Goudsche Courant, dinsdag 23 oktober 1917

Hfr nooA dilt mikt dan is derraag wam het vooTiMHoielijk op oankonK of ie ryk aMS la de oploeeinc awrvu gekend eal wordeft of nfc Voorloop la hij tot 5 Dec op noM KNGELAinX Slftobtoffertf Tfttt den luoht De koning en ée koaiaflin brMhteneen bezoek aan een der piUMUlKD wMT de vüegoaaoval adwde had aaogefidH en vroegm inH Utege ottibrmt de vereiadi to voorrieiriiigeii ea de oDmididelltjke be hoeftepttKr daklooeen da Sina F eïöerrihaTdegiDg To Dublin zal Donderdag een vergndering van Siiui Felners wordm gdbouden Het doei daarvan aohijai l rijn de vorming van een lerach pariemont Bonder acht ia staan op hetgeen de ËngelAbe reg eHng wil doen iCoa dutxendtal Simi Feinere waarvan wnmlgen in uDiforui oefenden zich gleterea in alrijd met de wet aonder dat daartegen iets word gedaan De arbeldters en het oortogMdoel De leider dier lOorwegarbeAde J U Thoraas Ud van het Lagerhuis heeft In een toMpraak tot de aaiie ders te Jjonden gezegd dat dese hun krooht moeeten Banwen In den grooten ötrljd voor de vrijlttkli T MUnaB we joht r raet nadruk Dp de beiati t noodizakejljkheld van een duidende en diefinitteve verkilarin p aangaande het onveniiinderbaar miniinum der 1ntente Üoyoott van den Dultsohen h n d e i Havc ook WUwn van de NaUonaJeZee tiedenVereenigdng neide In een bijeenkomst over den fctoyoott van den Duit chen handed en de DuUBche scheepvaart na den oorlog ak t b trafflng van de Duitaehe wreedheden ter zee In eike DultiKhe ha e tigigen sohepen gereed om i iDnen 46 uur na de vrededverklaring uit e vatren teneinde den wcreèdhandei te veroveren maoir de Dultsctie koopvaardij z i op onaaiohte wijze worden wakker gegè ud waot de wt eid zal zien dat van elke honderd arheMers in de dokken er geen tien l hiltwdie kadingen wllion ioseen Len motie woao in d Puitsche nviadaden tegen de nonoonAaUanten te land ea Ier zee wordsfi Veroordieeld en wordt gepieil vooiT den steun vmi een strenge boyooM van den Dulbschen handel werd met aigenveone stensmen aangen Miien De president van Portugal ke beteekeofa niei la af te at MOm nwt Dultoobland hadden iDoet enV i luk i bcteflkflnde dU eoonomisohen oorlog Dults land zou hebben gezegd p ed dan g en kolen maar ook geen ij z er en staal ook geen cement ock geen bout Voor ons maakt die invoer van deeegoedsren een Icrvenskwestie uit een lawnskweetle ie ome uitvoer voor db Centralen niet Ware he aoo ver gekonMï eoaoo ver wilden somntigen het laten konsen Aui zouden wij aan handen en voeten gebonden ïijn overgelenr nd gow a aan de andere partij Want zonder Icolen en ijzer kunnen wij niet teven land voigenfl do door de N O T gertoten overeenkon uitsluitend rijst uU BritachIndtt betrekken Dl0novereenfcon ig worden da stoomwfaepen Java V t Deti Ceylon en Timor bevracht waarvan de Java BOC in DeoenAer IW6 en de Ceylon In de eeiate dagen van Februari met te samen 128 000 balen njst Nederland bow4kt n Met de stoomeohepen DeU en Tinior die te punen 133 000 balen rijst aan boord hadden liep bet mindsr voorspoedig Zij wenben te Suec door den IniussdMia door Dtütscèland verklaarden vererfierptea duikbootoorlog verrast terwijl zij niet de noodige bunkerkolen bcwwten verkrijgen om onder vermijding van de Middelkuukche Zee vla de Kfaap of op andere wijze Nederland te bereiken De Timor had trouwens een dusdanige lange r i niet meer kunnen doen daar zij een defect aan de ketels had en dan ook to Cdomba had moeten repareeren I r bleef niet and erf over dan de lading te Suez zelf te loeiaien en te verkoopea terwijl het stoombchip zelf slechts bunkers koa verkri en onder do verplichting 6 maanden voor rekening der Britiolie Regeerfug te varen Hoewel alies In het werk werd gesteld om ten nrinste de lading van de DeiÜ voor Niederland te redden biöven deze pogingen vruchtek oei zoodat men na te vergeete 3 maaiwllBn op bunkerkolen te hebben gewacht half Juni de lading rijst mioeet veritoopen en het schip in tin charter aan d e Biritsohe Regeerlng afstaan Met een lading van 177 000 balen rijst waarmede het etoomsöMp Samnrindia in Juni van Burmnh via het Panama Kanaal 18 vertrokken ging het niet veel beter Het stoomachip arrtveerde half September m Norfolk om bunkerkolen iu te nemen doob tot op heden heeft Amerika geweigerd deze kolen te verstrekken 1 ven vru iUelooö zijn verdiffre pogingen gebleven om in den rijstnood te voorzien Zoo werd het stooiüechip Biou y ge charterd om half October een lading rijst in Bumiah te laden terwi de atooui soliepen Kaogan en Banka werden aangewezen om in Noveml er en DecenK ber eveneens in Burmah n te gaan haien Met de Vereenlglng van Rtjatpeller die de zorg voor hot verschepen dezer rijst op aioh bad genomen waren door dB N O T dte noodige invoercontraoten afgesJoten in overeensteminiing niet de tusisohen de N O T endeBritscho Regeering Inzake den aanvoer van rijöt bit5taande overeenköm t iv Niettemin werd door dfe Britach IndSsehe Regeermg de verscheping verboden Do Nederlflodeohe regeering is dientengevolge niet bij madit zoolang de oii atandiiglied i ziob niet ten onzen gun Bte wijzigen in het künUiieqid gebrek aan njet hier te lande te vooraien en ligl het In de bedoeling on eerlang de verstrekking van ri stop te zetten De aanwetzige voorraden in het land zulien binnenkort door de regeering worden opgevorderd AkÜus blijft bet aan dd gesueeutebesturen zetf ove eJaten om de voigtms dit ate siei voor alle geme lra beschikbaar komende hoeveelheden op ra oneele wijze over de in£vidlueele m lkverbruikers of de gasdnnen te verdeden De minlateT van Landbouw NijverheU en Handel is naar ons geJjleken iai voorojentene dit advies te vol n zoodat de benïoeiingen van zip departement zich tot deze in vidt eeie of geainsrfmtsoenee rUig van melk siet zullen uUetrekken doob dit eventueel de taak zal worden van hei gemeentelijk dlstrihutletjedirjjf Commissie voor papier Pe Minister van Landbouw heeft ingesteld en aan zijn departement geïnstalleerd een commisgle van advies welke tot taak zal hettben aan hem voorstellen te doen aangaande de formuleering van normai waaraan de verschillende papiersoorten zullen hebben te beantwoorden en aangaande de wjjzs waarop deze van Regeeringswege zouden Bjjn vast te stellen Als voorzitter der Commissie treedt op Prof Dr G van Iterson hoogleeraar te Delft De eamenstelUng der commissie ia soodaaig dat daarin naast het R kabureau en de Tedinische Hoogeschool vertegenwoordigd z n de papierfabrikanten en papierhandelaren BINNX1NL1 ND Be HanreMaaüsaiewet De minister van juslWo heeft aan Ged Staten i er veisiridlleade provinciën den volgenden brief geownden Mg hl niedegedeeid dat eaf huifleigenaK ren Bija dio het plan hebben opgevat en utig sproken cm nadat de verhoogkng van dien huurpnji van huö woningen door de piftfttftedijke buurconaaiseje niet wae goedgekeurd de buur van die woningien op te ze gen en dan steunende op hun bi wndipre finanoifisie kra iiti v dö woninge ledig en onverhourd te lat of wel daaraan de beateuaolng te ontnemen en ze voor pakhuis ol Iets dergelijke te doen inrichten iiever dam zich te iohikkennaar do uitspraken der huuroommiosle Vermits het hi het algieiueea belang ooodzakelijk zou zijn maatre len te nemen telgen dergedijke praktijjkeo heb ik de eer uw ooUege beieefdeli te verzoeken een ondereoek ter zake in te stellen en mj zoo spoedig mogeaijk in te hohten of het medegedeeldie inderdaad waarheid bevat en zoo ja of het zich laat aamzien dat het bij enkele gevallen van dien aard zaïl blijrven dan wel dat dfie slechte voorbeelden door meerdere bijzonder kapilaalkraohUge verhuurders zullen worden gevolg Verkoop alleen van woningen kan niet dezelfde a diadeii e gievolgen helibeai daar toch de nieuwe eigenaar wat de werking van do huurovereenkomet en de uitspraak der lïuuTCom nissle betreft niet in een bciore po i1io komt dan de vorige Zw Ct Het intemeeringskamp bfj SSeist De Belgische geïnterneerden te Zeist behoeven niet meer onder bajonetbewaking te marcheerea Belgische officieren leiden de marschen Ook mogen voortaan begrafenissen zonder bewaking geschieden Tot dusver is te Zeist de ruime verlofsregeling weUce aan het kamp van Harderwijk nu meer het karakter eener kazerne geeft niet toegepast Ook z jn de verloven daar uitg reM De regel Is dat de mannen 4 maal per week pemdssie kragen De Botterdamsche tfaven reserve Naar de Tel verneemt heeft het Kon Nat SteunoomKé gedreigd dei te Rotterdam ingeatetóe havenreserve me ingang van 1 Novemiber g iee atop te zetten indien de oombinaitiie van bavenarheldersorganientiee de actie om de havwiregerve uit te breiden niet opgeven Zooak iiK n weet hadden de vereielinlende orgaoieatiee reeds begoten zoo noodlig tot staking over te gaan indien do uitbreiding niet tot Btand kwauu Naar aanldding vMi de di eigendo op ht ffing dor reserve op 1 N ov ember hadiden eeaig organisaties rocdis Ijeelotf n hare houding te wijizigen Het Hgt thans m de bedoeling van het Kon Nat Rteuncontité de uilkeering aan de havMirowerve tü vörmrinderen om zoodoende zonder f nancieeit offere tot uitbreiding l i kunnen ov ergaan De Scheepvaart en de Oorlog Verkeer met Ikigeland Zondagmorgen vroeg zijn te Ilw k van Holland uit Engtiiand aangekoiiiietn de atooniBohiepon Karylettjone en rouier met 7lü zakken bneivfnanail 1232 zakken binneiiilandidche neiiilandidcheen 14 009 zakken liintenlanLlselie poet Zondag is er ook een pos voor en over Engeland verzonden De president van Portugal 10 uit Londen vertrokken Luohlaanval op Engeland Naar het schijnt zijn VHjdagnaoht drlo boOTWon gevallen in het gebied van Lon ft n allo drie in ver van elkander galegen dliistrlcten De eerste bom doodde vier de tweede vijf do dierde tien personen De laatste twee hebben ook ver clieiden nvenflofaen gewond I f zijn geen braniden door onLstaan BUSLANa po fe eeringaz aiol naar Moskou Voigens een P T A I erlcht verklaren de btodsn te Petersburg dat het beI richt van bet vertrek der regeering naar Moskou geen p nd k of zeUs onrust he t teweeg gebraobt De vertegenwoordigers dor revojulionaire den ocraÖe en de uiterste llnkSoho groepen keuren evenwel het vertrek ten zeerste At De Beuntfoourant gelooft dat de verhouztng begin November zal piaats hebbt n De aovjet te Parijs De Sovjets hebben em eigen programma opgesteld voor hun afgevaardigde ter conferentie te Parijs Het he t ceoiig opzien gebaard vooraf door zijn blijkbare onnoozeMieiW en de Nowoje Wreojja gaat e6o vet met te insineerec dat het uit het Dultaoh 1 vertaald wat uit d n bouw ior zinsneden en uit het gebruik van tfleoht begrepen tecènleohe tennen zou blijkea AMERIKA De Bcbeepa ruimt e voor de geallieerden Het SebeepTaart bureau kondigt aan dat vóór 8 Januari 1918 een millioen ton cheepBrulmte ter beschikking der geallieerden zal worden gesteld waarvan het grootste gedAlte reeds ia gerequireerd Dnltacbe Intrigues Het departement van Justitie atelt een endenoek in naar de propaganda van de Dultach AmeHkanen tegen de oorlogaleenlng Op deze leening werd voor 2 mllUatd dollar Inffeachreven tPAxn Da blnnenlandaohe rust Het het herstel der grondwettige waai borjfei aldus verneemt de rankf Ztg uit Madrid wordt ook de censuur opgehevmi echter wordsn commentaren op de boitenlandsehe politiek der regeeHng en vnagstukken van de militaire tucht ook in het vervolg verboden 71 Pai ementsled n di Indertijd aan de op bevel der rergeering ontbonden vergadering te Barcelona hadden deelgmomen vergaderden ia een bureau der Kamer n namen een voorstel aan dat o a de afschaffing van het levenslange senatorenmandaat verlangt De mlnistaraad aanvaardde het ontslag van generaal Primo de Rivera en benoemde gmenlal Biarina tot mlnlsier van Oorlog ttOBUENm Bnip van Amerika t ê Amerilcaanschè missie ten behoen TOn hét veHéenen van steun aan Roemenië beeft naar ava ons meldt Mn basoek gebaeht aan de hospitatèii ravitallleeringscentra en reserve magaSQUen OnmiddellUfc is de regeering te Washington in kesnis feetald van hetgeen noodig la Eea gnwto CaniUdaatsleUng vo Aan die leden der politieke partijen in Nederland werd het volgende verzoek gedaan De Nedeï ilaiid che Bond voor VrouwMikiieerecht nohbbe zloh bij sohrijven d d 2Ö Augwfltua 1917 tot de hoofdbesturen der poÜSieke partijen in Nederland met verzoek bg de aaiuflaande verkietcingea plaaitsing van vrouwen op de candadateolijeteo der partijen wel te bevordoren SieohtB van dte Liberale Unie niooht het hoofdbestuur van den B md een antwoord ontvangen terwijl van de zijde der VrijLiberale parÖJ in De Fakkei in een kort benucditaa meded eüng van de ontvangst van het öohrijven werd gedaan De Nederlandsohe Bond voor Vrouwenkie reahlt rioht zioh nu bij dut schrijven reohtalreeits tot d leden der politieke partijen in NederiandL Hij verzoek de kiozers leden der politieke partijen wel te overwegen dat bij de GrondwelBhexzlening het pasiaief kiesrecht aan de vrouwen Is verleend en deo dusi verkiei aar zijn geworden voor alle vertegenwoordigende licJiaraen dat b 4 passief kiesrecht eerst dan aijne voille beteekenia zal erlangen als ioderdaad vrouwen als volksrvertegenr woordïgars ziullffli zijn geitoz en dringt er ten storksté by Af leden der partijen op aan tot de verkieizlng mede te verkon door het plaateen van vrouwen op de oandSdatenli atien en wel op eene zoodanige plaats dat de verkiezmg vaneen of meer vrouwen zooveel mogedljk iegewaerhoogd Hrt hoo dbeBtuur van den NcderlandBchen Bond voor Vrouwenklearecfat M Jaiat S Brande presidente W A sar Thorbeidte seoretairelaBe mr J Regtdoorzee Greup pennlngmeeflter mr K Fokker vloopresident m r M Hubrecht hr nïr dr B de Jong van Boek en Donk M E Jonker Woatervald mej B KapBten en H A van Rlol LAND EN ZEEMACHT Boter De Manieter van Landbouw heeft bepaald dat van 21 tot 28 deaor voor 46 p t der bovarproduotie oerütlicaten van uit oer zullen worden verleend eii 55 pCt voor het binneolandiBch verbruik zal moeien worden besohikhaar gesteld alsmode dat die bewijzen van toelating lot urtvoer van boter a egeven door de RijköocsiifinlBBie van Toezicht op do Botervereendgiing op grond van die oertiftcaten zullen geidlen tot 2Q Noveuduer des v ni te 12 uur Res off T gez met klein verlof Naar wjj vernemen zal eerlang aan 23 rea officieren van gezondheid onbepaald klein verlof kunnen worden verieeiwl Zij zullen in hun dienst ter plaatse door burgerlyke geneesheeren worden vervangen De BchaarBchte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen Predikanten en brandstof WÜ lezen In het Weekblad van de Vdjzinnige Hervormden Toen het hoofdbestuur van onze Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden onlangs vergaderde vroeg het minister Posthuma telegrafisch om brandstofvoorziening voor de studeerkamers van predikanten als hun onmishare werkplaatsen Enkele dagen daarna kwam hg den voorzitter het bericht in dat de zaak werd onderzocht en thans heeft deze van den Minister het volgende antwoord ontvangen Ik vestig er uwe aandacht op dat het in gebruik zijn van eene haardstede in deze studeervertrekken reeds aanleiding heeft gegeven tot het plaatsen van de predikanten in eene hoogere klasse en als gevolg daarvan tot het toekennen van een hooger rantsoen Er is dus reeds in de behoefte van deze studeervertrekken voorzien Kerst wanneer vaststaat dat de rantsoenen niet geheel kunnen worden geleverd zou er aanleiding kunnen bestaan hiervoor een bijzonder regeling te treöen WÜ moeten hierbö nog de minder aangename tijding voegen dat de Minister aan zijn antwoord de mededeeling verbond dat tot zUn leedwezen wegens de groote schaarschte aan petroleum en de onzekerheid van verderen aanvoer geen extra toeslag op het rantsoen van heeren predikanten voor dge studeervertrekken kan worden gegeven Ëea sleepcentrale Dat de kolenschaarschte tot allerlei maatregelen leidt die een zoo zuinig mogelijk gebruik van brandstcKffen meebrengen blijkt uit hetgeen van de zydt vas sleepbootondememingen wordt vernomen Deze bereiden een combinatie voor een soort sleepcentrale van zoodanige w dat met de minste kosten het uit alle aleepvaarten geregeld worden op een grootst mogelijke nuttig effect verkregen wordt faar wij vernemen zouden de groote firma s veel voor het plan voelen maar Kouden enkele kleine ondememers liever hun zelfstandigheid behoudw Steenkool Sedert ikele dagen komön er langs L bith uit Duitschknd per schip ongeveer 2600 ton kolen per dag Eerstdaags Worden r grootoe hoeveelheden verwacht J Duinaardappelea De Mhileter van Landbouw heeft bepflaUd dat de maximnuniprijs voor duinaardappelCTi waaronder worden verstaan ie aardappelen in de duinpannen verbouwd en niet die van bloembolleüv lden zal bedragen f 10 per 100 K t bij lovering aan do orgaoteatlee welke niet hit afleveren dor aardappelen aan de Ivegeering in Zwd Holland en Noord Holland zijn belast j3edoelde oiganieatiee zijn verplicht deze aardappelen verknjgl aar te eteUen voor daartoe door de Bijktfoommiesde van Toezlöhl op do Aardappeivereeniging aan te wijzen lurlohtingen De Export Centrale De rtommissSe van Adiviesi toegevoegd aan de Ned iandsUhe UibvoetranaatSK appij lxporthCentraJe zal naar wij nader vernemen bestaan uit een viertal leden vertegen woordSgende de Vereeniglng van Ne derlandBohe Gemeenten de Handelekaraer de Peimanentei Comués ie vooi Criëismeetregelen uit die Chr Arbedderiabeweging en het Centraal Comité der Soclaiiistieohe Arbeider trt eweging Het veilen vaa savoyekool en apinaxie De RiJkscommisaie van Toericht heeft bepaald dat van groene savoyekool 60 voer het buitenland of dro rijen en 60 voor het binnenland moet worden geveild Indien de pr Js van hat voor het binnenland geveilde gedeelte loopt binnen 2 ets per K G mag de desbetreffende party worden overgevelld voor het buitenland of voor de drogerjjen Het ultsdiot moet geheel voor de drogerijen worden geveild terw l van de opbrengst hiervan en van dtf voor het buitenland of droger en overgeveilde partgen 20 moet worden ingehouden ten bate der voedselvoorziening well bedragen op de bdtende w ze ten name der vereeniging GroeirtapCentrale moeten worden gestort Een gemetttM ke rantsoeneming van mdk Naar het Corr bureau verneemt he t oen veigadbring met de vertegenwoordiger van gemeenteaturen waarin d r ntsoeneering van melk besproken werd geadviseerd om vanwege de regeering slechte een gianecntelijke rantaofdieerlng in te voeren waardoor van de zijde der regeering enkel de totale boeveeth mdk per gemeente bepaald en eventueel besi ikbaar gesteld wordt € IBISIS MAA1 EflElJBgJ Onw rtistrooriieBlBg Het Bureau voor Mededeelingen in zake de Voedaelvoorzlening meldt Een van de artikekni waarvan de aanvoer aan onze Regeering de m6 Ae zorg baart is de rijat Ofaoboon niet hehooronde tot die voediugsradddeJen w tke on voik in zi gehe als onuilsbaar beeohouwt biedt de rijst toch door haar groote voechngBwaarde verbMidca met hare houdbaarhefd elgonaardSge voordeejen zoodat zij speciaal tüs nasarveartlkel In moe i e degen niet kan worden gemist Haar beteekenls als zoodanig is zoowel én 1936 als dit jaar gf4 leken hi de dagen toen er een tekort san aardappelen was H t la be jpeli dat onder deoe on andagbeden de regeering In de eerste plaat aUe rijstvoorra den toch dioh heelt genomen 1 huitendSen tijdig alle maetregeien heeft getroffen voor verderen aanvoer Een en ander stolde baar hi staat om van Juni 1916 tot October 1W7 mew dan een half milUoen balen ri te distribueeren Wat den rijstaanvoer betre werden van Augurtus tot December 1916 nog ongeveer 176 000 balen vla Londen aangevoerd Intusscben wa editer de uitvoer uit i elaad veriMtdea en mocbt Neder hoeraelheid materieel la beKhübMT ge Md Het eente gedeelte zal tegen het et de Tsn dit jaar In Roemenië uikomen en de reit In het bc rin Tan het Toorjaar FOLBN P re0lkta 0lfikheSd der TTon wen Het de Invoerinc van de koninklijke PoolaciM reühttWDken ld ook de kwestie der reotitagelijkbddl der vrouwen ïn he4 racirtvweaen ftotuael geworden Deeokwe tie Is ook 1 beJaim ebbendje kringOT overwogen In veriMod Mennede he ft de benoesning van Bronislawa Rapaport als hulpsecretaresise van den procureur aanleMKng tot verdohlUeiide conanentaren gogeven M vr Ra iaport die deoie wijze het eerste vrouweli e Ud van het PoÏHsclie peöbtHweeen zal zi Is een dochter van den Pootoohen vrljheidastrijdervan bet jaar 186S die onlangs overleden im zij heeft een volle ge juridtedie opleiding gehad GRIEKENLANa De Grlekache Kamer De Kamer besloot na een rede van Ral lis die 14 nar duarde de leden ran het Skoeloedis katrinet aan te houdm Goendris inbegrepen JAPAN Do verbeigenwoordËger van Politiken te Kopenhagen he en onderhcnid met den Jaipanaohen geeant in Scan navi Usefclda gediad Da gezant verklaarde Ia werkelijkheid ia voor Japan do oorlog reeds vooar drie jaar ge kuligdi Japan heerft M0chlH in geringe loate aan den ooriog deeigroouiien zoodW het niet veel te lijden heelt gehad Toch heersicht in Japan duurte door het optreden van sipeoulanten In lovenBhïiddeftm Veden detter zi gerangesi genomen Men wil belasting op oorlogswinst Invoeren Na den oorlog inoaten alle naties weer In vriend ohap even Aan het RusöJwohe front strijden geen Japansohe officderen Er koroen geeö JapaaeKÜie kaders naai de Noordl EXiTopeesoha wateren Alleen In de Middïliandsche zee is een oskader van kleine Tapaneche oortogSBOhepen De overige JapaniBche schepen bevinden zict in den Stillen en Indischen Oceaan Oa steenkolen en onze Internationale politie Mr Marohont schrijft In de Vrijzin nigl BOcraat De inhoud van de overeeokoniüt mot Duitohlwid is Indien wij goed zijn Ingelicht deze het Duitsohe Rijk verëindt zich om aan Nederland te leveren per maand 300 000 hm Duitoohe en 50 000 ton Uflgischo kolen Hi rvoor wordt betaald pef ton f4ö terwijl per Umi door Nederland aan het Duitsohe Kijk in deu vomii van te neinjcn RijkaskAatklslblljetten of van Imnk a ieteo crediet wordt gege ven dus geleend wordt een bedtag van f ö5 tot een maxlmumi van ongeveer 11 lUMoeii per ijiaand De overeenkomsit geldt tot 31 Maart 1918 D t is de hoofidzaak Hienn die In verband zijn r eiiugwi getroffen ovwde k voring van lovenemilddeJen van onizen kam en van ijzer en taai cement hout papi T zout en andere goederen van de zijde van l uitachland Undelijk zijn regeiinige getroffen omtrent de betoekkeiijk voiMg vaart over zee ea den doorvoer uit en naar Oostenrijk Hongarije en Zwitoerland Het bedfrag waarvoor van NtMlerlandsehe zijde aan DuitBChland zal worden geioend vindt zijn oorzaak in de transactie betreffende de kolen ook al mocht het orediot geStikeMeerd worden met and re door Duttèchland geieveidte goedaren voor de taak ia dit onverachllUg Mr Marohant betreurt het dht de onderhandelingen met Dulteohlaodi zoolang hebben geduurd In wachen hebben wij te gevolge van de vargeefsi ibe oruSerhandelJngeii gedurende twee of twee en een haflve jnoand den aanvoer van 8000 ton kolMi pw dag geuiiM een bedrag dat ingevolge het tekort aan werkkraohten bij de oorlogvoerenden niet meer Is in te lialen en waardoor Wij onze portie werktoouhedd en schade hei beD gehad ea onze portie koude xuUen voelen Van do onderhandelingen met Engeland verwacht mr Mareiiant voor tod weinig uitkonist akhan schijnt het heoiutoe dat de aak niet opechiet Ook vree hij dat nmk ons van ICngedsioho zijdie seer btizwairende voorwaardmir zal stedlen Bovendien aoht hij het vjrvoer van Engelsche kolen oor den dulkboi ooi log haohelijk En dan vervolgt hij Dit alles overwegende is het onaeen paadBol hoe velen in Nederland tegen de aanncndng van het Duitoche voorMed zloh BOO hevig hebben verzet Het is niet aan te nmoBa dat nvon zlcii in onze Internationale posdtie goed indenkt Niemand in Ned rkmd behalve eenigen die uxi hart of beurs eea vreemde zaak zijn toegewijd wensioht dat one volk aan de oorlog zai moeten deetnemen Heej Nedoriand wil bulten den oorlog blijven Daarom staan Cort van der linden en Doudon zoo sterk En beei NederlHid heeft gelijk Want met het kissen van do eene partij ot van de andere zouden wij a M beeliseen over de vraag rf wij hier onder het wehvliUende krljg bei iB I zoudtn koojien van de Ptoke haubo dan wel onder de eren wolwlilende hand van den Khakiman het partijkieeen um hateeke nfti dat hier een reprlee zou wordian gel ord van het Bedgïscbe drama wij zouden hier hebben de oorlogvoerende parUjen belde H 4 Nederland wil er buiten blijven Maar indien wij er bulten biijvens dan Is het onvermijdelijk dat wij doot de zeepartij tegen de land partij worden aangedrukt AU de Centmlen moeten woiden algeeneden en uitgehongerd Is de ateeda DMor onvetnnijdiehjk gebleken oonBequenüe dat wij met de Centraden woeden afgegaoifm ea uitgehongerd Nu Ugt lo voor de faand dat wij Kier die omatandii edien wijs zullen doen door met joe kitgenooten vrede te houden F D ander beleid aou re tdtr ek tot eUmooTó voeren Indien de eoonomisiAe onderhandellngeu waarvut de polltle GEMENGDE BEBICHTEN Hontaanvoer Naar wiJ vemmnen zullen binnenkort nog circa 60 Duitsche schepen te Delfzijl hout aanvoeren De hoeveelheid hout moet ongeveer 40 duizend standaard bedragra De moeilijkheden met de binnenschipperjö maken het verder het land inzenden van die groote hoeveelheden zeer bezwaarli jk Eindelijk gesnapt Te Heerenveen is gevankelijk innengeiHBcht de pseudo rljksinspecteur voor hoolTordering zich noemende J van den Berg te Den Haag die in Friesland verschillende veehouders oplichtte De aangehoudene blijkt te z jn de 28Jarige Been woonachtig te Amsterdam Na verhoor te Heerenveen is hi naar Leeuwarden overgebracht In welk arrondissemeni M ook zijn prakt ken uitoefende Op heeterdaad betrapt De politie in Amsterdam heeft Zaterdagnacht een gelukkige vangst gedaan Om twee uur ongeveer bemerkte een nachtwaker van den Particulieren Nacfatveiligheidsdienst dat er verdachte personen waren in het magazijn van bontwerken ven S Hollander op de Heerengracht aldaar De waker belde de politie van het bureau St Pietershal op en spoedig kwam een inspecteur met een aantal agenten opdagen Het huis werd vlug omsingeld Het bleek dat de geheimzmnige bezoekers een ruit van het kelderraam hadden stukgeslagen en zoo het huls waren binnengedrongen Be politie met den inspecteur voorop nam eenzelfden weg Met de revolvers in de vuist drongen de mannen der wet het kantoor op de eerste étage biimen Een lessenaar was daar opengebroken en een kostbare partij bontwerk waa reeds klaargelegd Een verdieping hooger hoorden de agenten stommelen Blijkbaar waren de inbrekers dus nog in het huis Het vermoeden bleek waarheid te bevatten Want het licht uit de electrische lantaarn viel op drie individuen die zich op den zolder bevonden Toen zy de loop van de vuurwapenen op zich gericht zagen gaven zij zich over Op het bueau werden zij dienzelfden nacht gehoord Eén van hen is recidivist de beide anderen waren niet in Amsterdam woonachtig en vermoedelijk overgekomen om hun slag te slaan Een hond van groote gezinnat Te Nijmegen is opgericht een R Kath Bond van groote gezinnen Blijkens de ontwerp statuten kunnen leden zijn vaders of weduwen van huisgezinnen met minstens vijf kinderen en beoogt de bond Zoowel den leden zelf ala de samenleving in het algemeen tot meerdere achting en eerbied voor de christelijke opvatting van het huweiyksleven te brengen de publieke opióie meer waardeenng en medegevoel voor de groote huisgezinnen in te boezemen door gepaste actie te bewerken dat vooral de gemeentelijke overheid voldoende met het noodzakelijke levensonderhoud en het beBtaansrecht der groote gezinnen rekening houdt bij maatregelen en verordeningen den modernen tijdgeest te bestreden die de echtgenooten ter wille van denkbeeldige genoten gemakzucht de huweljjkBplichten doet verzaken enz enz De staking te Tilburg uitgebroken Gistermorgen is op de fabrieken van Frans Mutsaers en Zoon en SwagemakersBogaerts te Tilburg de staking uitgebroken Zaterdagavond is er door de stakers met hun leiders vergaderd Er is toen speciaal op gewezen dat er moest getracht worden alle wanordelijkheden te voorkomen In strijd met het vorig jaar werd ditmaal in de Roomsch Katholieke kerken van den kansel over deze zaak niet gesproken De werklieden houden zich zeer rustig Er wordt nergens gepost omdat men vertrouwt dat zich geen onderkruipers zullen aanmelden De werklieden besloten zich zoo min mogelijk groepsgewöze door Tilburg te bewegen Ontslagen In verband met de onregeln atigheden bU de brandstoffendistributie te Middelburg is aan den heer A Bliek kolenhandelaar die reeds als distributeur was geschorst thans ontslag verleend als lid van de brandstoffencommisaie Scheepabrand Een Reuter telegram uit New York meldt Op een Nederikndsch stoomschip dat in de ha en ligt brak den 22en Oct s ochtends vroeg brand uit Een klein gedeelte van de lading word vernield vóór dat de vlaimnen die zich over de bunkerkolen verspreidden werden bedwongen PetroienmraUetlas op Peljanoord Versohillende vroawen zgn giateren op Feijeooord wiokels binnengedrongen waar petroleum aanwezig was Tegen sommigeu wer4 proces verbaal opgemaakt De brandstoffen kwestla te Dalft Door den burgemeester van Delft Mr L W C V d Berg ia een klacht ingediend tegen Prof J Klopper wegens beleediging KUcht lnt ll iid Wegens verkoop boven den maximumprig B en in grooter hoeveelheid dan was toegestaan werd te Amen foort bg den slager J W alle voorraad in beslag genomen Thans heeft genoemde sh r den burgemeester van Amersfoort als Tert enwoordigend de gemeente in rechten aangesproken KKNNISGBVXNGBN RantsDOieeringabonB De BURGSlfEEaTER van GOUDA Gelet op den zeer onregelmatigen aanvoer van de door de Gemeente gedane bestellingen baken braadvet brengt ter algemeene kennis dat rantsoeneeringabon 73 alsnog wordt geldig verklaard voor de week van 22 tot 28 October 1917 en daarop zal vericrtjgbaar zijn 1 ons bak en braadvet tegen bijbetaling van 8 cent Gouda den 28 October 1917 De Burgemeester voornoemd J VAN GALEN L0 B Verkoop aflevering en vervoer van wasBOorten BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de drcuhdre dd 20 October 1917 no 286 afdeeling Crislszaken bureau Nijverheid van den Minister van Landbouw NijverhBid en Handel brengen ter algemeene kennis 1 dat ontheffing van het verbod tot verkoop aflevering en vervoer van ongezuiverde bijenwas slechts zal kunnen worden verleend door de Toewijzingscommissie voor kaarsen schemerlichten en dergelijke te sGravenhagp Parkstraat 13 n dat tot nadere aankondiging verboden is de veakoop de aflevering en het vei voer van kunstraat uit welke de aanwezig geweest zijnde honing verwijderd is ruwe was en witte was Gouda den 22 October 1917 Burgemeester en Wethouders voorn J VAN GALEN Lo B De Secretaris M VAN DER VEUR Maximumprijzen pulp BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de circulaire dd 20 October 191 no 1962 afdeeling Crisiszaken bureau Landbouw van den Mirdster van Landbouw Nijverheid en Handel brengen ter algemeene kennis dat aan het slot van b en c in hunne bekendmaking djd 11 October 1917 betreffende maximumprijzen pulp nader moet worden gelezen de levering geschiedt op voertuig of in vaartuig af fabriek geleverd in zak welke hetzij door de afnemers vooraf aan don fabrikant ter vulling wordt toegezonden hetzij indien dit niet tijdig Is geschied wo dt bijgeleverd door den fabrikant in w lk laatste geval daarvoor 2 B0 wordt berekend welk bedrag wordt terugtwtaald wanneer de zak 3 weken na den dag der aflevering wordt teruggeleverd de bedeelde ledige zak moet zijn ongeschonden en van goede hoedanigheid een en ander uitsluitend ter beoordeeling van den fabrikant Gouda den 22 October 1917 Burgemeester en Wethouders voorn J VAN GALEN Lo B De Secretaris M VAN DER VEUR Maximnmprijiea boter BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de circulaire d d 20 October 1917 no 199 afdeeling Crisiszaken bureau Volksvoeding van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel brengen ter algnneene kennis l dat tot nadere afkondiging voor boter een maximumprijs bij verkoop aan het publiek zal gelden van 1 76 per pond IL dat tot nadere aankondiging voor boter achtereenvolgens bij levering door den groothandel aan grossiers en hij levering door grosai s aan winkeliers zullen gelden de volgende maximumprijzen per K G in wit fust van 50 K G ƒ 3 25 ƒ 8 80 2B ƒ 8 26 ƒ 3 81 12H en 10 K G ƒ 3 27 ƒ 3 82 Delftsch of Leidsch fust van 20 K G ƒ 8 80 ƒ 3 86 Delftsch of Leidsch fust van 10 KG ƒ 3 81 ƒ 3 36 andere verpakking behalve bUkverpakkiag of geleverd in kleinere hoeveelheden dan 10 K G ƒ 8 86 III dat voor boter verpakt in blik bovende hiervoren vermelde maximumprijzenmag worden berekend voor hoeveelh kleiner dan 400 gram ƒ 030 van 400 gr tot 1 K G ƒ 0 40 1 tot 2 K G ƒ 0 60M 2 tot 5 K G ƒ 1 25 5 tot 10 K G ƒ 2 40 boven 10 K G ƒ 2 80 rv dat de onder II sub b vermelde prijzen bij levering door den groothandel aan grossiers zijn te verstaan franco station van afzending Gouda den 22 October 1917 Burgemeester en Wethouders voorn 3 VAN GALEN Lo B De Secretads M VAN DER VEUr LANDSTOBH InaehryvlBg voor den LaadstorH De BURGEMEFerrPR van GOTH A brengt ter kennis van in onderstaande geno 9nde personen dat zij ingevt e te wettelijke voorflcferilten in deze gemeente voor d n landstorm jn iageacbreven op den datom In het aanhangMl op het register voor de jaarklame en onder volg nummra achter ieders naam aangegeveu Tan iau t rohia Augusta Hendrious geboren 23 Mei 1878 loceaidttevea l Ootober 191 In het aanhangeei op hel register tnoM no 1 vOor de jaarklasse 1898 B ith Pieter AlIdamV geb 17 Hel 1879 ta hr 15 Oot 1917 in het aanh op het reg mode4 no 1 voor de jaarkl 1899 flroere Abraham geh 18 Mei 1879 higesohr 15 Oot 19 17 la het aanh op het Kg model no 1 vwds Jaxrkl 1899 van Catii Stephanue Cora a Joseph geb 9 Jirna l97fi iii 4 16 Oot 1917 in het aanh op hot reg n odal no 1 voor de jaarkl 1890 Huber Hendrik Jacob Wülem geb 15 Febr 1879 higesWhr 15 Oct 1917 üi het aanhangsel op het reg sKMiel no 1 voor dio jaarkl 1809 Langenberg Teunifli geb 13 Oot 1879 ingesc£r 15 Oct l9l7 op bet aanh van het reg model no 1 voorde Jaarkl 1899 de Vriee Johannefl ChrlsHaan geb 16 Maart 1879 Ingcaohr 15 Oot 1917 In hot aanh op het T g modri ao 1 voorde jaarkl 1899 Regaater modrf no 1 bslreft hm die beetemd zijn uitsiiuJtond voor uigewapenden dienst register miode no 2 betreh ben die bestemd zijn TOor gewapenden als voor ongewapenoen dienst Onder de tegenwoordige ometandigheden kan echter ook van de in regirtw model no 1 Ingescbreven perarnien gewapende ïïenst worden gevorderd De hiea boven genoemde personen zuljen aonder nadl re wettriijke voonrieniag tot werkelijken dienst kunnen wtwden geroe PMJ Deze per kmcn kunn n ter secretarie dezer g n eente bekomen een persoonlijke kennisgefving nopens hun inschrijving voor dien landstorm Gouda den 22 October IÖ17 Ue Burgemeester voornoemd J VAiN GALEN Lo B iMgaMpJ WWwl II II Koopt Uw Hoedeii Petten Baretten mi OAREL KROPMAHp KLEIWHB I n BOUDJUMiauw mmlaHM 12 STADSNIBtnra GOUDA 23 Ootober 1917 U L Centrale voor den ktcskriag Lelden In het bericht van gisteren vermeldend het bestuur van de Zondag te s Gravenhage opgerichte U L Centrale voor den kieakiing Leiden is één naam uitgevallen Wij laten het daarom verbeterd hier volgeni Tot bestuursleden wvrdeh gekozen deheeren A J Witman Mzh en P de Wilde beiden te Leiden P BoÜtaVen Wzn en P Tieter beiden te Gouds Jtf Th van derSluis te Boskoop J A Beijen te Bodegraven Dr T BeekMikamp te Goudorak K Schouten Hoogendyk te Woerden n C vander Klauw te Oostgeest De bestunrafuncties ïüllen Itt ettl a s Woensdag t houdeil vergadering worden verdeeld Examen Grmaastiek Voor het examen akte vrjje en orde oefeningen slaagden gisteren te Rotterdam de heeren C de Zeeuw en J J de Jong beiden alhier Itliks Belastlagatt Ter verbetering van het gisteren door ons opgenomen berioht melden wg dat met ingang van 16 dezer de kommiei 3e klasse bij s RykB belastingen H W A Poawela verplaatst is naar Schoonhoven tijd Verkoop van weéhuul aan Gouda Bij de Tweede Kamer 1 ingediend een wetsontwerp houdende goedkeuring van den onderhaiidaohen vea foop aan de genieenle Gouda van het perceel weiland tuüMchen den Goeiuivenreliedijk atdaai ea de tipooirbaail naaf S ooahoven kadastraai Uouda sectie A no 4690 Vetpnrite tegen vervreemding van dezen van den spoorwegaanleg overgebleven grond geeneriei bezwaar beatMid de gemeente aan dk teoT behoefte heeft voor haar openbaren dtenet eft zij bereid werd bevonden de koo isom te l estedeQ welke in verstand met do door twee ten deze deskundige schatteivi ter plaatse aan bet pereeea toegekende wafljde dezerzijds wae bepaald werd de verkoop onder voorbehoud van goedkeuiing bij de wet aange gaan Ontvreevd Door een cafehouikr uit de Antoiüestraat la bij de poUtie aangifte gedaan van ontvreemding vm tl uit een kastje Voorts iH ten nadeele vm en sigaren handelaar aan de Noodgodateeg eenkistle sigaren ontvreemd De polUle stek In belde gevallen een onderzoek 1b Bak Ol braadvet Van die zijde van het Gemeentebestuur wordt ons medegedeeld dat In de ukvoeriog der door dp Gemeente gedane be9te411ngea bak en braadvet enütige stagnatie Ls ontstaan Reeckt op 6 October jJ deed de Geawente eene beeteiling van 5600 KjG voor de periode van 3 Octobsr tot 6 Novewber Oodanka herhaaki aan Hngen zo wel per telegraaf als telefoon is van e bestelling tot beden nog niets geleverd Dit laatste venzeer het geval met de op 12 Ootober j l gedane aanvullingsbestelllng van 4200 K G die wwd geaonden in verband met de verbooging van het vetmitsoen van 2 oaa p h K fd en per 4 weken tot 3 4 onsNaaf aaulekKng va het vorawMode ziet het Gemeentebestuur zich thand ge iKHMlaaakt r8nlhot n iiig boa 73 ook nog Voor de loop de week geèdig te vwkla reo ia de lioop dat daarop dan nu de toegeaegde 2 ow zullen kunwn wOTden bmohikbaar gtaMd BageerteffMiwPM Met ingang van3BOot e Ud ina Klmun ktMnbande prij voor regeeringlaoieren 14 ot per stuk De mtoiater vut Landbouw geeft degemeente4 estur n in overweging regeeringBeieren ter dtotributte te verstrekken aan groMilera tegen dn prl t van f IS per 100 atuk n aan klelohaudelarea tegen den prijs van fl8 a6 per 100 stuk Haring als vattensvocr De minister beeft aan de gameentebMtnr n beriéht gezonden dat als regeeringsvarkens geen dieren gelsverd mogep worden die eene haringsmaak hebben Ia tw felaehtige gevallen mag zelfs en kookproef ganomen worden Het carinen Naar tam wm mededeelt zal het carillon thans bij heed uur speken twee melodieën uit de opera de Zlgeuaeria van U W Balie en bij batfunr een IbaliaanBOhe aria Nad TeiMlging van Kaashaadelarea 44e Algeateene Vergadering Vervolg Na gcMuseerd te hebben kwam men in de n ikwveigndering tot de bespreking der winstmarge Aan de hand eener feBpeolfloeerde berekening gal de VoonMer aan hoe van een matige wioMt geen 0pnke is bij de marge ad 16 bruto sooaU deze door de Regeering is vantgesteU Anderen ook merkten op èti waar de bandel hier eigenlijk aU oomtMsüionalr optreedt hij ook niet allo rL o behaalt te dragen Algemeene instemming vond dan OOK het voorstel der Rottmdamaobe Kaasliandeiaren tm de Utegcenng te erzoeken de verliepen der bedrogiing door het rijk te doen dragen waardoor ook bij stopzetting van den export de lasten van de exporteurs worden afgewenteld Onbegrijpelijk In dit verband nof ndede Voorziftter nog het feit dat de handelaren in Nooré Holiland ze4 nvMr dan den lÉ liniumprijB aan de boeren betaalden hetgeen een dergeii vor oek thans niet versterkt Vervolgens wees de Voorzitter er op dnt ook In don cJaknhandelprljB eenlge beperking la aangefcraefet mi tot nader order aleohtö cLaMiW zullen wOrden verstrekt voor den exporCvooiraad op 4 Aug j l Bovendien moet voortaan op e ke oladmaanvraag worden verroeW op welke kaassoort en vetgeihahe zij betrekking heett Voorla aal de Kaasvereeniging wordan gevraagd den exporteurs tcgemoH e kouuen in het vorüce op de voorraden van 4 Aug geleden door als eompensatle 10 pC l bedroging toe te kennen Hlfff ia ook wel kane op meende spr want atahlJ goed y Ingedicht te tn het nieuwe ootttract niiet Did Bt land de ïmIjS voor 4e voorraad Van 5 Aug 15 Oct ruimi bepaald op 187 50 De Vooraitter stelde evenoeas voor aao de Kaaavoreeniging te veraoekett omi e4ken exporteur die aan zijne verpUohÜngen heeft voidsan oonsenéen af te geven en m 4 met da uUgllte te wa diteii tot a4Iwi aan de vooraoftrMteo vt deden De heer Keus beoritiaeerde het teil dat de leden der Veo eeniging wej een olTCuladre on4vlngen van de KaasvefeentSfbgeo betretfende nfder te verleeneo consenten doch dat daaruit tevene te lezen vleJ dat men kaèi op nader berioht had te wachten terwl aoMeral bleek dat zij Ue onrndddell oot telegraAsch consent vroegen dtt veo kregw zoodat enkelen door voorintichüng zijn bevoorrecht en v ór anderen kleine partijen naar Fng land konden uitvoeren Spr verweet dU nret name aan den vertegenwoordiger der Verteraiging ia de Kaaaveeeenlging den heer Schttt I e heer Van Kijk merkte op dat het eigenJijk te betreuren valt dat in de Kaaisverecnlging de Vere nlgiog van KaashaiwMaren door colIegaW maar AtBaveazeer door ooncurenWn te vertegenwoordigd De noodteaketljkheld dat daar juist tikmen chen zitting h ben te geensalns gebleken Beter deed men een neutraal peritooa daar t plaatsen voorgelloht door een dwkundlge oommtesle van advies De heer Keus vroeg of het waar te dat de fiima 3 lfU van voor li eiitingen heeft kunnen profkeeren door zlcfc tijdig laadruimte t vo zekeren gelijk in een rondloopend gerucht wordt bewee De heer De V r 1 e 0 nterkte flp dat het wemKheJijk ware dat advoceicit de Vereeniging vertegienwoordlffden omdat Bij neutraal en met het wetboek in de haad de belangen kunnen bdhartigeu De Voorzitter adds dat londer iets onaangenaanM in de meenfaig der vergadering e zien hij en de heer Bebilt daarom bij deaen hun mandaat neerleggen en ter beac dkking van de verfladerlog ste4len De heer Keus morkte op dat de beer ScMU nog niet op zi vragen an wooTdde De heer de Vries egt nu dat het geensvJns de bedoeling wa dat de hoeren bun mandaat souden neetieggen wèl ware het gerwensclit dat een der beide heeren w4e dw ook door een advocaat zou worden vn aogen Van andere zijde werd betreurd dU de Voordtter die isteedtf Booseer voor ée belangien der vereeniging te opgekomcA tbaaa airman daat heeft neergelegd D beer Veltk a ra p verzocht dan ook den heeren dk beeluit op te whortm tot een volgende varvaderloc De heer BohlH verklaart thans aadrufckielijk dat bi aknmer eeniga voorinlichting aan zi broer verstrefae en zich niet met de firraa zakw httaM De heer Keus nam daamp aijn woorden terug De beer Vian Ëijk Uscf beweren oDder persofflilijk te willen zijn dat het geheole ay oem der Kaairvereentelac niel deogt Spr w es ga alu a op S iwil ier a evaardlgden maar wel op hua onniBcïit welke gebleken ia Het Mat niet om de perwmen maar wal om ket 1sel want meer daa eaiM lMlIi te gebleken dat van ds Kawrvereeolglnff iitttUlt s uüfaan waarvan de algevajudlfdsa der Vereen v Kaashandel ntet afweten terwijl zij toch leden van bet dagell h beetunr aija Na noc eanlf debat verklaarda de VaorA dat het Jntuswabaatwtfi wenaohelijk te ge4 lek n dat zij bun mangat ter bcachlkklng stellen dan kan In eenvolgende vergadering worden bestfc ofiaoa advocaten éM wel algcnraardlgden weoaelit Dw heer S e b 11 weea ir oof eens op dat ock hl nMot dM hH aldaelidet deugt en aeUs voorgeiteld httH deKaavvereeniglng te onlblndefL De MlnteterwH daarvan niet w t a hij aoht dit lichaam noodzakeli Ook versehUteode leden dnKaaavcreeniginc aalve wlUeo daar niet vau hooren Het betreurec waardMlit aefat spr het dat de F N 2 predcmiaacrt Ten stetie werd bntotw den litateter DOg te veraoeken om lagaande 4 Novenaber consent te vorieenm voor de na 13 October ingekochte ÏÊm Na korte rondvraag werd te tail vijf deie eoed beuwhte vemederioa doer dra Voor ter geiriotMi MMBMMmaWM Hardaaklag vaa da KarUtatfvMwt In de Groota Kerk te VOravenhag heeft giitaravond aao den vódraYond van het conifrea ter herdenking van de kerkherTorming een openbare lamenkomat plaats gefaftd waarin het woord werd g T0 rd door Dt H a ZvftUdr medikant d r Lathenohe S rk aldaw Dl J van der Linden gwefoma rd predikant ea Dr v n0heel aildameMter Hed H arr Predikant aldur KBDHTMUnW De Rottardamaehe Rechtbank hatft gisteren vTijfasproken O en W v O veeha idalaara te Reeuwijk wlen mlahandellnf van zekeren Van der Enda op d boot dH Volharding varende van Gouda naar laaiden was ten laste gelegd i Hi WriolHMi BODEGRAVEN 23 Oct Autow 2M partU ii waarondw 81 met RQkimerk ie 05 atuki nridit 98 30 £ 0 Prtfi QouilKh luu li mort 58 60 üa looit at 76 1 wort met RUkunark t M M Budel matlr Eumnr De Welkon Zetenk 37 October lOl 4e Naileriawtaohe Opera dlr O H ISMfiaui la KoUerdun e eerMe onovllic t dit HH a van De Wal iure van Rt ohard Wajiwr A B dece p oerln ro li a li i re zorg IxMieed De miiikale Mdlii ia la bsmkifi van den beer Albert reu Raalla de regie beniel bij den heer Heory 1 ngden De lieer Koepmae heWt A or zlja dekorateur Wilkni Deerliqr nieuwe dekora laten aohllderen en de oostujader AndrA Helaloot vervaardigde nieuwe ooetuume Ala Brnolillde aal meJ liMMh MeMoer orptreden a a WMas de beer R eas IMiJn Pel MegDuiid I Chiia deVoa Bl tinle loej Helene Homanaa t riekawordt fjecenftm door merr Joh Zegerade lt yl die in dme rol HJ d Naderlandache Opera aai debuteeren en Bonding door Com MuUer Het Walkureoenatmble bewtaat uit de dame Lea i uidauer QerhUde iVie de Haaa Onlinde Aanie Hofman Waltraate own Voemaa Cup Scbwerltrite nUy Wealenber Htlatlfe Trinf SUbbe gi rOne Joh de Bruyn ürimenle ea B a VItyr Itoaairefaa LAAmTB BEBICBTBN Nadarlaadadia trawler opgefa aM Uit Umuiden weidt gemald Bil de raèderij van den atoomtrawler Union 67 ia Maandag telegrmfiach bericht ontTaagan dat de aleepboot Witte Zea aan das commandant Taa da StaUing daa Haldar haaM garapporteatd dat da Vnlm door twaa Engelacka orpadojacera uit kal TtUlf bied aar Eai lai d la naatMMUHO Haa Tcrmoadt dat da arganth Umoldan 28 raeda aadart 11 Oct irartrokkao arMocana ia opgebracht De ovariga trawlan zijn nog niat zoo lang weg dat aaa o braiBging Muaft ta wordan gadadlt TWEEDE KAMBB Na wansming nu ia rappL grooting 1817 Toor i ut inriditiagui werd ToortgMWt d bahandaUog m bat ontwMp tot wfjingiog TU da wat tot ragaluig raa dan diwut u het g braik Tan apoorwegeo mat beparkte analhaid Na diaoaaaia ward mat 86 tMaa 17 tamman Tenrorpan hat uDaaoamaBt Khatakoopar om dan Uisiatn ta varpliohlan miiutau ois da 6 j na M rbeidaToonraardan t a hanian Telegraflaek Weerberieht Varwaahtiag tot dan Tolgaadai dag Uttin tot knobtiga apidalljka lot waataiyke vind batrokk n tol iwauf bevolkt mat tytWijka q Uariag Bohgnltk ceganbman aaUda iamp w tour mnWBBUUKB RAND GOUDA ObBOKI Ooi NIaa A T S van tr Stool en N Ooatarliag Gerard OimeUa a r G Naftafaal enW J C na AMeidbun OVHBLEWtl S Cat Oamadaa C da Bral t