALEN Lo B Maximumprijzen distributielader en achoenreparaties tegen ventünderden priJB iJe lilJRG M ISrri m van GOUDA O op de oiroulaire van den MinisWi Wivan Ijandbonw Nijvenliieid eo HanM d d l Oötolbcr 1917 no 750 D afdeeling rifSiölzjoken en op dt anCikelen 1 i en H der R igeJiing betreffende het doen vHiTtchteii ran eolkoenrtiparaifacBi eit de iK vcIwlJIpiQtttóletll ine van IcÜier a n 7 fri arra teurfl tegen venuïnderden pnjö van 11 OotobCT I9l7 Huügit ter figenieene kennis I diat zullen g elden de volgende Landbouw van den Miniater van Landbouw N verheid en Handel brengen ter algemeene kennis I dat z in vastgesteld de volgende maximumprijzen zoowel voor pulp van de campagne 1917J1918 alB voor oudere pulp a natte pulp ƒ 4 60 per 100 K G op voertuig aan de fabriek ƒ 4 50 per 100 K G vietwerk op de binnenrivieren es rondom de fabrieken met vracht voor rekenmg der knopere ƒ 6 76 per 100 K G groote vaart Holland franco voor den wal ƒ 6 76 per 100 K G vermeerderd met 15 centfl extra onkosten ah vanouds op Rotte en Leidsche Vliet franco voor den wal alles onder waarborg van voldoend gewicht en voldoende hoedaniglteid maximum 66 van het bietengewioht b gedroogde pulp ƒ 10 50 per 100 K G op voertuig of in vaartuig af fabriek geleverd in zak verrekenii en levering zak nader te regelen c suikerpulp met suikergehalte van ten minste 30 ƒ 14 perlOOK G met suikergehalte van ten minste 20 ƒ 13 per 100 K G met suikergehalte van ten minste 10 ƒ 12 per 100 K G alles op oertuig of in vaartuig af fabriek geleverd in zak verekenlng en zak nader te regelen Gouda den 11 October 1917 Burgemeester en Wethouders voorn J VAN GALEN Lo B De Secretaris M VAN DER VEUR gfvcer 5 oM op bet acliterlwoW toe bmoh Ma dtaor Dr B te zijn vwbonden wtTdl bet echtpaar door dien Burgemf fr ter in verhoor genomen l ease vond hit noodfg dWi D gedUr id dwi naclrt i het arrwMaoInnlokael op te bergen MisbPuÜt van be rken draauk ia we r oorzaak van dien dS iptrcui igcn toeMand waarin t gezin nuet vier notf ieuglfige kind erm vei e r I2 i I22H9 12 290 123M 12301 i S7 12 M0 ia l 7 12430 13 78 12499 1 87 12527 12542 12560 12075 12590 12620 12 i9 12734 12737 12762 12776 12780 1279 12B20 12873 12698 laM 12952 13036 13 M6 13062 1Ï127 18162 13179 13296 13330 13852 18897 13412 13431 13467 13878 13485 13507 18521 18538 13566 13606 18613 18721 13749 13788 13799 13821 13869 13876 13936 13972 l 19 9 14016 14060 14069 14147 14187 14192 14371 142B6 14286 14291 14301 14320 14K29 14824 14841 14855 14879 14378 14 88 14884 1488 14467 14866 14668 14694 14601 14602 14613 14617 14655 14669 14688 14609 14736 14769 14794 14815 14856 14898 14902 14886 14972 15006 15017 15019 15160 16185 B240 14250 15264 15256 15266 15271 15292 1540T 15427 15520 16598 16649 15670 15686 16686 15742 16765 16754 15806 15884 15841 14 71 16892 16910 l 946 16949 16950 16992 16037 16134 10127 16130 16200 16200 16242 1624S 16266 16276 I62e9 16812 16890 16405 16 192 16549 16574 16598 16601 16696 16781 16736 16759 16781 15807 16815 16914 16997 16968 16960 16976 17045 17066 17072 17111 17J88 17166 17172 17189 17842 17S16 17828 17832 17401 17491 17501 17560 17662 17680 17582 176 3 17607 17721 17728 17787 17760 178W 17940 17947 17966 18082 18066 18107 18126 1 1 U 18148 1 160 18234 18293 18332 18377 18878 18403 1860O 185lO 18817 18638 18691 187M 18717 18744 18750 18777 18790 1 79 18848 18859 18861 18864 18926 18938 18939 18946 18956 18947 191J21 19067 19 W7 19101 19127 19171 191 7 19196 19216 19271 19283 19800 19816 19918 19686 19364 19374 19466 19468 19472 19492 19511 19516 19619 19621 19624 19602 19625 19678 19679 19880 196S1 19729 19747 19767 19770 19771 16784 19800 19897 19916 19921 19969 19971 20046 20074 20079 20 06 20122 20147 20178 20186 aoeoB va H 20305 20960 20408 20424 20600 30608 20544 20653 20661 20668 20667 20617 20672 20673 20676 20686 20754 20771 20811 30999 12881 5e kl 15e U No 222 n z 323 No 106 4 ra 70 m 18634 m t70 Ml No 17507 on re 12 Ootober Frija Tan f 1000 met premie Tin f 80 000 No 16062 Prga van f3000 No 8166 i kmdfcrdegBivoiidi bftd dö 14 iari w AUda Uaa ea uit Ilslpdoop M meeSuk door oin te kijk i op het Ajn t pd ani h Veer alhier van haar fiote ta vallwi Bewustelooa bijl G Boere Unmeiigifdragen werd de huip van een geneeeheer ingeroepen die hereenodiiïddSng oooatateerdlB zoodat verder vervoer verbodieo wewS Vrijdagmorgen was die borwtand redfHijk wel WtOLWUK Met het oog op de tijdsomstandii heden is besloten het Herhalingaonderwys voor dea a 8 cotbus niet te doen hooden Bé B httr xi eo d Oorlog De kolensdicipen voor Engeland Da firma Jos de Poorter te Kotterdam erkent in de N R Ct dat de Nederlandsche Begeering haar schepen niet heeft gerequireerd voor het Övei rengen van steenkolen uit Engeland maar van een vr willig aanbod harerayds kan evenmin sprake zjjn Uit de Toorstelling welke de gevobnachtigde van de Nederlandsche Regeering de heer Van der Vorm by de desbetreffende onderhandelingen gaf schemerde üoor dat indien de firma niet langs minnelijkwi weg deze bevrachting zou tot stand brengen de minister baar schepen zou requireereu aan de hand van de Schepenvorderingswet hetgeen volgens de bepalingen deaer wet tot een zeer ongunstig resultaat voor de firma zou leiden BmamhAND De Export centrale zal ia de De Ijadpoasezaai m Dm Haag ounii ule pleelt bebbm van B m W voor eeu bedrag van föüOÜ deel te aetaen in het aaodeo li iJ ai iiitattl düT naamioozü vtunootsobap Tot administratenr van het levenimiddelenbedryf alhier ia benoemd den heer G de Vreugt op een nader te bepalen jaarwedde WADDINXVEEN De Staats Crt bevat de Koninklijk goedgekeurde statuten der N V Goederen Transport Maatschappij Maria Anna al hier Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en vrachten cp alle rivieren en vaarwateren van Nederland Duitschland en België met dien verstande echter flat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben Het kapitaal bedraagt ƒ 4000 verdeeld in 40 aandéelen van ƒ 100 AMInen imorflft ood zgn by öüheveniDg wüt r tttw jui ien aiftnge wdut Verkeer mfet Engeland i Zj i po VOO ea o En De echaarschte aan vaste brandatoffen en noodmaatreiSelen emaÊB UAATXLmEum MiddenatandBbond In die gMeruQ g dioud n ve rgiad dntjp iiond ia tMwlo4m diat bet MiddeiiBlandeCongrw ioi I9ii zal Keboud wordoale hare ledEin teit in de vereebiUendie dMen Af lanÓÊSi tea tJnde een kracbtig actiei in te steliem tot bueenbreogjen van lict BeulolCTi w Td een Inleiwieve propi andi e geeui voerea om te traohtt in op Ie riohlen en d orgonaaii de xioo terk I wopdten voo e4teii voorb r di tot j r wea drai dde vöpeeraigingcn ais lid toegelaten Vereniging van Nijfverbcids Ln ltiui Miciri vv idle Middienetond ie Ulst herti yng der iüclangon diBr Uiniu nland eemiging van Wiaik li r ia böerenBïodeartókaim hoodlen m potiteo 11 M A F Petroleumkai rten Aan de g£ai ie a itebeeituren zijo de kaarten voraonden wa aa oip vaa de volgende I week al petrojeum vwkrygibaöa zaj worden gestedd ten minsite eie van boogierband tijdügi genoeg zorg gedragen zal worduoi dot de kkdnhandcdairen inderdaad in het bffisÉi van petroiloum zijm I Do Kijka Petiwkiiuan DéöÈributiekaarten g ijli zij voIgtEOUii de kiasrtaa heeten zullen ziju door een ai£$ohaidiing Ij i in twee bol ten KodeekJ Het rechtonetuk ie inia geperforeprdio bon v rd eeJdl waarop geKldleJijk petroieum v retirekt zal worden Zooajis tmen weet wieid reeds beken i gk iiiaaiiit dat op bon No 1 too 15 üctobeir 2 J ilieir venkriKlbaair zal zip I Op de kinkerh eli d p£tttioitunftaant I öiaat o m verawddi dat de ka rt eftaat op naam vaa den aamvrager en de daarop oiitjvaïtgeni potrodenm i uitsluitend ten dfien to vian daenö gieoain iM kiaort mag niet voor of door andareoi warden giebruitat op strafte an lotiekking Hot i IS verboden de kaïairt aam dien vericooper in bewaring te ffefvem of van detn houder in liewering te nemen Vioot vcrlorevi kaarten wvrden geen andere aJfgietgerveai ledare bon i gialdig gwdurende deo tijd m voor ewn hoeveelheid door den nïiniwter van Landbouw telkens te bepalen Do bono nweton doOr deo verkooper ol diens ptn soneci eigenhandagr van de kaart woideii aJgie clieurd De aflevering van potroieuni aonder bon ia verboden Het I kj varijodcn bona af e geven zionder do arvoor pedpo eum tff ontvangen De kiaart unet da nog daaraan gieiieohte bons nwxt wianttddeillijk teruggegieven worden wanmwii da houder gas ol eleotriach licht Ari giii gelijk de kaart vermeldt IJaser en staal Jk Miniötor van Landbouw beeft een difetributitTegieling voor lizer en staal vaat It Do aifloverlngi en bet vervoer van iWrtiTiait n in ijzer en staai ia verboden dat verbod is ook van toepasadng op oudijWT en oud steal c ijzer enstael afval ill elktai vornii 2e Do verbodrfjepalinglGn zija niet van a voor ijtzftr en staoi dienende ter verpakking b indien de allovering en liet vervoer gegebiedenf in opdbtiolit van autoriteiten belioorendi tot hef NederlandBohe leger of do Nederiand he rooirine c oor i er eny staai dW bee emd ia voor eigen bui shoudeiiljk gebruik voor hoeveelheden van miiDder dan 50 K G d voor ijzer en ataal dat bestemd is voor eigen gebruik voor hocveeihedjGn van nrfiidier den 50 K ü waanbij geen overdracht vau eógcatdlonii ploata beeft p indien dte aflevoringi en het vervoer goscbieden door Publl e diensten en spoor traan of stoonftootoiaoitacboppijeii voor aoover deoe aflevering en dit vervoer dienen tot overbrenging van ijzer en sboal uH dB niagaizijneni van die d iensten of nmaittwhappijen imar piafltsen waar het te hunnen nutte moet worden opgeslagen verwerkt of gebruikt een en ander zondier dot er overdraic van ei jtendooii plaats heeft Vian de venbodsbepaliog ni sub 1 gitwtWd kaa ontheffing worden verleend zoo noodBg ondw daarbij te si rflen voorwaarden door het Uitvoerend Bureau van de RijksootninidSie voor db lUstribuHe van UzPr en Staai Grafvenhagitr I De eerste steenkolen uit Duitschland Zeer waairsehijniijk zuJJen a e Maandagde eerste treinen mot kolen uit Duitsobiand aankoniien VemiNjedelijk zulleii morgen hiertoe 7 treinen van de toateBipoornaar Dint h landl Staking van Gastoevoer In verband met de van gemeentewege heden ingaande afsluiting van den gastoevoer des namiddags van IV2 6 uury waardoor de voor bet dagbladbedrijf noodige zetmachines worden stopgezet is het noodzakelijk het uur van afdrukken van dit blad voorloopig aanzienlijk te vervroegen Al gevolg hiervan moeten advertentiën bestemd voor plaatsing op den dag van iiizending des morgens vóór 10 uur aan het Bureau zijn ingekomen Bij latere ontvangst moeten deze blijven liggen tot het volgend nummer Berichten verslagen e d te zenden aan de Redactie Tel no 545 4l5o STAATS LOTERIJ Se KI TreUiag tui Donderdig U ktolMr Prijzen Tim t70 1 9 60 115 151 226 267 300 520 5S7 Schooltljdeuregeaiiig By het Geuieentebcötuur van Haarlem beviiaat liet A ooruieauen om de aobooltijdeii voortaan te Inperken tot een verlengde nitorgfeiniscèooitijd zoodat die middagï niet gewlookt bedioelt te woaideii 73 am 1018 IMO 1173 1180 1205 urn 1479 1531 1588 1695 1598 1866 1909 2M1 2275 2293 2300 2536 2677 2601 2627 2693 2752 2870 2388 3066 3223 3306 3870 3462 3494 3562 3694 3706 3746 3818 3847 3888 4032 4176 4199 4800 4338 4464 4478 4514 4594 4640 4662 4664 46 6 4737 4924 5063 5235 6338 6471 6489 5548 5613 6677 6680 5683 5803 6825 6980 6999 6088 6080 6046 6018 6236 6253 6315 6368 6402 6406 6496 6708 6711 6766 67 6866 7aiK 7295 7S10 7392 7464 7476 P48 T67S 8022 8142 8165 8319 1310 1736 23 2771 3 tl2 3813 4343 41137 5008 5680 5941 S098 6461 7103 7729 8348 I iim ES ZEffiMACMT Huwen van onderofficieren De minflÈifter van oorloge lieett bepaaid dat urt zijïi mBclitigung op gtMuotlveerd vtwrüïel an de auÉoriteiteai bii uiLzondening Op döiii regel vergunning tot huwen kan worden verleend aan oiidiearofifideren van uitstekend gedrag dio na Iwit volbruigien van hun 18de leven jaair ten miibste drie jaren sis soodönig hebben gediend Daarbij zal in elk bijoondier gevai IwüpaiaW wordeïï of eni an hoeverre de giefljfuikelijke voorreohten zullen worden genoten vóór dat daarop kraeJiteni de bcataande bepaHng fi aanspraak ontstaat BBCHTSZAKBN Poilat tot onkooiilai vu Netfer landfcli offlcl r door con MlateriMOrd BnfoUck hoofdoHIclor Voor het Book Militair Qerecbtihof verd gisteren beliaodeld de strafrerTolfing tegen den lientenantoomman der K B M 30 jaar oud geinterneerd in de legerplaats bg Zeist Beklaagde was ten laste gelegd dat hy aan den reserTe kapitein Tan de landweer J U £ van EUIse als hoofdofficier Tan politie en belast met den inwendigen dienst in de barak der geïnterneerde offioieren een belofteaanbod Tan T f dnisend galden heeft gedaan met bet oogmerk bem te bewegen in zgn bedieniqg in strgd met z jn plicht het noodige te doen en na te laten opdat beklaagde met een vriend sou knnnen ontsnappen en ziob boTryden Als raadsman trad Toor beklaagde op mr B Th Qeilings te Utrecht als tolk deed dienst de heer B J Uakkink l sar in de Ëngelsche taai aan de gemeentelgke hoogere burgerschool te Dtrecht Als getnige werd gehoord de heer J Tan Qilse die niteenaette hoe de zaak zich had toegedragen Gevraagd werd of het zoo gemakkelgk had kannen gaan om de beklaagde een pas te goTen Oetaige deelde daarop mede dat de Commandant van het Jnterneeriagsdepot met rerlof was De waarnemend Commandant Majoor B i 72 jaar oud en Torstaat geen woord Engelsoh Aao getnige was opgedragen voor de passen te zorgen Op een nader te bepalen dag zal de adTooaat fiscaal zgn reqnisitor nemen De zitting werd bygewoond door een Engelsoh zeeoffioier die de geheele zitting door alles opteekenden Maximumprijzen voor distributieieder lo voor den tufiWohenha iadel dit ztjn du prijzen tegen welke bot liier bedoelde kder door de ledien der Lediervereenigmg aan Sohoenniakerö ten hoogete zal iiifQgen wordeii verkocht f 4 per K G yoor d kleinhandel dU üljn de pi i izea ttigen welke aoleni en bakkien van iM btfventgiemoenide ledier aian zelfrepara eura ten hoogste zad nvogicn wotrden verkooht voor Uiwtei öc ioetien 25 30 ge wieht pLiii ongwveer O llO K G f0 50 vooi fcindpïisfchoeneni 31 gewicht ongfvwr 0 140 K i f 0 60 vrouwen en 0iwIe riii aiiiBi8Wboenfqi J7 42 gewiirfat ongeve r 0B75 K O f 0 75 voor moneööhoenin vanieuf 40 giewiolirt ongeveer 0 250 K 1 11 10 II dat fidioenreparöjlieei tegvn vcrniiii U ixk n prijs zullon kunnen worditn verii M tegen ten boogjsite de voifc e n d e p r ijl z e kiiidenaohoenm aoleW en hakken 25 J0 h fl Mndieraniioenf n zolen en Imkkenj 3I Ö6 f 1 80 vrouwen en ond rniefnöddboonen aoten en hakken 37 2 f 165 HianiBKiehoenm zoien en iakkeii vanaf 40 èi 12 35 Gouda 11 October 1917 De HurgenK etar van Gonida J VAN GALl K I B GenmdheidacommlMie De Commissaris der Koningin heeft met ingang van beden benoemd tot lid van de Gezondheidscommissie alhier wiens aftPeding volgens rooster zal plaats h ben op 1 Juli 1919 dr A te Comte Jr arts athier met aanw zing tevens aU voorzitMr zulks ter vervulling der vacature ontstSan door het aan dr P J A Levedag alhier op diens verzoek met ingang van 1 September j l verleend eervol ontslag als lid en voorzitter dier commissie KOLONBN Peat in Indië Ten verv igK op de med edeelingi op genioimm in do Staaitsioourajit vflJi 19 Septeiijber j l wondt medegetdoeid diat bij het diefpaaleniitini van kolonifen van den gKJuveffïiieur geneffaaJ van Nederlaniffeeih Indiö bericèt Ui omtvangen dat zdoh in Aoibawara in da afj ieiloiopien veertien dagen wven g evaÜan vian petst hebijen voorgKdöian hl verband waaranede deze pJaata i ingeiijfd in het pcsitgebied STADSNIKUWa GOUDA 12 October 1917 Machtiging van B en W inzake de gasen electriciteitsvoorrieiiiiig Men merkt ons terecht op naar aanleiding van ons bericht van gisteren over de door B en W getroffen maatregelen betreffende de gas en electriciteitsvoorziening dat de machtiging waarvan B en W gebruik gemaft hebben hen niet is verleend bü Raadsbesluit van 6 Oct doch reeds eerder en wel op l Aug j l het besluit van 1 Aug is op 5 Oct by intreden van een nieuwen toestand slechts vernieuwd Het geschil met Engeland RepresaUle dtuükne ie op la t van die Britócbe Re Nwlerlaindwbe ReigWPinw te diwiugcn den y iloorvYKir vejDi zaodl om ffckid naar Ijelgiti Vult Duitawbtand mi don doorvoer vaa metalen uit m lgliè naar DuitsobJaiid todtoen ophoucleo i Ht kooit one zrfoals ook Iteut ir trouwene luoldlt n er op een repro sAilJeiuaaitreigwI van J ngiotand tegenover Nederland WA wae bekend dU 9eide rt eenigea tijd ovTBT dat trarisMoverkeer een verÉicbU Krlgma da latóste aou dSe dioorvoer met inogieii wordem goloogd daar do arijkt lra in kwealSe ulilitaire voorraden oudion xijn in den zin vaiii artokea 2 van b t Verdrag vam Den Haagi o er die i eohien en verpllobilingeti dleir oneijdagea en bovtttdlkw onndw bet toetoten van dSen doorvoer ee balpvorleeming aan Duitffohlantl zou Ki daar b t vw r DuUsic land ven voordaei daft de DuiWobe epoorwqgen niet ni t diat vervoer worden bels Oraza reigioesing idi overtuigd dat l et Rt rHg vï Ikrouwht baar verbiedt dïen doorvoer Vo v r iiindcT u in verband met do vrijheid der sd ieepvaaTt op de internalionaie rivieren aoolangi die niet valt onder de be ingi van bOfveabedoeM ar Onze regeeringi heeft op d i doorvoer in de riobtlngi vaa eu naoir Belg é van het irftbreten van óm oorlog a een nauwleUiend toezicht geitoudfn om elke zonde tq het voikercrociit lo verMnden n Zi baelt diuarbi bet b rip ïailitaJr transport ueer ruin opgevat m daarondor o a gereicend gwrfteïen dje in bemt laaid Èlöpequiwerd aJs biüt no r huis worden gmoooden Daajxmn wordt de doorvoer vtuii Roderen uJt Belgöë alleen toegirfaton indien uil d9 verklaring van en Ntiderhuadebben ooneuj aJdoend blijkt dW zij ai É gtóroquireerdl la Op grond der Rijaivaart aote zegt de N Crt kaji evwiwei ona rogeeriog b v ni verWedwi dat iiKefaaJ gietrokkeo uJt erts dat gietfurctide dkm oork gi daertoe in Bfldgiü if faigiOToMtd wordt doorge gtfvoerd Het door WW land gevoerde zand en grint naar hfigië ttent aUo voor tiet onderhoud dw bestaande w feii I at zijn GEME WGDE BGBiCfiTm Verboden uitvoer De politie legdb beslag op 1000 K G rogge dfle im vervoer m een söhip te I Bergen op Zoooii in de hafvcn vto ge borgen voor de ge ueente Mddiellnirg Tïo rogge wa afkoiniaiblg van een landbouwer te Wouw Moord en roof In verband met den inval in de woning van dé wedawe Joosten in Eindhoven is nog een derde Dnitsohe deserteur gearresteerd een zekere Van der Wal die werkzaam is geweest op Philip s fabrieken Voor eenigen tijd werd in de woning van dokter Vermeylen te Heesch bij Ëindhoyen ingebroken door gemas kerde kerels die de vroaw des hnizes boeiden en geld wegnamen Thans blijkt dat die misdaad door dezelfde mannen is gepleegd die thans zijn gearresteerd De maskers werden op hen bevonden Ze znllen worden ge confronteerd met de vrouw van den dokter Denamen der beide gearrcwteerden z n Wasein en Philip I K ader vernemen we dat hot heele drama door een vgfjarig jongetje dat voor bet raam stond is gezien Het kind gaf verslag van het gebeurde aan de politie waarna tot de vervol ging is overgegaan D diefstal bIJ Beff r In verband met den diefstal bij de firma Begeer te Amsterdam is het volgende vermeldenswaardig Eenigen tgd geleden vervoegde zich bg den broeder van een wegens die inbraak in hechtenis zijnde vrouw een dame oógenschijnlijk zeer fatsoenlgk en ontwikkeld zij was ook de Engelsche taal meester die zich voorstelde aan hem als piej mr Zeldennut advocate van jjn zoater K NNISQBTINGIffl ¥ I Rantsoeneerlngsbons Jtlet op het bepaalde ia de voor desie geanieieHte geldende bonregteliiijg voor de daÉtributie van RegioeiringisaTtfifceitn brengt ter ailgemecaio k fnnoï I dat bij de met d © dietnbulie derguraateoenflerde Itegieeringisairtiitelt ii Itelastu wijikeJler in do week van 15 tot en met ai October I9l7 op do voUgende bons dv daiaraditor veimiieikte hoeveelheden zullen vorkrijgbaar zijn tegtai bijbctaUng van do ilaörbiji gKnoemddie bedregien Bon 73 1 on bak en brawivol 8 ot rajitflioaQ voor 2 wekem Bon 74 Ji ons hfliverniftïut 2 et raiitdoen voor 4 weke i Bon 75 1 ene rijat 3 eenf routtsofn voor 1 wöefe II dal bij gieilijktijid Imlevoi in van nteer boma nioe 74 en 75 do volgende regeling a gelden a de op bon 74 vdritigijigibaro boweelhejd fbaivenmout wordt t irakend naar 2 3 5 oent en de op boni 75 verkrijgbare boeveetlhBiid rijat naar 2 41 5 oent b de door WMikellenni aan ingezetiiiujn te berekenwi U mi som bij gelijktijdfige I inleverdngi van nwer bon moet wordtn vaetgeateld in avereeneteiniming met de onder II aub a vemw de r eige mgi nwi dien verstande dat wanneer genoemde lotaaiieonï een gebeed gteta en een breuk m öMita aanwijst de breuk iitag worden aïgerond tot een baJvo oent naar Iwven Gouda den 12 October 1917 l e BiirgiemloeBter voonUMsnid J VAN GALKN Lo B Aflevering en vervoer van turfstnmisel en turfmal BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de circulaire d d 6 October 1917 no 10363 afdeeling Crisiszaken bui au Landbouw van den Minister van Landbouw Növerheid en Handel brengen ter algemeene kennis dat de aflevering en het verVoer vanturfatrooisel en turfmul verboden is dat het sub I vermelde verbod nietvan toepassing is a op vervoer van kleinere hoeveelhedendan 500 K G b wanneer het vervoer gedekt is dooreen vervoerbewös afgegeven door de TurfHtrooiaelcommissie te Deventer Keizerstraat 18 in dat zü n vastgesteld de volgende maximumprijzen per 100 K G geperst in balen geleverd franco sdijp aan de fabriek of op wagcm aan het naaste spoorwegstation zulks ter keuze van den afoemer turfstrooisel ƒ 16 tuTfinul ƒ 17 op basis van een gemiddeld watergehalte van 40 welk gehalte per maand voor iedere turfstrooieelfabriek wordt bepaald door de onder I sub b bedoelde commissie IV dat de sub III vermelde prgzen worden venohiderd met 80 cents per 1000 K G voor elk procent dat het sub III voor de fabriek vastgestelde watergehalte hooger is dan 40 Gouda den 11 October 1917 Burgemeester en Wethouders voorn J VAN GALEN L0 B De Secretaris M VAN DER VEUR Sluit goed uwe deuren Naar aanleiding van versohillende inbraken die in den nacht van Woensdag op Donderdag j l te Reeuw k hebben plaats gehad en waarvan aan de politie hier ter stede is kennis gegeven werd door de Goudsche politie mede in verband met een plaats gehad he4 bende inbraak b j den heer V R alhier scherp toegekeken ten einde de inbrekeni op het spoor te komen Eergisteren nu waren in het Regenteaseplantsoen twee vreemde personen die meer dan büzondere aandacht schonken aan em daar staand huis De politie vond dat wel wat verdacht en verzocht hen even mede te gaan naar het bureau waar b fouiileering bleek dat z in het bezit waren van verschillende voorwerpen die bij higttsetenen te Reeuwljk waren ontvreemd Toen biedt ook dat deze personen Duilsche deserteurs waren De politie heeft beide aangehoudenen ter beschikking gesteld van den burgemeester van Reeuwiük en heeft voorts een uitgebreid onderzoek ingesteld K FTOANCIEELE BEBICHTliN De NMlonate B uikvereen ii mi ildi niet liigwi rtm 16 October a vedtigea ie Uoe en per etuKiuden datiiin een kaMoor Iuukt Umtei ia tjdaar openen Bureau verroer Du milder van lendlKKiW n j vedieid en handel maakt bekend dut van de afdeoling ori iszakiett van sijn daparlieinent dool zaJ lultauafcec éen burean veirvoer aan wedk burewi onder leiding vwi de oonante ie van bijstand infnke de uitVoc rmg van do Diötoibuitiewet 1916 al9 booM dor aldeeling crisÉazaken meer in hnt bijaooder de behandeling zal zijn opgedragen van da 3Mken l etrekkSng heV bradte op het binnen landbehe transport van dat ais chef van dat bwreau is aangewezen de hecv N van dei Roemer oud hUtenant ter zee dat deo miflfster vam oorlog aan dat bureau heelt to egevoegdi den kiéuidtetn van den gienerajeit Aitaf K A PMffer dat die burtBuJokaien van liet buriNRii Vervoer eijh gievestigd Kneuterdljk 4a Dt u Haag higang HartogFftraai LAATSTE BEBIOHTliW Coöp Kaasproducent Vereeniglng te Gouda Gisteren heeft de Goöp Vereeniging totExport van volvette Goudsche kaas onderRijksmerk in de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda een leden vergadering gehouden Van de ruim 400 leden waren er circa 2S0aanwezig De voorzitter de heer A van Wünea deelde mede dat de ruime pakhuizen der Vereeniging ttoans zoo vol zitten met in opslag geleverde kaas en verplichten voorraad dat aan de leden voorloopig geen gelegenheid kan worden gegeven om met levering voort te gaan HÜ ontried den ksa producenten nietIeden ten sterkste vm koop van htm kaas uit nbod tegen aibnormale prijzen daar er geen gcfadrai y voor de vrees dat de kaasprijzen by heropening der grenaen zullen dalen Sommige Westhwrt LONDEN 12 Oct officieel Be denmorgen ondernamen w $ oTer een front van 6 mglen een aanral op Yperen met beTTedigende resaltatan Rantsoeneerlflgsbons Gelet op het bepaaJde in de voor dt zo Gemeente gejdende bonregialmigi voor de ütstribmie van KegiecringfcJaff ika m brengt ter algeniwne ktmnis dat bij de nïet de di 9tributlie der ge randaoeneerde aoribppcdeni b€4aete winkeliers m de woek van 15 tot en met i l ÜotoUT 1917 op bom 7fi t Wi bijbetaling ii 13 cente aaj verknijgibear zijn 3 K G kleft whippel n Gouda dott 12 Otrto be J917 De BurgfegmeesteT voorAo i d J VAN GADl N Lo B Telegrafiscli Weerbericbt Boogste Barometentand 760 te ZnidDuitschland Laagste Barometerstand 717 8 te Belder Verwachting tot den Tolgenden dag Meest matige tot krachtige west Igke tot zaidelHke wind zwaar bewolkt met tgdelyke opklaring iraarsch nljjk regenbuien zelfde temperatnor Maximumprijzen pulp BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de circulaire d d 6 October 1917 no 1666 afdeeling Crisiszaken bureau Woönwltllagavoiid liiul den beor O ttlb ier rti fce itMt zijn vrwnv Pwc ruzie l p oo hoog nt dy vrotiw haar man uiöt ewi 1 Thee en koffie l o uAuirfor van landbouw heoft bepaeid geduroQiilla het tijdivak annvangendlu op 15 Océober en einxllgmde op 31 Ootobólyi i zaj rao in woitten verkooht en ai gteijovfnd op bon no 1 van de thee en koffiekaart UOö K ü thee op bon no2 van d thfl m kofftekaart t K ü kollie I De cUttributie van brood n meel l e urinfeter van Liandbouw lJve b6ld en HaodiBj heett een gwwijaigde ddstributieregelingl vastgwteld van brood bloem UKOol en rogge weJk aal ingjaan op Iti Uclol er IW en verband houdt met de verwAliIlcndo reodl nneillegiedeieade wijïUgingen aolitereenvolÉ3eiiBi aangebracht in de r geiing van 27 Deo 1916 Het Ktjk stelt door tueBdwaikomst van de gi ineen obe8tur ï varitrljfpbaiar w nlnbxKwidkaaifil l ter voonjue ing in die beilweillien aan wittebiPOod wet roggebrood en bttfdiuit ui uitend van den lnouder en heit gieain waartoe hij belioort bruinbroodkaairten roggieiuooditaftrtcai aanvuUing broodkaeiiten voor wlen naar hut otndeei van hot gemieentebeBtuiu dtelioeI veelheid biKwd te verknjgieBi op ecn kaai t niet voWoende is in verbawd met den aard Kijner werkzaamihieden on zijne normale wi 6o van voeding diagbroodkaarten broöd en aonvullingabroodkaaTt ie gddig voor een tijtfivak be teande uit zooveeJ dagen ais daarvoor zal worden vaatgesteki door den minaster van Landbouw Jiiverhieid en Handel Voor aeder tijdvak kan nóet mieor dan één aamvulMingeibroodkaert aam eenzeUdon bedangiiebbfodie wordee ullgiereikl Ekü f meer bonrï van een wittebrood bruintorooden roggetewodkaart kunnen worden gteid verklaard tot koop en verkoop van tarwobkwui tarwemeel of roggemeel inatede van witteS rood bruinbrood en roggebrood Aan iedeien ingceetene kinderen beneden den leeftijd van een jaao niotmedegerekiend woidtn vier broodkaairtien tegelijkertijd uitgereikt betdij alle witte brood heteij adie bruinbrood helizij alle roggiebroodknaJten naar zijpe keueie en gehÜg voor Vier opeenvoilgiende tijdtvaJckeo iedere ingezetene wordt in de geI 1g enheid gosteid tijdigi voor een volgende periode van vier tijdvakken wijpi ng te brengen in zijn keuEa A e van broodkaartenj aan andere poratonen dan mgiecetenen mag niet plaats vunden Het giebruik van de bruiabpood en van de rogiig tbroodkiaa rt ia be enkt tot aankoop van brood vam de bakkera uJt de gemoeabo waar zij wend uiitgeretikt beIwudesna dat de aankoop van brumbrood tairweuuatfl en grof roggebrood van bakkops uiit de naburige geuieenien kan blijvien plBiate heijibm voor zoover zuJksi te doen gpebruiikelijk wee dat aan eobipper oip eeoi bruinbroodkaart bruinbrood voor Koovor vcorhanden zal woirden verkooht waeir zij ziob ook bevinden Het gebruik vaa dto wittertjroodkafft ia ttiet beperkt tot de geoucente waiar zi werd uilgeret Indkiih bFfldttuit wordt afeeleverd tegen ovcrgifte van een broodboia giesöliiedt dit tot geen grooter giewiclit van 75 van Itet op de boitó aengKwevea broodjgiewlcht Het Bureau voor Madedeeliogen inzake de VVd ieivxMiraieningi meOdt Heai in Müi Werden voorbereideodo uuaatrcgiejien getroffen izake do distributie der peulvruelitien van de oogst 1917 Hierbij werd uitgegaan van luet standpunt dat aJle peudvruohten daarvoor in aamnerking behioordeiii te koanön en derbaive binneoelandB moceilen blijven Aan de hand der giegeivenai over de vermoödlelijke Opbrongeten van dte oogst werd berekend hooveefl per hoofd der bevolking asou kunnen worden toegeweaoa terwijl tevenfli werd aangegefven welk deei van dtaie boaveelbeid in de opvolgende vierweeksobie perioden voor de verbniókersi zou worden bts ohikbaar geBteild De ontworpen regeling moest echter eene btiflangrijwi wiJzSging taidergaan loeni tengeiwlge kr zware regens in AuguMuö de verwactotUïigien omtrent den erwtenoogBt veal l gier behoorden te worden gesteld dan oorspronkeü vraa aangenoniwi Meuwe barék ingien wardeni opgeinaiakt waorbiji d opbrengist van den erwtenoogifft een deidlei k4ger werd geraamd en op dvn oldbsi verkregeoi grondslag werd een nieuw dlatribatiepiaii opgebouwd In hooftitreitkcn komt de ontworpen regeling op het v ndo neer Göreikiend wordt per hoofd der bevolhng op oen beenctiikbaiie lioeveelhdrf van S KG waarvan te beginnen met 6 Kovaaber in vierweeiisalie perioden telkem 1 K Ü tor beechatking van dip verbruikers zai worden gestekil Wanneer deae hoenrealheid vijf maal is vftrstrekt blijft er voor Ireit verbruik na 26 Maart 1918 ongöveer By K G over per hoofd anrvan een defe4 bestemd w voor het maken van eene reserve van bruine boonen die van RijkBwtgie moet worden beödiiklbaer gieitouden voor het ral dat in de maanden Mei en Jum oude aanliappeien zear sjeöht möc iten zijnHet Hg in do bedboUng de peuivrucbten oaar gedang aj van de verbouwere inkomen en gescdioond zi aan do gBfïieenten te zenden in zoodanig kfttwitura dat detse ee hoeveelheid strekkende voor ongjefveer 6 weken ia voorraad hebben Mocht dan door eeno vroeg mvallmdo of langdurige vorst het ver keir Ha water worden gestremd dasi ondervindt de dïsfipibutie van poulvxuobten biervaw slechte wciniR of geen b ien nering Do Geanoenten zullen de peulvruobten al of niet door bemiddeling van gjoeeierB moet doen toeteoiiïen aaia wintedierei van wie de verbruiken zo kimnea verkrijgen tqgien afjgifle van den daarvoor bestemden bon m tegm betaling van 22 ot per K G of 11 orot per K G Ook met do fcinere soorten ais witte hoonen en capuol MWfi zag op dcBsatïde wi Eo worden giehanrield l 0houdlpii één varflohiJ De prijs zal nJ niet lager worden gesMil dan deii kostprijs Hierop aai dtis producenten zyn beducht voor verhooging van het percentage voor het ibinnenland tot 60 of 70 en laten zich door die vrees verleiden tot het afstaan van hun kaas ver beneden de waarde ïot geruststelbng verklaarde de heer Van Wijnen dat de kaasprija zoomin verlaagd als verhoogd zai worden hü bMJft dezellde zoolang als basis voor de melk U cent geldt Wordt deze basis verhoogd dan gaat ook de pr js der kaas omhoog De producenten moeten hierop echter met speculeeren het beoogde winstje zou hun toch ontgaan door de regelmg welke te dezer zake in voorbereiding is Spr meeiHle als vaststaande te mogen beschouwen dat de producenten die in de laatste weken aanzienlü ke schade leden door mdroog niet opnieuw getroffen zullen worden in den prya dien zy straks zullen ontvangen Vervolgens zette de heer Van Wijnen uiteen hoe de huidige misere in de kaaswereld is ontstaan In Mei heeft de regeering de Kaasvereeniging genoodzaakt goed te vinden dat alle winst der kaasproducenten ontstaan doordat hun product meer opbracht dan 11 cent per liter verbruikte melk moest worden afgestaan aan de schatkist De Kaasvereeniging heeft daarop gevraagd dat de schatkist dan ook borg zou blijven voor het verlies dat ontstaan zou indien de kaas minder opbracht dan 11 cent per liter verbruikte melk doch ontnng deze toezegging niet Eenigen t d later ontving de Kaasvereeniging de vraag hoeveel winst zij reeds had af te dragen Het antwoord was niets de kaas had dooreen genomen niet mee opgeleverd dan 11 cent per liter gebruikte meUc juist berekend zelfs iets minder De minister had evenwel becijferd dat er een winst van pl m ƒ 3 600 000 moest zyn Zyn becyfering is door de Kaasvereeniging aangevochten de Conunissie van Bystand die er in gemengd wei d gaf toe dat er onjuistheden in waren maar erkende de bec fering der Kaasvereeniging daaro i nog niet als geheel juist Zeer plotseling ontving de Kaasvereeniging toen van de Rljks Commissie van Toezicht bericht dat de minister zoolang dit geschil aanhangig bleef geen uitvoerconsenten kon afgeven D i t besluit betreurde de heer Van W nen ten zeerste het moest t zy dit bedoeld of niet bedoeld was noodwendig van invloed zyn op de verdere houding der Kaasvereeniging in deze kwestie Het ware beter geweest de Kaasvereeniging een opdracht te geven tot betaling der bovengenoemde som dan de producenten onder den druk d e moellykheden door de sluiting der grenzen ontstaan tot een afdracht te bewegen die plechts den schijn van vrijwilligheid had De Kaasvereeniging heeft ten slotte besloten het bedrag dat na ondffling overleg was teruggebracht tot ƒ flOÖ OOO te betalen ofschoon de produdltltten er unaniem van overtuigd zijn dat h t een onbillijke belasting is Het geschil tusschen den minister en de Kaasvereeniging was biermede opgelost en verwacht werd dat de grenzen spoedig zouden opengaan Inmiddels waren er echter verwikkelingen van internationalen aard ontstaan welke dit beletten De onderhandelingen met Duitschland over de kolenvoorziening waren gaande en zooals algemeen bekend is is daarbij van onzen kaasuitvoer gebruik gemakt om koleninvoer te verkrijgen Eén groep is daarbij zwaar getroffen en naar qirekers meenlng heeft de regeering niet voldoende getracht dit te voorkomen Vermoedelijk vindt dit zyn verklaring hierin dat er onder de ministers ziJn die den boerenstand nu niet bepaald gunstig gezind zyn Langzamerhand komt spr tot de overtuiging dat er geen ander middel meer is om verfwtering te verkrijgen dan in t openbaar heftig te protesteeren op de wyze der akkerbouwers BiJ de gedachtenwisseling die op deze mededeelingen volgde Jegde de heer Van Wijnen er nog den nadruk op dat de kaaKproducenten het onbillijkst woi den behai deld niettegenstaande de distributie regeling der Kaasvereeniging de beste ia van alle uitgezonderd e der Pluimv ev eeniging welke nóg beter is Gelach De vergadering droeg aan h bestuur op den minister telegrafisch te verzoeken een einde aan den noodtoestand te maken De voorzitter deed ook nog mededeelingen omtrent den prüa der kaas in den aanstaanden winter Bij de berekening daarvan wordt als basis genomen een melkjirils van 14 cent per liter Er zal voor de producenten geen onderscheid meer zijn tusschen den prijs voor exportkaas en van kaas voor het binnenland er wordt één prijs uitbetaald die echter verband houdt met de kwaliteit der kaas Oimieuw hebben de poducenten aangedrongrai op een andere berekeningswijze dan gegolden hetft in den jongsten zomer toen alleen rekening is gehouden met prima kwaliteit en elke afwijking kwam voor rekening van den producent Officieel is de prys thans nog niet vastgesteld De Kaasvereeniging Is uitgenoodigd een berekening in te dienem en heeft daaraan voldaan Ook aan producenfcen word wel rechtstreeks een berekening gtevraagd De heer Van Wynen had daar niets tegen mits de aangezochte personen in staat zyn een behoorlijke berekening op te stellen en er niet een slag naar slaan De vergadering behandelde voorts door het bestuur voorgestelde wijzigingen in de statuten en in het huishoudelijk reglement en machtigde het bestuur tot het nemen van een of twee aandeelen in de EiportCentrale OÜDBWATIIH