Goudsche Courant, zaterdag 27 oktober 1917

Maandag 89 October jui7 r 7 56e Jaargang Allen dit nog latt is vordtmi hebben van de Comnilsile uit di belde MlddenstandsYereenlglngen voor gedane laveringen aan hel Vluchtelingenkamp alhier wordn verzocht vddr 1 November a s daarvan opgaaf te doen voor zoover dit nog niet Is geschied aan het adres van den derden ondargetaekende Dubbele Buurt No 7 Na dien datum kan van Ingekomen vorderingen geen nota meer worden genomon Namaiii ds Commliila v n J A DONKER Voorzitter A D VAN VREUMINOEN Vlco Vogrz T CREBAS Sacrotarli H M B DE MOREE 2e Seereterli eOUDA 25 October 1917 2531 33 Openbare Vericooping te Haastrecht op WOENSDAG 7 NOVEMBER 1917 des voormiddeg II uren in hel Kofiiehuie ran den Heer K JAAPIES aldaar len nverileiii van Notaris J KOEMAN Hst soiisd gebouwd van vals gemakken voorrlH HeerenhuiSy wlik B No 84 roet groot TUIN aan de Hoogstraat U HAASTRECHT trekkende var de atraat tot hslver IJiael groot B33 centiaren Het huil beval 7 kamen groote kcukea kelder zolder met dienstbodekamer en ii voor zien van electnache installatie Te aaovaardea gedeeltelijk tentoad en het overige gedeelte t Februari a of zooveel vroeger ais met den verkooper kan worden overeengekomen Na vooraf belet gevraag te hebben dagelijk te bezichtigen Nadere inhchtingen geeft Notarli KOEMANvoornoemd 2509 35 Un Mar i volgiie den llen Juni van dli laar ti l iiiiniwi riö I rhto on b r l uit ngp woon iiKiiNliJko uinMtandlghedk n op M Mnhjk i dtn veroorzaaid nht In de lanlHti plaat boor do inl tfttr bt wcflïing 4 Ikir vo rg h p kiti4 lich te llairt lo lil afipvldi Jok de niftcbliïïP etaklngw Im tti Kilng n ap Hlil n i iv groot rol slnht iiH t groot inspanning l ag h Il t lil iw kabiml er In ito or ii venl I ii w ii jk m i ii iii M iii p iii l iii WW iii aardige oude man in het kaateel vertelde ons die verbalen en het ons het mooio binnenplein zien waar Burns eens kwam toen h zeventien aar was on in een steen van den munr d naamletters R B sneed in een driehoek ah een vry metselaars teeken naar aanleiding van do wigvormigo geflaante van het kasteel Sir S wist alles van dtt snijwerk on zmde dat de Amerikanen twee duizend pond voor den steen hadden geboden Maar do Hertogin v n Norfolk aau wie Caerlaverock behoort trok figaurlgk gesproken baar neus op voor dat aanbod Ik doe a een goed aanbod is het motto dat onder hèt wapenbord boven de groote poort tusschen twee torene staat te lesen en men zegt dat de Amenkanea bg hun bod voor den steen mot de naamletters dit motto aanhaalden maar dm handigheid hielp hun niet veot In éon dier torens wai Mur doch do blinde hertog van Albany zeven larea lang opgesloten door James I voor hg te Stirling werd onthoofd en men beweert dat men hom in het groene dal waann de groote roode ruïne ligt bumancachyn beeft zien wandelen op don verjiiardag van yn dood Wordt vervolgd IS voornemenH om op Maandag 12 Norem ber 1917 deB avonds ten 7 uur in HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg aldaar in ééne zitting publiek te veilen en te ver koopen Een onlangs geheel nieuw en sterk ge bouwd goed onderhouden en goed geai tuefird Pand en Erve met OPEN GROND en SCHUURTJE a d Ridder van Catsweg no 11 te Gouda waarin handel in diverse artikelen bevattende het pand beneden ruime win kei achterkamer en keuken en boven groote voorkamer 2 ilaapkamen één met plat en droegen beschoten zolder met dienstbodenkamer lijnde voorzien nui gas en waterleiding vele gemakken en voor alle zaken geschikt In eigen gebruik Aanvaarding oi betaling der kooppen ningen vóór of uiteriyk op Zaterdag 1 December 1917 Bezichtiging als naar gebruik Inlichtingen geeft NoUris MONTIJN voornoemd by wlen inmiddels ook bod voor eventueelen koop uit de hand wordt aange noman 51 Zelfi toen was mijii eerste wóndervolle dag in Schotland nog met voorbi want wg hadden nog tijd CaerUverock Castle te zien dat volgens Bir S ook een van de beste dingen op aarde ib Ik denk dat het m oude tciden toen de wereld ktein was omdat het moeilijk was groote afstanden af te leggen met vreemd was prachtige geruïneerde kraisen en kasteelen en histonsohe smedergen en huizen van gemeen zoo dicht bg een te vmden Dat moest wel of niemand van bet naburig land eon 2e ooit hebben gezien maar nn is het opvallend bgna ongeloofelijk vooral voor iemand die nog niets heeft gezien behalve id droomen Caerlaverock Mide mevrouw James waa waar8chgnli k Scott s EUangowan m Gay Mannenng daarom zal ik Gny MannennK g n lezen zoodra ik b mgne moeder woon Wg moesten wel weer met Scott m aanraking komen zeUa hier aan de poort van het land van Crookett en er waren Adverteert in dit Blad ViRULY s Zeeppoeder merk de hamer SHfflinn mm VBUDAQ 2 NOVBMIU S BUITENaEWONE VOORSTELLtMa EMito opInlM aM r m HET INTIEME TOONEEL Mto llirtMli Mdlm na FlUTt lOUWHEEtTOI 0 Mr lei o rta FINE BBLDER HETTY BECK JO KLUUN AOOLP BOUWMEESTER FRED VOGEDINO ALEX FRANK F PUCHS ArtMMn Mtol ADOLF FRITI BOUWMEESTER H l altuwil leait rapartalrt vin htt Cintraal Thntar U AmiUrdim n in Int Cakirit Artlitt ui to Sehtniilngu BROOT AFWISSELEND PROBRAMMA O A rrploot u J SFEENHOFF HET ROSE PAPIER Scheu nu AUGUST NEIDHART BCHLAaER ru lUt nLoea I I LORD SPLEEN Nacfatelilke iceiie vin RICHARD OSWALD VBERASSEND LACH8UCCES EEN LIEFDESVERKLARING Blijepel u HENRI BATAILLE o Hypermoderne Vrouw Schelt Tin BBDA AFBEWISSELD DOOR KOMISCHE INTERMEZZO S EN ATTRACTIES im ADOLF BOUWMEESTER M HETTY BECK Fri ien der pliitien Loge en Siill f2 leden I l SO Bilcoa I 1 2B leden f 1 Qilerlj r O SO 2550 55 mei 10 Vo lUteunrechlen Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengfin bg dfisse ter kennu van ingeuodeD 1 dat de begrooting voor het dienatjaar IQlSgedarende veertien dagen van 29 Ootober tot en met 11 November aanitaande op eiken werkdag van des morgeni 10 tot des namiddags 4 ure op de Seoretane van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal hggen en aldaar tegen betaling der kosten verkrygbaar is 2 dat de ingelanden hanne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die tor visie heeft gelegen en das vóór 20 November aanstaande aan de Vereenigde Vergadering moeten inzendeo S dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 24 November 1917 in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Dykgraaf en Hoogheemraden van Rynland PIJNAOKEB DgkgraafO W VAN DER POT Bzn 2642 48 Secretaris Lbidsn 24 Ootober 1917 Fliiubeipreklnf Donderdif en Vri di via 10 12 en 2 4 UHr i 10 cent per pliiu 2546 210 Te koop aangeboden M M OnderKeteekenden hebben de eer U te berichten dat zy hunne zaak In Garens Band Sajetlen Handschoenen Corsetten Kindergoederen enz hebben verplaatst van Wqdstraat 22 naar de overzQde WIJPSTRAAT 31 AANBEVELEND 2536 60 GROOTENDORST Co 2 flinke Huizen naast elkaar gelegen OP DEN BESTEN STAND aan de MARKT alhier groote oppervlakte Brieven onder no 2491 Bureau Goudsche Courant Markt 31 30 A VAN DER HEIJDEN Co Pianohandelaars te ROTTERDAM alleen Pompenburgsingel 33 by het Hofplem bieden aan eemge bespeelde PIANO St in de prijzen van 195 276 en 376 gld Voorts NIKUWK PIANINO S vanaf 450 gld 2494 20 MAATKNIPPEN voor Dames en Jonge Dames Orondig onderricht in het kaïppea eo maken 2203 20 De Notaris MONTIJN HET BLOUSENHUIS van Japonnen Mantelcostuums en Ondergoed bil te OOUDA 2551 40 KLEIWEG 31 Telefoon Nummer SS2 Specialiteit in Dames blouses Costumes eiiL Nieuwste Modellen Passalon ter beschikking INLICHTINGEN GRATIS MeJ TIE8EMA Fluweelon Singel 14 2S1S40 Als de hoest I HHIl i mWIHI l l lli n i ll l lllHtl W I I IWIIil l U I H I IIHI W HW I l U het slapen belet wflNnaap 4 pplkk l iid hottstbulan U acht n dag tot atikkans toe banauwrd makaai arljpt dan tooh naar da onvolppacan ABDIJSIROOPp rzaehttnd tlIJmopliitsaiKl an haattatllland Fa W 1 v ZANEN 20 O Haven Atalter roor Moderne Portret Fotog rafle s I De Abdijiiroop bcxit elgenichappen welke de ▼ aitxillcnde eo ootatekiog veroorukeade alijm ipoedig gemakkelqk en pijnlooa doel loakomen De hoflitprikkel wordt daardoor weggenomen en de ontstoken alijmvlieien worden weldadig venachl eo kunnen genexen Dan wordt de adembaJing weder diep n vrij de boeit en benauwdheden verdwijnen en de atem wordt weder helder o kleur OogeMOord ault gij daa weder van Uw verkwikkende nacbl ruat kunnen genieten en U weldra ala herboren gevoelen Velen roemen datrom de Abdljafroop bij aroudarda an wanaaaflooada varkoudhald klak an BlIJmhsaat bpoaohltlai oatarrh kaalpl i Influaaxa hoolkoarta en aathma 2S37 80 ELECTRO TECHNIEK Adr de Groot A jdKi QOUDA Ktolw a 7 HAASTRECHT ai ol ltavMi Pri i per flacon van pi m 230 gram f 1 25 van pi m 550 gram f2 25 van pi m 1000 gram f 3 75 Alom verkn gbair Eiichl roo4 a baad mei ome lModt k aiog L I AKREH Rouerdam t 5 L o 13532 6011MHË GOVRANT lïTie a wrs © a=L A cLTr©xt©3n ti©Tola d voor G o u d su © aa Oaaa etrelcoaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEOUUNOEN 1 Op de oorpafina dubbel laiiH Gewone advenewlAn m tn g udee w l dMAia w M prqe UrooM Icnera ea readan oaar piMtarwiBM KLEINE ADVEETEimtN aa mta koop en verkoop how varkmr I S ngttB OIS Iki I 10 nfria Baa MM W 5 l AlONNBMKNTapRUS pc traual I 2S po wok 10 om ma ZoodimbUd po kwafU 1 r I 75 per Mk 14 oral annd WMt 4 bMortiaf per loopcr fcichiMk Franco p r pon por kwiruil I 1 m t Z in Ut bU l I 2 AbonaemeatM wortlmi legttltiki uafleruNnea mi mm burva Maikt 31 Gouda b M HenM den boakbandel en da p tk ntorait rtÊÊfJ dlMWIi S mmh I il AOVKBTENTIErBUa UU Gond ea oowraka beboorende l dea benirtkr i I S r t 0 Ua rafel meer f O 10 Bi dn aclllereei rol e d plaauiD ea wnda d a lefa t a hanknd Vaa bolle Oovla ea dea beK r kna4 I S rageli OM elke ra d BMI I O IS Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON BNGELANa P rina t trietlaan Prin fhrlrtlaan de gmnaai T n prin llet na de oudirie dochUv vaa Koningin Victoria Iw ZoadagftvoDd overle OOm RUK HONGASUB In df Hongaarsohfi Kanver In bot Huis viHv Afg vaarüigd m vor krtiit d rogeerlng bij d behandullng fta Il ïitidpllniUr kw i4i d iiitnik rheld M 1 imo partij rli p lev l 4 it ar je ThaiiH ptibUcp M l A ac partij oen mededvillnft waarin wonSl ifccegd dat xéj niet het plan heeft ite rng ring ten val te brengen Zij wUde door b r legeoHttnunen i fvht U kennen geven dat ztj ftls de mewdierheia de reffoering we uld dihn lot hu afwikkelen éer zaken Utr hosoliikking tilt oiaar niet loetUceurl dat itti rog4 ortnfiiFW ülit lot partlj dtoelptmltm vtordt ntwbrulkt In on beBprri inff dt dto vcTevnljtde lOrtiien wiijke de regeling iitounen hieldn Mfklaardu graaf Aodremy dM het iiicidrnl nlrt lK laii rljl gt toeg wM ODi ovu tl gaan tot een ontblndinfc van liet Huil raat Ozernln naar H oa arlje raaf zernln gaat naar Hoedapewl oui ilo IlonKianmhe partijen In tf lloht over il II tiultenlandHoben toeBtaiid V Ijantlelijke verutogcpna D ocoiMMi V b oonmd le der êSgfi va nMg hn zal volgene Wolft blnnwikorl bij roiL chrlfven of al verzoeken van de In t 0MtfWlik alch bPrindenttw vernM nn ¥ 9fi vijandt4 e onderdanen en van de 0 Henriik ohe venuomne aieb kt hoi vijAuikliJkc buUeDlend bevliwton Vreugde te Weenen over hot krijgsverloop II h t Oo hmrl Hchu H r nhiib Uh il voor iltir W Indieigrtttl etn ItHoRraii voor vtaailii nu naam van Jkn hi f van dtn g Til ra n slat hiH g inntl v rioop van fliTi Hlrijd aan d iHonvio wordt jipo k gi 1 old Dl l oricht ti worden door het HuU n4l groot g MtcWrilt onlvaiigtii pr lUm V iioiku aarop dt liuliU aan d tl 01 + 11 n d n koix r waanmib door iluriiiA Jitlgt toojuJthloHun went tngteetenid SPANJB 11 t tiv I n 1 B 1 4 r 1 e treedt at lit kaluutfllialo waarvan im t den gritiUr d niAidiAeT van iHiltenlaiiA itilw iikni I qiia tn d u lni tttr van Jor loi giiiraal Kivt rn k vuornaBiiM In het Oosteniyköcho Heeerenhuis is de voorloopige begrooting behandeld De minister president Seidler besprak daarby de buitenlandsche politiek en Wklaarde met een verwijzing naar het Z W front dat de oorlogstoestand van OosteiWljk Hongarije zoo gunstig mogelijk is Wgt de oorlogs doeleinden betreft zoo zelde hy deze jn dezelfde gebleven ais die waarvoor wy de wapens hebben opgenoraab de verdediging van ons bestaan de veraekering van onze vryheid en onafhankelijkheid waarborgen voor onze aanspraken op gelijkberechtigd heid bij het deelnemen aan de vredelievende mededinging Onze militaire successen zoo vervolple de minister zijn bewyzen voor onze innerlyke weerstandskracht Hierdoor en door onze zoo weinig agreisieve oorlogs doeleinden waardoor de vijand in t minst niet wordt bedreigd waren w i gerechtigd het eerst het vredeswoord uit te spreken en onze bereidwilligheid tot onderhandeling te kennen te geven Wy hebben sindsdien ons steeds tot vrede stuiten bereid verklaard en wij blyven dat doen Wij willen de onder handelingen openen zoodra de vyand met dezelfde bedoelingen als wU bezield is d w z ons geen eenzijdige en gewelddadige oor togadoeleinden op wil dringen doch den grondslag wil leggen voor een vredelievende en gelykbercchtigde verhouding tueschen de staten Onze vyanden echter toonen een neiging ons te willen overweldigen en slaan een zóó uitdagenden toon aan dat men met aan den indruk kan ontkomen dat het met gaat om het een of ander positief oor logsdoel maar om zoodanige ischen dat de vrede by voorbaat onmogseHjk is Indien de vyand die houding blyft atflnemen dan kunnen wy geen andere houding aannemen dan die van de meest vastberaden oorlog voering waardoor wij den tegenstander t n slotte duidelijk zullen maken dat wy als het wezen moet ook m staat zijn hem tot den vrede te dwingen Wy zyn er zeker van dat ons dit in samenwerking met onze bondge nooten wier vrien ischap en trouw door de dn naten op het oorlogsveld zyn bekrach tigd zat gelukken Ten aanrien van de bmnenlundsche poli tiek legde ie minister ten slotte den nadruk op de noodzakelykheid van innige samen werking tusschen regeenng en volksverte genwoordiging en verklaarde en dit is zeker met van belang ontbloot dat waar de volken tegenwoordig zelf oorlog voeren zy ook zelf gerechtigd ztjn vrede te sluT ten Na het einde der debatten werd ten slotte de oorlogsbelasting m tweede en derde lezing aangenomei ülip rw in ïu lrtfgi liled door bonumi to wcrppn lil I uxen urg zt i i pormmen ge W od PU 4 gi wond In Siwirbrücken zijn düodtn in 6 gfwondpn te botreu rtii MrilWiro lifldic Ij nie veroor ftEkt l r vHigtuife n zijn door alwewrnriiWiU au de HiilW Ik rd€ dlgln tegrti luthl tiaivHJtrn ne4 r eir ehot n of Sf ongLm te laii Kil Daarhtj bevond iich a groot li dii De Ins ittindeft wftnii op pen jiLrlk an nn allen i ng Irtcheii De Italiaansche nederlaag Het nieuwe Koninkrijk Polen Een rede van Seidler ONS OVEBBIGHT Wat de Italiaansche troepen van Cordona deBt ds na langen stryd bereikten hebben jn een storroachtig offensief de Duitsch Oostenrijkflche lejrers in enkele dagen niet alleen te niet gedaan maar zy zyn zelfs op Bommige punten meer dan 16 K M op Ita liaansch gebied doorgedrongen Nadat het iaonzo front op dne plaateen td by Plez zo Tolmino en Gorizia ia doorgebroken ib de opmarach voortgezet In het noorden werd de Mont Canion Itahaansch grensge bied stormenderhand genomen leta zuide luker ten westen van Saga trokken zy op den Maggiore aan terwyl in het centrum na overschryding van de grenBrivier de in dio de 8tad Cividale werd bezet welke nog kort geleden het middelpunt der Italiaan Bche bergartiUerie was en op slechts eenige mylen van Udine verwyderd ligt in het zuidelyk kustgebied ten slotte zyn Gorz en Monfalcone gevallen waarom ook eertyds zoo heftig iB gestreden Of nu de Italianen hun steunpunt Gradlsca zullen kunnen be houden ia zelfs nog leer de vraag Niet te verwonderen ia het dat by zulk een tegenslag de Centralen veel gevangenen en een rijken buit in handen vielen De com mumqué s vermelden zelfs met mmder dan 100 000 Italiaansche gevangenen en 700 stukken geschut Inderdaad zulk een slag is geweldig en zelfs Duitschlands vyanden zullen respect moeten hebben voor een der gelyke prestatie op een oogenblik dat men deze atlermmat nog mogelijk achtte Zeker ook in de Golf van Riga was een succes be haaid maar men had geen tegenstan ders Op het Italiaansche front wae dit an ders en mag men veronderstellen dat al is men door de en aanval verrast de troepen en het geschut hun werk verrichtten Dui delyk is hier echter het gevaar gedemon streerd van een waardeloozen bondgenoot als Rusland thans is waardoor het volgens de Morning Post den Duitschers mogelijk was de in Rusland vrygekomen troepön on der Mackensen s leiding naar het zuidelijk front te verplaatsen en daar een groote numerieke overmacht te verkrygen op een moment waarop de tegenstander het minst was voorbereid De Iaonzo verdedigingslinie 13 gevallen triomfantelyk zegt het bericht uit Weenen van gisteravond Cividale is in Duitsch bezit Onstuimig en onweerataan baar rukken de onzen voort m de Veneti aansche laagvlakte Tnfest en Venetië hoeveel zeggen ons deze namen In P o I e n is nu de Regentschapsraad ge installeerd ter gelegenheid waarvan in het koninklijk slot een plechtige betooglng plaats had Het lid van den Regentschaps BU1T£ ILANI 8GH NIEUWa DUITSCH LANIX tUraadtflaglugeu mil den k o l f o r 1 0 kAi i heeft Helfferlth den plaat Waar b ij f t de p a r 1 i ui i tarinatU f l t niim tiT pPtillimi vanHtleron graat Hi ilHng V rklaardü in d rwpod e Kamer Ut dp verftnlwoordihikh ii van d Kijka iiiiii tiT nnt In lie Itelaiig n van hu f i ratwv KrondkftrBkt r van lul n k wauaan i int getornd iiMjg wordin I i I a n L o t h a r t II g n 11 Vorwkrte wbrijft De loat ilo U n king n in d Iran che KMu r hovts igt n d opvalting v n on KUblniann int r g on aangologinheld Is waarom trni V rgtlijk onnWgitijk zQU zijn be I alvt de kwowilt van l l i a Ijothffcrlp piu Hapthoo bfwit op von KühtoaMa b rode op H lijk h anrtwoord niet doz IfiK woor I 11 iinaar ui t gif ttiU nd n zin Voor 11 U hiniid tililtr iK wlaat gtin I Izbh I til kwtvslk raad von Ostrowski las daartoe een door den prelaat in het Duitsch herhaalde rede voering voor waarin dank wordt betuigd aan de verbonden monarchieën en waarin wordt gezegd Van dit gedenkwaardige oogenblik af aanvaarden wij onze taak tot uitoefening van het opperste gezag in het kt ninkryk Polen Wy willen het volk tot lafhankelykheid brengen op den grondslag van de door de monarchen der beide Gen trale mogendheden op 5 November 1916 en 12 September 1917 uitgevaardigde manifes ten Hierop volgde een plechtige dienst in de St Johannes kathedraal waarna de bis schop den leden van den Regentschapsraad den eed afnam Vervolgens las de prelaat van den kansel het manifest van den Re gentschapsraad aan het Poolsche volk voor hetwelk ook per aanplakbiljet ter kennis van de Warachauer bevolking werd ge bracht Aan dit manifest zj het volgende ontleend Polen I Na m den kathedraal van den Heiligen Johannes den plechtigen eed te hebben af gelegd aanvaarden wy in den naam van God en met toestemmmg van de beide groote monarchen het opperste staatsgezag in het konmkryk Polen n l P 11 w t Hond voorA lUrhX hap van dm af fu Wy zwoeren den almachtigen God en het Poolsche volk dat wy dit regeermgsgezag zullen uitoefenen tot welzijn van het alge meen en tot vaste grondvesting van de on afhankelykheid de macht den roem de vryheid en het geluk van het Poolsche va derland en tot handhaving van vrede en eendracht onder alle burgers des lands W On W V lardlKiio itwlertw ia n olkwiioiid v rijl id i n Vad rlfl nd g slicht Dp ver en N ril K was 1 Cizoolit door vcrtf g nwoor ltf rH fln nrlMiidtrrt boaiiil ttn en anib iinr n Ilit ii ii aii d n Volksbon Is l I k HU n oor dt Iniinrhjki iinliii vnn h t biitwiliL volk onAii lidinRvar Mocioinldiiiiiocrftitpn De Wy willen den grond leggen voor een onafhankelyken machtigen Poolachen staat met een krachtige regeermg en een eigen krygsmacht zooals ons verleden zoowel ala de beteekeniB eischen weike aan Polen in de aanstaande Europeesehe staatsformaties toekomt Wy zyn ons bewust dat wy met dezelfde hand welke gaat opbouwen ook moeten tranen drogen wonden heelen bon ger voorkomen en leed stillen welke de oorlog na zich sleepte H f Tl i l t r inrlHlH In lieltir o I h liatJt gliroiilvu llting von dn Ui r lm i an hiag oo U n wi int 0 1 tuil virwü t K iiitiiiHKtT van I lEUUi 1 11 von ilrtuiug tiat d iidid rtpr in 1 1 MfkurwwnzPii von K iltldn by I I hurtlgiiiK van zijii d put inunL aan U l f iili dl 11 dj algciinti BtaatHl lang n 1 i 1 oog v Tloor Na Hh ukiii o uw r hiifUg ikhatdwlde I iiili JMi r prt Ridt nt iiH dt lUa oo s Mi hg iiiogtiijjv mi utinUt rraad on wor i n M gd waarbij hIJ lioopu W aak II kr niinne l kunnen siiilkkün Op lOdB hulp vertrouwend vestigen wy het geloof in het welslagen van ons streven op de scheppende kracht van de I oolsche natie weike m een knechtschap van ruim honderd jaren de smettelooze reinheid van onzen nationalen geest met heeft ingeboet Gemengd Oorlocvi awa I 11 II t a 1 Tl a U e n op 1 u i t m t h land III dfcii nacht an 21 op 25 Ktob r d II i r iK diu vijanddi e i ka ï rs m iini al op hit I otliaring cht iis iirimrg Polen I U allen zonder onderscheid van ouderdom stand of geloof roepen w j uit naam van het welzyn des vaderlands op tot standvastigheid en tucht tot krachtige on dersteuning van den Regentschapsraad zoo wel als van de door my in het leven te roe pen regeenng en den staatsraad Feuilleton zoo betwist en heen en weer slingerd van de eene hand i andere nog voor de groote belegering toen de Qraaf van Kssex Lord Hemes strafte voor het verdedigen van Koningin Mary Toen hielden do muren het dapper vol en na de zaak met Osex werden eg meer dan ooit versterkt zoo zeer dat het scheen alsof Caerlaverock zich nooit meer zou behoeven over te geven aan een vijand Maar nauwelijks hadden de Maxwells een mooien nieuwen gevel gemaakt den mooiaton die zij ooit bezaten met gebeeldhouwde deuren en raamkozgnen naar de laatste mode of Kolonel Home kwam met zgne barscbo Covenanters en het alles in de Inoht springen met ziine vreese Igke kanonnen Ik kan met nalaten een afkeer van hem te hebben want de Maxwells schgnon zeer innemende lieden te zgn geweest Een Lord Maxwel uit de zeventiende eeuw die Roomtch katholiek waa toen bet met veilig waa dat te wezen placht aioh ah een bedelaar te vermommen en viool te spelen op het marktplein te Dumfiies als een signaal voor de getrouwen Tan zijn eigen godsdienst waar en waaneer zij de mis konden bgwonen Zij hoorden dat aan eenige afgesproken melodiön betgeen geI makkelijk was daar ay aleohte drte 1 plaatsen van bgeepkomstiuidden Een ook sporen van Burns daar wrj reeds zoo dicht bij Dumfries waren waar hij jarenlang woonde en eindelgk stierf Maar Sir S had er zgi hart op gezet naar Dumfries terug tekeeren nadat wij Galloway hadden gezien en Burn s geboorteplaats te Ayr Dat zou elk gedeelte van ons reisje meer concreet maken zeide hij Of de vesting der Maxwells nu al of niet EUangowan was ze was in elk geval de sleutel tot de zaïdweste Ujk Schotland en als men ze ziet begrt pt men ook gemakkelyk waarom Een groote roodgoaden sleutel leek ze toen wij haar zagen roodachtig goud in het lioht der ondergaande zon in een dal bg de nvier ik zou met geloofk hebben dat die oude zandsteen zulk eene kleur kon hebben zoo mooi uitkomend bg hot groen van varens en wuivend gras indien ik het op eene schilderg had gezien Dan zon ik hebben gezegd De schilder die dat vervallen kasteel schilderde heeft het kleuren gegeven die hg gaarne zou zien en met die hg werkeIgk zag Maar ik zon hem hebben miskend want de kleuren waren er m werkelgkheid yrooger waa er eene dubbele gracht rondom het groote driehoekige kasteel en in een er van staat nog water Men zoa hebben gedaoht dat de dames Maxwell er honne robgnen en diaman I de Miss Barrle s Huwelijk door M WILIlAMftON Nadruk verboden ten in hadden geworpen den een of andoren rumoerigen dag toen zt voor hare vijanden vluchtten en dat de juweelen sedert dien tgd onbemerkt op den bodem der gracht hadden ge legen ofschoon het zonlioht zo ontdekte en het geheim verradelgk trachtte te verklappen Verbeeld u dat Ptolemaeufl over Caerlaverock schreef on het Carbantongun noemde Ik ben big dat wij het nu niet zoo behoeven te noemen of ik ou aitgd ddingea zeggen zooals men doet wanneer men den naam van een persoon of zaak met meer weet Zelfs als Caerlaverock eene akelige omgeving bad zou het nog piachtig zijtt maar de rivier de Solway is zgn zilveren voorgrond en Losbar Moss IS zgn geheimzinnige achtergrond het 18 dus volmaakt in schoonheid on kracht en mdien er maar niet zulke akelige dingen als kanonnen waren uitgevonden zou het na gevne rainu zgn Ofschoon het zoo laag ligt was het zoo gebouwd dat het alles kon weerstaan behalve buskruit want hoe konden de Maxwells droomen dat al hanne mooie inrichtingen om gesmolten lood en kokende olie naar beneden te werpen nutteloos zouden zgn tegen een nieuwen vgand Edward I nam het kasteel in 1300 m maar Bruce kreeg het dertien jaar I later weer terug en de sleatel werd