Goudsche Courant, woensdag 7 november 1917

l ticMk uic Ui itaiiaoioeiolt uiinu Ur op dvvjrauoBOOUt vioa msi t aue ueWt uug ot leoiliUi MjbeirpL woordeu aJ Uaikibij woidt Dor bet eerdt bet tot duiver Awtim of uuluh v tspreHlv ouiwApieaia tfViMji bChI vau uvt V aiK oau opual bu 20ouaui f ouiiaa a IU LM jt xuu iitt vaii aeu liiüiUgeu btot l ovir iut vraaKi 4uk u uu w i ajgu 11MM Q üukuiui uniwapeuloff wordt cAuaer ULiïtiiwlui iiift door alien 1H tiet eiHUgu iitiil ii J tut oorkoiuli vait ütH gtyvoAr üoi tMii UU UWCU oorlog tKucltoüwdi Wau iw r uicu eclitur Itei deoKlKruld Ju de pr t U k wil toepaatMtQ lioiult dt ovtreecwtcui lulug t p iJt H Moei bad iu ziju op ro6p gt uK oiiu tiu 8ltlt t l u uioHt u aaa guv u oii woct van oordeil d l dit oou Ov MLaalaUooliUm ohh cu wordKüi ovcrgulattii Ue U btoel iu uiu otUter dat iiM Lliifft pracll ob uu soudei lUOCliJjkUüüLD lo tL patw u imtiiml btsi overe nikomu4 IA tlUMCtKm dl t Ut CtltUltd t VOlkLU KtTLt luudc dl gub kti ait v OU güurutiwohappi ajkt opbottmg vttu d giawo gcu rtcru itHnug dii iKKJi tft u iutLruatiouaal vui pUüi gireclitujiof wordi aati ïvuld mit alti bckractiUgiii di u aJgeiiu e ii ljo col aii dt uotii dïo üu trachtou diu dioudtpUOit weer ju tt vüürui oi i üu wt lg rLU intoTuajUou lti kwtirtUa aati liet ootrdit el van di ii Bctiildui uclitir 11 oiidui v ai p oi diioe ljt ili Miié aou It ufAueu Uixiiocid oplit füug i u liut oonKi arU kii van het vredujÉtverdraig luoeteu ziju lj llkMhi É tMl OU k p UH JjiMttJUUA dwoi eu rwcratcorin htbbeu ijewijHl vol iiotiiuK dm praictbftiiL uiivoirbuarliud vao li letsei Uo vr jwil o imlUaire dioiuil gii h oeu votdK euJ coutiugieut oui de opeuljarv ordx te baudliav oii zonder lu de giWLlddgi iegiTH tt vorvalliu tin d uio lieruü oor ag eiei ht I óu dilug IhxU de heer uuluo wrgt ten waiuieir di godiw Higeu r crutieriUK i tiiJi a ü aig iBohaA j ou zijn zou dli ook volgen d tegenwoordige gi oiulwetieo dor uiMradu luogtiullbMlvn uAet we T ingivoerd kiumm wordou zonder etai üxwr hvi par Uujtnt a ug aioui Xi wet Dooti Uet aanntv lueu vao xii dorgediijki wot ïoli UMxr dan Iw iJIt lacUug zgu om v erMcUiUiud redi utu vooral iia do iTvariugeu au dm Ugenwoordïgeu oorlog Voor liet haiwJhar VI II dier gtauoakti ov ereookoaiiHt ziou meu dvH met aJl in het woord dér FL M ron diii hthlxii luoAT ook At waairborgeii dt r volken I e heer bouuijio vo bjeiraan toe dat het uiLölulteiid dieiLs ueinoii van V rijwilllgöTB voor de staten wolker ver dedllgiug uoofdizaJujl i jk aan landlogvr i ii tioo i 1 trouwe in vrodosti d et i k git vau huiirliiigin hetfekeiit hcigien voor de l lii iioilaadBche politiek ook zljm g vftr u lUHsli l reug iat n WIJ zegt d M rvatort liet Iwlijki woord huurUugon Imit o 1 Hühouwhig Waimoer echter tlle gievarcu voor dt biamiiiandwche poUüt k zdch niLt veiiooiw n bg do volken döe een vrijwil ligirudlieuet hebben dan kan mfM auit iu zieo wattron die olderH zoudni optriden Men bihwft l OMndiin aleohtw d n inaai Holiuppelljkcn to i tftTid dtr Holdialeu Iv ver boterm daji zai inin ztker ui t d ai voldo jide liebl en voor liet baniMiavoa dier optiihan ordi dioch altijd nog veil min At r diati iniöii voor Aim uiijderuön oorlojt nuodig beeiL BUITËNLANDSCH NIEUWS DUITSCHLANa De ki esrech ther vorming 15 November komt het Hme van Aijfe vaardigden bijeen De werkrooster bevat ook het kiearechtontwerp maar nogal ach teraan op de lyst loodat het ontwerp den keluk eerst op 21 November m beban daling zal komen Deze rangschikking geeft d VorwllrtB aanleiding tot de opmerking dat de hardnekkige tegenstanders van het ontwerp dus nog gelegenheid hebben tot zichzelf in te keeren BRITSCHB RUK l u dienHtplithl iu anada Naar di Ihuwj uit lorouto ver uiiiut 1 bij het boogiger vhL lio U Muu Irttt I tM petitie ingedltrid oui üi wit op den iiwiltaann diciistplK bt ün froiidfwetUg U V erkloireii I e p titit Li iiügi dkud door i aul I luil Moiigettu tin der prekers legiii d Q diiMidtpIlülu dii tUan wtugoim bcwuhuldl giiig van opruung verv olgd wordu Do binn l Intra jloewol tr vort cheddieiie groote viTgade rmgm vaai binu 1 cinirö U Dublin zijn gi boud en 1m de totuitaud toch kaliu Dt Vttlira sprak tt Athy dw luualgtt toe en 1 liinkelt hitid oen redevotriiig tt LliiBuerick tJu veer JUOU binn 1 einorB uiar ihi erdi n ougtnvapondl door ook en be gavtn zuil naar Bl me wftar ij iiiili iBdrt w eulngen hielde BELGIë Uit BrusB el Krachtens een verordening van den gou vemeur generaal moet men voor 10 November aangifte doen van alle schoenen voorraden onverschillig of de schoenen ziin gemaakt van leer verraogingsstof of weefsels en sonder onderscheid vun ofme ting en maaJuel BUSLANa L e ukoeilijkheden De Qiihtit kan verneemt de Tlutüs lUt liotrogirad d ordi in de st di niK hand haven Zontkg kwam het ditntengevolgo tot ongeregeldheden waarbij o nlge per nonen door de niwiiigle gtJynoht wardtm De anarchl Iu iï A land neemt voortdu ntid toi tsi in vele stedBn m landelijke diHtnclen ia di Btaat van Ixleg afgekon dngd Volgins de bladiea heeft het ministtrit Voor vprkowrswegon in verband met den brandgtofnood gelaat dat vana 25 Novem ber het vwvoer van reiidgers op alle apoorli aen l ©perkt moil worden Vflna 27 Octol er is bet reizon naar Petrograd im Mwdiou voor allo burgerper Bonen verboden TbeeiBonopollt De RiMüsobe mbiiBtor vao FinaumeB iitrft eon wet voorbtroid om oen ttietino noiKthi uit Ie va rdlig v Terugkeer van vluchtelingen De Kege ring heeft den terugkeer van alU politiek vluchte ing n van Runland toegeKiaan De nationale eestdag De Voorkiopige R geer ng Iweft een wetsonlwerp goedgekeurd waarbij 12 Maart de oeivte dag der revolutie tot nationa len feestdlag wordt geprocUuuf crd AMBRIKA De brandatotvoorzioning Het depart u it voor de brandBttrfvoor ziming heeft ten bate van de regoering 10 pCt opgt iecht van d producüc van feitelijk elke kolenimjn in don landt iJe ovorlw d ïiaJ dS ateenkool dll itribue rtn oni te voorzien in de b hotfw noarmati die zaj oulBtaoii Scheipsaainbouw De rigeering heeft 70 Bch peii t eat ld d ü l nen 1 jaar klaar iiioi t n zijn tn waar an di ko deti lOU uiiiMot n dollar zulten bedïagen lOropers betaald De flocialiattn beweren dat di arbei dtraliidei ompera iedwre maand van de groott otnlogsieverancitTs aanineTkeli o tJoimiKii gtld ontvang om de oorlog g eetdrilt onder ée arbeider aan te wak ktreii oiitptrB hett rt edH rnulÜ million air Htt LatijnschAinirikaausol C ong r es 1 ö Daily lirtHilt le v eo neerat uit Mexl co ity De Regoerlng la van plan af g v aard dieii tt benoeiiuein nttar het a tijiiBcli Amerikaanecho congres dat in Ja nuari te Iiu iofl Aj ree bijetn zal koinen ui t litH diOil om ee gemeiitóchappt lijk krut hldadig optredvn van den kant van ie ZuidtAiiuerlUaaoeche republieken tt b ramm en itn besluit ie iitnnei aaaiigaan Ie etn genneenöohapptlijk beleid tegenover dtn oorlog in I uropa 1 avea Mexioaansci gezant in Argmtiiiie t i Antomuo Mmitro du president arranza vwt gtmwoordlgt ziUen van Biusio Ajrt iri t een vfrtrou wehjke zondmg naar 1 uropa v rtn kki n Zij ziblien aan 1 raiikrijk I ng land n Iialii Nii beiaotk brengt In 11 r a z 11 I f il vigi oikal etooginge bebbon t Ulo 1 Jttimro plaath gtliad die gtrlt ht wa ren tf en Dui1 oht handelsfiniia H Deaan ft noiiU BÜiadi i aanzitiilijk Waatn gelen Itgen dt D u 1 t c h o r f n bootiihobap van tien prc id nt van irazilU aan htt oongrth telt voor allt HditraM ïi voor optnbare w rken door HutsoherN KPt l d voor ongeldï jf t vtr klaren d nieuwe grtuvdeonceeaiee aan Dult iïhtrs l weigeren en de verdachte DuiWohtrs te In crnitriii Dt priwidtut voegl tr aoïi tot dat Inj d I di ii dier F g triug geniw htigd beefl om zoiuU r bc pc rkmg aJle noodSwi keli imaatrcgolen U iHitn 0 11 dk lïiDhtaire organbiaue dotl iitötig tn kracluig t dotn 71Jü De par li iii ntairt MKiinii i vOor t ultenlandseht 7ak n wl de t ntmtn uiaatregelen bt ipriken OOSTENRIJK HONGARUE De Keirer en de oorlogs leening Keizer Karel heeft uit vreugde over de zegepraial in Italië en uit dankbaarheid voor Gods bystand voor twaalf millioen kronen op de zevende Oostenryksche oor logsleening geteekeud Een standbeeld voor Frans Jozef Naar een ontwerp van prof Friedrich Ohmann zal een standbeeld voor Keizer Frana Jozel te Weenen opgericht worden De kosten voor dit monument bedrages negen miUioen Mark De behandeling der Joden Het J C B bencht dat de Jood sche pers m Budapest een telegram aan Keizer Karel heeft gezonden waarm z i er tegen protesteert dat de Joodsche vluchtelingen uit Golicië als honden op de straten opgevangen worden en met geweld worden gedwongen naar hun verwoeste woonplaatsen terug te keeren Alle be moeiingen b j de regeermg en de mterpel latién m het Oost nruksche parlement mochten slechts uitwerken dat verdere uitaettmgen tot den dertigsten November werden uitgesteld Eenmaal naar Galicië overgebracht genieten z J nog gedurende twee maanden staats ondersteumng en worden verder aan hun lot overgelaten De OostenrijkBche pers toont iich gedeeltelijk ook verontwaardigd over de be handeling der vluchtelingen Zoo schrijft de Wiener Sonn und Monta szeitung De meedoogenlooze en systeemlooze re$ atnee ring van de Galictache vluchtelingen is met te begrgpen ZWITSERLAND De dfflerieuTH In ften gememteraad te denève ifi a U rdagiKiddt dn InltrpellaUt bchaud ld ovtr dl maatregwlon legen laeüge vreem dtlingeii Tie hetir Hutti die de int rptl latu b antwoordde aofsade dtn toestaiid eriifltig Van de 70 000 Inwoners der Htad inèvo zijn 7000 buitenlandore on l ir wi 279 deserteurs Uit getaJ wordt nog in Uricb overtroffen Kutti somdB de maat rtgelen op dit getroffen war n In d t r te plaats moettm alU in witserland gnkoimn dwttrUmra e n l orgtocht erttllen van VW francs voor mig huwden tn 1000 frants voor gtJiuwdeïi willen zij niet geinterneerd worden De lastige vreamdielm gen kunnin tot arbtid g dwong n worden tn ztj dli d politi V oorschriften niet na komen kunn i politioneile hwhtenie knj gen tot 20 dagen toe Paplarnood Do ZwÜïwrsehe Hon raad hoeft bnslo ttn het papierverbruik nog rot er te beperkon Htt Is verboden naeuwetlJdBchrif ten uil te geven Ook de kranttm moeten in het vervolg nrinder papier gebruiken JfOOBWEGBN Amerika en di neutralen Hei Noocwhebladl VerdeoagiUi sehrljlt over de veriMxidlng Ui cheii Noorwegen Ml Amerika De eerste taak van het Storthing moet zijn de regeerUig r toe te bewegen kleur te bekennen tefpenover Amerika De reg ering moet duldeiijk en aonder omhaal vaHtstellen dat Noorwegen zijn rochtmailgc handei etreikkln gen met geen land za afbreken of het een oorlog voerend ol een neutraal land Is Het is duitïeli dat die toestand op de wereldtoarkt Noorwegen er Bteeds in hoogere inatt toe zal dwingen zijn uitvoer te beperken eD aleobt dat uit te voeren wat het van z1 di eigt productie niet z f kan gebruiken 1 ven duideli is het dat geen artikel zot worden uitgevoerd KOnder ooiii inaatie Dat Noorwegen uitvoer om de7e ro moet vermlnderaQ is begm pe lijk doch een recht ooi een absoluut ciu zljdlge breuk te verlangen heeft geen der 0 or log voerende partijen Aan een dergelijk verlangen Kan nooh zal Noorwegt voldoen Dat moet Annerika wetenen Noorwegen moet zich daarnaar richten DENEMARKEN Hulp aaa zeelieden De Koohife in van i eneiiiarken heeft een instituut geaticbt gwnaamd Koningin AiexandHned Ine tuut voor Zeelieden Het inc tituut beoo hulp te verlotnen aan de nabestaanden van Deenwohe zeelieden die bun le e n b bben verloren o invalide zijn gewordi ïi ttngevolgt van d iklMKrtaanvaJ lm POLEN Inwijding van een Welch se I b r u g Op den naaoidag van dien Keizer ie bij Annopol in het dilfltriot Janof tien nionu iiientale brug over tltni Wedohseil een hou U n brug van 752 M ingewijd De gou vtTneur gtmeraa l hzertychi en vele hoog waard gh idi9bekleedeTs bij burger en mi lilair btMtuur waren aanwozig AUSTRALIË De VTijheidfilcening ifister zijn do lijsten van dw Auatrall Hcht V rljheidJakwntng gesloten De uitslag V an de leuning lu eft de verwachtingen overtroffen 1 r werd gevraagd 20 millioen p tt voor dn totalt inachnjMng van iO lOftjüüU pM Ir L8 nu in htt geheel jmgelcekend voor lOU millioen p at voOr oor ogHdooleiiidien van Australitó dat oen l t olking van ongeveer 5 millioen zif len telt CHINA O p i t a n d l it Fekiag woidt gemeld dat de troep n tiiei provineit hirin weigerden tien op 1 V el d r It geeriiig btnot mdV n nieuwenbüVf lliebljer te gehoorzaanen en de provincie voor zelftitaiidlg verklaArdi In de provinnen Huna i eji SJitsjOfn duren d gev t hini tusttchtn Hegt ringeliro pen en opstandtlmgen nog voort BIMNKNM KD Luit for zee J A de Jongb t De Kon Nederl Viree uging Unz © V Iöï t lieeft van dlb weduwe van den lult er zee Jo kl J A De Jonglli die op i October j I bij de rtxklmg van ten sehept Img V an Hr Ma torpedoboot l an rongo jammerlijk het leven verloor di toe t iiMiiung ontvangen om ab eerbiedig hultk aan liijn daad van zelfopoffering op iju lautitto rustplaalW te Amersfoort ten eenvoudiig monuTWiit te mogen plaatsen Engeland en Nederland De umd en grintkwestie hiiititj t d zand en grindkweetie ver neimt de I el van ÓU iuee t bevoegde ijd htt voigondte I r valt in den stand van bet oonWict nog gtwj VLTandiring Ie bespeuren Het dtrikteeld van arbitrage is tot duHveo door gein van beide partijen officieel ttr Hprake gebracht el ifl door de l ngoleche regeerlng aan jlir de Majeeö vaai tswintieiren onaeu gezaivt te l ndleB een nieuwe nota over liaflidlgid Htprin worth tr de nadruk op geJeigd diat de NtdJi rlandBche rt geering Indertijd 1 tot dt contluflie is gekomen dal Btin Upaaldt hoevetlheid zand en grind oldoeiide waa onv aan de belioeften In lielgib Ie volilioen welke oonelusie gv ba Ht t rd waö op oen tt r plaatae ingtwtt ld onderzoek Daarna eclittr htieft de Neder landbebe regoering dit otaiidpunt verlattm m den doorvoeir van grootere hoewlheden loegeataan Do I ngelache rogeering nteent nu dat d opvaltmg ge re chtvaardiigul is dat die grootere votwraden voor oorlo lloelt inden wordni gebruikt Duurtetoealag onderwijzen Mij htrt ontwerp van wit tot toekenning a i duurt bi Bliag over 191H aan ht tptr Kont 1 onder het departeauent van Binnen laiid cht iflJten werkzaam zijn tevtnegei den aangevraagd voor tie onïrwi erfl der optut are en bljaondere lagere sohol n eo lei jaren der bi ondero hoogere burger atbolen en blJaoBdere gymnatla De regeertng wenscht bij nadere over weging h 4 onderwi MOid personeel van de vftk icholen V oor dien bijlag in aanmer king tt breofen l oor het verlotntJi van Hijk ubH4dle btvtaat er een verhouding lusw en de lee rar n van het vakonderwijö en den staat db zoo al niet volkoiuen gelijkataajide met ditn band tusaohen den staal en het onderwljzt nd personet I dl r bijztMidero la gt re en mlddölbflTt st hoh n en i mnasia nietttmin ht opntmen van de cetego rie ondier de voor Rijki luurtebi lagen in aanmerking Icomenden vold oendi weitii t Daarvoor pleit trouwen de overweging van praioti rfi n aard dttt die weg welke tt II vorigOTi jare werd ingestagm v er booging van de MibsitÜe tot hei toeki n neii van d iurtebljhlogen nit t altijd tot hdi dot 1 leid althaiu oiige lijkheid achept Onder het perfWnee der vaki cholen zal ijil te verstwui het personeel der mld dt II art tl ohnjsche handefe an bacht leektQ vtasi icrijzewaart induRtrie eu andere speciale valcBcholen benevens dat der burgerorvoadecboleni De omEMbriJving van db dteebetreflendie begrootki IBpoat op hoofdetuk V zal der halve moeten worden g enrij tigdL In verband hiennedn heeft de minister van Hinnenlandscbe Zaken aoa de Tweede Kamer een gewilligd ontwerp van we t doen toekomeo waarbij bet bedrag met f S16 ÜÜO wordt verhoogd Door dezen maatregel zouden de in uil zicht gebeide buitengewone subsl tte kan nen vervaJlen aidus besJuit de minieter zijn brief aan den voorzitter der Tweede Kamer BoogovenbedrQf Bij de IVeede Kamer zai buunenkort volguufi de lel een wetsontwerp worden ingtxUend waarbij steun van staatswege wordt voorgesteld aan het op Ie richten lioogoven bedrgf GeneeamiddeloivoorKienlng Bu beiichikkuig van den Uinifiter van BiunenJandsche akeu ia ingesteld eene oomniiÉiöie van adviaa voor tie geoeeemiddeienvoorzieoiDg en ziju iu die comiubteie benoeiud tot kd t n voorzitter dr L van Itallle boogleeraar Ie Leidlen tol leden dr O Hondiu Boldmgh buite gewtXMi lioogleoraar te AuöterdBJU J van Kit l luitenon kolouel dirigeereud apothek er doxeateur van s Kijka magaeijn V UI gjeneitfrnddleJeu te Amsterdam dó 1 liuitinga boogleeraar te Amaterdam dr H I Vifleer apotheker te Nijpiegen dr J W Jempy Weiyerasuau lid van den üentralen Gezondheidsraad te Utreoiit Volsche zilverboiu De Mwiiaiteir van ïluanciöu brengt ter kx iuüB dat opnieuw valsohe zil erboDS van f 2 50 zijn aangetroffen Drae v alsobe boiuj zijiir van de echti te ooderitcbeiden tloor tie hühtiire kleur van den o ideir grond waaiin de golving ontbreekt Het papitr dltr boas is dikker en giadier dan dat dier echtt de afwerking is slecht en do d ruk van rand blauwen en zwarten Itkwt zeer onauiver Zeer duidilijk i diit laatbte u zien bij de strafbepaling in den rand aam de onderzijde van de bons V üuricomeijidt Op de eolUe bons is deze r irafl pjiinitf scherp en dfuiditlijk gtxirukt op de valsolie daairenkgen gevlokt en mot sebeap idiT wijken de cijfert van Jiet blijkbaar meM v ernia ingedrukte watennerk lil vorm af terwijl de oijfera der nuiomeriuy eveneens vwöolullen met die welke op de echte Ixtna voorkomen AangeziMW alsche zilverbonö uiet door het rijk wordt u vergoed zal het publiek ter voorkoaumg van geld elijke schade goed tlotn nauwkeurig op de hemi aangoboden l oiLa tot te zien en dezi indaen zi ken merken van vervalschlng vortoonem te weigeren of wel zoove el mogelijk met in lichlmgtn omtrent de htvrkoniBt bij den gent vüji het Miiddterie vaji iiiianciën te AiiiBttrdam Kortc bpinhulseteeg no 3 o bij een ietr betaal moeste rft aan te bieden bt Ct Htineii In d maand OJober zijn op onee kust ftn 750 mijnen zijpde biW van ngieischen 2 van I ranfichen 8 van L uii i eli n en 42 van onbekenden oorwprong Stdtit bet b gin van tik mobilisatie zijii op ori zt kui t aange rotfni 138 1 uïijnen virdeild sXf volgt 91 van 1 ngeisohen 1 1 van 1 ranfiohen 2ii9 van Dultöohtsn en 4 W VRji onbtikenden t or prong TO MUCIJflW ÜBlSIS BiAA Nood bij de Amsterdamsche banlietbakkera I e Bankwtbaikkeravereeniging afd Am al rdaaii bei ft liodit nuiorgon een teUgraiii afgiztmden aan htt entraal jiraaubureau iiint verzoek om spoedige tt ezt ndiing van girondbtoften daar aaidiera versobillende zaken verplicht zijn haar bakkerijen stop te zi tten en hot personeel te ontslaan diaaT V t it lt den nog niet tie hun n ti ezegde hoüv eelheitï v oor de maand October heiibcn ontvangen Distributie van vet 1 o niinlHter van landbouw heeft eeö r ge üng v oor tiietributie van vet va tig©Htild w like üp eeai nadleir te bepalen da turn in werking zal tredteïi T ovfnfi hoeft de ininiiSter oen vet d4 5tri butie bureau Ingeött ld De varkensdiatributie Het bureau voor mededeelingen inzake dt V tH diaei voorziening meldt I it tile statistische gegevens betreffende d liotivfelheid varkensivieesoh welke in htt jaar 19 6 door de regeering aan do gen üiUt n IS gel verd tloor tuaachejikamfit v ai de InktM p oombinatit bli kt o m lat dt lukoop conibuiatie varkens heeft go 1 vertï aan 906 van de 1120 Nederland HU ht gemeen len Deze 006 gentetmten hebben te zamen b 162 34 inwoners terwijj de gesamen lijke bevolking van ht gehei Ie land op bijna 6 450 000 inwoners kan worden ge 8tt ld del T erd zijn daaraan in totaal 77 777 54 5 kg varköwivleesch of 12 62 k g per hoofcË In de ze Of aiven zijn dm imt begrepen de varkens wolke gemeen ten die daartoe door de Vloeflchvereenl giii waren gemachtigd zioh door eigen aankoop hebben verschaft Om tot een juist overzicht van het ver brulk van varkenavleeBcb hier Ie lande t komen mweten natuurbjk de hoeveel held versctiaft dioor eigen aankoop door dt geii eenten en ook het varken vleeeoh dal door de slagers op de vrije Diarkt biJ ge ktK ht wepd bi de hiervoor genoemde hoeveelheid van nagenoeg 78 millioen k g worden gevoegd M komt dan tot een to taaJverbruik van 90 millioen k g varkeusV leeflch in 1916 Neemt men aan dat het gcmidktelde slachtgewfcht van de varkens thans ten hoogste 60 K Cl bedraagt dan zouden voor een verbruik ger€l end naar de dlstr I ulle over I9l6 anderhalf millioen var kens per jaar noodig zijn of 10 000 stuios per week De vraag rijst hierbij hoe ataot het met onzen varkenemapdlP De revultoten vnode op 10 Augustus 1917 gehouckn vorkmstelllng geven hierop een antwoord BH en die tieiling bedroeig toen het aantal varkens ruim X 000 verdeeld over ongeveer llO 000 varkenshouders Bij de houdera van 1 of 2 varken waren te za n en ongeveer Ö3 700 blj die van 3 5 vBj enfl ongeveer 91 bOO bij die van 2 9 vorkew ongeveer 48 700 en dit van lO en meer varken oi eer 70 500 stuks De giroote varkenshouders worden in hoofdzaak gevond en tn ét weid estreken In de zandutreken i wel het aantal var Kenöliouders groot maar h H getal var ken gering Vergelijkt men deze oijfer met de uit ktniusti van de vcettUing welke m 1910 werd gt houden dan blijkt daaruit dkt het aantal varkens vooral in de zandetr ken rt usachtlg moet zijn ge loiiicon LAND EN ZEEMACHT Onbepaald verlof De opp rbev e lhefcber van land en zee mocht htjeft bepaald dat het met onbepaald klein verlo vtrtreitken van de dwnj tpIiohtlge onderoflicleTcn van de llch ling lOlO en van de dioikstpliohligi kor poraals en manschappen van de lichting IfelJ dltr bereden wapen zootlanig moet worden geregeld d at op Zaterdag 1 Decenib ni nantli meer behoeft te word n vervotn d In plaatsen waar door opeen hoop ng vam een gioot aantel vcrlofgan gt rs het sptwrwegvervoer overmatig zou worden bezwaard dient het vervoer over 2 of niee r dagen te worden verdeeld TWEEDE KAMBB ergadiering van 7 November Vervolg O r o n d aan 1 a n d a r b e l d t r s Het amendt nent de Jong om aan de Kroon d be oegdtield te geven af te wij ktn van het max iMim voor lofc land van f 50 per jaair en van den maiimum koopprijB voor een plaatst van f 4 X werd aangenomen tai auiendeiïient de Wijckerslooth oiu wt kelijkMhe afbeialiog van voorftchotteii uio gt i te maken werd ovf rgenoiiien 1 n Aniit ndt ment Kcliapt r om tie rente niet te bepalen op 4 maar ten hoogste 4 werd verwtwpen De vergatilêriiig w Td djoarop vtTtiaagd tot 20 Noveiiiiber De Bohaarschte aan vaste brandstoffen en noodmaatregelen Brmnkolen r worden thans geiregeld bruinkolen van de bruiinkolen exploitatK Btvgerode te lietrleii verzonden ttr boeobikking van de RijkHkolendfisriibutie Het vobrnemien bt 8taat do zeiidingfïi in den beginne KJ w aj oim I r dag gt l jdit lijk tol e n bf langrijk grooter kwantum op te voer n Engelsche kolen n NedtTlandWcb atoouiöcbip is gaflt ren ni t tjen volk lading ste nkolen uit I ngtlanti in tlt AuistirtLaaiwt he haven aangokoinen 6ASN00D Gaspryzen De geoneK uteraod van l Lr cirt htwft Maantleg na ampele be ipr kingen d en gaaprjj verht ogd tot 13 i cent bet munt gas op 14 cent den edtxstricitedt pirijs voor lulil op K et p r K W LI voor d etreite 2500 K W 1 en op 15 cent ptT K W U voor kracht GEMENGDE BËBIC TEN De legerplaats te Oldebroek tn btltuigheibbendü schrijft aan de voüdlpt at el ZIJ mij vergund eeiugt opmerkingen te iitakt n over den toestand van het mi litair kamp te Oldebroek waur het dtpvl bataljon der brigade gronadaers e n jagera 14 ondicTgt bracht Dt grenzeltK ze staat van verrotting t n vtrvuiling van bovengenotamd kamp ovfr tr f ze ts de mtwist pea ii4stHche erwaeb Ifiigen tn is een ongeloofelijk en treffmid htaaltje van b staande Nodt rlandsche Ie gi rtoeslandlen Men v raagt K h on wille k i rig af bt e het mogelijk ia dat hu r m tiiaehen hebben gewotmd en men staat verbaasd te v rneijicn dat öMniiiMindanttn een dergtlijke ciiaos hebben ovfrgeg ven Oorspronktli bewtemd als verl lijf voor ge nterueerde Btlgen voor wie bet kamp tt ttft afgt keurd is ht t micoitsisierVBlijk goed geworden voor de legering en alnehtlng V an retïruten I koor den Invloed tSer elementen i evln Jt den zich de barakken in bouwvalligen toohtantï en worden de mensolien blootgt Hteld aan de elhnde van den naderenden wmler tiSe adi des te metiT doet gevoelen aangeauen de barakken in verband met den dringenden kolennood ni t ver warmd worden Bij do jongste stormen tn de aanhoudende regens i het gebl ken dat tïringendo herstcIMngen overal aange bracht motten worden want overal zijn lekkages en overal tocht het Bovendien 18 niH weinig door zich tsvennogen het kamp gebouwd op itie helling van e n ht uvel kam zoodlat om het regenwater te belet ten die barakk ii te doen onderloopen een reeks van diepe loopgrafven moest aangelengd wordlen ooi voor t eu behoorlijke af watermg aorg te dragen Dat een en ander dei avonds aanlei ding gaf en voortdur nd aanleitlling geeft tot ongelukken i ntigal begrijpelijk Blikbaar zonder eenige des indigo lei ding zi de barakken geplaatst om on biJ de stall i van den iroin van tlle veld ar tillerie SÜnkende mcöthoopen gebrek aftn privaten onvo dioende waschg egenbeid en legio ratten drijven don spot met do meesi primitieve hygiënische opvattingen van de mihtaire leigerverplp n En In dit treu rig V 0rblij worden men cben opgenomen die zioh nog geheel en al aan het mititai re leven moeten leeren gewennen Het behoeft geen betoog da dit alles do reoruteoopieidfing niet ten goedb koml en dat die druk der piaatoelijke oraeUui dfgheden ontcgcnsefpg tjk een dteprecieerenden Invloed uitoeient op den goeden ge et an het korps Hulde moet en slotte gebracht worden MD het depot bttt jon der brigade grena diers en jagers dat aJle poglng in het werk Btelt en met de uiterale kroehtslnspannlng bezig iu om het kamp weer bewoonbaar te Diaken Ot het korpe hierin alagen zal ia ecliter aan groeten twijfel ondi rhevig omrfiat die gewiohtige teclmi sche bezwOJen en redenen van aanitairen aaird zleh teg n een langw vtvhlijf iu de bouwvallige l airakkf n gibieden d verzetten De etmge radicale oplossing zou tenslotte Zipi eon ge heel nienw kamp op een beter ttiaarvoor gcBchikt terrein lo doen ver njzen Nog een Hcheveningscbc logger vergaan De te Umuiden binnengekomen logger Van der Duyn van Maasdam uit Katwijk rapporteert naar de N Ct meldt op de vissdierjj te bobben gesuen dat de logger Arend Korj orool uit Scbevenmgen door een stortzee beloopen werd waardoor d bazaonmast overboord sloeg Na een tweede fltortzee welke over bet schip heensloeg beeft men het schip met meer teruggezien Coodat het boogatwaarschijnluk met man en muis IS verongeluitt De logger behoorde aan de reeder AtJnaon Van der Ende te Schevemngen Nekkramp In het Stedel k Ziekenhuis te Breda is de 21 jange J van G onderw zer aan de openbare school te Kgen aan nekkramp overleden Overredfl Te Ginmken is de 16 jange Van der S voor een tram over de rails geloopen gevallen en overreden zoodat hu ernstig gekwetst werd Gisteren is h aan de bekomen verwondingen overleden Controleur verdacht H B controleur by het gemeentelijk distributiebedrijf te Rotterdam wordt var dacht ten nadeele van de gemeente 70 bec toliter aardappelen te hebben verdtusterd H j IS aangehouden en naar het huis van bewaring overgebracht De electnsche draad Zekere v d G uit Turnhout ia b z jn pogmgen om brieven te smokkelen aan den electnschen draad gedood H j was ge huwd en bad 10 kinderen waarvan 6 in Ne derlond zyn De melkvoorziening te Utrecht Met de melkvoorziemng te Utrecht begint het er met al te best uit te zien De zoetboeren rondom Utrecht kunnen of wil len blijkbaar met meer voldoende aan de slijters leveren niet als gevolg dat er melkschaiarschte heerscht Van gemeciitewege tracht men daar nu m te voorzien door evenals destyds met de melkstaking regeenngsmelk van de fabrieken uit Nij kerk e o per spoor te doen komen Zaterdagmiddag zouden naar men mededeelde ongeveer 10 000 liter worden aangevoerd De slyters stonden reeds tijdig met hun karren aan de Boterbal die weer dis tributieplaats is doch melk kwam er niet Na uren en uren wachten konden de sly ters met niets heengaan en het publiek zat Zondag gedeeltelijk zonder melk Het IJz r n Kruis Aan onzen landgenoot J Kloosterhuis uit Ter Apel die m het Duitsche leger aan het Westelgk front strijdt ia het Uzeren Kruis verleend Provisie voor muaici De Nederlandsche Bond van PLano en Orgelhandelaren en Fabrikanten heeft op zijn jongste te Utrecht gehouden alge meene vergadenng behandeld de verhou ding van de piano en orgelhandelaren tot heeren en dames musici die by verkoop van Instrumenten hunne medewerking verleenen en evenzeer het hoooreeren van hun bemoeiingen door de handelaren het zg uitkeeren van proviBift Erkennende den gunstigen invloed dien in het algemeen het werk der musici op de uitbreiding van den handel heeft tot be vordering van het gebruik der mstrumen ten bleek de Bond van meemng dat de gebruikelijke provisie van 10 pCt die aan den miaicus werd uitgekeerd niet m de juiste verhouding staat tot de netto winst van den handelaar zoodat definitief is aan genomen die provisie tot op 5 pCt te ver minderen De bmtengewone atyging van den pr B der instrumenten als gevolg van den oorlog doet het verschil voor een deel opheffen Wmüngnood Hoe nijpend het gebrek Is aan wonln geil in de groote atedlen leert een etaatie in Woningbouw In het eerste halfjaar an 1917 nam te Ameterdlaro de IngeHtlreven bevolking toe met 5480 zielenen laarvoor kwamen slechts 396 woningen Dsehikbaar Te Rotterdam moewten 3606 nltttwe bewonere hun intrek nemen in 113 woningen Ie sfiravenhage w het tets hetfr en vonden 4€85 personen 449 wo mngen gereed en te CirOningen konden 6 nieuwelingen 138 wonmgen betrekken Te Haarlem wae het ook ol fd At en Jooetsti n 957 roensohen in 74 womngen wor den gehokt Schrikbarend was echter de to tanid in Tilburg daoa moeeten 2344 leien waarmede de bevolking van 1 v niiari 1916 tot 1 September 1917 klom worden gehuisveet bi 15 meuwe wonln pen Dat gaf natuuriijk een vreeweiijjk sa nienhokking In de Ikestaande huizen Te Utrecht wari het nogal redelijk Daar vonden ft74 nieuwelingen 170 wonlogwi af semMkt Te Dortlrwbt moeotaa in lfti6 en 17 niet mbider dw 1579 nieuwe bewooera w onlieD gehulte vest en er wb geen enkedie woning nieuw aangelegd Te Leidlen was het ook mAaèire Daar vonden ldl6 de 63B nleuwellngien nog herberg in 131 wwklngen maar in 1917 kvaraw er tot 1 Juli 2ai bij en die randen het ge tal woningen met 12 v miindi rd i Morado Is Arnhem Ia 191b kwamen er 1528 zielen bij en daar liad men 1038 wonnigiwi gebouwd Toen was men eciiter met bouwen voort fegaon en in nxwuiden stonden er weer 14i Uaor qu hloveo de bewoners weg In 6 toaonden kwamen er siechtfl 22 Kon men dfó Arnbemtfohe buieen nu maar ais het beroen huis te Halfweg ver roll en Door bet gebi ei aonhuizea In ovLle gemeenten in de provincie Crronlngen word vele pramen en schepen tijdelijk als woning in erloht 1 r zijn gemeenten waar 20 tot 30 woonitohepen zi vastgelegd Voor ƒ 37 000 opgeUchL 1 i der groote bonlUnsteiliugen te Am iterdam i gistermorgen voor een bedrag van f 9 000 opgeUcht Bij die bankln sleliing werd d 1 een wUia i gepresen teerd die nadlat hij was uitbeUald volech werd bevondten De oplichter wa Inmiddels aj long met den buit verdwenen De iqaak Ie in onderzoek Studiekring Belglca I enige Beig48 die gelntemterden uit het kamp bij ZtigH hebben besioten oen ver eeniglag op te richten genootiKl Studiekring Be gdoa weike ten doel heeft te proflteeren van het verblijf In NederUmd tol het nader leeren kennen der verschil lende Indhistrieftu en wetenswaardigheden van het land teneinde meerdere ontwik uellng te verwerven voor den lateren werkkring en om hiervoor in aanmerking komendJo geintertieerden een aangtroame cn Uerzame ontspanning aan e bieden ge durende hun interneeringstijd De opriohÜng geschiedt in overleg met de Vereeniging tot verspreiding van ken nis over Nederland in den vretmde te Aansterdam deze vereenlging hoeft leiding en st un ook fitnanCieele toegeze gd bij te niaken excursies Eïen surrogaat voot chocolade l a chocolade de suiokeli e en voed zoine drank aU den cacaoboon ii lang zaïuerhandl scbaorsch en duur gewurdu Men kan eoliter een ultótekend ebocoladt surrogaat bereiden dat hi ameak r ik en V oedmgöwaarde bijna githeol niet d n K bten cacao overeenkomt Hiervoor wor dfii gebruikt de beasen van den ornu 4 songuenea of het rood © keelkruid zooals do plant wordt gfinoemd naar haar zich d winters bloetlrood kleurende laukken Uil die vTuobten van deio plant krijgt nu n dIoor verdikte afkoking een hocola ditachtigen dronk Smaak geur en voei ngswaarde i jn ongeveer gelijk aan die van dö ohotwlade bovendien he ft ze even ah deï © en goeden inv loed op de ttpijd V erteriugsorgonen De geur doet ook eenigsïinö aan vanille denken EliCHTSEAEUK 1 e Hechtbank te Rotterdam hw ft in de aak van W K 49 jaar huiovrouw van D dlB I zondter beroep te Oouderak I klaagd van het afleveren van drmkwa ren weteiidii dat deze vervai cht zijn en iae vervalwohing verzwijgende mielk vtr V alsrliing vrijspraoJc gevraagd De Rotterdam l B rechtbank h eft gisteren veroordeeld J L 32 jaar loe werkman te louderak recidivbet wegen dMstal en ver duistering tweemaal g pleegd t ij hertia hiig lot negen nuaanden gevangeiUi traf met vrijspraak van hetgeen bekl nR er ol anders waj ten laste gelegdi De FerUz HMk De kantonrechter mr Boudewinae gi teren biJ vervroeging ulUpraok doend in zake do b haiwJelde vordering van de I ir lak PetroleuaoMij contra Deen verklaar de eiacheresse niet ontvankelijk in haar vordering Het vonnte overwoog o m dat ten aanzien van geen der vier door d Perlak Mij geetelde punten aannemelijk wordt gemaakt dat gedaagde ter ver krijging van de goedkeuring van de ha lans en wlnM en verlieerekening ovej 19 W en daarmede van zijn décharge als directeur opzettelijk misleidend tegenover de aandeelhouders van efaohereaee heeft ge handeld M t voorbijgaan van het over en weer tloor partijen aangeboden getuigenbewij w rd ischeresse tevenö veroordeeld in de koslen van het geding KBNNISQEVINOEN RaotsoenecringibimB Do BURGi M I ST R van GOUDA brengt ter algemeene kennla tet Bon 92 ook in de week van 12 tot en naet 18 November I9i7 ebJ geldig zijn rouda den 6 November 19il7 De Burgenwerter voornoemd J VAN Al FN I B Rytalg tehMiw BURGEMB SfTER en Wi THOUD RS van GOUOA Gezien Art 67 der Algemeene Poiiüe verordening voor die Gemeente vaeigesteid den in Juni 1906 en af ondlgd den 22to Juni daaraovolgende Brengen ter kennis tÜér Voerlieden en Huurkoetsiers dat op Zaterdag den 10 NovtTOiber 1917 de Toarfeiu ten 10 ure op het plein ftchtnr bet Waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemeene neu ring hunner Ril en Voertuigen suilende de nakeurinfr der op dlU tijifatip ver huurds of fn gebruik zijnde Rij en Vow tuigen i Mts tiebben op Zaterdag den 17 NovLii r donraan volgendü ter HfJer ure en plaatM toudta den 6 Novenrimr 1917 Iiurg iieeBtet en Wetfioudiera voorn J VAN QALh 2i lAÜ De Seoretaria M ViAN DTR V tm STADBNiKpWa GOUDA 7 NoTwiber 1917 BoBboekJaMUg t U dexe week behaln Donderdag alle dagen bonboekjaadag Wat dat zeggen wil f Het moet tiaarroor maar eens op de Markt komen kijken Daar by den zij inganf Tan het Boterhuii onder het Stadhuis dat tegenwoordig gepromoveerd is tot men eou bet kunnen noemen vleesclihal ondar gemeentehoede staan vanaf 8 uur in den morgen de men Bchen op wacht Eerst tijn er en paar maar gfeleidelljk groeit htn aantal aan tot bet is geworden een lanf tij die wordt geflankeerd door éfo of meer pelitieagen ten die tot taak hebben de ordo in de r en te bewaren Negen uur in den morgen De uitgifte van bonboekjes het onmisbare m elk huis houden begint Want sender dat gera gort geen zeep geen vet en geen erwten en boonen In den komend i t Vanmorgen aanvankeltilt droog weer Later geweldige regen En de menschen stonden er nog en onder hen vele oaden van dagen Ze stonden in den regen en ook In den drup van de porapluien die enkelen onder hen opstaken Moet de uitreiking wn bonboekJM die leder hebben moet oy deie w ze geschieden daar Moeten die wachtenden in guur weer worden blootgesteld aan kou de en regen Het gemeentebestuur Voorzie daarin door meerdere lokalen beachikbaar te stellen m bepaalde w ken Ze x n er toch Ons dagelijksch brood Een spoedige Randeriiig la de aainen telling Naar de Tei venieemt zal In desa mt iiMU lling van one lirbod trpoedlg een raiwlt rlnyg worden gebradlt Op 11 t oogenbtlk is de e aln volgt 40 tarwe J5 a 9 aardappi 1 mt l ongHiuilde rogge en 5 zemelen Daar proeven liebben aangetoond dat door diroging van dien aardappel ca 10 y moor Wfr htt voedsel beschikbaar blijft dian door vi rmallng Is be ioten in het vervolg de aardöippeltJrogtng aan te wen den V oor 1 broodibt réldlng ennoedell zal dit pi OCie me t ongeschilde aardappelen plaat vinden Iti ledW geval zal deee nieuwe broodbe rt idling ztxT sptKdig vobr hel leger wor den ing voerd I o grotntendrogieire h bben zich bereid v rklaard die zorg van het drogen op zi b t nemen De o i citeit dier fabric ken acht men ruumscboOII voldocoide om op K ot te schaal dit waii der aardlappel imetlfabrieiten over te nemen A orhooging van het broodraotaoen is van tlozen iniaatregel niet te verweoltfen dlaar men nog stcedlg met gi rek aan grondlflloffen te kampen zaj bobben zoo van buit n af getn aanvoer plaats hetift De S2e broodhaart 1 t directtur van het entraal BrtxKlkantoor iiiaakt btkendi dot de 13ste broodkaart loopt van b lol on niet 7 No vunltr a t Rywiel ontvreemd LUt ifuiiddiag ifi op den h luwwiemsiu gel fx n rijwiel ontvnemri dat daar onb h x r 1 stond 1 e politie hee een onder 7e ek Ingesteld In beslag gcaiomen Door de politie zijn in beslag genomen bij J Boer In zijn pakhuis aan de Houtt nstreat ktjjlen luclferH enJH A J Slangen in zijn pakhuis aan die deu zt ntitraet plus minuii 900 0 X hoefnagels olgen vtrkiaring van den hetr blaj tn zijn th ioe eiKt wii van den landbouwer reekeiid ie Reeuwijk Muziekavond Nutadepartement Gouda Gisterenavond gaf bet departement Gouda van de My tot Iut van t Alge meen m de Réunie i n eersten avond in dit seizoecL De keuze was hiervoor bepaald op een muziekavond waarvoor de medewerking was verkregen van de dames Sepha Jan sen Mane de Voogt en de heeren Niek van Wensen en J F Tiene Jt Een aantrekkel k programma had velen naar de imie doen gun zoodat de laal vry goed bezet was De totaal indruk van dezen avond ia dat zy den aanwezigen veel genot heeft verschaft En het is duidelUk dat de eene soU8t e daartoe meer beeft kunnen bijdragen dan de andere Wanneer wij onze indrukken over hetgeen de solisten te hooren hebban gegeven in t kort weergeven dw leggen wij dat de jeugdige violiste Mej S ha Jansen het meest tot het succes vaa den avond heeft bijgedragen Zij beeft iich ook gisteren weer doen kennen als een kunstenaresse met groote gavm die ia de verschillende nummers welke zij speelde bewondenng afdwong voor haar techniek haar mooie streek en muzikale voordracht Zoowel in de Ana van Bach ala m het Ada o van Max Bruch ja in al haar nummers gaf zij zeer veel te genieten W j hopen dan ook dat deze talentvolle violiite nog eens spoedig hier opnieuw zal optreden Het vocale gedeelte van den avond was voor rekening van Mej de Voogt aopraan en de heer Niek van Wenaeo tenor De sopraan kon ons niet soo bekoren haar stem heeft geen gnmten omvang en klinkt vooral in de hoogte vlak londer eenige resiniaiis de mid lent men zijn beter Wai de uDgeras in d mta mnnnan am heel gelukkig wat moff mk aan aemiwaehtifheid te wijtan is de lattmatlea waren niat zflker n een veortdurend vibrato hin derde haar laatst nummers zong HeJ de Voogt bet best Strauss Zueignung n tie Hotlandsche liederen klonken goetL Niek van Wansen een klaakvotte taoor zong Schubert s liederen heel mooi Zijs opvatting was teer mtutikaat in t byionder deden tjQ na de pauze geaonfan liad ren De Oleraar an 4IoUaftdaoh Uadjc het heel goed De piano begeleiding was toevertrouwd aan den heer J F Tierie Jr een accom pagnateur die tevens felegenheid had z n gaven all componist te toonen Zoowel als accompagnateur als vertolker van s eigen werk mocht hij veel succes bebalan Bond van Kaasprodnoaaten De bond van Kaaeprodkieeoteu zal op Donderdag 15 Noveuil er des morgeua te half vU uur twn algomeene lutleuvorgade rling houtiien in de zaai onoordi aan de l ki8thaven alhier De agenda vi nneldt ontier meer mede deelingen b treffe ule den kaaaafBii en de regeling van verkoop van kaae nnet en zovider rIjkaiDerk tie outwerpwet luond d tauwzeer herziening der groikdbt la ng mvloed van tie t xport eniraie op de veehoudtTij voonnel van het betrtuur om over t gaan tot oprichting van oen oop kaosHtreniuel en kleurselfabriek mettodee lingen ov T dl nleuwt vereenlging de toop I xporytlaoiiltrij oontrlbiiti vurhooging tf eittQning van Ha oris aan kii seorttari en een v oorstel van een der afd tiingen ooi ook den pennlngmeeater salarle toe t kennen Provinc Statenki akriag Gotida 1 it or he t BeHtuur van dk n Statcoklo8 krlng liouda is eenti vergadering uitgt Mchrtn eqi van aigev aontlgden dt r tot denloekomsilgen Statenkieskrlng it uda behtwrende plaatHelijke R K Kiesvcvreenlgingen ter bebandt Ung van t uonoepreglement d r R K G ntr Ki vereenlging Statenkiet4cring Gou Den vergadering zal wordi n gehouden op Zondag 2 Nov a B dos uani te S uur Iu lietgetxniw der R K Leotvoreeniging alhitr N H K K Leesrereenlglng De tKTSte jaorlijksche adgttiioene ledenvergadering tier R K Iveivivereenlglngzal worden g ouden op Maandag 12 November a e dew avonds t b uur Indeze vergadering zal door ilen secritarNhel jaarverfrtag worden uitgebracht terwijl te btlde peniUngmeeiïter rt iening tn i rantwoordlng zulU n iloen over het IkmJc jaar 191b 17 Ttvens zal de ultlotingplaa tf ht bt en v on een eiondoel in de ijp geldieening N Z H Voordracht Mt juff rou w D V oorsladt alhier komt aln no 1 voor op de voordracht voor on ierwijat ree aan dt optnbare lagere s bool uo 2 aan dv Rotte ie Zeven halzeii BODBOBATSN 3taat van beleg opgeheven Bij K B W de 0laat van beleg in de gemoentit Bodegraven verklaard bij K B van t 9 Januan 1915 opgeheven ZEVENHUIZEN Ite g nneentt raad heult op het VCTzoeHt van 125 Ingezulenen om eieotrisoh licht t verkrijgeïi door mldtkl van den motor der oop Maalderij On Belang afwijzend iMsehikt De kostt n zouden f 43 000 1 11 1 n t edlragen LANDBOUW en VEETEEL T Vlachvoedering aan varkens v W ijnen ttehnjft lo het Maandblad V d Botvd v Kaaeprod Naar uit de oourantenberlehten is op t maken traolA dt Inkoopootublnatli t btwtrktm dat de keuringsdiensten in de fliverhe geiiHenten zullen afkeuren tti var ken dte bij e n kookproet laten merken dat ze met viseh zi i genx Met vtrwoiidiering neenrt men van roo n l erit 1 1 k nn h W aar niet minder dan dt tUirecleur v an tit nlachtplaats te Utrecht alu resultaat v an zijn ondtv soek motie De gervoerde varkeoapotltiek k er veel al een geweest vaa raadielen en ergeniia Vin dlro kant beden is hetgeen Ihaoa wed gaat ge4 CTiren geheM in de lijn Het ia DU maar da vraagi hh boMrerreds heeren e n gehoor vludtn bij do autoritei en JeweUMoiil en noodig Ie het dst de e ook van andere aijde worden ingeliabt opdat hel tdvle van di xe dapptre strt ders voor onze reukorganen in het juist licht wordt bezien Aan het gawn van die InUchtüiceo zal bet zeker nlef ontbraken SPORT VoalbaL Reetltioalt In ons o wr Icbt MkandagavoQd vor oitlddni wij W tHympla 1 nwt 6 Invallerx spoelde en één man het veld uioeatverlaten wegensi bleaouur We versultnthn evenwvJ te melden dat ook Zwaluwen 4 iavaU ni tekte en dra ploeg eenin valk r toestond Bekte bijaooderhedkfnwaren ona vmeens b end en voldoenwij gaarne aan het verzoek Mt even teriótlfioeenn MarktbttHohtBH KaasMarkL WOlRDtN Nov IÖ17 Aanvoer 104 partijt n I een handel Weiemchappeiyke Berlohtes Prof Magnus Het Utr Dbl vameeiot dat prol Magnus die langen Ujd in Dultaohlaad virtoetd heeft waar bij wetensohappelijks werkzaambeden verrichtte in dBeiuK van he l uit ohe h er deze maand voor goed weder naar Ula ootit terugkeert VABIA De oorlogalastMi der Amerikaanscho liiUionain Wajuietv tie voorloopige w t op de be laHlIiig der iiOconitMen boven de tOO OOi pond jaarlljk in tk V re enigde sutin In wi rklihg zal treden j el at uvea het be dïag dat d eersten onder de Auverikaan wbe niillioDoird aan bt axting zullen hebIrtn te I etaleti op 67 van hun inkomen LAATSTE BEHIOHTBN Polen Lithauen ea Kaerland Bi Hil UN 7 Nov I e £ erl Lokal Anz woet van de laatfite Kroonraad m de to deelea dat de FooUobe kweatie naar den wmiiwh van Dwtcnrijk opgelost Is Keiz r Karel krijgt den tl lel van koning van Polen Polen zal door een persoonJiJke unie aoo üoetenrijk komeii allcifl wordt bij l olen gevoegd I l thauen om i oerlaud sullsu waarifch Ijnlijk bij PruUen ko men De koning van Prulaen sal de titel aotuieuiien van rrootvorttt van i lthaum en hertog van Koerland Aan het Westelijk front PABUS 6 Nov Wü ondeniamen ver seheidene raids in de Duitscha Unies met name ten Zuiden van St Quentin en ten Westen van Aubenve waarbij oom gevangenen in handen vielen Een aaovolspoging der Dultschen op kleine Fransche posten ten Westen van deo Comillet mislukte Op den rechter Maasoever werden In eenige sectoral tamelijk levendige artillerie gevechten geleverd BERLUN 6 Nov De door de Engelsehen ondernomen aanvallen hebben lieh over dag tot gevechten om Passchendaete ontwikkeld sy Gbeluvslt Uep de vijandelijke stormoanval met groote verliezen dood De moeilijkheden te Petragrad PETROGRAD 7 Nov De gespaanm toestand tusachen den generalen staf en het militair district te Petrograd was gisterenavond verergerd Het Sovjets Comité heeft gelast dat de troepen niet aan de re geenng moeten gehoorzamen LONDEN 7 Nov Uit Petrograd wordt gemeld dat de regeering heeft bevolen de bruggen door der regeering tiouw gablenran troepen te doen bewaken Groote brand te Rotterdais Omstreeks middernacht br bnnd uit in de Stoommeelfabriek Da Maas veorheen A N van Dusseldorf A Co te Rottar dam De brand is ontstaan in h t B g tarwe reinlgingsgebouw in den oostaUJkan vleugel Dit getwuw eeo 6 tal verdiepingen hoog is totaal uitgebrand Het overlg deel van de fabriek is door een brandnraur gescheiden soodat dit is gespaard geblo ren evenals de afsonderliJk staande gi ankiods die 6000 ton graan bevat In bet relniging ebouw stond 1000 tota graan om verwfcrkt te worden Dit fnaa is een prooi der vlammen geworden vett Is alle daar staande nMtchine Het gevaar Is nu geweken en het vuur tmeulende De oorsaak van d n brand Is onbekend Alles is versekwd Telegrafisch Weerberiebt Hoogetf Mroiii t nitUMl oodn 76A t RusKUMl ljMgi l rMii MW iiJ 751 9 ta H M r V nruhUti ut dw vol ndni ii merat toMi Y tot krachtige uUMiJke tot wwlilljke bil betrokksD ol iwmt itwolkt niwywijk oplilariDf woanehili lijk ref l u m HU Mnip ruaar