Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1917

1 0 msam is 56e Jaargang wm Het Advertentiebureau van Oe Goudscle Courant TELEF 82 bezorgt de plaatsing van ADVERTENTIËN in aUe Nederlandsche en Buitenlandsohe da £ en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijsverhoojinj V Inzending van n alschpiH steeds voldoende Inlichtingen worden GRATIS verstrakt J Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsei Aanyefloten bl de vareenlKlnr voor Mode vaklcholea ta a Oravenhage Ooedgekenrd bij Kon Basl 26 Aug U No 45 Opleiding tot Costumièpe Coupeuse en Leerares Ook gelepbeid nigr elien gsbroik Ie leereii IBGEI WDDU u IVOIIDCm De School i verplaatat van Gouwe 109 naar Qouwa tSI waar zich nleuwa leorliD ei kuDDCD aaameidea DIr Dames v HEYZELENDOORN Als uw wangen bleek worden Als gij merkt dal uwe lichaaoiikrachten afoernon All £ ij begint te vermageren Als gij iait hebt van duixelingen Als hoofdpijn u nu en dan plaagt Als gij onrustig slaapt All gij lail hebt van hartkloppingen All gij morgeni vermoeid walAer wordl All gij luiaingeo hebt ia hoofd en ooren Ala gij pijn in rug en lendenen hebt Als de ievenaluat u ontbreekt All gij u afgemat gevoelt All gij zenuwachtig aiji dan is het tijd om genezing Ia zoeken Want al de bovengenoemde vertchijmelen wijzen er op dal uw lichaam verzwakt is en uw itenuwea overspannen zijn en ook uw bloed dringend behoefte heefi om versterkt te worden Door tijdig in te grijpen en een goed bloed lichaam en zenuwversterkend middel la gebruiken kunnen crnitigo ziekten voorkomen worden en kunnen volkomen gezondheid kracht en levenslust weer uw deel worden Wacht daarom niet maar begin dadelijk genezing te zoeken die gij be list zuil vinden door hel gebruik van Mijnhardt s Levetogen Bij het gebruik hiervan kunt gij van succes verzekerd zijn In bussen van 90 cl f 1 75 f4 25 f 8 25 Verkrijgbaar bij Apothekera en Drociatoo 2291 94 Te Gouda Anton Coops Wijdstr 29 SahooBfaowa A N v Zessen Boakoop Wed 1 Spruit J F Verkade Waddloxveen A v d Helde Moordrooht J v Gennep Stolwljk B Natzijl W STIJNIS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukeng erei Hij wielen en onderdeelen Landbonwgereedschappen en Werktuig en Besiel Dw dÉwert klj 1 Brlflkm Zood flOe prinsea b veelt zeide ik niet denkende dat hy op mijne onbeaohaamdheid zon ingaan maar dat deed hij wel hij ging terstond naar de piano Vcor mevrouw James had ze akelig gelisceld en gestameld maar hem gehoorzaamde ze alsof de toetsen betooverd waren Hij speelde een voorspel en zong toen Annie Lanrie met eene zachte liefelijke stem zoo laoht dat men bet bniten de kamer nanwelijka had kannen hoeren Het Bcheen alsof er werkelgk eene Annie Laurie in zy n leven moest zijn geveest Zeker kon een man niet zoo Kingen en zoo k ken onder het zingon tenzn hy het gelaat opriep van de een of andere vrouw die hy bemindoe Ik was benieuwd of bij aan mevrouw W t dacht die zoo mooi m ü On waarop de beBohrijving ran JH nAnnie Laurie wel een beetje past H bQne oogen staarden onder het zingen ▼ er weg door den muur o ja ik galoof xeker dat sg op dat oogenblik A a E3fcTlZ A 2 Nov S u Nieuwe Scbouwburg Hel lDtieiii Tooii l 5 Nov 2 uur Gebouw Bouw ea Wooingtoezécht ODderatajidbooniiiiifldbe Anoenïorg 6 Nov i u Soo ie Réiiute Muiielcftvond Nutsdepartenuwit Qouda Balwfd Tsnoakn gdd tydi mededeoliuff ta moffen oiitT ff n nn imffidaiiiiffai eoncarten mmuJnmkbtdaii BK om im dan In ome vpêoóa te tii Eleetrlieha OinkknU A BBINKIIAM SOON £ lSljj J 2£ 2 i2i J2S2J 22 ÏSSi JS2Sl Abonneert ü op dit blad Adyertentiên Oadnwünr VRAAGT gemeubileerde Kamer mei PEaSIOM Ook niel on caelen ment lea meer dm eeo Trije tudeerkanier Eenkolenkeen ia In eijnbexll ook gesloeaUg AanbiedlB en xoo poedi mogelijk ondernummer 2591 e h bureau Goudache Courant Markt 31 10 Nu ol telen bet voorjaai TE HUUR GEVRAAGD een huis liefit modern ingericbl 7 i 8 k m ri bcvaUendc Brieven onder no 2603 Bureeu Goudichc CoursDl Markt 31 10 Openbare Verkooping te Haastrecht op WOENSDAQ 7 NOVEMBER 1917 dea voQrmidda i II uren in bet Koliiebuii n den Heer K JAAPIES aldaar ten overataan Notaris J KOEIVIAN van Hit nIM gibtuvd via vili B niikkin voorzlin Heerenhuis Wlik Ba NOa 84 met groot TUIN aan de Hoofatraat e HAASTRECHT itrekkende Van de itrut tot balver IJiael root 533 oenlUran Het buil beval 7 kamen groote keuken kelder solder met dienalbodekamer en il voorzien van electriiche initallatie Te aanvaarden gedeeltelijk terilond en bel overige gedeelte 1 Februari a i of mooveol vroeger ali mei den verkooper kan worden overeengekomen Na vooraf belet gevraagd te bebben dagelijki te bealchtigen Nadere tnllcbttngen geefl Notarii KOEMANvoornoemd 2509 35 Nu komt het er op lan uw weeralandivermogen te bewaren en uw lenuwkrachtcn Ie veraterken Er wordt veel van uw krachl gevergd in dczeo zwaren tijd en bij velen komen reedi de venchijniclen van senuwzwakte neuraitbenie en xcnuwachligheid Slapclooaheid vermoeidheid moedeloosheid hoofdpijn angit zonder bepaalde oorxarik gebrek aan luit en energie zijn zoovele ver chijielen die dikwijls de voorboden zijn van erger Nu komt het er dui op aan in lijdi bel echte middel te kiezen dat deze beginnende neurasthenie niet verder laai voortwoekeren Met vertrouwen raden w ü de SANGUINOSE aan dic door honderden dokroren en leeken bevonden il een uitnemend veriterkingimiddcl bij bloedarmoede en algemeens verslapping SANGUINOSE kosl H SO de aacon 6 fl f8 12 fi f 15 2449 50 Twee maal per dag een eetlepel ii voldoende Probeer het en gij zult spoedig de gunstige gevolgen bespeuren Houd hel vol en de gevreesde ondermijnende neurasthenie wordt overwonnen Gij wordt flink en luitig als voorheen WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM fco De Riemeritraal 2c 4 Den Haag Verkrijgbaar bij Apoihokcrs en Drogiilen Plestchen worden terug genomen Te Gouda Anton Coops Wijdatraal 29 Schoonhoven A N v Zessen Boskoop Wed I Spruit J F Verk de Waddinxveen A v d Herjc Moordrecht J v Gennep Dienstaanbiedingen hebben iu de Qoudsche Counnt tteet atieees r Deie idTertrntltD kosten slMht bij fooruitbeiiliat 1 5 regel f 0 25 voor elke regel meer 5 oents Opflraaf aitBinitentI aan het Bnreaa Zeer mooie sollede meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen TheeUfels BuRetten Styiameublementen In leer en pelucli Boekenkasten Tweepersoons onbeslapeh Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alle spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stijlkast f20 StfllUfel f 9 60 SplegeU f 5 60 f 7 50 enz lilHtnUT44t bTHtibukytaSdili Mt Rotterdam TeLIM 4 MINISTERIE VAN FINANCIËN ZEGELWET DE MINISTER VAN FINANClION MAAKT BEKEND DAT NIET BEHOORLIJK GEZEGELDE NOG VAN MARKT 31 KRACHT ZIJNDE STUKKEN OPGEMAAKT VOOR DE INWERKINGTREDING OP 1 JUNI 1917 VAN DE ZEGELWET 1917 ALSNOG ZONDER BETALING VAN BOETE GEZEGELD KUNNEN WORDEN TEGEN VOLDOKNING VAN HET VERSCHULDIGDE RECHT MITS ZIJ UITERLIJK 30 NOVEMBER 1917 TER ZEüELING WORDFN AANGEBODEN STUKKEN VERZEKERINGEN BETREFFENDE EN VÓÓR 1 JUNI 1917 DOOR DEN VERZEKERAAR ONDERTEEKEND KUNNEN ONGEZEGELD BLIJVEN INDIEN DE VERZEKERAARUITERLIJK OP 30 NOVEMBER 1917 DE IN ART 98 LID 6 DER ZEGELWET 1917 VASTGESTELDE SOM AAN S RIJKSAMBTENAAR HEEFT VOLDAAN 2B35 80 OP ROEPI NG BRANDSTOFFEN VOORZIENING FABRIEKEN Alle Industrieelen die voor hun bedrijf van brandstoffen voorzien moeten worden door de Brandstoffen Commissie te Gouda z g kleinindustrie worden uitgenoodigd tot een bijeenkomst op Maandag 5 Nov a s s avonds 8 uur in een van de zalen der R K Leesvereeniging Westhaven Oouda 2C03 30 EENIGE BELANGHEBBENDEN taDefl 8 tooiDkie FÉieteo pesli d Ie lorinerYeer OPliERICHT 17 ft Voedert nw Vee mec de Muivere murwe LIJNZAADKOEREN merk STER en W L en SOYABOONENKOEKEM merk W L Uitmantenile door hoog eiwit en ret ehalte en g roote voedingswaarde EereDinloma Parijn 1900 ye fen Gouden M aillen Adverteert in dit Blad De heb nooit myn Haar verwaarloosd nt heb KOKO voortdurend sedert 10 Jaar ocbmUct en aan baar oebralk heb Ik myne weelde van Glanzend Golvend Gcxond Baar ie danken 1 U kuni ooh Lang Gezond Haar hebben Beproef deze methode en begin v nndaag Oa naar Uw Apotheker Proglst ot Kspiier koop een flesch KOKO van P aTS gebruik ticl 14 dagen looals voorge chrevcn en Ijct dan op het veraehll VOOR HET Eca uivare Haldert fUal vette vloelitot bevordert Ata HasrgrDCl Vcralerkt dt klieren I en doet dienst al een Tonicum voor de Haar worlela VoofkoDt faal Splytan ot Uitvallen Hoofdieer en Rooa verdwyneci nadat men KOKO een paar keer gebruikt beeft men Rprenkelt hel CfovoudlB op het Haar dan wrytt men het lacbl In eenf nederwaarUche richting en borstelt hel Rink Wy ilellcn gtan dwu of onmogflykc tliontn un Koko maar wy xiggtii tn houdan ol dat alt en Zulvar fienaetmlddal voor bel Hfttr geen ander Preparaat dit kan evenaren Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van WAARSCHUWING I Ultatekenda praparalan worden dikwyii naganaak van bat bryaan van da ecfau Koko baMirl het aiiccea van Uw Haar af Welvar Uu flaadb dU U kla Kako wordt aa v b daii dia alcl duldelyk ooa Handelamark ean Vrouw la Purd op da bultenverpakklnr draart Ecbta Koko wordl nooll loa varkoabt wordt nooll verkocht BODdar aana varsacalda bultanvarpakkinr ITaaimacMnes want SINGPR Naaimachines ïijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft fl 0 7B fl l 60 enH 3 per Flaoon SHTGEE NAAIMACHINES jordlgcn Voor N en Z Holland Ulrecbl Zeeland N Brabant en Limburgl P DES8EIIS Amalardam Vooi Friesland Oroningen Drenthe Overyaal en QeldcrlandFirma B MEINDERSIlAf naeh kunt U krijgen In al onze winkels DE MEN AAN KOKO SHAMPOO POEDERS lyn wel een proel waard twee loorlen Nat en Droog Koop ie w U KOKO koopt F 0 12 per pakje illTOII CflOPS IjilÉiial 28 Honda y mUeliooolio iig DITI ÏÏITHANGBOM EAN EENNEN SINGEB Haatechappij Dapöla alom Tijdelijke Prijsvephooging GOUDA Kleiweg 5 Zaterdag M ifóV ember 11 17 GoiiiscHE mum VERSCHIJNT DAGEl JKS voor G oTj d SL ean Oaao strelcean BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN k iliul r 1 75 per w ek 14 aaa owal wMi de bowrfiDS pev looper gcMcliiMk fnaat ft fim r knruul I ea nu ZooimpliUi I 2 Abouooeiuni wocdu lasaUik uii a i en om bnnu UiUT l Gouda bii MM Jtenlda deo booUuuidal ea de poêtkenUMea AJDVEBTKNTIEPBUSi Uk Goode ee onarekee bekooreode IM dea beMctkrini l S leb tOJO elke rMid Buer f 0 ia Bij dn luereMvol Mde pleunnlea wordea I te M IWM henkij Vm beilM Ooada M dM beao kriB l S rafeli I OJO db INGEZONDEN klEDEOEBUNOEN I 1 4 naak Op d oofpMiae datibel Uriel Ge oa I mcall4a M jageBOadM aetfedealiaSM U i prq Groole ledM ea raadM oear plaMW ainile KLEINE ADVKETENTiaN eM koer M erkoor kaw M et k a l S n ala OJS beulias Meaiaaa Ji i i i l l i 10 lesah t f lt mmmtn i pe r 0 1S NM nli Telefoon Interce 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINjKMAN ZOON van de middelen door de andere party gebezigd de neutralen en hun rechten zijn van beide partijen de dupe geworden De intrede van Amerika in den oorlog heeft dezen toestand aanmerkelijk verergerd President Wilson die zich de bescherm mer en verdediger van het recht der kleine naties noemt schijnt van meening dat deze rol die hiJ zich zelf toebedeelt hem tevens de voogdij over die naties opdraagt In deze kwaliteit van voogd heeft hij beslist dat eigenlijk iedere nog neutrale staat zoo hy al niet de wapenen tegen de centralen opneemt toch verpMcht ia mede te werken tot de overwinning der Entente En daarvan uitgaande neemt hy beslissingen dien elk recht van een souvereinen staat in het aangezicht slaan Dat hy ten einde te voorkomen dat iets naar Duitschland en zijn bondgenooten doorsijpelt ons eiken toevoer van levensmiddelen en grondstoffen wei gert is ten minste nog zün formeel recht hoe on vriendschappelijk een dergelijke daad ook is Evenzoo staat het met zyn weigering van bunkerkolen waardoor onze sche pen Amerika niet verlaten kunnen Maar erger wordt het wanneer hij als zijn plan heet onze schepen en de daarin geborgen voorraden in beslag gaat nemen om in het gebrek der Entente te voorzien Dat Is een meedoogenlooze aanranding van ons recht waarvan alleen onze onmacht hem de straffeloosheid waarborgt De andere Entente Staten schijnen echter zün voorbeeld zoo navolgenswaardig te vinden dat van hun kant eenzelfde behandeling ons bedreigt en dat ook zij zich gereed houden ons omtrent wat we doen en niet doen mogen eenvoudig de wet te gaan voorsohryven Wü gelooven gaarne dat het noch Amerika noch Engeland noch een der anderen erom te doen is ons in den strijd te betrekken Eveneene nemen we aan dat hun daden niet uit onvriendschappelijke gevoelens tegenover ons voortspruiten en alleen ten doel hebben de centrale rijken te beter te treffen Maar het feit is toch dat ïij niet alleen ons doen en laten controleeren en ons onze vrijheid van beweging ontnemen zooals Duitschland dat evenzeer doet maar dat zy ons ook uit onze neutra lenpositie willen wegdringen en ons pressen tot daden die onvriend schappelijk en onwelwillend ja min if meer vijandig tegenover de centralen ziJn En tegen een dergelyke pressie moeten we ons om der wille van onze eigene veiligheid maar ook om der wille van onze onafhankelijkheid beslist verzetten Ons oogenblikkelijk geschil met Engeland van dit hun pogen het duidelijkst bewijs De Rijnvaartakte van 1868 en het Verdrag van 1839 beide steunende op de Weener Slotakte van 1816 verplichten one de doorvoer door ons land vanuit Duitschland door te laten van aj die materialen die niet voor militsipe doeleinden bestemd zijn Op die verdragen steunende voert Duitschland zand en grint door ons land naar Bel gië en omgekeerd vanuit België metalen naar Duitschland In vaHoand met den oorlogstoestand heeft onze regeering zich door middel van een onderzoek ter plaatse ervan vergewist dat dit dooi evoerde materiaal niet voor militaire werken werd gebruikt Niettemin eischt Entfelwid dat wij dien doorvoer zullen verbiedün op zjjn enkele bewering dat het doorgevoerde materiaal voor militaire doeleinden bestemd is Op het verzoeJt onzer regeeriag de gegrondheid dier bewering te bewijzen of althans loor de overlegging van bew emaleriaal aannemelijk te maken antwoordt het feitelyk alleen dat die bewijzen niet te leveren zyn maar dat de hoeveelheid van het doorgevoerde het waarschijniyk maakt En nu wU ons daar niet bij neerlegf straft het on s naar de uitdrukking an den Engelschen gezant in Den Haag voor onze zonde der ongehoorzaamheid met het niet meer doorlaten van onze handels en financieele telegrammen hoewel het daartoe krachtens de Internationale Telegraafeonventie verplicht is een verplichting dirai hij den 3den Aug 1914 weliswaar geschorst beeft maar als gunst heeft laten voortbestaan Engeland wil dus dat wij ondank de resultaten van ons eigen ondenoek ons biJ zijn beweren zullen neerleggen en ons onvoorwaardelijk aan zyn gebod zullen wderwerpen Arbitrage over de vraag ot onze verdragen ons tot het doorlaten van de doorgevoerde materialen verplichten acht het onnoodig Tegen dezen eiach moeten wü ons dat isduidelijk beslist blijven verzetten Onderwerping zou niet alleen en schending vanonze verdragïipliehten biteekenen en onsmet een ernstig conflict met Duitschlandbedreigen het zou ons ook onvermijdelijkden weg opdringen die Griekenland gedwongen is geweest te gaan en die het toteen gehoorzame vasal der Entente gemaaktheeft Hoevele onzer rechten wij ook hebben moeten prysgeven tot opzettelijke onvriendflchappelijke daden tegenover een deroorlogvoerenden in str d nog wel met vastgestelde verplichtingen kunnen we ons nietlaten dwingen Dat heeft onze regeeringjuist begrepen En het heeft daarbij ongetwijfeld den steun van bet geheele Nederlandsche volk K i nootl aokt aijn xioh ti ItitnocU ii nict iiaiigt UiHwihi dfïi waarvan zij ndnliuaiil viT Maiwl MilMn AIUtIi kroiniiie ffpronf u iiïakcn ZIJ hiii en Av JtoogharUghi dd woariirtde zy alle op en JianiniTklnget afwijiun it ven groot a a hun onkundO UplHch i htt wal iiion nu In I ci Il in ulilmaK hiwr hwd hH geineenlitlic luiir hi l in hd hoofd gwhaald on 0111 01 KI courant uU ti geven waarin alle iiii dfiPi i llngi u wordifö gcplant ft die vprImnd houdifn nu t de dlcitr nitU Twct nun iin iM ïiijn reedh vt reohfnen on de lectuur H iiiiifrdoa ï awT interfwwani In dwn boLrmin Ti Ijiinwicrati tiheo knnipcUitljl worii n dllfrlct vfrliaflltjt ö gwÜchl ovt r de kauj ei in lU ohwneriichttii d kolfio 11 do thi i hroodkaarteii en hK runA Jaarhjka chijmjn raadulixleft hut uoo dig U aehlcn oin allo kla hleiï die hun la den k op van liet r hebhen beroiki op etii hoop te Vflgwi ea al o ouvonlr na het da tlijk8eh beetuur aan te bledru Ige aardig la daarbij dat belangrijke piuileu alUjd worden ovi rge lag a Ken lier vroide vadpren heeft ODlai 8 aijn neus voorbij gepraat en o a d pors basotiul tilKd dal zij nteiT aaukoM chenkt aan de perdonitu van d raadtrieden dui aan de b ttn m die behartj d wordpn Aleol de pertfoiieii zirfi niet veei loeer op dwi voorgrond elolten dan zaken waarocD h 4 gaat Moq vor eet dat het db raatkitedeti zelf zijn die hol Bioobt voorbeeld hel ben gogeven Zoo aja do raadttleden ijn zijn ten lotte ook de pwHversla wi In de vele jaren d wij de raat ergaderlngen het Ix n hijgwwoond zB en wIJ het peil vooifc durend dalen Ia i l geueenlen ki dat ivii het geval Maar In dtt opaloht gaat Don llMg heuHoh ntot aehterean Wie helpt allo gwaeenèBB een utt het iiK erafl van do vnütpraberlj de selforernehatting en de waanwlJjahHd van die kletne two i han kfpollUcl I HAOl NAAit Dit nammer bestaat alt drie bladen Eepste Blad è Ons geschil met Engeland Al langrer dan drie jaar ervaren we hoe Wiiro aan ht t itootd van Hi blaadje i tiiandi gi j laAtHt die verstand had van lii t rii lSgi Ttti van pfn courant daa ware I r KlH goi dH van to luaktju geweost Maar nu in f r oii julfrouwtjp van de schrijf ni u tiint irtfo bclasi die totvvalUg in de Kang liep toen de wethouder zijn bwluit cnonvon had om joiirnalltJt to worden IIpI krantje wordt foo por ww k in alle briüvcnbusöt n gtBtopt voor toovor ze Jaq niet ergenfl anders tereoht ko en De g iM itu had haar arme ptmnlngenin tcr kunnen gebruikt vooral nu zIj ir oo krap l glnt voor te zlUon i l imt laéUitt nu wol hut geval U we ii ii dt geleerdt n dat zijn lu dit geval df raaiifiltden niW precioö Ir zijner K wt itn die bij do boiianduiin der begrooiinfi hetibeit betoogd diat Utm Haag doodarni I andvren warto wat m er opLiiniHliKch jwitenid en m widen dal hel wol los zoii loopen Nu voor die laatste op vatliiig gervoclen wij ook wei wat Al dte pi iniiijitUnoho hiwpiegiJlngeu konHïi inde prailijk nnM tal niet uit N luurli t Den llaag zll niet dik in zijn duitt n en als Ie oor of aie4 gatiw uit W zatoH nook hier spoedig op den bod ii van dio c ial ki st kmliUn maar voortthandta iê dit v vaar luog idot grool pji erkelijk in dal nwn wel aire rt naar ver i rking van do Inkonirttcn doch nlcl wil weten van bep rkliig van do iill aven Hwhasldli lljk lielitifii WIJ vroe r aangegeven hoeQ me KeiiH uiiegekl h gesiiieien Ha i m dit iiagriiitcn dan zoudi n du beJiwtiiifr n ht ol wut Jaj or zijn ge weu d eji zou h h UlH veel K i ill kkelijker gi W XHt zijn d ztfiflt n j rlH ogeii Nu iiKMJt men zi IohvIutIiV nuiH n lot d m Ml onf jnir allileke belaaliii 11 1 de vt rlioo mg In dm lu dvn Ha g d Uoht stad van Ned rlaiHt liet H iilruni van knn t fn kiina liWlieiilM rg Dat kwiit er van ain Hl11 ivrM twoae loiitL ii IWH ft begaan bij H l waardeloozw mitlelooze zoulejooze lielioo f gWiooui over de geiiMM nte M KrootiiiK lie fl w T velw dageu ia bti ög genoiiK it t Mos niet niaggt nl moeiiyk onze neutrale positie ie tusschen ie oorlogrvoerende partyen in den grooten wereldoorlog En het ie begrypelyk dat die positie steeds moeilüker en gevaarluker wordt naarmate de Btryd een hardnekkiger en beslisflender karakter aanneemt en de beide partyen wederzijds geen middel meer ongebruikt laten dat in hun oog dienstig kan ziJn tot het knevelen en vernietigen van den tegenstander Daaraan danken we 40 groote moeilykheden in verband met onta levensmiddelenvoorziening en daaraan danken we nu ook het jongste geschil met Engeland dat ons economiBch leven met enorme schade bedreigt BINNENLAND VnwweUjke nedmMrUai T ilBiifl4 p üilUatlerf van df Vrljo Vrouwen Verüenlgii liwaiueu DlosdiC 80 October lal van vrouwen ook uil jdere plaatHen van one land tn Aui rleau Hotel te A dan bijeen om nwt 4kaar te beraad lil gea In hoever du vtouwoil uit alle kringen er het bare toe zouden kiiooen bljdniaon de komende motllljke UJdea h0t hoofd te blodoa op een wUae dat de taak Ier overhead niet noodiflooÉi b w eüOki wordt Men v m hot er algtineen over rrn dal hl niet weten het niflt b r p Ti van tiet waarocr voor tal van luaatregelfln aan i eii h ruHtend aanvaarden van wal noodzakelijk geachl wordt door do autortiotteu in dm weg taal D bedoeling évr vrouwen wax dat er in dttEen tijd nu loondiwuiaat het waohtw ord U voor héél dtf burgonwhap uieer dian 00 1 strong dient e worde gwwaakt voor verkwisting van welken aard ook en dW hi t lu het ie vr nog heel wat zuliilg T zon kunnen toegaan dan thau het geval iH Indini ik nmv hulahoudHlJke aaiigeh g iihodeii van keuken en llnnonkant ómUT controle van vrouwen gwlelrf werdi n lie vergaderden meenden dat blJ een rantüoemtfriiig waarbij burgerij leger en vloot dra i fde reohtvn kunnen doen gelden d mdlitaJren ar tfllllg niet op netiteruU zouden gaan indJev het voor ileii Moldaal iiRgetrokk n ranteoen iihu d n ook hkdeirdaad ten go ide ktrMn Men wa an mecnlDjï dal èn burgvrt ön mlllniren K Bt zouden zijn indien een n iiwen conitU i l mK hikkend over oflleiivle gegeven van wat er In het land nanwBzliC en te wachti n i de macht kre met read m daad bijmand te verle nen in d too wijd vertakte dtjatrlbulie aangt lngenhMen Daar or met ro Hen apoed gvwerkl Het lijkt zoo eenvoudig Van dan aanvang af hebben we beslist dat we in het geschil Tan den wereldoorlog geen partij namen dat dus onze verhouding tot de beide par tiJen dezelfde bleef ale vóór den oorlog en wü noch ter linker noch ter rechterzijde van de en weg der neutraliteit zoudta afwijken En aan deze beslissing hebben we ons de Engelsche minister Carson heeft het onlangs nog getuigd angstvallig en met de grootste nauwkeurigheid gehouden Noch de Ëntente Staten nooh Duitschland en zijn bondgenooten zUn door ons op eenigerlei wijze bevoordeeld In den zin der striktste rechtvaardigheid hebben we onze verplichtingen tegenover dfi eene als tegenover de andere party nagekomen En men ïou zoo zeggen dat dit ons kleine belemmeringen in onze bewegingsvrijheid die uit den oorlogstoestand zelven voortspruiten daargelaten voor elk geschil voor elke moeiiükheid moest vrijwaren BRIKVEN UIT DB HOjmAD 10 nog d illiiNie niocht lu bbcn dat II wiTcld giTu ford door ain ljtpnar n v n Lriial iiiiaatHcliappij zou kunnfrt zijn za k Il loor d huiU ngi wom tijdi iouii andig rilrri waarin wij thans li Vfn wf I oiit K litcrd Kijn of althaiia zciiT gctempi rd I 7 ijn vcrwadlitiiigon Dit n toch L si iU k it dat wn rrgi llng d4p maar i ciiigfrnialr aan dt wonödicn van alN n voiitiot t nli t tf maken la zelfc nli t voor lii l I livoiidiRHtf oiitworp i n dlaartiij i lii l nii rkwoardtlg dot de olgenwijflUn id van dl aiintjti tiari n twm niit naaniiöte zij tnpur Maar dit zou alleen het geval geweest zijn wanneer van de zyde der oorlogvoerenden onze reefiten die de rechten van alle neutralen zyn even nauwgezet waren ontzien als wij dat de hunne hebben gedaan Hieraan heeft echter gedurende dezen oorlog zooveel ontibroken dat we ons daarover nauwelijks meer beklagen De oorlogvoerenden hebben in dezen stryd eenvoudig alles gedaan wat hun belang scheen zonder zich metterdaad iets om anderer rechten te bekommeren Met het enkel beroep op Set belang hunner oorlogvoering hebben ze iedere daad die de rechten der neutralen schendt meenen te kunnen rechtva digen En gedurende den loop van den oorlog zy n ze op dien weg stefeds verder gegaan De onmacht om elkaar te verslaan heeft hen steeds weer naar andere middelen doen grijpen welke middelen veelal niet alleen de rechten maar ook de levensbelangen der neutralen gevoelig troffen De wijze waarop de eene partü dit deed moge verschillen Feuilleton hield hij ean ebbenhouten met zilver ingelegd dooaja dat hij mij toereikte Maar toen ik het aannam was het kistje gesloten en hij had geen sleutel Alleen de sleutel van den regenboog kan dit kistje openen zeide hij En toen ontwaakte ik met een gevoel alsof de droom belangryk was en ik moest uitvinden waarom vertrek te houden Vele mannen die zoo fortuinlyk en gevleid en ryk waren als hij zeide zy zouden weeldei ig in hun smaak zyn geworden en lui Zy zouden een hekel hebben aan om zes uur opstaan en in kleine hotels vertoeven en hunne chauffeurs helpen als iets niet in orde waa met de machine Zy zouden zulk een afkeer hebben van koffers pakken en overal zelf voor Borgen dat zy onmogelyk van reizen zouden kannen genieten zonder een knecht maar hier was deze man gewoon aan elke woelde en in staat ze te verkrygen die zich allerlei moeite op den nals haalde en even opgewekt ongemakken verdroeg als een kantoorkUrkje dat met zijne zuster en tante een dag vacantie viert Ik was het met haar eens en ik denk wel dat kantoorklerken een interessant menschensoort lyn maar ik ben blij dat Sir S er geen is Ën bet is veel aardiger syne prinses te zijn dan zyne zuster Mevrouw Jamea mag zijne tante zyn als zij dat wil Ik zou het niet willen zyn voor al zyne millioenen Hij vroeg baar weer of zy nu ook voorin wilde zitten maar ey i adankte beleefd en toen met zyne i iige jaui en opgeslagen kraag noodigÜe hy my uit ditt plaata in te nem6ft J at heel diep in mjjn binnenite een klein oproerig duiveltje fluisterde mg toe dat ik mo 8t beproeven hem dieo kraag te doen neerslaan en de ruige jas uittrekken Het was 100 jammer dat hy nn zulk een stijf gesioht letta terwyl w door het heeriykste land gingen dat wij ooit hadden gesieo Ik wilde dat hy en ik en het landsobap dat alles romantisch was ea dat zeide ik hem eindelykook Uaar ala ik nn besloten beo mü niet meer aan romantiek te wagen vroeg h Ala gy besloten zyt vervelend ea onaangenaam te Byn dreigde ik aal ik u den sleutel van den legen boog niet geven wanneer ik ai n vind Ik zal hem aan iemand andan overhandigen Zult gy dat doen seide hy Paa dan op dat die iemand andera het verdient Dat verveelde my Omdat ik uitai naar den sleutel van den regenboog voor hem en niet voor iemand anders Nu ken ik nog niamand anders wien ik hem loo willen geven merkte ik op Ja seide by daar zit hem da knoop Uy k nt aoo weinigen Uaar net zal anders zyn als er een do yn ridders naar de gunat der prinaea dingen Miss Barrie s Huwelijk door den mtftir konden zien miS sohien wel tot Maxwelton Braes misschien nog verder zoekende naar mevrouw West waar ze ook mocht zijn C N A M WILLIAMSON CN dmk verboden XVI Den volgenden morgen toen ik Sir S zag voelde ik my verlegen en ietwat beschaamd alsof er iets was gebeurd Maar natuurlijk was er niets gebeurd in t geheel niets Dat hield ik mijzelf zoplang voor totdat ik weer op mijn gemak waa Ën zijne wijze van doen deed mij begrypen boe dwaas ik was want hij scheen zich er op toe te leggen het stijve gezicht te zetten waarvan ik niet hield Het was alsof hy zich hulde in eene dikke ruige jas die naar tabak rook en oud en versleten was en den kraag had opgezet Wy vertrokken vroeg lang voor acht unr en mevrouw James merkte onder bet kleeden op de deur tasichen onze kamers stond open dat het pry zens waardiger was van Sir S dAu van ons vsn zulk en vroeg 1 Ik weet niet hoe men zich zon gevoelen als zulk een man met zalk eene stem iemand in le oogen zag en een minnelied zong Ik ben bang dat het een zonderling gevoel zon zijn Maar Sir S staarde eleohts naar den maar tot hij een geheel ander lied begon de klacht van een Hooglander die nooit weer zijn eiland noch de beminde zijner jeugd zal terugzien Het waa een hartverscheurend lied en ofschoon zijne stem zoo zacht waa dat hij het haast leek te fluisteren was er eene vreemde trillen de kracht in zooals in de maar even met den strijkstok aangeraakte snaren eener viool Sir S bracht zijne aandacht van den muur op mÖ over toen hij deze droevige oude ballade zong en ik moest nem wel blijven aanzien omdat zyne oogen zoowel als zyne stem het bevalen Zeker dacht hij alleen aan het lied en in t geheel niet aan my toch bleef die blik mij vervolgen en deed mij den geheelen nacht van hem droomen Ik zag hem naast mg staan in bet vreem de bleeke aobemerlicht van de Abdy I van het Zoete Hart £ n in zyne hand