Goudsche Courant, maandag 15 oktober 1917

onzljdigen welhaast alles geoortoofd gaat achten Is dat een bewijs van kracht Wü betwijfelen het Eer heeft het den sch n of Engeland en Amerika in aanschouwel k onderwijs de wereld willen overtuigen dat er na den oorlog een andere rechtsorde moet worden gevestigd met gepaste dwangmidelen om te verhoeden dat een of andere staat zjjn macht misbruikend een zwakkeren staat knevelt JUeer dan met ïum fraaie woorden bewijzen zij ons inderdaad dat het aoo niet kan blijven De heer Van Aalst over den toestand Het Hbld wendde zich tot den beer C J K van Aalst naar aanl ding van de weinig goeds voorspellende bericht i Aan dit door het Hbld gepubliceerde onderhoud ontleenen wij het volgende Wat betreft den aanvoer van steenkool uit Duitschland en Oostenrijk Hongarije de heer Van Aalst heeft juist met andere gevolmachtigden der regeering de onderhandelingen over dien aanvoer aditer den rug verklaarde hij dat hij ten opzichte daarvan vrij gerust was Dank zij den aangenamen toon die tussdien de Duitsche en Nederlandache onderhandelaars heersohte was men tot een behoorlijk resultaat gekomen De bijvoorwaarden ter i ziJde latend was men tot sluiting van een beperict officieel krediet gekomen en had men zidi daarvoor den maandelijkschen aanvoer van tenminste 250 000 ton teenJtool en 2Ö O0O ton iJzer en staal tot 31 Maart 1918 verzekerd waardoor de industrie en duizenden daarbij betrokkenen den arbeid zullen kunnen voortzetten Met Oofltenrük Hongarije heeft een bankgroep een beperkt krediet afgesloten dat ons den aanvoer verzekert yan talrijke hier te lande benoodigde artikelen waaronder bijvoorbeeld smeerolie dat tot nu toe voornamelijk uit Noord Amerika werd betrokken Wanneer men verder in aanmerking neemt dat deze maand 100 000 ton steenkool uit Engeland zal kunnen worden betroliken een vriendelijkheid die in strijd is met de thans gerezen telegram quaestie en Lin rg dank zy den onvermoeiden arbeid van directies en arbeiders der staats en andere mijnen een productie zal kunnen bereiken van meer dan 250 000 ton s maands dan aldus de heer Van Aalst is er alle aanleiding tot dankbaarheid dat wij den winterdag wat huif rand en Industrie betreft zullen kunnen dooikomen De heer Van Aalst wenechte zijn meening omtren de grint en zandquaestie niet te uiten hö achtte den maatregel van Engeland waartiJ de Nederlandsohe handel werd uitgesloten van telegraphische verbinding met zijne relaties in Nederlandsch Indië en andere landen een hoogst bedenkolijken maatregel van Engeland die alleen kon zijn uitgedacht door personen die de verhoudingen en gevoelens ita ons land niet kennen Nooit ofte nimmer zoo verklaarde de heer Van Aalst zullen de eerlijke handelsmannen van dit land bukken voor een dörgelQken maatregel en nimmer zullen zij trachten invloed te oefenen op onze regeering Indachtig aan het Engelsche gezegde Rigiit or wrong my country De Engelse he pers over het geschil Pe DaUy Neva chrijft Onze geschilpunten met Nederland z n tot een enkel punt te herleiden n l den doorvoer van grind en zand Het is nauwelijks te gelooven dat Holland daaraan zoo groot belang hecht dat het er op aan laat komen om een crisis te forceeren in onze wederkeerige betrekkingen Het feit had men vooruit moeten zien aankomen dat daaruit een crisis zou hebben kunnen ontstaan Waarschijnlijfc steekt hier veel meer achter dan de regeering toelaat dat gepubliceerd wordt De eerstvolgende dagen zullen waarschijnlijk licht in deze geheimzinnige kwestie brengen De Daily Mail beschrijft de geheele voorgesciiiedenis van het gesohll en zegrt dat Engeland tot dergelijke draatische dwangmaatregelen moest overgaan nadat alle gedwongen meUiodes van optreden waren uitgeput In bevoegde kringen hoopt men dat Holland spoedig de rechtwiaMigheid van onze wensdien zal erkennen en een nieuwe regeling zal invoeren gebonden met een aantal onafhankelijke vakvereenigingen vakbondenon vakfederatiea uit verBohilleode deelen van het land a opening van de drnkbezoohte bijeenkomst door den heer B Lansiiik Jr werden de volgende drie punten aanbeen nadere besohoa ng onderworpen de leTenBmiddelenvoorziening en i de door de regeering gevolgde politiek productief werk voor werkloozen of uitkeering van garantieloon Hoogere uitkeering van steun aan de gemobiliseerden Aan het einde van die vergadering werd de conolusie in de volgende motie neergelegd De vergadering enz eischt van de regeering dat onverwijld afdoende maatregelen worden genomen en dringt er daarom met kracht op aan dat de volgende maatregelen worden uitgevoerd verbod van uitvoer van hier onmisbare levensbenoodigdheden inventarisatie en inbeslagname van den aanwezigen voorraad en eerlgke en gelijke distribaeering hiervan over allen zonder ondersoheid van rang of stand voor deze inventarisatie inbeslagname en distributie in alle plaatsen commissies te benoemen waarin de door de vakvereenigingen der arbeiders aan te wgzen vertegenwoordigers een overwegende plaats innemen vaststelling van priÖzen gelijk vóór den oorlog golden voor de meest noodzakelijke levensbehoeften in het b zonder voor brood rijst aardappelen peulvrachten vatgroenten en stapelgroenten vet en vleesch melk petroleum brandstoffen dekens wol en sajet stellen een loonenden prijs waarvoor de regeering tarwe rogge haver enz zal overnemen terwijl tegelijk met gebruikmaking van art 7 der Distributiewet de verbouw van andere gewassen teruggebracht wordt tot het strikt noodige Zoo wordt van sommige gewassen slechts 80 70 50 zelfs 40 toegelaten bergeend naar de teelt van 1813 14 en 15 Ee tweede maatregel is de bevorderingvan het bestemmen van weiland voor denverbouw van veevoeder en als het kan ookvan broodkoren door het geven van eenpemie per H A gescheurden weidegrond Ook voor veevoeder is dit gewenscfat Dooreen kmditige propaganda zal getracht worden de boeren er wel van te doordringen dat in den winter van 1918 19 de eenigemogelijkheid om voeder voor het vee te hébben wellicht hierin bestaat dat men zelfveevoeder heeft verbouwd Daarbij dientook bedacht te worden dat een hectarekoolrapen knollen of mangelwortela meervoederwaarde opbrengt dan een hectarehooiland Indirect profiteert ook de menschelyke voeding van dezen verbouw omdat die leidt tot een hoogere melkproductieen tot besparing van peulvruchten granenen aardappelen die anders met of zonderveriof allicht aan het vee zouden worden gevoederd voiira iDg aijn dlBik wordt du iiriaèfre onulittdelJi gröoteor fn de niaohdnes vootr de treénen idst in tsmt bet opentlioiid aoeraenawoasTll in te njilwi Langia ea zwaair beaette txviiien zooaj qulii dïe kent op het froioie trejeict ii niing n Zwolle AltifsteralBluu Den Haag ze ka iigeai het ecne oponthoud na lift MDdepe mi komen len Motte op hun beetenimfng nkt zelden met een uur en vijf kwartier ventraging Daar ie ondier de huidige Bni tiani0ghodlani niet aan te A cn Treinew iuieggien bixv van Utm ht naiar Deo Hnag fto teirdaM wat in g wone tijden heirhaaidelijk geö chiedt als aidi vörtxai ingiien vooidoen daar ie nu geen ki en oip om de eeijivoudlge reden dat dit verboden i Lr mag geen kikrateter oiMr wordleQ verreden dan i toegei9taan en zoo moet op dte giroote elation met jobs geidluM word n gewacht op do aanfaomet vajt treüieti die 40 50 on 60 nilnuton te laat z n Hoogst oaaai g naaiEn voor hot pubaek oogetwijifeld net zoo msaangenaam voor de direetiee 1 n nictl aan ito veranderetn I aair komt bij dW dö vuren op die loöocuiO tiie ven latoeton worden gestookt met nuaiterialail dat alleinlei tagoe ie teweeg brengt die giroW © Duitewlio ookea ïieimen vix r gobrulkte iS oip en aan briketten is een giroot lieikort Men beheipt xieli op de apWffWflgcii nu mH Balgaacbo ko len niiet KedJeirlaTidÖahe kolen aoorten die to fijn zijn voor machinevuren op loconiotieven en zoodloendo grooteo lastverootfzaken dtoordat de vuren eir spoedig dlcwfr in dtoaïtte komen m nJankeüBienleij doen ontetaaji die het onmogeli xuoik n dti treïneu te doen rijtten zooBiI h t bohooit HorbaiaJdelijik komt heit dian ook voor diait zoowel goedören alai personenitrednen onderweg blijven sUlBtaani de fijne geïnengdie bran figtioffeni leveren moeihjkhedien op bij bet stoiten en liet looo uwJtdeffperBoneel ziet zich dian verphoht te stoppen omi de vur n oenst weer op giaiig te brengen Wanneer dit een goedörcnlredo overkomt moet eeni honi volgiende persomentredm eveneens blijven staan ec n trein dao wellicfct reeda in vertraglmg je en nu nMuudi heedenooal acbterop konrt Ten opziobte van de voortiajuden zijnde kojen moict men zien te rooien mot db riemen dlie men heeft wat m nigln aaj mtetrst moeAlijk blijkt te gaan I e grooto lengïie van de treinen werkt ten dazo laihveer niet nMsei ajlemaad oorzaken voor een snellen aangroei van eenraiaal ontstaan oponthoud Men beeft ge tracht èoor giebru tnai dng van ander mater iaaJ o a van bniJnkooilhirikoltea m het geinSa te kunnen Oorzi n maar die vervanging bleok niet te vaMioen 1 ea verbeteriitgi van beteekenLs lean alleen direct iutredleu wanneer do spoorwegien opnieuw de bösöhikking krijgen over de koleai die voor looonnotleifgeibiruik zijn aangipwezen de hierboven genoemflle groffe Duittfaho ookeö Zoodwi de rrfnloooowHie en wedier niiet dde kolen gestookt kunnen woirden noodlFa is bet eogste leed van die trednvertragfingeni liopeli gêleI den kan aJthanfl een dier grootste oorzaken zijn oipgehovem Men zaJ zicb dezo week nog in dtó öllenda van te laat vertrekken en aanktotaen moeten öoblkkeïi Aardappelen Onder verwijzing naar de aan de gemeentebesturen gerichte circulailre van 22 September j l betreffende aardappelendietri butie waarin wordt medegedeeld dat de voor reserve te bestemmen soorten nader zulloi worden aangewezen heeft de minister van Landbouw ter algemeene kennis gebracht dat hiervoor zyn bestemd de Roode Stars Blauwe Eigenheimers en daarmede gelijk te stellen soorten alsmede partijen daartoe aan te Wijzen door de Aardappelvereeniging LAND EN ZBlEMAeHT Bioscoop auto l e ttEdieelmg Ontwikkeling en Ontópanniiag voor gicimobijieeerdie mdlibairen lieeft wtdt i otift iiaeufW winter progranu ontworpen om on zeji grenewaohten in dien kom ndoni wlnl er aooveöi mogeli afwieeeHng He brongen Naast het grenswachttooiicel dtat ptT fiets dIagialijiCB van het £ ene dfetaöhomeait naar het andl re tr kt 01 dien aoidfftteii ïoor het gevea van voordtwioliten oen genoegili en avondl te beTiorgetii ia nu ook een reizende bioeboop aatygitwahaft in diea vomi van een dbarvowr fTpeoiaoI vervaardigde aiita welke dtLBen winiber affl © grenawachitoii met een be oek zaJ vereeKfli Organisator lö reaerve 2e luitenant ViesolieT vervaard iger 2e liiitenaBit Dwaial van het depot motorm Bt DeMt ÜBJBSBS MAATBfiGELfiN Thee en koffie De AiigieMeeiw Nedierlftiwiflabo Bond van Haaide j en Kan tooj beK onidien heeik zich tot iiest RijködietiiUitiekaiitoOT voor tUee L koffie gawemi ter aaiie von die ndet L rsitPekkiiig o koffie n thee vooar Jiet ptiTöOTLGiei van iiantoireo en wdnkelö wanr ilfeze aitiikelen imnuers eleohést veirkrijgbaaT zijn op luet lioböiaüii d ar bixwdkaarI ten iNaatr awaleiiidinigi van deze aanvraigo vestigt d o ddrectew vm bat K JkadfistributiekiüTLtoor er é aandftclii op dat volgens art 12 van do diötiibutiereigeiing van ö ÜotoböT die veirköop i alJeviorinig van kpJfie en thtt ma werkgevore die gewoon waren thieei en kxrffie kxxiiteloofl aan bun personeel te veretwdiken voortoopig blijït itya imaiaiv tot zoodbnuge boeveelhed B ais waaa vow vooral een mnohtigjn an het K D is verkregen IXw iwpaltóg geldt èus niet uiteluitend VoiOT ïipbadtera in den gewonen zm De Bohiiarachte aao vaste brandBtoffen en noodmaatreifeleii Concentratie waschbedrüven Zaïbeo dlaga oad wea in Den Haag n vargaderdng gehoudleii van ruimi 200 waasoherji eügenaren udlj esohrefvcn dioor de afdeeling Pen Haajg vam dten filOnd ter büvonifirtingi vsn de wiatdiindbatiio teneinde do houding te bepailen ten opziohte venh te voooTgenomien oonoentratóe M et algseoieene teintaiBn wieirdi een motie aatngieuïomen waarin d ooncentirailiiie van wais oherijbedlrijven oomiogielijk word genoemd cmj waarin men zioii bereid verklaarxH op amJea o wijze dis vetrlwagde beapadng iu hdb brandbtoffenveiribrullc te bevoïdferenu fiesdoten werd dieze nuotlo tn zendten aan dEsi infbiflfter vara L antlbouw Nijverheidl en Handles en Zijcue i lxoellEmtio te veraoekea die bevoegdheid van do ingeetolde oommlBBfle tot ooncentratie van wa sohOTijÏjedlrijven to Scborsön WarmwatervoorziefUng Hedten woffdt in Den Haag © en aanvang gemiaalU met de WarrmwaiJeirvoorziiemme waa rloo d d 1 October j l In den gcmeCTiteoTBad werd beeloten De uitvoering daarvan iö opgedtragen aan de dia eotio vian dien Gesneentedijkcn Rednig ngisdiietisK dUe haar dproeiwiagetis voor diU dloeil heeft ingiedcht Na wegnemiag dier spoeSapipoiratlen welden dtedu wagtmö voorziesi van een etoonïbuifli en ver dieae afsSuit m aliiaipkranen terwijll bovendlien de ket y werden bekleedl meteen isokerendle atof laola om het water zoo voea irtogeJijk op temperatuur te houden bi proefnömingeni ia giebleioai dat per umr ailoohtö een verlies van pl m 2 gr C pïaatei hoeft I De verwarmSng vam het water geeeildedt aan d a verswlidiUendo gemoentebedrijlven en etioomigieoiBdenr tot op 95 gr C door inleiiding van stoom Bij bedoelde proeifïwming werd eeft kleine télennsteUang oncfervondien dloordiajt de gevorïicllo binneniwand van dien ketel als gevolg van die aanraking met waam waiter waairop de verf ndet vaë berekend ecsiSgem skoeeik aam het water geeft Ofaiclioon uit öen ondierzoek dtoor dleni directeur Van dien Gomwnteüjfteak KwringsdSenfit bleek dat de vori geen aohödedijke beefanwidMen bevat werd het tocto nuttig it oml in overwegöng te geven h t water in dm eerstm tijd alliéón al wasoh wer en badwater te beaig en Imrtidd e4ö woird n proeftiemlnigen giedaan dUe het mogNijk kunnen itfaken om het waiter ook voor andiare dtoeledndOn e gebruiken tfxwij bovendaen verwacht wordt dat zdcb op den biraionwand van den aiproeiwag nkotel epoedlig oen laagje ketelsteen zai vormen waardloor het bezwfliar zoo vAH geJieeJ weggenomen dan tooh zeer vemnindoidl za woerden Het figt in bel voorn nien bet water geregel f te Joen omdlESrzoekeö om z odtra het aan dö geBfeeilde eisohen voldoet hiervan nKdeaeeUng te dioen Voorraden in beslag genomen i t Jirecteur van het Leivenöuuididelear bilreoyu Ie Haari m heeft bij oen partlouJaw in bceaag g nonwa 60 K G blanke Htroop 70 ziakkrai ddvsaiee soorten meel 60 kiötm luadz DA 250 kisten venaioelli aluueiiSe 2 za tkieni tarwe een en andier in verband met die cirouléare vam den Min van Landbouw van 10 Oct waarin htt opkoopetL en tegen abnorinaie prijatiQ weder an db hand dioen van verscbillcïide artibefen ad bov nigerw em die ia verbodien Permanente mmissie in zake crisismaatregelen Te Utrecht ifli een vergadering gebouden van bovengienoemdto oominteeie tiset de verrtegwawoorddgersi drer piaaitaelij vereonigin en m oomniiisseieie iJe permanemte üouJuuisijiie wordl gienromMl dNKxr de volgendie or anisaitie Buireow voor de R K aSüoïïjaniaftüö Ührifatedljk Nattiowaal Vttk U ilMMid lederatio B K Volks en Werkluodenbüpdlen Ned jWcjritüMiBnverbond Petrlmoniuiiü Mett Lni hwBoh Werk UdenvMbond en R K Boodl van Coop Vereenigiingen De volgeiMle motie werdl aaaigencMnen De veigadering getwHwd die bespreking ov r dk dSstriib il4a van levenataididelcn en brandstof t öpreekt bao Waairdtewiingi uit voor vele niaia tireg don d T Regeeiring omi dien nood to l Hllg l ktnirt góedl het besluit dier oommisüii VLireöiLii dcht met böt program van dtn kojnanditïii tojd in die brochure der oonMudiöeio oiUiwjfcMd em dringt me kracht op uiwoerimig dtaarva i aan v rrzoe4ct dlaamswat nog goedkoopere beachdkbaaavvtolliiilg vnn klodlervio edtsel kaast i petrolema oondieolt dat mieer dta tot duaverre eveiMtIa bij d gaaraBftaoe ueeriiig geevhiodt bij £ e d latributOe rekening moet worden gefltonden met de grootte deir gezinnen en dat in bet bljramder meatiregeleii dlionen genome lie worden voor de veraohaifing an een WEumfen drank ook a ii kinderen beneden 16 jaar en gaait over wt dte orde van den Graanbouw Het Bureau over Mededeelingen in zake de Voedselvoorziening schrijft Nu de aanvoer van broodkoren en veevoeder van buiten af geheel stop staat is de vraag of en in weHte mate de Neder j landsche bodem meer van deze producten kan opleveren uit den aard der aak van het hoogste belang Na rijpe overweging der verscdiillende moeilijkheden ie slechts één methode bruikbaar gebleken n l die waaHbiJ men uitgaande van de cidtuur in vroegere jaren de landbouwera er toe tracht te brmgen meer voeding voor mensch en dier en minder handelsgewassen te telen Het eerste tracht men te bereikt door vóóraf vast te Cieen verwarmde tr m Naar De Tel verneenst heeft dte r eering tihan aan de apooswegdSrectóee do vcréiricrfiite towlenmiingj verieend om ge durcadfa Len wipter die trednen niet te vorwartnen TreinvM raging Hot WO veolvuMfigi vootfcooien van groote örd m wtpflgfingm heeft het Utr Obl aanktfdfing gcgwen ter bevoegder plaatse ta kiiWniieereïi naar dw oorzaken vian deze w ragiingen opdat be publiek een boti r oordldei over d t ongietwijfeld ouaangtnaino oponthoouB dier tretoen noii kunnen krijgeB Do venstrektie InMohitingen konïeni op het vdgendie neer 1 ven onfiaogenaamt als 1 dSe voel to late treinen voor liet publiek gAioi even onaanigenaanii zijn ze voor de spoorwtsgdlreoöee wior bedrijven door dezen gang van zeken In ndet gictringie mate woiden beieminerdl A lei het reteaódl publiek moppert iiïoet liet niet vergieten dlat demaatscbappijtm zelf TUig vóél ergetr mopperen en evenmin vergeten dat dde uren vertraging helt geivoJg zijn van onietMidigbeóm die zich op het MUOnw t niet laten vmramdwreai Dit wordt in dezo voor de flpoorwegmieatechftppijen zéér mwdüjke dagen tö veel over bet hooM gezitm Wat te het gevai Eersten radst men op d e voomBomste tijben een groot aantal tretaien die vroeger wM Mopw de dienèt Is uttepraaite beperkt het aantal redzigiens daarenteigwi iven groot alö andere jaren dtfreot gevodg itet hetaeltde aantak paseagieirs geperst nüoet woffden in veel en véél mtindor UBaterlanJ Daatti or overvodlo treinen tangteanie bediening aan de ationar egónwortendle facAoren voor een me vervoer lör onitis a t dicijisVoIgena in em eirtmeaien vertraging de ioOMiwMeven zijn niet bij maohte die kracht te onAwUdcei yan andlerd en hot eerste opOMthoud van üen mJiMiten iï op het eerstvcdgende station aiangegroeddl toi hM Aibbrfo zoofll niet mcea wanneer dot ataMon antóuitdog moet gw en op andere riciitingei noem ate zoodbnig ZwoÜe Am hem Utipecht Den Boecb Am wfoort en zooveel andere Wanneeir daar gewacht nvoet worden V op aankomlst vaat troinen dto op hun beurt Wk weer in BINNENIvAlOï De te intemeeren kr gsgevangenen Van Duitecbo zijde wordt gemeld dat het ondipipzoet dier voor intemeoring in NWicnhwid hl aianmierkdng koiiwendi © zi e in bét onïwiiiS8d1fl elt itoi Aken ndi plaats J h onderzoek kan oohtfir eeirelt dan een onnvangmeoaeaii wannoetr men mei de intiein T iDg in ZwiteerlöJiid gjeiiool gereed AiedBn za4 volgens pairagraa II van bet Tijieiiwo te lïen Haag getaioten Duitsch ngeJeeha vordiragp do oooimttsaio van ondwzoek te Aken bijeenkomen Xkae befKeet uit twop Nertwlantfcwho en drie Duitse genoeeheeren KfiNWISGB VlHnigw Gas en electridteftsrantsoeneering BURG MhlfiTi R en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbeire konnis dat die Kaed tSer Gesneentt in ïiljie vea gaidlering van S Ootobea 917 gerekend to zijn ingegaan op 1 October 1917 lieeGt vastgesAeM cB navod gtendl Vctrordoniogen I VePordeD ng tot regeUng veat het gafcverbruik en van de gaisprijKen AirÜkoi 1 I Aan pöirtdouliere g överi iiuilkers worden per geein dta navolgienxle hoerveefheden toegeetean in de inaand Ooöober 19l7 26 M berekend naaa 16 M3 v oor verlichting en 10 M3 voor koken veimeerderd met 2 M3 voor eiken persoon vmi hetgesin ju de maand Novwnbeir 1917 3S M3 berekend naar 22 M3 voor verlichting en 10 M3 voor kokfm vermeerdifld niet 2 M3 voor eiken pewoon van h gieain in de maand Deoeuaber 1017 3 i M3 berekend n r 26 M3 voor veriiohting De Export Centrale iK Ic ohrijvingi op het kapitaal der T xporit Vniralo diixw m dtoor beraaddaUng van dte VorcenigKnig vaop Noteriandsohe Wfrkgovors welke Mii ene d vorig opgave n bedrag van f 45O CO0 had bitnifkt i thana op f 510JS00 gosïegieo Buitengewoon oorlogacrediet Htt weteontwerp voor be buiieugewoon ooPhigaoredlot voor het tweede half j a r 1917 ia naar éen Raedl ven Btate Nat Arb ldiMcr t rt at Men melde ons nit AmBterdam Onder leiding van hot Nat Arbeidsseoretariaat is heden hier ter stede een buitengewone algemeene vergadering run voorwct Mii van tio hurgnij ia bedws wordBii enofoon waerouder ook dfurkuO q m cat tiuiM rtiaiaeDi4m 1 t n Ha vae btriolU aioldlt uit Bclgisolio ttee ii I rao rijk opnieuw zlja overgegaan lot AeipotWim vMi vrouwen yait utdere zijülo is dit beriubt tiei eveetigd BUITENLANDSCH NIEUWa FBANKBUK PainUvé De ransche premier Painlevé is von z jn beso k aan Engeland teruffvekeerd Vermindering van het brood rantsoen en bet suiker verbraik In do Franache Kamey heeft minister Long meegedeeld dat wegens den slechten oogst en de moeilgkbeden met de laadr te het broodrantsoen van fiOO tot op 160 tot 200 gjram moet verminderd worden Ook h suikerverbruik wordt beperkt In de restourants mag men den bezoekers en kei nog sacfaerine voonetten om spiJs en dtank te zoeten AMERIKA Schoeperuimite gerequireerd Vok os borioht uU WflMliio Ofl zal het bti lu U heUettendo de requieitw van allo Au vwami0oli schepen van moer dan u50U toa waardioor nogj 2 878 000 ton ter lK W lidki ii gi van de rt tg e iring komt Maendiag van kracht wonSiea Braad en i D Annerika Itlijkeo een Keutor berioht brtik een brand in o jfraanöl efviator io Brooklijn ujt en veroorzaaJtte et u BtAadie van meer dan Wtt mrilUoea dollar terwijl bovendien nog meer dan 106 000 buöhéte graan verloren gingen ho birand brok uil na do mtplcmi van oen bom Jok by CoJiege Point tor ak een brand uit tütigêvolge waarvan een faln cdcwerd 1 vwniflW dÖe grensde aan do faibriefe voor I vltegtulgwi 1 BlfSLAMU Ovarib ronging van de Tsaren Thai woiidt gemeld dat het traneport d r iWareniamiUo naar oen klooei ir op 20 weiPst ateBand van Tobol gosohiodde op veretoek der vooiiua4ig5e Teiaritaia Deze klaagde W n I over diat sse tój gt brek aan ee tuin bij bet dliwr haar bewoonde huis geien wsiuieijnigai kon tnaJieQ Nedfriand en Engeland d4 Neder 1 pers over het I geschil In en beschouwing over de Engelsohe irepres lle maaregelen wjjst de N R Ct er op dat punten van wr ving als er nu een tuss en ons land en Engeland naar voren getreden is niet alleen zeer onaangenaam d h ook hoogst gevaarlijk kunnen wordon Belang en recht loopen in zulke zaken niet altyd aan één hand en indien dan de belangbeUbende de machtigste Is kan da newètbebb de wel eens in verdrinking ge ska In den oorlog spreedct men soms méér van recbt dan dat men er naar handelt Wïï Mggen niet dat Engeland het daarop toegelegd heeft of daarop toeleggenzal Ons onti rd£en voldoende gegevensom dat te beoordeelen Ai wat vaststaatis dat onze regeering indiöi zö de Bijnvaartaote niet wii breken wat tij natuurlijk niet wil den doorvoer van zanden grint niet m g Verhinderen zoolangde doorgevoerde boeveelhedd blijft binnende grenzen van hetgeen voor onderfioudvan wegen en voor burgerlijke werken inBelgië nodig is en ook daarvoor wordt gebruikt jHoudt geland aan zün met alle rechten biliyWieid spottenden eisch vast dat wyonze bewonderende neutmliteitspoUtiek tez nen baie zullen verlaten en zet het tedien einde z n represaillemaatregelenvtAirt dan zün er donkeiv dagen in aantocht v ir ons land maar In zedelijk opzicht nog veel erger voor het land dat vanrecht en rechtvaardigheid den mcmd volheeft docfa er zich niet naar gedraagt Het 3andelflblad keurt in scherpe bewoordingen de houding welke Engeland en Amerika tegenover ons aannemen af Ons geheele volk schrijft het blad zal om onze regeering staan en goedkeuren dat hoe ernstig de gevolgen van Engeland s machtsmisbruik mogen z ijn de regeering doe wat zö en met haar het geheele volk racbt en pUcht acht En te l Engeland zifn economische machtsmiddelen gebruikt door te trachten ons in eigen land de wet te stellen om onze vrijheid in eigen land aan banden te leggen schuit het alsof Amerika ook dien dfden weg uit wil Amerika s dwangmiddelen z jn de bunkericolen zonder welke onze sch niet varen kunnen Waren de zoo vaak goorde betuigingen van den AmerikaanSdien president omtrent zjjn eerWed voor de rechten van den menscfa en nog zoo veel meer dan slechts phrases on ware phraèes en dus laffe phrases T Het I Vm zegt o m Onze handel met u e nanaei met overzeesche landen lamgeslagen de verbinding mk Indië verbroken I Wat zou er nog volgeij Zullen Amerika en Engeland straks dm Japanschen bondgenoot het Australische Gemeenebest Nieuw Zeeland bereid vinden onze schepen die op die landen wKD ook vast te houden geiyk Amerika het coet Dan carina tot hetzelfde dwingen Soodat ook voor onzen Oost het handelsveiiieer nagenoeg atil zal liggen Zal men afoe scfce 6 in havens der Entente eenvoudig opvorderen gelifk het al met Zweedacfae schepen is gebeurd Het Itiktrwel of de Entente tegenover de OU 10 itö vooe kiokeu vanaeerderd mH 2 Mi voor eiken perSoon vam hetgeria m te maand Januari 1918 34 M3 jt Fefcend naar 34 MS voor verllitjhting n 10 M3 voop koken vernwerdetd met 2 M3 voor eifcwi persoon van bet gorin in de maacdl FébruB 1918 29 M3 i 1 1 pekendt naasp 19 ifö voor verüicibting eu iU M3 voor koken venneerderd met 2 M3 vooc Ikeni persoon van het gie n in d maandl Maart 1918 28 MS borekend naar 13 M3 voor verilchÜngi Ml 10 M3 voor kokeai vemöeerdeTd met 2 M3 voor ölken persoon van het gBzin Verbruikerfl dSe zoowed op bot gasbiiizm als eiectriocaie kabeinet zi aangesloten komen jü t voor de verknjgmg van de voor ves liohtdng berekendlei bo vet Uiedea gaö bi aann erk terwijl zij voor wat betreft de voor koken bei endi Ivoev clbeden raloeteta kefesxia ttuMdien gaïi n eiootriditeèt Wordt door ben voor koken electricdteit gekozen zoo vo kri gen Bdj niet die daarvoor berefoenda hoe veeWieden ga en evenmin den toeslag van 2 M3 vpor ctite persOon van het g zln Aan verbruikers dSe bij die Brandstof femOomaDiaa a voor het district Gouda een gat haiard ter infiohrijving hebben opgiegeven wofiSt op bun verzoek boven de in bet oei lta IJd genoemde hoeveélhed ett iQ totaie booveaUieid van 180 MS ge iiyddöM 30 M3 per maand toegestaan w anvoor van het brandatioffenrantaoen fi H L öteenkoien word aigetrokkeïi ArÖked 2 Aan gBflverbrulkffl B die geheel o gedk eltieaiak indluBtriegae gebruiken kan per utóand ten hoogete een boeveelheid van 75 van huw verbruik oveir die maand Noven er 1016 würdea todgeetean Artikel 3 Aan iminigasverbruakérö zal bij elke me eroq neSning 1 cent per MS vorbniikt gias worden bijgerekend in verband met de luiur voor metersi eni toeeleUeni Artikel 4 De prijzen van het gas auaien bcdtra voor iuete rga j beliailve itfuntg 10 et iM r M3 voor nmntgafl 9 ct por M3 voorThidlustrl ae 12 ot per M3 bijttijilrilijk geibruik in eidhts vootr korten tijd aan te sluiten peroeelen tenten kramen enz 18 ot p r MS Arökel 5 Ongeacht het bepoaade in arUkel 1 2 ail liet gefoorloold zijn de dbB r gienoerodo ranftifWenen te oweiraeihrijtïen en wel óónntaail voor verbruiker van BueHergae bflhalve induefcriegiaö en nwintgaat met 2 M3 van weJke de eerste 10 MiS woeden berekend aar den dubbelen gasjprijra en de valgiemdle 10 naar 50 oent per M8 UK d i n veretande evenwel dat de vorenbedoeddle rantsoenen in bet aiganeen niit t aiieer dan tweemaal zullen mogen worden ovefnsiohreden AW overeiebrijdine komen ndet in aanmerking dö M3 gae weJke in vorige irioaaïden te beginnen met bet verbruik o or de maand October 1917 inflnd er zijn verbruikt dan was toegeBtaan Die M3 iiuogen in een Volgendie maand wooden ingehaald Artikei 6 Het aanitail personen van een gezin word iHHeJtend naar dun toestand btij AVBFUueea venbniSkere ten genoegle van BurgeinlcosteT en Wethouder kunnen aanloonen dat twee ot meer in één huls i rbU tveodö gieffiinnen gais verbrufeen over éüi meier wordt meft die onis andigheid bi i de vaatöbeflliing der to pestane hoeveelIttden rekening geiKMiden Arttkel 7 Onder maiaiud wordt veretaan d tijd tiidsohen twee opvolgendle meteropnemlngt n Do Dirootla der Geraieenite Lichtriabrieken ie bevoegd den gaistoevoer te doen Liiudigen bij verbmikera d e de rantsoenen vasitgeöteld m t inaöhtneming van het bopaailde bij dte anÜkeJen 1 2 en 3 oversohrijdlen Zij dfie van da Directdo der Gemeen tehLichtfaibrieken eene kennJagering heblien ontvangen dbit voor hen de gastoevopir zal worden afgeenedien kunnen daartegen bij Burgeoieeöter en Wethouders bij gtdai eekend soliriF in beroep koui n binnen 2 niiaaJ 24 uur na de dagteekftming van bedoeJd kennJ geving nrite zij daarbij die kennLsgeyIng oveirlefigen tn voort getijktijdïg aan de Directie bijgedagteefcend öohnjven medtadeelMig doen vo n het ingieötelde beroep Hangende het beroep wordt da aangeffion gdef afsnijding van tioovoer i eicihJOiret Arlik ft 8 Dezo veromïeoingl sal voor de eerste maal worden toegepast bij de meteropne ming in Novetm ber 1917 gasVedwuak over Oktober II Verordening tot regeling van bet ileotriCiteiteverhruik en van Aê eloetricitdlsprijzen Artikel 1 Aan partlouJiere eleotriciteitffveirbruikero worden per gealn de navojglendie hoeveelheden toegeataan in de maand Ootobea 1917 56 K W U berefceni naar 16 K W U vioor varliohIdng m 40 K W U voor koken verntoeiderd mot 8 K W U voor elke perBoon vam het gezini in de laaiaindl NoV€BMborl917 63S W U Iwrekend naar 22 K W U voor varlichting en 40 K W U vOor koken ve rineeiderd met 8 K W U voor elke persoon vaoi bet gnzin in de maand Deoeiaibea1917 66 K W U berekend naar 26 K W U voor verilcbMng en 40 K W U voor koken vernwepderd miet 8 K W U voor e per8oon van het geeam in de maand Januari J918 64 K W U berekwid naar 24 K W U voor verUdiIdn en 40 K W U voor koken verroeenjerd mH 8 K W U V0W elke persoon van bet geiain in dio maand Febraairf 1918 69 K W U berekend nattr 19 K W U voor verUohling en 40 K W U voor koken ver weerderd mei 8 K W U voor elke peröooïi van bet gesln bi de maund Maart 1918 53 K W U berekend naar 13 jLW U voor vertüchtiing en 40 K W Ü voor kdken ver Kwderd mat 8 K W U voo elke perj on van bet gesBin I Veirbrulkeiti Ho jsoowei op het gaa bnisseïi als oloctriöobe feelnet ziii aanSesilioten komen niiet voor de vorkrijgiug van bot voor voiÜobttag berekende gaslaaitsoen in aanmerking terwijl zij voor wat betreft de voor koken berekende lioev6elh ien nnoeton kiearn tueecben gas en eloclmcitelt Wordt dow heoj voor koken ga g ozwi zoo verkrijgen zij niet de daainoor berekende hoeveelheden electriioUeit n oveniMin den toeslag van 8 K W U voor eSke p6 k oni v i betgeeiiK Bov n de in het eerste Ud geaoeuido Iweve eiheden kan den verbruikers voor verwarming in het tijdvak October 1917 tot en met Mawrt 1918 éénmaal een totale hoeveeiheWl van léO K W U gemiddeld per maand 30 K W U worden toegeutaen In niU voor een H L steienkolen welke zij afgeven aan de Brandstof fenooramfeBSe voor het dtetriot Gouda Artikel 2 Aan etecti oibedteverbruiker die geheel of gedeelteli eleobrisiciheo stroom voor in iMrie gebrudkett kan per maand ten boogeto een boeveeiheid van 75 van hun verbruik over de maand November 1916 worden toegesÉaaji ATHHkei 3 De priizeo der leOtrUriteSt zuUm bedragesu voor lioht 30 een pW K W U voor kraoht Cteg n dubbel tarie In den bezelten tijd 22 oent per K W U voor kracht tegnan dubbel torief in den vrijen Üfd 15 cept per K W U voor kracht lOt en enkel tarief 22 oent per W U Het tarici voof koken op electriolteit wordt bepaaW naar da oort meter welke In het peroerf van dea verfcruiket hf eohikbaar ld Ai itoei 4 Ongeacht het bepaalde in aa el 1 het geoorloofd zji do daar berekende bom epilhedien eiectrieiteit voor verlichting te overeiolirijden en we4 tegen eene betaling van 40 oentsi per K W U wanneer het rbruiik voor verliobtang blijft beneden het dubbele der voor de betrokken fliiaand berekende hoeveelbeJct voor verMitlngi en ibegen eene beteiling van 50 oent per K W U wanneer het verbruik voor verl kihtlng boven het dubbele stijgt Det e laaldte over brijdlnie zaïl ecditer ekeht éénmaal met 20 K W U raiogen geaohieden waa mai SJtenijdtng volgt De in artikel 1 eeröte L d bcrckMide boeveeflheden eleotricditeit voor koken de in artikel l dorde lidi genoemde genniddelde hoeveelheid van 30 K W U en de in artiiked 2 genoemde hoevealhedd voor gebruik van atroom voo r industrie zullen ondfT geen voorwaairdie hoegenaamd mogen worden overöobreden op straWe van a nij ng Ató overöohrijlcllilng komen ndet in a nnwrWng de K W U electrioiteit welke in vorige maand en te befginnen met fae4 verbruik over de maand October 1917 minder zijn verbruikt dan wa toegeetaan Die K W U mogen io een volgende maand wordlrai ingehaaildl Artikel 5 Het aantal perwnen van een geain wordt berekend noair den toeBtand blijkende uit de oontrölckaarteni voor de broodiranibsoeneering ala anderSzine Wanfleer verbruikers ton genoego van Burgeme teir en Wethonderö kunnen aantoouen dat twee of meer in één huls varblijvende geteinnen oleetricitcit verbruiken over één meier wordt nvet dlie omsKiandligbedd bij de vaetstedirng der toegest ane hoeveolbedien bij hooge uitzondering rekening gehoudMi Ariiked 6 Onier maand wordt vers Uuaa de tnjd tuösdhen tiwee opvolgjende meteropnemingen De Direotie der Gemeente lichtfabrieken is bevoegd den toevoer van eleotrisahen tttrooB te doen edndBgen bij verbruikers dto die rantetotnen vaetgeateld met inaöhtneming van het bepaaade bij dtei artikelen 1 2 en 4 overschrijden Zij dIo van die Directie der Gcaneente Uohtfabrieken ecne kennifiigieving hebben oiut angen dei voor ben de toevoer van elcctrtóohen ötnooml zad worden a eeneden kimnen Artegien bij Burgeoneeeter en Wotboudeps bfj gedhgtecfemd ibrijven in beroep komen binnen 2 maml 24 uur na de dagteekening van bedoelde kenaljageving niitö zij daarbij dSe kenntegeviwg overtagigen n voorts golijktijdS aan de Dirojtie bij gedagteekend eabrijven jnededoeling doen vam het ingöstelde t eroep Hangende het beroep wordt de aangekondïglde alsmjdingi van toevoer Besoboret Artikd 7 Dom vemwdeningi zad vwor de eerste maal worden toegepast bij de meterepnenwng van inde October 1917 stroomverbruik over Ootofoer Gouda den 13 October 1917 BurgcroeeetWr en Wfeth voorn J VAN GAÏjFJ Lo B De Seorctaxie M V AiN DI R V1I UB DlstrlbvtlB van Kaarsen n Schemer I llchteB BURGEMEESTER èn WETHOtTDEKS van Gouda Gelet op de circnlaired d 4 October 1917 no 10146 IH afdeeling Criaiszaken burean Nijverheid van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel l rengen ter algemeene kennis dat in verband met de begonnen diitribntie van petrolenm geen kaarsen en achemerliohten meer zullen knnnen worden verstrekt aan gezinnen die niet zijn aangesloten aan het gasbnizen of electrische kabelnet Gouda den IB October 1917 Burgemeester en Wethouders van Gouda J VAN GALEN L B De Secretaris M VAN DER VEUR Verwarken van Margarine en Baken Brsvsdvet BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOUDA Gelet op de oiroulaire dd 12 October 1917 no 1022 Ideating GrisUsaken bnrean A Z van den Minister van Landbouw Ngverheld en Handel brengen ter algemeene kennis dat het verboden is bak enbniadvet en margaxine te verwerken in producten van bakkerg of banketbakkerij dat het verboden ii bak en braadvet en margarine te verwerken in hotels restaurants sociëteiten en daarmede gel kstaande inrichtingen bij het bereiden van spijzen Gouda den 13 October 1917 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN GALEN Lo B ie Seoretaris M AN DER VEUR GEMEyaPE BERICPTEN Tot staking besloten De R K ToxÜedarbefldor JVöréeniging 8t Lamberüi en de fendracht te Tllbui t werkzsam hij do flrmlai s Fraoö Motóaers en Zn en Swageiniakers BogiaerB aldaar be ben roe algemeene stiemw men beefloten de werkMakïng te proclameereii op 32 Odtober e k Indien deze ffmiift ö voor en tijd geen berieht hebben ingawMidoni aan de arganieatiïö dot zij een ooUectfeve arbeWflovereenkonHst willen aiangaan Van dSt be ult is genoen ile finna m dedleeling Qeamekkelde koelen Uiit Itöcawn meldt men aan DoG rondwet Niinuand heeft er ooit aan goiteoht dat onö dorp nog eennwual vertaaftrdi zon worden vajiwege z n boeetenmaikten welke wij nooit gekend hefcben en vpelke in den goeden ouden vrcdestild ook niet van noode w iren Maar mi het vleeöoh zóó obaadrew Is dat biet amper met goud te betelen iö nu bomen do kooien vanzelf en bobben wij den laaiBten tt i piet één maar twee mairkten per week alwaar gemfldJtJd 150 èi 200 beesten vorhandeid woidcm natuiurlijk aUeanaai geantokkeld HolllandBicüi vee want wij hebben geen cgienö do renaenwlllneten d o met elke gjBimtokkelde koe gemaakt woidlen is op l oogienblik het veeenïakkelen zeer in Bwang en neelmt geiweldöge afmeöngen aan Zoo voerde j l Dineitog oen koopman it HwoTondraiicte 53 geeimokkelde koelen in eens op de markt De vorige week kwanven er tuéaohen N bpen en Wouw 36 stdke tegieiïl over do giren Is het te veirwonderen dat onze verkooplui thans de maonen met de knoppen zijn en enorme wisiöbem al t ware dagalijke opetrijken Een Bnsslsche oplichter Te Tiel vervotgide z ob in April van dit jaar bij den h er W B directeur van de gloefabriek di van RusKlöohe atkom t is eoB landgenopt van henu die naar h j zdèe uit 6 i Dultech gievengtmkamp was ontvlucht Hij kreeg werk oian do gilasfabriek In bet eenst voldeed bij gowï maar later kwMn hij op gie anne voet nvet den directeur aprak kwaad van htto ea dWd zAch aJS onbe pouwbaar kennen Sedert voorzag hij in 7 i in onderhoud door het geven van lessen in Rufllaiscai en I rperaoto Do Inöpeoteur van politie S te l iel als een andere Sherlock Hohme ging toen bij henil in de leer en werd In zijl yantröuwen ver6i erkt Het kwam uit dat de man nogi iets met de justitie bad te vereffenen Het kwam uit dat bij een vaisohen naam voer Jè en dözelBde wa ató aekere A B vToegier wonende in de Botlwetraat te e Graivenbagie die in het voorjiaar iemand atldear voor een zeer groot bedrag had opgolicht Do TielBche insipeoteur arrestt erdo den I ju tn zi i pension op desi Stailnonjelwog waarna bij Donderdagavond naia Den Haag l overgebnaöhit Te Tiel Ui inien er nog g edi algokoraeü maar er zijn tooh een paar ErtachtoWeM Do man wiens na u Alei Bueea is wordt ook van eplonoage verdaobt STADSNIEUWa GOUDA 15 October 1917 Uit den Oondschen Raad Het overzicht van de Gemeenteraadszitting van Vr dftgavond j l kan eerst morgen worden geplaatst ElactrlKhe aanslulthig In arbeldarswonlngctt Ter aanvulling van het raadsverslag van Zaterdag j melden wij nog dat de heer Donker aan het eind der zitting de aandacht van B en W vestigde op de te XTtrecht gevolgde wijze om in arbeiderswoningen aansluiting aan het electrisch net mogelgk te maken door de aanslaitingakoaten aanvankelijk te doen betalen door de gemeente die daarvoor dan gedurende 5 jaren een zekere huur in rekening brengt een huurkoop dus De Voorzitter gaf den heer Donker de verzekering deze aangelegenheid bg B en W en bij de oommissie ter sprake te brengen i e rekening deoer gemeente over het diwvstiaar Iftie bedraagt in gewone itvangBten en uitgaven f 112 644 48 en f 107 828 44 batig öaldo 4 ÖÖ 04 De buitengewone ontvangMteni en uitgaven bedragen f48 399 88 ea 147 040 58 batig BHkllo r 1359 30 OUDBWATER Geduiendo don nacht van Vrljdaig op $ aterdtag werden hier uit de bij de woning staande borgplaat van den heer C VBO der Leo vijf lletooa geetotat ¥ m der fletaen werd in e Pn Moot lang den weg naar Faipekt Mruggevonden Van da dadetre 10 nio léeta bekttul Mb bijoonderitcid k wofdien geottld dat A Vis aMer een snoek an den bengel ving welke h reapeotabele gew bt ven 6 pond bad Ten einde den n nder g e oed6a eenlg n steun te verieenen bij het betrekke van hun turf is door het Sbencoomité alhler op Vriltagiavond j l hiervo v ten Stadhufee zitting gehouden len dartig ail personen metdldo zich hiervcKw un Deze kunneo tbane het bun toaeewcaea kwantum in viev keeren ln ontvongsit n rocn Voor het Oonmtó v n WMorkB en hoopt alhier op 8 Kovenvber a op te tmden Prof dr T Hoekstra van Kam P n TOLWUK Zaterdagmiddag is alhier overleden In den ouderdom van 86 jaren den heer J O Kroon oud t nrgemeester dezer gemeente De heer Kroon welke voor 13 jaren om gezondheidsredenen zyn ontslag vroeg bekleedde 38 jaar het burgemeestersambt en was ruim 30 jaar seoretaris van den polder Stolwp en het Waterschap S OBT Uitslagen van gisteren U klB8 e A Ajax H F O 8 2 Haarlem Blauw Wit 4 2 H B S Heroulea 4 2 V O C H V V 0 2 Ie kl B D V S Dordrecht 2 2 Hermes R F O 1 8 tGooi A F O 31 Fegenoord S V V 2 1 Amstel V V A 1 4 V 2e klasse Hilversum AjaïL 4 2 V S V D E O 1 3 Z V V Stormvogels 1 1 Res 2e kl B Hercules 2 Olympia 2 20 Kampong 2 D O S 2 1 6 Victoria 2 U V V 3 4 2 Ie kl oost Bobur rP W 1 2 Tubantia Goahead 1 1 Be Quick Vitesse 3 0 G V C Enschede 1 0 Ie kl zuid Velooitaa WUlem II 32 Middelburg N A C 2 4 M S V Wilhelmina 2 2 Ie kl noord Velocitas Veendam 74 Overzicht Wegens pUatsgebrek ditmaal alleen j de wedstryden voor Gouda van belang Iu en om Gouda zelf ia niet gespeeld alles werd afgekeurd Alleen Olympia 2 ging naar Utrecht naar Hercules 2 voor de reserve 2e klasse G Het veld was er natuarl k moddet rig en glibberig wat van veel invloed op het spel was en regende het den gefaeelen wedstrijd door De reserves der 26 klasse hebben E ich tegen de reserves der Ie klasie heel goed gehouden Men zie hiervooronderstaand verslag Hercules 2 Olympia 2 2 0 Als om 2 unr de scheidsrechter in een vies regentje beginnen fluit heeft Olympia 2 enkele invallers en stelt zich op Slop doel Schut en Den Deken achter Deelen 0 de Jong en Jansen midden Weil Aartsma Cremer Vrancken en Steensma voor Hercules had 1 invallo Het begin ia al direct voor Hercules dat na 5 minuten spelens door den midhalf met een onhoudbaar schot de leiding neemt Dan komt Olympia langzamerhand los oefent druk uit op het Her culesdoel doch voor doel worden eenige mooie kansen gemist terwgl een strafschop als gevolg van de glibberige bal ernaast gaat Heroulea wordt echter langzamerhand sterker en geeft de Olympia achterhoede veel werk te verrichten Direct na de mat vangt weer een vlug spel aan en b na direct weet de liiggfi Utreohtsche midvoor te doelpunten 2 0 Olympia geeft echter den moed niet op en thans ia zij veel sterker terwgl haar achterhoede alles terugzendt De verdediging van Hercules is eveneens goed op dreef en Olympia slaagt er niet in tegenpunten te maken ook al doordat vlak voor open doel over geschoten wordt Hercules komt nu langzamerhand weer gevaarlek opzetten verschillende hoekschoppen z n daarvan het resultaat doch deze worden niet benut en ook is de Olympia aohtorhoede op haar post De gevaariyke uitvallen van Heroulea worden voldoende bedwongen en afwisselend gaat de Olympiamiddenvoor er met een ren doorheen tegen het laatst denken wg Oremer nog zien acoren doch de Utrechtsche doelman weet nog juiat te redden en dan komt spoedig het einde met 2 0 voor Herculea wat vrijwel de verhouding weergeeft al had het even goed geiyk kunnen zgn By Olympia waren midvoor midhalf en achterhoede het best bij Hercules was het geheele elftal goed in vorm Ook acheidarechter de Gou vold goed Zie verder 4e pag CX BK18P0NDKNTaL S D A P Een ktaoht ali daH behoort allereerst thuis M d betreffende Oommisiie Helpt dat niet dan R d is de courant de plaati LAATSTB BiaUCHTEN Heet water voor bet publlfk B en W van Haarlem hebben een crediet aangevraagd van f6000 on een gemeenteiyke waterstokery in te richten Deeartenr doodgoacheten Donderdagmiddag ii een Duiteoh deaertenr die langs Babberich naar Duitschland wilde terugkeeren maar daar biykbaar apgt kreeg by zgn poging om de Nederlandache grena weer te bereiken op 15 M afatand daarvan door een Duittohen schildwacht doodgeschoten Mllnen aaateapoeld Te Hoek van Holland zijn gisteren in den Waterweg twee mgnen tegen de Noorderpier gedreven en ontploft Te Vlisaiogen zgn twee mgnen tegen den Bonlevvd aangespoeld PoUtie en militaiaren hebben den Boulevard voor het verkeer afgesloten De schade die door de ontploffing van een mgn Dinsdag te Weatkapelle ia aangericht wordt geraamd op f300 BesUf gelegd Te Haarlem zyn in een fabriek door den directeur van het levenimiddelenbureau aldaar in bealag genomen ongeveer 70 zakken meel 70 K G maizena 250 K G stroop en 2 zakken tarwe OprichtlBgtvergaderlac Export Ceatrale De oprichtingsvergadering van de ExportCentrale werden heden te a Gravenhage gehouden en geleid door minister Posthuma welke mededeelde dat het kapitval van 5 millloen ver overteekend bleek Op vooratel van de regeerin werden benoemd tot leden van de directie de heeren O van Lennep Secr Ned Tuinbouwraad te s Gravenhage Joa G Hegl Bloemendaal H Huininga oudDirecteur Bierbronwergen a Gravenhage A ten Arend Directeur van Rgks Centraal Administratiekaatoor voor levenamiddelen te VGravenhage en J L la Gro te s Gravenhage laatstgenoemde met de speoiata bedeling dat hg de directie zal vertegenwoordigen in de financieele aangelegenheden Op voorstel van de R geering werden benoemd tot voorzitter van de Rgkacommiasie en van de gedelegeerde commissie de heer S de Graaf oudDirecteur van Binnenlandioh Bestuur in Ned Indië Nader zal worden benoemd de regeerings oommissarissen voorfinandën oorlog marine koloniën en buitenlandsche zaken ieder één en landbouw twee personen Mark b riohton SotterdamsdM Teniarkt Maandag 15 October 1917 Aanvoer 679 vette runderen 100 vette en graakalveren 910 varken 1 bokken of j iten 1897 aohapen en lammeren Prgzen Ie kw 124 2e kw UO 3e kw 95 Oasen Ie kw 122 2e kw 108 3e kw 90 Kalveren Ie kw 130 2e kw 116 3e kw 90 Schapen Ie kw 82 2e kw 74 8e kw 60 Lammeren Ie kw 80 2e kw 76 Varkens Ie kw 126 2e kw UO 3e kw 90 lioht soort Ie kw 80 2e kw 76 handel rfdeiyk OUDEWATER 16 Oct 1917 Aanvoer 141 partgen waaronder met Rgksmerk 6345atuk8 gewicht 31726 K G Prys Goudsche Kaas Ie soort f 8Vi 2e soort f 67Vs Ie soort met Ryksmerk f B8Vi f 60 Handel matig BUBOEitLUKB STAND HAAgfTRLCHT G MtinWD C van DeiU en G Beakers OVIRI IDIN Bartboktneas Stoet oud 68 jaren Johaanes van Leeuwen oud STOLWIJK GEBOREN KryntJ6d v W Mole naar en K Stoppelenburg MarinuI V D van den Oever en R de Jongi GITTROUWD Bernardua Francia ons de Jong en Yda Anker Marinus Adrianns Stoppelenburg en Wgna Hon koop Tekgraiiseli Weerberiekt Verwacbting tot dan volg nden dag Zwakke tot matige vinden nit loidelyke richtingen nerelig tot Uoht of half bewoIkU weinig of geen regen waanch nlfVnachtTont zeÜde temperatnar oVerdag