Goudsche Courant, donderdag 25 oktober 1917

o fi eeiwttiiiBiiing inet de UijkHkolMiAtttnbutie ln t IVntraal Vt rrekenkanioor opgt Hcht iret Itgt In de boAWing dat het Verrekenkfttttoor ale ko Hv In carate ln tantle optret t v n alle kolen euz He door de Kljk olendMributie wordei toogewtweo en da bet deze tor l eecliU king van de door de HiJkflkolendiatrUjuae aaugeweoen veriiruiken stdt tegen i£m genii We dieii prij die verband houd met de verbrulkawaarde van het betrfffende soort In verband met de onzekere tootoren en de te vorleenen credtteten uiÜen uit den a rd dier zaak voorloopig te hooge prijicen moeten worden berekend Zoodra alwlkkellng inofije ljk is zal hierop een retrtJtutie worden gï geve i Om practmche redenen zal cehter aan kleine verbruikers tegen oen vaaten prijH worden geleverd De statuten waarop do Kon bewilUf ing e aangevraagd I eivat en o m de l tlpaJlng dat de jaarlljkache wduM nl t mK ea uiag Ijedragcn dan 5 pCl van het gïvrtorte moelschappolijke kapiteaj De oigi nJl e distributie van d kolen hlijlt zooajB boi nu toe uitsluitend genchiHeii doör d Rijkskolendtiitrlbutie welker t o Oi gdiieden onverminderd voortbe staan Onmogelijk ia de bewering ernstig te nemen dat de Duitachers reuutchtige hoeTMlbeden materialen kunnen gebniikeo voor de verbetering van de wegen en spoorwegen in België in het b ang tmi de buiv gertgke bevolking van dat land waar bet algemeen bekend is dat OoltMbland het tegendeel van voorzorg voor het bentte gebied heeft getoond De Nederiandsche officlerBn door de Hegeering gezonden hebben geen verlof gekregen het etappe gebied te betreden kunnen dus volgens het communiqué niet ceg gen wat met de materialen gedaan is Het communiqué besluit De Nederlandsehe regeering geeft toe daV groote hoeveelheden zawd en grint in België worden ingevoerd direct uit Duitschland en toch beweert zij dat aan Duitschland v nning moet worden gegeven omHe volledige hoevedheden voor het maken van wegen door Nederland in te voeren terwijl als het aankomt op de vraag naar het beton waarvan de militaire werken worden gemaakt er geen bewijs mogelijk is om aan te toonen dat de materialen al dan niet door Nederland waren ingevoerd Zou een commissie tui arbitrage in dergelijke omstandigheden tot eenig besluit kunnen komen 7 Zeker niet Om een besluit te kunnen geven zou de commissie den inhoud van de schuiten moeten volgen van het punt van mgang in Nederland tot de laatste bestemming Ia het aan te nemen dat de Duitschers rustig met hun gewone werk zouden voor aao terwijl een dergelijke commissie zou komen kijken Zeker niet Een laatste punt dat van belang kan zijn Beton wordt gemaakt in de verhouding van 2 3 grint en gebroken steeneh tegen 1 3 zand Beton wordt niet gebruikt voor het maken van wegen maar voor militaire veniedigingswerken Uit inlichtingen in het bezit van de regeeringen der entente zijn ongeveer 3 000 000 tonnen van dezQ nmterialen uit Duitschland in B gië Jngevoerd over Hansweert en Sas van Gent tuaschen 1 Januari en het laatst van Augustus van deze 3 000 000 tonnen waren 2 000 000 grint en geklopte steenen en 1 000 000 zandi langen hun zijn kaarten te IbAm ïoaioa uiet de bewering dbt hij sleehta gohdioe kaart i aan boord had ht geeu zooaU Hpoedig daarop bleek aiet imA de leiiim u overueDAtenanlog wa Doi bah e moet moet van Dultache zijde df alNWilute juiHthwi vim de ptaatMwpalitm door de NecfarlMider betwart wordien en de jutsU oid an die opgaven der Duit tihe vli g r8 gehandhaafd bl on Huldeblijk Dr A Kniper Naar de Avp verneemt ia het plan om aan dir Kuypcr ter geJegemhoid van zijn HOen verjaardag een paar gebraudhcblld rde raiueu aan te bieden met hWtorlÉfclio V oorstelliogeiii van ft 8Cheidïng en doU aittie welke ranieii zouden worden gt piaatet in bel nieuwe te fltiohteB gebouw dor Vrije UmiverBi teit aJgestuit op oiioverkomHiijko bea waren lll t cOïi tJd hetrft nu besloten een Itujper katheder te stichten aan de Vrije üuiversiieit De daarvoor aan te wijzeu boo leeraar zal dan t peciaal het antirevolutionaire htaatereclit moeten docoerea Toeslag bü Poet en Telegrafie Liil vertrouw bare bron verneemt het l erabui eau V D diat voor 1S 18 de toeslag aan pereonee bij post teleii raiie en lelelouiü ais volgt gewijzigd aal wOixiien De 12 pCt toe lag wordt 15 pCt het miniuiiuoi komt van f tiO op f 120 he nwi xaiiuiii van f 120 op f 200 kindertooölag aal zijn f 26 per kind l e grens voor looEloe tag 2tii zgii etn inkouiieu van f 2500 terwijl kinder toeöJag doorgaat tot eeh inkomen vaa f SiOO Dreigende sluiting van steendrukkerjjen He iNederlandöche Hond van Sloendruk Iterijen heelt cm verzoekschrift getriuht tot hit iiiinisleirie vaiu taiidibouw o u aan do sieeiulnikkerijcn de noodïge hoe eutheid vernirf II veröi haffen daar dïl voor de fahnkatie van tftiHfndrukwerij een abiWluut iioodBaktlijk product is dat niet dooreen suriogadt kan worden vervangen IJp dit vepzoekecbrift is afwijzend betïcliikt zoodat de Httendrukkt njen hange tilden tegeaiKjel gaan lil d vofsujhuUendei faibrpieken waar 9Uendrukwta k wordt gafabnceoid vmden oiigpvier löOU weritlleden een bestaan 2o in den tussehenhaitdel ƒ 100 per loo K G Bo in den kleinhandel ƒ 1 80 per 1 K G of ƒ 0 16 per 0 1 K G origineele verpakking lo in den groothandel ƒ 110 per 100 K G 2o in den tuaschenhandel ƒ 120 per 100 KG 8o in den kleinhandel ƒ 0 75 per K G De Selieepvaart ea de Oorlog Een gemnken Engelech vliegtuig Te V li üingtn werden gifltiren door de orpedoboot i 15 aan i nd gebracht vlw tri he aviftlétyn Zij hadden een groot wftterv litgtuig Iemand d t door pPti de feet aan den motor in zee had moi leu dalen met ver vh den Noordi Hinder IK hvdroplaan wae een drijvend wrak geworden waarop de vier jonge vlii gers hulpel o 8 zaten ieen vaartuig v m natuuriiik in d © nabijheid be ontdekktn l e golven sloegen nu en d n over de tblpbreukeiingen lie hun kleederwn w Tdm iloonveekt de wmd stak op en het werd slecht weer De aviate ura maakten een vriesolijken naeht door Dankbaar waren zj toen een HoIlandBch acliip hen ontdekte en de matrozen d verkleaiiiid manaan Iword lielpen Het Roode Kruis Naar het Corr Bureau verneemt heeft de reorganisatie van de Nederl Vereeniging Het Roode Kruis bU Kon besluit haar bealag gekregen Naar reeds bericht werd is daarbij o m bepaald dat l lj de inwerkingtreding van bedoeld Kon besluit het bestaande Hoofdconnit aftreedt en dat door de Koningin op voordracht van den Minister van Oorlog een hoofdbestuur wordt benoemd dat zitting heeft tijdens deji duur der tegenwoordige buitengewone omstandigheden Dit hoofdbestuur zal gedurende genoemde omstandigheden hW in het besluit vermelde dagelüksch beJituur en hoofdbestuurvervangen i Ia het blad verder jAist ingelicht dan zal zeer binnenkort de samenstelling van het nieuwe hoofdbestuur dat bij afzonderlijk Kon besluit zal geschilpden plaats hebben Belasting gouden en xilveren werken De Minister van FinSancièn heeft ingesteld een commissie wiei taak zal zyn hem nader voor te lichten omtrent een herziening van de wet van Ifi September 1852 Staatablad no 178 op Wen waarborg en de belasting van gouden en rilveren werken De commissie zal haar advies uitbrengen in den vorm van een rtitwerp van wet met memorie van toelichtirtif Aanbouw van onderzeebooton in Amerika Reeds werd medegedeeld dat de Amerikaansche regeering geen vergunning had verleend tot den aanbouw bü de Electric Boat Company en het na gereedheid aan de Nederlandsche regeering opleveren van onderzeebooten Aangezien de kans dat elders de bouw dezer booten zal kU oen worden aangevangen uitgesloten moet worden geacht heeft de minister de voor dat doel op de begrooting gebrachte fondsen tot een bedrag van ƒ 4 00 000 daarvan afgevoerd OEMENODE BEBICHTEN Smokkelaarsbende verrast Ondier üroeebe k hi bl eB de koirtmlezen gtótprnaeiit een niokkelaarfebende van 60 Iteraonen Verrast va wie de meeste door dx liluistornie onitkwam n I en werd eearrewteerd verwebeidienen zijn veruioedelnT aangeeehoten en van 15 zifn de nwiten rei k hokendlDe geheo e buit een groote pat til dtii riCTiien lin rT en katoenen stot tin zcflp sajel choooladt obe hotot v eny fr waarde van tiendiiiizend gul d n vil den koiiUtnieBcn in handten SpoorwegdiefstaH Op liet station Nijmegen vooral maar ook O andlere tationö werdicn den laatflttn tijd ter verzending afgeigepven rijwielin vernuist d w z rijwielen op die Alalions afgegeven ter verzendiig bereikteiT dlikwijl niet hunne bestemtming Door een nauwk iiiig toezleht was men er teü slotte j eker van dIat alle rijwie4eni in den trein kwamen t wi il e toch niet alle aankwamen l cor een toevallige oirtHtöndiijlieid is UKU er achtei gekonwn boe dli in üijn werk ging Meu ontdeklii dat de duf m het h zit mopst zijn van een nagemaakt elalioni s teiiiTiei Hij sb niipeldie daarmede in ziin bezit zijndt niwlelkftorten af waarop hi eerat wn bepaald Stadion liad ingevuld p vercch I lende stations worden rei de lanjf voor de lading aomB de rijwielen op liet peiron bi flkaar gezet Van die g k genbeid nmakte de dii t gebruik om de verv oerbew ijKen er af te sclieureii en er 0 n iileiiiv vervoerb wi s aan te bwvest tn met een andere l e teiniliniin§Hiplaatt Twee drie hohib meer rtjwloleii tegelii i ginson dtaardOor sOnis naar een andCr trta on ais waarvoor ze be teimd waren bSf die nnd ere helft van de njwielkaart iiV fle zak reisde dg dief dan naar het iloor Iwïü ingevulde Btaitioi waar Inj de niwurlen hij den ladingmeM ti r te afgifte van het rtv tlat natuurlijk klopïe met het vervoerbewijs aan liet rijwiel in ojitvaüigMSam Langen im hecit de man too ongeslooid zijn werk kiinntn verrichten en ti n1allen karretje kunnen bemadiljgen totdat hi tennlotle op lieeterd aad m lietrapt Burgemeester contra raadslid Naar aat Ieidimg van het l oriclit dat de InirgeiiK i t r van D Ifl een lilaoht heeft ing tlend tegen piof Klopper wtrgetis t eU ediging wonlt hel volgende vernomen Peetr dsgeii had prof Klopper ten raad huize een ondle hoii d in t i n burgtineo li r ovei de toen nog n i topgertclite noodorgsni alH dde d f taak d r diurtributie8 111 bleitaren aai iii rk Ii k zou verhcliten e de IjiirgoTij vei l loftt eiL tijdi l o ip ren Tijdeiito dit ondierhoud wilde dte Juirgeuiv nater d ii Jioer Klopper T aannierkiug meken over dderii opfftden in di ii Kaad l g novxir beau a bleef éfoe hierop doorgaeii i Ifw oeji d heer K bor ia Jddi li bad gizcfcd dtoar fii H over te willen apnken irideiivit unoet d lieer Klopper oni er een eind aan te iftftien in antwoord op lul vB wijt va i den burg iri rfter dffl t liij lieiii lieKcbuid w van k iigene gezegd tf belil en tl gelooven dat db biirgemPe sler Wiel eens loog on dat hijniet de eenig in den Raad wae die dat geloofdle De burgeniieéiBter wilde daarop het get prek met vervolgen ook nlel over de iioodt rgan satie en heeft later die l lacht we en be e diging ingediendi Nederlandsche schepen in Amerika Hiter ti ltegraiin iiit Waehington CmSlS MAATBISGJELiSN Wel distributie van rundvleeech De Veehandel houdt de juistheid vanhaar bericht staande dat zeer spoedig zalworden overgegaan tot distributie vanruodvleesch Door onvoorziene omstandigheden IS de aanvang daarvan evenwel watvertraagd Nog geen paardenuitvoer Er was zegt De Veehandel een regeling kant en klaar voor den uitvoer naar de Cent alen van niet minder dan 17 000 zeventien duizend 1 jange ruins Op t laatste moment weïd evenwel bericht dat ƒ 100 per stuk als ultvoerpremie moest worden betaald aan de Export Centrale en daarop wilden de handelaars niet ingaan Vervoer te water De Minister van Landbouw heeft aan alle commissies en andere organisaties welke m verband met de tegenwoordige bijzondere tydsomstandigheden zijn ingesteld een aanschrijving gericht ten einde te bevorderen dat goederen niet langer per spoor doch uitsluitend te water zullen worden vervoerd voor zoover dit maar eenigszina mogelijk is Naar vernomen wordt zal met 1 November het vervoer van goederen dat thans nog per spoor geschiedt naar de plaatsen welke aan bevaarbaar water liggen per boot plaats hebben Prov SUtenverkiezing Zuid Holland Tot lid van de Prov Staten van ZuidHolland voor het district Rotterdam I werd gisteren gekozen de heer J Schouten A R met 2666 stemmen De heer L M Kool S D A P verkreeg 2086 stemmen n Idï NieiLwe voorsb llen board t Irade tot NwuwAinLst Tdiam aebe whe n m A van dten oorlogghet vrijlaten van de 1 andere Ned erland rikaan che havens Doorvoer van zand en grind Een Havas telegram uit Parijs meldt dat volgens de Fransche pers de Fransche gezant te s Gravenhage aan den Nederlandschen minister van Buitenlandsche Zaken een nota heeft overhandigd welke bijzonderheden bevat betreffende het gebruik voor militaire doeleinden gemaakt van zand en grind uit Duitschland dbor Nederland en België naar Noord Frankrijk verzonden Bij deze gelegenheid beweert de Fransche regeering dat het onderzoek van Nederlandsche afgevaardigden niet afdoend noch beslissend is daar aiJ zich niet ter plaatse In de zone ophielden waar het zand en grind voor militaire doeleinden worden verbruikt Onder deze omstandigheden hoopt de Fransche pers gevoelens van bijzondere sympathie voor Nederland uitende dat de Nederlandsche regeering een oplossing zal weten te vinden welke haar onzijdigheidsplichten jegens de geallieerden regelt volgens de rechten welke artikel 26 van de Haagsche Conventie haar ten opzichte van Duitschland verleent De staking en uitsluiting te Tilburg Gistermiddag om drie uur zijn de eerste fabrieken stopgezet in den loop van den middag en avond volgden de anderen Slechts vüf fabrieken waaronder de firma Van den Bei Krabbendam die het bekende Beka flanel produceert doen niet aan de uitsluiting mede Het R Kath Vakbureau steunt de arbeiders wekelijks met ƒ 10 000 de arbeidersorganisaties beschikken over goed gevulde kassen terwijl steun zal worden gevraagd aan de geheele Roomsch Katholieke werkliedenbeweging in Nederland zijn door i i n gezant van Rappard aan de N d er andHche rtigeenng overgebraclit Men nueenl dat de ze Ixtfeid aal zijn belaiiignjke onicefïsiie te doen om het reqiiiiei ren dier vaartuigen Ie voorkoBuen V irklaard wordU dat wanneer Kedeirland Int varen in dii gevaarlijke zone niet toefttnal de bohejwn bij de kustvaart konden koiii n of bij dien ovepaee chen handel liet eeii de wcheepSruiintte der geaUie rden ontlasten zou Hondlerd NederlandBcbe ondcrdbnm bebiM n een verztiei srhrift aan presidi nt Wilrion gezondiiTi oro hulp voor den overtoeht naar Nederland Velen wijzien er oil dait ZIJ van ver gekomen zijn oni pa aag i Ie krijgen op de Nieuw Aineter De DuUsehe watervliegtuigen bU den mond van de Schelde I n Wolf ei eg1 am meldt BaObtelijk uit l n Gen October heeft Wolff melding gemaakt van oen voorval in den mond van dt Soheldie op 25 tTepteniber waarbij tweed Dullsrhe vliegtuigen door N ederlandaeïie oor o j svaartuig ni werden aangelioud i n ter interneering naar een haven worden geejeepl en bovendien een DullJMshc Icgwr awaar gewond werd In dt Noderlflndtsirfie bladen verLSchoen daarop den lOen OclolM r oen tmtiwoord waarin we d lieweerd dat het voorval plaats had ftehad m de NedfriaodBche wateren dat liei wiwtc vliegtuig 2900 M eo het tweede 3 00 M binnen de Schelde wae aangehouden I e plaats vmi aanhouding had den twee m rin artuigen met ab olute zekerheid v fltg te4d Ter zake van de ei voorsielling kan worden opgeanorkt döt volgens de verklaringep dw Duitedie vllegea fl het eerM vaartuig in volle zw was geiand en daarop tengevolge van force mnjeure oen korten afstand liet gebied waarop Kedierland ah territoriaal gebied aaottpraak maakt wat4 biunengedire 6 en dat liet tweede leeds boven of in volle zee wa geble ven In t bijzonder ook toen hel door het Nedorlandiaebe nwrlne vaartuigl beeoliot n werd ik DuUeche vliegeïjÉ protit teftrdï n djuMijk tegen de IntermM ring en eiflehim van de N d erlandbchptorpe Joboot det de p aa s van aaiihoudinf door een gezamenli te verriehten peiling vaetgeHteld zou worden De coatttfandant van do N ederlamllacvie lorpedoboot weerde zulks e wUde evenmin vo dU n aan het ver Groene wten en bruine boonoi Door den Minister van Landbouw zijn vastgesteld de volgende maximumprijzen voor groene erwten en bruine boonen groothandel ƒ 17 per 100 K G tusschenhandel ƒ 18 per 100 K G bij hoeveelheden van 50 K G en meer ƒ 18 85 per 100 K G bij kleinere hoeveelheden dan 50 K G kleinhandel 22 cent per 1 K G 11 cent per K G Capucijners grauwe erwten en daarmede gelijk te stellen soorten groothandel ƒ 45 per 100 K a tussthenhandel ƒ 46 per 100 K G kleinhandel 54 cent per 1 K G 27 cent per K G Witte boonen kievitsboonen en daarmede gelijk te stellen soorten groothandelƒ37 per 100 K G tuaschenhandel ƒ 38 per 100 K G kleinhandel ƒ 45 cent p r 1 G 23 cent per K G Duivenboonen paardenboonen en daarmede geluk te stellen soorten ƒ 27 per 100 K G tuaschenhandel ƒ 28 per 100 K G kleinhandel 35 cent per 1 K G 17H cent per H K G De moord in de tramremise te Rotterdam In verband met den moord op den w er der Botterdamsche Blectrische Tramwegmaatschappij J van der Voorde zijn door de Rotterdamsche poUtie gisteren gearrwteerd twee mannen en één vrouw De vrouw Antonia Smit vrouw van een harmonikaspeler is een publieke vrouw bijgenaamd 31eeke Tonia wonende in dB buurt van de Zandstraat en 23 jaar oud De politie had vernomen dat de vrouw veel kleingeld bad ingewisseld en heeft haar toen zij met haar bijzit Maandagmiddag uit Amsterdam terugkeerde gearresteerd Bü visitatie werd op haar bevonden ongeveer ƒ 96 waaronder 18 zilverbons van één gulden ZO onUcende aanvankelijk hard nekkig dat zü een bijzit had en beweerde niets ingewisseld te hebben Voorts wrklaarde zij van niets te weten Bij verder onderzoek in de Zandstraat en omgeving bleek dat biJ een achttal winkeliers en caféhouders verschillende rollen dubbeltjes en kwartjes ter inwisseling waren aangeboden Velen hadden aan dat verzoek gevolg gegeven Geconfronteerd met verschillende winkeliers bleef zij ontkennen dot ten slotte viel zy door de mand en erken t de dat zij in den morgen van Dmiderdag 18 October om ongeveer 5 uur bezoek heeft gehad van haar bijzit Deze haalde uit zijn zakken massa s Üeingeld tot een bedrag van ƒ 280 dat hij in haar schoot deed Hat geld werd daarna onder de bedstede gezet Zij bekende ook dat zekere J H met ze kere J L afgesproken had in de remise de diefstal te plegen Na deze bekentenis i de inspecteur Van de Pol er dadelijk m t de r cherchenr J Brouwer A van Kontrik en den agent P Schaap op uitgegaan en De zand a grint quacrtle De N B Ct ontving van de Britsche legatf In Den Haag een officieel communiqué waarin de redenen uiteengezet worden ae de entente mogendheden ertoe hebben gebracht krachtig verzet aan te teekenen tegen de voortzetting van den doorvoer van Duitsch xand grint en steenen voor macadarawegen cemrait enz Volgens dit zeer breedvoerig communiqué het zonneklaar dat de vervoermiddelen Jsngi de gewone en de spoorwegen voldoende waren om in de behoeften van een klein volk te voorzien dat voor zichielf een opmerkelijke posiUe in den handel had ver worven en waarvan de apoorweg ingenleurs den roem en den eerbied van de heele we4 W3d hadden verkregw Men heeft ons op grond van gegevens verschaft van onbetwistbaar gezaghebbende löde meegedeeld dat 1 820 000 ton materialen noodig waren om de wegen in orde te houden hetgeen voldoende was voor de behoeften van een volk in voUe handelsbedrijvigheld en dat de steengroeven van België vlemiMl toonti wegmaterüuU konden leTwen Eieren Vastgesteld is een nieuwe regeling tot distributie van eieren geconserveerd overeenkomstig de bepalm n van 3 Mei 1917 Onder regderingskalkeieren worden in deze regeling verstaan de geconserveerde eieren welke ingevolge de daarvoor bestaande voorschriften ter beschikking worden gesteld voor onmiddellijk binnenlandsch verbruik VtxmitxlÜ macan i De Minister van Landbouw heeft vastgestld de navolgende maximumprijzen voor TOrmicelli en verraicelli figuren verpakt of onverpakt lo in den groothandel ƒ 60 per 100 E G 2o in den tuaschenhandel ƒ 63 per 100 K G 3o In den kleinhandel ƒ 0 76 per 1 K G ƒ 0 08 per O l K G Macaroni en mocaronlhorena en coquilles A onverpakt lo in den freotbaadel 96 per 100 K O dio onder borurtlug va Ainperlkaocn zij worden g sohat op eene waaffdo van e eHike bond prdt n nrillioeneü doIlarH n zullen beBteind wördwi voor loeohrijvingeii op de Vrijhi ldskeDiaff Rflchtdtreekeolio credjet Fögelift Ue Verwiilgd Staten hebbon den Gkattfoeirden nu olleH bij eikaar 542 2eQJ 00 p fit gïdeend Do r üerlnfftk iui iBii lulr fen De conferentie te Par ij Hoo wve t Hcbnjït In de Ie KhottmCHy verscliiinende Star roei betrekking tot de iMt oonlerentle der gealhoerden De g lllee rden wenschcn dat wij zullen ophouden mtA het zenden van umiujciiapppn vn n pla Bte daarvan levenminddnleii zullen sturen Wt wordt wol g Beg i doch onz regciTinig zat met met tlit plan in einuwn In Canada De Canüdeetidje rigeering schrijft de Morning P oal vtTwacht een winit T vol vaii oconomiache iiio llijkheden en hwU dnoroui böwloti o de pTitaïn der levonenil ldel6n t4 verlagen Het rotetecffsverkeiT op de 8poorwcg n lAl bBperkt wor k n oni wagens vrij te krijgen voor het iranuipo rt an U veiwniiddii Jen De dutiaarschle aan alh rlel arjkalt n maar vooral aan ko4en word van dag tot dag ernstiger Ju alle lakken an nij erheid eischeii de OjIjeld erB hoogere looueu i e tt Sinn 1 e 1 n c o lu p I o t v e rIj d e 1 d Te New York zijn twe personen gearresUwd De één waH oen Ier MUlowes gioiiaaindi éo and r een Dultaoher baron Von Kecklinj iauiien De eerstt dio een leifKa der Klnn I V inera moet zIju trachtte naar Ierland lerug Ie keeren oaii daar iiWWililUiedwi te verwekken I aplerea die tn de kaïnerti van von Hocklinghauecn gevonden zijn toonfiïi aan dat er fcroote sonUnK n gf ldi naar I Yankrijk zijn geniondm oni ten behoin e van DultucWand fe worden gt rulkt SCANDINAVIË Il t SltiandlinnjvlHch V or hond I o sainefikofuflt der Skaudinavieohe jikInfcfrtery welke onlang door dk regeerlagaerHla ie uitgesteld zot Ihan H nu die cri i la opgelo t Vijlgena een luedodoehmp uit Kopenhagen aan de Kolni e Zlg binnen oen UMWhd te Kopenbagim plaal viiuk U 1 BINNENLAND CnxtrMl verrekenkantoor van biWuUtoffitn I f fl Ciravenhttge b oj erichi do naam looze veainootwhap Centraal Verrekenkantoor voor Brand Htoften Tot de opeichling hebben uiedtgewerkt de iiiaatsehappij van Nijverheid de Vereenlging van NederUndiathe Werkgevera de Veireeniging m ias aA r kanten lii Nederland de Vercenlging van directeuren van fOieotrldteitsbedrijveii in Nederlawl de N ederiandeclie Kei deravoreenigiug de voo Zttere van de Kamers van Koophaudel en Falu icktn te Anieterdaiii en Hotterd wi de fier groote spoorwogiaaatM hapi jefl en de VerecnlgUng van Nederland ohe gemeenten Tot ledlén van dien raaid an Mieer werdirai benoerud de heeren jhr J A van KretHchmar van Veen directeur van de Mnatiichapipij tot i xploitalie an StaatMBpoorweg n van dv Holl Uaeren iSpocrwig Maatóedi en van de N Braib Duib lie poorw Maal oliappy te Utrecht A H Milohieisen bui gemeeeler van llaurlfiiiifcmTlJedn seöretarie van de Ver nigine van Nederi Gemeeiiten H SUUetiieypr wethouder van Itottertiaimj mr Iirooglee w orlujti wethouder van Jr venJiage S I van I eghen voorzitter van Ai Kaïner van Koophandel en Fabrieken te Amett rdanï J i Hellaar Spruyt voonsitler van de VtM ttigiiig van directeniren van I IwclriciiteKisbedrijven te Maatrieht Joh JoldBniiaaj industrieel te oldlen zaal imr J C L VLaanderen voorzitter van dw Maatech v N e hl d Ie IToenwtode Ir J van Roaaum du liattei voorzitter vafi de Vefroeniging Min ïa ïabrlkan en te AmBterdaoi Pb van Oinnwre Jr ondiervoorzittor van de Kaïw r van Koophandlel en Fabrieken te Kotterdetiï J Vliwer Jace voorz tervan de Nederi Roodersvereenlging te Ijcheveningeu W van dier Vonii directeur va de Hcbeepvaartco Steenkokii MaatschappiJ a Kotti rdMDi W W Hooreman dlrect ur vnn de M M ch tot Fixp v Umb fSteenkolenn lw W HeeWea dr F G Waller InAiLlrieil te Delft mr dr W F Froweln dHrecteur der Rijkskolendü lbutle te 9 t raveoliage mi 1 H Fentener van Vitayingen Jr directeur dor Steen kolensHanAjteNnsTewil mr te Utree t Ouïtrent dase nieuwe vennoo chap wordt ona bet volgende inedögedeeld Door de voorldurtiid stijging van dt prijcen van de IwitenlandWOhe kolen werd do vanverhDu Hiig tuflBohen dteac pri zen en die der IJinliu gHoho koIf i sleed grooter 1 en billijke verdeelfaig van de dure en goedkoope kolen over de afnentera merd dlenti ngevoIge vrijwel oniiiogelljk Bi tendien worden aan dien eenen kant voorwaarden aan die leveo lng verIjondien waaruit vari iohtiiigon voort vloeien die nM xonder nfeer door dto af 7 iiderlijke verbruikers kunn n worden overgenomen eredietwi terwijl aan den Mderen kant de prijzen beheerschl worden door w vra en aseuran tie weUco belde factoren ondier i te gen woordlge onwtóndigkeden aan groote schotDtD 4Ing ondL rhevig zij Om bet prscttech mogelijk e maken alje kOHten ei laötefl aan het betrekken VIM de kolen verbonden gelijkelijk over alle vevliruikMe te vardeolen werdl n overleg met do regeerlng en in volledige heeft hij gisternacht om vier uur den f noemden J L in jn woning in de ïVibriekstraat aldaar gearresteerd en geboeid naar het hoofdbureau op het Haagscheveer gebracht Tot dusverre ontkent hij alle schuld Inmiddels was ook aan het jicht geko men dat L H met wien Bleeke Tonia leeft zich nog te Amsterdam zou bevinden Daar is hö gistemamiddag door twee rechercheurs in een café in da Lange Nieiel achter den Achterburgwal aangehouden en veiSrolgens naar Rotterdam overgebracht Na aanvankelijk alle schuld aan den moord ontkend te hebben kwam hü later hierop terug door te verklaren dat niet hij maar J L dea waker J van der Voord met een ijier den schedel heeft ingeslagen Bij zyn verhoor verkeerde hij in hoogsü aenuwachtigen toestand zoodat hij niet in staat was verdere inlichtingen te geven en NJÜ iiïondet heden van de toedracïit van den J rd te treden De beide aangehouden mannen moeten vroeger in de remise werkzaam geweest en met den localen toestand ervan bekend zijn Aan den draad In den nacht van Zondag op Maandag omstreeks 2 uur beproefden acht vluchtelingen uit België met eenige overzetters HoUandsch grondgebied te bereiken Reeds waren eenige der vluchtelingen op Hollandschen bodem toen door een onbekend ongeval een der langs de andere zijde staande vluchtelingen met de hand aan den draad raakte Op hetzelfde oogenblik werden met hem drie zijner kameraden die hem bij de schouders vasthielden gedood Onmiddellijk werden de drie van den draad verwijderd doch alle levensteekenraa waren geweken De vierde moest aan den draad blyven hangen daar toen de Duitschers reeds op de plaats van het onheil waren gekomen De drie lijken werden weggedragen Twee van de slachtoffers zijn broeders Een der doeden is afkomstig uit Noord Frankrijk de andere uit Brussel Voorraden in beslag genomen en in tipf teur lut Den Haag en ambt imren d r dÜstributie hebben te Loosduinen in beslag genomen ton groot aanl il kiittn Kwalta reopen tn eaoao dWizendf ii pakken liicilors honderden fle He ben fteeond rtówrdie ïnelk koffie suiker enz voor een waard e van ongeveer dertigdui7fnd giild n Door i tn winkelier en een iiuider wa dat allen Opgei lagtn in het paklmm vam ei n brandUti fIenbandelaaT Pij ei n hotelhouder werd een voorraad anthraeiel en petroleum ontdekt en v ri nird V rklaard Tapioca meel nn KO d ingeliehte ijde vernetmit Het ü k diat in die brandienjen tegenwoord g alö grondstof veel wordt gebruikt het kipioeaaueU een in normale tijden In one Inin weinig geibrmkt voedïngsiMiddel Dit ii id l staat naar bet blad meent tot duev rre Imilin de dustributie zoodlat d e veriLutiging van drt zeer gofd e voedöel in oulii pt ritte niöte kan plaate hebben In beslag genomen I me n eheioheiira te AnBterdann höblif 11 111 i n kelder aan den Ze dlijk lÜOOlK Ivi reu i en 200 pakken zeep in betlag genoimen KERKNIEUWS Kerkhervormingscongres Gisteren ving in Den Haag de tweede congresdag aan Het eerst werd het woord gevoerd door prof dr J R Slotemakers de Bruine over de Hervorming en het sociale leven Wel is zeide spr de Reformatie in haar knng intiemgeestelyk en staat dus zeer ver van het sociale af maar het interessante van den reformatorischen tijd is dat desondanks de eenvoudige feiten zeer klaar het bestaan van een verband tusschen het sociale en reformatorische bewyzen Rome ziet het natuurlijke leven als beneden goddelijk Wel niet als antigodde lijk gelijk sommige stroomingen in en buiten het Christendom doen maar wel beneden goddeli zoodat het boven natuuriijke noodig ifl om deze natuur God te doen dienen De natuurlijke mensch behoeft de bovennatuurlijke middelen van kerk en priesterschap Deze laatste vormt een aparten stand met eigen karakter en gaven Derhalve is er tweeërlei leven voor leeken en anderen waarbij het leven der leeken onvermijdelijk als inferieur wordt geschat De hoogere waardeering van het beschouwend r leven en het leven der armoede doet dan het bedelen en niet arbeiden ook als een levenstaak erkennen En dit wordt weder in de hand gewerkt door de leer van de verdienstelijkheid der goede werken ook der liefdadigheid Toewijding aan het aaidsche wordt tot levenstaak en de arbeid de cultuur wordt gezien als deel van het Christelijk streven Hierdoor is de grondslag verkregen waarop de Christelijke sociale arbeid moet worden opgetrokken Hierna sprak prof mr P A Diepenhorst over De Hervorming en ons economische leven Prof Diepenhorst bepaalde ziJn hoorders bü het feit dat de reformatie is gemengd in den strijd over de vraag naar het voortbrengingastelsel dat voor het leven der menschen de meeste baat zal opleveren De Fransche socialistische meester Jauris besteedde scherpzinnige dialectiek aan het betoog dat elementen van het socialisnae bij Luther worden aangetroffen Anderen als Max Weber meenden dat de reformat torische beginselen het ontstaan van het kapiUlisme bevorderden en zijn werking billijken Daartegenover ontwikkelde spreker de BteUing dat het ongeoorloofd ia de rafor matie aan eenentel voortbrengingsstelsel of één enkelen maatschappijvorm vast te koppelen maar dat wel m haar beginselen belangrijke aanwijzingen sijn te vinden welke bij den strijd om de beste inrichting van het economische leven dienen te worMen in acht gennnen Daartoe verdedigde hij in don breede deze vier gedachten De Reformatie brengt een krachtige waarschuwing tegen den materialistischen trek welke zich in de toespitsing van de tegenst Ung tussohen kapitalisme en socialisme openbaart zij keurt af de geringschatting van het historisch gewordene waaraan zich vele bestrijders van onze productiewijze schuldig maken ziJ komt op voor de hooge beteekenis der persoonlijkheid voor het goed recht van den particulieren eigendom waarop de aanslagen worden gericht zij predikt de diepe alles doordringende kracht der zonde wier werking op het economische leven veel te gering wordt aangeslagen De middagzitting van het Congres werd gehouden in de Nieuwe Kerk te Delft bij het graf der Oranjes de prinsen en prinsessen der Hervorming bij uitnemendheid De eivolle kerk bood een zeldzaam stemmigen en stemmenden aanblik en misschien is nog nergens de beteekenis van dit herdenkingsfeest zoo gevoeld s in dezen Kathedraal der Reformatie met zijn Calvinistische soberheid naast Luthersche gemoedelijkheid staande op het wlJde plein beheerscht door onzen Huig de Groot Tegen drieën begon de kerkklok te beieren als om degenen die er nog niet waren de laatate noodlging toe te roepen en daarop zette het orgel met donderende stem Luther s strijdlied in Precies drie uur kwam H M de Konifigin Moeder ontvangen door den Burgemeester prof mr Van den Berg en eenige predikanten Prof dr A Eekhof Leiden hield daarop een toespraak over De godsdienstige beteekenis van Prins Willem van Oranje voor onze Hervorming Het woord werd daarop gevoerd door dr J Th de Visser die sprak over De staatkundige beteekenis van Prins Willem van Oranje voor onze Hervorming Spr gaf een pakkend beeld van Willem s persoonlijkheid die feitelijk onze hervormer ons land heeft toch geen eigenlijken reformator voortgebracht en de staatsman van onze reformatie is geweest Hü schetste daarop de uiterste neergeslagdnheid van heel het volk toen de ramp mare van den moord door het land vloog en de kinderen weenden op de straten Daarna teekende hlJ den ideaal staatsman den breede en wijde van blik en hart en di met onzeggelük beleid zijn iedaal ten zege bracht tegen dat van Philips II In dezen vorst leefde het ideaal der Middeleeuwen Hij wilde in de wereld één God één Godsdienst één koning en de wereld één wereldrijk En in dat rijk zou alleen de Roomsche leer gelden En ons land was büzonder bestemd om een voorpost een citadel van dat rijk te worden en uitvalspoort tegen het protestantsche Germania Een rijke lauwerkrans werd daarop gelegd op het graf van Willem van Oranje Op de oranjelinten stond Het dankbare nageslacht brengt op het vierde Eeuwfeest der Hervorming eerbiedige hulde aan den Grondvester zijner volksvrijheid Mevrouw De Haan Manifarges zong eenige liederen Vergadering Proteetant mbimd Bil de vxHtPtzietting der vergadering kwain in behandcllnjif een aoöendemewt van dr Hoovkaa Er zij een meerboofdigo re aciie Het lioofÖtbe tuur trede met eenige daartoe door hetm aajigevrezen personen in nader overleg ooitremt de leiding der eindre diaeiie controle op de adamini tratie en st I eimiatige propagwwJa van het orgaan Het amendement door t hoofdlu stuur ov erg iwHnen werd oangcmonien Daarna kwam in behandoiing die kwealic van den propagandist I en voorwiel van prof Gort oini in be gtin et de wenBoheJijkheld uit te spreken werd aangi nomon Ten slotte werd het hoofdbestuursvoorstel om dwi algeineenen öicrolarit dr A H van der Hoeve te Kfftiieicer voor tO jaar te benoemen en tot propagandist aan te stellen aang nouven De vergadering verleende een sulwldie Han liet godtsdi ens tonder wijs tot het uitgeven van ven geïchrift voor t godisdienstonderwijs dfet aan alle vrijzinnige pri dikaïi ten ial wordten to ezondto Aan den Vrijz StuHlcntenbond werd een subsidie verleend van f lötX Prof I erdiman sprak daarna over de iögere schooi en het godtwileaiatonderwij Met het oog op dB a B herziening van de wel op hel lifl er onderwijs Zuilen wij vrijzinnigen gebruik nHÜ£en van do gelegenheid diie de nde we regeling biedt om bijzondwü sciiolen in oneien gewt op te riehten Spr vraagt waaroni is het ons te doen In de eerste plaats dIat er goed onderwii wordt gegeven I r moet algemeene voirming van uitg n on daarbij nwg de goAsdïenstige opvoeding niet worden verwaarlooeA Wat beblK n wij nu bij de herziening te weaiechen Bijptondere Rcliolen door het Kijk betaaldl Volgens spi niet Men moet in de jeugd niet met de verdieeldhea dor riohtangen kenniB nnkeii vele ouders zullen dU uieuwe ook niet wiUea r aou aoo een orthodloxo vrijainnigiheidkömen en daarvoor zijn onder om te veel adiakeeringen Ook dreigt het gervaer dat zoo de godlsdten tige opvoedKng nog oneer zal worden opgedragen aan de school en onttrokken aan het hüfegeain Het beetc ie volgen pr dat WIJ gebruik nittken om op de bestaande cholen gedurende zes l€ iren godoSenstonderwijö te geven Bovendlon zullen wi door het opncbtc van eigen bijzondere scholen de neutraliteit der opeabaje schooi rnaicFn tot godbdjenstloosheld Emmmomm VevkMpk aHevcriBg wm vmn BUBO Sfl fECTPfi WETBOüDFKS van GOUDA Clekt op de clrcwlaiire d d i8 October 1917 no 296 afdeoling Cripteuken bureau Volksvoedbog van den Mlniateir van LajuïboHw Nijve d en Handel brengen ter algwneune keniJ a dat de verkoop de fte ervag en hetvervoer van witte va N Ine vwtftnum album vorlxKkn zijn b dat die ftub a vermeide verboden niet V an loepasadng zijn op L hoeve lhedea van ten hoogste 5 k g betttemd voor zleketdiulzen n apothekers II hooveedbcden van ton hoogste 2 K G bestemd voor a otboekhoudende genei akundlgen en veearteen mits door deontvangers aan den Itiverancter sohritteli de venB d tTiug ia gegeven dat dfce hoeveelheden adleen zullen iltr Bkkea voor genei kundig gebruik III hooveelhedeo van ten hoogste a graan aan particulieren ten bli etL over te leggen doktaawrecept gpootwe hoeveelheid veredseht i o dat van dte sub I vermelde verboden zoo noodig ondier de arNj te stellui voorwaarden ontlieffing kan worden verleend door bovengenoeoKten Mlnl er en daartoe trt kktvde aanvragen schriftelijk moeten worden Ingeeonden aas de aJdeebng Crlflibzaken van het Deparlement van Ijwïdbouw M fverheid en Handel te sÜra venhage Kneutcrdl 8 rouda den 25 October I9l7 BurgeQeeeter en Weth voorn J VIAN GAIi U Lo B Dp 8eoret ria M VAN Dl R VEUR STAD6NIEIUW GOUDA 25 October 1917 De kaarsenstad In dnlfternlsl Naar men ons meldt is gisteravond Ban de Nienwe Haven een sekere t d Berg wonende aan de Eleiwegstraat alhier door de donkerte misleid te water geraakt Door handreiking moohten voorbggangers er echter in lagen hem weer behouden op het droge te brengen Wg vragen ons mede naar aanleiding van dit voorval if of het nn tooh niet wenschel k w re evenals op de Tiufmarkt ook aan de Nieuwe Haven een electriacfaen noodlamp aan te brengen alvorens ernstiger ongelukken plaats heUben I Kalveren te water Een paar kalveren geraakten hedenmorgen bij de Spoorstraat in het water Dank zij de hulp van een aar élttisknechts werden de dieren gered Door de Rechtbank te Rott f lam is gerehabiliteerd het faillissement wi P Offenberg koopman yroeger woneiMe alhie BOSKOOP Bij Kon besluit is benoemd tot ontvaager der directe belastingen en aecijnnn alhier de heer G P J van Hellemondt thans te Grave OUOEWAtER Blijkens op Dinsdag j l gedane aangifte zijn in deze gemeente bij de Ingezetenen voorradig 91000 K G aadappfllen Dit is ongeveer 2 H L per gezin Deze week zullen weer brandstoffen worden gedistribueerd Verkrijgbaar lijn anthraciet steenkolen eierkolcn of gaacokes 2 H L per gezin Bovendien ontvangt men 26 K G sloffen Tot onderwijzer aan de B K Jongensschool is benoemd de heer A Pleters van s Gravenhage TOONEEL Nieuwe Schouwjbarg Stuivertao wiflsden Het BotterdJanwch ToomnH oor een volle aohouwburgxaal giB UT gisteravond het elder reeds mot zoo Veel huocee opgwoerde nieuwe I ngeiscüe biijbptl Oenea al VoA a vertaling van D ouvée I en stuk van den oorlog en ein den ddeperen ondergrond eügealijü iets merr lan een blljspe Ürei t het met op treffende wijze de botsing Tan het verstard cooaervatiMiH met den nieuwen geest zOMil d oorlog dazen sterker dhn Ooit ie voren tot uiting deed koniien Kn zijn er geCTi miaooen ia t spel die difii erniit der peiychoiogiöche invloeden micer doen gervoelen dan oppervlakkig aehijnt Pittig met frieeclien humor werd hel stuk gespeeld in een zeer gfrfukkige bezetting der vorfiohilli nde personages Marie van I yaden Vink ale Lady Broughton bleef ondanks haar ouderwets ttche begrippen een sympathieke Dtoeder en beheerscht was haar uitbeelding door uitHek ndle mdiufek gesteund De opvatting Van Jules Verstraete al ha T innn de zeWgraioegzanio aristocraat Sir Dwinis Broughton schijnt ndj aJ ian In de 2e eii 3e acte voor aanvechting vatbaar wat niet wegneemt dat bij veel auooee had 1 en iacheucces nu i echter nJet steed op het gewenwchte oogenblft 0 iete ner Kpel Wer schade zou dtoen Levendig kwiek all een aardige veriM hijning wa Martha WaWen de reaction nalre dochter in het geoia der ouc nKobielie faukilieu Zij dte heel het huis in Iwroering brengt door haar zoogenaamde geëxailteerde id e D die haar aobting a aeUe IWde deden Opvatten voor een kleernaaker Stel u tooh eens voor een kleermaker de kleermaker v n baar eigea vad en Ae zich daarbij veroorlooft kaï tdn bij de weerbaarheid te zijn het is vMr d m oorlog 1911 eerflte bedrijf Hoe goed wa baar iicè e met deaen Smith in het oudorlljke huk waar zij als hij haar m wtv MUt i i IR kih umi pacw n Iieiu haaf Helde doet uUkouiou dbch hU in tnoeiterollo BC fbeheerBching hun ver iil in aflttaait haar voor oogen houdt en heengaat Komnur Kkr Ie A4ee haar broer met w leii zij wrat Meeifc ovtirlioop lag dtooh dte tijdens den oork ï opgeroepen i tot o llcier bevonktfd aoo n 0 Ulneke r oodefging en uieer meoMh werA dat ilJ fllkaar leerden begrijpen Vooral dit v schil In zijn opvattingen ifie eoozeer werden verruimd en ontdaan van snoblame deed hij op zuivere wijze uitkomen In hei zijn intiuir gcAtareiK 2e bedr L91A tijditus dm oorloc Ook Sudth koint nu veer In het huhi van Bro ghton terug maar Iet ab kleerm kor we rliaaTiielfbotfloler maar al öia i A h kolonel van hot n lmeot waarbij de zoon ld Ingedm d i dat over eeotge wekm naar het front gaat vertrokkwa Een komiaohe onWoiigA waar Sir Dennie BrougbUtn thans ais vrijwillig soldaat bij de iMSlonale reserve ingedeeld zloh nu abt Snïltbd inMere wc t Hier Is ook al bliijBpelsofene een ontmoeting vim Smith en zijn lirotT die als kleennakar zijn zaak waarneemt tea huiseivan Brou ton tuwchen gevoegd In 19 na den oorlog ck rde bedrijf zien wu de versohlllende pemaonen Ih hun iiiaalftohappelijb leven teruggekeerd en d ontknooplng van het Uefdwpel tuMohen Betty on Bmlth die thMie In zijn powltle van algemeen g ro fl d en geridderd generaal m BH ë hand komt vragen twe de lieMebeeène vo gt waarbij ér rollen nu zijn orasedtraaldi en Betty zich terugtreXt voor den hooggeplaatoten militair waar zij uieh beneden zegt te aebten Natuurlijk dat zijn ameekbeden echter niet zonder uitwerking blijven en Hui govó ai goed dp gelukkige blIJipetoTit knooping volgt De figimr van Smllh U door Nico de Jwig op werkelijk kranige wi ae vertolkt Trouwens alle niedespelenden hebben hti himne tot het wetverdlendv succes ten v UIe birgedbagen Veel applaua en bloemen voor Marievan I j dwi Vlnk U INOneONDEN Buiten veranttooordaifkheid der Bod M de Redaoteor In Qw geacht blad v 22 deeer komt het verslag voor van het eerste gedeelte der dien dag te VGravenhage r onden Algemeene Vergadering van Nederlandsche Vereeniglng van Kaashandelaren Veroorloof mij eene onjuistheid daarin te herstellen Uw verslaggever aegt dat een voorstel werd aangenomen om de kaas die na 18 November aal worden gekocht met een gelgken prgs te betalen Bonder onderscheid te maken tns sohen kaas mèt en aonder Byks merk Ten einde geen verkeerden indrnk te vestigen alsof de handelaren zondei meer besloten na 18 November geen hoogeren pr s voor kaas met Rijksmerk te betalen stel ik er pr f op mede te deelen dat alleen besloten is het versoek te richten tot de Kaasvereeniging om in de officieele regeling geen onderscheid in pr s vast te stellen tosschen kaas mèt en londer Ryksmerk U dankende voor de opname Hoogachtend J W F 8 MIDDELBEEK Den Haag 24 10 U7 SPOBT TeellwL Wedstr dprogramma voor Zondag ie klasse A D F O Ajax Blanw Wit H V V Haarlem Hercales V O C Sparta H B S H F C ü V V Quick i Ie kl B A F O Concordia Hermes t Gooi D V 8 B F C V V A Dordrecht Amstel S V V Feïjenoord Spartaan Se kl B Olympia Kampong W V Dnl Ajax L Victoria O D E 2ê kl C O V V T O P W Sanders Neptunes Xerxas D H O Fortuna D V V V Ü C 3e kl C Sportman Gouda C H Vrngt Watergraafsmeer UF O Hes 2e kl O Heittoles 2 t Gooi 2 Voorwaarts 2 D O S 2 Ü V V B Hilversum 2 Gondeohe Voetbal Bond Zwaluwen 1 Olympie 8 T O P 2 Alphen 2 2e klasse Woerden 2 Gouda 3 en Zwaluwen 2 Zwaluwen 8 Uit den N V B In de klasse C werd voor 25 Nov de wedstrijd Olympia 2 Harooles 2 ingelasoht Uit den G V B De nitslag van den Zondag j l sespeetden wedstr d Wowdw T O P 2 welke te laat bg ODB inkwam was een gelgk wgtÜ 1 1 MarktterioMm GOUDA 36 Üet 1017 KAIAS Asogenwrd W partijM HacuUl vlug ie kwal r 7 68 50 2e kwel t5 M gas cra de f 58 60 00 BiyPitU weinig aanvoer Haodel vlug Ooeboter f 1 60 1 70 WMbotw ttSS i ao VEIUARKT V tte varkens wcAaltu vm m m y Jfr A6 et V r baU K C Magere higg Q retf aanvoer Handel nwtljg f 0 70 1 per weak Voiloaoha pen red amvoei Handcil flauw t2i Mi Lanaiwreii rot aanvoer Handel flmtw fl4 Se Nuchtere kalverwi r l aanvaw handel vlug f 8 16 Ora kaJvercn nA aanvoer HamM vri w l 35 70 Fekkrivewn M6 88 Merou WHn4g aanvoer H$mM Sfff vlug wr 100 stuk f 16 ie Ja LAND EN ZEEMACHT KrooBstadt aatnüwd LONDEN Off Volgens bertehten alt Pitrograd wordt Kioonstadt door da faurgartwTolking antraind BERLIJN 26 Oct Duitsoh OoetMrgksohe troepen deden over een breedte van meer dan 80 K 1C een stormloop tegen het Itsliaansohe Isonsofrónt dat ay verbraken in het bekken van Flimoh en Falmein Sterke vgandeltjke stellingen werden genomen Ofschoon sneeuw en regen kat voorwaarts mkkea bemo ljktas warden alle moaüykhedraoverwoniwn Tot nn toe ayn meer dan 10 000 ga vangenen in onne handen gevallen w o divisie en brigada staven W j hadden een njken buit aankanonaen en oorlogsmateriaal PERUJN 26 Got De VoM tnng veraeamt dat da Xntwfnotionaala besprekingen nog niet tot een resultaat hebben ffèleid De mearderhaid vraagt verandering van V R jk regeering Bnistlt oBferief te Tllbafg Te TUbarjr is hedenmorgen tagan vQf uur da Eleotrisohe Centrale defeat geraakt Het herstaUen aal waarsohflnijjk eenige maanden vorderen Op het oogenblik wordt gewerkt met de t served namo s waardoor op baperkfft schaal in de electrisohe verlichting kaa btqven worden vooralen Kraobteleotxioiteit wordt aehtar in het geheel niet verstrekt Ds sleepMoten Witte Zee ea Rotterdam ia oed IJMUIDEir 20 October De sleepbooten Witte Zee en Rotterdam seinden in nood te verkeeren ter hoogte van Oallantsoog Hulp werd gevraagd Sleepbootett van Nieawediap wS a tfr usistontie vertrokken E e Witte aaè Volgens later draadloos bariokt nadert de Witte Zee Ungaaaa bat SohaU pengat Aan booi is alles wel Telegrafisch Weerkrieht W gnu atoriiig in d tal gn iI B □ iet ontvangea BUBOBSIAIKB TAND ooum R UIKUWD L D BMHtan f C d laat 1 Sommi B Ctta A Vri nimrt m a H BroJc UV KU I 1 N üwiHll vu Dm U n Hl JohBDiia AnthoDl Rok aB lur BUWIJK IMKJWHN J a a v C Vtnttl m J iJiJiuiMii iMaKn 1 T rlM Ml I Boot Gl HUWl W Vo i A tn Lmui ADVEBTBNTUN Allwi dli neg lrt tt in d GsmmiMlt M i MMdcnsttnotvMt lglnMNlf vosf gwlint ItvtnnQtn sm hit VluiiliMInsMkMip ilkiw wwtai nnMbt Mr 1 Nsvmnkw M dn nn opgnaf tn dnm nnr nniar dK nog nltt It gnnekM nu M idm van dtn dnrdnn ondwiK tnnknndn OubMt Snort Na 7 Si dian datum kan van IngakmiM wrdartngan gaan nnta maar mf J A DWKn VMattlw A 0 VM VREUIIIIIUII VlM rMn T CHEBAt SMTttirit H M a DE IMMEE U iMntorii aoiNM u Mrtw mr aeai aa DroaiatM WUIKT Sb 8 H VAN LOWi k WOUT Oh