Goudsche Courant, dinsdag 16 oktober 1917

8P0BT Siu 13521 VoctlMd Do lo iLtaeoew m de Xed VoeÜmA BonA In ons voöttoatw irciidl oeibaSwereld n it s n wij eigiioUj iL vel ze en dreigt eea emsüg oooflicS te komen tuswolien hot ö i Mte lidiiwinï a de ed Vo tbftJsport dton N Kji1 Vwëial IJomi eii i l2tal liaror Iwitai IK aial i4 du e jsx Mihing iikMtmi di cif i li iin r uvi ti nftlu o bn lltTe If klfl J r tlli de 2e oerete4tifl W db B afdwiiogi g j ti tjwattrdfigi varft aart dw A aideelinji do bedde ïwaL laatst iit en oortaM sit dSrr 2 aldeejjng n soudicn apcHeti onv 2 plaatteen zoodai or 2 zoud en nvooton dogmilciTm Dit n aoiiden 2 l AVfrw kiinnwi zijiv even gloed ois l B ws D oerste klaisse A beöijBiat uiili olirf dio iT al latigö jaren in dpe4 i deaimaiair hun terrcdninrichHin en dploitajie hohl en die l HVrd Bijn klainieo dSö er F p ona langi nog geen le kBaftsei in aaiBen daa Be olu bö voorloopiig niet zijn aan dfe wotke inooje terreinen en ult ekendo InrficJidngen luetiben Sï rikwaJiteit VfSTBKMk ook nog heel wtA al zipi ff vaPsdicMeneii die e i gioodl figmur fllun Wig¥u oetii l B er of dïo kloppen Om nu fxit die eigenlijke zaak terag te keeren dö ver Het Goudtem Haoïd gfiot er niet mee acooord dat die twee Meeliijgen geflijkiraaTd gcoidii woMen Aht 2 olubs uit A kunmoa de radeer n uw de 2e kJfl w wa een bedreiging ran h t bostaAn di r dtfbs zal ziyi Die verftenigiing ging oohttT nog verdier en daeldo èm N V B nwdio dbt zij ni t aoewortl gianit met d vflBtgoeteïdie r€iB eiiivgi betreffende paiooioüe en degradWib en wil h t 1 en dat laesx vanuiM 1 A naar I B dqgraóWrt v n do B a dwrilng dtifl een crvOTgangsijoiMpedtio njokoid Wil de N V B daair niet aan dan zuJkn de U kflasBertf hun Insolirijvltig nlut handhavtan Met andore woordien de Ie kja Ts giaan uit den N V B e vomwn met a twaaj en een Bondi waeriiii de oom petit prede ooodier zaïl voortgaen eis tcA nu toe H t tó Indlordaad fon l daiig ri e zaak In den N VB HajwHiaaft bet Bond efltunr Zijn gonommi € ylis sing dan gaan da 12 arateklfisBCTs er uit en aenreii natuurlijk aüte eUtaJlen uit dten Bond we waardoor niet allocn oen giroot verlies voor den Bond ontstaat niai r tovms Bolieurkig in d o groooHe orgianiaatie wi trdt taweegBeforaoh VoWioot hK beatuur aan het verlangen v n het Oowlon Hoofd dan wordt do B Al Min g elg iJijk een eeiKlte 3e kla en do reet wordit lag re 28 Uaaao wat dan ncvrkonit op oen deeittdaitie van aJle 2o klaasiW en 3o klaaser welke laatöto in werk ili rf lu d dan 4e klasaers worden Hocwei wij dlit gi vaair repdls voor JnU iazag n miwiidk n we als bet Goudljn Hoofd r mee aocoord g ng de aak we bijj ologd zou worde lioowe wij onri nooit onlvWikid h ben dat daaruit v er op ó ea duur e kla © en uAlinunWaidheid van de eerbte ktes zoo koiuw en ook dSt gelijk istaat niet eien adgefieeio diegxWlMle Hoe Jiet o t zij de NVlB zal ni dit ultómwlium van fe warkeiijko i öeratekilaiBHem w degeli rekening mbeten boudlen en kan liicruU o i moeilijk ctm voor adien befvrfvfigeindtf oploasing vinden Uen zai eerst thauei gaan Jn2i4 n dat de ruime pPOuDot ie vam aile kamftHoenen van vorig SevBOtm dte oorzaak ftn d a verwarring isi Warai tke nl 4 in zulken mate gepixxatweerd dfoch wb ï toen die proimo Ie en dagraitouerffe elingi ab weleer van loepasBing geweiËSt don waren er thand nog 4 2MtJa ld eol ing gowoeöt en dechtei iéa waire erfiHeiJdaigBe Men liad e n nAnere promotie en dlqgradatie moeten regelen en dbairaan voorvaaipden kunnen veaMndeo Dat was o l de oplossing gBWwest T n aloiite w ll i wij nog doen uitkonven dat ook ei tbeorie van de Viereen van 2a en 3o klaeBCTö vin gebeel julet te aso gee rekeaidng to houdlen met botftbaro groote Irtaltaiaaïie en expIoitaUt en ailloen ala maat tal te ncnïen dospelkwaJU dt Ook dö oi an 8a ir n inetailaiie van0en Ie kIai T l eJioort eerste kl te zijhMet bo mgB llinfe zion we een beaiprekiDg en beslistóong in h hePtuur vanden Bond tcg noft en konwti t z t opdit voor xw ball r belangrijke onderwerp nader terug In den soo dem partijdag te Witi zbupge Nieuwe verscherpte blokicade van Duitsohland De Regentschapsraad van Polen De bezetting van het eiland Gesel door de Duitschers Aan de fronten ONS OVBHZÏCHT Moderakschool voor Gonda en omliggende plaatsen AangMlotea bIJ d v re alf Ing voor Mode vakacholeo t i araveniiare Goedgekeurd bij Kon Besl 26 Aug 11 No tó Opleiding tot Gostumièpey Coupeuse en Leepares M giltgntilii m m gsNIk ii ItiniD UilH WMlt n mmm De School ii verplaatit van Gouwa 109 naar Qouws III iraar zich niauwa laerlinien kiuuea aumeldan voor half Aii natui Dir Dainei v HEYZELENDOORN Miss Barrle s Huwelijk or C N eo Ar M WILLIAMSON Nadruk verbodeo 40 Voor een oogenblik zag 8 er zoo farotsoh uit als eea onttroond koning Toen trof hem het geval en bij lachte Q vleit ons zude hij maar het Bpgt mig dat w niet kunnen doen wat gij vraagt MisBchien zallen uwe mensehen tooh nog te voorBohijn kotaen De arme man zag er zoo bitter teleurgesteld nit alsof hij zon schreien en de ander ook die gelnisterd had met ontzettend groote roode ooren als handvaten aan een terra cotta nrn Beide mannen waren nat van den regen die hevig was neergevallen en juist was opgehouden als om ona te verwelkomen over de grens Degene die tot ons had gesproken wendde zich bedroefd af zonder te durven aandringen Sir S is niet de soort man aan wien vreemden veel durven vragen maar wierp in het weggaan een treurigen blik op mg Ik kon dien niet weerstaan O laat ons tooh voor braidegom ta Advertentiën Antieke Tegels en TE0ELTABLEAUX TE KOOP GEVRAAGD bUuw of gekleurd te eD hooge prijzen Zend brief of briefkaart Mn 2475 8 W BARENDSE Dtlfbeliinirt M RottwdM Verkiiilb 1 bij L J a BOUCHER Den Hu Drie Balansen r o der Nederlandicbe Bank theorellicb loegelicbt en voorzien van quinteaaeni van hetBoekhouden f 2 50 Schela y h boekhoudenf 1 50 Beide door J C TBR BRUGGEN Ueraar Boekhouden 1016 II Tijilelijke Ppijsvephooging Kleine Btsch f 0 85 Middensoort IJO Orijote Begch t 3 25 SOENNECKEN s VERTIKAALKASTEN nor biil opliep der correspoodeelle 2iji mrÉo rei BELANGRIJKE VERBETERINGEN Prilseourant No S3 Bi atls op aanvraaa bl Adn RO LLER van OS ISS W STIJNIS HAA STRE CHT Het Advertentiebureau MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng erei van Rijwielen en onderdeelen De Goudsclie Coorant Landbouwgereedschappen en Werktuig en MARKT 31 TELEP 82 Adverteert la dit Blad I bezorgt de plaaUioj van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsohe daien weekbladen en andere periodieken zonder eenije prijsverboojing V Inzending van én afschrift steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrekt Als uw wangen bleek worden At IQ merkl dal uwe Jichaainakrachten afoemeo Als ij begint te vermageren i Ala gij ImI hebt vao duizeliageo Ala hoofdpijn ti du en dan plaagt Ala gij o ruitig alaapt Ala gij laat hebt van hartkloppingea Ala gi a morgeaa vermoeid wakker wordl Als gij auiztngen hebt in hoofd ea ooreo Ala gi ptJD in rug en lendenen hebt Als de levensluit u ontbreekt Ala gij a afgemat gevoelt Ala gij lenuwachtig xijt dan is het tijd om geaeKing te zoeken Want at de boveogeiioeiade TerRhijnselen wijien er op dat uw lichaam verzwakt is en uw zeauweo overapaonen aijo ea ook uw bloed dringend behoefte heeft om versterkt te worden Door tijdig in te grijpen en een goed bloed lichaam en fenuwversterkend middel te gebruiken kunnen ernstige ciekten voorkomen worden en kunnen volkomen gezondheid kracht en levenslust weer uw doel worden Wacht daarom niet maar begin dadelijk genezing te zoeken die gij beslist zult vinden door het gebruik van Mijnhardt s Levetogen Bij het gebruik hiervan kunt gij van auccea verzekerd zijn In buiaen van 90 et tUS f4 25 f 2S Verkrijgbaar bij Apothekera en Drofiaten 2291 94 Te Gouda Anton Coopa Wljdatr 29 1 Sofaootthoven A N v Zeiien Boakoop Wed I Spfiiit J P Verkadei W ddinive n A v d Heide Ik heb nooit myn Baar verwaarloosd MÏtt dm daaw L ni kcb KOilO voOTMiiKod lellen u laar gcbmlkf ca aan kaargcbrnlh Heb Ik otyac wccMc vaaGlanxcaa Golvcad Ocaoa Baar Ie danken 1 i MoordreeU J v Gennep Slolivijk B Nataijl fmP Abonneert U op Het Steoografiscli Iferslao u kunt ook Uog Oezond Haar üebtwa Beprod deze methode ea bcgfn vaadaag Oa naar Uw Apotheker Droglit ol Kapper koop een flesch KOKO van F OlTS gebruik hel 14 dagen zooals voorgeschreven en Lat dan op bel verMhlI van het Verhandelde in den Gemeenteraad wan Gouda Bevat ALLE b den Raad inkomende stukken do beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen diacnsiiies alles bijeen in boekformaai VOOR HET ABONNEMENTSPRIJS voor abonn a op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voornitbetaling voor niet abonné 8 f OJSO per kwartaal btj voornitbetaling SW Abonnementen worden aangenomen door de rMtW iirvrse K HooMteer en Root vtrdwvnen nadat nu roo 4 xiSor A si HUT d Pr p n y iZL Süirin Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 flOÜDA fenii sMiitlijlie Falirietefl gefesligillelorirffier OPflERIOHT ITM Voedsit OW r met de uuivere murw LIJNZAADROEREN merk STER en W U en SOYABOONENKOEKEM merk Wa L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde tl relHploma Parij 1900 Sege Oouden MedaiUxii 8 75 B I 60 nfl 3 wrnaoün V f laa r SïWdad FlP a B IIEI B DEBSU Mk Abonneert ü op dit Blad MA k Hvert v Ui i Hm aii Zood Ss iü a Ea TlD A 29 Ml 21 Oot 8 luir Bodeteit Oooooriil TooaxUiab Tbalia ö Hov a uiir Oefcouw Bouw en W wk tooztclit opiJMeteiMihoomriM Aimai B lMfd venoekn wO tengM tDdigt mededeeüng te mogen antvanxen vaa v raradningen concerten vttmakamUalltB enz om deze dan in ogoze aginda te mriden iUiUZMU eMonii Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels SchUderyni TheeU els BoiIetten St laffleubleaien ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Sllapkamermeubelen enz enz alle spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vsnal fl7 G0 Stqikast f20 St ltafel f 9 60 Spiegels f6 60 f 7 60 tiHsniirttt imdiiiiiiiiiiiuii ElMtriache DrakkerV A BSmSMAU ZOOM Ooo tik Rotterdam 50e Jaargang Dinsdag 16 October 1017 GOVMHË COÜRMT liTie CL ws © ara d vert©3 a ti©lol© d voor O o u d SL eiCL Oxactstrolceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN UEDEDBKUNOBN Op de woorpafioa dnbb l tmité Gewone dverteatiin en ingczoodM dedMliagM Nj prijs Groote letten en rafldan a ar ptaataroinie KUEINK AOVEKTSNTlfiN aaavrag koop ea varkoop hoor ea vorfaiar I 5 ragcla f OJS Ike ra ri 10 f sla Bsw oaaMMfa S cwl ABONNEHKNTSPRUS po kmtaal I I 2S ie nek 10 cent mei Zondagablad pe kwartaal f 1 75 per week 14 cnnl overal waar de bazofjing par looper geachiedt Prauco per poal per kwartaal 1 1 50 maf ZoodagibUd f 2 Abonnemeuten worden da ijka aengeiuHneB aaa ona bureau UaazT 31 Gouda bij oaza agentert den boekhandel en de poatkantoivn ADVEBTENTIEFBUSi Uit Gouda en omatreken behoorende I0 den b ollkring 1 5 regele f 0 S5 elke regel meez Oja Bij dn achtereenvolgende plaalaingeo worxjen deze tegen n berekaod Van buile Ooada ea den bezorgkriag I S regela f OJO elke ra el f O IS 1 4 r b f 1 05 alka r cl i Mt 5 M U vMrak Uitgevers A B RINKMAN ft ZOONa Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 ken op het eiland Oeaeï onder Engelsch bevel hebben gestaan Van de fronten is wéinig nieuws In Vlaanderen duurt de artiUeriestrjjd met afwisselende knuAit voort en wo den verkenningen uitgevoerd die wellicht de voorloopers zijn van weer nieuwe aanvallen Aan het Aisne front blijft de actie eveneens gaande en op de andere deelen van het Westfront is het een loopgravenstrijd met kleine wisselende successen Duitsche vliegers hebben gisterennacht de streek van Duinkerken gebombardeerd en vele slachtoffers gemaakt onder de burgerbevolking Van de andere fronten zijn evenmin he richten van beteekenis Het schijnt thans dat de onderhandelmgen betreffende de sam istelhng van een regentschapsraad voor Polen geslaagd zyn althans het Pöln Press Ag meldt uit Warschau dat het nu vaststaat dat de belde Midden Staten de voorstellen van de overgangs commissie van den voorioopigen Raad van State aannamen en dat de officieele installatie van den Begenteohapsraad door de beide gouverneurs generaal die een Keizerlijk schrijven zullen ontvangen in de allernaaste toekomst op plechtige wijze zal plaats hebben De eerste taak van den Regentschapsraad zal de vorming zijn van een ministerraad met een president aan t hoofd Waarschijnlijk zal de installatie van den Regentschapsraad samenvallen met het Kosziusko feest dat in geheel Polen plechtig wordt gevierd Uit de nadere berichten welke thans t n ingekomen over de Duitflche operaties in de Oostzee blijkt dat de aanval op het eiland Gesel aan den ingang van de Golf van Riga is geschied door de Duitsche zeemacht in combinatie met het landleger Het gelukte de hoofdstad Arendsburg te veroveren Hoe de bezetting van dit eiland dat behalve een station voor vliegtuigen ook is een basis voor duikbooten blijkt uit het volgende officieele Duitsche bericht Ter inleiding van de landing van een gedeelte van het leger op Oesel werden bij het aanbreken van den dag van 12 Oct door onze zeeBtrijdkrachten onder bevel van viceadmi raal ErhardSchmidt de vocaterkingen der Russen in de Tagga golf en de Soelosund onder vuur genomen en snel tot zwygen gebracht Tegelgkertyd werd een vóór troep door torpedobootflotiiljes en motorbooten bij verrassing aan land gezet Zij werd spoedig gevolgd door grootere op transportschepen aangevoerde troepenmassa s met welker ondersteuning in korten tyd een bruggehoofd was ingericht Ter ondersteuning van de landing in de Tagga olf werden door andere deelen der vloot de versterkingen op Zerel en bij Kilkond beschoten s Ochtends om zeven uur waren ook bij Ramorort de eerste troepen geland Nadat de kuatbatterjjen op Hundsort en Ninnast buiten gevecht waren gesteld werd ook de strandbatterij van Koptoffri op het eiland Dag ó doov het scheepsgeschut bedwongen De doorvaart door de Soelosund tusschen Dagö en Pesel werd geforceerd Deelen onzer strijdkrachten ter zee drongen in de wateren van Kassan Wiek en dreven Russische torpedojagers naar de Mohnaund terug Tot de snelle inleiding van onze successen droegen naast de duikbooten en verkenningsvliegtuigen de mijnvegers schitterend by Daaraan is het te danken dat in korten ty d de weg door de Russische mynvelden werd gebaand Volgens te Stockholm uit Petrograd ontvangen bericht zouden de vePdedigingswer moesten wy zoo zeide Ebert noodzakelijk aan de ziJde der regeering treden en haar vervolgens natuurlijk ook de middelen toestaan De houding tegenover den oorlog is een zuivei tactische quaestie De mengchen die ons verraad jegens ons beginsei verwijten zoeken een wig in de eenheid der partij te drijven De onafhankeiyken trachten met alle middelen de scheuring in de partij te vergrooten Ebert eindigde optimistisch met het oog op de toekomst der partü alsmede op de Stockholmsche actie Volgens een Havas bericht zijn de geallieerden tot overeenstemming gekomen over een nieuwe verscherpte blokkade van Duitschland waarby de neutralen nog meer in het gedrang komen De in September te Looden gehouden coBferenties vestigden de gelykheid van inzichten welke tot nu toé wel eens ontbroken had Nu zullen alle maatregelen gemeenschappelijk genomen worden e blokkade zal meer uitsluitend de voedselvoorziening van Duitschland betreffen die van de grondstoffen en fabrikaten zal het meeste kans van slagen hebben Duitschland heeft de in de feMette gebieden gevonden bronnen uitgeput Overigens is het van de overige wereld afgesneden Wanneer men van Zweden gedaan zou kunnen krijgen dat het geen delfstoffen meer aan Duitschland zou leveren zou dit land een geducht gebrek aan metalen krijgen De neutralen hebben het langen tyd als hun absoluut recht beschouwd van de geallieerden dezelfde hoeveelheden te ontvangen welke zij in vredestijd verbruikten Aan de neutralen het redit toe te kennen zonder beperkingen te ontvangen wat de geallieerden zelf slechts met beperkingen deelachtig worden zou een monstruositeit zyn De geallieerden zullen voortaan den neutralen niets leveren tenzij deze waarborgen kunnen verschaffen De geallieerden leveren niet langer gratis d w z niet meer zonder compensaties Na hun eigen productie volledig verbruikt te hebben kunnen de neutralen met de geallieerden die voortiirengselen ruilen waarvan zij geen gebruik meer kunnen maken voor die ruilingen kunnen zij de neutralen hun eigen transportmiddelen gebruiken Aldus is de nieuwe blokkaderegeling vastgesteld welke strikt zal worden toegepast ten einde ten gevolge te hdbben dat Duitschland in de onmogelijkheid zal geraken met stoffelijke middelen den oorlog voort te zetten Pe Ryksdagafgevaardigde Scheidemann heeft op den aociaal democratiachen partijdag nog eens gesproken oirer den vrede by orereenkomst en over den Bjjksikanselier Naar Wolff meldt werd door hem gezegd Nadat men ons uit het buitenland dubbelzinnigheden had verweten zyn wÜ overgegaan tot een formeele vredesmotie Helaaa hadden onze tegenstanders in Duitschland in zooverre gel k dat onze vijanden ons ontzettend beschimpten Ook de sociaaldemocraten in het vyandelyke buitenland begrepen onze ware bedoelingen niet Hoe meer moeite wy ons gaven voor een vrede door vergeiyk te hooger ste de atmosfeer aan de andere zyde De eisdien werden steeds dwazer W willen niet afstand doen van wat ons toebdioort niet van een duimbrèeds Duitschen grond Wy zien slechts af van wat anderen behoort en anderen evert heilig is als ons het onze Wy verlangen door een vrede door vergelijk voor Duitschland territoriale gaafheid en economische vrijheid van ontwikkeling en vrijheid der leeën De vrije zee is zeker even belangrijk als de gebieden die wy hebben bezet Wat de binnenlandsche politiek betreft erkende Scheidemann de groote verdiensten van Michaelis maar hü was niet voor RyksJcanaelier geschikt Duitschland had een parlementair systeem noodig De vaderlandsohe party speelde ► va banque Het ryk moet de democratische koers volgen Onze leuze is gelijk recht en brood voor allen vrede en vrijheid In de avondvergadering van de Soc De mocratische Partydag te Würzburg sprak Ebcrt nog naar Wolff meldt over de gebeurtenissen in den Rijksdag en die te Stockholm Wij moeten een Rijksdag hebben zeide hij die wordt gedragen door het vertrouwen van de meerderheid der volken die een politie voert in den geest van een volkenvrede Wy zullen niet rusten tot het drieklasse kiesrecht en het Heerenhuis in Pruisen ziJn afgeschaft De sociaal democratie wil medewerken aan de nieuwe inrichting van het lot der volken De vergadering koos Ebert Berlijn en Auer Mtinchen tot voorzitters Maandagmorgen bracht Ebert het verslag uit van het partijbestuur en verdedigde de aangenomen houding De aoc democratie moest er in weerwil van aï haar principieele bestrijding van de klassenstaat op bedacht zijn haar invloed te behouden op de wetgeving en het bestuur In den oorlog Gemencd OorUganteaTW Ben ItaliaianflQh s toom90 hip gietorpedeerd IM Itallaanöcho a Bart met do Gdeksohö oMtómla uit Turkije aanboord ia bbjfeene oen KiPiiterberlolit uit Athene door dto D itoolitirs getorpaiïoerd De rt d ülingboioten aiijn ook tot zJnkön gtJbraolrt Viiflig oiverl6Ve id n zl op Kortoe galand eiL maar getniLildl wordt landld t er 120 In Itaaie Men vreest dht dleG riektóche aaHbteoaren verloren aijn NieuiWio dlu l k bao ton In die Barppèl van 9 Odtober aohriift de iiiiarmomedêweiiter ÜUvieir Quihe Het Iwmit mSj voor dat op do perodo van vennindleTinig dwr soheepsvörllezon die wij im Juni JuU a Aufouistus hebben dlooffgönmakt van d eeii herfst ai in ieder geval edrfw in het voorjaa r van 1918 een adeuw en lat fdkiri duikbootoffeaiBdef zaïl voilgwn ilat sdiiUerend Js voorböpoidl Censiuur De öüutietiek dt r beid © laatite ftoptt borwekt n tooni rerdi i een aanin orkfli o vcTmoenliering van gnéliaa de éuikbootnan vaiUen Maar no g nooit tijdens dt n g heolen oorlog helbtxm die Dulbachers zoo vele zoo g wt ldigo on zoo voLmaakte diuilifbooten gielmd ails zij bij diea aanvaojif van fetze n w fnter en In het bijaondor in het voorjaar van 1918 zuUra k bben ZwarteZee z ÏUt Ru6lsï0c4ie I g rberiotrï nvsldt dat aim do kuflt vnan Anolollc de Russisoht torpcdlobooteai 11 schepen vcrnieldeii en 20 gwangenen maakten h ngej0clie mijnenveger verloren De Engelaohe AdkndTaliteit meldt dat def nBjn enve r Be nia dde nu belangrij over zijn ti i iwet db gehoele bpinait ning ala verloren moet wordcnibeachouwd De owapendte koopvaairdijkruiser Cliam pagno ia getorpedeerd en KÊ aöakfn Vi I off icieren eo 51 m an zijn verloren do volgfnidio gpondb sginselen aan e nemen voor die herv m iiig der lersto Kamer Hsoêel Nijverheid Bcdïiivia arbeidwa ambtenareik m de vrije beroepm krijgen een met hm betoekenW ovretvikonicnd veTteg awoardlij in op den gnm IHtag van rfgatne n kieerecht e eneena do techniflohe hoogeBohool en de unlverjïit De ovealHMwechGndo invloed der groote IfiniBeiRenaare wordt beperkt diaarontegen wordlPii zetetó ingeruimd aoji v erteigenwoordögere der kleine bWTCti en der geiiieonten De Kooiog bMioemt bovendien irit allo vtrfkiakringw Uien vertegenwoordiger leveoalang De zetete der stloWlngen en groote landheeren vervallen Do I an lo Kiuner zal In do tóokomöt aile n het recht hebben de etaatetoegrootóng in baargebeel aan te nemen ol te verwerpen Geilukt het niet tot ovöreentttemmdng te komen taiBöCihen die beidie Kamera door middel van ondlerhaiwlelingeo dan g aót het na éew OMlerhaindeUnigén gencmeü besluit der IVeed Kaaoear Bo oott tageo laad verlftngid De Daily HaJl dU ingt er volgens het HoU Nb op aam dat de geallieerden wa fiO jarlgm eoommaBchen boycott oiver Dultóohjand zullen uiit p t n eo bet blad zegt d t dit het niee t doodelijke wapen ia ea eoo waarvoor tfie Duittfchertt bet nNx t bevreesd zijn I en diergieiijk optreden xQii de vnedö bovorderen De verklaring van een oooaoiniiflchen boi ooft zo i de ineeoBitorting vaa Duitediliandl verhaaeten De geelUieerd L he en het In hun maoht OU DuMoblaed ttr toatten opzQa iuoc 4 wouKÏe pJ ic De gieciïUeea dea souden kimnvtu begtinaea met te vesk larea dat dö boycott ÖO jaj oi duurdie welk ttjdpenlt aou kunnem worden verkort ai naar gelong van dieni datunF en de voorwaarden van dicti vrede oT wel varlengd in iaen de te en0taild Tin OM TU id y duurt De liavene d er ïeallieerditii kunnen voor Duitöchiland geuloteïi worden eti wij hopen diat die uïinleiens prcBidenl van de Ententelandleni tcBsancn n et Wildon bepalingen sulkn v oorbcreidlen fai dtteu gieeat en wel onmidUteUijb De In en uitvoer Bihjkeiifl oHioieele mededt Hn en beliep de bivoer in September 86 399 668 p st legen 77 440 183 p st in Septeoiber 1916 de i tvoer beliep 43 244 144 p st tegen 43 477 677 p st FRANKHUK De aitoeakolcn prod uotle In dten Joop von het laatste jaaa is volgens Havaö de f teenkoifluproduotio ia I Voittliripc manndtelijks met 7üO X toitttoc gK nouictn Men verwacht dat diet pnoduotte in Ï918 nog meer zal toeaemien BUmmLANDSCH NIEUWS DUirSCSLANU Do Sakelscho grondwet s boralietnlng Do Tweede Kamer van Saksen Uot4oot Petroleum en broi gaa I eo oiid rzo k near die ondergroïidtwhe natuunbjte huIplbronjM m vau Frankrijfk he eit volgeoe Hiuvas v aatfeeötdd dflt er zteh petrotóum eo bronfeias in den bodem bevinden die waairsohijpiijk da raanj onttrokken kiunpea wordien De eerste pel Feuilleton en brnid spelen I pleitte ik En een twist voorziende ging de photograaf haastig achteruit om ons het t e laten uitvechten Het zon zoo n grap zgn Ik zon bet zoo gaarne willen Ziet gij ik heb altijd gezegd dat ik te Gretna Cl reen wilde trouwen zoo ooit En dit zou haast even goed isgn als de werkelijkheid Ik zag Sir S aan zoo smeekend als ik kon eu er was een blik in zijne oogen die mij een beetje deed schrikken Ik was bang dat ik hem boos had gemaakt en toch was het geen knorrigen blik Ik kon niet zeggen wat het was maar zijne stem klonk vriendelijk toen hij antwoordde Zooals gewoonlijk wanneer hg bijzonder ernstig is geweest verscheen nu dien vriendelgke glimlach welke in zitjne oogen begint en plotseling zijn gezicht verheldert Gij deedt beter te wachten op de werkelijkheid en den waren man zeide hg Heb nog eenige jaren geduld Gg hebt tijd genoeg Misschien krijg ik nooit weer zulk een goede kans klaagde ik Gg zijt onvriendelijk Het zou mij zoo amnseeren en het zou n niet hinderen Denkt gij dat ik daarom weiger vroeg hg ïg denkt dat ik bang ben uzelf wel Hij lachte O wat dat betreft Nu kom mee juffrouw MacDonald Berrie herinnerde ik hem Barrie Dan maar onze huwelijksplunje aangetrokken en wij moeten ons haasten als wg geene toeschouwers willen hebben Hij riep den photograaf een beetje driftig en verloste hem uit zgne onzekerheid Gij hebt het aan cje goedhartigheid der dames te danken zeide hij Zij zouden het jammer vind en als uw plan in rook opging Zeg ons wat wij moeten doen en dat zallen wij doen natuurlijk in redelijkheid Doch gij moet niet verwachten dat de bruid haar gezicht vertoont Dat moet zg afgewend houden Dat is heel goed meneer zeide de man ofschoon wg natnarlijk liever hadden gewild maar na uwe groote vriendelijkheid moeten wij niette veel vragen v i i eker niet zeide Sir S haastig En toen maakte de andere photograaf die op het hooren van bet goede nieuws naar de sjees was geloopen een bundel open die op de bank lag en pakte den inhoud nit Mevrouw James begon belang in het spel te stellen en de bewoners der hnisjbs waren verrukt dat zg het Ja zeker hield ik vol Gij zijt te trotsch om iets te doen wat dwaas zou kunnen Igken omdat gg de glroote Somerled zrjt Bij Jupiter zeïde hij en zijn gezicht werd rood Als gg nog iets zegt doe ik het en Iaat alles naar de maan loopen I Ik zeg toch nog veel meer riep ik Heel veel en laat alles naar de maan loopen Heel goed dan zeide hij Uw bloed kome over uw eigen hoofd Mtja hoofd is al rood genoeg lachte ik O hoe grappig Gij zijt toch goed Ben ik goed mevrouw James of ben ik slecht vroeg hij zich voor het eerst tot haar wendend alsof hij half geneigd was op zijn besluit terug te komen Maar zij glimlachte alleen Ik kan niet zien dat er werkelijk kwaad in steekt zeide zei Het zou zoo jammer zijn dat die anhe menschen heelemaal hierheen zouden zijn gekomen en al dat geld voor niets zouden hebben uitgegeven vindt gij ook niet Ik dacht niet aan hen Ik dacht aan juffrouw Mac Dcmald Ik denk ook aan haar antwoordde mevrouw James zoo ernstig alsof zg eene gewichtige zaak behandelde Indien het a niet schelen kan voor han beloofde pretje niet zonden missen Gelukkig was de weg verlaten daar het voor de meeste reizi gers tijd was om te lunchen en het leek waarschgnlgk dat wij ons spel zonder toeschonwers zonden eindigen De enige dingen in zicht welke zich bewogen behalve ons eigen groepje waren eene kat twee honden en een voertuig nog zonderlinger zelfs dan de sjees voor de smederij Bet was eene koets gelijk die van Asschepoeater ofschoon niet uit eene pompoen gemaakt Zg werd getrokken door twee mooie bruine paarden Op het eene reed een postiljon en uit bet portierraam leande een oud man met een hoogen hoed en eene bruine jas met koperen knoopen en een hoogen fioweelen boord en lubben aan de mouwen Zgn haar wat gepoederd en hij droeg eene witte das om zgn hals Zoo wg hem onderweg waren tegen gekomen zonder van iots te weten zouden wg hebben gedacht dat hij gek was geworden of een geest had gezien maar nu wisten wij dat hij dö vertoornde vader der bruid was die haar onmeedoogend vervolgde in zijne koets met twee paarden Het klonk dwaa dien fgnen ouden Engel he aristocraat met eene rawe stem te hooren scbreeawen Zijn jullie nog i niet klaar he Wordt vervolgd