Goudsche Courant, woensdag 7 november 1917

o 13541 jè In R u a 1 a n d ziet het er nog a lles b halve rooskleurig uit met alleen m mili tair ook in politiek opzicht zooals wy gisteren bereids deden uitkomen En de be nchten worden er niet beter op Integen deel wordt de toestand steeds ingewikkel der terwyl ook een duideiyk merkbaar streven tot on middellijken vrede meer en meer baanbreekt Ln dit zyn met slechts de pacifisten die zich aldus uiten Hier bedoelen wij de motie door het congres van plaatselyke militaire vertegenwoordigers die de regeering te verstaan geeft dat het dringende zaak is den oorlog te eindigen Het optreden der Maximalisten heeft vooral de regeering in de laatste weken heel wat moeilykheden bezorgd De onderhandelingen gevoerd op den grondslag van uitbreiding van den mil staf met demo cratiScbe elementen zyn afgebroken toen het Sovjet comité vernam dat de militaire gouverneur van Petrograd gedurende den nacht troepen had ontboden uit den om trek en wel uit I eterhof 1 aflovsk en Tsarskoje Selo In verband hiermede heeft het comité toen zooals gemeld deze troe pen gelast de Uegeering niet te gehoor zamen De toestand is nog ingewikkelder gewor den door de schorsing op bevel van Ke nniBki van dne maximalistiache en twee fechtsche bladen Gisterenmiddag om vyf uur hebben ie autoriteiten de bruggen tusbchen de arbei derswijken en het centium van de stad af gesloten waardoor het tramverkeer werd stopgezet jeen wonder dat de bladen verontrust zyn door de dezen keer zeer ernstige toe bereidselen der Maximalisten om zich van het gezag meester te maken Zy bevatten talryke artikelen waarin deze waanzinnige onderneming van onverantwoordelyke de magogen streng wordt afgekeurd en waar bu dezen tot nadenken worden aange spoord voordat zy t vaderland voorgoed naar den ondergang voeren De Beurscou rant zegt De daad van het militair revolu tionnaire comité van het Sovjet om het garnizoen van Petrograd te gelasten slechts aan dat comité te gehoorzamen is blyk baar het begin van den openlyken aanval op de Regeering De toestand wordt duide lyk en alle verdere aarzeling is onmoge lyk daar dit een doodelyk gevaar zou be Feuilleton BW1T8BBLAND Zwlt ttrlanJ on 4 4 7 Nov 0 b Blauwe Kruis 8 uur Jaar 7 Nov 7 uur Nieuwe Scbouwbary Rott Tooneelgezelschap 7 Nov 8 uur Jaarvergadering Ned Ver E H b i O 7 Nov 8 uur Verg kring Gouda Chr Letterkundig Verbond 8 Nov Soc de Réunie 2 uur Verg Ned Bond van Huisvrouwen a 9 Nov Soc de Réunie 2 u 5 u i s avonds van 8 10 uur Bazaar Arbeid Adelt 60 Zij waa tni nie aoo gtwllhg voor de huurauto dae volgde It was 1 ts nUH in ord m liit bin neiiwto van bare macMnt Zij séeundieen kerniidle en vorsproidiilt Ofii onaaiigenoajii riekeuïton guur dbor ze de p troltum met kon rtf en Baeil noemde h t ding d n Ouden SloiuËiierik maar zeide dat hij dat niet durldio wagen in logf woordtg held van dien chauffeur eigenaar dl wot dend door zi aoito bril keek aJa unm aaiHiiCTkingen op zijn auto uiaakte iatibouae van tU et zag tr volgens Baail uit al ewn Hol andsobe plaats om dat er 7 1sobepen door de velden eohf nen te gaan eïi dte nwfeten zich mot de boomtakken vermengdirai Wij waren plot seiing in het land van Scott gekonieii dat in dat van Crockett ligt Ingekloind want Gatehouse Is bet KippleÜngan van iuy Mannering Men rook er zeoiucht on ik hoorde mevrouw West aan Sir S vra gen et dat hom niet deed dinken aan Aen laat teii avond op het sobip toen wij elkaar aoovenl vertelden 1 Op dïe hoogte geloof ik begon het landaohap aoo met oude kaeteelen bezaaid te Kiia dat wij er ndelijk niet meer op letten Het moet prettig ïijn geweest vrot ger In een van SLe op twie govangenta gell ende veireterbte kaaedMi te wonen 1b al uwe vriegidni eq ode baddeu zoo medettoeUng t mogen ontmigai na veor gadwingaD eoncflrteD mmaktUSkhudmt ani om d M du b oaai agaBda to w Advertentie I S Htdea OTtrlMd ut oua r f iliMnnid Olie ellafdii Ecbl nool ao Motdw ADRIANA CORNELIA SCHJILY Id d D ODderdom ru S2 jiraa J VAN DER LAAW A J VAN DBR LAAN Goiilla S Not 1M7 PluwnUuiii ri44 D t ra rd b fllclliilg ui pl ta lublMn Dooilerdal 8 Na du mlddu 12 uut T a MrlkuU 26 2 21 LEVENSMIDDELENBEDRIJF BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van OÖUDA ro peii op loUicitantea naar de betrekking van BOEKHOUDEK nn h t In to riehton UJdslIJk Le aniinlddetonliedrljf voor dto Otmoento op nader overeen te komen alani Chrondige kenn van de boekhonding welke verband hondt met de Itvenamiddelenvoorzieaing verewcht benevens vrijdom van militairen dienit Solboitatiebrieven onder opgaaf van leeftgd en van personen bg wie inliofatingen sgn te verkregen vóór 18 November 1917 te nchten aan den Bnrgemeeiter Fenoonlgke kennnmakmg alleen na oproeping 36SO 40 BonaakaMhl BIEDT ZICH AAN VOERMAN t I ▼ P Q vr4 D iterkwi draakAdn IJ88ELAAN 165 2621 10 SCHRIJFWERK IEMAND nn lixdn huise met aal vrliau tl d eau moola haud ichrljvauda VRAAGT HUISWERK voor kortan of laii eraa duur Bneven oodar No 2623 Bur QoudichaCourant Markt 31 9 Zwildn ziflywM Ia d n lijd w r soovevl vaa oa M lenowen MUcbt wordt w ar faei ioo op iterke senuweD Mnkont d wmWio oo iii al eo dcwr al in aD ¥ enUppio Mn ondai ut biyft d SANGUINOSE kaai oocttafiali kaa roop hao boudan Door oaaao wadaraarkoopar dan haar A Strubba io Franakar oBtTln en vi kat narolfanda icbtiJTaii Mqnimi door da kan Ik U IM richtan dat da Saolnlnoaa miln ni n an miioa doebtar oad aholpen ha ft ta ao Tarawakkinl van de zenuwen Baldan voalao er aich veel beter door Zij baapaufdeo de krachten tani kom n bl de twaalfde laacb Hoolacbteod w J Vrouw D van Dijk Klooeter Udlum bi Tiumniarum Wanneer aan kwaal dlap Incarraten heafl la natuurlijk aulk een lao duri ebrulk noodll Maar dlkwljlt beipeurt men vaal vroegar iunatiéa uitwerking Weet er daarom vlug bl f Veriterk Uw aeauwen m tijda I Voorkom een awaardar lijden All Ij daToortaekenen van bloaM amoada enaamie of xenuwawakte n u raatbaala opmerkt neem dadelijk eenl en tqd de Bna ad ot I Maar neem de ectte en weaa iawaarachuwd Ie£eo namaak I SAN0UINO8E kou f 1 0 611 f 8 12 a fis2628 S5 Bij alle Apotbekera en voatname Dro liMn VAN DAM ft CoDe RIemaratrait 2c 4 Den Haa FleHcheo worden terutf genoman Ta Oouda Anton Coopa Wijdaueit 2 Bcheonbovan A N v Zaaaen Boi koop Wed I Spruit i F Varkada W ldin veen A d Helde Moordrecht J v Qennep D hebben in de Qoudsche Couran DatadTMitiitléi kwlei slefkla ky TMraUkeullig 1 6 regdi f 0 86 voor elke Njgel meer 6 oenta OpUMi alM i id Mw h tBan a ROTTERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam D BANK 1 dl B PANDBRIBVKN o PAMDWWBVBM lOt o VnkiijlbHf M OmJ bij da NATIONALE BANKVBRBENIOINa i de HeerenM J OaiER ft C en H H EaactanhandeUmLj 1224 20 Puutbrteven In omloop ruim I ILOOO OOa Het Advertentiebureau V B Oe Goudscbe Couraat MARKT 31 TELEF 82 bezorgt de plaatsind van ADVERTENTIËN in oUe Nederlandsohe en BuitenUndsohe dod en weekbladen en andere periodieken xonder eenife prijgverhoodini Inxendlng van n af chplft staacis voldoanda InliOhtinden worden GRATIS verstrekt I NERGEE Energievormer oor Kinderea 2eniiwzwakken enHerstellenden DpA AL PILGRIM ARXHEM w Cuosen vanaf 60 C I By Apothekepa en Dpoglsten I Abonneert U p Het Steoografiscl Verslao van het Vephandelds in den Qemeanteraad wan Gouda Berat ALLE bg den Raad inkomende atnkken de beaohikkinf en daarop en de itenof afiich opi nomen disciuBies allei bgeen in bockformaaL ABONNEMENTSPRIJS Toor Sbonni i op dit blad f 0 25 per kwartaal b voormtbetaling voor nietabonné i ƒ 0 50 per kwartaal bij voomitbetkling aV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 QOUDA Als uw wangen bleek worden Alt tij net kt dat uwe lichaamikrachten aloameo AU i betlnl Ie verma ren AU tW laat hebt van duiHUnfen AU hopfdpi u nu eo daa plaa l AU t onruatll tlaapt AU ij lait hebt van hartkloppioicD All i morfens vermoeid wakker wordt AU ij uiilnlaa bebt in hoofd en ooreo All il piJD in i t en lendenen bebt AU de leTenaluit u ontbreekt AU Ij u af atnat evoell AU ij wmuwachtil aljt dan is het tijd om enesial te soekeo Waal al de boven e o iada verachljnielea wijiea er op dat uw Hcbaadi verswakt ii ea uw lenuwen OTcnpanaea Ijn en ook uw bloed drin end behoefte heeft om venlerkt te worden Door tifdis la te rijpen eo een oed bloed lichaam en icnawTen ierkeod middel te ebruikea kunnen erniti e ilekten voorkomea woroen en kunnen Tolkomea eioadheld kracht ea leTeniluit weer uw deel worden Wacht daarom niet maar b lo dadelijk eneiiD Ie loekea die tj be illM lult vladen door het ebrulk vaa Mijnhardt s Levetogen Bl IM alinilk Uerru kant i Tu laccei nmtkird lliaIa boveo nn 90 a 175 42S fl2S Varkriltbur bij Avolkakm a Dn sli M 2291 94 T Ooa Aotl Coqp WlUtr l Sakooahona A N iMkoa W l I Spnill r Adverteert in dit Blad Nationale Bankvoreeniging iHUdlmlIi a üMt Uilililnlie UTRECHT Trwii 14 18 VESTIMNdEN IN N UMIWI AN HEDERUND SUst psr t Novsmksr 1117 Kapttnl w RuirvM DipaMa l CradlIaaMI Kil BMlUin Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Splenls Schilderyen TheeUfels Bulletten Stqiameublemen fels Bulletten Stqiameublementen In leer en peluch Boekenkosten Tweepersoons onb lapen Veerenbcdstellen Kapokmatrassen Slaapkamenneubelen eni enz alles spotgoodkoop RuKbekleede Leerstoelen vanaf I £ i7 fio styikast fw Styi I f H776ta4 ia I I7I 1 taf el f 9 50 Spiegels f 6 60 f 7 60 enx VMTKliattm iiinnUTUt InniiiiukUliMilt Ml Rotterdam Tll lM S Ca van Oudhousden Co la pmIneltZuld IMItirtilInkantmn lairuifd t 2629 37 ALFHEH i i R BODEMUVEN BOSKOOP DELFT DOROREChT OORINCHEM BOUDA KATWUK LEIOEN SCHOONHOVEh SUEDRECHT WOERDEtl ZWUNORECHT PIANO EN OROELHANDEL Waaaaatml IIS OCR H AB Tal MO 1990 OROOTE SORTEERINO 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Ik heb nooit myn Haar verwaarloosd m i dcM duaa ni k b KOtfO voorMKTcntf MdcH 1 laar acbmUd en au fcaar gcbrnOt heb Ui mync wccUic van Clansand Golvend fioaaad Baar ic danbant U Kunt ook Uni aetond Haar hebhen Beproef dese methode en bc ln vandaag Oa niar Uw Apotheker Droglit of Kapper koop een llcich KOKO van F an gebruik hit U dagen zooaU voor getcbravcn en Lel dan op bet veraeUl VOOR HET Een ïulven Heldere Ntet vette vloelJtof i bevordert den Haargroei Venterkl de klieren i en doet dienst ali een Tonicum voor óif Haar worlell Voorkomt ket Sptyten ol Ultvalleo Hooldseer en Roos verdwyncn nadat men KOKO een paar keer fcbrulkt heeft men sprenkelt hel eenvoud op het Haar dan wryfl men het zacht In eat nederwaarticlte richting en borstelt hel flink Wy stellen aeen ilwize ol onmopeMe tlnhen un Koko matr wy zSggee en ioytfen v l dit als een Zuiver GtMeamIddel voer btl Htar geen teder Preperaal dll kon evenaren WAARSCHUWINQI UlUtftkende praparatan wofdaa dlkwyla nagaaaaakt van bet krygen van de oabta iCake banal bat attccea van Uw Ha r al Weiger dka tieaeb dia U ala Koko wordt aangobaden dia niet duldclyk aaa Haadelimeric Geo Vrouw te Paard op de bnlUnverpakUng draagt Echt Keko wordt neolt lea verkedil an wardt nooit verkocht aender eena vanecalda balUovarpakMng Flttcen I Zeelaod m R fl O 75 fl 1 60 an fl 3 per Flacon Alteen Vertegenwoordiger voor N èn Z Holland Utrecht N Brabant en Limburg P DCSSERS Amafardi Voor Friesland Groningen Drcnlhe Ovaryscl en Oelderland Firma B WEIWDEWSWM Bnaab KOKO SHAMPOO POEDERS zyn wel een proef waard tweesourten NatenDroog Kooptewaar 1 U KQKO koopt F O l2Vt per pakje Hfllll CiePS lijteal 23 Eooila yjUZemSctaiiliiim Tijdelijke Prijsverhooging Kleine each 085 MIddenBOort 1 80 Oroote Sea ch f 325 Abomieert U op dit Jilad Singer J Ca BiTID A Dit ééne woord legt alles vamjfet er Bpriite is van Uaaimacliiiies want SINGER NaaimachineB zgn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reedB meer dan n halre eeuw voor alle biiishondelyk en industneel werk met roem gehandhaafd heeft Sm E NAAIMACHINES kunt U kragen in al onze winkels DIE UEN AATT ÏÏITEANGBOBD MSMSMS SmeEB Haatsdiappij Dopóta alom nwtriaete DmkterV JL WBINTlfAW KOON aOTJDA Eleiwog 5 50e Jaargan Donderdag 8 November 1 17 mwm coiRMT I Ti© u wrs © 3 ii d rrertean tielDlsLca voox 3 o u d a © 3D OaacxstxelceaD VERSCHUNT DAGELIJKS li4fcj BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN elke letal aiaer I OJS INGEBONDEN klEDKDEKUNOKN i 1 4 n ala 110 Op d oofpaiiee dubbel lailel Gen ea aiKenaauia ee lelaeDadea edadealiafaa k prqa GraoM lallar aa fandea eaer plaalaniiiBJa KLEINE ADVEETENTlftN aeenafaa koop ce arkoop hauf aa aabear I S ra ela f BJS alka lagal aaaf 5 bauliB klauBaa raoala 10 rafab el a a an aaal ABONNBMENT9PRU8 i per kwutaal f 1 2S per we k 10 c nl mei Zondafiblad pei kwanMl 1 1 7S p r eek 14 eoni oTer 1 waar de becorgiaj per loop r feichiulL Prenco per pcMI pef kwaneel I 1 ma ZoadafilbUd I 2 AboonamenteD worden da eli k8 aaagenomcB aaa oaj bnraaa Mabkt 31 Goud ba aoaa agenten den boekhaedel en de poatkaniofeii AOVERTKNTlBrRUS UK Goede ae omaiekee bekoorende lol dea be or kne I S lefeU I 0 alki fe el awsr I O la Bl dne J Iereee ol eaile pU Min e i xmlee dese le ai nree barakaad Vaa bolua Oaada ae dea beao fknal I i rafala f OJO alka n el maar f O tS Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82a Uitgevers Ae BRINKMAN ZOONa De binnenlandsche toestand in Rusland Japan an de Vereenigde Staten De Poolsohe kwestie De opmarsch der Centralen aan hel Italiaanse he front Opnieuw duizenden gevangenen Het Engelsch succes aan het front in Vlaanderen De Britsohe opmarsch in Palestina Gaza gevallen ONS OVEU2ICHT de I lave linie reeds ia voorbereid Opmer kelyk is het weinige nieuws van het Dolo mietenfront dat to noodwendig en m verband met deze terugtrekkende beweging nog meer zul moeten worden ingekort wil het een gevaarlijke kromming vermyden Onder den indruk der grootsche gebeur tenissen aon het Italiaansche front hebben we de ictie in het Westen even uit het oog verloren maar vooral de laatste dagen hebben ook daar niet onbelangrijke krijgs verrichtingen plaats gehad Na hardnek kige pogingen lyn de Fngelsche troepen er in gealaagd het lang bevochten Passchen daele te veroveren terwijl tevens d dorpen op het hooge terrein vlak meer noordelijk gelegen tw Mosselmarkt en Goudberg hen in handen zijn gevallen Fn vooral op dit deel van het Westelijk front waar de stryd gaat om de beheersching van de Vlaamsche kust is elk plaatselijk succes elke vermeestcring van een dorp voor de Britten een stap nader tot dit doel Nog enkele kilometers verder en het Engelsche geschut zal van landzijde de duikbootbasis Zeebrugge reeds onder vuur kunnen ne nienl Onophoudeiyk vallen de aanvallen ala mokerslagen op het Duitsche front en lang zaam ntaar gestadig zien wl het verschui ven in achterwaartache richting Fen ander niet weinig belangrijk succes behaalden de Engelache troepen m Palesti na waar thans ook Gaza is gevallen Voor de Turken een klap van beteekenlB e V a n g e n e n In 1 n g o 1 a n d In Int Lagerbuia h t onder n tarin Hope in antwoord op mn vraa geaegd m IhillMühe krljg evang ti m in ingeland krijgcii 170 grrnn vlusttch per dag op viir dagen In de wwk du HftO gram htj ulkaar Voïgin t onxe tiatchtingen krijgen du Itrltaolio krijgng vau enMi bi uitsoliland nooit nieer dan 1Ö grai vlnwoh In de w fii en in vtle gov on vml niindw Onao nrfiHaire o rh ld 1 whlkt ovtr groott hoevetflhfdw gmoutfii liarlngvQ en SHO graaii daarvan woirdeii Iwi e maal in d we ik n plaat van vlei ch opgodlond Belangrijke vondsten op Goyloo B an rljko lagen momÜHt uind waanrit luoriuntoxydo wordt bereed Ikctwelb wordt aangewend voor hi t gloeïe van gaakoua Hti zijn In feyloa oo4dekt De Hogeerln van Ce toa heeft machine iMateld oa h lagwv te bew rken Naar iii n niawit evindeii zloli nog meer lagMi tn andere defb n van het eilaaid BKLOU Te Antwerpen Dw volkahoogo cbool aa het Algeoiaen Nederlant ff i Verbond te Antwtn pen heeU NLaandag I DctolHir do lamti horvat In h t Koiünklijk Ath4 ua um Van öiroeb n atraat AMBKIKA I tooglngn lu Bra ili Dt nieuwe torpedoerlng va twee lira zillaanacbo wdioptn verwet la bt4g 4 oe u land groote opwln ang Ir hel ben lellü betoogiugiii i vljandebjkh ïen t aaM l gen ffc DiilbK he kooplieden Hefaaive da In idtnteai Ie Rio liBiMtn t ongereptIdïiedin plank t San Paolo SautoH en Porto Ut gre Min urs naar 1 rankrijk IV MliiiHtiT van Oorlog be t door vrij willige Mon tto iuinS tw reginanttn win urrt g vormd diti In Irankrl zulhn wor ion gehnilkt Do HtaalHHOcrt tartx van Oorlog hix ft iloor WllAon dnarlue geniaohtigd do nUm WO ooiiHiiiMsle der liavtm van Nowi ork ijc4 ng4 roep n om in b h v tv o r v an trot pen en prov iand v t rbcterlng t bren teekenen Dit keer komt het er op aan de beweging met een enkele geweldigen en snellen slag te breken Het blad wekt een ieder die de revolutie en bet vaderland voor een onherstelbare ramp wil behoeden op om de Regeenng krachtdadig te steu nen Intusschen blijkt van een krachtdadig ingrypen der regeenng nog met veel daar wy thans in de laatste binnengekomen tele grammen lezen dat een bewapende afdee Img der marine onder bevel van het revo lutionaire maximalistische comité de ge bouwen van het officieele St Peterburg Bche telegraaf agentschap hot groote tele graafkantoor de staatsbank en het marine paleis waar de raad van de republiek is gevestigd heeft bezet Dat hierbij wordt vermei I dat geen wan ordelykheden plaats hadden behalve eenige laden van apachen duidt niet op eeniger lei tegenactie van regeeringsgezinde troe pen Echter zal men op t oogenblik dat de maximalisten het telegraafkantoor bezet ten ook wel niet al te nauwkeurig worden ingelicht hetgeen by de beoordeelmg van telegrammen in het oog dient te worden gehouden Een an Ier Reutertelegram meldt een even eigenaardig optreden van bet Comité van de Ooatzeevloot te Helsinsfors dat van den minister van marine het vroegere Kei zerlyke jacht eiscbte om er zyn bureau te vestigen en toen dit niet werd mgewil ligd het jacht door een groep gewapende matrozen deed vermeesteren en naar Hei Bingsfóra voeren Wat van dit alles worden moet Hache lyk is de toestand zeker Over de tusschen baron lahii het hoofd der Japansche missie en Lan 8 I n g gevoerde onderhandelingen worden nog enkele byzondeiheden gemeld Daaruit blykt ten eerste dat de Vereenigde Staten van Amerika erkennen dat Japon wegens de nabyheid n China byzondere belangen heeft inzonderheid m dat gedeelte waar aan zyn Japan s bezittingen grenzen dat ten tweede de territoriale souvereiniteit van China niettemin onverlet blyft en dat Japan geen onderscheid wenscht te maken ten nadeele van den handel van andere na ties of handelarechten door China in ver dragen daarmee toegestaan dat ten derde Japan en de Vereenigde Staten met van zins zyn op welke w jze dan ook inbreuk te maken op Chinas onafbankeH kheid of territoriale integriteit en blijven mstemman met het beginsel van de apen deur of gelyke gelegenheid tot het drijven van han del en nijverheid in China dat ten vierde Japan en de Vereenigde Staten wederkee rig bekend maken dat ze ertegen gekant zijn dat eenig ryk eemg bijzonder recht of voorrecht aan zich trekt die met de onaf hankelykheid of territonale integriteit van China in botsing zouden komen of aan on denionen of burgers van een land welk ook het volle gebruik van de gelyke gele genbeid ter zake van handel en nyverheid m China onthouden l ansing die den tekst der telegrammen publiceerde heeft verklaai d dat volkomen overeenstemming ia bereikt betreffende de samenwerkmg ter 7ee in den Stillen Oceaan tegen Duitbchland De algemeene indruk is dat door de mis sie van baron Ishii de meening m Amenka ten aanzien van Japan veel verbeterd is en de besprekingen de achterdocht welke dreigde een ernstigen toestand teweeg te brengen hebben weggenomen Of hiermee echter ook het Japansche imperialistische gevaar geweken ia Uamencd Oorl cmnteuwa K I t z r o 11 K i 7 t r i n o p 1 i t g v4cht terrtiTi Naar Int Korr Uur Int zijn Kelztr KttrI tn Iviwrin ita op N l Itallaai cl oorlogH Ktlled aaiiK kwiwi De Ktztrlniia zw 1 1 dl t llho i ilJil n BUrraiNLANDSCH NIEUWS KNGELAND D oogst IN dn pao toiiienl an Ijeudlwuw litM ft I n V o I k 11 IJ lil i n g over d11 n Hlp l i o h I In u s t r a 11 i It HlrBliHOl T g ring ht ft iM o t m oluiieiiw I UI vollast nJii ing over dl iKtplIelit uit te rtCt rjven Wy meldden gisteren onder laatste be nchten een telegram uit Berlin volgens hetwelk naar de Berl Lok Anz meedeelde de Poolsche kwestie reeds in den Kroonraad zou zyn opgelost De Vos si 8 c h e 7 t g verklaart thans echter uit drukkelyk dat deze en dergelyke berichten volgens hetwelk keizer Kazaft tot koning van Polen zou zyn uitgeroepen en Polen met Galicie zou worden vereemgd geheel en al voorbarig zyn De besprekingen zyn nog in vollen gang ïi r bestaat van Duit scbe zyde ook geen noodzakelykheid om een iefinitieven staatkundigen vorm voor Lithauen en Koerland vaat te stellen 7egt het Uad f en oplossing is tot dusver nog niet verkregen en andersluidende mededee Imgen zyn slechts combinaties van geruch ten Zyn de Italianen na den Tagliamento linie te hebben opgegeven teruggetrokken achter de I ivenza ok daar zitten de ach tervolgende troepen hen reeds op de hie Ion v ilgena het bericht uit Berlyn dat een vou lig meldt In de Venetiaansche vlakte 18 by de achtervolging de Livenza linie be reikt Er zyn eenige duizenden gevan genen Waar de Centrale troepen den tegenstan der zoo weinig of eigenlyk in het gel eel geen gelegenheid laten zich te herstellen van een zy het nog zoo geregelden terug tocht daar ligt het vermoeden voor de hand dat ook deze nvierzöne wel met tot ver dedigingalinie van langen duur zal worden gestempeld doch e n stelling nemen achter laitR naniu on g ne geli k1 In nat i irl ik wftiineeir n en r I oilwdK liet iinn er en loar kerk rholen in malfi evcnsls men 1 i v l I adkainers hf t in een groot h H Al i iiion dan eene dramatlfltihe ua tuur bad plaaWe niBn i t k n ker iifee t nl onder zijnt o t aaJ zoodai m en d int g hong T Ie gevangi ïien kon boor n k r iiKn lerwijl mon oji zijn g m it ioli t gói deed Wij kwaiiwn ook door ersolWdeiK aar dupe stadJ welke Ik wel gaarne ah sp iROod had gehad om m een dofwie t Wwarcïi wanneer iiien err niet me puld Hl de meeste dtT hiilxen waren aar Inge achoorstenum van v waohillend kl iir juist h Kroot srhaakötiikk i di oor Mn spd 7ijn opg aot Alb m n h n in dit stt din zageii er akelig ver atandig Ö te ü n iKjes warn iTHMM n S coquet en toch wetr z Lr vroonT irf lIs di hondtn 8oh nftn f 04 d g Hlresseerd on schrander te zijn 1 e Ni wton Stewart kwam er eene ver and Tiiig in de huizt n maar nlrt In de inrnsohen en dieren Ik voekl dat het klemsite kind meer van lxM4teii 70U weten dan ik n er waa bi aa geen onbete 4te neaid gezleht ti zien Alle konden hi rtorlscb Sohotache t p n voorstellen Maar do witg kalkte met riet bedekte huiwjoe in de voorsteden zou d n er Tersch he lim uilgiEien ala zij nitt zoo onnatuurlijk zlndi lijk waren ge weest In ie traten van Ntrwton Sicwart lag witt ge i BtrootjB oï frtukje papier Het e 4t mrii een heel godadient g plaats toe n naeil zelde dat het inieschien zijn l oHt deed St Ninlan waanHg te ziin dii d n I hrlMebjken godsdlenaa het enrat naar Sthotiaad bracht HIJ wae geboortig van de oevere der Solwagr maar ging naar lUiin v aar hij erg in don maak vwl n luün Iwiii tot buhsthop iftaakte Toen 11 iit piP a loch ook e n p IgnuiH lot lit en zelf ate do menaclieii vlsch Hoveudiien hotfi Nowton St wart ook nog n geditiikleikm aii Samud Kuth onl om II HTt te hoiden In m b hoonl fl 1 Ti t IuUmmi on ziju naaiijj tiiooi San II 1 l r M re an zijnt Roofridders namen wij fin omtwtg naar Ayr en paar van d nvooiMlt dingen n dat bo k tia id n di ht lij Ixwh Irooi plaat daarom wonKchKn wij I x ch T roo Ie zkvt Uruce wHH er ook maar dit uitstapje wae ttr will van rodtett Wij MU Bpn or mfa öcidin ook zij i heengegaan al4 de rit ei l nd was gewiH et want het i maar d rtbin imjien van erwten Ntt wart het oa radijs dt r rtsw h T naar het verliorg n n eer niaar do dtrtiffli nrijlen blfken een mooi panorwna te sijn hir S waa ver baasd over dit cboonhf d o w tioon hij Hurna gMn iil do ever der rw van luitLn kimdo Wij kwMnn nbt iir etbi dl ri Ur maar reA xi van Hoiiie o Hlll ecu praolitige naam een woe t verg t ii paradijs binoen De weg was groiif laan l jk etii tuimel van amaraip in t hwr en daar in opejiJiig lu den gro nen muur waardoor attfi di 1 rgt t n heuvel bi de verte kon zien aahenMTen n bwi maan wa loth di onzi i bM i 4liig zeld ftasil O daar is tiw n aan or di hei tel Ik h b gwtereu aan 1 g diaciit van liart opkoiutA to haar on brgang on was b nleuwd wat gij doedt Ik i eoof werkelijk dat dra luaan vor Hihilbiid iti van anden luamv Zbt glj hri t dal zi hoo nituw zo 00k ia do niacl £ Uifit In t gelo rOnllchl le t rand rt ii be I vwandiTBn met zilver Ik ziig hi Imkerdaad maar dacht dst k hl mj maar voiIh Idtte toilat bljhit k zng V ij dflikwi fAi n en Jggen ïikwijia Kveirde Rngeti wat prettig b omar nl t zoo opwekktwd ala het ge il rf ap van iemand die aodere dl en nkt n dao miet u gaat redeiwirtim I allvt r van die kHn alkkot leekdoor h l aterke goudwi litht heeo t actiltt r n in een iig ii en dulde4l 0D glans lilt gHnii erd B op see van golvende Im7uv 4ï eti bwgt n daar voor oaa alaolbet rilverMukkin regvvde over b t lev iig groni en purp r Waar ohadluw wbm 4childerdf dit Ueek chlJniM ze met uch t kl uren gelijk de itclnibben van e a v lkl xirlgen vlwh onder wa er Ik bad wel uit dt auto kunnen apringos enden si nil I van de i regenlMiog vinden maar nkuaid begeerde dti n mil venaW He jeugdig nMan de maelit b H f door tvt h terke avoikd licht te 8obi it n zoo kan een oid e tn aen oog n llik haar Inv oe i doen gHd over oudere n me r ervarwi mnrvinhen dan lij elde llHiiU gllmlarheiMt aernt b g n nKvroiiw JuiN aUof hij baar da bkmwijk coio plhiivnt wel witde laten booren Miss Barrie s Huwelijk Wij Hchentn dm weg naar ht t toovt land tl tn l ben gevond m dÜ w tr acht u oim w rd orgwlottn maar Ik witH dat ik hrf lit zoo pri lig iM vlidwi daar ie Ko n airt v ainter niljn urijzt imi en dDor A M WILLIAMSON Nxlnik Yorbodon lilt 1 vo rln hatldin g £ t n in plaats van n vrouw Wa H purper n lit rlijkli t 11 1 lom ting Mkgen ec boorden wj dt riviir lil iT Iwtrtk btt zulk eem dltp l lt Int WIJ wel in do v rblijfplRAt n i iapti k iliii konden ijn gtraaki Niets I W014 l b dan bit rtiiftolHMidti bruin wHt r I Io n WIJ til hii4d u om li 1 tin luwnUn wij nl t dan zi ii vroo lijk li l UI iK goiiKfu ter lijen in va r iikruil en hehti l arill kan g tnakkelijiLiT en mind t htijt lar Sir koiii dieaiwl n om fait bij n au eur U en gewoon aan lantaMl en n vudichtMvkn ilij m ik 4pi tld n tut d ijen etn toovemmzitkcorpM waren lat M or V rtor n toeboonlerH tipitlli in en elioiwlurg vilka dak gevomvd w rl door ét loogvormig zilveren varena De wind voerde ork een iieeilijken k ir ngtniMM t nu e ns afgi4toe d In licHcha thiwtfio debn dan weer rwariwl op otinige lo nrijU oevers maar iwrgtn wR een at rvi in u zU n noch etii hids Wlj kondin aJlcn ien dnl dit t i lxwooi d wereld was aan de t lHgraatdra In langri de rivier voor Int aiK uu n verkee TWTOlpIl De yon wafl nog nlKonh r itEaan maar r i wm er een Bllv ren rett In h t llaiiw van lien henvi en voor ib iwe Ie maal glmdar il do aikkelvonnige maan vir do htidt alH te z gen Maak in god g brulk van mij Barrlt uw lijd U korti I n boe koo Ik er wo goed gebnilk van maken al Ik al oen den rug van mijn heW kon zbm met een purpe ren fiehouder soo dieht lUOgHlJk bij hem i1