Goudsche Courant, donderdag 8 november 1917

4 Philips Electrische Kachels met onbreekbare verhittingslampen uit getrokken Wolframdraad stralen eene aangename warmte uit De PHILIPS kachels warden In haar geheel tot In de kleinste onderdeelen In de PHILIPS fabrieken en werkplaatsen waar 4300 arbeiders werk vinden vervaardigd De massa productie waarborgt een spoedige aflevering mits bestellingen thans worden gedaan daar da vraag zeer groot Is ¥ H Abonneert U op dit blad 8 Nov Son de Héuiue 2V4 uur Verj Nod Bonti van Huiavrouwen 8 9 Nov Soc de Réunie 2 4 u 6 a en n Bvonda van 8 10 uur Bauar Aiiieid Adelt Beleefd tenoekea vV tmtfii VjiSt mededeeling te mogen ontvangen van vergularingen concerten vMinak H kba ana om daie dan in onn afuda f nrmaldon l o J VAN BURK KN MAROOT P HAVINQAdi ined umaiu w lersl dache batUi daokMtfeo Toor de vele bli ken T n bel n i cl iatbij bun buwel k oodervoDdeo Gouda B November 1917 2631 II Werklieden e hooldc en oi elclu old c GEVRAAQO oooi DUIT8CRLAND Adrei Esp di l kuloor Zwart Hoadalr t 15 Rott rdaai 2632 8 SCHRIJFWERKa IEMAND van gocdea huize met veal vnien tlfd caa mooia hand chrijvende VRAAGT HUnWEKK TOOI konen of Un eran duni Brieven ondai No 2623 Bur GoudicheCouianl Markt 31 9 Bioscoop fim VOOIUIT Diz WMk III hoofdnummir JUWEELTJE Een film van bijionder fijn genre Coaaadi in 9 aalan la da hoofdrol de heialiika artiate ELLA H LL bekend all Ruth uit da film DE SLEUT EL TOT HE T OELUK Vardar nrlurdiil Prioht Program mat ultgaioeKta nummara ENTREE 80 35 25 15 cl ZONDAOS 60 40 30 20 ct AaRVang 7 10 uur Zatardaga an Zondata van 7 11 aur2634 OMriMpMd vooratoKIng 35 Zeer mooie soliede meubelen sla Talela Stoelen Kuten Spiegels Sfhllderllen TheeU teli Bufletten Styiuneublenien ten in leer en peluch Boeken kaiten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedatellea Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen 6nE enz allna spotf oedkoop Ra t ekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stülkaat f20 Styi talel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 ens UHRnUTM iHHkiliHkyiklile Ml RoHai am tl m Zwikko zenuwon In descD tijd waar ooveel van Onx zenuwen geeiichl wordt waar hel zoo op aterke aenuwen aankomt en waar n zoo mealfeen door altemeena venlappin ten onder aat bli ft de SANGUINOSE haar voonreffeliiken roep hooghouden Door ooaen wederverkooper den heer A Sirubbe in Praneker onlviogen wij bet navolienda achrljveo Mijnheer door dese kan ik U be richten dat de Sanluiaoae ml n man en mijne dochter goed eholpcn heeft legen verswakking van de zenuwen Beiden voelen er sich veel beter door Zi beipeurden de krachten terugkomen bij de twaalfde Saach Hoo achtcod w i Vrouw D van Dijk Klooiter LIdlum bij TjummarumWanneer eeo kwaal diep ingevretenheett ii natuurlijk lulk een langduriggebruik noodig Maar dikwijla beapeurtmen veel vroeger gunatige uitwerkingWeea er daarom vlug btj I Venterk Uwtenuwen in lijda I Voorkom een iwaarderlijden All gi de voorleekenen van bloedarmoede anaemie of ienuw wakle neuraatbeoie opmerkt neem dadelijk cenigentijd de Seagviaoae 1 Maar neem de ecbteen weea gewaarachuwd tegen namaak SANGUINOSE koat f 1 50 6fl f8 12 fl fis2628 SS Bij alle Apotbekera en voorname Drogialen VAN DAM GoDe Riemcntraal 2c 4 Den Haag Pleaachen orden terug genomen Te Gouda Anton Coopa Wljdatraat 29 Schoonhoven A N v Zeaaen Boa k09p Wed I Spruit J F Verkade W ddio ve o A V d Heide LMoordreeht J T Gennep Verkrq iur bij L J C BOUGHSR D Hui Drie Balansen w o dar Nadatlandaeha Bank IhaoratiKh loatalickl an vowvlan vaa qulalauant van belloakhoudan f 2 Seiiau v b boakbondanf M Baida dow J a TKR BRUOOBNUanur Boa l ibpaila lOlt 11 NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Genoegen ZONDAG 11 NOVBNIBni Schitterende Voorstelling VLEUGELS SPECIALITEITEN GEZELSCHAP Voor hat rat In Nodorland 1 Professor Hans I en Echtgenoota DE MENSCHELIJKE HONDEN PROFEISOR HANS I kont tthult loopt da trap op als aan m iich PROFESSOR HANS I lont on rakant alt aan oianich PROFESSOR HANS I tolotonaart ali ao manich PROFESSOR HANS I ontvangt baioak an Is galant als san mansch PROFESSOR HANS I dirlgooit op maat dar muilak als san kapsimaaatar PROFESSOR HANS I EN PARTNERIN mnslcaaran ilngan on dansan looals manschon PROFESSOR HANS I EN PARTNERIN minnokooion sis l ss minnanda manschan PROFESSOR HANS I ontUsodt llch doat il n bahoofto on gaat lapan ala aan mansch Hat toppunt van draaauup DE ALEXANDR08 taan bekend als de beste Equillbrlsten der wereld PIERRE LEENHOUTS Holl Karakter Humorlat In zijne nieuwste creaties RITA S Melange act THE 2 REMflOS Cotnlc exentrlc EMILS de verbazende KOPLOOPER welke In 1912 door de straten van Berlijn op zijn hoofd liep Miss SAN TONI and here DIXIE Girl Exentrlc Acrobatlc en Ragtime Danseressen sisters PAURELLI S zijn de eeniffste Dames welke verbazende toeren op de flets ten uitvoer brengen Kn het verctor Gea l ctiap PRIJZEN DER PI AATSEN Ie rand i 2c rang f O 73 3e rang f 0 40 Verhoogd mcl 10 o auleurirechien Voor leden der Soc eteit gewone reduct e Plaatabesprek ng Zondag des voormiddag van 10 tot 12 uur en dea namiddag a van 2 lot 4 uur 2633 142 Avond Bureau geopend 6 uur AANVANG 1 UUR yverleerl in dil Blad k ftéb nooit myn Haar verwaarloosd m adt daaa dnaaai ni heb Hollo vowldnrcod wden 10 r Bebrnlkt en aan baar aebrulk taeb Ik mync weelde van Glanxend Golvend Oesond Haar Ie danken I U kunI ook taai Gezond Haar hebben Beproel deze methode en begin v nodasg Os naar Uw Apotheker Drogtel of Kapper koop e n lletqh KOKO van P a75 gebruik het 14 dzgen zooals voor gelchreven en Let dan op taal v raehll PHOTO Uil KET lEVU VOOR HET Een ulvert Heldere Ntet vette vloelatol bevordert den Haargrgel Versterkt da klieren en doel dlentt ala een Toalcuni voor dt Haar wortell Voorhooil het Splyten Ol Uitvallen Hootdzeer èn Root verdwynen nadat men KOKO tn paar keer ebruikt heelt men prtnkelt hel ètDvoudt op het Haar dan wryft ciMn hel taAil In eeiMI oeder aaitictae richting en boratelt hel flink WAARSCHUWINai UlUlekenda preparatan wordee dikwjria navamaakt van bal l rrt i van da echU Koko bai f Wel r wordt aanrabodan dia alal dnldalyk osa HaBdelinwrk Baa Vrouw ta Paard op de bultaavarpakMat draaft BctiU Koko wordt Boolt loa verkopt ao wordt nooit verkocht soader eeoa varaomlde balUn vorpakklaf baiift het iuccea vaa Uw Haar lr r abu acii dl U ala Keke n 0 7B fl leCenll s pBrFlacoii Alleen Vertegenwoordlgera Voor N en Z HoTUnd Utrecht Zeeland N Brabant en Limburg P OCSSEIIS Amsterdam Vooi Prlcitand Groningen Drenthe Ovcryael en Gelderland Firma B MCINOERSMA Sn k KOKO SHAMPOO POBOËRS lyn wel een proef waard twee Qurten Nat en Droog Koop ie waa i U KOKO hoopt P 0 12 per pakje m m nm 23 comiii HJlNZemUchoDnliorio Wy ttelltn a n dwu af enmafltlyka altohan aan Koko mair wy rtggea en n udan vel ilat alt n Zuiver Gtaaatailddel voor hat Htar ge n ander Preparaat dH kaa evenaraa I I Tijdelijke PpijsverhQoging Kleine aeo cli t 0 85 Middensoort 1 80 Oroote Besch t 325 Als uw wangen bleek worden Ali gi merkt dat uwe Uchaamakrachten afnemen Ali gi begint te vermageren Ala gij laat hebt van du zelingen AIb boofdpijn u nu en dan plaagt Ali gij onruitig tleapt All gij laat hebt van hartkloppingen AU gij i morgena vermoeid wakker wordt Ali gi luitmgen hebt in hoofd en ooren Ali gij pi a lo rug en leodeoen hebt Ali de levenilust u ontbreekt Ali gi u afgemat gevoelt AU gi aenuwachtig ii l dan is het tijd om genezing te zoeken Want al de bovengenoemde veracht aaelen wijzen er op dal uw lichaam veriwakt ia en uw zenuwen overipannen zijn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om veraterkt te worden Door tijdig m te grjpen en een goed bloed lichaam en E nuwvergierkend middel Ie gebruiken kunnen eroatige ziekten voorkomen worden en kunnen volkomen gezondheid kracht en loTeoiluil weer uw deel worden Wacht daarom niet maar begin dadelijk genezing te zoeken die gij be iliit suit vinden door het gebruik van Mijnhardt s Levetogen Bi het gebruik hiervan kunt gij van iuccea veraekerd al nIn bu ien van 90 cl f 1 75 f 4 25 8 25 Verkrqtbaarbij ApothakananDrotUtan 2291 94 Te Gouda Anton Coopa Wl dalr 29 1 gaiioonhoTaa A N Zeaaen Boakoop Wed I Spruit J F Varkade Waddlnsvaan A v d Helde Moordraakl 1 Gennep Stnltrijk B Nalai l A VAN EENIGE iS C vanOudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL Wagaaatraal IK DEI HAAB Tal ita 1990 OROOTE SORTEERINO 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE KRALINQSCHE RUWIELHANDEL VERHUREN EN REPAREEREN NIKKELEN EN EMAILLEEREN INRUILEN VAN RIJWIELEN 2184 STALLING VOOR RIJWIELEN 10 Polanenstraat 15 17 Rotterdam W STIJNIS A CI E3ïT D A HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Hijwielen en onderdeelen Landbonwgereedsciiappeii en Werktuigfen DaetaiKka Dmkkaili A BBINXIIAIi a BOON Om leslel il lÉierk Uj 1 Eriokiiui Noa ia54d fmmif a f ftOe laargao Vrijdag 9 l ovember 1 17 fiOIIMHE GOVRMT a Ti© u w s © 33 i5 d ©xt©xxti©TDla ca v oor G o cucisu © aa Oxn stx©lc©3a VERSCHUNT DAGELIJKS ê BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOEZONDKN MKDBDBEUNOBN I 1 4 n m IJt alka ragri mm I OA Op de noepagiaa dnbbal lafial Gawona adaanauiia an la ain daa aadadaalUlaa kf aaatraat m aaaa tlllilllllln pri Giwaa taacra aa randaa aaar plaaeaatwea UAINB AOVKBTEl ntN aann aa aa alinda ii l it i g i i daaal pm aaii fc ABONNKUBNTSPBUS i par kwartaal r I 2S paf ak 10 ttM nel 2 nda alila l p i kwartaal I I 75 per waak 14 eau omral waar ila baao tla pai looper aachuKll Franm pa pou par kwartaal I I SO ne Zontlatablad I Abonnemanlaa wnnlaa ila alljka aanfanooua aaa ow bwaaa UiikT 31 Coiwa b4 aa Uamaa daa boaklmndal an da poatkanuna AOVEBTKNTIKrRUSi Uk Gewla aa onalrekan Ibakoomnda Ine dan l aaot kr4nt 15 raaala I OJS aUia tMal m a 0 10 Bi dna adMtMnTol a la plaalaufen daaa ta a twaa bafataad Vm Wlaa Ooada a daa baanr kria l S rafaU I OJO al aaaat f 0 1S Telefoon Interc 82a Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOONa De oontra revolulia in Rusland De opmarsoh d r Genlralen naar de Piava linia De a a oon ferentie der Geallieerden De politieke orieta in Duitachland nog niet opgelost ONS ovEBzicjar Lansing de Amerlkaansche staataaecre tans heeft gisteren een en ander medegedeeld aangaande de aanstaande conferen tie der geallieerden Na gezegd te hebben dat ze in hoofdzaak een oorlogsconferenti zal zijn z i Lansing dat de confwentie door een algemeen overzicht van d n toestand ongetwijfeld voor de vragen van ver schillende regeeringen een meer met de fei ten strookend verschiet sat kunnen openen en daarvoQr de geëigende plaats aanwijzen in de algemeene plannen voor het voeren van den oorlog a Lands hulpbronnen i n r jk en ofschoon mwi voomemena la 100 noodig alles in te zetten om den oorlog te winnen zfjn de hulpbronnenn iet onbeperkt Indien ze nog ryker waren zouden ze ook alle worden aangewend tot het bereiken van het hoogate dori waar de Vereenigde Sta ten voor vechten Lansing voe e daarbij dit kan geschie den door een volledige en vrijmoedige be spreking van de plannen en nooden der oorlogvoerenden De regeenng wenscht mnig haar militaire en zee strijdkrachten hulpbronnen en geestkracht daar te werk te stellen waar ze het meest zullen baten tot het bevorderen van de gemeenschappe tijke zaak De gedachtenwissehng der con ferentie en de conclusies zullen van de hoogste waarde zijn tot het voorkomen van energiever iiling en het leggen van verband tusschen de naties die nu onvermUde tijk in zekere mate onafhankelijk van el kander aan het werk z jn Ook de Livenza is reeda door de C n trale troepen overgetrokkni onder begnnr Btiging van geringen regenval waardoor de bedding grootendeela droog lag Want het eigenaardige dezer stroomen is juiat dat zy door regen en sneeuwval binnen en kele uren tot bruischende stroomen kunnen aanzwellen maar even spoedig weer droog loopen By de Livenza heeft dit den over tocht voor de Centralen dan ook zeer ver gemakkelUkt De Italianen zijn dus thans op den terug tocht tot de beter verdedigbare Piave Unie Slechts een gedeelte heeft op den Monte Simeone ten zuiden van Tolmezzo aan de Liavenxa zich tot het uiterste eh gedurende eenige dagen heidhafUg verdedigd maar zich emdelyk moeten over geven na de verdedigingswerken In de lucht te hebben 4aten vliegen Nog tot het laatst heeft deze divisie gepoogd zich door den hen omamgelenden vijand heen te slaan en eerst toen ook deze pogingen faaldm legde zU na eervol gevecht zooata het OosteurOksche legerbericht zegt dat op sympathieke wUze hulde brengt aan dezoi dapperen vijand de wapens neer ten getale van eenige duizenden Ook in de randgebergten van Cadore en in de Remoer bergen kwam het tot hevige gevechten waarbij de Duttsch Oostenrijk sehe troepen verschillende belangrijke punten vermeesterden waarby hun Ï7 000 gmngmen 80 kanonnai in haadw vielen oor d Italianoi Js nu alle hoop op de Piave linie gevestigd de laatste althans belangrijke atelHng voor Vwietl Of liJ daar den overmaehtlgwi vijand die ilJn troepen uit Rusland vnj kon makoi zul len kunnen tegenhouden T Wat het vwUm van Rusland a krachwi wor d Entente b teekent woixlt hier wel duidelijk g fl luatreerd In DoitMililKDd la 4 pallUck iris nog niet opgatoat Dat Bdffwleh hMagaat wordt thans evenwel officieel uit Berlijn gemeld Het beet dat hÜ den keizer versocht hem vwi zijn ambt als ptaativervan gend rijkskanaelier en lid vaa het Prulii ache staatsministerie te ontheffen welli verzoek de Keiier inwilllgdt onder voorwaarde Helfferich Later mat mb andv ambt te zullen belastMi Volgens het Wolff burMUi komt alt R ferich a opvolger de afgevaardigd v Payer in aanmerking Frledberg zon men h t viee voorzitterschap van hst Pruisisch ataatsministerie hebben willen opdragnt doch volgens de Koln Ztg moet des laatste hebben bwjankt Er bobben besprekln gm plaats gehad met von KUhlmann m Rttdein Men rekent op een spoedige oplossing en gelooft ook d t Fnwlb rg zieh weer beschikbaar tal stellm Bij de Nationaal Llberalm hMneht ontBtmnming Velen hebben te kennen ngevm dat zij gMn vertrouwen mMr itol len in de Rilksdagfracti an zich verheugM ovur de weigering van Friadherg daar aif Friedberg s deelneming aan d ragMviag van von Herttiog Mn gevaar voor d National liberale partij achten Het pasbenoemde Heerenhuislld S er wald leider der Chr Nationale ArbMdenpartij heeft telegrafisch zi n vertrouwoi m von Hertling uitgesproken Von HertIlng dankte daarvoor In hartatijk bewooi dingen en verklaard dat h t iüd boogata wensch zal zijn d Mnh van d nat tot het gelukkig eind vaa dm oorlof t bevordorm WELKOM een wapenstilstand aan de ooilKgvoerenden moet voorstellen 2o het oveimaken van het land aan de boeren 3o de oplossing der economische cnai De vergadering nam een resolutie aan waarin de wensch wordt mtgesproken dat deze drie vraagstukken zoo spoedig mogelijk zullen werden opgelost Het tweede punt zal er wel op berekend zijn ook de landelijke bevolking achter zich te krijgen wier belangen veel van de stads arbeiders verschillen want men zal terecht beseffen dat de macht over Petrograd nog met de leiding over heel Rusland betee kent Ook m de dne proclamaties door het Congres der Sowjets afgekondigd ziet met dit streven Daarin wordt o a gezegd Alle macht behoort aan d sowjets De regeenngscommlsanssen zyn van hun amb ten ontheven De voorzitters der sowjeta moeten zich rechtstreeks met d revolutio naire regeenng in verbinding stellen En dan De leden der landbouw eommissies die m hechtenis waren genomen dienen on verwyld op vrye voeten te worden gesteld en de commissarissen die hen arresteer den moeten op hun beurt worden gearres teerd Voor de troepen wordt ffezegd dat de doodstraf door Kerenaky aan het front hersteld is afgMchaft Het garnizoen van Charkof heeft het ge zag van het plaatselyke militair revolutio naire comité al aanvaard In andere steden duurt het geschil tusschen de militaire re volutionairen en officieren voort Deserteurs en ongedisciphneerde soldaten zfjn natuurlek op de hand der revolutio nairen De kozakken toonen zich echter over het algemeen afkeeng ran dezen staatsgreep en vooral van de Kozakken uit het Zuiden verwacht men volgens de D a 1 1 y News tegenstand Trouwens van een absolute eenheid by de Imkergroepen is ook geen sprake als we hooren dat reeds een deel der soc dem mtmmalistische party zich van de petrogra he Sowjets heeft afgescheiden Als deze extremistische beweging inder daad zal worden gesteund en niet tot een burgeroorlog leidt gelijk te vreezen la dan gelooven we dat het voor alles het vredes verlangen is dat de leidere zal steunen Want ook buiten de hoofdstad op het land heeft het op vrede gerichte streven der Lenimisten veel aanhang terwt l ander zyds in vele steden ook in Moskou de Bolsjewiki de meerderheid hebben Men staat hier weer voor ongekende toestanden waarop het beter Is met vooruit ie loopen De berichten uit Bu eland zgn ia één woord verbijsterend Er is een formeele nieuwe ravolutie uitgebroken uitgelokt door de mannen der uiterste linkerzijde met Trotsky en Lemn klaarblijkelijk als lei dera Het la een mberekend optreden tegen over de voorloopige regeenng op een oogenblik dat da vgand in het land staat want de vraag is of indien het gelukt de macht in handen te krijgen die zelfde uiterste groepen over menschen beschikken die in staat zyn aan een B k als Rusland de leiding te geven We weten het en hebben bet dezen oorlog al zoo vaak gezien bet is gemakkelij ker een regeer ng omver te werpen dan een gediciplineerden toestand te scheppen Hoe het zy de Maximalisten hebben voor het oogenblik gezegevierd en ook het Win terpaleiB nog een tijdlang door regeerings troepen verdedigd is vermeesterd De ministers Konowalof Kisykm Te rentsjenko Malalowitsj Nikitm en anderen zijn nu gearresteerd terwijl Kerensky near het heet de vlucht heeft genomen althans een bencht uit Weenen mel j t Onze dnaadlooze telegraafstations m het Noord Oosten hebbep vandaag het volgende verminkte telegram opgevangen dat van St l etersburr naar alle legers ia seatuurd Oproep van de militaire revolutionane comités de aanvang van het telegram ont breekt de politieke gevangenen woitlen onverwijld vrijgelaten de voormalige mi maters Konawalof Kischkm Terestsjenko Nikitin enz zyn door het revolutionaire comité in de gevangenis geworpen Ke rensky is ontvlucht Allen legerorganisa ties is bevolen maatregelen te treffen om Kerensky onmiddellijk m hechtenis te ne men en naar St Petersburg uit te leveren Elke hulp ten gunste van Kerensky zal als een zware misdaad tegenover den staat worden gestraft Dat de staatsgreep zonder bioedvergieten kon geschieden is volgens een aanplakbnef van het militaire revolutionaire comité der Sowjets te danken aan den steun van het garnizoen De Sowjeta hield dadelijk een buitenge wone byeenkomst waann de voorzitter Trotzky verklaarde dat de voorloopige re geenng niet langer bestaat dflt eenige mi nistera m hechtenis zyn genomen en het voorloopige parlement is ontbonden Lemn die met langdurig gejuich werd ontvangen hield een rede waarin hij de dne problemen der Russische democratie uiteenzette lo het onmiddellijk einde van den oorlog waartoe de nieuwe regeenng Het 18 heden een d g van beteekems Toor Gouda De door H M de Koningin met ingang van S Nov 1917 benoemde burgemeester d fceerlJlbo J My wordt heden gein sUÜaerd Van den torentranB pa van het Stadhuis vapperen de nationale en de stedelijke vlaggen Gouda ontvangt vandaag zijn burge meester ter plaatse waar hem het waardig heidsteeken van zyn ambt zal worden over handigd De Gemeenteraad is daartoe tegen heden namiddag m plechtige zitting byeen geroepen Van een kleme gemeente van even 4000 zielen op een der Zuid Hollandsche eilanden IS Burgemeester Mijs tot ons gekomen en aanvaardt het burgemeesterschap van een gemeente welker zielental de 26 000 ruimschoots heeft overschreden een ge meente die èn ats mdustnestad èn als landbouw en verkeerscentrum van betee kems 18 Gouda verkeert thana nog m een begin stadium van breede ontw kkehng waarvan de grondlegging voor een aanzienlijk deel te danken is aan het energiek beleid van den te vroeg heengeganen burgemeester Martens De toekomst ligt voor onze goede stad 01 Zy kan zich uitbreiden naar meerdere sijdes en plaats bieden aan nieuwe in doitrieen die dank ztj de gunstige ligging ua water en spoor b j terugkeer van nor msle tijden zich als van zelf hun plaats hier zullen zien aangewezen Gouda kan uch ontwikkelen op velerlei gebied de teemenen wgzen daarop 0 rafliird Oorl ffBBl awa De verovering van ia cht ndaoli Reuier tiIjKOndi rt oorr pond nt biJ ht Mrlfcwho h ger ht rioht dat U ver ov r4ng van lawchnd ul door de la nadW on b danken U voor een iel aan df handige taktl k w rl lo pa 4 n aar voor een d l ook aan hrt gijvoei van onaanüMlbftftrbt d va dt I u tteheM Met dorp Ii bijna f ef Hl onV n dflor ii oera en on over troomd t f r in terwijl danraobtir n nu r moerasMvt lig g n l e aenval n t vdA worden Aan burgemeester Mya wordt heden de leiding in handen gelegd van het bestuur onzer stad Van uit z jn vroegere gemeente die hij gedurende meer dan 26 jaren heeft bestuurd is er een roep uitgegaan over zijn bekwaamheid en energie hy was de ziel van de gemeente en de voorlichter van de burgerij wier hart hij had Wy roepen daarom heden den heer M Js het welkom toe Het moge hem gegeven zyn voor Gouda te zijn wat h voor z n vroegere gemeente was een goed burge meester tot geluk van zich zelven en z n gezin tot heil onzer stad Feuilleton ba n en Rol end duinen nut purper kl pi t liwi liceft Maa zektr kan toch ge ne h uN zoo purperkleurig zijn aN Schot ehL heido Het Mrand van C irvan hien als eene goud sjerp op de blauwe zee t zw vm en dn Bia leek da riMinntl wh iiiid dtkeuwöoh plaat ji tot wij vt binnentif tn loen werd on ze ill laïi omtrent haar oilerdkwil w ggenoine mMr Ailaa ralg wOH g9H ot 4eh op een abUuid en IgL edtvn van de koltmie zesiBeeuwen waren kW en aanzwfvio w de st dfiiBseii en Ix ockera een droefgi sligo fwnnadt tt brngen Zecn etiiw ii golfsptkni t n k w lo n aJI n houden van Glrvan zejd Ba il Ileht gij dat in uw aanteek nboek ge èchrtvxn vroegi ik Vwt in d4e woorden Maar ik i t voormt wat o or di atad oi gvtt k nd dut ik ut go de bronnen hel virnomen Ik te4 gwwo mlijk twee notittebwkjff waar n ift de dSwgen opleeken wrikc ik ver lang te zien en Ideeën voor lotrlgve tfoiiM aiffeewte eld nut een soort dB 11 Oen ander niet gedachten over plaat hAa welk Ik ree ki b getln ge dathldi J helrt vandaag no uwer tioeken g ichreven I bescUukftgd Ik hem Neen Ik heb u g zegd lat fk het inttkm van aanttekenlngen vooriooplghad opgegovent Ik drijf aoodnr roer op zee rond Maw nu ia het eeo nxwle ho wpl niet he ruMige wo Afa zij bedaarder wordl zult fU wel weer beginnen trooatte ik hem Wat zou ik Mme het MuUcekenbo je van eeo eehten tovMidna Mitrar üm I Het zou nuttic zijn te weten hoe oafltt 11 moet Tilegg n oui oni Iiwirukken wwr ti ge eii hielp oie tin4acfi nd lieade laall nlt zijn Itorsl sk Mil kt in in gromi iitarokijnleer ge I ikI n lioekje me een potlood door Iw giiMtokrti Ie vooT srfiijn Hij let nwxMo bot t van mevrouw Wtst fviflk i l zipvt rg af maar hvi twtk naar o dl tigarett n Ik len bang dat 11 Ut zaltHiurstel I i idt hlj Indiei gij Itia lateree ar4 v rwflcK Ik matOk emvoudlg aan I Ik ii1nt tii van ding 11 die ilt vivlangt i n of tw in ged t hltm op oni luijde loonecjen weer voor dm geuut t bningm AIb riipn zfjn notitleboek overK l h h t alfc f in ne reeks KodakfiliualM kijkt oiiia ulpt tr hevi at on Jn tus Ik opende uH boekjt en vlofl dt blad zijdeti o r artbile Za ofdag Ai u latt 8ntf t nlng voor eim r i le diwr schotland las Ik lukl McbiedntlMRfn van wUtebroodFmefceo 1 i efache beid Aariwikaan o i nK jS AHnt wil haar al i e n wiadMteche hebben Ik zt haar als AniKrIka n oh Twist UtnA spoedig bc tHLt tn iitztn over laliowa é mij vtrbingen daarheen te gaan AUne wl recit door naar A r gaan oui lijd uit II winnen llotid nlH van Ü t winnen I De 4ecbi tt zula bud Hoe roe r tijduHn Iw Uedl boe sue r men heeft MoH tn elk toeval lang de ku van Avrgam V hntMÜ met lotten vaa oude faoriIb Zk Duuur Oeaiagufl en eva hoop Kceta IjeMcht Bi iv geboorteplaftle Schreef daar MHwet Dat opzoeken Ituma zocht taa s dt oewn der Ayr de plaai mn waar Vlaltaoe v rMidkifB etd wordt zleh te iKibUn verborgwi iomW mat dit Wallace v ocht hier overttl Te Irvim mi itijner eerst dadtm C t tHtok e n girooten branil nabuHg dorp lotm 1 ngil i sol da en kwamen om o btuMohen ovorrtel ivm m doodde allen Htopto d lijken In de kerkerbolen van bet lfa e l te Irvine Uaarnaor Waita o provbrifkan Hr gwMMud Aktligi provMekoaMVM haddfti d rawtMchm In die dagtm Um m er 4ag ProvfHlekaiiKJT vao I ougtH VergtUjk A twe ie w Le hel v t is Waarom dewhu ren van Air nW A Oven van WallMe noemen f Lee BHode HarT voor m ütiimtehüg vtxhaai Sohuren van Ayr Zoover ah Ik ml hi rlnoor lokten de t geUoben müo naburige Sehotb n voor het et n of Mder tetut WalUee vorwacht vLuiraglng nderweg 8cbott n ter teod g brai it onder een of ander oorwmltiet r en kwam Wallaa opdag n nlt ht waar K w de tiem Hij verwMiH Je enlg vol gfllngen tak de aehurm In brand en verbra Me d fcntfeKthen die hun tri omf vUqrden over WMIa m zijn man m n Mn t Ayr kom dit verder onder BoekfA t Woord Whig kwam eent van Ayr Ben benieuwd waarom f Opzoekm Ook woordmbott vim Burn I ta ieet moeilijk Alkie wil HurM nlvt Umn Vrees dat zij mij imt dtt boek Itt dea Hl k Ml lalea r Mikt rteohto aaa m ding KoiDl er ter niet op M Uoed gevat t Zondag Kr g lecbte beriphiea orw het taaiate boek uti Amerika A w n vt bed gi aan owt hoofdpijn sooaU ewoen lijk Ml Awète eri l k Zegt dat HIJ moe ten pAroft fWiMH v rv fd Miss Barrle 8 Huwelijk oor A li WILLIAMSON Nalrak nrbodan C N Ik ken zulk een roewie niet n het werkelijke leven zeide ik maar gij kunt haar mAaschien in uw boek gebruiken Uttiar zal ze in moeten voorkomen indien het boek wprkollA wordt geachre veil oKéde hu Wij kwanten eindelijk aan het m er en Hir S IW die auto UI houden zoodat wij er uU ktooden gnan en het bekijken Het water WB liclUgroen niet een pur pergtens alsof er heide op dkm bodeoi grotèide f r waren puntige Vale roteen en rotsen welker HeboudMW halverwege bedekt waren ais roet goechourde kleederen van verbleekt brocaat toet dof s lverkku Hg in M co lichttoode la t wild roeien is bloemen Ik hoopte dU Str S sich bij mij zou voegMi m naar de ni an te zien welke als een gebroken Unnbaiut diep ii het water sciieen te ligffw doch iiij kwam nle Hy zag mij heel vrlenóelijk ma uU de verte niet koel en ook mi innig en hij bleel bij nveivrouw West Hrt wftf BaaU dto mij verteia hoe Robert Bruce en zijne inanoen daar ver borgen tageti efi groote aleencn neerwier pen op de hooldwi der Ën elscbe Boldn ten die langs den oever van het meer marcheerden om de vogelvrijverkiaafden Bp te poreo Het sdieea aisof er nooit MM i a veFMhrlkkcdijkM kon zi gebeurd in zulk © en liefHi ke Wilcterni doch ddt WOB ni t de eenlg ak viigheid hr wa ren aiid ro wottMie dladwii In de geeohlede nis der Hoc ridd er herinneringen van vervolgingen dur CovmianttrH eo moord partijen op grooti schaeJ Maar nu Is al ie vrede en Ik zou gemaend hebben dat I ooh TrooJ door de wwtld wa verge ten zoo ik niet in oen dal van barken lijËterboeaen en hazeilnootstrutken en groo te op groene paimoU gwiijkende pi Aoo lueft een dok had Mitdekt fi r a zeide dat het het dak an I rd Calloway s jacbthuiwje wae hetwelk door zijft eigenaar ze r op pri 3 werd gcuteld ndat liet buiteu het gebied der toeriBteiv lag 7oo eel te tsrget voor de toeristen £ 00 veel tè beter voor Lord GaUoway 1 Ik zou niet gaarne dm weg naarLooh Trool door den rook en stof van auto s ontlieiligd zien Natuurlijk ie e van on zen eigm GrJJzeii Draak iet geheel an dtorö Toen wij uit het land van Crockett in j rehire kwwnen bovondeni we on in het land van Wall want elke voet gr wid van SchotlMid 10 bekend door het eeqi of andere wMideDrbare f t Er ie gem cBudiobreed moef over voor ftiwxwe gBhriJ vers Indien Wij dio luohtafdrukkon waar van Sir S sprak konden zien waden wij zoover als het oog reikt men chen zien optrvkkm prachtige mannen 1 vrou wen ffle de wereld hebben doen spreken Ml Imnno daden optochten uit elke rich ing ftn bet dulater verteden 1 A aan den huid gen dag Na de wiUemte van Looh Trool kregen we een laaid van overvloed en vrede Baan zeide ïbU het ge eek op Sur rap aan de zeekuM vwpteUot dMU om denk Ik dat Surrey groote boooen en bloeleodie f