Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1917

No 111519 SB9 S C vanOudheusdBn Co PIANO EN OROELHANDEL Wagnstpsai IIS DE HAAfl Tal H 1990 GROOTË SORTEERING 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Advertentiën TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD een ebrs Bervoefs IS I m Zulvir plintürdlfl VwtttrklrqisniMdtl Wanneer gij in dese zware lijden de verachi melen beapeurt van anaemie en van neurasthenie te weinig bloed rn arm bloed zenuwzwakte dan moet gïj nu vooral bijtijds daar wat aan doen Zijl gij luitelooa Uw eten imaakt u niet Gij slaapt alecht in wordt wakker zonder uitgerutt te zijn hebt hoofdpijn auizingen zijt gedurig vermoeid Dan ia voor U de SANGUINOSE het middel dat U spoedig de verlorene krachten hergeeft en de zenuwen veriterkt Sanguinoae wekt den eetlust op bevordert een diepen gezonden verkwikkenden slaap en grijpt met vaste hand in die reeks van treurige verschijnselen die anaemie bloedarmoede en neurasthenie zenuwzwakte vergezellen Tweemaal daags een eetlepel is vol doende Sanguinoae koat per flacon f 1 50 6fl 8 12 fl ns I Sanguinoae wordt verkocht in alle apO theken en bij atle voorname drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2g 4 Den Haag Flesschen worden terug genomen Te Gouda Anton Coops Wijdsiraat 29 Schoonhoven A N v Zessen Bos Vkoop Wed I Spruit J F Verkade Waddinsveen A v d Heide k Moordrecbt J v Gennep Aanbiedingen met vermelding wanneer het perceel te betrekken zou zijn onder letter B G bureau Goudtche Courant Markt 31 2443 15 Dit nammer bestaat nlt twee bladea Hst nut van den aardappel voorde broodvoorzianing Onder bovenstaanden titel schrift de medewerker W V in de Econ Statist Berichten van 10 Oct het volgende Naar aanleiding van het thans heersohend gebrek aan graan en de helaas ongunstige vooruitzichten op nieuwen toevoer uit bet buitenland mag het van algemeen belang geacht worden te weten in hoeverre van den aardappel welken ons land in zoo ruime mate voortt rengt profyt kan worden getrokken voor onze broodroorziening ReedB het vorige jaar ia het artikel aardappelmeel auprameel opgenomen onder de grondstoffen waaruit het meet en de bloem voor het bereiden van brood worden samengesteld Aangezien het aardappelmeel wel het belangrykste echter niet het eenige product is dat in de aardappelmeelfabrieken wordt verlcregen komt men tot de vraag vooral nu irnniddels tengevolge van de stagnatie In den aanvoer de hier te lande beschikbare graanvoorraden sterk verminderen of het niet mogel k en wenBohel k is van den aardappel nog meer profyt te trddcen ten bate van de broodvoorziening Deze vraag wtnt aan belangrijkheid als men weet dat uprameel bestaat uit ongeveer 80 zetmeel 20 water en sporen eiwit 0 7 de versche W dappel bdialve verschdlleade vgwjjgjjft JU sm T r ètwiffóval waarvan 0 1 verteertmar terw l gedroogde aardappelen doordat ze op 18 4 23 van hun oorspronkelijk volume zUn ingedroogd benevens de zouten 4 4 ot 6 2 eiwit bevatten Het voorgaande Is de aanleiding geweest tot een tweetal prbeven welke zullen worden genomen Zjj kunnen in het kort op de volgende wo e worden verklaard Uitgaande van de gedachte ooveel mogeiyk profijt vwi den aardappel te trekken zou waarKh nl k de e iv Hidigste wyae van behandeling zUn den aardappel in z n geheel in de groentendrogerifen te drogen en daarna tot poeder te vermalen Aangezien dit systeem eeihter overwegende practische bezwa ren zou ontmoeten zal het niet in toepassing kunnen worden V i cht Ongeveer hetzelfde beoogt echter de proef welke zal worden genomen door de faier te lande gevestigde dextrinefabrikanten welker fabrieken sedert geruimen töd stil staan In deze fabrieken zal de aardappel zoodanig worden bewerkt dat slechts één product wordt veijcregen namelijk het Koogenaamde aardappelpoeder waarin men btjna alle in den aardappel aanwezige zetmeel ehrit en voedingazouten ioopt te kunnen gji gtüili Adverteert in dit Blad Koopt Uw Hoeden Petten tD Baretten bil CAREL KROPMAN KLEiwEB a aauo Nlauwe modallMi S T O LW lü K Pefroleumkaarten De BURGEMEESTER van STOLWKIKt brengt ter kennis van de ingezetenen dat gelegenheid bestaat tot uitreiking der PETROLEUMK AARTEN op ZATKRDAO 13 en BflAANDAO 18 OCTOBKR a ten Raadhuize telkens van des n m l i 4 uur De Burgemeester voornoemd 2414 40 d K isaaaiNK Modevakschool voor Gonda en omliggende plaatsen AuEOiIaten W da vereralfinz voor Moda vakiekoln t Oravenliace Goedgekeurd ba Kon Besi 26 Ang 11 No 45 Opleiding tot Costumièpe Coupeuse en Leerares M giiiigiilitli mr ligti giMk li liim ilieil IIIUI n IVHKIIBIIS De Schoot is verplaatat van Gouwe 109 naar flouwa l l wa r zich nieuwe leerliiigea kannen aanmelden voor half Auguatns Dir Dames v HEYZELENDOORN Miss Barrle s Huwelijk door O N en A M WILLIAMSON Kaaruk verboden MieBohicn dacht hij ook w l san zichzelf m dn dagen zIJoct ieugö tom hIJ he ï ave Sobotland rodrwel zeéde zijn gielufc in d Nteuwe Wereld g m i beppöfcTeai Wat ra giediacèltm ook mogen zijB eeweest vu maekton zijn gBskiht eewrt drp0v dan hard ik verbeeddd mii dB By aati zicbtBeM dkioht al0 jongen n uo zijn vader en n ediar die hij nfat lAen zad als hij thud fcomt om htttt uit jsi gleipeiins wakkett te BoUuddeo bqgiou ik nKü een vwhaal dat jultrouv Uuir nri van de gMns ludv rt Het watf het veii4ut twi dalaalete Hc w eo het 0ebebD v o het beddeblor Het gUK e gcfaetaMonlgie kleine donfcew vcfltje wad door da Söhotten uitge wwd im aen gvoot bloedlbad nai eeuwen tciwi DKI da Raan nm en alleeo een vadw CU een zoon waren nogi fn leren Dael mU bet abeftn raade boe nv wUt hnldefator brouw igeida de koning der SoboMm oen het tweetal voor hem werd 9e4 reaiit n tt za4 nisbcl n u ra ttw BQOn sparen Toe sloot dedontaw Pio zi 00 0 eeo oogenbllk en d na wer vat hi moeM doen HiJ T rDi a i dB konfag bcD n iit Tijdelijke Prijsveriiooging KlelBe esch t 0 85 IMIddensoort 1 80 Oroote Stsch I 3 25 J aEaT3D A W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwareft Keokenfferei Rijwielen en onderdeelen Landboawgereedschappen en Werktuigen 21 Ooi 8 uur SodBtel Ooooardlii Too neddiib Tlialta 5 Kot 2 uur Qobouw Bouir en WoalB toozrii QpdteggtMiriJKMnifniirfo Anoeo porg BlietiiMli DmUntl A BBIMKHAN BOON Ooildlk Dienstaanbiedingen hebben ia de Gtoudsclio Courant feed aueee fliff Deie adverteBtieo kostea slMktt kIJ vooroltbelaliDg 1 5 regelB f 0 2B voor elke regel meer 5 oentM Operaaf mtslaitend aan het Barean Zeer mooie soliede meubelen all Tatels Stoelen Kasten Spieeels Schilderyen Theetafels Buffetten Stqiameublementen In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen nz enz alles spotgoedkoop RugbeUeede Leerstoelen vanaf fl 60 Styikast f20 StUIUtel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 enz SIIIHSTUITM hnilmliiiiNIdikUiWi Rottepdem Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake ia van KaaimacMnes want SINGER Naaimachines rijn een Kerste Klaa Fabrikaat dat rich reeds meer dan n halve eeuw voor alle hnishondèlijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SINQEB NAAIMACHINES kunt U krygen In al onze winkels SIEMENAAH DITI IJITHANGBOED EANEENNEN 8IN6ER Maatschappij OepAts alom bij 1 Brinkifl Zooi GOUDA Kleiweg 5 6rooisi Speciaalhuis voor Heeroi en liinderkleedin ROHERDAM hoek HEERENSTRAAT One Hnia Rotterdam Ongeëvenaard zijn onze collecties in DEMISAISONS ULSTERS WINTERJASSEN KINDERDEMrS KINDERULSTERS KINDERJEKKERS KINÖERPALETOTS KINDERCAPE S Aan stoffen hebben wij not ore rooten voonaad teen gebrek intagendeel wij hebben B o U 2451 22S Geopettd VUB S S nnr Zat rd ga vna 8 10 uur ZONDAGS GESLOTEN Het Advertentiebureau ZIET ONZE ETALAGES van De Goudscbe Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsohe dag en weekbladen en andere periodieken zonder eeD ige prijsverhooging V liuEendlna vcui Min dschrin steeds volcl snds Inlichtiogen worden GRATIS verstrekt 56e ilaargang Zaterdag 13 October 1 17 fiOIMlHË CODKAIVT VERSCHIJNT DAGELIJKS XTie x wrs © 3Q d ©xt©aa tieTolsud voor C3 o CLd SL © rs Oaaa str©Ils ©aa BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INQK20NDBN MEDtOBELINOKN 1 4 rafale elke rasal aiaar r iJl Op de Toorpagiaa dobbel lanat Ge oae ad eneofOa aa u aaoadaa awledaaliafM b ewoaa lol eaat arad eei aa pri t Groole leone aa nuulM Brav ilaelwaiaie KLEINB ADVEBTENTIfiN eeana e a eaalMdia n beneaa illeail ii a iat keop ca mtoop boor ea nrbav 1 S fafala 0 2S aUu i al aaar 1 eaa bf bulias Uaaiaiaa rooOa 10 rasele iaj i S eaa ABONNKMBNTSPIIUS i W kwuuul f 1 2S per week 10 eau md Zooda blMl pci kwMlul f 1 7S per week 14 ceJ overal wev de beHrfint per looper leechjcdL Prenco par poM per kweilul f I SO nica ZootfcCabUd 2 Abonncmeiuea wordea da yk aesgenoinea eaa en boiaae MARKT 31 GouOA b ae ejtenlen den boekhaadel en de loatkanlDrtn ADVERTENTIEPRIJS UU Goode eo oonokeo betoorende lot den beaorJknnO 1 5 rcfels f 0 S5 elke redel ower f 0 10 Bi drie eelu eeoTDl eflde plaauinten ordeadoe la e oa barakod Vaa bolua Oaoda aa daa beaor ial I S laaela I OJO alkara al aw f MS Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOONa BBIKTHM UIT Dt J nTAD OCCXiCII Hoe lic vorlioudliitg tUBjaoiwn Parltïuept en P rs luotil zi wxt W de geleerden niM4 1 1 feit I htyt diA Uer te laiido d De pers ia viirbiiMfiiig tasöolica lnjt Pflrlraacut en hut voili Wat er in het eorsta voorvalt brengit zij aan hot Iftatste ovieir ifita wat leelt in h volk koiint giroo ttMdtda vla pers tot mting ook voor liet Parlemeiiit Als noutfale tuBechenperai oM v M r op de Ntdiorkwuteclie pera niot fuau tie merken Maar dlo oaotn e taak ra ndet dte eendiga düe d Pere bw t It vorvuUtn 2 heeDt ook dto yowicliUge vtorpiiohtijig van d uoutirAile op d e dadieoir vaor het ParlwiR öt zoo j zy ook ht t recht etL de pliclit heeil het voili op zi ne fouten on tekoirtkoiiida eni te wijtteu Uit lofljtste gebeuat in db kmtete tijden heel voel Herhaaildi i k knjgen wij m de pers boetepredtkatiee ie hoor i over de niedew rlung ea bot gi ii ii9 daamien ti ii opztohie van dw voL döeilivooiWlaMng Do oontrftte dip de per op de dadea vaa bet Pairkemiicuit uitoeiesiit bestent in heit toetsen vaji die dadlen aian Itet belang vau hei volk èn aan de efc oono beloften dlo bij de teambusi zo kwiietlg wordli aL tü leztiï krtjg hoe nieiieer A o B imit a eva iP lliigde zidi gohoudeu berft Mttöir aaugiescieti e i KanHirhtJ nu eenuwAil eer boogi gezeten is vangt beveel wimri Dat dB heere wel eens booewordkM op d perB is uiwiiöcheJijk Menig atgevamr ttigld heeJt bei aan de per t wgten dat zi n setcil bau bet wankelen m gegiaani oiuidiat zijn klL zer8 goed werd eu ingeliioiiit Maar daiamaai m menig dtorict sterk gi wotrden juibt door dteautidie ouwtandigbeüli Vau de fljdJa van de pera beeftaot er ook weer een eokeJe giri I tegen bet ParLenicnt Wij wijzi n aitteen maar op hel lo laat beginnen der vergKuderingien De pers is present db leden bbjven weg de peird veskno baar tijd met wacbleti 1 n s middlHgH nvoet heft ingiebook wordeo Het aAO t è Komerlofen dot dan aanwezig is 030 do s r fexoeroltie mee te lUQ en H minimiaial ntaar de peirs nwet tot liet bitterste edndle blijven Het lenvani in de Kanner de particuliere gesptpekken beouoeilijkt da tnak der versiaggevep zeer Vete ledKn aijo aoo welwillend om altijd met luia rug naar de poTiStnbune te gaan sKAan als zij het woord voerEik En het zi gewoonlijk de uvensahen miet vsiiünwun geluid helgeen bij enkelen nog in bun baiaml snuoorL Kan men de nventajittit van da pers begTijffien wanneer een paar Kamerleden uren hebben veirpraoA en dDArdioor oen ivundveirgaderiiig nood wordt die al ww r uiitoJiütend drukt op di perw Over n weer zijn er grlovin maar de Kamerleden eiobi ien dmt niet te begrijpen Herhaotdieli s asigedirongeD op een vast sbiitingauur dieir vcrgadiardiigt L inet het oog op kiH uur van verscdnjaen der bladen Kun je begrijpenl s Middo Om half v hoort de petts ot haar dChrik dat de voorzlUer van plan i tot zea uur doeir te gaan 1 r wordt aan do bladen berjcbt dbt bet laat zal wonieii All e w hC dsn op de Kaaier en dikwijls is beit vxKxr niets andere dan een oiiil edlusdende sipeeeh van e n Kaoierlld dke vandaag wit afapreken oindlat hijmorgenoohlirïut oïW eif uur geen tijd heeit i oe zouden wi kunnen doorgiBian Maarhet lu reeda giefioegi Indiai de lieer Schaper de bedoeling heeft gebadl om dii varboiidJng tupaaolitn ParJönifnit en Por teverbotereni rlcbte hij zijn boetopredikaitdentot zijiii medeleden Vast staat ooir onö dt ïe stettbig zó6 Parieniieot z66 persi HAOHNAAR uitvoenbaiBT en wat hecA tnj gediB n of zal blj doen tan edodo bet te bevorderen f Het antwoord v n den heer PosNliun iii nii4hjr van lauftouw k In antwoord op èa eer te vr ai0 vin den he van Hesuei kan de ondergetoeketaJlp niadltt eQ dat biJ oog Mlaat op hetzèldde dkaqdpunt door hem in zijn ret oering umtgosprokcn lm de veraaiderlng der Katmer van 16 iki J I tagenonioTi waarin bij zieidei dat iwMr zijn meefiuig dk onustntadlgticdien vm dHeia aard zljpt dat de nio94iikbeid om zout te wannen geen oogenblw mag woordon uÜgeeleU Haadeibigen blz 2 De verdere vragen van den heer T n HamH gHven den niiniBtL r aanleiding mede te deeilen dat haj uit da baraadUagflngen en het votum dt r Tweede Kamer over bet wetsontwerp tot ondBinnlngi vim s tetMiTRmt bij Buuxsse léooM negMleve gehmlgitsiekklngcn heelt kuanen maken lo dal da KttoAr gicva regeHng wil zooBils door hem werd voccgëiBtxid eo 3o dai zU ter zttkei gptm BCaateexpl ritelio wenscht Ook èe w n iedieitjkbeicl om oomcotKAo volgintf de Mijnwet I81O te verleenen wtirdi bij de beraaiMaglngvn aang Toerd en door leden diir Kamer veraoW Iïcnd beoordecild AnngtvJen de In bet gfenoem OOtwerp vcnnejde di ltet rf icn nwt Ri uigeld zl ontdek t Uiltaat er bij be n vooraA neg bezwaar om zon r mdiewerking van du etttb nGtnenwl daKrover te bedchlkk n Door dlezen loop van zaken ie otule feiet H kfnfle UTbal e In len moelHjkbeïd g brarlut waeTxoor hij geen oploeslng verïiiflg te vindten met zlja voorkouü h t4p ii aan zlja doporfement boa ireftlnipwi m ecaiifef l e anê bébbeiid o gehouden die woUielit zuJkn leidffi tei liet vormenvan 01 n oomvhlnatle vwi alle betenghtibbenden van w 4ke alOdan een voorstel ai zijn te verwwoliteD Eerste Blad behouden Het resultaat van deze proef mag met belangstelling worden tegemoet gezien De totale capaciteit van de gezamenlyke dextrine fabrieken zat echter eventueel in verhouding tot de hoeveelheid grondstoffen weUte voor de broodvoorziening noodig zijn betrekkel k gering zijn De tweede proef heeft ten doel het gedeelte van den aardappel hetwelk in de aardappelmeelfabrieken overblijft nadat het suprameel is verkregen zoodanig te bewerken dat het geschikt is als grondstof voor de broodbereiding Het overblijvende gedeelte namelijk de aardappelvezels bevatten nog vrijwel alle voedingazouten en eiwit weUte in den aardappel voorkomen In de aardappelmeelfabrieken ondergaan de aardappelen onder toevoeging van water eene zoodanige bewerking dat de zetmeelcellen worden geopend Het suprameel zet zich af terwijl de overblijvende vezels met het water buiten de fabrieken naat de vezelgaten worden afgevoerd en verzameld Over hot ailgeimecn voeJoa do l srlwnuauMed zJob uogail i zija zeer teer van gemoed wanmeer r op Imui dadiea kriitoiEk wfordlt geoeMtdi Dit blijkt nu ook weer bij dim heer Soluiptir hét ge al te izijni Wobrbjk aJa er één tbe met zijn sdterpetij tösigi awUeneni uiet heeft gieeipaeirdl daji is hjj tiet en nu gonllt hij zudt B n tefj e n de kriekk düe o d Ka niKU ledlen WKxrdt geeeftndi Hij holt daarbij zeor dJoof sahekit dier oritiol uit voor H B S jonfeiaie en Het grappugei van het gevüil 19 dfat vpi wei geen enkele ovttrziicbitecbTijfter van de H B 8 afkouiBtig i en dmi die jjOOgBte oruUeir hen Ls de overzdebteohrijver van Het VoJk Wij b A ben altijd die indiruk diait de knilaek dSe de Pt ra oeC oip de Kamer en haar handieliiigien een eorli e ia diü vrij is van peraooiwlijfce synrpothleen en ainfi ipaiKhleen ir zijni wel leden dliei op de pei e ribime niet iMog aangesnhreiveii staeiu en deese weordeeirine ktopt heel vaiak niet met liet g zagl dat bet biHroJvken Ud in de Kaauer heeft Maar tocdi wordt ijen opziolrio m hijni trtrtkU 011partijdigbedd betracht Onanngeniaeini ih mi het naituurlijk dat do dwadiakijkerei op Iribamo duldblijit kunnen aieai hoe een Kflïiwrlfef dait in de benauwdïieiüll zit kronmic ipirongien maakt En het Is nabuurlijk niet pretUgi al avond die é mé in fliittn dSölrict De campagne begint ongeveer half September en duurt pl m 8 wdken Gedurende dezen tijd en ook daarna worden de vezels niet bewerkt 1 April daaraanvolgende wordt hiermede echter een aanvang gemaakt alsdan wordt daaruit het zooge naarade prima8ecunda meel verkregen Do vezels worden opnieuw naar buiten gepompt en in het volgende jaar Januari das circa 15 maanden na de eerste verwerking nog eens vermalen waarbjj het secunda en tertia nleet wordt verkregen Zoowel de prima seounda als sejunda en tertdakwali teiten worden Hoofdzakelijk voor indsutrieele doeleinden gebezigd D Soda eiuialt Da afdeeling Handd van het departement van Lan uw Nijverheid en Handel heeft het verslag openbaar gnnaakt van het Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren over de knoeierijen met soda en Boda surrogaten Door tusichenkomat van de burgemeesters konden uit 307 gememten 2283 monsters onderzocht worden Eerst wordt vermeld wat soda ia het is het product dat den chemiachm naam draagt van natriumcarbonaat Nb2 002 en dat bestaat uit een verbinding van natrium Dit waterhoudende natriiun corbonaat komt in den handel voor fn grove kristallen als kristahtoda en in ftfne kristallen als patentsoda en bestaat voor 37 uit watervrije soda natrium caibonaat en voor BINNENLAND Zoutontginning Het Ind van die Tweedie Kamer de beer v n Hiaraiel heelt gevraagid of de minjsler afenog da meendng deelt uitgesproken in de ziteng dter Kaauetr van 16 Mei 1 1 dat het voor 00 e voorziening van zout een dningent be4nng its zonder uitstel mlet dè zoutKïIgituufang op eigen NedettilandBab gixmdlgDWnwl oen eanvang te maken Op wdka wijse aefct de minisiler zulk Het laat zich begir peni dat hef lange VSflSiiJf van deze vezels in de vezelgaten met bevorderlijk is voor hunne voedingswaarde en kwaliteit De tweede proef zal dan ook moeten bewijzen of het practisch nog mogelijk is de campagne zal reeds eerstdaags een aanvang nemen en in de aardappelmeelfabrieken zouden eenige w zigingen moeten worden aangebracht naast het verkrijgen van suprameel gelijktijdig de vezels te drogen en te bewerken tot het zoogenaamde aardappelgries voordat eene zure gisting is ingetreden en waann dan de voedingszouten en het eiwit grootendeels zouden moeten behouden worden Ook deze proef is van veel belang te meer aangezien de eventueel te verkrijgen hoeveelheid aardappelgries in verband met de veel grootere capaciteit van de aardappelmeelfabrieken grooter zal kunnen zijn dan de hoeveelheid poeder volgens de eerste proef Het systeem tot het drogen van de vezels schijnt bij onze oosteiyke buren reeds in toepassing te zijn gebracht en naar men beweert met gunstig resultaat De directies dar aardappelmeelfabrieken hier te lande zijn ten aanzien van het resultaat van de tweede proef tameiyk pessimistisch gestemd Feuilleton ik hem niet meer uit nrfjne gedachten verbannen £ n terwijl ik lünv imj lervendig voorstelde zooa ik die meeste dingen doe of ik wil niet zag ik aeuebnig eene moote teenen brug die aia een vemteende regenboog over een klein stroouilpje lag Dat moet de Stairk zijn bygde Ik I n wij zi ffkoÊanm wij zijn gekomen bij da greual Brfta Sohottt nvedfllje dat gij bet raedtti zeide bij Fn wat vond Ik het prettig dut hij mij zoo noenHle dat was nog beter dan prinaee I Wij rodlen da brug langaaanii over half met onee anto in Engiajand half In Schotland en toen j oJsBiing Sprongen wij vpooüjk voort met een vaart voorbij bet oude tolhuis dtt er juist 200 ultoagals op aJ zijne albeatöngen Hoera Voor 00 SdKrttond ia eigen land rie y Ik en rfsohoon bij zich met naar nüj omwenddei ssag Ik anzl profiel dot hij o ri aaugjedaon en blij IvËÜdebliea atierf met ham Ofsebeon het vtvbaoi ban bevkd hleM de ati kopipiige nnn vol dat de laatste Piotai niet werkeJij zoo ol op andere wijzie gedood vaimi diait zij langBsaam waren uilgestorven ais eien ras en h door buwieaijkeo met da Scbotten badden vermenigd zoodot er nu nog mansKben in bet land zi die van bun bkied in de aderen hebben Gij weii lelde hij dat damerlied van EÏUtmden trouwde met een PicHseho prinaeei en w dus PioÜflch bltxU In di adeiie n der MaoDöiiaJïJi tsi ui uwc akk eii on dl mijne ofsoboon ik in eene hnt en gS in een kaateel geboren zijt Ik ken dat verbaal van Sotnerledl antwoordde ik en weiet dat welk een groot held hij ook was Inj zijne prinses dnor bedrog verkreeg He doet heïn miensobeaijicer ecfaijaetn Ik zou wel een willen weten of zijn prinseid ook aoo daebtP z ide Bomerled da Tweedie Wei natuurlijk zeida ik hieim aleiof ik haire vartrouwelkigie wad geweest Toen Ik in Cairliele woonde entrotscb op mdjne FngekNba ge boorte wf las ik gaarae van den gfooten aUg bij de Solway waar twegi honderd Fngelscbe nüters mear dan ailzend Söhotten dia zij in bet looeraid dreven doodden ot gevangen namen maar nu ben ik alle vergeten beftalvo dat een Scbotsob miefeje beU en o boon ft van de Hooglanden ben en dSa mannen van daLaaglaiylen vind Ik het niet pre4 mleer te deuken over dkn rooAodit Toch kon treft Ik het r tfl veel ooï gegeven tenmiaaHe onv da nwoht die bet mij gaf Ik heb bet meeste niet verdiend metmijva scftlSdeaijen en bebzudit braicbt mij er toe er mear van ta houden dui van mijn werk Zoo bab tic den w naar het tooveriand vectoren prinsesje Ik beb mi f ondter het gekA begraven en mi o Mtenben ook zooals zij waren F i tijiflang bepmeldH Sonoeriedl den grootcn naam te VOT eoen welken hij had gekoaen maar sinduta een tijdlai Toen hij bfj toeval rijk werd begion hg te veranderen Sedert vi ja r heelt hij ge ne sofailderij giemaakt die zijne vroegere eerzuoht waardig la Wat bij gedaan beeft was siechts om geid te verdienen Rij vergat dbt hij éhi sicbilder wa en wilde een fttüUkmnair zijn WaUgHlijicl Nu ik u dit befc verteld vraagt gij e ne MacDonaM mU nu dkn naarot we r aM ia oeraKn bij da girens nwr Ik m aU jongien aAegde laqgi gateden inc boo verwacbrtflngvn n voornemeiw ronahntiöcfc geno g om u te bebai Ja aeAda tic 4k eaos MaiiDonald verzoek u den naam weer ann la nemen en daanneda aJ uwe ooda boop en eerzuobt Ml gdj weer ki uw eigen land terugkomt Vcrgwet uw inDme4 feTid en dank r alteen aan dat gij een sohllder zijt kh eme mooto auto Zou dat u niet gebikk g en weer joog mftken Iets is er dat mij gelukkig en opnienw jong oMMkt berbwMde bij Nu moeet gij uw e4gien naam HacDonold wear aaanemen vwi bat oogenblöc ai dat f over da grens zijt zeldefR toea ik eerat eens flink dei Scbotecbe luobt bad ingeademd SobKir dl ia een grootsobe naam tocit was dfte atteen de oorsprong dar MaoDoguOd Maar boa kon ik dat vergetonl Gij hebt uw roem en geid al Soraea fed vtrworven Wat stelt gij bet hoof uw Scbobsob bloed of uw AmerikaMiaii roem en geèSf BkKd M sterker dan water en roem Is Ijdeè zeida bfj Wat bet gvM be zoon zou dloodlm als haj hun giebelm wiat 1 bij diaohi aan da meode die do macht bezftt de Ptcten naoi het land der aaDgenamo diroonKOi te vo iren Frwm Öue boony bolto o hwtber They brewed a ifetofc iangByne Waa eweetór far tbaa honey WaiE HsionigQr far thau win Thiey brcfwed U audi tbey drank it And lay ki blieeeMl aWound For dtayfl and day toglethar In Ibeir dwedtlng undergroundl Toen hIJ nse geslaten oogen had nagedlaobt zeidle de Piot dat hi hiet 9ebefen niei kon verteèlem aoolangi zijn aoon l rfde oradbt b j zict zou sebani fb zijD lg ttr vleesoh en bloedi hiem aJe een vemrador moesit beacbouw en Hiizel ïe dït oaadat hij diacht dat zij dan dien jongen sniei eu zondier moirtelingi zouden dooden en de ouda maa badi gelijk want zij bondien zijn zoon ami handlen en voeten en wierpen benu in zee Zegt mis nu bet geiieémi zeldea zij Maar de Piet lachte saecbts on amtwoordde Nu wU ik bet niet zeggen omdat er nleta nwar te dM gij kun doen om ndj te kwsileni Nu dooddetL zij hero in hunne woede teastond en bet gKibejjni van bet rWor vMvfAfH Van de Iteve heidcktokjeB Brouwden zij bi g gi edieDi een drank Hij WW8 veel aoeter dwi honig Hij wa veel stetkeo dan wijn Zy brouwden ï ro € n dQ onkeni bem En laglea in beerlijbie bodwebnlng Dagen eunochaaneen In hunne ondeiraaïdbcaie