Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1917

56e 1 aargang Woensdag 17 October 11117 Mo 13522 MERK DE flislfiliy liiyfiif ST flLMIIJK DE BURGEMEESTER VAN STOLW K maakt bekend dat vanaf WOENSDAG 17 OCTOBER a s het Olatrlbutl beclPl f aldaar wordt waargenomen door den Administrateur O d Vpaugti en het geheele bedryf alzoo virordt verplaatst van het Raadhuis naar d üao da Vpauflt 2480 f 0 la Zaak van dan Haar De Burgemeester voornoemd J E IMMINK P ROIiDP2 Zeu es niateii 9il IOO bericht bij deze ilat alhoewel blijkens ile Brochures vinde belde JAARSMA S hun haarden zeer goed met houten andere grove brandstoffen kunnen gestookt wordenwij behalve da groote collectie 2463 90 JAARSMA HAARDEN In onze magazijnen voorhanden hebben vele soorten Haarden en Kachels Ingericht voor het stoken van hout turf enz Wij bevelen ons voor de levering daarvan ook ten zeerste aan P ROND Pza ZEUGESTRAAT 96 98 100 GOUDA Modevakschooi voor Gouda en omliggende plaatsen AanKoflotan bIJ de vereanlainz voor Mode vakscfaolen te i ar venh r Goedgekeurd bij Kon Iloil 26 Aug tl No 46 Opleiding tot Costumièpo Coupeuse en Leerares Ook gelegeolieid nor elgsii geM Ie leem IOHGEI iDDU ei lyollDCIIBSOS Uc School i rarplul o Gouw 109 nu Oouwa 131 u ch dicuw It rlmMii kunoeii aaoiiieldaa voor luilf Au uitut DIr Dames v HEVZELENDOORN 9 Het Advertentiebureau van De Goüdscbe Cooraflt TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsche en Buitenlandsche dag en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging WW Inzendlnfl van ó n alschplft steeds voldoende Inliohtingenfworden GRATIS verstrekt Een der photografen stak den wegover en gaf onder veel gobaren eeneuitlegging De koöt bleef op eeo afstand stilstaan Ik vloog de smederijbinnen om mijn bruidsgewaad aan tetrekken en Sir S verdween door devolgende deur met kleeron onder deneenen arm en een hoed onder denanderen Ik geloof niet dat er ooit I eene bmid en brmdegom zich in zulk I eene haast hebben gekleed I Mevrouw James kleedde mg glim I lachend en met veel drukte in eene japon van groen brooaat die erg naar kamfer rook en zoo groot was dat ze gemakkelijk over m ne japon aanging Toen kwam er eene purperkleurige zgden mantel raet wyde mouwen en eene romaniiBoho kap Een der photografen stond er bg om ons aanwgsingen te geven on toen j mevrouw Jamea de kap over mgn hoofd trok hield hg haar tegen MevTonw ik zou de jonge dame TiUen versoeken de haarspelden ut NERGEE Energievopmer voor Hinderen ZenmtzwQkkoï en HersteUenden jaoen vi af QOC Int tootheksna en rSHDoletei i I npAALPOORIM ARNHEM w iRULrs Zeeppoeder IiUli m Brpcwtraai fVi A dui lk nu uil 1 K uti t H naaiT I iii i ii l n l Iran nit spl rinïo 4ni t IU iiwir IliKu i i m M Bokknr uii Stujikal iiiikj 1 H ini ainKoiwtw K 1 Opgfave van Personen die iioh gedarende do week vao 6 Oot tot 13 Oct m de Gameei t geveatigd of deeo vorUton hebben GEVüSTIGDiSNi Advertentiën Ontienrauwd MARGOT P HAVINGA O 1 VAN BURK 16 Ortobor 1917 üardewerli Draaiers GEVRAAQP Toor vmi werk ie D flmk loon e ö Bj OKOOTDRAAIHR voor Mhoor t apatt a en bHlaaa n tea DRAAIER vooi kUla ardvwsrk ali vbi o ot OOSTHOEK EN ZOON 2478 13 AJphoo m a Rijo EENE BURGERJUFFROUW a laarne md 1 of IS Nov plaat l ali Briaveo oo 2476 Bureau Goudicha CourantMarkl 31 2476 10 PARTICULIER r c VISCHWaTER i PAOHTEII Fr br no G 69 AJ em Z H Adv Bur C BROUWER H 2479 8 Zeer mooie sollede meubelen nl Tafels Stoelen Kasten Spierels Schilderijen Theetafels Buffetten St lameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz Büz allea npot oodkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17B0 Stfjlkasl f20 Sffll tafel f 9 60 Spiegels f 6 o f 7 M ens Sllllllisruir44t loteiibylioalilJiltSclili kllll Rottei am Singer Dit ééne woord zfgt alles wanneer er sprake is van ITaaimacliines want SING KR Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zirli reed meer dan n halve eeuw voor alle huishuudelijk en industneil werk met roem gehandhaafd heeft SINGEE NAAIMACHINES kunt U kragen In al onze winkels DIE MEN AAN DIT ÏÏITHANGBOED KAN KENNEN SINGER Maatschappij Oep6ts alom GOUDA Kleiweg 5 P J A do Graaf uit Sloten in Gouue 89 H ArnolduHsen uit Arnhem in Fluw ingvl 6G C de Bruin uit KeeuwUk in R TM Catswes 8 B S Cheriex uit Utrecht in Crabethstraat 2 J D Coope ut Amstcrdam in Peperstraat 10 M K Coui i uit Ntjmegren In Krugerloan 180 R C van Dijk uit Wadraoijen tn P uw ainffel lOttl N C A Fraakenmolen uit Amsterdam in Fluweelensin l 14 W C Groot uit Pur m rend in Dubbelebuurt 7 N Hortensius uit Bodegraven m Krugerlaan 61 J N Jansen uit Dwd Haag in Keizeratraat 64 8 Klomp uit Laplk In Raam 160 3 L Klomp uit Harmefm in Raam 160 KOL d e Knegt uit Waddliiavttii in Itti l irK i4ng 4 73 J W l ritt uii U H lir iioi n In Huw faing 107 A Horgcr uit Am aterdnoi In Crabe4h4raM 6 N di Moor uit Iloorn in L ilmdiowiy 1 J Murk uit fksboonJwvt In Staiki t M U Obaruketjer uU AUiwilo in iro nfii da l ao J dm OiitT uit dtm naa in IWatUlü 16 M Sirre uit lIa Uvtrc lil In V BotlMraiut 10 II StiibU u i Haafltriiolu in Joegiwid 2 J i tLT uu WaniKNid ia uwe 2t O ViA t uil WioktTKWljk in KrugiTJuui at U m H uA Loidon iu Kt K rr4iAaj id M I Wljl rttoJ lik Moordn lit Ui Knnmi Ik sloot 68 U ïiotii uil t id rmu r in II t korwlng i4 65 H k liok uil i h iU w HoodKgaaipdétrftat IS A r Tikw uit I 4fkerki rit in St4tjfii uk 0 I U vtti Hriningpn uit roi nohcïu in I iirfiuftrltl 12 M HoAttfldtp uit ud wrtt T in N liii ven Ifl K d Jonff uU W ul hin s n hi RrugMaan 47 A J H K mu lij uit NU uwarkitf lt a il Umi In Mark 1 1 1 II vttn KUvt wfld S Minilfiimn uil iu fliCTchh In OosÜiftJMii W J U Kook uit iSohoonhovcn In KvHho n 11 N A V óo hifiée uil AlltïimAT In itaaiii 2 N 1T van diiT Sifvr uH Oiwltwatir iu Bogen 61 M i M iw uit liottt nin m In HoutnMUiHPmdit J J ii Sooij r uil ApuUfeom ia 1 Hotlwirnaï tr 1 D van UudIctuijUii uH dtii Ilmiff in Kru gerlaau 1 J i oerliik uU S Jmff n in oetl Vfo 0 J MlsHwt uil Hrw k l n Ni fmPod In Ko ikoii lMsrtf M raflt j J II iSoh dfcli rd uit I trc In In Jio keiibergrtraat M J A Nln ofii + uit ni hftni in Houtinanwgrflolit j J oh n Sflln ftvit n uit VjiJt4 Jiliuii m SpitTui jHlraal 141 A A Swajl uil Va kjinji w i in N Hiavm 230 M I rcuniaw uit Moor drc ht in CrMw thKtram 5 H T lilt WtW Pll l lil HoffH f t il MARKT 31 kamp uit l IthcSu in sU o wc tr 2t i t Spruit uil AlfiJini in tin ii I li A J Rl vpJd uU df ilftaf lil U aoh tfllwtraat 41 B J Fhilippi ifi K Tknid in I oi ïrwpoort ld H h i M r l ooiii utt d i Haag in Kniff rl jin $ i J wr dftima uit IX m m Kk tw w J Mi il dtr uit Maiipn In railM intriiat 12 l vaa Ix t witi uil Krluip ii tL ii I m m W 1 oiui B3atraBi W A aH l r KroW uu WadldSnJt ecl In Oo lliaviii 18 A li Jon uit Hwiiwijii in Wiil iw 10 s BraiidBo uit Alptti in Sjioij 1rtia U i iloijrig uit Nijnmpw in ralx tJiH flt H 1 Ho lhui m uit wifndifi i iil in Sp II nwJtopHRlwig 20 II van ij uuii s i K n lio ii in Hlw k rHsJnK 7S A I lin uil x ae i nn i in J kad ll f lan lierg uit ZmnnJiuiiMti in aiiw 2l V h IlinU rtur nit KoUnniam m Hog n 30 J an dvT uit Anwtt rdain in rot Oöwt g 1 H van 1 ijk nU I rl don ill touwf IIJ J Drowjf uii Wad ltix n in IVrd Kadk J I I ri H iiiiui uil I kk rkork in f i Mrhlp mi i U Hik uit Oi lniii r In ii silia 4 13 VEBTHOKKENEN i Dienstaahbiedingeii hebben lu de Goudsche Courant tteeU tueeet V D ie Mtverteiiliei kaslea sittolilf bIJ voorullbeialiog 1 5 regel f O 26 voor elke re Bl moer 5 oent Opgaaf uitslaitend aan het Bureau J H u o1k p im KuijH r tr 4n l nam JIckiwr J J Mul mu rfuif I lon w g H uflftr Scltooiihoviin M Knul uu ra IxlIiKtraal 1 1 n A r M o nl n ii J n S hrttMm uil s pi HiiK trajil Ui n ar An rrloiii r JNil ira t 2t I d ruw uit ratKlhatriMU t naar Kninpui a t Uöftl J W B wnijo nit Turfiiwukt I2f naar Arnhoiu radH+draal 1 1 J trg vr uil W Io ii l Tt jmal l ua r itotlorJaiiii Srfiomani i rjwirf i hwnr uit lIccrifliMtraai 11 naar n I kiuxv n I hrail 1 ld nit KIn t II iHirtr I ti tlit an lli f hivitnuH li A I no t uil 93 HAMER Ho komt kol er op III uw weerstandivsrinotco te bewaren en uw xenuwkrachien te verilcrken Er wordt veel van uw kracht leverjd in deteo waren tijd en bi velen komen raeda de v richljmelen van aanuwzwakte oeur fhenie an leouwachtl ejd Slapelootheld vermoeidheid moadeiooskeid hoofdpiin antfil londer bepaalde ooraaak ebr k aan tuil en energie agn loovele ver chijiclen die dikwijle de voorboden a ij n Van erget Nu komt hel er dui op aan in lijda het echie middel te klftaen dal deae be innende naurastbenie aiel verder laat voortwoekeren Mot vertrouwen raden we U de SANGUINOSE aan die door honderden doktoren en Iceken bevon den ie een uitnemend vertterkingimiddel bij bloedarmoede en alfemeena ver lapping SANGUINOSE koat t i 50 de flacon 6 fl f8 12 fi MS2449 50 Twee maai per da een eilepel la voldoende Probear bal en fl ault poedi de juniiife ifevolgen beipeurcn Boad hel vol en de jevreeade ondermljnenda neuraiibenie wordl overwonnen Gij wordt flink en luiii ali voorheen WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM A Co De Riemerttraal 2 4 Den Haa Verkrijgbaar bijApolhekeri en Dro iiten Fleeichcn worden leru C nomen Tc Gouda Anion Coopi Wijdilraal 29 Scboonhovea A N v Zcaien Boe koop Wed I Spruit J F Verkade Waddiniveen A v d Heide Moordrecht J v Gennejf Openbare Iferkooping te GOUDA Notaria J P MAHL8TEDE te BBRG AMBACHT i voornemeöi op MAANDAG 33 OCTOtaEE 1917 dei avondi 7 nar m het koffiehuii HARMONIE aan de Markt te GOUDA Id éénc aildng publiak la vaUaa en verkoopao i lo Een goed onderhouden hechl en Merk Heerenhuis met ERF TUIN ea SCHUUR aan de Hoofe Gouwe no 151 te Gouda kad Sectie D no 1701 groot 1 Are 71 centiaren mei het medegebruik vao de poort uitgang hebbende aan de Raam Hel hui bevat beneden 4 kamera keuken mei meidenkamertje boven 3 kamera en daarboven 2 zotderi la voorzien van gaa en waterleiding vele vaste kaïten en verdere geriefclijkhcden 2c Een goed onderhouden Pand waarin eden jaren met gunatig gevolg Koffiehuis met vergynoiog wordt uHgeocfcnd asn de DubbelehuurI no 1 Ie Gouda ksd Scciie no 1867 grooi 75 centiaren Hel hun bevat beneden ruime gelag kamer mei kelder boven 2 kamen en keuken en daarboven lolder mei 2 kamartjei en 3o Een goed onderhouden nette Bupgerwoning aan de Keizeriiraai no 66 ta Gouda kad Sectie D no 2457 groot 60 cenliaran De percaelen sijo in eigen gebruik Ie aan vaarden perceelen l en 3 den 22 November I9I7 en perceel 2 den 14 Januari 1918 Te beaicbligen de 2 laatate werkdagen vóór d veiling en op den dag der verkooping van 10 12 en van 3 4 uur Nadere inlichtingen geeft genoemden NotaniMAHLSTEDE 2415 53 J C BOUCHER Den Verkrijgbaar bij L Haag Drie Balansen w o der Ncderlandacfae Baak theorctiich toagelicht en vooralen van quinlesaeni van hetBoekhouden ƒ 2 50 Schela v h boekhoudenf 1 50 Beide door J C TER BRUOGEN Leeraar Boekhouden 1016 11 f a E3snD A 11 o lj r J i iiiir ScHUi tMt onoordw lt iyii trK M otuJa xl VtT tot Ht i Ji V diortii 8 uur Howtuun vtT l k Urf ir H uur nffS j dii b Mt Ver o rinj ü kW 1io iidicilicimveroe lUKlii l iit M nur lli t Schaakjbofdl Ledeii tr fld uwllItoyi UssHnxmigliigl 1 l ct 8 uur boQletmt C ooooirdia Too nixAoiub ThaÜa l t T i uur Nimiwt Suliouwburg li l I IOIH llg 1i iMchtU 0 2 uur lotKHiw Ilouw eci Honing toi i lit on iiiTAtajidboouwiiKélo Anoen OOfg Beleefd veraoekan wQ enreld ttjdlt mededeeling te mogieD ontnmgwi vin T rKaderinfren coocertan Teniiakal jkhMl D ens om deze dan tn ome scendA ta ▼ rmalden Eaectriache Orukkartl A BKDfKKAN A KOON 0 ada I Tie a wrs oxl d v©rt©an tie 9la d voor G o ctca a © Ju Oaao streHcreadL VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE Zm EN FEESTDAGEN BENi 1 4 ragala t I K alha rrngtt m f flJl INOBZOmiEN HKDSOK Op d ourpafina dubbal larwl Oawona advonwuiAa pn a G aM laUara aa raadaa aar UJUNI ApVBETKNTlftN kofv vwkoofK bttof as vaoiMar baMJiaf IAaalw a yiiWi i H ABONNEMENTSTKUfl i par kwartaal f I 2S per wMk 10 emi mei ZoadagabUd pm kwutaal f I 75 per e ak M cant owral waw da bnorglng par kxipar geaehiadt Praaco p f poai por kartrtaal I 1 50 mat Zoa afabUd I 2 Abonnententan wordea dagnlljka aanteaMiiaa aaa mm tioraaa felAlRT 31 Goud b aa agenittn den boeUiaftdal ea da poatkanloran f liH il i m Oii $ mmH ADVEBTKNTIKrUJS I Uh Otivda ae otaatrekaa bckoorelnda tol dea beaorfl ni 1 5 r g U I 0 S5 Ika r Éal bmmt f O 10 Bi drU acbiaroaa volgen da pUataingca w dna lotua tvwi b rak id Vas bsltM Oooda aa d a baaor na 1 5 r ala f OJO Telefoon Interc 82 p Interc d 4n krachtdadige en vjJrsi Qér d leTonamlddelentpon Telefoon Interc 82 Uitgevers Aa BRINKMAN ZOON ken van jln krachtdadige en vvrstaildiffa politiek vQér d leT nam ddeleni it orsl ninff van h t lafl betere verd linc der levensMiddelen aaii de b Tolklnff soader onnoodlge beperkllit van krechtig optreden tergen pecalBtla n het kieh meester maken van groote hlUeetheden voedsel van vjH tering van d aanToermldd l Q en van hek Ontslaan uit he leger a de ouder lichtinfen t r ijevor i lg van ft landbouwproductie ViMrts WoMt nog da wenaohellfkheid te tcenMen gewren dat het opperbeivet dn in heïUeger tbeeriyks arbtld kntcht4h ter b chikkr stellen j J Do w rkli voldoende dat men ook te Londen tipglacha f robleem dat sleh doorning van IRiga en de Golf van R g jbad In 4Uti vollen omvang begrithans doiüir de Duitschere behaaktreft ditt ten slotte Engeland h aèngezienivyn Oostxeeplannen du idere veratenng van Duitsche sti tl etHfi dnAkende nabijheid vnti d ibldnicerf moer in duigen val 1 landen afgeslotertgemiddelde Ureedigte van lf K Mvan meer aan 13 de grootsie vloot ff tiaf l6uit kan i ïlen zijn d ibocht rtl py da tyvené aad ml Moonfliind Wvergel sti unpunt ii r d i Jikboot n lueh der nvarinO n Wat i lieataigon op de mil taiV werkSaamoMon te de toeneitie4n invl ed defi Puitsrhe krachten op d iiplMdsch hf Kstfil kukt oiet lorËfir uit erkini riblljvdtil zien de flanHnUhermmg flmn ie vleugel van lift KuHslsch tffest t k voortdurend rwakkar wordt terwQI keerd de flank dekking van den Puitschen linkervleugel in gelijke mate in kracht toe neemt Na het Duitsche Bucce bO Righ htbben de Russen eene hoekstelllng Ingenomen die door een noordelijk van DUnamunde Ibopende liJn xieh tot Wenden uitstrekt en Verder door een van Wenden In de richting van Jacobstad loopende lyn gevormd wordt De toenemende beheerschlng der kust door de Duitsche troepen xal de Russische verde digere voortdurmul verder naar bet Ooeten terugdringen zoodat de basis van de wig eene verkorting ta ondergaan In den Duitschen s d partijdag Deltaliaansohe kamer Boselli contra sooialisten De Duitsohe keizer te Konstantinopela Bijzonderheden van de Duitsche actie in de Golf van Riga ONS OVEltaJCHT Op den Boc democratischen partgt ia den Het antwoord dat de socialisten hierop gaven gaf Boselli aanleiding de iiuaestie van vertrouwen ta stellen Het voorstel der soii alisten werd met 61 teg 0 228 stommen en 15 biAnco verworpen De ritting werd daar na opgeheven Keizer Wilhelm is gisteren met luister teKonstantinopel ontvangen Aan het stationwerd hü ontvangen door den sultan prin Abdoel Mesjed Effendi tn de overige pHn sen den khedief van Egypte den grootvizier en hoogwaardigheidsbekleeders en deleden van het kabinet j Het station was getooid met vlaggen de P verbonden landen het perron met tapijten belegd Onder het gejuich van leVe de kei t zer on leve de sultan veriiatfl i de beidc vorsten het station Turksche mïiiajes boden den keizer bloemen aan waarvoor deze har tclyk dankte Fen ontelbare menigte juichte den keizer m de stad toe Onder fline triomf poorten door gmg men naar het YiUaia t paleis De morgenbladen kwarljnen m bl zondere editiea uit waarin geestdriftige ar tikelen aan het keizerlyk bezow zyn ge f w jd De Tanin herinnert er aan dat de kei zer ten derden male op bezoek is Het begroet den groot n held met de armste en cerbiedigflte gevoelens Het blad vindt den keizer boven alles groot als menschen vriend Duitschland en de menschelykheid zyn altyd zyn eerste beweegredenen geweest Hy was voor Turkye 30 Jaar lana een oprecht vriend Het Turksche volk zal dat nooit vergeten Indien Turkije meet zulke vrienden in Furopa had xou t zich allang geheel by Europa hebben aange pasL De Ikdam zegt kit Turkye trouw zyn bondsplicht vervuld heeft Het sloeg alle aanvallen op de Dardanellen af en heeft aan 10 fronten gevochten Duitschland voorzag van t n kant in Turkye 8 cuitureele en militaire behoeften Het blad rekent op Duitschland s steun ook na den vrede De Sabah meent dat het bezoek aan de heele wereld de waarde en vastheid van het Duitsch Turksche bondgenootschap zal too nen dat met zooveel bloed bezegeld wertl en tot dusver aan alle stormen weerstand bood Van de fronten geen nieuws van betee kems Thans zyn nog meerdere bijzonderheden bekend geworden over de actie der Duitsche vloot tegen de aan den ingang van de Golf van Riga liggende eilanden Oesel en Dagd Wolff meldt daarover ook de quaestle Ëlzaa 1 othanngcn loor Scheidemann en anderen ter sprake JV btacht HU verklaarde dat de bewoners van ElïBS Lotharingen met zijn een bijzondere natie en verlangde voor dit land volle auto nomie boven de ongeschondenheid van het Duitsche Rijk Schetdemann en ook de an dere sprekers hebben zich daarmede gesteld op het standpunt dat EHsas Lotharingen geen inzet mag worden b de vredesonder handelingen De tweespalt die in de S D part is ont staan tusschen sociaal democraten en onaf hankeluken is er niet beter op geworden Dr Dttvid die in den Rijksdag het woord voerde tegen de VWserlandspartei heeft aan het bestuur der partij zyn ontslag ingezon den Hij rechtvaardigde dit door er op te wyzen dat het mmen der rijksdagfractie tegen de credieten een daad was ten gunste der vyanden De party heeft met 7 stem men tegen een motie aangenomen waann de Tivensch te kennen wordt gegeven om de kracht der party te vergrooteti door terzyde stelling van alle eindeloore twisten In de Italiaansche Kamer die gisteren haar werk aamheden heeft hervat hebben de sociaaldemocraten zich tegen Boselli gekeerd De Kamer werd geopend door den voor 7itter Marcora In zyn rede zeide deze dat de politiek der regeering de politiek van de Kamer is en die van Italië Deze politiek zal blyven ataan op de nationale eischen tot de volledige overwmnmg is bereikt De Ita liaanache politiek is nauw en onverbreek baar verbonden met die der bondgenooten en streeft naar een vrede die den trlomA van hPt recht en van de rechtvaardijcheid zal beteekenen Maar de Italiaanache politiek waakt tegen illusies die men wil laten opkomen met het voorwendsel den vrede te dienen doch m waarheid om dezen nog ver der te verwuderen Zy waakt tegen de po gingen van onze vyanden die over vrede spreken doch slechts trachten om twee dracht te zaaien tuaschen de bondgenooten n om door valHche illuaies het geweten te bezwaren van hen die voor de rechtvaar digheid stryden en de kracht te verzwak ken van de naties die met ons stryden voor de vryheid en de democratie Nadat Boaelli het woord had gevoerd werden de begrooting en twee voorloopige begrootingen ingediend De sociaal demo craten verzochten de politieke debatten te openen waarop Boselli antwoordde dat de politieke debatten by de bespreking van de voorloo pige begrootiag zullen geopend wor Feuilleton Ift niperj fgi by 4 n e rfïrikte K i al itt l kani btv diT ti th baar weirkzf iiU uMt t d KHliig aii ki nititwe l i fiiyt wWke lednre IiIhii op nti VHt4e I ajtOTlmi iVHu inimkr dan 5O ü0O ot iih vt fMv liNIUtlO kkwrM IM kkdeHliw volgt In hc4 Ulgi iM 4i dit lnde 4ing n graaleobai n iiiiaar ook amftere zflwtandlge itrelm Het kHtfdiiEMrJct an dm oénbMiT pr4v4deut I l d rflopg k Boor bmoonliHÜd hoewel dk tdnliUf 11 nOO Inwoiwni Mt wordt h H niit op rtnonavi lo oen uuW ktoMllatrlot Men umi dit twn bewl kunnen rlndtu voor d nterke noMifr van Uoyd mrKO Zlin klcMletrlot rtdt rearf ala hiwilorWih Dn 8 ttian ti Ar niog 4iik wr nog tiijViniN Mh V roiiwtilijk kieaere zljo ma iiMaliigi rcJu nd H l rmvoIk kirnicitre in I fdiiig M diBt iH i aait lal kdim van bet l irhul f van 140 grodi tot 21 naar d z i lo ii iidiig zeJ alHobt al t plaMM hri bill ln r dt It twlw verI g fiwoorfllgi r lilt htH Ijegt4 huiH luMm tmieti in i Mri dl Ik raaxl lé ing ii dw Honm Ilule conle muit lot tHti p i4iev n uiMag te dt 1 loitw I iitm IWioorliJk r fk nklng bleid niH im plwitdand KiilUii de grooto tivli n hill kl iuiir lx lfl rlJk atofv vtirteg kwn rd4 l iTF naar htt l a ri rhuli4 zemtm l in 1d diifiMT hil ovivAlobt ovar St tlajid toont iiiH l Uu juw hl plAa van 7 thaoa l i ziUtlM krijKl i n t xklnbuiv In piaM viu 1 Ik nuAiwn Ini t liir UimAi ii odc werkt 104 liiH l jjgit van de riedti b4v4B ode piirldiH iitn iro artn ócrwpartij Oiii bi de nP iiuii rkUwing ii aIm gehf cl Dt lfMati 1 41 ib r i piir ij aajv Ufi parlituent d W ie niimin AMERIKA iii o r k n o b r 11 rt a e 1 I llii NpannH v van Ifcorlog ecfc vul g a H ii llavik tfliegirani uit WoNtriagton l 4krt 11 I lllJIiltHtl niatllHIl dt bgl hnwn lijii op ik hJMtdi Vftn Ki e v tritlt Ik k t n krtkrtn wmder tw wftc i en o d opro ing van h i oonungmi Dl vu rkKAnfiibcd n van frni kmrkL waail iiil II waflrwhijjilijk dl volgftula Wot k U glo pAMl4 t h t ik44at l elh ei KiwwlMtricWiï Mirteoren Onze in den Iflop van d i oorlog ononderbroketi bedrljvi e kleine mÜnioekera heb benjde voorberfidende jlvterkzaam heden te verpi ten geh d voorSfflen ontworpen a valiivan onze floot t n de Golf van Utga peheerschende et indea Oesel en Dtt go Niettegenstaande M roti chtigG riffen en Ae uuidbunken neiw om het eiland ver spriid en ondanks het 4oude 8tonnach we en de hooge zeoenJ h bb fi zy met uithoudingsvermogen dM ganSchen oml vanjf OeMel en Dagö vam mUn Bn gezui en aarmee aan onze g n ote chepeti ei traijBpqrtvloot een veilifen doortocht schaft De triinaportvlofl moOet uit een wyderde haven kornen IndeAaast bei en In dienst genomen wprden en trots buitengewone moeilljkhÉJen van den ov tocht belangrylf bemo flukt ook door hk groote aantal sdhepen dat tusschen de landeA moest ooorgebracht worden ond r ölechte weerBopistandi heden en in dctn nacht is er g6en enkele stoornis voorgeko men Dit spreefc beter d ii groote woorden ivoor het kunnen van de Duitsche zeelieden h ven glad is de ontscheplng der troepen met het geschut in zyn Werk gegaan nadat de granaten der scheepskationnqn alle vl an delyke kustbatteryen tot werkeloosheid ge doemd hadden Een uit zeevoartkundig oogpunt niet te onderschatten verrichting ii voort het bin nenbrengen van onze lichte Keestrydkrach ten m het Xa zer Wih De doorvaart la op enkele plaatsen nauwelijks 2O0 meter breed terwyl door de overal voorkowende rotsach tige ondiepten zelfs m vrMlantüden wanneer alle semteckenen voorhanden zljn de vaart ook voor hen die het terrein kennen niet zonder gevaar is BUrTBNLANDSCH NlElJWa FRANKRUL leger en Ievensmidde I enno od De Minieter van Landbouw heeft Zater dag meegedeeld dat de regecring van plan IS om de oude lichtingen naar huis te ha len omdat de economische nood dit eischt Do afgevaardigde Compere Morel heeft dit leer kras uitgedrukt door te zeggen dat men in 1918 hongersnood in Frankryk zou he en indien alle oude Iichtirigen nielt thuiH gehaald worden Minister Darld achtte dut in het belang van het land onmogelijk Nadat de minister voor levensmiddelen niodegedeeld had dat het broodrantsoen misschien tot 250 gram per dag verminderd zou moeten worden reide de nuniater van landbouw dat er tusschen ArgentinK en de bondgenooten onderhandelingen over graan aankoop hangende zijn Het graan zal on der alle bondgenooten naar verhouding verdeeld worden Wat le suiker betreft mag er in open bare gelegenheden nog slechts saccharine verstrekt worden Aan het slot van de zitting Is een motie van den a gevaardigde Dariac aangenomen waarin de wenschelljkheid wordt uitgespro Eenheden van de Duitsche transportvloot hebben het meest moderne 30 5 c M geschut tegenover zich gevonden dat reeds op 28 K M onze mynzoekers onder vuur nam Dit maakte de onderneming tot een waagstuk De Deutsche Tageszeitung ontvangt vin een militairen medewerker de navol f end © beschouwing over da beteekenin der Einding op het eiland Oesel De eilanden Oesel en Dagd luiten de Golf van Riga van de Oostzee af en wel zoodanig dat slechts een circa 2 K M breede hoofdvaar geul tus irhen den zuidpunt van het eiland Oosei en den Noonlkaap Domesnas van Koerland open blyft terwijl de Moonsund tuist hen de eilanden Oesel en Dago en de mooraisige westkust van Esthland slechts 10 K M breed is Ofschoon de toegang tot deae havens biJ een moderne verdediging voor een vyandeljke vloot eenerzüds on neembaar scheen bleef anderzyds het feit bestaan dat deze eilanden de sleutel tot de Fmsche Golf vormen De kortelings door de Russische bladen vermelde nederzetting van sterke Engelsche troependeelen aan de Finsche olf en m het byionder op de Aa landseilanden en op Oesel en Dago waar van de verdediging naar verluidde geheel onder Engelsch bevel stond bewees verder haar haar te nemen vroeg hy rood van opwinding wij zullen eengroot dramatisoh effeot bereiken als hot neervalt by het afwerpen der kap tt3rwgl haar minnaar haar ait de sjees helpt Haar mmnaar waarhjk Sir S zou zioh hebben geërgerd maar ik lachte en weg gingen de haarspelden ter wille van het spel Ik heb altijd alleen moeten komedieapelen en vond het nu bijzonder grappig zulk een grooten speelkameraad als Sir Somerled te hebben of hij het prettig vond of met En ik besloot dat hij het prettig zou vinden ik wilde dat hij goed zou spelen en met stgf en onaangenaam en volwassen doen Htj was eerder klaar dsn ik en wachtte reeds want het duurde een poosje eer al mijn baar veilig lo de kap was en ik moest mg oefenen om het op het jui te oogenblik goed te laten vailen Ik had nog met goed opgemerkt dat mgn speelkameraad werkelgk knap was op zyne donkere trotaohe wgae eer ik hem zag in eene golvende brnine pruik met een lint om den staart er van een breedgeranden hoed die ondernemend op eene zgde zat en zgn gezicht besobad a wde eene blauwe overjas met eene pelerine en hooge tot aan zyne knieën reikende Uarsen Hg sag ar soo mooi en naar achteren en maakte het gebaar van te groeten Sir Somerled die zi ne rol goed speldde nu zg moest wortlen gespeeld lichtte mg uit de sjees mut zgn arm om mgn middel Mgne kaji viel af en mgn haar naar benoden over ons beider gezicht Hg kustte mgno hand toen de hoofsmid bet huis lu snelde om zgn boek te halen en toen wtui ik bijna even opgewonden alsof ik workehjk was geschaakt Dti camera gaf natutiilgk afbeeldingen van alles wat gebeurde maar toon vergat ik alles en dat men naar ons keek Wg gaven elkaar do hand boven het aanbeeld Sir Somei led en ik Toen de hoefsmid de gebaren maakte van ons haastijr to trouwen keek ik naar mgn speelmakker en op hotzolfdo oogenblik keek mijn speelmakker nnar mg Ik wenschte dat btj zou glim lachen maar dat deed hi met Doe toch of gtj het heerlgk vindt met mg te trouwen fluisterde ik Kunt gij met aan mgn gezicht zten hoe big ik ben u te krggen Dat zou ik ook zgn a te krijgen indien ik de tooverprins was zeide hg mat zulk eene vriendelyke stem dat het jammer was dat de bioscoop ze met kon weergeven Ik drukte zyne hand om hem te bedanken dat I hy zoo goed in zyne rol waa en hy jong Uit dat mijn hart plotseling klopte alsof ik werkelijk in ernst verliefd was Als gg u zelf in den spiegel bekgkt zeido ik ietwat bedeesd en toch woDschende dat hg wist hoe knap hg was zult gg nooit weer zeggen dat gg te oud zyt voor romantiek Niemand zou vermoedeu dat gij zoo iets vervelends üank u zmde hij dat wil ik liever u m het uwe doen Maar ik geloof dat het hem plezier deed De photograaf en de postiljon kwamen beide naar voren om te helpen maar Sir Somerled wilde zgne bruid door niemand laten aanraken dan hemzelf Hg hielp my zelf in de sjees on ging naast mg zitten Weg draafden de paarden tot op een korten afstand en keerden weer om De vertooning waa klaar om te beginnen OndertoBsohen waren de anderen druk bozig geweest Zg hadden een aanbeeld echt of nagemaakt op het grasperk voor het huis gezet want al de afbeeldingen moesten in de open lucht worden genomen De hoefsmid was begonnen op een hoefgzer te slaan en datv was het teeken voor ons om sael voort te r den Hg hield op met hameren schoof zgn hoed Miss Barrie s Huwelijk door A M WILI lAMSON Nadruk v rbod 3 drukte do mgne om te toonon dat hg het begreep Ik voelde eensklaps dat wi de boste on trouwste vrienden waren Zelfs het vooruitzicht mgne moedor te ontmoeten kan m mot vergoetjon dat ik hem uit mgn teven zal verhezen ofschoon hg er maar zulk oen kort n tgd in is geweest en dat nog wttj alleen bg toeval Terwijl WIJ dasr hand m hand stonden kwam de röode koets aaDrgden De vader sprong eruit terwgl de postiljon de teugels inhield en de bruid hare toevlucht zocht in de armen van d en bruidegom Het leek echt on aandoenlgk I Te laat I Wij zgn getrouwd zeide ik Maar zelfs dat was niet bet eind van do voorstelling De vader moest den bruidegom mot zijn pistool b dieigen en de bruid moust siuh tDBSchen do twoe mannen werpen Ik kan nu begrg en welk eene pret Rtnces hebben liet speet my erg toen alles gedaan waa en de photO grafun hun boeltje inpakten om weg te gaan Wg kunnen u niet genoeg bedanken juffrouw zeide de een dio deleider scheen te ign dat gy meneerhebt overgehaald Indien gg ons uwadrea wilt geven zullen wy u verkleinde afdi ukken van de seiio platent zeaden Wordt vervolgd