Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1917

Bevotdniiig Tan het wrvoer te waUr Do iniidMter van I andbouw Nijverhold en HaodH be 4i bepaald A dat voor hot vwvwer te waler het Uod woidt verdeeid la vijf déatriAeu 1 de piwlucée Krlaslaud en do Waddeneilandt luet uliaondorlng van leemi U de prov Oronlngon lH ialve da VeenkolouUNk dooh daaraoi toqgwvoegd Stiiilde MiVP l llW P Vö n itwolU ZwarlrHhtla m iKt overlgo i l vau Oveïi l UI d vüenkoionliJn IV het vaetelaod van de provincie NofirAdlollami u t la et Wlerlt en en Mairken do provlotiea Uti ol oo üeWwrlénd on Zuld HoUaud beiword n den Ouden Rijoj V hat onder IV niet hoepen deel van de piov ZuidHolland m de prov Zeeland NoordBra bant en l iiuburg iB tot InspeotewM voor do blnnontfödpperij wordsB met Ingang van 23 OWobor lüi7 a ng w BMW voor diitréot I O J HaiTtunu to Oroniugeo Matuliplaate Leeuwaiden U H Krantor te Jroningen B and la 4e UTOWn i Ibl K IS lon oiw to GaöJeitomijevecn Hland plaat Uai eeitwuljovetm iVn G Vlle r te AmtMTdoiu atandplaat Amaterdank V J l ulniöni w lo Itottardautt etaiidplaate lioUerdnn De Inripect treden op al vootwlttor van da Beunt opmauisalo die in luin district gwealdgd Uf De bovrauhtlgeu zullen op de aohipparöbourzcu gwuciiledeii waar ook de beuiwIijBlen en bovroolitii voorwaard n ter In zage liggen voor het pubhek De jhippew zi ot varvoer verpUoht wanneer hel hun beiirt 1b 1 e bwraohllngftvoorwa rden worden ttUven door den minister van Landbouw gewijzigd iiiiHWMMTWirniiiiinw wil nog oati tui Hbkl het voli de Het iKirelt li4 den viO H n il den bver K J LiriMrni vtrtaaatim aan btt KngeWcÉH oowuiaat te Anmerdam Ken paar mMmdwi ff l 4ab word idt Kngaltad een howMtttfid oHiranM Moodoa Ur dliMritni irin c over de TwaaWliewIe B gi l oli ooii iUajlm kanloccu on powoui el DU g wlii tde urn goedkturlDg Van b t KIJkukloltjfuKiltributlahuroati Ook de liew Lal aTru ontving ni dwl van walk telt hU kennW girf aan d HUveraumaolie autoritrttwi dU volfitui zij Wgwi icti ennede konden vere fiig i dkt de tRwdHtof hot beijrf 16 000 K O ant ii cl bii den branA o eniiandetaar Mawikant w rd opg n atay ro hle gwAeuring wo ontkend dhat de burg iiwH ter van UHY r uiD dlreot niaohUglng tot InbiwlagïianAig aan den miiilat r heeft g VTa d w ike roachdglug zeer o xMtAwt Toeo do heer LaUrre lul iKTlolit der voojweoooien Inbeelagnenrlng ontvlogi heeft hij direct er werk vao gwfCMkt en kf de lOot soho gecant daarvan Wi keonls geaHold die bij de Reg ering daartegen heelt g proUs eerd In vvHjand nM dit prot t i de inhcBiagneiulj die binnen W uur ou geeohleden door den burgenieeater tut 24 ureo uitgcateld Uata HarL Htt Panbiuwtt Vu Diaa varuetmt uit Par a De Nederlandaehe danserea Mata Hari dia op 2i JuU wogena apionnage t r dood werd veroordeald la hedenmoi en 16 October t rMiitg st ld Dea morgena om uur kwam acn auto MaU Harl van de gerrangenia St Lviare halen Twee luitere en een paitoor nunen met haar in de auto plaata alimede twee inapecteün Tan politie De terechtatelling had plaata In het Polygene t Vlncennes Hata Hori legde moed aan den dag en weigerde tieb te laten bli ddoAen De begrafenla had plaata op het IniUiof te Y nnei AWorens de gevangenia te verlaton overhimdikde de veroordeelde een ink brieven voor haar verdediger De FnUuohe pera publiceert naar Havas meldt een mededeellng betreffende Margaretha Geertruida Zelie genaamd Hata Hari die op 24 Juli 1 1 door den derden krygaraad te Parya ter dood werd veroordeeld wegena apionnage en verstandhouding met den vtjand Zij werd gearresteerd op 13 Februari in den loop van haar tweede verbiyf in Frankryk sedert het begin der vyandelljkheden Stukken welke de Franache justitie in handen z n gnomen toonden de schuld van de beklaagde duidelijk aan alamede de waarde van de mededeelingen door haar aan de Duitadiers gedaan Hata Hari die op het tydstip van de oorlogaverkiaring te Beriyn druk verkeerde in politieke militaire en politiekringen stond in Duitsohen dienst Z j atond onder een bepaaU nunuuer ingeschreven b den Duitechen apionnagedlenat Zy stelde zich buiten het Franache gebied onmiddeUyk In verbinding met hooggeplaatste Duitsche persoonlükheden bekende chefs van den spionnagedienat en had sedert Hei herhaalde malen belangrijke sommen uit Duitschland ontvangen als belooning voor door haar geleverde aanwijzingen Ten overstaan van de materieele bewUcen heeft zij al de e feiten moeten erkennen en het eindvonnis ia ecaistemmig geveld Naar liet Corr Bureeu te bovoegder plaetaiB vemeeiLt hoeft dw minister van Buiten te ndaicilie Zaken zoodrai hij voroaiu dat Mata Hori te Parij tor dood veroordeeld woM en vani liet tegen haar gewezen votiini0 in hooger beroep waa gegaan aan den gekant te Parijs opgedragen al hot niiJgcJijke te doen opdat Indien het vunnis In ajppèJ mooht worden bev igd Ie doodisJtraJ zou worden veranderd ii ecu vri eSdbtroif Bij voorbaat verajolit giinoeiiid H gesont aan d Franaohc regeering bij befvetitigtlng veai het vonnis de uUvoering ervan op te sohorten o Hln er geleginheld zou zijp Wn een grótie rerjiuKt i Ui dleneni Vvien het vonnl wo bevestigd en een verzoek om oasBotie vas aigowezpn oï tving do getiftnt tt Parijs opdracht om voor Mtu jBi Hari grade te vragen tcrwill ook de tuaBohenkoinst van den Fron s hen gozant in den Haag werd Ingeroepen om die atftppen der Nederlaodflche regeering in diev en to onderateunen Gisteren ontving die MtnMiT van Buitenlanddr lie Zaken ovenwej t legi flfiBcJi berloht var den gesuaat te Parija diot op het verzo k om gratie alSvijeend l0 beschikt MNNBWJLAWP Da M d rU aKhe bakkerUeiL Het coul aai beatuur van dan Neder Hrt Bunwi v or M iik l i Ui co loMko de VonJwtvxjorEliMilnfp JueUX U Ui M Oiitrut AdkoAiiMntlcliMttaor voor de dytrlbutto v n k v i M iihl M i berfl dcti M dun luliièiier vui Om d6al rB i voor d begeer te v krlJi i moi het K K D de Ai v iiweiui HvluiUuiDMr overlefgen i bowijp dat dk loverlDgi Mn Ae geinemte plutH vondf een door oC nAiueiu tiui gwieoutebcMuur voor oword gttwkeiulw oople vUk dta blJ dki geiiioeMe iiig dl4aid iuuuulrokoDbi rokoDbi ool u M U K D dtvc bowIjH ukJtin Diet in z n beiit heeft keu k t g ea r i onin Mo d AJguneene Rekeofcaraw iwecMko Nu Bi nM iieiDeeDteb atur n niet Imh nfttU Ia ne tnseiKkn van fe bedoeldo atiooordbeniDdbigMi iua r er ti ook veVe g MkeealH eimu ea die wuigwen ondaoktf bwhuUdu Miiumnkigi n do rokeuti fen ta bet l n i T at aO ffcmeetUwboHturwi dte buarekealog over Jauuui ven Ut Jaar uog niet hebbfu botuld i ook g n btrwijtf lük ftiievecden 2rt imdery bet ldteïi wel docii zond ii g D bewÜHWuk un 4H betaalden aiei docAï vtmOm wel een buwl Mtuk Het girvotf vui een en ander It dat l t H K U tbanii oog niet In dtaat y d ah ekenlcg over do eerate maaud vaa dU jpM blJ de Alganeaie Kedtuukar Bier tn t dleoeii Do minister van LaiuSbou w N Ijverheid en Handel hoeft tot de In geibreke gebleven gunieenitebMMuren e i mlwiivv gerlcltt waArWi Kij worden awigiefnaaud bfaincn 14 fiagen an hun verpUolilingun te voldot i tmwljï blJ telijk aaa diti iiilniÉtt a niÉtt avan KtnneulADdkicho Zaken he t vereooiil ai zijn Invloed op d bodueld gemeeutebeBbiren te wUien aonwMiden opdat daze aletiog aan hun verptlclr lngeu Kulko voidoett Moolit ook dit niet bateo dan xou er teltfliijk nieta anders overWi ven don zulke üdaUgo g44iteent 4 eatureD nlt t iiit T to ioviTen luoar het aoudten aJd rf dogeufeenttnamt tifi die de dupe zouden wor den vao de ordigiheld van hun beelur n laudkchen tiakkenatMHMl hev l In ii ui voeng adreB au iw luinWer vou tandbouw do knreu u klaujiteti van do Ne lerlauuache bakker opgottouid Het uteeul Oat aan verwitiilU iuM grieven teguuioet te konif lu w b T k4 Am priit van hel bruiubrood niet 1 oeut per UU gram 10 verboogw Adr uieeot WA d te pnj zMtiler eeuiip beswaar verhoogd kan wordtMi omdat hot ecu prij die lager a üani voor dm oorlog hl omidai do arbeidvudu klajaio er ni t veel beawaaj e 9a al liebbftt oiudM deao zich tewl verwowdert dat de e broodsoort nog niw verhoogd it Voorte wordt tovraa d v Hti elllng v n apeciaiu prijBen van braudtitofjflo voor de broodwk lüoeiubakkerijMi en tu Ai i bijsuudtT vao de Hteeukjüdeu en val du vele soorten turi ook len opBlohte vau d f vroulitfirljtKia Waimectr de onsatandisbeden bet botJaini zoo i iKwdlg niogeïijiX terugbrengen vau het broodlranUM eu van eir dagen op iKgeu of non A nder waardoor dan aou viwr e ni iu do gelegeiUieid geopend wordt voor htt publiek om beeoliuil te kuuntm knopen owt bun toeerdere brood Weder bMoiukbaaratelUng van roggebloem voor ontbijtkoek ioe te 8ttan dat ook groot krentenbrood Huikerbcood eoa g oaakt mogen woideu natuurlijk tegeti overgave van browibocw Mem zou eufateir daarvoor uwelen bepalen dot dieae brood eu tegen een epaa ldeu hoogen pri verkoclit uiocten wordtn oui fa aude uiet de uinsimuiniphjzi n van g woon wiBteljrood te voorkoBK n Het voordeci van het toestaan van krenlenbroodtiakkm ie ook gelegen in het liit dot thans Itonderdeu vaten krenten DUgeiltruikt want er gaat nagietioeg mel alj in vHJOJTaad zijn en erg aan bederi onderhevig o mib oonlEniBée u4li heb Cuntraal Hroodk antoor krijge opdraolit de roggt broodprljz i t veuaii do rogBemeelprijaoifc te herzien Vwit it lling vam oen voorloopigieoi luwelpri In alwaditing van het rónijitaat vuu htt ondurzock van ée msb ocHiianiHisie van het Jeutroail Broodkaötoor of wel dozo i ub ooaaulU ale zoo uil te bruidvn dat liet oiwlonwck met eeaige wekem aigwloop zou kunnen ziju ltwolilikba irgti Uiiig van de betere soorten Bteenkole Alö er wüdar UuittSitie Isolen zijii Duilftehe im jjoolantf deuif er nog RU épi de boste Umimi fBolie die iwiar hot CeBitraal Beetuur uiie ut de kolen uil du Lniniia iaijn züjp De oouoentrotie van bakkerijen niet te geiab eu aJs deze geen steenkolen of coWv3 att etf HH ki b 5w izen dJEUl er met oonoeutradiu niageooeff geen besparing van bituuübiU Hea pi uMa vindt als er mei hout turf o zaagêei gestookt wordt v ant ongeveer voor ieder bak e l brood moet opnieuw gtfllo iifOTdien Den burgwncesters te g 4aeten de bijbeiöüng op hot ong fbuiId meej in verbami urtit dtni Voorraad op 4 l Hiiruarl zoo deoo bijbiitRÜing nog niet heeft plaats golttuL njet in to vordtexcn en voor zoover du bijlx taling wet Itoedt plaalü geJiad do b dra gon aan do bakker te restitueereu daiftr in gee enkole getneonte den bakkena het bewijti g€dt verd ie deX ze t4oliiil l Ejju en in vele giimeonten dll befwijii ook niest geicwerd kan worden door gtibrék aaa t owijamatwiaal zooajn opgeru inwle oude broodkaarten slechte aU niiOiüAratie emz De N Ü T o veffwwke aan lederen bakker groot kli iiu de benooditgde margarine te yerBchaffen De v ór den Wiea October afgeetempold drulkerkaanten nog geildig tu doeti zijn t4 eu do oude auikerprijizeQ Suiker Aan H VoUfl woardt ganoid dat de rcgterin heel den oog t van müikerbloten zttl ovemftBoa Allo suiker wojdt regferiiigt luik r Do fnlniikanten zuileu de regeoriiigHfaieten lot suiker verwcirken en die tot e n overeengekoiuen prijp aan de r eering leveren dfe zorgen zad voor do dteiributle Do auikerpci voor Iwt publiek zal ondanJW do vermoerderde prodluolie4 teD niet wordtn verhoogd want de rqgeoring zai 5 cent op het pond toelogg Nu ia d pri dteir indufltrleeulker met If por ItW kilQ verhoogd on dien bijBlog van 5 ctnt op dte pcwtloullero suiker weer goed te niahen TWEEDE K A IWRR Vergadering van 16 October Ouderdomarente Aan d orde kwam het wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van de waterstaatsbegrooting 1917 uitkeeringen aan personen die niet tijdig ouderdomarraite hebben aangevraagd De heer Beumer a r noemde dit ontwerp eigenlijk een wijziging van de Invaliditeitswet en niet in overeenstemming met het Kon besluit voortvloeiende uit de art 869 en 370 der Invalidlteitswet De heer Düya S D A P drong aan op ruime sociale toepassing van het begrip ybuiten hun schuld Spr drong aan op het Instellen van een commisale van advies De heer Duys verdedigde verder zijn amendement en bepleitte da uitkeering aan personen die door fouten der verzekeringsbank zijn gedupeerd Het hek gaat hiermede niet van den dam want de zaak is zegt spreker volkomen oml nd De heer Van Idsinga C H diende een amendement in van redactioneelen aard waardoor de aanhef van het ontwerp iets gewijzigd wordt waardoor de uitkeering door tusschenkomst van de Rljkaverzekeringri ank zat plaats hebben De Minister van Waterstaat de heer Lely zal zich ten aanzien van het amende mentVan Idsinga neerleggen bij het besluit van de Commissie van Rapporteurs Tegen het amendement Duya had spreker ernstige bezwaren en raadde de Kamer aan niet verder te gaan dan het Regeeringavooratel doet De heer Ketelaar V D verklaarde namens de commissie van rapporteurs geen bezwaar te hebben het amendement v Idsinga en ook het tweede amendement Duys geheel over te nemen De Minister nam hierna de beld amendementen over Het eerste amendementDuys om alsnog uitkeerfng te geven aan hen die door een abuis geen uitkeerin ontvingen werd in stemming gebn cht en aangenomen met 40 tegen 25 stemhien Artikel 1 werd aangenomen met 2 tegen 5 stemmen waarna het wetsontwelrp zonder hoofdelijke stemming werd afingenomen De vergadering werd hierna verdaagd tot Woensdagmorgen kwart voor elf i D EUigeUch atecoikoleiL Op de roal i wl ü gi ile 1d i sohri t iljke vragen vao hi Koiuerlldl den heer Niertftram heeft de nrinWiler van Ijaodbouw Niji Wh U en Haodti gK iUwoord dot hij lu vei1 Hnd ni t do bOBwar i verboiidu aan hol vorder a van sohepen welke door b onveilig gebiodi zoud i moeten v ar D ill do iMo eidwiUigticid van verat Uleodw readwrijen o n zwidfer vordterlng UWnlt iMi te liBJlen van hot vordereu h e t afg l0n In antwoord op nadfre vragen van den boer NiertitrBHz l atrc fkQdo het geven van een blender kcotei ken aon d e 0olRn en e koitm uit 1 ngeiand ïulK n haleji hwU do ailnititer nK h g sli dd JM h j dlU heeft overwogtsi io overleg niet den uriiiUitcr van HuÜenJandacihe Zaken is zuJkB ter keraiiu van dte DuitucJie regeering gebradit Deze het t eohter medïgedeeild dat d aard van deii duikbootoor log hatu belette eitiigertoi vtillghetd voor sche pen nie4 et ï zoodanig keatoeken te weanHIjorg i UovendEen woee j er op diet die tfolKpon gebaar zoudefi loepen voor dülkbootvalW lo worden oangt siefL I n verband h iermcde heeft die ntinb er eo vMi aigy ien dn n reedera het voeren van een bi BOader kente ken aan lo bevelen IJzer en ataal Het Uilvoeraid Bureau vaw de KijkflCouuiiiitsöie vooiT de dSatributio van IJzer ea Sta al nieiaki bekend dat voor ijzer eu sUi aJ dat b tcnid ia voor magazijnen en ajidero optidagpleattfea onliheftiDg zal worden Verleend van het vervoerverbod bedoeld in a rt 1 vao de dlabributie regellag van 11 Ootoiber 1917 Stooteoourant uo 238 ondier voo rwa rde dat door den belanghebbende wordJt aangietoond dat de oaogjefvoerde materifijen beliooreud tol die waarvoor hem beetelbrioven zijn afgegeven cwdler opgave van de ttumnuerö vwn do boat rietvea en de hoeveeihedten l welke daaroip peeds zijn afgolevea d dnt ie mnteriaden op don 12d n Oc tober 1917 reedB ver tHiden wairen ot ter verzending wojeo ingeladen Vergunningen voor het vervoer van iJEer eo ataal uit uiagezijpion ctl endere opslaglpleateen worden door het uitvoeri nd Bureau lö hta vefriecnd nadat door den oajivraigier zal rfjn aangetoond dat d i materialen voor onuriddeJlijk göbriiU Ijenoodigd zijn en daarvoor met riiet miuder kan worden voletoan Draadnagela De niinieter van Landbouw Nijverheid en Handiefl veetigt do aandacht van lle verbruikers van draadnagels op de dchaamiohte aani grondstoffen voor de vervöerdigiing van dit artak 4 en geett In overweighig hij het gefcruik de ultefste zuinigheid te beteüchien ea het opnieuw gebruiken van oude draadiuigeja zooveel mogelijk te bervorderen Indtei aan verbruikert voorraden bekend zijn die uli fi eoulatieve doekinden wordlEfi va ehouden mi daarv au gaiarne aan die oMieeling CriÉfettafoen van het deporliMïien van Ijand jouw Nijveirheld en Hamdt i opgïuve woardetL ontvangen In veriiand met bovenataojutei hwtft ü i mialMer den burgenKfeeter verzoKjht hem onverwijld medledi eiling te doen vMi aan hen bekende uit epeoutotleve oogmeriten vatJtge Jouden voorradea omdlat hij hen kraohttoa artikel 9 der DiatribuÖewet 191G kan machtigen daarvan opgave te verlangen en de goedieren daarna ïn het belang oener gioede dtetributio In beoit e De Export Centrale Tot rwgt OTingwcoimrtlifBaria voor de I x portCentiole nauwme het IVtpartenietit an Koioniën ie aangiciwraiii de heer J A van iJolderi directeur van Ciultuuriiiaalachapi ien te Dea Haag Holden en Lederbeura Te liotterdai is giMeiren dc HiiUen en IjoderbeurB geopend nn oen redo van d n heer Ooocécffwlt De buitgonecBter braolit tiam mt t gouïeente e tuur de lieor Jo9 Jaoobson naojens h bewpaoonrftA de heer Hoaufort naouou de AmBterdaniHcbo hutden en ledurbeurs en do hew Verbum nainena den Bond van ledlerfabrikaoten hulde aan het tjeleid der oprldilnrs eo uitten hun Iwöle voor dipn Woei dor boursl Arbitrage Naar aawleidSng van een boriolu van den LondkmiwliCTi oorrcöpondcnt van de Teli raaf dat de Kngietoohe rogeerlbg bereM ia het oonflflc in zake den doorvoej vaa aand engrkit a n arbitrage to ondcsrworpon indicïi lijdlms het onderjioek de doorvoer wordt atopgeizet hoeft do mintoter vati BuitenJandBohe Zaken het blad geinactutigd tot de n ededie 41i dat bij onzo rtipcering tot gdflüemuorgen een dergelijke beiretdverklaring of een zoodanig voorHtel van 1 nge aod nog niet was ingekomen Steenkt cn in beslag De burgemeester van Hilversum heeft aan twee heeren verbonden aan het EngelBche consulaat te Amsterdam die in zijn gemeente woonachtig zi n een kenniagevlng toegezonden waarin hun wordt medegedeeld dat zij binnen 24 uur den in hun wonhig aanwezigen ateenkolenvoorraad ter beichikking van de gemeente moeten stellen Deze steenkolen waren niet verstrekt door hst Rjjkakolenbureau maar rechtstreeks door bemiddeling van het EngelKhe consulaat te Amaterdam uit Engeland betrokken Zyn wU wel ingelicht schrijft de Tel dan heeft de burgemeester van Hilversum die op grond van ona niet bekende overweghigen de aanwezigheid van deze particuliere voorraden in ziJn gemeente ongewenscht achtte alvorens bedoelde kennisgeving uit te vaardigen zich met onze regeering verstaan ten einde te vernemen irf inbeilagneniliig mogelijk en gewenseht waa Uit Den Haag echijnt een bevestignKl ttntwoord te z jn ontvangen Hen verzekert ons dat de Engelsche gesant t wen het ingrijpen van den HilrerBumachen burgemeeater bij onze regeering ui proteateeren Tor aanvulling van bericht ontlee Uit den Gondsclien Baad Duurtetoeslag en geen duurtetoeslag Voor een groot deel is de Vrijdagavondzitting van den Raad gewijd aan de behandeling van de nog steeds aanhangige voot stellenKolgn en Van der Werf inzake het verleenen van een duurtetoeslag aan werklieden beambten en ambtenaren in dienst der gemeente Bij Raadsbesluit van 11 Hei 1917 ia aan de werklieden en beambten tot een 1o higrens van ƒ 986 in gemeentedienst ecm duurtetoeslag toegekend van ƒ 1 plos ƒ 0 25 TDor ieder kind voor den tijd van zes maanden mn l an 30 Juni 1917 Het lag voor de hand dat waar de toestanden er niet beter op z n gewonden in de tweede helft van dit jaar opnieuw een voorziening moest worden getooffen In de Raadszitting van 20 Juli kwaai de heer Kolijn met bet voorstel om de loongrens van ƒ 986 uit te breiden tot ƒ 1600 omdat er verschillende ambtenaren waren van wie niet minder dan van de werklieden Veiegd kan wordm dat zfj etti duurtetoe Het Ned Roede Kmla Naar aanleiding van een b rleht dat het gicAoeio lioofdbestuuir van het JederIandla 4ie Koodo Kruia ontsiag had genomen aia govoJgi van ften oriei in die inuteiUngl dledt het Nod Corr Bureau nvede te4 eerlangi aan de tot otancl gekomen reorgnniaWie van het Roodo Kruis fld rl de veretschte bckesidhcid aal worden gegeiven en het In de bedoeUng n oet ligS n om in afwech g van de be bae de orgnnidatle ale tijdetijken maatregel voor den vorderca duur der mobüiflallc een hooüdlwiBluuT te doen benoaneqi w door de Kroont maar waarvan do loden door dion ndniater van Oorlog worden aange wezen slag heel beat kunnen gebruiken Die stap la de eerste geweest op den wag die in de jongste Raadszitting is betreden Immen In dezelfde zitting van 20 Juli gaf het toenmalige raadslid de heer Van der Wetf te kennen dat bet niet aanging wanneer men ambtenaren in den duurtetoeslag liet dealen en daarmee kon hy zich beat vereenigen om dan één categorie aan t wtjc zen zijni inziens is er geen enkel motief om de salariwwn van de ambtenaren die boven de ƒ i OO gaan daarvan uit te schakelen Hi achtte dan een grens van ƒ 8000 zooals hy meende dat te Amsterdam was aangenomen veel meer gewenseht Dece uitbreiding bracht hem er echter toe aan dei duurtetoeslag een anderen vorm te geren waardoor deze voor de hoogere salarissen werkeiyk iets zou beteekenen en hy noemde daarvoor een toeslag van 10 Zoo n sprong ineens te doen zonder te weten wat de totaalkosten daarvan zouden beloopen daaraan wilde de Raad zich niet wagen en het gevolg was dan ook dat beide voorstellen toen van de agenda werden afgevoerd om later opnieuw kan de orde te worden gesteld De beer Van der Werf heeft de behimdeling van zgn voorstel niet meer kunnen meemaken daar het een vorig maal toen het opnieuw aan de orde kwam ook uitgesteld ia geworden Vrijdag nu stonden beide voorstellen op de agenda en Is een besluit daarover gevallen een besluit waarmede noch de heer Kolijn noch de heer Van der Werf tevreden kunnen zgn al ging de heer Kolijn ten slotte met een geheel ander voorstel mede WAt was de quaestie De heer Van der Ree wilde wel het voorstel Van der Werf overnemen maar die 10 durfde hy toch biykbaor niet aan althans hü steldi voor den gewonen duurtetoeidag van ƒ 1 plus ƒ 0 25 voor elk Idnd uit te breiden tot de salarisgrens van ƒ 8000 DU voorstel kwam dus zooals de heer Jongenburger terecht opmericte neer op een uitbreiding van het voorstel Kolijn Toen nu eenmaal die stap was gedaan meende de heer Knuttel dat het inconsequent zou zgn als niet alle ambtenaren ook die enkelen boven ƒ 3000 salaris daart y zouden worden aggènomen en tuj deed daartoe dan ook het voorstel Breedvoerige discussie was nu het gevolg De heer K o 1 y n verdedigde met klem de dringende noodzakeiykheid om den toeslag op de kleine salarissen te N en daar die het het meest van noode hebben en in allerlei toonaarden werd dit herhaald d weritman en de beambte die moeaten eerst worden geholpen Dat heeft zoo eenigen tyd gebuurd totdat de heer Van E y k ten laatste het voorstel Van der Werf zooala het was geheel overnam Toen kwam er een ander betoog en naar het ona voorkomt het juiste De heer Van Eijk wees er op dat voor ieder werkman of ambtenaar met klein of gtoot salaris de voorziening in het levensonderhoud aanzienlijk ia gestegen zulks naar verhouding van ieders levensomstandigheden Het weekloon van ƒ 18 behoeft evenzeer toeslag als het salaris van den ambtenaar dat ƒ 3000 bedraagt Want aan alle zyden ia een prijsverhooging ingetreden die het budget van uitgaven soms tot 50 heeft verhoogd Daarom achtte de heer Van Ëyk het Qoodig dat op de loonen en salarissen een toeslag van 10 zou koanen met dien verstande dat geen der thans onder den duurtetoeslag vallenden minder zouden ontvangen dan den hun reeds eerder verleenden toeslag bedroeg zulks in afwachting van de nadere regeling der loonen en salarissen die bij de a B begrooting zal plaate hebben Dat standpunt was den Raad in meerderheid te machtig Stel eens voor dat een ambtenaar van ƒ 3000 een toeslag zou krijgen van ƒ 800 en zoo redeneerde de heer Kolijn in vollen ernst stel daar dan eens tegenover een werkman met een gezin die een toeslag krügt van ƒ 60 i ƒ 70 op een jaar gerekend Dat is toch geen verhouding I En wellicht denkt menigeen dat ia ook zoo Haar deze redeneering lijkt nu toch nergens op Het gaat hier bij dezen duurteteeslag er niet om een verhouding te bepalen tusschen salarissen en loonen het gaat er slechte om den werklieden beambten en ambtenaren een zoodanige tydelijke tegemoetkoming te verleenen dat hun loon en salaris gedurende 1918 niet al te zeer in waarde is verminderd tegenover 1916 1915 of juister nog 1914 op een enkele uitzondering na Want d 1 1 mag in het algemeen wel als vaststaand worden aangenomen dat sinds 1914 geen verhoogingen van loon of salaris in gemeentedienst zijn toe gekend die ook maar even evenredig zijn aaq de stijgingen die de kosten van het levensonderhoud hebhen ondergaan De staten van de salarissen sinds 1914 wijzeiii zulks duidelijk aan Waar dit nu vaststaat en waar gebleken ia uit de uitlatingen in den Raad dat de leden voornemens zijn in gemeenschappelijk overleg de geheele salarisregeling voor 1918 grondig te herzien daar had het dunkt ons op den weg gelegen van den Raad om thans voor 1917 nog in te grypen door middel van een behoorlijken toeslag om een einde te maken aan de volkomen terecht gevoelde onbiliykheid dat de salariseen thans aanzienlgk in waard zijn verminderd dat inderdaad de salarissoi van 1917 beduidend lager ztJn dan die van 1914 of 1915 Wat was eenvoudiger geweest en juister don een progressieve toeslag waart y het percentage op de loonen tot ƒ 1000 het hoogst zou zgn geweest en een lager percentage was aangenomen voor de salarissen van ƒ 1000 ƒ 2000 en rvolgenB van ƒ 2000 ƒ50007 En daarbü zou don moeten zijn uitgegaan van de vaststelling van het percentage voor de hoogste salarissen om dan op te klimmen tet het pereontaga voor de laagste loonen Want hierin zyn wy het volkomen met den heer KoUJn eens dat de laagste loonen de meest drin g nde behoefte faeUMn M Mn toeelag Op die loonen toch kon niet Veel worden befolnigd op de hoogere salarissen gaat dit nog wel maar de gemeente als werkgeefster moet daarin op behoorlijke wyze tegemoet komen De particuliere werkgever In het algemeen heeft in de laatste jaren door verhooging of toeslag de loonen van tijn personeel doen atygen De Gemeente mag als werkgeefster daaibfj niet achterataan Waar sU in allerlei vormen haar ambtenaren en beambten verplichtingen oplegt daar moet zy hen in staat stellen daaraan te kunnen voldoen Wat ia er nu Vrijdag van die duurtetoeslag geworden Het voorstel Van der WerfVan Eyk is gevallen met 15 stemmen tegen Op het laatste moment ging de heer Koiyn onder protest van den heer Jongenburger overstag hy wierp zyn heele redeneering van tiians alleen de loonen tot ƒ 1600 te willen steunen overboord en ging mee met het voorstelKnuttel om allen in gemeentedienst ƒ 1 toeslag te geven per week Ook de heer Van der Ree ging daarmede accoord en toen namen B en W het maar over Toen er over dit voorstel gestemd was bleken de stemmen te hebhen gestaakt wyi de heer Van EÖk blanco had gestemd sy do nieuwe stemming die voor dit speciale geval direct daarna werd gehouden werd het voorstel aangenomen Het is dus besliat dat ieder weritman beambte en ambtenaar krijgt ƒ 1 toeslag In ernst is dat nu niet al te gek Wat is nu de beteekenis van een bedrag van ƒ 80 op een salaris van ƒ 2000 en hoogerT Is dat een dutirtetoeslag of is het er geen Men la er van overtuigd dat die salarissen aanvulling behoeven Een winkelier handelaar of industrieel kan in deze bijzondere omstandigheden veelal zyn styging In levensonderhoud verhalen op zijn afnemers dat kan een ambtenaar niet Daarom behoort de gemeente te zorgen dat in de lasten barer ambtenaren wordt tegemoet gekomen Het is waariyk geen overdaad als op de Balarissen een toeslag van 10 wordt verstrekt en op de loonen een evenredig hoogere De Raad kome er toe alsnog voor de ge meenteambtenaren te doen wat hy Vrijdag in strijd met alle WUykheid verzuimde GEMENGDE BËRICStTRN Bestryding der smokkelarij Men sohrijEt van Ooetij roiLö nan de N t Het i i mierkwaardigi dW dö atookkelaarft arliitwlcn alö bijv koffie dio de burger aVki i In kloino lioervoe4hed n op kaarten kan krijgen bij balen over de grens poHi ii te smokkelen De regieering doet I iict mogielijko oim dte snvokkeJari te ïnui1 itmar natuurlijk zijn er leesuten bij 1 uitvotTing dor re eoriDgs majatregieileqi i ove nj ilo mOeten wil ailer goed aJjoO fn alle kraxJiten ffaanenwerkeni en dat juiflt hokt hier en dlaar Hot 1 ook van i f prekend dat er waar zooveel anib tinami noodig 7 ijli m w r dta verleidting aoo groot is eiJceie zwakke brooiliirH bezwi mi Tijdi dijke vereterking van het O M bi dl n whtlbaiiken in dte greneBtrokmbidrin ikl iioodlg Kat kost natuurlijk geJd maar dorg lijke uitgaven zijn In het belangi der KaïitokluHlarijbectrijdlng waajaan dtei reg tying terwht vee4 geddl besteedt a Uxv HM geretlBtivaaprdigdi He kWi niu voor dat Htmokkelzaken eeU jaar nadat Int Mt gepleegdl IfU ter tereohtzitüng beImndeid woriïdi leen wonder dat dtegr iBiwa hte re zich na zoo n tijit de juiwte toedraoht niet meer kiimwn horinnereii Vaak heblxai bovcnliiien liokcuringien einaehts plofttó De ver l nrinifon dor IxjkouTders ter terechtzitting zijn dart niet pösUiff genoog oin tot V roodrdk eling dor sUiokkekarB lie leiden cu nici aJle rechteirli o autoriteiten verM iaii do kiinKt dk getuigen bij het vwliooj op huil © euiek te zetten Dfl finiokkelaars ontkennen in den nv gi alKisi kooien zoodoendo vaak vri en vi rlBtiiii Ann lajchend do reohteaaal Hit werkt ontmoedigend op de grenawflcjitersi die uroa In regen en wind arfi iis verHoliolen op de sïiïokkelaara llggiii te wachtoa Xu oR ü voorraden klein zijn uwet men ilu ftjiiokkelaarai eta de opfcoopenda e pot onde tïpeoulentesi me r nog dan vroeRor oia niifidia Iigere tei aiover ouze bevoL1 ing beeohouwen Het offioieei verslag van hot armbeKtuur van Venlo dat miij onder do ooge kwam JB een doorlooponde klacht over de deiiioraldaatle der befvolking door het Hniok kelbed Bjjf Op de kenirisscni kon nuen d zen herfst d o jnn okkeAaare met geid zien yooitm en zich alLerlIederiijket zien aanstellen Mei i rijMpoliti In bet grensgobied ia ook in vefrbajid mot d e toenomende crit ifiïninalite it en de vele doBertoure broodnioodig Polder overstroomd By Durgerdam is Maandag tengevolge van den hoogen stend van het binnenwater de dyk van het Durgerdammer Die doorgebroken zoodat deze polder groot 34 H volgeloopen is Het vee is gered Tijdens den watersnood werden de belde daarin staande boerderijen geheel verwoest Men zou juist beginnen een nieuwe te bouwen ƒ 26 000 Boeten Naar He Volk verneemt ia do inna Blad on Prine door do Rijkwsommlartd van Toezioht tw ömaal beboet tot een gezainenlijk bedreg voo 25 000 gid De Tel deelt mede dat de firma zeer woarscdii ijk la beboet voor de volgende kiu d trij t en veertien dagen ge €idl i zi aan de veiling to P4et Gl zeniWug oircai 80 wagons ko geveild en daiafvan isi niets aan tV vi llng gtnvewnt ttAttt go n monfltor I n liet uMoeM frNppante In diaco Bade wsA dht nltis voor het hlnnnklaad U besohUcbaiar ge lrid en alkvt bautivn werd voor dWL ozport In vcvf and hletmedB deelt het blad mode dal da veMng te Pl r01 ihriiC geMtrftorodit la Dc haveweaerve te Rotterdam De C hrt t ftijke haiven en tran erportar lK Uhir Be nlgingl Toenadering te Kotterdam lu KHh tn druk bevoohte vergadurlngen dti vraag besproken wat er gedaan ntoet worden Indien de bavmnverve niet werd uitgebreid maar wet 31 December zou worden opgcdioven Naar de N It t nKüiedecilt te met n genoeg olgcnhMtie ritritinnon oen motie aangenomen waarin aan do oonrt lnatle van hawnarbeidersorganlaatia wordt opgedt agen te bewerkt ötpJUgcti dat in den nood van de havenarbeidera die bulten de rt rve ehou dien zi vo4doendB wordt voorzien en dat de havenxMierve zooteng de tijdiAHiMtandlglieden dU noodig maken ineitand vonlit gehoudon en daarvoor decmoodlg op een voor A hanronerbeidpn gunstig tijdstip een staking voor alle havenarbeider te proctameeoCïi KBNHISGETINGH r Verkoop aflevering aa vervoer van Terpentijn ntJiRG MBEerri R en W l TTIOUD R8 wi X U DA itrelet op de olroulaire d d 15 October 1917 no 10171 IV afdoellng CriaÜSMken buTeam Nijverheid van dm MlnisL ter van aiidlbouw Nljhrerheld en Handel lijriHiigeii ter aJgeaoeone koiini 1 dat de vedüoop do aflevering en hel vervoer van terpentijn venbodem lel dat het sub J vennelde verbod niet gelldl voor veevoer in hooveolhedeu van minder dian 1 K G dat van het aub I vermoldt verIjod zoo noodig onder daarbij lo pellen x orwaairdea ontheffing kan wonikïi verleend door de Toewi ngt ksanuaiissie voor bon dne te Graivenhaige Parkatrwat 109 tofuda den 17 October 1917 Buirg aneeeter en Wetli voorn J VAN OAI EN Lo B Do Sera tarl M VAiN IA R VVjim Verbod tot vervoer van atof kaf of attacboonael alt granen pënlvniehten n handaligewaMon BURGEMEKSTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de oircalaire dd 12 October 1917 no 22579 43 Rijksbureau voor de distributie van graan en meel van den Minister van Landbouw Ngverheid en Handel brengen ter algemeene kennis dat dbor voren genoemd en Minister het navolgende is bepaald Artikel 1 Hetis verboden stof kaf of uitaohoonsel uit granen peulvruchten en handelagewassen ei te leveren te vervoeren of te doen vervoeren Art 2 Het in artikel 1 vermdlde verbod geldt niet a voor aflevering of vervoer oplast van een Regeeringscommissariavoor de Rgksgraanverzameling hetComité van Graan handelaren te Rotterdam de Oommissie voor den graanhandel te Amsterdam en de firma vanStolk B Gommissiehaodel te Rotterdam b voor aflevering of vervoer vanpartgen die k u geadresseerd aan eenRegeeringsoommissariB de Veevoederfabriek ZuidHolland te Schiedam ofaan de firma van Stolk s Oommissiehandel te Rotterdam Art 3 Onder granen worden in vorenstaande artikelen verstaan wintertarwe zomertarwe spelt winterrogge zomerrogge wiutergerst zomergerat haver en boekweit Onder peulvruchten worden ïn vorenstaande artikelen verstaan veld wier paardfln duiven schapen en waalsohe boonen alle soorten groene en gele erwten alle soorten graawe erwten alle soorten bmine gele es witte boonen Onder handelsgewassen worden in vorenstaande artikelen verstaan kanariezaad koolzaad boterzaad dederzaad blauwmaanzaad en l nzaad Gouda den October 1917 Burgemeeeter en Wethouders van Gouda J VAN GALEN Lo B De Seoretaris M VAN DER VEÜR IHstribntie van zaad voor xang en sterrogela BU Biöl MEEBTIlR en Wl ZTHOÜDinElS vaal GOUDA brengen ter algemeene kennis dat ie v stgieaield de navolgende regeling der distTÖjutie van zaad voor aangeo ervoged a zaeid voor zong en siervogiel kaI worden ter beBohikking gesteld van erkende hondeiairen in vogebüden zoogienoanw do pakkerst b ewï handedaar die erkwid wU worden moet ondor meer kunnen bowijzen dat hij In he aelzoen 1916 917 zijn geregeld benioep maakte van dea v erkoop va dat zactd In eigen verpakking een en aodar ter beoordeeling van do Bege ringMdnanÉMariasen voor de Ri a graaiLverzanwilng o aanvraf eo M erkenning als handelaar moeten worden ingediend bij dien RegeeringiSoonmaaBariei voor de Ri agraan verzameöng in de provincie Zoldt Holland eGraiveohage Koninginnegracht 19 onder opgaaf van d verhandelde hoeveel hhiiii vogrizaarl tiitiHnht i Ifi tkrtober üMli m 15 Ootobar 1917 hoIcMt uit de boeken niKwt worden MfttboooA m vaa Ben op Ift Oetober I9l7 aawwaalgen voorraad i M d aan erkende haodalMea Mi worden getevnrd 60 van do obor hen lo voreuvemiMlde pniode verhaitdaUo hotweetiicid vtnuinderd um den op 15 Ootober 1917 bil licn aanwezigen voorraad waarion diwietreffcfide aanrvrageti moeten worden ingudlt wd bij ien Heg ringM0Ouimlsaarld e cTkend handelaren moeten bIi o i Htreffu van uMuUing dM dlatributle verpUcèten aan hun afnunoT nlei mefrdan 5ü Ie lovwen van da Ita het vorigejaar girteverde hoovet odd f bet ter botëoltikkingi der haadeJarun geeteède zaad mag ttleohls worden vn kocht In tfpodale vwpakklng en wel Inpakjes van S of 1 Liter g gvitsvaiA sal wordKn lo zaad voor kleine voorts 2o zaad voor g ootere vo ptlo eoools papagaaien en tortéWiulven h dw grondaioWen voor het zaad genoemd onder g tfub lo Butleo den erkenden liondelaren wordeA gejeveixt voor f 80 per 100 K O trono piaatai van levering excAueief zak K M aaad getM euid ondKr g sub 2o voor f 6ü por lOO K G onder dezetfda voorwaarden 1 het onder g sub lo gWoenxle zaad mag aan grotttleiu of winkeLiera woidin veiiooht teg m ten hoogHte 7o cvnis pwLiter of tö oente per IMer en aanhet puhliek tegen t i hoogoto 80 oentsper Liter ol 40 oento per lAUir datgenoemd onder g sub 2a aan groaalere ot winkeillers telgen ben hoqgalie 60 cente per CUer of oent per U Uter enaan het publiek tegeo ten lioogMot 60 conto per Liter of 30 oen per HaJve IJter ► j aan dien RegeeringeoonilttüHHaris ot zijn gcmaohtlgdo auUen te ailen tijde de gevraegidie opgaven en inllohtlDgeU moo len wordMi veMtrek € B Insage van de boeken en mogezijnen d 9verlang moeten worden toegestaan k swoveel mogetijk z l wwdm gediit lijbui rd aibf zaad voor kleine vogel 50 f kamarleizaeid 45 koolzaadi en b lijnaaad of ÖO konarietsaad en 50 koohüoad aJs aaad voor grootere vogela 50 haver v i 50 ma Gouda d n 17 Oetober 19 7 Bu rewneester en Weth voorn J VAN GALEN Lo B De Seoretarls M VAU i r VEUR STADSNIEUWS GOUDA 17 Ootober 1917 ProBied L Ter veri eterinff van höl gtetepcn tor zetterij vetrininkt bt rlohl mMden wij dat dö hear 1 H Kort aan de ftijks lThl+erËiileiit te Utrecht Zaterdaig rooMveei de tot doctor fn de wial tti nattMrkdnde o een proeftfolirift titeld The Harvoiti map of the sky a id Ihe Milky W y l e promotie geeidilcdlto tïttitr BuuW Hulsbnimf Naar aanleiding van loopcnade geruchten wordt ons medegedeeld dat de BrandfltoffencommiflBlo de beschikking heeft over voldoenden voorraad om de verkr gbaar gestelde drie eenheden brandstof aan lederen aanvrager te kunnen afleveren Het maken vaa Leldsche kaas verbodea Het Bestnnr van deKaasvereeniging heeft in overleg met de Rijkscommissie van Toezicht bepaald d t prodüoenten welke all kaasexportenrs z n ingeschreven geen andere kftaasoorten mogen maken dan die welke op de Ijjat van maximumpriizen voorkomen of waarvoor uitvoeiveibod goldt In verband hiermede is dus het maken van Leidsche kaas verboden OUDBWATHR t r hijnt hier eenlge oQtievreiïenheld te luoersotien over d o prij van de turf 8J oeait per sUik vind men veel te boog en wijst daarbij op de geniiewïtio Hoenlïoop wooir die prij0 fllei Me i oent ie ïloewel dl turf diaar b i ngTiJk kleiner i begrijpen we torfi niet hoe of men het daar klaar Sfteelt We twi f len dan ook niet iu verband met de ge evon0 die on ten dienste ëtaen of nwoi zal In Hoenkoop ten BilotAci financieel bedrogen uU koimn Dat de priji Van 3 oent nle overdreven i kan blijken udt het telt diet dierze in do gemeente dein Haag 5 cent per K G bedraagt hfltge n belangrijk ve l ho er 1 tteaa lodtere turf ongeveer i K G per uk weegt Üudewater kan den prija n t lagw dan 8 oent stellen De vrachtea zijn buitensporig hoog terwijl vaak vee minder wordt oilgeloflt dan lom ia to wez i DR komt ook in andere plaatsen voot Zulka kon uit het volgende berioht dat in de dagbladen voorkwant lijken De ttu frnda re In vsrband met de groote tekorten op d © tacAadingien beeft de burgemeeBter v d AUpelo zie telegrafiech tot dien minister e aikejo Kamerleden die sich specAaal roor i turfkwestie geéntorcBeeerid bcAtbfin gewend Van den minister U bericht ontvangen óM de t k emfitig zo worden osderzocht Dat dit boog noextg la Wijkt te Groningen dat op Mlogien vao reap ftlOÖO 26500 73000 f TOOO en 77000 atuke t kort kwamen 2800 3600 38B0 1300 en 3900 8tukii Vrijdag kwaï no een schip leeg dat op 66600 stuks er nwar eventjes 5300 atuk te weinig had Hier ondervond menj hetoeitóe Uk een Bohip moesten komen 47795 er kwamen er oc er é ihm 44660 Stukia uit Meteen ander ac p bedroegen dese tijferë rcBp 40000 en 37600 Uit het bomnetaaiKkt kab oen leder duiideJilt zi dht ec voor de Brandstof lenGonibiieide ve4e moeiHItheikn bestaan We wnim er htcrbü nog op wl eodva in Ui nalnirige Iktwwhop ds prijv vas de f itMohe turi UH oent per otuk bedrMft MW Ui de hanUd eniit r u4tveMh kel3 huv oikbtUilduM wil d BnudvttoHenCoiiaiAMte hier nbter niet fahvowen bet MK war t jprUMfc KBEUWIIK Ia de Woeaadag gehouden gemeenteraadaaittbic kwam in behandeling an ehrilvMi vul Gedep Staten waarbij den Raad in overweging wordt gegeven het maximumbedrag voor den te heffen H O vry te laten Met algemeen stammen wordt hiertoe bealotan In behandeUag komt het reeds In d vorige vergadering gedane vwioek van em 40tal ingetetann uit de afd Steln om daar een pollüepoit ta krijgen op dit veraook wordt afwijiend bèe diikt dooh aangenomen wordt aan den Rtjksveldwachter een toelage ta geven van ƒ 80 per jaar voor me r toezicht in die afdealing Vervolgens komt in behandeling het al of niet blUven voortbestaan van de paardentram Bodegraven Reeuwijk Gouda De heer L P van Leeuwen wenseht met het oog op de besprekingen in de Raadarai gaderingen van de gemeente Bodegranb en Gouda die nog In xake de tramovemaiiM gehouden moeten worden een nieuw vooratet te doen dat als volgt luidt De gemeente Reeuwljk xal tot instandhouding van de paardentram gedurende B achtereenvolgende Jaren aan de tramnuMitsehappij ƒ 300 subsidie verleenen Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen Bij de gebruikelijke rondvraag informeert de heer v Leeuwen of het niet mogelijk Is van gemeentewege aan min en onvermogende ingezetenen een toeslag ta verieenan op de maximumprijavi van boter ea petroleum De diatributieprifsen n mo hoog dathierop wel va toeslag mag t r Ten wor dioi Hij stelt daarom voor de prijien voor bovei noemde ingeietenen te stelten op 90 cent per pond en per week voor de boter en SO cent per kan en per week wor de petroleum Dh voorstel wordt met algemeeiM atommen aangenomen De heer A van Spengen oudste wethouder bracht daarop een woord van hulde aan den burgemeester die 60 jaar burgemeeater is geweest van Reeuwttk Slulpwijk n Stein en bood hem een gouden vulpenhouder aan De burgemeester dankte voor die hulde en het ichoone cadmu Daarop werd de vergadering gealoton IN6BE0NINBN Bttiim vérontviooriM ikheid dêr Sêd Do Branditolfeavoonlenlflg la hat district Qonda Manheer de Redaoteur Oieferavend laa ik in d Gotidach Courant een ingeaonden stukje van den heer Verdomd over de gebrekkige werhing van de steenkolendtstribu tie van het District Gouda aan het eind waarvan dese vraagt waarom Gouda in het verd boekje staat Tot mgn leedweun moet ik u volkomen gel geven wat bet eerste betreft maar ik had onlangs een gesprek met den Direoteor van de Brandstoffen Commissie van het District Gouda waarin h j my persoonlijk vertelde dat de heeren van het hoofdkantoor in den Haag zoo bMt tevreden waren over de werking juist van het kantoor te Gouda dat hg eioh verheugde te kannen tsagfin dat hy in den Haag in e n goedolaadje stond Nn begrgp ik niet hoe u op de gedachte komt dat Gouda in het verd boekje staat Of dat Èoede blaadje moet enkel in de verbeelding bestaan of u bent daarmee abuis ü mynheer Redacteur myn dank voor de verleende plaatsruimte A J HUISMAN Btolwyk LAJfDBOUW De 4ioawijzlin B ooiQmi0ide voor veevoeder decdt utede dat ov r October de volgende rant0D o Q zullen worden gediMribuoerd Voor bedrijlapaaffden 120 K G haiver kanarieeaad en zraielen en voor pluimvee 30 K G voenueeil booneo n orwlenpikoel gerst m harreralval per 100 stuks Boudeer vaa pluimvee hebbun er oohtier rflkeidng mede ta houden dat aleohls uivdat een bo re iflid voeder opgeruimd ino t worden uit vrectf voor bedetri dese toewijKlnfp rulmiBr ttt dan In vorijce maukdto en dot er dhia otet op gerekend kan worden dat dfe in den vervolge op dal getal zal kunnen blijven Voor varkene ea liooravoe wordt niet gedtatrlbueerd over de maand November zal een wudnlg bjnkoeken beWÉiikbaar zijn voor LaMi tgemeld vee Voor hi Kwdetie eate orieön a dekbokken en loKtoooiW kunnen de Veovoederbureau ri InUefattaicen vflretrekr ken plitlMrielrtsir ttotda i fc VaMUikk Oiudag 16 Ootober 1917 Aanvoer 13S paarden 7 vankna 2344 mafere ruQdwan 89fi vette runderen 191 ve4te gra talvereiï 478 nuobtere kalv ren 7 aobafMn ol laadnaran 6 varketta 234 blaai 1 bok ol gm Pri si Vette k D Ie kw UU ae kw 10 96 Sa kw IQ n Oam la fl Oe üe rOM Sa IO m Stieren Ie f aso 3 f aso a rO TO kalvn n Ie ri 6 8b tiaO Se f 000 lilelkko en f 170 aW KiOlioeliii f H 870 B erw Ml 470 Hnkan f80 136 i GraakaKecMk r3b Ui Vaariea MSÖ 186 Weckpoardm r30U fiW filaohtpaarden 100 170 Nuobtere kalveren f 8 U Fokkalveren r2K lilj Biggen tb SS Handel r MUIi j J 16 OotolMr im Pronkboontn bnitonl 16 99 i Ü bnitmi 2 toort 4 19 idnii binnwü f 6 B0 j atokboanra 1 1 60 68 S Toye kool I6 7S a7 Rood kool f 6 967 76 Witt kool f 9 4 16 Uian f U 18 G0 idem Toor SoaiidlnaTi 31 86 Soldori f 19M 90 Fatenellt f 8 76 16 Toiuttn f 160 18 Kroten f 9 76 126 komkommenf 0 60 9 16 Andyvie 0 60 9 06 Groene Sevoye Kool i 96 7 Peen 9 8 60 KioUn f 9 4 Pni 8 608 76 per 100 boe WO WN 17 OchPtar 1917 AuvMr 988 iMrrUJni VHj 0 u l ha kwa t r IM M W 3 wMti IM M 1 KaM uHit Klfaaok IM MX aM HenM nai l KMfTmnmciK Hoohtbuik btkeoMd gW ren dg tuk t n H W Q H 18 jnar mUnwerkor tu ttelwe bora dtU lutml timnr wt fctw bet opM t TÜk TOord H4 trdtlltn uit de opt r ngiiit vma door mutdr l vtuitr i m ffot nj twee li wl lm U kwr Mn Kuier te Uotute gMtoleu Mfodco i ft Het O H elwMe 5 malfirtBn WH OeetBoM ei l t tw A U 5S u boiiwmaii te Bergwibftviil mgwM Mtt voudlge l c e6dlglnff t bo 4e nib b dkg t beohtcole De eliKMitma J n W T 0 T teiiMaaiu uk Beaiwijli wan l itliiildttl van idUdiMMMiafp van sfltterw r 4 tMdu op de bttot de Voilutntlng it né Ooiidê meer LHden voer 1 oModer vut lualttte vroeB fa rrl aprialt NedwlendM vmofétdL Do NndorluidiT Vu IM Ie Ddhfaüi lu doer het M3he Hmget clit iid r veroordeeid tot 4 nWMvdei 0eveiw tiwtral en 100 Mttrtt boete wegena woeiterhasdet in seep Hij had in we lend aeep gokoelit teg ti 1 50 Mftrk per uk ea deae 1 I alidui nriiwihl nor S Merit LAAT8TIIBEBICBTBN Vergadering vu beden £ Aen de orde il het weteoat iptai regeling ven het hoogere landbonwes hooger diergeneeaknndige onder yi vpranderlng RHka HoMiere Lenden BoaohbonwBohool te wégeningen te Wsgeningen ia een Landbouw BooEeaohool enTandeRyktveeeiteeny ohool te tJtreoht in een tUergtnee ksndige De heer Siebenga Ualder il Toontander van een afioaderiyk landbonwboogeechool dooh venaeht die te T7treoht te honden en Wagentngen tohadeloot te atellen door de veatiging van een ToiDboavwinter ohool en de proehtationi daar te laten De heer Eerdmani n 1 dient een motie in nitaptekend dat de landboowhoogeaohooi niet te ntreolit al ign bn het lendboawoaderwyi treedt vooral de praotgk op den voorgrond WetMMtwerp Bn ll ke lei l ld Naar y vernemen ie het mteontwerp beoogende borgeUk dienatpliidit Teedi by de Baed van Bute aanhangig gemaakt Postkantoor flowtoa LUW van onbesteibarelitiaveit an brlalkaarttn waarvan de afeatalRW onbefcand aljB Tarucontvanfen la de la belft dar t Jctober 1917 BlniMtilaltd BrtareB Uuia Larona Roaauni P vaa Ooad IkMiaarleik J n iiim J r Tiintil Unn J Th tr RodoH MeJ P Shuaran H v Treur mej Geerlila Qonda Wieriniw Mr van WetUanew 1 wader edraiL TelegrafiBck WoMteridit Hoogate bsrometentand 7Ï0 t Ooet Dhiteohland Laagate baromataratand 789 1 ta Skagen Venraditing tot dan volgandan dtgi Matige tot kqnhtiga ooetaiyka tot aoideiyle wind gedaaltaiyk bewolkt aaavankeiyk wajiog ol fu