Goudsche Courant, dinsdag 6 november 1917

BBLOUf Verwoeitinff der Indaitrle De DultKhen voltooien In koortsachUre haaat de Terwoestint der Belfitche fabrieken De Bloopera heben zich geworpen op de faoogoren van John Cockerill De booyovODS no 1 en 2 i n gealoopt no 8 n 4 Kjjn nu onderhanden no i 6 7 en 8 i n fedeflorsuiiieerd tenrijl alle maehinei jrondatoffen on yoorraden lUn wefgevoerd Te Ougree Marihaye lijn l o eovens uit elkaar genomen nadat de machi ne0 onbruikbaar waren gemaakt Hetcelfde is bet geval te Angleur en GriTignée Het systematiacfa verwoesten van de Betgiache industrie maakt op de bevolking grooten indruk De ntiverheidsbelangen Hbiister de Broqueville xet op het oogen blik met den minister van n verbeid een afvaardiging naar de Vereenigde Staten op touw met het doel de middelen na t gaan waarmee na den oorlog in België een veitoctering in de methoden en uitrusting op het gebied der nijverheid kan worden ingevoerd voor een onmiddellijk herstel van het land en ten einde de industrie tot nieuw leren te wekken Dejace hoogleeraar aan de universiteit van Luik wordt daanran de leider Minister de BroquevtUe cal 18 deter ter gelegenheid van s koninga naamdag een groote reden houden te Far s en daann de vraagstukken behandelen die België uit nijveriieids handels zedeiyk en politiek oogpunt raken hngeland en de diamant nijvoriield l e AntwfTptWhc C mr nt wljBt op ht t gtvaar ht d Beïgisoho dianiiaiitUidustrie I vlT igt nu t ngeland daar ij Urzljdie ge Blaam door d Be4giacht reg M Tin po gingen la liet werk stelt om de AntwerpscIjo dlianïant8 iJperiJen niiaa i jigeiandtover l brengen In Btnnéngiiaui on oiugevlu mo H n wodB groote siijperljon ïijn inge riclit waar IValgiscdie on Nederlandbcho diaaimntflUiper tngtlsclio invaJldi o in het vak zoiidieti opieldtn I ngoland hot ft ter btsdchcrming aii dliue nit uw tnduMrle oen invoerv Tbod oor gosloptTi stoenen uitg vaardügd dat wa rsclii nli nog eeni gf tijd na dm oorlog van kraclit zal BUSLANU Het Russisch kabinet In politieke krmgen loopt het gerucht dat de mimster van Oorlog Veritovsky zal aftreden Verkovsky nam geen deel aan den ministerraad Skobelew had gisteren een langdurig on deHioud met den Bntschen gezant sir Buchanan Tfreetsienko In poHti eko kritugen ina kt ueii zdoh iH orgè over dion trtxwtand gitwchapin d oor dp verklaringen die Terftti Jonko voor lie t vx orlooi ige parlement be h atgelfwd Kv rpn Wi en 1 elW vorklftank n tfet hot oimioe lijlt ti wn alg v rdlga mH 1e pevitHjwiko naar di conienntio der gealll otrdfn le i airija It zenden In vorl and iiio di inwwilngav rachlJIen die tr len opziioh te van d e rfoliten der kUim navies be uta u Iii Jw 11 r stajeTiko naar da oon feiptfiti gaat zuU m d dennocrallsche dvuieiileii weigore n eiii aigevaardligdt toz n den in Kwiii l gx Jooft dat M 1 liHt noodizakWIjk dat ook een dieniocratl Kclu afgovaardigdle itr conferentie aanwezig Im Militair dictator YAfi verortfc nlng der voorioopi e rogf ring telt I eitrogradl Kroonhtad en geheel Hiïlaiid ondeir let bev l van dfcai opper bvtUulUT van lie noordeli ko front Ntonarcliistisclie betoogiiiigen to Petrogradl Naar verluidt zouden die uionarciil iflche 1 etoogüngeii u Pe rogrftd ste edw moer too neni ii ij wonlen m ostal veroorzaakt door o flciori fl n leoriingion van n ilitai ro ond rwiJBdnrichting i dienle tti gtiifitaan Al let vorl od In de chouwb irgen hot Taorenliod aanheffen Orootvor rt Miolael Alexandlrowilö weigort naar 1 ngeland te vertrokken mar hij voorge eft imit het oog op as bijwinkom t van het voorpar leïuoiit Nieuwe staatsgreep vorwaoht In IluBlaaid zou men voor een nieuwe uitbarwilng vrwozen on voor wm nieuwen Htaatflgrt ep Genwaal IlrwasiJof nowiit men al de ieidw van d ae ni4 uwe actie mi hij Hcliljnt zich reedö vorzekcoxi to bebbfln van de modew rking van ver c iiH n h geiio raals Het plan heet om Kercnakl te bc w en het opporbovei vaai het leger dttt op h t oogenblik nog aan Intiii in opg dragen le g veii aan genewai Broetfeilof of aan generaal Roe i waarna do nnni we generalised unis zou traciit ïi do leg n woordïge reg ring ton val t brengen AHBRIKA 1 rn tig aanvaring Iftt Aiu dtpaa tenic nl van Marino do h ln pd dat een piketboot met om Aroeri kaaottoh elagachlp in Anwrlkaanscho wa teren in ijotsing kwam Twaalf Irdion der bemanning zijn waarsolil ilijk omgokoïnen IJ Zul i A merlkaanecho staten Het JoümaJ d e Brésll dat te Parijs wordt uitgegtfven merkt op dat thana twe dCTden dor r publiaken van I iti weh Amerika naar het voorbeeld dor Vereenigido staten zich voor de geaillttrdieii en togm Duitflthland hebben verklaard Brazilië Bolivia Uruguay Peru Panama Guatamala Nicaragua vosta Klo Salvador Ouba Haiti en de Donynicaanaoha republiek Zes repubU ken zijn nog nou traal maaj vorwAelden zullen zich bln nenkort In denaelfden geest uilen aJs dte 14 Amerikiaansche statesi die roedB met Berlijn hebben gebroken 1 en Awörikaanfllohe leoning aan Roeu enig GeUIrtijdlg met het bericht dat tcLou den een ooDkrontlo wordt gehoiufen om den too tand in Roemwii te bespreken wordt goneM dat do Vereenigde Htaten door bemildA llng van RuMand een voor schot van drie ulllloen dWlar aan RoeDieniö verMrckkea Verloren voor de Internatio In een groote bi eenkoii l onder be schermlng van don Aroerlean Uelonae So eiety en mret medleiwerking van andeTOvaderlandBllOTenidB voroenigingen heeft Sa mucl JoniipeiW voorzitter VMi den Amerikaanechcn bond van vakveTeenlgingen zich borg vtirklaard vOor d en fHeun der Aiuerikaaiwch arbeédw ITAUS Hot bor ite der eonsge iiindheidL Do enkelo dlr ct uit Italië gtjkomen be richten diotn aitkomffli dat daar d gods I vretlo hersteld Zells de Italioanflohe no cialiMe D d4e nooil gejioeg hun iJuitdchen kam radeji het verwijt konden doen van patrioüsch gew eest te zl n ijn thans v er rast en he beiL de oAvuwe re geering be looM haar geenörlel moeilijkhedtsn in d m wtg te leggen en tevens voorloopig al lo zien van alle streven naar vredie Venetië Naar de T luee uit Rome verneemt werd du in het gevaarli e gobled geko uwa tad Venetië tot open stad verklaard ten cdade dt onvergolijkoli e Luui Uichel leii diT fltadi in iedior geval voor voruie ligit te beveiligen Uu buit nlaiidsohe eonsuiateTi holjbeii van dk Italiaanttohe re geering wn raedWlöeling in dien zin ont vangen l e K rfn Volközlg merkt op dat ajg dil bertcht jul in het Italiaan 9Che opperbeveü uit die tl ex roÜ8ohe er klaring ook di praotLttche gevolgtre kkln gen zaj moeten miaken VBBDSSBEUOBXmOBN Wero I dcongF os van prote atantsohe geeötelijkon l e Voroeniging van protestautöciie gee a teliiktö iu Hongerig beöioot op iniiiati e n ikin proteetftntBchen blöachoj Baltftzjar aan de protffftantsche gewit lijken t e nóve to vorzotAen om alle prot tanteche ge jlA lijken zDOfwel van oorlogvoerenden aü van iM itralon op t ro p n tot mn werllcongreM dat In heH In Jaog vanden vrede zal uioeton werlczaaui zijn Da kerke lijkc con rontie t e Up aala Naar Sveneka Uagbladet vermx sut is d itrwKKilgmg voor de op 14 I ooümbtr t I psala U houden mt rnationaU k irkelijke i fortmlK eon uitvlexMsel van den vrexiieisoproep die dio 1 vaiig llöche kerke n nttt I lnkti1 Teti jl worddkindg maakten Men zal ziel herinnerei dat de erl gtnwoordigeirs hr neulraleo zich In dien oprwp helb n aftng loden om dx verte gitiwoordigeira der oorlogvoer ndie Blaten wedier nw t elkaar in verl imilii g te bren gin Het aafibod acl ijnt Ihan te aijii aangcnoiiveii Ikiiadve Al Intenifttioüale oonft n ntio httfl lo Upsala uog een bihxjn kro lnjoeqikoinB plaat van neOtralo ver tuguiwoordïgere van een wereldbond vaa hiTiMtilijke vrodesv ïreeniglngei dat inde iyi4 w onstan werd opgericht MNNBNLAND Duurte bUslag oooJa wij glttteren in t kort reeds nelddki zijn ingediend wotBontwerpeii tot w jziging on vorhöoging van de vorsohil lenet liOofdBtukktn dtr Staat ogrootii g oor Ulö vaji de benoodigdr öMiauwn tol uitl taling van den druurteibljBlag I t grondttlagen van de voor 1917 go I volgdso rwgeling nioe ten naar de u m ing der reget ring beJiouden blijv en Dit netant naet weg dat hit gejtl op d n langen du ir kr orlriiB tn op de steeds verder gaand stijging dtfr prijzen noodSg 1 oen I elangrijk grooter kring van peröonenin U re e4ing le betrokke n en do ultkeeriiig In het bijzonder voor personen metkinderen le hunnen laste aanmerkt li tt orhoogpn ftu eteno wenjöclielijkheld tot ultl n i ding van de tate gorioön van person die n d reg ling vallen ia niet geble ken De Ije paiing oiu die ongel uwd en in II 1 g tiot van dm hoofdlHjeilag uu te luiten dio bij h inno oiidiors inwonen enniet als ntoditikostwiDncr vsn het betrokken gozin konden worden aangemerkt heefttot ongi lijke toepainung aanleiding gegeV n Het verdiiciLt daarom aanbevehng hetondierwheid njet te handJiave n en allen onrg huUdtn voor zoover zij overigen inaaniiHrklng komen eion lioofdbijslag toe t kennen In de tweede paatö k vervallen d claaffifioatie van de loongrenu voor den hoofdll i Hl g naargelang van do gemeenten waar letrokkenen wonen llianH wordt vastgcBtold éón uniforme loongrens van f 00 voor de gehuwden ii daarmede gedl teldon en van f IjOO voor do overigen Hierbij dSent In aanmerking genonven te worden dat deoe grenzen uilsluitead g I d n voor personen die geen kinderen boned 7 keren leeftijd te hunnen laat Ii b t en Voor den kinderbijslag wordt l eiang rijk verdier gc aan Voor g ihuvt n en daamiedio gelijkgewteaden iK oeg de hoofdbi ïlag voor l9l7 12 procent van het jaarloon met eea ma xiimim van f 120 en een nninirouin van f80 Voor 1918 wordt voorgesteld onder 9olieldCTiIi £ 15 pCt f200 en f 120 Hier bij komt de kindorbijelag ten bate van hen die een hoofdlbijBlag ontvangen en welke voor dk kind beneden 16 jaren van f 15 gebracht wordt op f 25 voor de etr tö vier kinderen en voor d overige kin der n op f 15 gehaodhaaid blijlt 7ij wier Inkoiiiuten tot de betrekking dde op den bijBlag aanspraai gee ft f 2500 of meer doch minder dan f 00 bediragen zullen aan spraak hebl en op een verhoogden kinder bijslag zonder boofdbijS iag en wel voor He kind btme den 19 jaar te hunnen laste IJe ze bijslag e I bedragen f 100 voor één kind 125 voor twee kinderen ƒ 175 voor drie kinderen en voorts f 25 voor elk ver der kind Het totaalbedrag der bedoelde in komsten en van den verhoogden kinder bijKlag zal f 3600 niet laogen ovoraobrij L ea globale echatting leidt tot de uitkiointft dat met óu r liag eene uitgave van ouwtreeks tuy i 14 mblUoen al gentoekl zijn Voor 19L7 werden de koe ten op ongeveer f7 0U00Ü0 geraauul Jeen duurtetoe elag ontvangen gehuwden weduwnaar weduwen co geBoheideQ eciU gcnootwi die een of meer kiiuleren bene den Ib jaren te hunuen la to hebben on gehuwde koetwinners en weduwnaara weouwenj en gouclietdm eohtgenooteu die op ov orewnkouBüge wijze leven alt gehuwdwi iiidlie n deze allen u eer dan f 40Ü0 totaal tnitmueu hebben Voorts ontvangen geen duurtetooslafp de overige personen ladli n Ml uie er totaal Inkomen hebben danI MJU Opcenten op de Terdedigingabelasting Ingtiuniitn is een wetsontwerp tot het iju van 15Ü opoeuten op de aanslBgen iu dl V erüe iugsbelaaui 1 en iX en over hit beiaaiiugjaar ioopeude van 1 MU lyiö tot en met dO April ItfiD ter be t lJlliufc vaa de koeten der besctiiltbaar sli lliug V an le v ensuiidilelou DU wetöontwerp ia een reohtatreeksch gevolg vau de uppletoire Landbouwbegruoqing iu aake ao beeuhÜLbuariMeLiting van lov enlb lidawleI hetwelk er toe stro tL den weg welke uuet de Distribut ewet IWlb en het voor iyi7 rood toegcötaue ore diet I van f tiO millioen voor do verstrekking vau levoaömiddeleQ werd mgeeiagen ooJi voor oen dwl van liet jaar i91ö to bh I voü volgen en w l op dibe wi e dat ie lariteu oor de tjctiaikist aanuierkeli zul Uu verzwaard worden De Uuiieter linancaËu lieejt ge neend voor hetgeen door ziju auU tgeuoo van Landbouw wocrdt aangevraagd ter aanvulling van het reedB verleende creilte van f 80 mülioen geen ftfw ndiorlgk dek klugavoorslBl t moeten doen Het daar voor gevraagde bedrag van f 40 lullUoen giideti zal voor ongeveer f 23 uuhioen gtidekt kunnen worden mt de iak omBten van uitvoer in hot laatste kwartaal van liet loopeuule jaar zoodat naar üiani is lü voorzjen I 15 millioen ongexie tt blijIt dat hoofdzakelijk ut lee mngdgeJd moet worden bestrexlen Voor dU bedrag een amlereïi regel te stellen dan voor het bij zijn optreden ree d in de iVeode Kamer behandelde orediet van f 80 maliloen achtte j hij niti noOdig Daarentegen floheon h t hem iiiH geoorloofd de koeten vaa de Afgeizaen van de by uiUtek bijBondere m fetAnda plie den waaronder de volkshuib ho id U4i iu dtn oorlogstijd moet worden ge oerdi aou l eachikbaa rötelUng van ie V B n add i a aati de bevoüuug reetlB Op lA h zelf nvLi bijslag van vele UentaUt n iiiJllioeTien uit a Kijits sohatklet zoo ver gaiand l edenkelij t zijn dat geen Kegeering Ihe met haar verantwoordelijkhatd ziou kun nen overeoptbruagen het volgen van etn diergeiijkt econotoöohe polilltk aan de Sla i ten l ntrwd voor to stollen De Re Qaymg is dan ook eenparig vanoordeel dW de koatrai van de voor eendoel ttn I6l8 voorgestelde veralreik kUigvau Itvenamdddliieu voor zoover zij nieiuit tl te vtrwaehten baten vaa den goedereiHTtport zi n le btwtri den door ti lehjk btlaMiiigvesiliooglng moeteii wordengexlekt Dff b tAi welke d 1 iport Ceiiruiale zal afwerpen inoe ten wel is waarworden goiieserveerd als waarborg voorde voiledUge voldoe nlug door dae Lnais iiH lliug aan liaro verpUclitlDg ii maardit I e cïut niet weg dat die baten Iu deschattint zullen vlocHtm en alleen daaruitwexltr zuilen wegvloeien indien en voorzoover bij dK liquieiatle van liet geooeaudccrlaisiustituut zal blijken dat dse reservezal mo t n worden aangesproken Volgenaopgav vorötre kt door het Departement van landbouw Nijverheid en Handel ia lU bate vait den goederenultvoer in de eerflte helft van 1918 te verwachteti rond f 40 maliloen l eze raming kon echter niet op uanwketirigheid bogen Haar de zooeven bedoelde koeten van hel voorstel van dem Minister van I nd bouw enz zjjn geraamd op f 130 nilllloen blij £t na aftrek van genoemde f 40 mil üoi ïi e on bedrag van f 90 inilllofn ter dekking over 1 o opl rengst van de vorded ingsibelaa llngen voor het dienstjaar 1918 19 is te stollen op 4 fc 50 millioen guld In Verl and met dezip oitfore acht de Regeering het noodlg do hoofdsouK dier heffln gen voor dat dleustiaar te verhoogien met 150 opcenten ten behoeve der levensmldkdtlenvoorzi ning Ook na die verhooglï zal Hidden de hierboven bodoelde ramm gen juist blijke n volledige decking nlot worden v rkre gen Iniuesohen kan niet het oog op de vele onzekere factoren die bij de becijfering zoowel van het crediet als van d bpte ut den export In het i apd zijn naar het oordeel der Regeering I met de heffing van IjO opcenten voilstaan j worden Verlichting van den buitengttwo nen en buitengemeen zwaren last door vfrdeelmg o er twee of dWe dionhtjaren ifl nl t mogelijk daar hot nog geheel on 7ok r is of het voorjaar don vred naar welken allerwegon zoo v rlang id wordt uitgezien wei zal breogjco ha zelÈ in difen dït mocht gebeuren zou het tooh hot tweede halfjaar van I9f8 nog offers voor dn leT ensunddHleniVoorziening vragen al zoiden dit dan stolhg reeds aanstonds aaainierkelijk geringer zijn Bovendien mag nw n lilert ij niet uit het oog verlichten dat indien zelfa het jwit 1918 den vrede eens niet niocht brengen de toestand in d on winter 1918 9 naar het zlc i Iaat aanzien nog donk rtber zou zijn en dat aiedan do tlums voorgeatfldio opcenten voor een nieuw dienstjaar onmisbaar zouden zijn Wetsontwerp Bargerltjke DienstpUdit Het wetsontwerp betreffende een rege ling van den burgerlijken dlenMpIloJit is thans naar wij vwnemen van den Raad van ïtate terugontvangen bij het diepar tentent van Oorlog evenals het wetsont werp nopens een bu t nigewooo oorlogs credM voor het 2e halfjaar vtui 1917 Do fmMenlng van belde ontwerpen bijde Tweede Kani r is thans eerlang te ver w cht n Een lading koffle en cacao Het stoomschip CombKwyne vanden Koninklijken Weei IndlscheD Maildienst dal gedurende geruinwn tijd db kuMvaart tusechen onoe Wert Indische bezittingen en de Vereenigde SUten onderhield is tlisns weer In het vaderhuid teruggekeerd Gisteravond kwam bet etoomaoblp mei een volle lading koltle on oaoao van W Indië In IJmu aao Invoer van eement uit Eagelaad Het Zatendagmiorgen van Londen in Anhsl dam aang4 om n stoonswhlp IJstroom heeft een groote partij cement uit Lngeland aangevoerd Aanvankelijk werd over de toeete n iilng tot uitvoer langdurig on derhandeld doch later werd naar de N t n ldt de hoeveelheid vrijgegeven toen bleek dat ze aan de N O T geconsigneerd en voor binnealandbcti gebruik in Neder land bestemd was Zij zal nu gedlstrfbueeid worden onder de uitvoerders van versohllicnde bouw werken die deze grondstof dringend noo dig heblKSi Positieverbeterbig officieren Naar do Avp verneemt maakt het bij de betrokken aulorlteiteai een punt van ovo weging uit ota de flnanoieeie positie vau de otficieron te verbeteren De Keniniin der Nederlanden oigens mededeellng van de directie der StoomvaartMaatsehappij Nodlertand is bot 8s Koningin der Nederlanden van Java tt ban iranolsoo aangekomen De Huurcommiseiewet Naar vernomen wordt worden er van hoogerliand inlichtingen ingewonnen bij do Huurcomeiiossiën omtrent huurprijs opdrijvmg van woningen mwt oen huurprijjfl boven f 6 per week Het schljQt de bedoeling om üuUen dit DOodSg bli t maatregelen te nemen om ook óieae praktijken door wi zlging der HuuToommiflsiewet tegen te gatm Hulpverleening aan gewonden De St Ct No 259 bevat het kon beHlult van 22 Ooi j 1 houdende regeling van de vri willige hulpverleenlng aan zie ke en gewonde persooem behoorende tot de IcgorH of vloten van oorlogvoerende nw gendhed n en voorziening in de hulp v rleening e tn ohtdngsdienBt ten aanzien van krijgt gevang nen en geïnterneerdiBn Bevrachtingsvoorwaarden l e minister van Landbouw Nijverheid en Handel heeft algenïeene bevraohtlngw V oorwaajdon voor do binnenauh ppt nj vast ge teld waarbij o nu wordt bepaald dat do inspecteurfl voor de binneneohapperij zorg moeten dragen dat op aile solUppoTftbeuraon een beurölijst geregeid wordt blJgehou U n waarop de eohippere worden ingoschre vea In de volgorde waarin zij m de be troffendie liavem hun sohip tda ge reied tot laden hebben aangeoeld De bevraohtlng van schepen geBn hiedt ovireenkom tig de aanwiioigingeD door of namens den napecteur gegeven De oor Europa dreigende hongeranood fen medewwkw van de N it ürt brengt n g eena naar voren de door liet lAudbouwrW eek blad van 20 Ootobeir gtpu blie erde gegevens over do voorradwn i de Ver btaten van Amerika Het biad soiirtof Uwn Ia de Vereeui de ötMeii van Amerika gesolüedt een we kelijksche voorraadOpnemiog welke wordt ge pül liceeTd Nu gal dwse opneming voor le laatwo week van Augustus 1917 H200 ton tarwe tegen 1 568 000 ton in de oor re pondeerende week van 1916 Het zal missohien verwondering baren dat juist dB Vereenigde Staten een zoo onguusUg cij er leveren iui zeer zeker mag men aauaemon dat ineui een veel treuriger indruk zou krielen wanneer men over betrouwbare cijfers t£ai aanzien van de reeds eerder oorlogvoerend landen kon b sohikken Do eigen deelneming aan den oorlog zal op de Vereenigde Staten wat betreü de venaindermg van arbeid krachten voor den landbouw nog wei nig Invloed hebben geoefend Wei echter zal de indiroote invloed van den grooten oorlog zich ook reeds in de vorige Jaren h b on geopenbaard In dien zin dat ar beidiökracliten van den landbouw zijn ver hulsd naar de munitiefabrieken bij do ko isisal leveraatiee van ammunitie aan dt Dan lotte men op het gemis aan k li ter bome ng De Vereenigde Btaten be trokken in 1913 uit Duitsehlaad voor 7 mtilioeo nxark aan kalisJOuten Die bron Is voor Amerika gedurende den oorlog uit gedroogd doordat 1 ngeland ook voor dat Amerika aan don oorlog deelnam geen uttvoer van Duitschland naar Amerika toeIl t til dit terwijl Duitschland ten aan zien van de kaliizouten vrijwel een wereld raonopolio hec t Alle pogii gon om elders voldoende hoeveelheden kali te vindien sehijnen tot au toe vruchteloos te bli en In de gemelde Revue wordt er op gewezen dat een Amerikaansoh tijdkiohrift de vennindlering vaa deü maisioogat van 1916 door gebrek aan ka 1 schat op 60 pet blj den katoenoogst op 20 pot Men lodenke dat dtae vennindéiring eerst na verloop van eenige jaren haar hoogtepunt btTeïkt omdat in regelmatig bemeste lan derijen een reserve voorraad overbbjft die eerst na enkele jaren gehete Is verdwenen door opneming in de volgende gewassen en door wegspoellng 1 den on dergrond I Bepalen we ons nog een oogenblik tot de nie Lurope€ cbe laodien als voorraad schuur voor 1 uropa zoo zij er gewezen op de afiiemende beteekonis van Canada Dit land kan zljo graanproduotie alleen op peil liouden bij een voortdurende faiunl gratie een onafgebroken toevloeiïng van meuwe arbeddakraohten Dece toevloeling heeft opgahoud en de oorlog heeft £ aanwezige arb 4dökrachten in grooten ge tale naar de Slagvelden In Frankrijk ver plaatst Al beschikt de schrijver van deze regelen niet over cijfers ton aanaien van Canada de afnemwdo productie kan bui ten twijfel worden gesteld Jfen hotm ook van deskundigen dat groote oppervlakten vaa vroeger in cultuur zijnd landerijen thans in Canada braak liggim Wat Argentinië betreft zoo zullen do zelde oorzak zldi op kledncr schaal o daar openbaren De jaiianürlijke nilaoogflt van bot afgeloopen Jaar i echter groo tendinis het gevolg van onistandighetW onafliankelijk VMi deo oorlog Voor den oogel lönVl918 raamt men ö ai voor tarw een opbrengst van 2 475 000 ton tegen 4 698 000 ton m i 15 lb de raming v oor haver en litniaad overtreft do opbreagsj van lölö lb Het Nod Laiwto WkbldL die cijfeira mededoeieade wijst er intus Bchen op dat de eigenlijke orisismaanden TO den La Plata KM t nog komen zoo dat ook deae betere vooruitziohten nog zeer good lit het water kuuDOD vadleu Het weekblad wee er op dat alleen pog mals op dit oogenbllk voor uitvoer alehbar in aanmerk ng komt en dat de aan wtïBige voorraad tarwe in Argentinië be draagt 90 000 ton tege n 2 iO ÜOO twi ver loden jaar Uit bovenvenneide cijfers bUjkt zagtde inzender van do N R Ct dat voordo voedselvoorziening van I uropa in Amerika de normale voorraden ontbreken Mocht een gunstige oogst In Argentinië den toestand aldaar verbeteren dan is het iiog de vraag of de Hcheeparuimte tot vervoer niet ten eencnmaJe onvoldoende zou zijn He tzeirde wat de achoops ruimte betreft geldt len opzichte vau den aanvoer van rijst en ander voedeel uit BritBCh en Noderlandeoli Indüö enz Uog sa we dus aannemen dat P uropa gedurende de eerstvolgende periode hoofdzakelijk op eigen productie zal zijn aan gewezen zoo moet de vraag worden ge steld hoe staat het met die productie f He antwoord ie niet bemoedigend Mil tioenen mannen itjn aan den landarbeid onttrokken De nóq ge meststoffen ont breken In de Entente landen de kaü uk DuiteühJaud en in l uitsehland het Chiltaalpeter terwijl het met bekeod Is of de kolossale productie daar te lande van stikstof en ammponiak uit de lucht toeroi kend is u het Chillsalpeter te vervan gen Ook de neutrale landen lijden aan gcfcrek aan meststoffen Al is b v voor Nederland de kadivewrziening vrij voldioen de miet den stlkstoCmest staat het treu rig i n wat phosphorzuur betreft Dultaoh land dat veel rhomasphosphaat lever de houdt allee terug tor bevrediging van tuigen behoeften en de grondt to en ter bereiding van superphosphaal d4e over zot nvoeteu worden aangevoerd kwamen tilunen m uiterst geringe hooveelheniien teT wijl thajifi de aanvoer geheoi is stopgezet De mannen van do practijk hebben zoowel ten aanzion van de productie al tenaanzien van de bewaring en dio verzendling van le onsimiiddeieii in noniiali tijd ide wt en gevonden waarlangs mui hethot g t bereikbare allicht zter nabij ia gekomen 1 n door die mannen w M dit emge stoord naftr volmaking geetreefd Wanneernu de groene tafel tussohembeidw treedtzoo heeift dit steedö e n ongunstigea invloed op dB beschikbaar komende hoeveelleden Men 1 tie op twee voorbeeldenvan dS n mvloed van deii meest reeenten datum hier te lande De zaaitarwelste laat gedfistribueerd zoodat v le akkersniet zijn bezaaid terwijl ook op vele peroweln waar het wel is gezaaid bet zaadlö gefltrooid op een voor de ontwlkk lngvan een goe dtu oogst nimder guusLlg li dstip H t gevolg zal ouveniMjdeii zijn e ivermindering v an den tarw oogat hi 1918Ala tweede voorba ld dienen de aardBppela Do verzending Is pi m een maandlater aangevangen dan in e en normaaljaar ln dit terwijl ook al begint men op het vroegst mogelijke tijdstip l der jaar hK gevaar dresgt dat door een vroeg invallende vorst een groot percentage eai vxrlorenj gaan BoveiidSee heeft m n dit jaar dkx r he t optiredeii van den schippersbond in verbawd met regeerlngömaat rog ileo niet de nonnaJe be 9Chlkkjng over Hcheepsr ilmte Dit zijn ftlechte voorbeelden dio naar alle zijden kunnen worden vernieerderd OBISra MAAVlICOeLBN Het bewaren van aardappelen Het Bureau voor Mededeeiingen in zake de oedeeivoOTziening meldt Het bewaren van aardappelen 1h meer dan eK it een zaak van groot be aiig vow do voedlaelvoorziening in dö tookoiuet Daaron is van het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de dlieftrlbutiie van Levensmiddelen een rondBchrijven uitgc gaan aan de gemeenteA esturen waarin duidelijk uiteengezet wordt op welke wijze de aardappelen het heet wonlen bewaard len deeze zal dit kunnen geschieden in pakhiüzen bij handelaren dio er ver atand van hebben Voor zooverrp dit ech ter niet mogelijk is word aanbevolen de aardappelbn te bewaren op hoopon of in kuilen zooals bij dtm landlbouwer ge schled In bedoeld rondschrijven nu wordt nauw keurig medegedieeid op w lke wijze de fl meth de v n bewaren het best plMita vindt I en duidelijke leek ing geeft precies aan hoo de kuil n moeten wordkai aangei Corr Bureau In beslag genomen De RotterdlanKBche recherche nam Za terdag in bezit 114 000 KG vet n olie In verschillende pakhuizen en veemen daar ter stede Bij verschiUende wlnketierH te Hf der zijn in de aigeloopen week groote hoeveelheden in beslag genomen voornamelijk bestaande uit slaolie margarine vet bak kersolie oooosfvet en aiiker Te Montfoort zijn bi een ingezetene 90 pakken lucifers in beslag genomen To Papekop zijn ongeveer 3000 be7en en een hoevw4heid carbid In beslag ge nomen Bij een handelaar te Hoogezand bSOOO K J keukenaout in beslag genomen HelmeUlke handel in granen In een circulaire aan de burgeineestere deelt de minister van landbouw Nijver beid en Handei mede dbt op velerlei wijze wordt getracht grenen peulvruohten en zaden welke door hem zijn in bezit genomwn te onttrekken aan de levering aan de betrdtkea Re geeringwcommisaartasen oor de Rijk raanverzamoiing Zoo worden ver scheiden partijen clandestien vervoerd en gemalen en tqigeni buË ign ewooa booge prijzen als veevoeder verkojftrt De minister ibaakt opmeAcuMm dat het In de bestaande onxstandlgheden vaa hé hoogste belang is dat al het besohikbare graan aan de Regcering worde afgeleverd behalve dat dto he lutelljke handel tegen hooge prijzen ontstenanbg wekt bij de producenten van dfe voedlergi6wafl enj en hij die conmmenten die niet in staat zijn zloh voldoeode van veevoeder te voorzien is het gevolg dat de beetaande rantsoenaenug voor me nsoh ea dier er belang rijk door wordt benadeeld Dfl minister doet dorhaive een ernstig beroep op dto medewerking der burgemeesters om het gesignaleerde kwaad te be gtnjdien Uitvoer van boter De mmister van Landbouw Nijverheiden Handel heeft goedteevonden te bepalendat gedurende dö week van 4 tot 11 NoVemib 1917 voor OO pCt der boterproduotie certificaten van uitvoer zullen word n verleend e n 40 pOt voor het bin nenlandsoh verbruik beschikbaar zaïl moeten wordien gesteld alsmede dat de bewijzen van loelMing tot uitvoer van boter afgegeven door de RijkBconttnlsstoftvan Toezicht op de Botervere eniging opgrond van die certlhoaten zullen geidentot Dinsdag 4 rteoember I9l7 de voor middags te 12 uur De Sflfaeepvaart ea de Oerloc Voor bet Engelsclie prijshof De naar een I ngelsche haven opgebrachte stoomtr lier Union n Margare til worden naar uit IJnwiiden aan het Hbld woreit genneld voor het prijpen hof te Ivonden ge braclit Dit zal volgens de 1 ngeliwhe lezing gesbhieden op ver nio dei dïit de beide Ne dorlandöclio trel lerH toen zij door Britsoho strijdkrachten laelïng viscli aan boord zouden heblwn gel ad die bestemd was vwir een met I n op dk Noordizee werden aangehoud on oen nipt Ingeland in oorlog verkeerend land Verkeer met Engeland isUre n ijn te Ho k van Ho lai Ü van I ngPland aangekomen 476 zakken binnen lamiBche en 17 505 zakken b litenlandflohe pos aan boord GEMENGDE BERICHTEN JuweelendiefstaL Zondagavond tusschen kwart voor achten en half twaalf is er inbraak gepleegd in een goudsmidswinkel in het perceel Kinker straat no 20 te Amsterdam Uit de uitstalling is een groot aantal gouden en zilveren voorwerpen verdwenen eveneens uit een kast in den winkel De daders hebben zich hoofdzakelijk bepaald ot de gouden voorwerpen Onder meer worden vermist 100 i 150 gouden rmgen en een aarilal gouden en zilveren horloges en kettingen Het totaal gestolen bedrag wordt op ƒ 2500 tot ƒ 8000 geschat Smokkelen Gisteren nacht werden te Clanerburg M volgene de Tel op versohillende plaatsen jmntk wederom eenige smokkelaarsbenden ver ïr raat Slechts twee smokkelaars konden door de ambtenaren worden gegrepen de overige gingen er ondanks het herhaalde geweer vruur der militairen vandoor hun vrach tje in den steek latende Een groote partij manufacturen w o veel cheviot en katoen verder olie sajet chocolade en meer dan duizend stukken harde zeep werden door de ambtenaren in beslag genomen Politie agenten smokkelaars Vier der te Venlo gearresteerde politie agenten hebben thans bekend dat z sedert maanden aan verschillende smokkelaars hulp hadden verleend bg den verboden uitvoer van levensmiddelen Een mislukte huiswerk rantsoeneering Vanaf 8 October waren directeur en leeraren der H 6 S te Almelo tot een belang rifke beperking van het huiswerk overgegaan zulks naar aanleiding van eene mis sive van de inspectie van het M O en m de tweeledige verwachtmg dat lo als een gevolg van de huiswerk beperking de emd examen eischen voor de eerste jaren op nader vast te stellen wijze zouden worden verlicht Van welke verwachting de direc teup mededeelmg heeft gedaan en 2o dat de leerlingen hunne ingenomenheid met de bedoeling van de leeraren zouden toonen door faet weimge opgedragen huiswerk met veel zorg te verrichten In beide verwachtmgen werden de leeraren teleurgesteld Van den inspecteur ontving de directeur bericht dat een regelmg Is werd gewenscht nog met noodig werd eacht Van de leerlingen gaf juist den laatsten t d een groot aantal aanleiding tot klachten Da leeraren ontvingen den in druk dat de zot voor ihet huiswerk afnam met de hoeveelheid en dat ernst eü pbchts besef van de leerlingen m het algemeen genomen sterk zyn verminderd De leeraren zien zii hierdoor gedwon gen de beperking van het huiswerk met ingang van 5 Nov weder op te heffen Aan een gevaar tmtsnapt Het Volk schrift Enkele weken geleden werd ons door de Zweedeche Socialdemokraten toegezonden met een foto van het huis waar zoo ls wij wisten onze vnend Van Kol gewoond heeft gadurende da vele maanden dat h j m Stock holm verbleef als lid van het Uitvoerend Comitë van het Internationaal Soeiabstisch Bureau Een sensationeel opschrift over dyna miet verstopplaats maakte ons niet wijzer doch thans z n wU in staat meda te dee lan hoe men met alle kracht üvennd voor vrede toch elfs zonder het te wetan levennrevaarlök werk kan verrichten Terwijl Van Kol Overig zat te mufftlen In de memorandums onzer broederparttien uit alle landen werden vlak onder zjjn slaapkamer helsehe plannen gesmeed Gemicvloen wu in de Llnnegton 4 reedi sedert jaren een bentlne magazijn gevestigd bdioorende aan en Dmtecher Nu en dan had Van Kol in het holst van den nacht wel eens krassen en kloppen on der ztJn bed meenen te hooren doch z n geruste slaap des onaehuldigen werd daar door niet vantoord Op een goeden nacht wordt hij door een vriend aan de telefoon geroepen die ham waarschuwde dat door een Zweedsch sociaal democraat vlak onder hem in z n woning een reuxendepot van Bpringmiddelen was ontdekt Bommen van allerlei soort en van den meest kwaadaardigen aard bandgranaten stikgashouders ontplofbare stoffen en an dere moordmlddeten door de moderne we teiuHdiap zoo njkelük verschaft waren daar m groote hoeveelheid aanwezig Toen de politie binnendrong had z j nog veel da gen werk om te graven In het tuintje den vloer open te breken en de putten dicht te metsel i waarin naar de politiecommissaris mededeelde voldoende Bpringmiddelen waren opeengehoopt om de gansche w k m de lucht te doen sprin gen Wat de bedoeUng was deze bommenfa bncage Is met juist bekend geworden Sommigen meenen dat deze moordwerktui gen moesten dienen om een opstand in het nabij gelegen Finland te steunen anderen om sdiepen op zee conder dat daarvoor dulkbooten of torpedo s noodig waren spoorloos te doen verdwijnen Eenmaal ontdekt was het gevaar voor bij al slaagden enkele medeplichtigen door onhandigheid der politie er in om de vlucht te nemen Doch gedurende veel weken hefeft een onzer mannen die met de meest vreed zame en vredelievende bedoelingen naar Stockholm was getogen daar In den letterlijken zm van het woord geslapen op een gevaarlijke vulkaan door menschen handen geschapen Grondprijzen te Botterdam Dezer dagen hebben gebroeders bohuur mana aaclutecten te üoiterdain de pan üvn 40 51 en 52 aan den Oooisingel ge kocht Deae panden hepen door tot aan de Körkfltraat en hebben te zameu eeno oppervlakte vMi lOüü vierkante M Voor du stukje girond werd met min ier dan JOOUUO gulden betaald Zaterdag legde da HotterdamBche i nk de baud op dit com plex en betaalde niet oidiider elan 8 ton er voor Od den hoek van Coolaingei en Oide n barneveildtötraat staat een ouoogli pajwi je dat een kwart eeuw geleden voor I 16 OUU to koop werd aangebodeu dat door de toenmalige eigenares nu uosschit vijltlen jaren geleden verkoe lrt werd vooi f 4 000 en dat voor twèo jaren ioor d 4 Kwtterdiaiusche I ank werd betaald lue I 85 000 L e Hotte rdian clie Ilank had oorupron kelljk liet plan zach hier een bijkantoor te doen bouwen en kocht daartoe ook het aaiigrenzendo perceel in do Üldenbarne veldwtraat aan waarvoor ze f üb 000 neer telde I waaJi derUen jaar geleden i dit pand nog ee n in andere handen over g€ aaa voor f Ï7 000 lot de pepceelen weike de Kotterdambcho Üank gekoolil hetU behoort o a het w iukolhula wa rin do ünna Lro m Iw gevestigd gevveet l en soortgelijke abel aclrtige stijging in prije vertoont zich ook hier Iwiniig jaar geleden deed dit per o el 136000 de firma Croon besteedde er f4o000 voor Uet er f 40 000 aan verbou wen en verkocht het voor ƒ J ÓOÜO l e geechledienis wordt eentonig Op den hoek van Kruiskade en Coolaingei staat een heereuhuis waarin jarenlang notaria lerlaag hoeft gewoond In do taohtlger ren werd deze notaris eigenaar van dit huis voor M OOOl Op den morgen dat de btaaUoourant vermeldde dat de heer Ter laag zijn notarisambt gang vaarwel zeg gen was het reeds in handen der maat schappij Coolsongol overgegaan voor IJ ton Wil men nog eon staaltje Deze zeifde n aatöohappij tot exploitatie van onroere n do goederen heeft een tijdlang In liandten gehad het Sint Luaia gerticht oaié de l nle tn nog doe panden eeu prachüg mooi complex in het mtdden van den Coolsin gel tegenover he raadhuis in aanbouw go legen Negen ton had dit aJles haar gekost In tweeen deed ze het vftu de hand he t Sin t Lueaa geacht ging over in hon den vaa gebroeders MiWdendorf de rest verwierf wn Haagsche oombinatie voor f730 000 De oorzaken van deze bijna niet legelooven waairdmenneerdBring Allereerst natuurlik het feit diat Raodshuls poelkantoor en straks de beurs hierkomen te staan en den CooLsüigel boulevardgaan atempeien tot het stadscentrum Daarnaast echter ook do natuurli e oorzaakdat dezo heele hulzenreeics Ugt tusbchende twee groote verbindingswegen der oudoBtad die daar in het Westen staag zich uitbreidt Hbkt KENNISGEVINGBN Ontvangst door den nienwen Bnrremccat r BUIRÖi lMfFJ STEiR en WETTHOUDLHS van GOUDA Brengen ter algemeeoe kennis W de beer UUiO J MIJS benoemd Burgemeester der Gemeente metzijne Ichtgcnoote de Besturen v i gemeentehjke In telling en oollegee do gemeente ambtenaren en beambten hoofd nbtenaren van Rijk en Provincie ntilitidre autorhfiiten ben wens afgevaftrdigijen vangenjeentawerklledtn en bediendea zai in degelegenheid Metlen met hen kennii te maken op Vrijdag 9 November I9i7des nacifadaga von S tot i uur bido RaaKtesaal ten Sladliuixe dat ZIJ afgeivaardlgden vin plastselijke Bondan verenigingen en corporatiMi altHwcde bigCBetenea dl zulks wenaohen zullen in de gelegwnhekl stellen met bw kninlii te naken op Vrijdag 9 No vember 19117 des nanlddigs van 4 tot 4 uur In de Rattdiual t o Stad huize III dat zij die voor de ondier J II bedoekte kennismaking In aanmerking wen schen le koown zioh aaartoe opWoen dag 7 Novenvber 1917 des nwild fcgs van 2 tot 3 uur bIJ den bode ter becretarie ten f ta Xiulze op eene li t kunnen doen iDsohriJveo Gouda dvn 6 November 1917 Burgemeeater en Weth voorn J VAN GALFN Lo B Ue Seoretarls M VAN DER VMm Rantsoeneeringstwiw De BURG fc BtfiTTtR van GOUDA brengt tor aigomeene kennis dat ht de week tot en met 11 November I9ri7 alsnog op Bon 92 voor deingezetenen bij de met de distributie belaéHe winkeliers zal worden verkrijgbaargesteld 1 Kiiogram rije tegen bijbetalingvan cents dat den Ingiezetenen ten dringendste wordt aanbevo len om do sub I bedoelde hoeveelheid met de uiterste zul nlgheid te verbruiken en inleder geval daarvan niet n e rpor week o gebrlilken dan het rantsoen Van 1 ons per hoofd en per week Gouda den 6 Noveiuber 1917 De Burgemeester van Couda J VAN GALEN I B Murimamprijs rüwielbanden BIJBCIM IhTElR e WETHOIDI RS van GOUDA breqtgen ter algeuietme kennis dat voor rijwiel buifenbandün gemerkt I nadier als masuniumprijs zita vastjie sleld d volgendte prl a Uj 1 vering door den groothandel aan groesdera f4 per tuk b l ij levering door grossiers aan win keilers U b5 per stuk o hl verkoop aan hot publiek 8 I5 per stik Gouda ditn 6 Novemlber 1917 Burgemeester en Weth voorn J VAN GALEN Lo B Burgenrcester en Wc4h voorn I e Secrotoxls M VAN I ER Vh m dM MsdsdMilMgM Koopt Uw Hoeden Petten II Baretten kil OAREL KROPMANi KLKIWEQ I u BOUDAp lys 8TAD8N GOUDA 6 November 1917 Burgemeester Mö Burgemeester Mijs heeft gi rea een bezoek gebracht aao onze gemeente De loco burgemeester de wethouder J van Galen ontving ZEAchtb waarna ten stadhmze werd kennis gemaakt met de wethouders den secretaris en het personeel ter secretarie Vervolgens bracht ZB Achtb een bezoek aan het Van Iteraon Ziekenhuis waar hij in de verschillende zalen werd rondgeleid In het middaguur werd den burgemeester ten huize van den weüiouder Knuttel een lunch aangeboden waaraan ook de hoofd ambtenaren der gemeente aanzaten Te half negen gisteravond vertrok Z E Achtb weder naar zyn oude gemeente Mid delharms Vrijdagmiddag zal Burgemeester H s ten stadhuizo receptie houden Wy verwü zen naar de publicatie in dit blad Kiesvereenlging BnrgerpUefat In de gisterenavond gehouden ledenver gadenng van de Kiesvereenlging Burger plicht werd een nieuw reglement vastgesteld waarin oja is bepaald dat het bestuur zal bestaan uit ten minste 9 en ten hoogste 12 leden Besloten werd thans het aantal bestuuraleden op 9 te bepalen De leden kozen tot voonitter inplaatsvan den heer Hr M M Schim van derLoeff die m verband met zon vertrek uitdeze gemeente in het komende jaar ontsbig had genomen den heer Knuttel oudvoorzitter der Kiesvereenlging Gouda enverder werden benoemd da heeren P Bokhoven Wm vice voonitter F Tieter le creUns J Renepian 2e secretaris MrW J L van Es penningmeester J L van Uk N A van der Ree H H van Hsuvein en P C W Begeer V h Osntrale Kieskring Ldden De heer J van der Kauw te Oegst geest die m do jongste vergadering van f V I Centrale voor d n kieekring Ijlden benoemd was tot bestuiuslld heelt bericlit deze functie niet te kunnen aan vaarden Kteln lndoiirie Door eenige belanghebbenden werd deaer dagen een oproeping godaan aan de z g Kteiu indu trie die voor liaar bedrijf van branAitoflen voorzien moei worden door do BraodÉTtoUenrConm iaHi0 district Gouda tot het houden eener bijeankomst in eeïi der zalen der R K L©f vereenl gbig Aan die oproeping werf gieterawond door circa 80 iiKbistrieelen gevolg gegeven Do lekkng der bljeenkonuft berustte In handen van den heer J H de WUde In zi openingffwoord ze te de Voorzitter het doel diT bjjeenk m t nader uiteen spr tfVte dat men hier woMohte ta vernemen de nxkoen van do ontevredeo beid omtrent de brandstoffeu voorziening ea tevens te bespreken w 4ke maatregeton er te treffen zi ten einde voor het diatrict Gouda tot e n bet ve raotaoenearlng te geraken dan tol nog toe bet foval U geweest Door ve e aanweslg n ook uit ée aa liggende i ineeateQ werdfu klaoiiten geuit en bet bleek wel dfct de oood In de klein Industrie zeer boog geategea la De vergadering beeloot een ComuiMle te beiwemen w o zal trachten Kidlanige mast rtyelen te iKown welke zi nutUg en noo dig acht om tot verbetering v den toe tand te komeo Tot ledm deir Comiutssie wardm be noemd de heeren J H de Wikle M Ver doold Lu te Stolwljk AAM Groos J Potharst en W I D van Rijpe oamk Laatstgenoenidift heer verklaarde Bloh Ufl eld du functie van tcrftarle te aan vaardfui Door de politie aïhier s jn In beslag fenouien In hei pa uisl vau J J v Velsen aa de Gouwe alhier S4 kisten vermicelli n 8 vaten caeo elk inhoudende 100 KG Volgens verkbtring van v V behooren de goederen die daar reeds sedert 6 w k n lUn opgeslagen aan Janmaat te Nieuw veen Landstorm BU Kon besluit is de sergumt vrijwllll ger bU den landstom H A H M Wem menslager van de landstorroafdeellng al hier in poiltle gelijkgesteld met den rang van tweedeluitenant Kousen ontvreemd Door de politie zijn twee Belgische vrouwen uit het Vluchtoord aangehouden die uit de wasch van het Vluchtoord kousen hadden ontvreemd en dese in de stad had den verkocht De beide vrouwen zijn ter beschikking gesteld van de Vluchtoord directie die hen onder politiebeWaking heeft gesteld Tehuis voor Belgische oerlogswesen De afdeeling Gouda van het Comité Te huis voor Belgische oorlogaweezen he als bijdragen ontvangen over de maanden Jum Augustus 40 in de nhaand S tember ƒ 35 en in de maand October ƒ 25 Het totaal bedrag ad 100 is door den secretaris den heer Arthur Del stance opgezonden aan de Moeder afdeeling te s Gravenhage Het MlUtalr TooneeL Zooala wij reeds meldden was Het Hl litair Tooneel uitgezonden door afd O O van het Algemeen Hoofdkwartier gisteren avond wederom de gast van het Wielrjj dersdepot En het was te vooralen dat na het uitbundig succes dat bet Militair Tooneel hier voor eenige weken had sergeant van Altenburg met sn troepje ook nu weer een stampvolle Sehouwburg lou hebben voor het overgroote deel gevuld met militairen maar ook met verschiUende door het Depdt genoodigden Wij vertelden onxen lezers reeds vorig maal hoe en wat het Militair Tooneel is we kennen dus nu vnjwel volstaan met de mededeelmg dat er een gezellige geest heenehte dat ook nu het aandachtige publiek zich wederom verbaasde over de handige ge achtenlesers Gobes en v Ber kei en d t de de aardige goocheltoeren met luid an laus beloond werden dat van Altenburg succes had met z n liedjes dat Eddy Roos een goed violist is die na zijn viool solo hot genoegen mocht smaken een daverend applaus te oogsten van het dank baar luisterend auditorium Ook het step nummer moeht er weer zyn het viel weer m den smaak De bescheiden pianist Matthies droeg met het minst bjj tot het succea en zeker was een groot gedeelte van het warm applaus voor hem bestemd Het blUspelletJe Ken huwel k per telefoon was nog even flauw maar er werdom gelachten en daarom was faet te doenVermelden wU nog dat luit Bijvoet namenshet Depot en krans als blijk van huldeen waardeering overhandigde aan v Altenburg doch daarvan een bloempje afpluktevoor het bescheiden DepAt striJkje datsteeds op zijn post is om bJj te dragen totopluistenng door aardige wUsJei van eenDepfttavond dan zal het duidelijk zijn dathet Militair Tooneel aan zUn publiek gisteren weer een genoeglijken avond heeft bezorgd BMKOOP De weduwe L aUUer is Zaterdagavond te Sassenheim van een nog in beweging zijnde tram gesprongen kwam daarbij te vallen en liep eenige verwondinfen op Kort daarna is zij overiedèn N a Ct Door een hi r praktWeereod geneeriieer Averd niiedegedeekï dat in een omliggende gauH eute door een gembi pr mk boenen tot meel waren gemalen waarvan paonekoeken werden gebakken In de pamwkoe ken zijn vergiftiglngabeMlaoddpelen waar jftmomen zoodat g ieeekundlge hulp moeat worden bigeroepen voor de gebrulkere Het BoAoopflcb Comité tot hulp aan kweekMa heeft voor de tweede maal een belangrijk bedrog te aljner beacfaikking gekregen Kweekere die hulp noodig hebben kunnen zich aaunekton bij den heer D M V Getóeren alhier van 13 17 Noven er MOOBDBECHT Da hw N Ooiteriiik lihler la le GnvMUwce g lMgd nor hei V aohrif lipte gedéelle vui hei notarieel HU U exaiiwo OBDCWAnS Alj Mil groote bi oiulerlKM l M wo im miMM dit heer R hMku roorde tareede ami rll e IntdMMl In llJs tuin plukte Üp h 4 01 voor inrediluuit UJ de Re monatrutecbe Qenenile la AmOTrfootl Hutfc M A A UudoiiM aUllCT KUNBV Me Ancele aydow te i v lia e le benoemd tot leerftree voor rliytfaoiieehflKytimeetlek a M C OtMervalorluin voorMuElelc te Rot terdM Marktlisriohlaii BMtenlaMclM Veeurkt Din i g November 1M7 Aenvoer 79 pwmlen 2 veulens U9i marere runderen 760 vette runderen 72S vette irukilveien 431 nuchtei kalvetm S3 lehepen of lemmaten 18 Uu 5 bokken en feiten Vette koelen le kw 1 2 2e kw ƒ 112 8e kW ƒ OM Ouen le kw ƒ 126 2e kw 110 8e kW ose Stieren le kw ƒ OM 2e kW 080 Se kw 78 Kalveren le kw ƒ 160 2e kW ƒ 116 8e kw ƒ 0 90 Handel let wilUger Melkkoeien ƒ 210 876 Kaltkoaloi 220 SM Stieren 100 ƒ 876 PInku t 86 ƒ 110 araakalv ran ƒ 80 ƒ 76 Vaaf en ƒ 100 ƒ 176 Werkpaardea ƒ lOO 460 Stachtpaarden f M f 176 Nnehtere Kalveren 12 20 Fokkalveren ƒ 1 ƒ 28 Binen 6 ƒ 24 Handel matic Kaumarfct BODEGRAVEN 8 Nov 1917 Aanvoer 182 partijen waaronder 24 met RUkunerk gewkht 42400 KU PriJe OoudKhe Keie le soort 193 LAA TSTE BKRIOHTBN Keiler Karel in Italli WliluNtA O Nov Kuleev Kerel latU leren bij Kodroyto de rftrlienwmto over getrokitivi In de Rweleeke boefditad PETKÜOaAl 5 Nov l e SovH tel etroffrad riohttR oulancB een omite op van rovolutloQedrt ailllLelren loe het doel eon uauw contact te ooderboutlen tua ohen de Iroependoelen III dk liooMMad Vaadaa beelt tlu preeitient v n do soviet een oproep tot liel garulooen genotit waarin hl verzwkt geeo andere ordore tdt te vo ren ïait die geteeketud zijn door boven genooiid ocindtt tegelijkertijd beuonode liet Loiuité bl oodero cenunliwariseeii die g wad t a worden near de meeet belan rljica pun en van de elad De avondbladen beechouwen dit optreden ale de eerete potling der maximalleton om Eiob vaii de maoht meester te maken Me meent te weten dat de regeerlDfl beeloot dwe poging door draeti scho middelen te verijdelen en eemi voor altijd een einde aan dit drijven te maken Tel De TaarenfaeüHe oatvoetdT l l rittXrHAU 8 Nov Hei blad van de A en a Raad laoveejllir meldt dal de Anjerlkaaneolie ndaele die korig leden Hiieiaiid b zocbt de 1 iareulanjdllo uit Tobolelf naar Amerika zon hebben ontvoerd Va lte4or burg uit le dtrtwt em CocuniisDie geeonden om de xaak ie oolercoekea Aan het froal In VlaaiHleraL LONDEN 6 Nov V D Officieel H denmorgen 6 uur ii in de itreek Paechen daele tot den aanval overgegaan Bevredigende vorderingen worden gemeld Muiterij In de Krim LONDEN g Nov De Tbnaa verneemt uit Odeaaa dat te Theadoila in da Krim ematlge onluaten ondar de troepen B jn uitgebroken De itaat van beleg ii afgekondigd TWEEDE KAMER Zitting van heden Nadat besloten is morgen oa de suppletoire landbouw begrootiog betreffende de levensmiddelenvoorzlening en de opcenten op de verdedigingsbelasting in de afdeelingen te ondersoeken wordt de inteipellatie Schaper betreffende de levensmlddelenvoonienjng in verband met de indeeling van de suppletolre landbouw begrooting van de agenda afgevoerd Nadat een aantal kleine ontwerpen sjjn aangenomen wordt voortgegaan met de behandeling van het ontwerp Grond aan landarbeiders Telegrafisck Weerbericht Hoogete barometeretand bijna 77Ü te ItuBland Laagste barcmelrrsund 762 8 te Hap randa Verwachltac lot den volgenden ikg Matige tot trachtige soidelljke tal ildwM tclijke wind betrokken lot swaar bewolkt waaraclil lljk regeobuien aellde Klmperatuur Zwea Bsaaa Zoneopgang 7 Nov 7 uur 6 ntf Zoneondergang 7 Nov 4 uur 91 min l aa le kwariier 6 November BUBOEatLUKB STAND OOIIDIA CBRÜRFN Juli Martha d v A C EiolJ en h l e Haoljer 8 av Leeodert I V L van Vlaardtagen en I W van Uouteo Aothonlue Theodorue s V A T van Ruim en J W Borat OVtfSLtPtN 4 Nov levenl kind van C HeiJ ea O E v d Berf 6N Adriana Cornelia Schidy 63 1 geh mM J van des Laeo ADVERTEmnN VB BTBCOa MUI 10 OROOTE VOORRAAD SchrIJfm achIne liBten Ml A QUANT