Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1917

Sd 13534 5 Jaargang Zooals te voorzien was ia thans ook Udine in faandeo der Verbonden troepen ge vallen terwijl de Italiaansche legers zich achter de TagUamento nvier terugtrekken welke op ongeveer vijfentwintig kilometer ten westen van de Isonzo door de vlakte van Venetië naar de Adriatische Zee loopt Daar op de Tagliamutto linie welke vooral m het Noorden op goed verdedigbare stellingen steunt zal dus moeten worden stand gehouden De Temps hoopt al dat de Tagliamento de Italiaansche Mame zal worden En de Petit Paneien is van oor deel dat alles de hoop rechtvaardigen kan dat de steun van I raukr k en Engeland zich zal doen gelden op het oogenblik dat de vyanden de vlakte van de Tagliamento betreden Niet onmogelgk dat nu het berg landschap achter de troepen ia gelaten en m de vlakte betreden ook daar de atritjd in een loopgravenoorlog verstard Wat de hulp van Engeland en Frankryk betreft deze zou volgens de Gaulois be staan in het onverwijld zenden van troepen transporten Het blad voegt er aan toe De openbare meemng ra Frankrgk moet zich met van streek laten brengen wat betreft het zenden van versterkingen aan Cadoma De Fransche en Engelsche legeraanvoerders zullen geen strijdkrachten aan het front onttrekken ten koste van de volkomen vei ligheid van het Westel k front De str d krachten die zy zullen wegzenden zullen Btiydkrachten zjjn waarover zu met alle gerastheid kunnen beschikken De openbare meemng moet begrypen dat dit voor Frankrük en Engeland met alleen een plicht doch tevens een belang is Dus toch het zenden van troepen We zullen zien Maar belangrijker blijft dan de vraag of deze hulp tydig genoeg zal komen De Isonzo bnie is reeds gevallen zullen ge zameal jke Entente troepen nog de Taglia mento linie verdedigen Zekpr met waar liet geldt den eersten stoot op te vangen en daarmee komt ook deze hulp weer ach teraf Terwijl m het zuiden de atr d gestreden wordt houden in Engeland Lloyd George en Smuts groote redevoeringen die ons weimg vertellen wat wij met al zoo dikwyls heb ben gehoord de Isonzo nederlaag gaat men voorby met een dat komt terecht Dat Michaelis heen gaat is wel als vaststaand aan te ijemen Wie hem zal opvol gen IS echter nog geen uitgemaakte zaak al dnngt de naam van Hertling steeds meer op den voorgrond Met gemengde gevoelens wordt deze candldatuur echter door de pera beschouwd Zyn persoonlyke qualiteiten Dat legde ik Sir S ait enjiij aeide dat het er met op aankwam voor Boover het hem betrof want hij had in t geheel met gewensoh 1 0 hoe jammer van die gelukaanbrengende maan nep ik uit want dat was toch al te erg Maar hg antwoordde dat het eenigo dat hg op dit oogenbhk bazonder weaaohte leta was dat hg met mooht wenaohen vegeni de andere er m betrokken partg Ik lachte en zeida dat ala ng werkeli k gawenscht had te wen ohen hg toch had gewenaoht ondanks Eichzelf en dat de nieawo maan het had gehoord omdat het de plicht ib van iedere welopgevoede nteawe maan ta de nieawe maan in AagaatoB de bettopgeroede van het jaar is De andere er m betrokken partg moet de na maar wagen zeide ik En hael waarschgnlgk zal het voor hem of haar ook oog het best blgken te agn aDatdorf i niat hopen leidehg 8 C Van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL nirut III OU HAAa Tal SIS 1990 QROOTE BORTEBRINQ 10 INSTRUMENTEN VOORRAOIG BILLUKBFRUZBN OARANTIB Hoe ver hoe ver naar Greta Het IS jaren en jaren geleden Kn eene kOeta met vier Marden aal nooit meer Stof opjagen laanden weg B Voor MtnMVTKMinOM TIMNNM wofdt OEVRAACD MO twkvun Correspondentie vertrouwd nel utcairerlt 2SS2 11 Brieven onder nummer 25S2 Bure u Qoudtche Courant Merkl 31 Nette dienstbode GEVRAAQD la meid alUea v t t v mei 1 December MEVROUW VAN ES Markt 67 Gouda Aanmelden Dtnida avoada 7 8 2540 10 Het bt van het SPREI Is gevallen op No 9 wio DE ZEMOmOSKRANS Fornuis vierkante Kacheis 1 Vullcachei A4na I Nlniw Markt 3T HIEOWE SCHOUWBURG GOUDA VEUDAG 3 NOVUflEK 8 uur BUITENQEWON VbORSTELLINB Eenti aftreétn ilblw ven HETINTIEiVIETOONEEL MNrtliatMia llWlll fM FRIT BOUWMEESTER OpiredtD o v n PINE BELDER HETTY BECK JO KLUUN ADOLF BOUW MEESTER FRED VOOEDING ALEX FRANK P FUCHS AllMMi Mtm ADOIF u FRITI BOUWMEESTER Hit nlauwita lueui rapartoirt n htt Ctntriil Thaator t Amstinlim en van ktt Cibant Artlitlqu ti Sohtvanlngn BROOT AFWISSELEND PROBRAMMA 0 A rroloog Tu I H BPBENHOFF HET ROSE PAPIER SehM T AUGUST NEIOHART D BCHLAOKK tm Ii ill LORD SPLEEN Nachulijk acme Tan RICHARD OSWALD VBEEAMEND LACHSUCCBS EEN LIEFDESVERKLARING BBIi ip l Tan HENRI BATAILLE n Hypermoderne Vrouw BcbetI Tan BEDA AFBEWISSELD DOOR KOMISCHE INTERMEZZO S EN AHRACTIES Mr ADOLF BOUWMEESTER l HEHY BECK Prljasn der plaatten Loge en SlaUeif2 leden I l SO BalQon I 1 2B leden I l Galerii I O SO 2550 55 mei 10 o BUteurarechlen Plaaub iprakio Donderdag en Vrljdaf a van 10 12 en 2 4 uur i 10 cent per plaat Pertussin Thifmstroop Ml 2S67 IS Fa Weijer Hoefhamer APOTHEEK TEL 37 OOUWe 139 M If ilniliierk x lilLllriÉiaii M M Ondergeteekenden hebben de eer U te berichten dat zg hunne zaak In Garens Band Sajetlen Handschoenen Corsetten Klndergoederen enz h bb n verplaatst van WQdstraat 22 naar de overzijde WIJPSTRAAT 31 AANBEVELEND 2536 60 OROOTENDORST Co Distributie bedrijf S TOLWIJK De BURGEMEESTER van STOLWIJK maakt bekend dat het Distributiebedrijf aldaar vanaf I NOVEMBER a s wordt VERPLAATST van de zaak van den Heer JAC DE VREUGT naar die van den Heer I C KROON Tentweg Administrateur D K KROON De Burgemeester voornoemd 2576 44 J IMMINK Bericht Veevervoer te op 2 en 13 Nov aanstaande Vertrek QOUDA s nachts I uur gewone aaniegplaats Tarug uit BORINCHEM op de marktdagen 1 30 uur s nam perStoomboot VEETRANSPORT II kapt A OOMS 2529 4o 1 mmiisriiii ooommii GASBESPARING til STAANDE BRANDERS è f 1 50 60 gasbesparing HANGENDE BRANDERS i f 1 40 STERKLICHTBRANDERS i f 2 40 HOIUNDSGIIE yERMmSCHIiPPIl Scheepmakepshaven 32 Rotterdam Talafeon no lOaST 2577 40 Het Advertentiebureau De Goudsche Courant MARKT 31 TELEF 82 bezortt de plaatsing van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsobe en Buitenlandsohe dat en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhooiing MP inzendinfl van An afsSirlH steads voldoende Inliohtinien worden GRATIS verstrekt taeo s UnUljte FMken ioveslgd lef orirYoer opöERioHT ira Voedert ow Vee mat de uivere nturue LIJNZAADROEREN merk STER en W U en SOrJIBOOllENKOEKER merk W L Ditmantende door hoog eiwit en vetgehalte eo groote Toedmgswïarde aMW ZM MMi Parifê 1900 Segen Oouden MedaüUê l QEWUZIQDB Schroefbootdienst EIKEN BLOKKEN cM iüO gsUoefil 6 00 BLOKKEN cM ISO Gouda Alfen L elden J G VAN SANDIJK Vertrek v n GOUDA 2581 20 Dinsdag en Vrijdag 10 uur V M Vertrek v n LEIDEN v ïM 3 80 p r 100 K Q Gouda en omgevfhg franco huls Adre 2574 28 SLEGT Stolwijicersluis Talslaon 104 Woensdag en Zaterd lauurN M Kantoor en Pakhuu Gouda GOUWE 45 Telephoon No 168 Lelden BOTERMARKT KUN8TTANDBN EN OEBITT BN C W OSCAR ALBREGHS KEIZERSTRAAT 2 a Abonneert U op flet Stenografiscl Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bij den Raad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenografisch opgenomen diBcossies aÜM bijeen m boekforniBaL ABONNEMENTSPRIJS voor abonnó s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg vooraitbetalmg voor nietabonnó s f 0 50 per kwartaal bq vooruitbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Matkt 31 GOUDA Als uw wangen bleek worden All £ i merkt dat uwa Iicbaainikrncbteii afaemen All gil bejint te vermageren All ji Uit hebt van duizelingen All hoofdpijn u du en dan plaagt Als gi onruitig alaapt All gi laat hebt van hartkloppingen All gi I morgens vermoeid wakker wordl All gi luisiogea hebt In boofd en ooren All gi pijc in rug ea lendenen hebt AU de leTcniluit u ontbreekt All gi u afgemat gevoelt All gij aenuwachtig i t dan is het tijd om geneziBg te zoeken Want al de bovengenoemde verichijnielen wijzen er op dal uw lichaam vcrxwakt ii en uw aenuwen overipannen zijn en ook uw bloed dringend behoefte heefi om versterkt te worden Door tijdig iD te grijpen en een goed bloed lichaam en Kenuwveraierkend middel te gebruiken kunnen ernatige tiekten voorkomen worden en kunnen volkomen gezondheid kracht en tevenaluat weer uw deel worden Wacht daarom met maar begin dadelijk genesing ta aoeken die gij be all suit vinden door het gebruik van Mijnhardt s Levetogen Bif het gebruik hiervan kunt gi van luccei verzekerd zijnIn bussen van 90 cl f 17S f4 25 f8 25Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogiateo 229 94 Te Gouda Anton Coops Wijdstr 29 8ohoaiihov a A N v Zessen Boskoop Wed I Spruit J P Verkade Waddiaxvaea A v d Heide Moordrsobl J v Gennep Stolwljk B Nataijl W STIJNIS HAASTRECHT Singer MAGAZIJN VAS IJzerwai en Keukengerei Hijwielen en onderdeelen Landbonwgereedschappen pTi Werktuigen üit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van UaaimacMnes KLEINE ADVERTENTIËN k S oDt p r r g l b ToorHltbctaliM want SINGER Naaimachines zijn een Kerste Klas Fabrikaat liat zich reeds meer dan n h lve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Bekwame Belgische KLEERiVlAAKSTER BIEDT ZICH AAN uit naaien te gaan mburgerhuizen Brieven no 2578 bureau QoudtcheCourant Markt 31 9 SmGEH NAAmACHINES kunt U krygen In al onze winkels DIEMEIT AAN DITW A GI E3 TI3 A mTHANGBOED 2 Nov S u Nieuwe Schouwburg Hrt loUeoiie Tomivel j Nov 2 uur Gebouw Bouw ea Woningtoez4oht ondtféatetidBcoiiMmMlft Animi zorg 6 Nov z u Soc de Héunle MudtAavond NutadepartenwHit Gouda Btfeefd Tenoakan wtf g ra ald tydfff msdedetluic t mogan ontvangoi Tan T rgadolncan coneartcn TtnnakaltfUMidan aüBet gn daaa dan ia oom aganda ta var EANEEUTOT SINGER Maatschappij Depöta aloiii A BSnOOLOl BOON ÜMda QOÜIA Kleiweg 5 f e Woensdag 31 October 1917 fioiiMiiE mum ijTio vx Txrs © an cL v©xt©3n ti©Tolsi cL voor G o CLd SL © anu Oraixstxelkceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS iL ki BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN tMGKZONDKN MKDBOBELlNaBM 1 4 n ak Op da Gawoa advartaaitAa as priia CnxNa laaarv m randaa i KLEINE AOVEETEimtN aMvraém aa koop ca varkoop Immit aa arbaar I 5 t ab I OJS alka n i t 10 I ABONNEMENTSPRU9 i pat kwaituj I 1 2S p€t ek 10 cot omi ZotMiagablMl per fcptual f I 75 p r w efc 14 caot ovvraJ waar da batovtiBt par Utopcf geactuadt Praaco p i poal per kwartaal I 1 na Zoedayblad t 2 Abaaooiiiootaa wontea dagalilka mmf nomttm aaa oaa botaas Ua t 31 Gouda hj aa cgeaiaa dea koakbacwtal aa da powkantorcn ADVKRTB fTISPRlJS I Uit Gooda aa onntrekao flMbooreade loi dea beaorgkHng 1 5 r I 0 55 alka raCet mmer f O 10 Bi dne adHereeoTOtgeadc ptaaUmgea wordaa daa bamrgknag t 5 ragaU f O JO alka r d M H swwaii 5 r a a I 0 55 alka ia a mmet t I ta iB twaa bawfcand Vaa ballaa larrOlS Telefo m Interc 82a Telefoon Interc 82 Uitgever A BRINKMAN ZOONa Gamencd Oorlofaalaawa hy nadien vaster in het zadel ut dan voor heen De Jongste crisis ia dan ook geheel langs hem heen gegaan Op het oogenblik waarop Orlando de teu gels van het bewind aanvaardt is de poli tieke constellatie van Italié aUes behalve duidelyk Als men daarbij In aanmerking neemt den moeilijken toestand aan het front dan kan men gerust zeggen dat er heel wat van den nieuwen leidsman zal worden gevergd om de staatskaros m het rechte spoor te brengen en te houden Orlando is in Palermo geboren en sedert 1897 vertegenwoordigt hij zijn geboorte stad in het parlmnent In 1903 werd h J minister van Onderwys en in 1907 werd hy belast met het beheer der portefeuille van Justitie Op de byeenkomst van het Russische voorparlement heeft de minister van Bui tenlandsche 7aken Teresjenko een lan rede uitgesproken waann hij allereerst vaststelde dat het viaagskik van Rusland s buitenlandsche politiek in het nauwste ver band staat met de landsverdediging Hy verzocht om een weinig consequentie van de zijde der staatslieden en een grootere voorzichtigheid om der vyandelyke aiplo nrntie geen berichten m handen te spelen waarvan zij zich gemakkelijk bedienen De belangen van Rusland eischen dat het land niet geïsoleerd blyft en daarom acht spr de thans bestaande machtsgroepeenng in het welbegrepen belang van het rijk Wat den vrede betreft niemand zoo zeide hy zal een vrede aannemelijk achten welke het land zou verlagen of een aanslag plegen op zyvR levensbelangen Ean dafgelijke vrede zou voor lange jaren de democratische be ginselen beletten te zegevieren en dadelyk door nieuwe oorlogen worden gevolgd De minister herinnerde aan de Mei da gen toen het front werd bedreigd en het land werd gesleept in de richting van een smadelyken afzonderlyken vrede welke echter door alle partyen werd geweigerd Moeilyk was het voor de overheid om het front weer bewust te maken van icn plicht Dat was een zeer harde tijd maar groote vreugde baarde het Russisch offensief van Juni en Juli De denkbeelden der revolutie werden op vyandelyk gebied overgebracht Terestjenko herinnerde aan den val van Clam Martinie en Bethmann Was de revolutie met verzwakt dan had men reeds vrede Doch opnieuw werd het leger ontwncht door de groote onwetend held en het gebrek aan verantwoordelijk heidsgevoel de erfenis van het oude be wind De menschen m de landen der En tenten begrepen met hoe Rusland zoo machteloos bleef Het ministerie van Buitenlandsche Zaken houdt vast aan het beginsel geen verove ring geen schadeloosstelling Alle volken moeten het recht hebben over hun toekomst te beslissen Maar de Tagliamento iinie De kanseliersorisis in Dnitsohland Orlando italiaanaoh kabinets formateura Uit het Russisch voorparlement ONS OVEBKICHT Nieuwe krediet en Werder ontruimd B Ostntza poogden Oostenrijkers met hun officieren de loopgraven te naderen ter verbroedering maar werden door geachutvuur verdreven De Duitschers ontruimden het schier eiland Werder nadat ze daar hadden ge brand en geplunderd Vreugde in TriSit In Triest heerscht naar het Korr Bur seint groote vreugde over de behaalde overwinningen De vlaggen zyn uitgestoken optochten en deputaties trekken door de atad Groot is de vreugde over de bevrijding van iórz vooral b j de velen die uit Wrs naar Tnest waren gevlucht Kardinaal Bourne aan het front De Evening Standard meldt dat kardi naai Bourne het hoofd der Katholieke kerk m Engeland een besoek brengt aan de En gelsche Imies op het Westelijk front In Vlaanderen is hü ontvangen door Sir Douglas Haig met wien hy den lunch ge bruikte Later werden de kardinaal en zijn gevolg van helmen en gasmaskers voortien By minstens dne gelegenheden was hy in de vuurzflne van het Dmtsche luchtgeschut Slachtoffers van den strijd In Pruisen zullen de werkgevers die meer dan 50 arbeiders hebben wettelijk worden verplicht op elke 60 arbeiders een in den oorlog verwonden arbeiders m dienst te nemen Vrees voor luchtralds De kostbare gekleurde vensters in den Dom te Keulen wolden opgeborgen en door gewone ruiten vervangen met het oog op vliegeraanvallen Mislukte luchtraid op Engeland B J den luchtraid van eergisteravond op Engeland zyn geen ongelukken en werd geen schade aangencht De vyandelyke machines konden niet ver landmwaarts vliegen wegens de bedrijvig held van Fngelsche vliegmachines die op stegen om hen tegemoet te gaan ondanks den storm die opstak Alle Britsche machi nes zyn veilig weder teruggekeerd 1 r loppntraiiaport it l Il n I I raiiv rh grtiiri n Italif go lot h worden algemeen erkend maar de vraag of hij daardoor ook de geschikte persoon ia aXa kanselier op te treden wordt daarmee met beantwoord Voor de meerderheidspartijen en vooral de linkerzyde is zyn candldatuur vrywel onaannemelijk want als conserva tief Centrumman is zyn neiging tot demo cratische ontwikkeling al zeer gering Hy IS dan ook een tegenstander van parlemen tanseering en men kent zyn onwelwillende houding tegenover de zelfstandigheid van Flzas Lotharingen waarvan hij den Elzaa bij Zuid Duitschland en Lotharingen by Pruisen wil voegen Overigens echter is hij evenzeer een tegenstander der Al Duit achera en tegen het voeren van een annexa tie politiek Trouwens de AI Duitschers en m het bijzonder graaf Reventlow hebben hem met buitengewone heftigheid bestre den omdat zij in hem den schakel hebben gezien tusschen de Duitsche regeering en den hun byzonder onsympathieken graaf Czemin Of Hertling de benoeming zal aan nemen ts dan ook nog niet bekend maar wel zal het dan raadzaam zyn tot een defi nitieve toenadering met de meerderheid te komen zal zyn kanselierschap Duitschland voor de crisis misère vrijwaren Van niet gering belang zou ook de oplos sing zyn zooals de Deutsche Tageszt deze meldt waarby het Pruisische premier schap zou worden losgemaakt van het kan selierschiip In Pruisen toch moeten zelfs de voorwaarden voor een parlementa r stelsel nog worden geschapen die er in het Duit sche Rijk reeds zyn Deze combinatie werkt dus rertimend op de Duitsche ontwikkelings gang Voor de eerste maal is naar de Koln 7tg uit Berlyn weet te melden thans een vertegenwoordiger der georganiseerde ar beidera in het Heerenhuis opgenomen Het is de voorzitter der Chr vakvereeniging Stegerwald die voor het leven is benoemd In Italië is thans Orlando na door den koning te zijn ontvangen belast met de Bamenstelling van een nieuw Kabinet waar toe hy zich bereid verklaard heeft Orlando was minister van Buitenlandsche Zaken in het kabinet Boselli en van uitgesproken liberale beginselen Hij heeft des jds bloot gestaan aan de beschuldiging der voorstan ders van een zoo krachtig mogelyke oorlog voenng dat h niet kras genoeg optrad tegen de pacifisten Toen het in Turyn tot een bloedige botsing was gekomen kreeg hy ook de kritiek der uiterste linkerzijde Maar in een redevoering op 24 Oct gehou den verdedigde hy z Jn beleid zoodanig dat In hH Ljtgartiuli heelt honar LaW een kiiNlMoulwrrp van KfU niiUUoon plat la gtdutwl t Uto ii dal hH toenUan de tiotidlgu oiidBen tot d e or t wt k van Jai uari zal rr otMil en Van bM lHi0n vaa M fliwncli tli jaar af lot OotoUr U hel g iid ldild d T vorhmgde hero ih gelegenheid te Imat tl kiiiiiitn nuinen om hv uk t sprtknv hOit E I ribden nloi aileeu de Brltricbf maar dt riigatTingm van alle gealllii id n lubbtn om de zeer ednhuoedt gt wi u waarop dt rtgeerliig der Verleiigdii 8tPt n hun h hulp kwam bl lm liiancli Till Min nkü0p n la dat tand op prijH l Hl lliti Iht I ag rlitil Uwtl het krediet mal alKLiiiM iu t tumiiif 11 aangenoiiMmL De propaganda tn de V r Stataak In Engeland is een beweging gaande om propagandasprekeri naar Amerika ta tanden Veden wenschen dat Uoyd GeorK de lei llng op zich zal nemen voor d tf campagiw om de Amorikaanscha demMtaUa uiteen te zetten waarom en waarvoor da geallieerden vechten Naar verluidt is Gray uitgenoodigd om lezingen voor da Amaiikaansdie universiteiten te houden Man gelooft dat Duitschland een anti Engelacba propaganda In Amerika wil voeren en is van oordeel dat Engeland deze bawagiaf lüat Higemerkt mag laten voorbijgaan leracha opata ia Ter gelegenheid van een promotiaplaek tigheid aan de universiteit te DuUin vereenigden zich 200 studenten an songen Sinnfelnsche liederen Stoelen wenien stukgeslagen eenige personen werden getroffen Vervolgens trokken zij In optocht zingende door de straten De Britsche aardaKwIoogat De levensmiddelencontorleur Lord Kbondda sprak heden naar Reuter meldt in het Mansion huiR Na te hebben medegedeeld dat het tekort aan thee binnen 2 maanden zou verholpen zyn wees hij op da groots aardappeloogst waarbij een surplus van 2 miltioen ton aardappelen werd verkregen De Labour Party en het oorlagsdoaL BUITE2VLANDSCH NiEUWa tNGELAND V oü II t i i 111 r Il l H 0 11 It Jll 1 llOIItJli rit K J ci U 11 Ml lil til n cm i lu tot luk n jor h i poorw gptTHOiMl gtdiwoiigin rsiilwuH iflng Ilftll il11 Int i MIlHJIiii acuirt Ik en lutvr nuo HigtT Ttil wontfii Feuilleton De liabour Party neemt belangrijke WÜiigingen in overweging in het memorandum over de oorlogsdoeleinden dat lij vWr de Arbeidersconferentie van d Geattleerden gepubliceerd heeft Zij had toen daarin opgenomen dat teruggave van Klaas Lotharingen Frankrijk een noodzakelijke vredesvoorwaarde was maar ten gevolge van d resultaten der Fransche conferentie t Bordeaux overweegt tii thans deze voorwaarde te verantt ren en te verklaren dat het probleem van den Elzas er een Is hetwelk ernstig naat de zilveren sikkel op ziende alsof wg met maar alleen in Bcherts spraken Gelooft gg niet dat de maan op de heide het het best weet verweet ik hem Maar hg antwoordde niet en nennede alleen zacht terwgl wg naar de wachtende anto teragginj en How far how far to Gretna i It s years and years away And coach and foar shall nevermore Fling dust across the day Langs den geheelen schadawnjken afwisselden weg van Dumfries naar de Abdg van het Zoete Hart ik schrgf dien naam gaarne hu klinkt zoo aardig en onderwetsch zagen wg de maan als zilver door de boomen glnren Ik vergeleek de zachte witte ronding met een gebogen kinderarmpje en ze wmfde ons goeden nacht toe over den met heide begroeiden heuvel van Criffel evenals een kindje zon wuiven over den ronden sohonder van eene dikke in purper gekleede mm Het u zeer onbeschaamd van Cnffel zioh een berg te durven noemen en dat zou hg natunrlgk ook niet durven mdiea er andere werkeIgke l ergea binnen eene afstand van vgf en twintig mglen waren Toea ik die opmerking maakte vroeg veertig voet hoog ter herinnenug aan Waterloo en weer de roode driehoek van Caerlaverook ghnsterende tegen den groenen oever der Sol way baai Ik denk dat menschen die bang waren sentimenteel te sohgnen erop hebben aangedrongen de Abdg van het Zoete Hart de Nieuwe Abdg te noemen Ik kan mg voorstellen dat Sir S voor die naamsverandering was omdat ik geloof dat hg liever folteringen zou verduren dan zioh soDtimentahtoit laten verdenken Hg geeft eene gloeiende schildering van eene ptaata of een dmg en haast zich dan zgne boschrg ving te bederven door een paar spottende of zelfs ironische woorden opdat men hem maar met zal verdenken romantisch of vol geestdrift te zgn Het dorp wordt ook New Abbey genoemd daarom kan men dien naam veilig aan den meeat prozaïscbeu mensoh noemen De avond begon joist te vallen een laohte grdze avond alsof dmvenvlengAen werden neergeslag en toen onze Draak afsloeg naar eene herberg eene aardige klei e herberg waar Sir S aankondigde dat wg dien nacht zonden bjgven Voor wg binneagingen nam hy ons echter mee om eea aonderhng bairelief op den maar van een wit gevwfd huije hnki van den weg te bezichtigen Het stelde voor dne dames die jveng roeiend een veer oversteken vrome dames die al de steenen van Caerlaverook aan de overzyde der Solway hebban gehaald om de Abd te bouwen De Hots van don LeftQWenk is een aardige naam maar de Abdg van hat Zoete Hart is mooier en dat komt vooral door den oorsprong van dien naam Ik wou alleen dat da liefhebbende Devorgilla die de Abdg van het Zoete Hart bouwde als eene groote geheiligde kiat voor het hart van haar echtgenoot een waardiger voorwerp ter vereering had gehad dan koning John Balliol In alle geaohiedkuudige boeken die ik heb geleaen wordt hg beschreven ats een zwak en laf ulfa verraderlijk menach maar sooala Sir 8 zeide Mirabean beoordeeld door het volk en Mirabeau beoordeeld door zgne vrienden waren twee vwsohülende mannen Wordt vervolgd Mfss Barrie s Huwelijk Aoor C N en A M WILLIAMSON Nadruk verboden mevrouw James mg hoe ik in mgn afgezonderd leven aan zulk een on damesachtig woord als onbeschaamd kwam maar ik verzekerde haar dat ik het bg mgne geboorte al gekend moest hebben daar ik mij den tgd met kon herinnerea dat dit niet het geval was De heer Douglas had het ook verscheidene malen gebruikt iti Carlisle Castte Hebt gg hem nog met vergeten i vroeg Sir S Het zöu dwaas zgn te vergeten en opnieuw kennia met hem te moeten maken te Edinburgh zeide ik Hij vroeg mg nadrukkelgk aan hem to denken op ons reisje wanneer ik het Hart van Douglas zou zien Ën nu heb ik dat juist gezien te Lincluden Donglas Hart welzeker Douglas onbeschaamdheid hoorde ik Sir S mompelen £ r iB een gedeelte van dien weg tuBschen Dumfries en de Abdu van het Zoete Hart dat ik nooit zal vergeten het geeicht van Whinny Hill een uitkgkje dat zich plotseling toBsohen de boomen verioont alsof een groen gordgn van eene sohüderg werd weggetrokken Op die schüderu waren natanrlgk de cilverea Nitb en de porperkleango Onfiel welke zich al d aan a opdringt waaziieen gg ook kgkt een groot gedenkteeken i