Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1917

Sd 13534 Miss Barrie s Huwelijk door C N o A M WILIIAM80N Nadruk verboden 43 Daarin w dde hg dne bladzgdea aan de weddenaohap van den jongen man en de tvree meisjes die bereid waren ze hem te helpen winnen De dokter wag romantisch in zijn hart verklaarde mevrouw James zuchtend met Ijskoude ohooolade in hare hand Allo romantiek sprak tot zijne verbeelding en in zijne aanteekeningen ruimde hg eene groote plaats in aan Gretna Green van den dag van Paisley den eersten priester tot aan deri tegen woordigen tijd nn de paartjes trouwen in de smederij voor de aardigheid en met uit vrees Maar gmg zg voort begeeng indruk te maken op den grooten Somerled Dr James wgdde ook veel bladKijden aan dd ernstige geschiedenis van den Weg de episodes der Koofndden de reis van Koningin Mary de tocht van Prina Charlie s Hooglanders onder bewaking van Onmberland s soldaten op hun weg naar de gevangeiui te Jharhsle het door H xnoUn t uur afé VredlolM Vw guuleritiff oudbohe WiiütelieJWBiee VI Oct 81 uur He Schaojdborf LeJeii vergad ZuidiHollI Ijovwreeo giai 21 Ooi 8 uiir 8o a t rt f oooofdja Tooiwelclul Thallti 24 tot 7Z uur Maiiws Schouwburg Holt Tuk iUf tl tiz l ihBq 5 Nov 2 uur Gebouw Bouw m Woolo toozrloht oclerstBiidboaaiianteele AmMO mrg BelMfd venodcim gemeld tUdif mededeeUnc te fnoffen onUangm Tan nrgadenBsen concerten TermakemhAedn enz om deze dan in onze aanda te namelden ViRULT s Zeeppoeder merk de haémer V Oodaniouwd C A BKDOM Ik heb noolf myn Haar verwaarloosd NELLY J C BIK Qoiida 18 OclobcT 1917 wr Te koop aangeboden Ik bcb OHO dcrl 10 Jaar ae ralkf en aaa kaar ocbrnlk tacb Ik mymc waalde vaa GUDzcnd Golvend Gezond Baar Agentschap ACTIEF PERSOON GEZOCHT met reliiie ondef siüieamsnicbea om op Ie tredea sli AOBNT eener Ie kl Ona vall nv rB Ml Brlevea onder No 2485 D bel bureau tbu deOoudiclie Couiinl Matkl 31 Gouda 10 2 flinke Huizen ie naast elkaar gelegen OP DEN BESTEN STAND aan de MARKT alhier grooto oppervlakte UUinl eu Uni Oeiond Haa aablltn Beproel ilue methode en begla vandaaf Oa naar Uw Apolbeker Droglit et Kapper koop een lleacti KOKo vbd F 175 tabiulli het 14 dagen looali voo geichTcven en Lal dan op hel veraehil Blieven onder no 2491 Bureau Goudsoho Courant Markt 31 30 Voor het DISTRIBUTIEKANTOOR TEGOUDA wordl voor directe iodlentttredlDlGEVRAAGD 2493 12 een aankomend BOEKHOUDER Schriftelijk Mnbiedla a ia te naAan asa den Heer J RBNEMAN Kattbniinobl 77 VOOR OisIrihB lielieilriif ST DIWII Een fuiwtn üetderc Mei tta vlociatol t e ordart den Haargroei Veraterkt de hllereo en doH dlenal sli fen Tonlcwn voor de Haaf wortel Voorkomt bet Splylen ol UltvaUen Hootdsecr ea Roos vtrdwyoen nadal oua KOKO een paar keer ccbnilkt liieft men prenfcelt het ecnvpudig op het Haar dan wryft man bet Hctit in ecna neder aarttctae richlInB en borstelt hel Hink Wy lolloD en dwtza of mmogalyke Itehin un Koho maar wy zeBB boitdan val dat all aan Zulvar Gsaaeamiddal voor hot Haar geon ander Preparaat dtt kan evenaren DE BUROEMEESTER VAN STOLWIJK maakt bekend dat vanaf WOENSDAQ 17 OCTOBER a s het Dlstplbutlab drl f aldaar wordt waargenomen door den Administrateur O de VpeUflt en het geheele bedrijf alzoo Nette Werkvrouw aKVRAAOD vifopdt verplaatst van het Raadhuis naap de Zaak van den Heer üae de Vpeuat 2480 BO De Burgemeester voornoemd voor 3 t 4 ochtenden per week Adraa MARKT 31 VERLANGD ZITKAMER en twee Slaapkamers mat of londer pension Brieven met prljaop ave onder no 2490 Bureau Ooudacbe Courant Markt 31 12 J E IMMINK WAARSCHUWINQI LHUtekenda preparaten worden dIkwTli n emukli van bel krynn van de echU Koko liaiist liel auccea van Uw Haar al Weiger elke fleeck dia U ai Keke wordl eangebodaB die elet duldelyk eoa HHid l m rk B Vro I PMrd opd bulUnverpakklat draagt Gcbta Koko wordt nooit loe vcrkoclit ea wordl nooit Bioscoop GOUDA VOORUIT Deze week LAATSTE SERIE der Succes film fl O 75 fl 160 en fl 3 par FIgcon Alleen Vertegenwoordigers Voor N en Z Holland Utracbt Zeelana N Brabant en Limburg P 0E88ER8 Amslardam Voor Friesland Groningen Drenthe Overytel en Qetderland Flr i M Be MEIM0ER5MA 8n ek Couranten Bezorger Voor da b iao dl klad ia hatBEIERabHCaaAONTERBROU aiardf gaurdktd n bexopsar Zioh aaa la maldaa Ö4r Zatydag ao daaar Mi J NOOMe BalarXoha DE PURPEREN IRIS OOSTERSCH DRAMA in 13 aoten 3e Serie oalilald i KOKO SHAMPOO POeDERS lyn wel een proef 1 waard twee soorten Nat en Droog Koopiew ai U KOKO koopt P 0 12 per pak e mm mn mm 23 coniia iUINMUcteliora Kroon des DoodSa OvwtrtH lit irortga sarlaa In sptnnino la waiiar Mtr boslantl van inhoud vol afwiiaalanda achoona tafimlsn aEVONDEM een Zwarte Heeren Hoed terug te bekoroea tegen vergoeding ven adver leiUiekoiteo Bg D ▼ d 0 T r t Belereob btlOoDda 2487 9 GUS8IE ALS BUFFETCHEF kiucu m 2 eten VERDER UITGEBREID PROGRAMMA 2489 60 Aaavani 7 30 uur Zaterdafa en Zoada 7 11 a Verboodde prijaen I Tijdelijke Prijsvephooging Kleine flesch f O 85 Middensoort 180 O r oote llesch f 3 25 Dr A C GEITEL Is VERHUISD naar Qen V Heutszlaan No 2 BAARN Tijdelijk edres Hotel DE ZALM 2388 25 Markt 34 Gouda NÈRGEE Singer Dit ééne wooril zegt alles wanneer er sprake is yan ITaaimacMnes want SINGFR Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat ddt zicli reedB meer dan n halve eeuw voor alle buishoudeiijk en industrieel werk met roera gehandhaafd heeft SIITQEH NAAIMCHINES kunt U krqgen In al onze winkels DIE MEN AAN DIT UITHAN BOED EANKEMEN SiNGER Maatschappij Depots alom SOtTDA Zleiwss 5 Zeer mooie sollede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels BuSetten Styiameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles gpotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 50 Stjjlkast f20 Styi tafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz MIISmiTtM loniilioliiialilldihklikadL Rotterdam Energievonner voor Htnderea ZenuwzwaktesD enHerstellenden mEttmiHICk flB86Beop ZOHDAB ei OOTOBCR ISIT HET MILITAIR TOONEEL iamtnoHtold uH tfi Iwiti Nedtrlindseha artlitan wtik thini gtmoblIiSMrd iljii CABARKTLIEDJES roef popuUire refreinen GBDACHTENLEZEN Oo t oh W onder a onovertrefbaar COW BOY ACT Mniiek Comsdie AnuMDt 0 nitMh Door ladarMn te otnieten Deslel Uw Mverk lii I Ultgciondeo door hei Algemeen Hoofd kwartier gaf Hot Militair Tooneel opruim ISO plaateen in Nederland voort tellingen voor de militairen Met bijzondere toeetem ming van het Hoofdkwartier kan hier In Gouda elecht iin enkele voorstelling In bet openbaar gegeven worden a E2 TnD A AAKVANG KALF ACHT Pnjzen der plaateen Loge of itallei f 1 Men f O 76 Balcon t O BO Galenj f O 40 Alle rangen verhoogd met 5 pCt auteunrechlen Plaatabeapreking bij loting Zaterdag 20 October dee avondi 8 uur k 10 cent per plaati 2486 30 Dienstaanbiedingen hebben ia de Goudsclie Courant C Ml mcooa Pir Deietdnrteiitlén kosten siNhls kij Tooraitkeullog 1 regela f O 26 voor elke regel meet 6 oenti Opgul oiteloiteDd un het Boreaa W STUNIS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng erei Rijwielen en onderdeelen Landboawgereedschappen en Werktuigen ffy i SiKe DrAA L POGHlM WT Het Advertentiebureau De Goudscle Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatain £ van ADVERTENTIËN in ajle Nederlandsche en Buitenlandsche da £ en Tveekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooging 1 MT Inzending van n af schpift steeds voldoende 1 Inlichtingen vrorden GRATIS verstrekt IleeMadia Dnikkaitl A wmaun t KOON OMda Adverteert io dit Blad 56 1 ilaiirgang S i t y Trijdag 19 October 1917 eOVMlHË COMAIVT TienjL TTTS © Xi ca Trert©a iti©TDls d v oor G o xd a © art Or str©3fc©a3 VERSCHIJNT DAGE 1JKS Aie BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN kf KOEDKBUNOKN i 1 Op d Toorpegi Gewone edvonenttêa e pn a Orooie lettere ea randen KLEINE ADVKKTWrntN eaavta ea ea koop e verkoop ham ea lesh a w I S r ela 0 2S Ika n mmi 5 aal M t 10 ta h el w i S I ABONNBMBNTSrRUS i fw k tael 1 2S per M k 10 eent a kvutaal f I 75 per week 14 ceoi ovcrel wmm de benrarttol per looper eaduedL Pranco per pMi per kwartwil I 1 tnel Zoada£sbUd I 2 Abonnemeoteo wordea d geli ka an4en9inen am ona tmreao Harkt 31 Gouoa Im Misa ajtcnteo den boekhandel en de poatkaniorem ABVERTKNTIEPRJJSi Uh Gooda en omatrckeii bekooreode tot den berortknnt 1 i eb I 0 aUw tegel meer f O 18 Bq drM achiereeuvol eade ptaetatacen worden deM tofee t M torakMd Vea bollM OcMde e de beuriknej 1 5 i els f OM elke lefel eer f OlIS Telefoon Intero 82 Telefooa Intero 2 Uitgevers A BRINKMAN ZOON motie heeft aangenomen Waarin alle begin aelen In de bekende resolutie vastgelegd worden omver gegooid Wy ontleenen aan de motie het volgende 1 Het Duitsche oorlogHdoel kan slechta bestaan in een vrede die volledige waarbor gen geeft voor de landsverdediging en voor een vrye economische ontwikkeling voor zoover noodig door annexatie en door een ontlasting van deoorlogakos ten land voor het koloniseeren in hetOoatenende vorming van een kolo maal r jk Wy spreken onze afkettnng uit over dePolen politiek van de regeenng De mvoering van een eventueel parlementair stelsel wyzen wy f maar wy verlangen een sterke leiding van het rijk diezich boven de partijen weet te stellen diete zamen met de volksvertegenwoordigingen onder volle verantwoordelükheid de zaken van het njk voert Het b o n d sr staatskarakter moet o n a a n g etast blyven De invoering van het Ryksdag kiesrecht voor Pruisenwyzen wy af als onvereenigbaar met den eigenaardigen aard van dezen staat De voorstellen over de kiesrechthervormingen in Prui sen zullen wy zeer nauwgeïet en met he wustzyn van onze volkomen verantwoordelykheid tegenover vaderland en volk onderzoeken en daarna een beslissing nemen Geen wonder dat men zich by al derge lyke symptomen gaat fvrsgen wab blijft er eigenlyk van de voormalige vredesreao lutie over waarnaar teen in het antwoord op de Pauselijke nota nog TOrwees Ja heeft z i nog wel een meen lheid die gel denawaard mag heeten Maar ïme het ook zy het opnieuw opkomend comiervatisme van thans zal moeten wyken voor den geest van len tyd die zich niet laat weerhouden elke macht ten Hpyt Het resultaat van de voortgezette zitting van den soc dem partydag waar de kwes tie van de bewili gmg der oorlogacredieten en de houding der sociaal democraten in zake de lan isveniediging aan de orde was IS naar de stemming aantoonde dat de Duitsche sociaal democratie bereid is het ryk met alle ten dienste staande middelen te verdedigen terwyl zy Elzas Lothanngen als Duitsch land beschouwt dat niet van het ryk mag worden losgerukt Het hoogtepunt van de volgende ochtend byeenkomst vormde het referaat van Schei deriiann over de aanstaande taak der party Er worlt rekening mee gehouden dat de sociaal democratie na den oorlog een poli tieke macht verkrygt in een tijd echter waann Duitschland niet meer het land van belofte ia och een land waann het aan veel ontbreekt Het herstel van het uitge putte volkslichaam zal slechts langzaam geschieden Geraken wy tot macht zoo zeide spr dan moet met het gevaar van een zwaren terugslag gerekend worden W j Op vele plaatsen aan het ttallaansehe front is het winterweer reeds inrevallen sneeuw ligt op de hoogten en hellingen In de dalen loeit de siroccowlnd en op de benttoppen woedt sneeuwstorm Op de berfdta van Zuid Tirol heencht een koude van mt nua 18 graden In het Oosten zetten de Duitsche marlnestrydkrachten hun operaties in de Oolf van Riga voort waar nu volgens een bericht uit Beriyn ook het tusschen Oeset en het vasteland gelegen eiland Moon werd venneesterd Aan de fronten geen wijziging De voedselvoorziening in de verschillende landen Een nieuwe oonferentie der Geallieerden i Het lersohe vraagstuk De reactie in Duitschland en de Rijlcsdagresolutie in gevaar De soo dom partijdag ONB OVEBOIOHT rughoudendheid te dezen opzichte verdienen echter onder de aandacht te worden ge bracht Nauwelyks ia het Engelsche parlement heropend of het lereche vraagstuk ia door de debatten over de kiearechtwyzigingen weer op den voorgrond gebracht En de oorlogsjaren ze hebben den gespannen toestand tuaschen Groot Bnttannie en Ierland niet verbeterd Integendeel breidde de revo lutionaire Sinn Fein beweging ich uit zon der dat de Engelsche regeenng bü machte IS hier iets aan te doen Hoe moeilgk de toestand is blykt uit de aitingen van de Eng Iache pers Zoo achryft de Morning Post De moeilykheden van de regeenng zgn door de bespreking van de positie van Ierland eerder toegenomen dan dat zy verminderd zyn De Daily News is van oordeel dat de regeenng zich zoo heeft aangewend qpi over belangryke onderwerpen met twee monden te spreken dat men er wemig verbaasd over ia dat de mzicbten van den mi mater van Binnenland sche Zaken en van den minister van Ierland volkomen van el kaar verschillen De eenige hoop die nog overblijft is dat indien deze aangelegen heid weder 1 behandeling komt het de re geermg gelukken zal een betere oplossing te vinden waardoor een catastrophe wordt voorkomen De Daily Tel acht elfs een burger oorlog mogelyk en zegt Het ia algemeen bekend dat in een groot deel van Ierland geen enkele wet meer geldt en dat de toe stand zoo slecht 13 als hy maar hy moge iykheid kan zyn Mogen deze commentaren nu ook al eenigfazins te somber zyn gesteld voldoen de blykt er uit welke moeilykheden de Ier sche quaestie aan de Britache regeenng nog steeds voorlegt De reactie neemt in Duitschland hand over hand toe een feit dat ilen vrede alechta verder verwyderen kan en het wantrouwen in de Duiteche bedoelingen opnieuw doet groeien Werd aanvankeiyk meer dan eens getracht de vredesresolutie der Ryksdag meerderheid te ondermynen later schroom de men met zich openlyk daartegen te kee ren Ferst was het de Vaterlandspartei die haar gevaarlyke propaganda op intngee rende wijze begon toen kwam een deel van het Centrum en thans vermeldt een hencht uit Berlyn dat het geheele beatuur van de Duitsche fractie der vry conservatieven een Hoe de levensmiddelenpolitielt overalzorsren baart blijkt genoegzaam uit de berichten der verBchiUende landen Reeds gisteren wezen v 13 er P dat de kweatie derlevensmiddelenvoofKienlng door de EngelBche pers druk besproken wordt waarbij de Daily Mail er zelfs op aandringt onmiddel l jk tot gedwongen rantsoeneenng over tegaan En elH rs ia bet al precies hetzelfdeWat 19 tl jorbeeld in Itahfe over deze kwosl reeds een geharrewar ont staan daar wordt de klacht gehoord ret pi at he mannen aan het hoofd in plaats van advocaten en professoren Toch aldu de correspondent van de Corriere della Sera is wisseling m de leiding van het levensmiddelendepartement op zichzelf met voldoende om de moeilijkheden uit den weg te ruimen Vóór alles moet daartoe het organisatie systeem worden gewijzigd In het Bulgaarache parlement werkt de oppo aitie eveneens ten aanzien van de voorzie ningen In de Kamer las de voorzitter drie collectieve interpellaties voor van zes groe pen der oppositie en ook daar was de eerste vraag hoe staat het met de voorziening der levensmiddelen Een interpellatie wel ke de minister president Radoslawof over bodig oordeelde omdat de regeenng zelf daarover een gedachtenwiaaelmg wJl beginnen m een eerstvolgende zitting Schitte rend staat het er natuurlyk niet mee want dan was zulk uitstel niet noodzakelyk Fn zoo schijnt het wel over de geheele oorlog voerende wereld In Amerika nijpt het gebrek aan tonnen maat zooals uit de opvorderingen van schepen blijkt Over Lhiitschlan 1 en Oosten rijk behoeft met eens worden gesproken En 18 het bu de onzydigen veel beter Wy zelve weten er allei van maar niet waar wie zich aan een ander spiegelt spiegelt zich zacht Binnenkort Zal denkelijk te Parijs op nieuw een conferentie der geallieerden plaats hebben waarheen ook de Vereenigde Staten naar Lansirtg meedeelde hun ver tegenwoordigers zullen zenden Het juist omschreven doel dezer bijeenkomst wordt nog verzwegen Toen Cecil m het Lager huis hieromtrent opheldering werd ge TO aagd gaf hy als zjjn meening te kennen dat beoogd wordt de oorlogsdoeleinden te omlönen gelyk de Russische regeenng ver langt doch voegde hg er aan toe vooi het oogenblik kunnen noch mogen nadere inlichtingen iJÉenaangaande worden ver strekt Deze vage uitingen en de zekere te QeMMiyj Owrl IMto ii Duitsche aenvallen op see Woensdag hebben lichte DultMhe strUd krachten nabU de Shettlandseilanden een convooi op weg van Noorwegen naar En geland aangevallen Alle schepen van het convooi xoomede de dekkingavaartuiffMi werden vernield op 6én vischstoomboot na JDinsdag is een Amerikaansche torpedoJager In het oorlogsgebied getorpedeerd Eén opvarende werd gedood vüf kregen wonden Het vaartaig is gehavend een ha ven binnengeloopen Duikboot en mynoorloE Een stoomdHfter die ter hoogte van Buckie Schotland aan den slag was is fai de Engelsche wateren verloren gegaan De geheels bemanning elf kopjMn ii verdronken Luchtactie In de streek der Ooitiee eilanden hebben DuitM e vUegere verkenningen verricht RusaiBcho vliegers gingen den vyand tegemoet en velden een vliegtuig Een Zeppelin vloog over de Moonsont moeten daarom zeer voorzichtig met belof ten zijn Wy willen niet alleen theoretici doch ook practici in het socialisme lün Wy moeten ona er vóÓr alles voor behoeden onze beginselen door dik en dun na te ja gen Wij moeten ons niet by eiken maat regel afvragen of hy socialistisch doch of hy pract h ia Datgene wat na den oor log komt dient men met voor een socialis tiBche economische regeling aan te zien Daarentegen zullen het recht de staat de gemeente en de vakvereeniging een andere rol spelen dan thans Bij elk gevat sullen wy moeten beslissen of en wat wü aan par ticulier initiatief of aan het algemeen zul len overlaten Wy willen het particulier initiatief niet volgens een socialistisch sche ma uitschakelen evenmin zyn wy geneigd om het begrip arbeid in engen zin op te vatten en tot den I ichaamsarbeid te beper ken Hetgeen moet worden gepresteerd treedt buiten het kader der party organisatie en IS een zaak van het volk Zondek een grondige opgave der vermogens en zon der monopolie ia er geen regeling voor den economischen wederopbouw na den oorlog denkbaar Wy hebben democratie itfikat sburgeriy ke vryhetd en X et f best uur van noode Met Fngeland Wflten wy dan met meer om een Vlaande ren stryden doch om de sympathieën der volkeren Uit de hierna volgende besprekingen bleek dat Scheidemann s uiteenzettingen over de aanstaande taak der party alge meen instemming vonden De afgevaardig de Landsberg eischte de verwezeniyiüng der democratiseering Heeft eok Pruisen dese veroverd dan is er voor de reactie geert schuilplaats meer BÜITEWLAN D8CH NIEUW Prinses Henritttevan Sleeswyk Holstein f Naar uit Kiel wordt gemeld ia aldaar gisterochtend prinsea HenriKtte van Slees wyk Holatein een tante der keizerin en weduwe van den chirurg professor Es march in den ouderdom ven 81 Jaar over leden I n den Bondsraad In de vergadering van den Bondsraad werd het ontwerp aangenomen omtrent den auikerhandel alsmede dat eener bekendma king over alkaliën en soda Mynontploff ing Naar uit Dortmund wordt gemeld heeft aldaar een mynontpl offing plaats gevtm den waarvan de oorzaak nog niet is vast geateld Slechts een deel der aan den arbeid zynde mijnwerkers was in staal ich te redden Van de fronten weinig nieuws Of de tele grammen wisseling tusschen Lloyd George en maarschalk Haig een einde beduidt van de groote operaties in Vlaanderen nu het wintel gety nadert dan wel het hier en daar zeer levendig artiUenevuur nieuwen Htryd nog dra doen verwachten is moeiiyk te beoordeel en Feuilleton Aan het laonzofront biyven de ge vochten levendig voortgezet en worden m 7uid Tirol en den Karst groote troepen massa s samengetrokken met veel artillerie Me spreekt van een aamenwerking van Itahaansche Franwhe en Engelsche atrjd krachten In het Ploeckenvlak op den Col Bricon groep en op vele plaateen van het Karstfront kwam het reeds tot hevige artll leneduels Itahaansche patrouilles opereer den tegen den Monte Zebio en Monte Majo en groote mfanteneafdeelingen vielen de Costa Bello stelling aan De grootste krachtsontplooiing van de Italianen concen treert zich op het bruggenhoofd van Tol mem en het geheele bekken dat van de frontlinie tot m het achterland naar Lubino met verdragend geschut wordt beschoten De Oostenryksche hatteryen beantwoorden krachtig het streven der Italianen om ver der naar het zuiden het Chiapovano dal te bereiken trekken van menig arme geme datzijn fortuin in Londen zocht hetbezoek van beroemde mannen zooalsScott en Dickens en Edward Iwmgden prediker die zijne bruid op deweg uit haar rijtuig het tappen en tevoet haar nieuw vaderland Engelandbinnengaan Mevrouw James windt zich altgd op wanneer zij spreekt van den dokter en zijne onvoltooide geschiedenis van Schotland en ofschoon zy Sir S nog maar anderhalven dag kende liet zij zich meesleepen hem gehei men te vertellen welke Grootma niet met wilde paarden uit haar kon heb ben getrokken Zg het hem zelfs Dr James portret zien dat zij m een gesloten fluweelen etm in de hand tasch had gelegd welke Sir S haar had gegeven Gelooft gij een schilder met uwe groote kennis van menschengezichten en de zielendaar achter dat een mau met die oogen en dat voorhoofd zich het leven zon benemen om aan den schandaal te ontkomen vroeg zij hem Zou het niet natunrlgker zgn te verdwnnen vertronwende op de trouw zijner vrouw totdat hg ergens eene nieuwe loopbaan had begonnen en de eer van zun naam had teruggewonnen Heel ernstig bekeek Sir S het portret dat zg m waterverf had laten schilderen en dat nu ietwat ver bleekt was en ik keek er ook naar ofschoon ik het eerder heb gezien Blgkbaar stelde hij oprecht belang in haar verhaal en in de beeltenis Maar dat schijnt hij op zgne kalme manier altyd te doen in wat de men sohen hem vertellen en hg valt ze nooit in de rede of spreekt over zich zelf en zijne zaken zooals Grootma doet als iemand haar komt be zoeken Gg hebt geUjk mevrouw James zeide hij Die man is een droomer maar geen lafaard Hij zou misschien zonderlinge dingen doen maar geene verachtelgka O welk een karakterkenner zuchtte zg verrakt En zooveel medegevoel Het IS vreemd m het drakke aangename leven dat gg jaren aan een moet hebben geleid hoe gg uw vnendelgk hart en deelneming voor andereu hebt weten te bewaren Maar dat 18 nwe kunstenaarsnatuur I De groote Somerled lachte en zag er verlegen uit Mgne vganden zeggen dat mgne kunstenaarsnatuur reeds lang IS verstikt door mi ne zacht om geld te verdienen en m atlea mgn zin te krggen Ik denk dat de vganden waarsohgnlijk wel gelgk hebben maar gg en di pnnsesjf zoudt alle goede hoedanigheden welke een man nog mocht hebben opdelven onverschillig hoe diep ze onder het puin waren verborgen Hoe delven wg ze op wensohte ik t weten Door kinderen te zgn allebeide op verschillende wgze Toen gaf hg mevrouw James het verbleekte portret terug met een paar complimenten over de oogen van den dokter en den vorm van znn voorhoofd Het was nn tgd te vertrekken maar het dankbare menschje wilde mets hooren van zgu aanbod om te helpen opruimen Zy zond mg met hem den weg af om eene handvol klokjes blauw als de hemel te plakken voor onze hangende vaas mgne eerste Schot cbe klokjes En zoodra wg ver genoeg weg waren begon hg vragen te doen over Dr James hetgeen bewees dat hij werkalgk belangstelde Wut was zgn voornaam Hoe oad was hg toen hg verdween Ën hoelang was dat geleden Zgn voornaam was Richard zeide ik Ën het is zeventien jaar ge leden dat hg verdween of stierf Toen moet hg negen en twtntig zgn geweest omdat Heppie zegt dat hg te jong was voor mevrouw James maar één jaar ouder dan ag dan zon hg nn zea en veertig moeten Btjn Gg moet haar niet 100 verradm berispte Sir Somerled mg Ik son gedaoht hebben dat 2 zeven of acht jaar jonger was O dat komt van masseereo en de huidzalf en de nekgymnastiek ceide ik w s Het zal haar toch genoegen doen als ik haar vertel wat gg van haar denkt Het zal haar veel meer genoegen doen als gg met zegt dat gg over haar hebt gesproken en ik raad n sterk aan dat met te doen Weet gg toevallig ook of Dr James een lidteekeo op zgn hnker slaap had Ja antwoordde ik haastig D t heeft ze mg verteld Daarom hield hg zgn gesioht naar reohtt toen s n portret werd gemaakt Maar waarom Zyt gg ooit te Carltste geweest en hebt hem gezien voor gg als jongen naar Amenka zeildet Ik ben te Carlisle geweest Ik kan hem gezien hebben antwoordde Sir S Maar zeg nieta aan mevronw James van oni gesprek Missohiea kan ik u eent zeggen waarom Zoo met dan is het de moeite met waard er aan te denken £ q na zio ik dat ig alles klaar heeft on op ons waoht En Vedder ook De motor heeft flink petroleum gedronken en wg kunnen vertrekken Carlyle i land gaan i n Wordt vervolgd