Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1917

GoubtfCHE Courant HAMER MERK DE steken ontstoken te hebben te branden of te doen branden Artikel 2 Het is verboden vóór 8 unr des avonds des Zaterdags vÓór 10 uur d s avonds meer dan de tot een geheel getal naar beneden af te rondm helft van bet totaal aanwezige gas of electrische lampen in of aan winkels en magazijnen te ontsteken te doen ontsteken ontstoken te hebben te branden of t doen branden Het is verbod na 8 uur des avonds des Zaterdags na 10 uur des avonds in of aan winkels en magazijnen meer dan één gasiamp of ieer dan één electrische lamp van ten hoogéte 40 kaarsen lichtsterkte te ontsteken te doen ontsteken ontstoken te hebben te branden of te doen branden Burgemeester en Wethouders kunnen In bijzondere gevallen ontibeffing der bepalingen van het eerste en tweede lid van dit artijcel verleenen Artikel 8 Overtreding van de verbodea vermeld in artikel 1 en in artikel 2 eerake lid zal worden gestraft met afsnijding Van toevoer Artikel 4 Deze Vf rdening treedt in wericing den vijftienden October 1917 Gouda den 18 October 1917 Burgemeester en Wethouders voorn J VAN GALEN Lo B De Secretaris M VAN DER VEUR wordt zoovobI nip0g t rekening 0ebou dea nvet do totaal besohtktwTO hoeveoïtKdd on op da nornvalo bolioefl vani ieaiere ginneente Het K D H L i0 bmmgd en deel van do lor beschikking der gewrwMebeaturcn te abMet hoewOhLAm dMrflbutieiteda M doen Aeveren in dm vorm van gaetans te zolem IL l wr heê Wangtmit iammr wordeh aan hiem dB iltorvoor naar zi oord l In aamneritang komen bon alg g v u ovQToenkoiaatdg het nwdei door dim MiDietor van Uaodtiouw NijverhiuU en Handel vmtgeBtieié Hei Gewwentebeeftuiir vult op iaderett lïon vóór zijn aigiïte ln het nuflitner en da wrt niians vroiiw n ol ondortnan kindeï d r 90hoen n voor weikw reparatio die bon zal moeten dieneui turwijitevonfl op dien bon zat wordtem gi ohr ven ot hij lOQ dtenen voor zeitrrt pairaUe dfcn wei voor htt dom i epöjv ren Aoor oen iKKDiaaiker Va Miniater vam Landijouw Nijverheid n Handel stedt een gicmidilcikt gtnviolH vast voor itader der boeveeilheden k Jer vere4 aht voor eon paar nieuwti zolra en hakken van ieder nini i er iiwi vrouwen of oncfcru n na kindcroiciiocneni stan ktflrdge WichtcQ UtH aarntaj van iedler dier oorttw bons w lko door eeti gemecnU beHlluur Wijkewa ïiH in het Iflto en Me lid van het onder II btipaiailiik kan worden afgeg L ven wordt docr dat bestuur vafltgfeteid voo lodore roaand zal de Bom df r utanidaBlridlgli wilojIltfii i welk e de af to even bond vertegenwoordigen niet iniogoiii ovoirsohriideu het totaa 1 gewlohb aan led r voor dat tijdvak teit besohikklng van de gam fcntt gesteld III Het dlflltritmJltiïedlra wonit door het R D U L to mficT keuzo in den vono van dFOwpone of gleheei ol gwieieitelijk Inden vorm van gie 4an te zirftii ar ii4everd aan do Ledlerveir enigin o OveroenkomBtigi de aanwijnaingen van het It D H L en ondop dfen i toe ioht i wwrdt aan iedw dier l d n van dc Le dlorvoTcenigfing zoodenigK hoi veeJhieidJdiBtnbutleleidfcr toegeiflondvm ais vereteoht Is om to waairborgim dat liit ledere gcoiiecnte zooveel van dwt ledw beeiehikbaar zal komen ais door het R H D L werd toegewcaeïi Do ledicn der lodieirvereünigingi vorpltchtcn T di door do in ontvanglstnanw van dHötn biuiüeii dtiP ov re ik toirilig w voor giaaada lid da ontvangen tioeviM3ibe d te beöttmider tijJ aan de Lediervereenigiing te vöPRiitwotadétt door inltweringi van bono IV Da iodfen dkT Ijoderverecnigungiaull in het hun ter dSstrilibiiÜe loCj wi ecn ieder tegen ten hoogste de daarvoor door den Manidter van I ondbouw NijvPfiHid eo ilandi i vast e eteiilen prijaw vwrfcoopon ft aein siohoeoniaitiarBi b anni zeifreparateurö De afgifte in IM voorgaande ik aub a bedtoeliito a4 behiouilens liet gw ad vooririen ia het 4e lidl sltiohitfli nvjf n E c iiedkxt tot zoodanige gewichtshoeiveelheddi alëi wordt v rtcgenww rdigd dioop tïe doof dtan riOho nn k©r over ie legipen bona ieder beirefcönd naar zijn atondaardgewloht aib bedoBM bij het deatie lid van het onder II bepaaOde De schoeiunaker d ie dSieltrlbuliededecr ter verweiilng m ont i vangst neemt verpüoht zioli diaainiieide j stilzwijïcend onverininderd toepaaaing van do flftraflwpajVnéfen dor Diatributiew 1916 en van bét mdcr VI t epaalde voor zoover daartoe tenaco zijn tot vw ooding I in g ld aan het R D H L van het ver schil tussohm de hoeveelheden dteMrÜbutieleder w o hij in ontvangsit nam en welke bij door overleggingi hezij van bone hetaij van onverwerkt difftnbutie leder kam verantwoorden ZuliKWidei die vergoeding worden berekend naar do raarfttwaiarde van hot orouponiedler op het oogenblik kc die verantwoordkilg wordt geéieoht Voor de eemste iuiae4 kan aan 9ohoennuakera dfetri Hiti i dieT in voonsohot worden gegieven betwetk door latere inlevering van bonel te veramtw oorden zM zijn De aJgKfIe v ni diMributielnler aan zH reparateupö ais voorziien in het earste lid aub b g 0chjedt tot zioimilBnige hoeveelheden eis vereischt wordt voor de reparole van schoenen van oort en grootte ala vermeld op de door hem af te geven bon V De lodeni der Ivedörvweeniging zen denmBBndeiajkö de door ben in onivangBt genomen hoöa aan hei bestuur der Jjedervereenigiing He beutuur der LedvTvereanigfingt ztndt inwandfcJï de Ingevolge het Ie Ji Hntvangen bon aan het R D H L VI BU onr elUMiii wdea in da verantwooo dhv bedoeWI ba h 4 9de Udvan bet oudar IV bepaalde en iict onder V bepaaildo zad onvenuindiTd da straf welke de DMriinitiewit 1916 stc4t op do ovetrtredBng van dketritMitlerMgelingun hel R D H L behuudmn betfMf op dtm MlniBtej niBtejvan LemUiouw Ntj CtbekT en Handel oniniddeili o oitsluttlng va de ontvangst vm reparatueloder kufuien htwk toi ofwlcfato van den sohmtdlfte Bedocèd beroep wonIt Incpcdinid bij liet R V H L hetwelk dit Yxwratea van zijn advies aan den MitdMer tomnadl Gouda den U October 1917 De Bucfferaoester voomonnd J VAN ML N Ijot B ZATERDAG 13 oor 1917 Dpeiibare Iferkooping t e COU A NoMrli J P MAHL9TBDB ie BBRGAMBACHT il Toornemtói op MAANDAG 22 OCTOBER 1917 dli avosdi 7 nar in hel koSebilii HARMcSlIE de Murki ie GOUDA in Mne iltiii nbli k te reUen n Teriioopea i lo EeR joed onderhouden hecht en ilerlt Heerenhuis met ERF TUIN en SCHUUH ua de Hooje Gouwe do 151 te Gouda k d Sectie D no 1701 Iroot 1 Are 71 centUreo met bet mede gebruik ven de poort uitgimj hebbende n de Raam Het hail bevat beneden 4 kameri keuken met mctdenkamertje boven 3 kamcrt en daarboven 2 zolderi ia voorzien van tfaaen waterleiding vele vaale kitteo en verdere eriefelljkheden 2 Een goed oodertioudeD Pand waarin aedert jaren mat guniti gevolf KÉibuis net npning wotdt uitgeoefend aan de DubbeJebuurt no I te Gouda kad Sectie C no 1867 root 75 centiaren Het huia bevat beneden ruime geJajkamer met kelder boven 2 kamera en keuken en daarboven xolder met 2 kamcrtjei en 3o Een goeó onderhouden nette Bupgerwoiiing aaa de Keiceratraat no 66 ta Gouda kad Sectltt D no 2457 root 60 centiaren De peretelen idjn in aiien ebniik ia aan vaardm perceelea 1 en 3 den 22 November 1917 en perceel 2 den 14 Januari 1918 Te betjchtiflan de 2 laatale w rkda an r6Ót de veiling en op den dag der verkoopiag van 10 13 en van 3 4 Hur j Nadere inllclilingea geeft genoemden Notaria M MAHLSTEDE 2415 53 fl Tweede Blad Doen verrichten van schoenreparaHe ea de beschikbaarateUlng van leder voor zelfreparateurs tegen verminderden prüa BU HiGl MEI tf t iUt IJS WiTIK UD US van GOUDA Uek op do oirculadre vm Zijne Ixoollontte éen Mtafetor van Landbouw Mjvorhifd n HanxlM d d 21 Augu tu01917 no 60491 ttbSeeting Handel en dd 1October d v no 750 aüdetihig Criffiazakeo Btrengen ter alAemeuie kennb dat zij hebben vaötgtBieW dtünavolgenda licgeluigi betrrffende h doen vapriiAten VMj feoeaureparatie en do boscliJkbaarötöUintJ van ledn XK r zelfreparatetira tegen vamiiinderden prijpl Artiktl 1 De eedudioo4diin binoen daze Gemeente wiw gcdn nilndler dan il200 inkomen heelt m aileott staande parwonenwier tnltonien per jaar evoneen ndnder dttu flüÜO btidraagt e die naar lu t oorden van BurgeniefaWr Wethouder daarvoor Id aanoterkinf komen kunnen bij gieblekeo neodfcaiwiliithtM en zoolang de iedere maand vanwege h A KijkatfiatnbutKkantoor voor Huldtn m Ledier aan de Oemoente toegoweam hoff eelheid leder atrekt tegen den daarvoor astgieMetde venndndorïen prijs hunne sohbenen doen tKï£teUen ïxudtffa zij aan zieifre wratle dB voorkeur geve kunn n ii voor zoovar dat aUhons oog In Vt dJoc nde nwte voorhanden i bet daartoe benoodifcde le hT Iwkomea tegen den daar oor vastgti t den prijff Artikol 2 De repOiFaiUo hee4l piaa door in do GeiDWente ptmt lgdle achloeTOnakere zooveel mogtlijk naar k i e van den aanvrager Artikel 3 Het leder dbor dte zcMieparatcnr te getmiiken la veritrijgibaor bij vtirachiiltnde in da geiiK yiite gjinatiiigde i iierhandelaare o scijoenaiiali t r naar kc nze van dengene die dei aanvraag doet Artikel 4 PertfoncOi die voor zich of voor ieden van hun geiciD tegen dte daarvoor vaMgeeltoliïe vemdndOTde ppi £cn ddMXne wensuben te doen herbtt Un of eene lioeveedbeid ledtar w i chcfl te koopeo voldoendo m daaruKd zcif een paar schoenen te herstetlen kunnen op een nadler to bepalen tijA Up ten Bbodiiuiae e u aanVTMgAmnwlier bduwoen ten invuitingi Op dOt fomeilier nvoiet wonlen nang geven ft de naain vonmoaDt en wooi laiats van den awivraigipr b bot totaile Inkonien van hit gezin ot indien de aanvrag een aiUeenL taand perdoOD is het totade hUcnoHn m den oanvrtgcT o de oMta voornaam en woonplaats van dim cho nn iker aan wim men de leparotio w c ht op te dtagen of aan dea Soboauuikcr oi loderhaadelaar van wieu men het tedter wen 4 te b trekkcn d de reparade welke men wensoht U doen verrichten ot voor w ike ntn hH boDOodigdla Ieder verlangt e de meerdere of mindere noo bake lijkhedd der verlangdla ref arati4 De overeenkonifitig hn bepaalde in hel vorij lid Ingevulde formulieren wordto weder ln eievt rdi Un Stodhtria v in gt Slnteo onMag op welken zijn venoe d de woordm Aanvroagi reparatileledicr Hij wjiens aaoivrago door BuJ entecster en WrthottdeKW wordt ii owimgluirant n ft een b m op naaiui reülü gtw nde op de daMop awigieigeven reiiaj atie iH een hoeveelheid leiier oIdloende om daarmede zelf een paar i ioenen als bi de aanvrage bedoeld to horeteilcii t igtn dtndfeiarvoor vastÉfeafcWtn veniAuderden prij Aanvragen oof schoimreiparaile at reparatStieder ten behoeve van kinderen beneden dea leeftijd aii 3 janm bli vi btiAben l esic4iouwint$i 0 oStadhuissteeg Vt fïOTTERDflM TFI rrnr u Q f SJi lM m ai 2153 Doen verrichten van schoenreparatlea en beMhikbaaratelUng van leder voor zelfreparateurs tegen verminderden priJB BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat in verband mot het openen dermogelijkheid tot het doen verrichten vanschoenreparaties en de beschikbaarstellingvan Ieder voor zelfreparateurs tegen verminderden prijs aan de ingezetenen aanvraagformulieren zullen worden uitgereikt dat aan personen die voor zich of voorleden van hun gezin tegen de daarvoorvastgestelde verminderde prijzen achoenenwenachen te doen herstellen of eene hoeveelheid leder wenachen te koopen voldoende om daarmede zelf een paar schoenen teherstellen aanvraagformulieren zullen worden uitgereikt in de Raadzaal ten Stadhuizeen wel voor hen wier namen beginnen metde letters A tot en met H op Maandag 15 October a s met de letters J tot en met Z op Dinsdag 16 October a s telkens deaavonds van 7 tot 9 80 uur IIL dat de door belanghebbenden ingevulde aanvraagformulierwi wederom zullen kunnen worden ingeleverd ter veriirüging van een bon rechtgevende op de daarop aangegeven reparatie of hoeveelheid reparatieieder op Woensdag 17 October a s des avonds van 7 tot 9 80 uur en op Donderdag 18 October a s dea namiddags van 6 tot 6 80 uur in de Raadzaal tèn Stadhuize ap welke uren desverlangd de noodige inlichtingen zullen worden verstrekt IV dat zoolang de vanwege het Rijksdistributiekantoor voor Huiden en Leder aan deze gemeente toegewezen hoeveelheid leder strekt de onder II bedoelde bons aan hen die daarvoor naar het oordcel van Burgemeester en Webhondera in aanmerking komen per post zullen worden toegezonden Gouda den 13 October 1917 Burgemeester en Wethouders voorn J VAN GALEN Lo B De Secretaris M VAN DER VEUR Zter mooie soltede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spieeels SchilderQen Theetafels BaKetten Sti lameublenien fels BaKetten Sti lameublenienten In leer en peluch Boekenkasten Tweeperaoons onbeslapen VeerenbedsteHen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz ens sUet potgoedkoap RngbeUeede Uerstoden vanaf f 17 60 stqtkast fao stgt tafel 1 9 60 pegels f 6 60 f 7 60 enz illllltnUT44l limbgliiit liM j Ml Rotterdam I feÉriiui lij UfiDji vani Een Woonhuis geteekend No 8 warenbuli verdere betimmering en een perceel TUiNGRüND rOot 74 ma 74 cealierett leji dea Wiat r il k t 0 4a Voor 3 jaroa 3341 21 Intchrijvlntibiliettea rooetea tijn ingediend Toor 15 October 1917 ten kialore ven Notarl J Koaflaaa ta Haaitreoht alwaar de Toorvaarden te verkrijgen ayo Sa C van Oudiieusden élCo PIANO EN OROeLHANOEL Wag i tPUt IIB OEM HaAB T l 1990 OROOTE SORTEERINO 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Oc heb nooit myn Baar verwaarloosd Ü 1 v H rtd a Mt ia laar oekilnlki ca aaa kaar fchül ii h Ik wM a OI ad Orfvead a Ie dankeal Ükunl oek Ung Oeund Haat hatibea Beproef deie nelhode ea beHa vaadaa Oa naar Uw Apotheker Oroglat of Kapper hoop een fletcli K0KO vafl P dn sehrulk het 14 dagen eooala voor geachrcven en bet dan op het veraehll Door tydlce inkoopen ralin voorzien van de beate quallleit materialen VOOR BINNEN EN BUITENWERK VOORRADIG T mat en blank vensterglas In verschillende maten VOOR HET Eei tulTcr Heldere Niet vetle vloeistof bevoniert den Hurfroel Venlerkt de klieren en Atct dlenat êlê een Tonlcuni voor de HMfwortel Voofkoait hit Splytei ol UllvaHe Hodfdzcer en Rooi verdwynen nidil men Koxo een pier keer gebruikt heelt men ipnnfielt hel eenvoudig op het Hsir dtn wryft mm hel zacht In cene leden Mrtwhi richting en bohtelt het flink Wy lalfen seen dwa af mn g lyki fllMbaa tan Koho maar wy zaHta in Iwiid val dal i t M Zntvar Genaeeailddal mr b l Htar getn ander Prapanul dH kaa evaaaraa J C SIBBES Hoogstraat 7 Gouda Tel 423 WAARSCHUWINQI Ruime sorteering JAEGER en ging in een kroegje in de buurt ruzie maken n Poosje later kwam ie opgewonden terug vertelde dat ie t aan den stok had gehad met vier Friezen maar dat ie na de beenen genomen had om ze even te tracteeren Een ander haalde zonder dat ie t merkte een ontbloote bajonet van onder den smoÜcelaar zSi Jas De sergeant van een en ander op de hoogte gesteld kwam even binnen in een minimum van tijd had de amoitkelaar de hoogste ruzie zocht ie gelukkig tevergeefs naar zijn bajonet en ging hij er ten slotte vandoor Direct werden hem twee man nagestuurd die hem dan ook heel gauw mee terug brachten Egn officier inmiddels gearriveerd gelastte den pinn tn de provoost te zetten waarop een ander opmerkte dat men daartoe het recht niet had n dronken man moet naar ziJn krib worden gebracht en moet daar uitslapen beweerde ie Zoo gebeurde het dan ook en het geval liep met n sisser af s Nachts van 12 tot 2 hadden we opnieuw wacht t Weer was nu iets beter geworden nu en dan kwam de maan door de wolhen en stonden de lage huisjes van de binnenplaats en de hooge kerk op den aehtei rond als een gew g decor uit aen gruweldrama Dedi er gebeurde niets op H tooneel Alleen de wachta stapten er diep gedoken in hnn kragen want de gure Octoberwlnd bulderde om de achoorateenen en de daken en maakte het veiblijf daar bu r ten ni t b zonder aangenaam Soms ging je even in ja huiaje en leunde tegen den wuid Sommige lui slapen er zelfs in zetten zich schoor met r voeten togen den aenen en het hoofd tegen den anderen zijwahd Dat moet je kunnen Twee uur aflossing probeeren te slapen op de houten britsen Dat gaat niet zoo grif Je jas gebruik je als deken en je veldflesch als hoofdkusaen Doch die is tóch ti bard In die oogenblikken als je öp bent van moeheid en toch niet slapen kunt verlang Je naar een stroozak zooals je vroeger nog nooit naar je bed hebt verlangd T i slotte dut Je wel in zoo goed en kwaad als t gaat Om zes uar reveille koffiedrinken en weer boodsdiappen doen mannetje van de wacht aan t achtertiek mannetje aan t werk mannetje naar de eantine enz Zoo blijf je san de gang lees je af en toe nog eens wat tuaachen de bedrijven door Van 12 2 weer wacht aan t voorhtdc voortdurend b ns eerbewijzen brengen en daarna weer betrekkelijke rust tol i uur wanneer de afloasmg begint Dan ben je blij als die dag er weer op zit Sn als je dan s avonds op de chantbree komt ga Je met m zekeren eerbied liggen op je stroozak Je haalt je ééne deken om Je J s die de tweede verrongt over je heen en met n gevoel van innig welbehagen zeg je hél fl 0 re tl I S0 en H 8 per FIsaeii Alleen Vcrtegenwoordlgeia Vooi N en z Holland UtTacbt leelaad N Brlbanl en Umburi r OEMEMO AaiatoPdaM Voor Prlealand Oroninsen Drenlbe Oveiraal en Gelderland Flraia MEIUDEIMiaa f fc KOKO SHAMPOO P OERS lyfl wel een proef waard twee aoorten Ifat en Oraog Koop ie waar U KOllO koopt F 0 ia t per paUe m mn wm n m i Mi Zmi Ucln8ilniwi BILLIJKE PRIJZEN TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD een 1 III I Tijdelijke i pUsvepiiooging aS Ma MaS iiMSiSSSii M iBS Xaobiedin en mei vermelding waflaear het perceel te betieklten xou aijn onder letter B G bureau Ooadad Gomni Markt 31 2443 15 Adverteert in dit Blad ROTTE RDAA hoek SPUI ViRULY s Zeeppoeder HORNEMANN HET BONTHUIS HOOGSTRAAT 848 B huls HooM tM0 ROTTERDAM vraagt speciaal de aandaclit voor zQne schitterende sorteering PKLTKRIüKN Da niiHwsts madellsii vindt U in inljns ooilectia an da prijzan zijn zaar laag tarwljl alias ondsr garantie wardtvariioelit Heden ontvangen de nieuwste modellen in DAJHESIHANTELS en BLOUSES ZONDAGS GEOPEMD TOT I UUR 2402 48 HET BESTE ADRES voor 2e hands Café A Winkelinventarissen en alle benoodigdheden op dit gebied is by ANTON NOMAN Alle goederen worden desgewenscht pasklaar afgeleverd enter plaatse gesteld 2306 40 VAKKUNDIG SOLIED en VERTROUWD ADRES OPPERT 45 ROHERDAM Te ef 9028 Aanvullina Brandstoffen STOOKT HOUT Gekloofd Eikonhoul per 50 K a f 3 SO Gezauigcl Eiksnhout In blokken van t6 e M per 50 K B f 3 2S Ali franco huls hiar 2434 40 Bij groots partyen tef elijk of bij wagon levering belangrijke reductie KantoonOOSTRAVEN 26 JQ pgSSING CO ELECTRO TECHNiEK 2213 35 CkOUDA Kiaaiwg 79 Adr de Groot T laf BfM HAASTRECHT arooi Havan Voordeelig TE KOOP Eiken en Dennen Brandhout gekloofd en geca d op 15 o M Ook voor industrie 231911 Adro BOELB KADB 111 Fa W I V ZANEN 20 0 Haven I Atelier voor JHodeme Portret Fotogralle s ftmAM Bejle middel le en RHBUMATIEK JICHT LUMBAGO 10 o z par lacoo ALAOBTINB OnfeHbaar le an HOOFDPIJN KOORTS INFLUENZA Mats par Ube 1993 12 VaiMUbaar bl B Taa Laaa 4ra ial Markt ea A Caapa dra l Markt Gaa i Von Oapelle ontslag gevraagd 7 Couatfor Éhet Duitsohland gebroken De oriels in Zwedef it£lxer Wtkhelni te Sofia Aan de fronten IBKIGHT mark Zonnebe e Ten noorden van Pooschendaele waar de Engeischen zljn binnengedrongen wordt mede gestreden De nacht van Vrydag kenmerkte zich zoo zegt het Fransche bericht door een groote wederzijdsohe artillerie activiteit en door een reeks Duitsche pogingfti op verschillende punten van het front De Franschen hebben ten W van Cemy een overval teruggeslagen terw l een dé tailoperatie door hen ten N O van de hoeve Moisy verricht hun gelegenheid heeft gegeven gevangenen mee te voeren Een overval door de Duitsohers ten W van Maiaons de Champagne gedaan en drie pogingen hunnerzüds m de streek Souain i Auberive zijn misiukt Aan het Ooster en aan het Boemeensche front bluft de strijd eveneens gaande Berichten van kleine gevechten worden ook gemeld van het Italiaansche front van den Kaukaaus en uit België De vliegers zijn op alle punten in actie met wisselend succes ONS OVT De Frankf Ztg komt met het bericht dat de staatssecretaria Von Capelle zal aftreden Verwondering kan dit bericht niet wdtken De wü ze waarop de ataatssecrataris gemeend heeft de onafhankelijke sociaaldemocraten te moeten treffen door onthullingen te doen die aan hoogverraad v Rijkadagteden deden denken waarvan het bewÜB niet is geleverd kunnen worden dafr ongetwijfeld anders een justitieele aanklacht tegen hen zou zijn ingebracht h d niet de volle sympathie van den R kskaaselier en de consequentie fa d gemakkelijk getrokken Intusachen het ontslag is nog niet ingezonden maar zegt het Beri TageWatt het vermoeden dat dit wellioht reeds binnen eenige dagen zal worden ingediend neemt ateeds vaster vorm aan BÜITKWLAWD8CH H IBüWa DurrsaiLANa Een ver9pto H ii glöproceft Naar uit ZweAlnciho bladen bfijkt ta voor de rodhtbanJc te Ix ipzig oon girool verspiodtfnigeiprooef ffovocrd waarhij SoandftnavlëTB ZwHeers en ook N dlerland m e bctrokiren zouden zijn Al dezon werdiim vfTOcywteflld tot 10 Jaar tiiotrtMiLsBtrait Do vm9pleding sdS iet v aa door hwl DmtacJiJoaid vwlakt Do Bpionncn stonditn tlloor mdditkil van HölujnAmor ooafc hiildsfe ad vertenitics Ir DtiiiiitMho dsigibladtii iiwi oIka ir in verbmdang Em adtvorlonlip ini ht i HfBnb Fremdcmltlatt luidde Ik koop A contant 400 paiar gicdlraigt n kiaipkuurzi n Magazijn voor onK rdgHdii goc ckiren LUbocA De beiterfjeilis van deot adlvertpnÜo wm Vier tröimeiii m awape arlüierio zi naar Jnt C ot i lijk front wrtpokjtcn I n andere adtvPTlontie luliidtv Huit nilflincBsieJi handkilaaT in kooptir van j 600 paar dttnue Iaoiraon ffert Htntioi hotiil HannoiVCT J Jit botoekmJo lea trennm ni it imlonJerie zijn naar het Weeb ili front vertrofekem Een jforeohtdi oniderzon c braoht aan li t Uohl dlat d H bokliaoig ïeni in M rUndlinig bai en g taan wet o caitLin lïer gvh fljllieerdian in orraijtiljfeo lamdien Twoo der i THX rd oaM in n et name HonJ on Winter W4ien dcb bij ds onsttnlUaitiie van lu l spionanenot zeer VirdtdnsiUliik t hi bben etffliaakt HoaJ bitHd geruinwji tgd in DeI oemarken verHijft o 6 te Kop baiK ii dat Itij oobrter liflile ov r kop verliet toeti de poJlitiö ïaflr racli in t zijn zaktm ging bqimwden Hij gSmg dotupop naar ïtotterdBim waar hij aan ooti Iftiiolitan m bureau ieiibond 0ni werd ttet ondier leiding ötaat van ewi zefeertm kjipittim Tin lyy Dit bureau ondiorhield g re fe4d betrokkingcïi me socrtgtlijk e Insteiliingm to KopcoiliBgiÊiii Grenève en ötookholiiv Bij eea der öpioimen wwdieia papden o Rövondian waaruit kan wordtm a gieOettd dat ha zioh op de hoogte luoesit stellen of de Vulkaorwerf den bouw van twee kruüseola had voltooid e en and r moest tracjiteni te weten te korotn wel ciwi naam een kruiser dtroegi die op die Howakltwerl tö Kiel wwd gebouwd een tjerde ha d weer oipdlradit vaet te steJlen waar in Duteohlaod nieuwe regimenten werdön ge nnij m hoe sterk die wapon De houding van Von Capelle zegt het blad wekt te meer bevreemding als méi weet dat de rijka advocaat reeda voor eeiugen tijd en wel na langdurige onderhandeling met regeeringsperaonen en zelfa m t enkele Rijksdagleden een procea tegen Dittmann Hiuse en Vogtherr niet voor doorvoerbaar vericlaarde Von Capelle had dus van strafschuldigheid niet mogen spreken zelfs wanneer hij door de onafhankelijke aoclalisten op de vloot gevoerde propaganda terecht buitengewoon gevaarlek achtM Volgens een bericht uit Qinto te ParÜs ontvangen zou ook de Zuid Amerikaansche republiek Ecuador de diplomatieke betrekkingen met Duitschtand heMwn verbroken uit solidariteit met de Zuid Amerikaansche staten die zulks reeds deden Als deze stenjiming veld wint dan zal ook Brazilië zie aan die z de moeten scharen Er is wel eenigen grond om zulka te veronderstellen Het is bekend dat eenige dagen geleden de president van Portugal Mochado een bezoek heeft gebracht aan den Spaanschen Koning Onwillekeurig ia daarbij gedacht aan een bedoeling die niet vriendschappelijk staat tegenover de Centrale mogendheden Mocht het Portugal gelukken in die richting iets te doen dan heeft Spanje groeten invloed op de stemmingen in de ZuidAmerikaansche gebieden Ook Portugal dat aan de zijde der Entente ataat ia niet zonder grooten invloed in Brazilië waar het Portugeesch de landstaal is Het zal wenscheiyk zijn geen nader beschouwingen hierover te houden totdat nadere berichten jujate inlichtingen omtrent den toestand geven Omtrent de crisis in Zweden wordt gemeld dat vermoed wordt dat Widen aan wien de koning opdracht gaf tot vorming van een ministerie zal trachten een coalitiekabinet te vormen met een vrflzinnig programma maar waarin leden van alle dne partijen zitting hebben waarbij misschien ook eenige vertegenwoordigers van het tegenwoordige ministerie in het nieuwe worden opgenomen Diatribatie van leder UR BUROFMEiESfTE R v n GOUDA Oefcti op de olrouJaice vam den Minister vaiTT flEiÈïouw NijVörheidl ea Handel dd 1 OObober n 750 AMwJing hrmgi ter aJgiönwwe kennis dB d ooir vooOTWifllndeïi Minister dlei navmlgemle regeleii zijn vaotgee4t4 ï etrefÜondlo da verknjgba aiele ing vtm Efttnbuiüekider cat van eiiioeMneparalio iogen vepnrindewien prije I da boeveelheid fistribotieleder welke voor reparaiWieidlctHeinden ten buhocve vam de geraamietulijk dsarvoor im a niiitrkkig kcnóienÖreat lm eene g nnsentti kan worden bcöohikhaojr g st Id wordt door hot RijkaffiötnbuüEekanioor voor Inüden en leder R Di H L v4BtgcBteId By do vaötstolbog diwor hitevet llieod Keizer Wilhelm is blijkens een bericht uit Sofia daar gisterenmiddag aangekomen en door den Bulgaarschen koning ontvangen KENNIBQBVIN6E N Beperking étaUge en winkelverUchting BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dat door den Raad dier Gemeente in ijne vergadering van 12 October 1917 is vastgesteld de navolgende VERORDENING ter beperking der winarelverHchting Artikel 1 Het is verboden in f aan étalagekasten behoorende tot winkfis en magazijnen gaa of electris licht te ontsteken te do n ont doen t niet eerder Eerst koffie Ondertusschen atond de sergeant van de week beneden te schreedwen dat we moesten aantreden en na het uitvechten van t geschil of we wel of niet op koffie en j brood zouden wachten de lui die met 24 uur waren gegaan kregen geen brood vanzelf gingen we op stap de wacht aflossen ItTrof het al direct kon direct beginnen Van 4 tot 6 wacht op de binnenplaats waarover de regen den heelen middag had geveegd tot xij op sommige plaatsen blank stond en overal glom Het huisje lokte beschermend en Ie kroop er gauw in hoewel de beschutting eigenlijk niet groot is als de regen erop staat bestookte hij je lee lijk en word je er bijna even nat alsof je geen dakje boven je hoofd hebt Bovendien tochten de kijkgaten in de zijkanten de soldaat altijd vindingrijk stopt dat waar ie t meeste last van heeft met z n zakdoek wel eens dicht wat met de oiien voorkant nu niet zoo gemakkelijk gaat Doch het dichtstoppen van die kijkgateii is verboden Zoo n wacht duurt twee uur Denk u eens in twee uur wachten en ge herinnert u hoe ge op uw vrouw wachtte toen die even ergens een Itoodschap deed en missdiien volgens haar schatting vijf volgens de uwe dertig maar In werkelijldieid tien minuten wegbleef En toch gaan die twee uren snel om denk je aan n massa dingen prettig of onpret De Bulgaaraohe bladen bevatten geestdriftige artikelen over dit bezoek dat van politieke beteekenis zal zijn Immers in het gevolg van den keizer bevindt zidi ook de staatssecretaris van Bultenlandsohe Zaken von Kühlmann hetgeen w jst op den officieclen vorm Van dit bezoek Het is trouwens wel aan te nemen dat in dezen tijd oen dergelijk bezoek uit louter vriendschap zou gesehieduL Voor beschouwingen daarover is het thans echter nog niet de tijd Aan het front in Vlaanderen ia de strijd nog in vollen gang Het Duitsche legerbericht spreekt van het aanvalsfront Lange BRIEVEN VAN EEN BUBGER SO LDAAT VIlI Op wacht Zondaffmiddag 4 uur w dit dat valt niet mee vooral niet aU je met 24 uur bent en je reeds na t koffiedrinken weer moet vertrekken om op tijd in t geweer te zUn want u begr pt dat je je middagmaal mialoopt Thuis eten ze niet zoo vroeg of je moet zelf een vrouw hebben en dua thuia de dienat kunnen regelen by onderling overleg en als je in de kazerne komt hebben ze daar t middagmaal al verwerkt Nu viel t Zondag heelemaal tegeo omdat t weer zoo vetbazend sleeht was t goot toen we om bij faalf vier de kazerne binnenkwamen en t was op de corridors en de ehambree zoo donker dat je de mensehen met je aan de duistemia niet gewende oogep bijna van de s dcken liept en eenmaal bij je brits aangekomen wanhopig naar je rommel zocht Er was rumoer lawaai van n paar kerels die de somberheid van den regendag verdronken hadden een gehaast van de lui die op wacht moesten en zenuwachtig de apullen bi elkaar zoc n Te duivel waar is nou m n mutsT J6 heb JiJ de miJne niet opT Vervloekt donker hier Ie Ben m n passant van m n kopi el ook al foetsie Moeten we de jas op een rol of nuuu gewoon aantrekken T Zouden we nog wat te eten kragen NatuurilJk we tig al naar je gestemd bent Maai dit geldt alleen voor regemweer en bij nacht Want bij mooi weer passeeren er veel strepen en sterren en kun je maar steeds met t gieweer bü den voet of aan den schouder staan Wij hadden dan wacht van vier tol zes en daarna werden we afgelost Kingen we naar t wachtlokaal waar de anderen zaten Ze kaartten lazen of praatten droogden Inin kleeren of lagen op den achtergrond op de houten britaevi en staarden met verwezen gezichten naar t plafond een der sergaants van de wacht kwam eens kijken en liefc in n royale bui twintig sigaren halen De man elk een en straks voor de nachtwachten elk ook en Een van de lui nam gauw de gelegenheid te baat sergesjit wij komen van 24 uur terug en hebben dus nog niets gegeten In onze eantine ks niets meer te krijgen kunnen we nu voor u wat bolussen en speculasen halen Dan hebben we ten minste wat dat wa natuurltik in orde en zoo kregen we uit de onderc fficlerscantine nog t een en ander Tegen half elf kwam de n chtwaichten Tinua de amoklKlaar waa zot buitengewoon prettig geatemd dat ie maar niets deed dan lachen en dwaze geziihten trekken hü had aardig wat binnen Ten slotte maakte h het te htmt trokyde p ijp uit den schoorsteen en probeerde de kachel nit ellcaar te halen liep toen de korpttraal aem daaronr een standje schopte kmaad av Ï