Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1917

No 13543 66e Jaargang if A Dit nnmm r bMtant ait twee blade ditodtbaar gituxuUtt aau dt versprtidlu dtr deukt uflde ii Hulir de lawaamtei vau imi iikaei drainutitMoIi ItuMpet werd ieu lu iDutor gedraaid tat gelogontuHd bood oiu ito uhoon ii Iwkjis vai htH land op het blankt doek tt veriooiteu In pLaaut van uu teiM oen paar erktado petilall tl itiii to eiigogtvren dt lots kuapH wroch tvu kouden word h t oen knomorijtja Do krliiuk vaa niu vritjndi lDk het bioM I oup godti Itt wat wt j good maar htl g heel wa kronterig Itolland+oti gu ruta Viiu r nlit ttndtfi tu vin len Het va liforuirtclio donkbwld t IX liainel bsware ons tr voor want wie zal de poëet aa liiH oulroertmde litid zi i hltl jo voor dal M hel ongeluk liaddtTi Hl t oogoluk wil dat wij In Holland aJtIjd etm uiitgi M reken g zicht gaan zet len alM wij Ivb biraoiuh ni gaau dot n In Uious1 iw outbreekt altijd en als wijifHn grootsoh gaau dwn wordt het alojd bi lachelijk Ho koiut dal toch Otuw Tnst la altijd uitgefitrekeD oaio hmnur altijd I n li ge botu t In h t ergnto U dat bi 1 altijd op f n koopje inoit 1 Het succes nratt l ovendl n unniJddolIijk xlohtbaar iljit Kermispraatje Voor de zooveelste maal ia de kermia het onderwerp van de aandacht onzer vroede vaderen geweest mdien men het aandacht nomen mag Voor de zooveelste maal ia met linkfl tegen rechts de afschaffing d r kermis opgehouden Nieuwb was er in de argumenten met en dit mag dan ook de reden geweest zyn dat de linkercijde op voorstel van den heer Van der Want be sloot de metten ditmaal kort te maken Nieuws w IJ er wel inzoover de rechter zijde de hoop had gekoesterd alvast met de afschaffing van de kermis op Zondag een klem winstje te zullen boeken Dat ware voor den da r des Heeren een moreele overwinning geweest op het paganisme Ook dat mocht met gelukken en uw blad vermeldt dat die goddeloosheid aan een der raadsleden den tol zyner jaarlyksche driftbui kostte Maar evenals een beroemd Uomem Car thago wist te doen verwoesten door by de rondvraag m den Senaat of een der hee ren nog iets in t belang der vergade nng had op te merken steeds te herhalen dat Carthago moest verwoest worden en men ten slotte blijkbaar om van t gezeur af te zyn dan ook Cartago maai is gaan vei woesten tot groote ontsiering van Afn ka s Noordkust Zoo zou ook hier de aan houder kunnen winnen tot schade van een belang dat miskend wordt Boor artag te verwoesten werd Rome gebaat de vraag iH of de menschheid er aan gewonnen heeft Zonder te verwoesten was er nog wel iets anders mogelijk oo gaat het met de kermis De kermis is al eeuwen met meer wat zy was De kermis is meer en meer in de groote steden geworden tot een janboel Maar na de kermissen te hebben afge schaft ncht men te Utrecht de jaarbeurs op En nu krygen wiJ de winkelweken Ia er van de kermis met beperking en verwyderlng van wat met deugt met te maken een gelegenheid voor de bevo king van stad en lande van Gouda om zooals t vroeger was en dan nu op moder ner wyze nieuwigheden te zien en op gepaste wyze feest te vieren Wy hebben thans een korten tyd voor dat het kermiadebat opnieuw wordt uitge lokt Laten wy er allen eens over denken Elk volk elke volksmenjgte houdt van kleur m zyn leven Eems in t jaar mpg t wel eens vroolijk zyn van drukte gewoel schetterende muziek en wapperende wim peis Maar er zyn zooveel mogelykheden Men kan er de winkelweek mede combi neeren een middenstander kan beter be Met ih btvordoriiig van d do sohooit luid zi it wU in ons land ook nW gi4uk klg VeniKHidoll xltti n wij daarbij lu nt ovorgiutgspi rlode waarin bét zix ki n m laatin U eu waarin nlHa u t titai g brndit wordt dat do kunalzlu lievord rt Het vreiindellBgeavirko r hwrfl op dat liTnin ook otn taak en ihu Ih langrijk ook 1 4 NoderWinikiciht ertinkKlng ge l len orffaan w ur l i gc enheUt hiMt tl tooutvi wiU hiKt tab l ok tilor echlei onlbri okl ii n varfte gedragslijn Het N atwf nKri iiltit gotd weet wat nn n wil n wat iifon riHM t Wal in On tyl sr land wordt gigwin la hel Uhrtttg iiMUojui op b t iiHMmnt waarop uren nu aou verwatiiUui dat h t viplaiigin naar IM Vor dfriiig van tut vr tniah Ilngi iivcrket r tlth zal uit4ii l li t h n uil 11 1 komt ün t voor dol tin vwrwejil ging ais dt zi zoovM z kan aan dt n weg ntoet tlnuwTtai Z n 0ft vooral door dringt en aiti t wt r Ix zlg zijik ont df rtwlust tu bt oni nii Di dient ut Iim I nmtlg tl gtM hieib u i n nbH li hooi en to gras I nfln wi volgfn iiRt btlangMellIng hit wnvtn vn eurum hetgaarm waar dti ntogelijk ln laarne wcnM hen wij ile M d rH au C toe Vrnniitl llngmvorktHr D KJi lx langrijke kwe tle oa zul als ei 11 maal du oorlog voorbij mu groot lac lor zijn bij hut litTslul van het g ohon l n vofkeer tuuaditm é Mtri l HKinu Nedirland biedt wn g wchikt l rriin voor ontmoeting Wij aoiidtn wrl gaarni zIid dat di Hegwring haar aandaolit op kat bt lang v tfgde Noodlg Is vooral vitl guld n partkiiileren gtVo in l g wittu van dczi aak niet altijd even stt rk Iller kan rij ke oogSI volgw mii lom lüet U karig IS met het aaalm HKQhtiAAH Het maet litt 4 denkteflk i van Burns ïljn zfide Hatill Ik bto hl r nooU ge weeat iiMUur Ik b b de streek beettudsird n op tt kaarten geki4en tot tk alles niet g lotn Wi o kan viodun Dit h d i warw pUats vocw een gedenk ti kfn iiHt i mi muwutu tn tn drn tuin H n paar biwlden van Tani o 8bantc r en uttv Jotinnli welke wij luofgtst bij dag litht iiwtHen bt ïichügwi Ik hoop dkt gil iiilj zu t ulnoottlgm het niet u te k en H 4 Hiaat nit t aan luij i viftnd uit ti iioodigtm kij ataof gtj bet weiMoht en b t U gidaan O tat tal ik doen I betookk tk WH V ij ld Hkkn stH ♦ voor en groot hotel t gtnoviT hH latUHi toen wij tf Ayr kwajiMii ita il en mevrouw Wen uaineB r ook kaai 7 i onflai hi t hi b le van Ie trtad waw m mfvrouw Wa aioeat ftHijd hit b w heblxv b halve wm n T zij tiYneergedrukl is door 4eöhteCTl tlekin van h rii boeken Hit was laat Mk zij waa too Rauw vttn dMi hon fr 4K M ons Mdmt ver Jüoehi oufl niit kleedra motfr over tien minulrti Ie kon l eten Wij terodt toe mojir to n wij haaatig onze bandm en g lillen hadüen gt miêchea en beneden k wannen waM er geen mm rouw Wiwi ItMit wa 4 de senlge t er oM verwwndwd uitiag t r gingen Dd chlen nog tien nWmiten voorbij waarin wij l Jd had di n er aan te dtonken dat wij ook erg n bong T haildm n WH veraduMt d danie Miss Barrie s Huwelijk en 62 ij zal hei veTg Uii zijn ale wij vertrekk i m ét beale kajiwra en suiteniet badltftiiKr verlangen overal Ik we tdat liet boek goed wae VerwenjbChte crilitk Beigrijp hetl goi wat Job bedoelde toen hij zeidte O d t nmjn vijand wn Iwok mocht sohri ven Hlj vtriang Je liet t becritiseeren h Ike meuwe buil SMU een bijtend © ircmle oplevert n Maandag Allee vtram nt Oude intrige geheel uitpengeepat Mott niet eeu paartje In die wiaebrooiiswdien zijn lleldln solul terend jong mieiaje achtUeti haar rood als dftt van firoe oogen als een paageboren engel konrt ala een bom in het lev i van den hfüd Vraaig heildl Zou g leinaod van B N s type kunnen beminoen Ik zie eea andw waaröchijal ijker type a ar begeer dat niet e Augustus Vreosetijke twist Alge mreene instorting Zie geen botJj tenaij ik bet allaen acbrljf Alice zegt ik kan toestatu voor haar redidiHi Zou luaar al te gaarne doen wat 2 wensofat luaar moeilijk te doen zooals de zaken staan Kansen ten gunste van den anderen man V rleidin t toeeterattnen o d ba r a te trog ffelen la dat eerlijk jegens de bemdntijke kMlMii In h vuur Vreenid dat ïoo n kind ooa atlen too In verwarrii kan brengifsi Wat to da leotrlaoha Matrek Due tdT rt itièi kostti ileaUi M TMrattbtullig 1 6 regeli O 2 voor dke cagri meer 5 cents Opeaaf mtstmtend uu het Bnreao 8 9 Not Soc de Wunifc 2 4 n t n m b avoiulB Tan 8 10 uur Buaar Aibeid Adelt Bdeefd TomkM w tmtM t dlf meded ellnx to mogen o nU g e n van vergndningn eononrta vnndnmiteda eu om d M du In oua agaadn li i Ï ED VER VAN KAASHAN9BLABBN U AlgMiMM V rg Mb V rfo I t Mi i wtari bMtpraken d qamettie toMiclit te doen oefmen op d uitvoering Tan ffenomen mMtragelea ten opzichte tsa wtpMt en distributie De B lu Conuniwue nu Toealcht oefent indenlaMl zeide de Vooriltter tnear al te wemi codtrblt uit en is op t oogenblik niete eens compleet Wenachelijkheid maff het daarom wel heeten dat dit toezicht krachtiger wor de dan tot dusver Het ligt immers op deo weg van de C v T in te ffrijpen daar waar de vereenigmgwi bon pliehteo niet nakomen doch dit toeiiefat is onvoldoende n daarom woedt nu deze wijsiginc voor i ffesteld De heer v Z w e t meende dat am Commissie behoort te z n die uitsluitend toexicht houdt op de Kaasvereeniging al leen dan kan een werkel ke controle worden uitgeoefend De Commiasie van Blatend noemde spr een overbodig instituut WU moeten hebben rechters die neutraal tofenover ons staan en zoo treedt de C T BUatand niet op Haar bUt kheid laat wd te wMischMi over Wanneer nu besloten wordt de verschillende punten aan te nemen en w richten ons tot den ICimster doch dit aUes heeft geen succes Wat dan Dan zijn vij net zoo ver als nu Zou het dan niet beter zyn dat w van onzes kant tot een resultaat trachten te komen door onze vertegenwoordigers door rechtsgeleerden te doen vervangen dan scheppen wg ten minite eenige rechtswaarborgen De voorzitter vwzot kt de zaltein weer nie dowem te ojeogen Het gaet nu over dlw C v Toezicht niet over dlP van Bi aUnd De beer Housdeng wilde even op OHO ni dat d L v Bijstand ook giAieA buiK n het toezicht op de KaasvereealgioK staat ofllciee althane 8pr z lf ksn met inzlw dM de onun v B jHsioA niet D0u4raai ootAch U ot handelt De heer de V r i e b klaagde ovtor de behandioling van de Uij ji am mia v Toezicht aiffi Hrma aoiigedftan De V e o r z i 1 1 i r lierliaaJde dat bet gaat over hH toeKlc4it op de KaaHVfrec mginff flïe r v T zoo merkte hij op herft hrt rpoht van toegang tot d kaatorpfl der Kaatrvereenlglng doch de vraag Ih of ha ni noodaaketijk ook Is dat zij goreg d de vergaderingtAi bijwoont o ra D heer Heuedeos piecnde de4 btl Beer sekor ook In de bedoeling dezer in ütelUng ligt Ki doorloopend met do zv ken oer Kaasvereetüglng in to laten Hij aidAo daarom Voor dat mea zloh reclii streeke lot de C v T te dozer zake zou wendffn Zulk een verzodc zou alllcèt in goede aarde vaUciu De heer B a t e I a a n wees er op dai oen üOfMg heelt tot dclit Het due niet zooaeer over de bepaalde Rijks C V T dan wel over w inetituut ookHet ie volgens b n dan ook olet noodlgziioh epodaal tot 4e P v T te wenden ils geen hotrfdeltjke ateuikning wordt verlangd wordl bij acclajnatle düa bwlo ten beter toezldit te veiTangwi Bij punt e dal veriangi gelegenh Jid te g fvea voor beroep bij dt F of f V U bij evratueele boeten o soiiorsiDgenverweet de beer v Zwrt aan de vB een onbillijk optreden De duKmsi en wezen uit dat algixuueii hoöger beroep verlangd werd by uen on partijdige en deskundige oonundas e Bii de rondvraag komt de kweaiU ter HprsKe van d aanatelUng van eon va junet bij de Vereenl lng Men zal den uk kuimen nwken of men wettig wordt lie bandekL Beeh t n wordt dat het b uur voorge licht door een oonüuiHuie van 3 leden di zaak ml overweg en nader aan de or de s Ien Voorts werden nog wn li tal l doii aan gewezen dSe de Verpcnlging zulltn ver tp fenwoordig n op d algcm vLTgiadtTli j der Ka Vfreeniging op 28 Nov in boti 1 Witebrug te Den Haag te hooiJpn Hioms wordt dw vergadering gM lotin Iteoda Ir f n g dwlta van otuze voriRi tHiii opgeoonwn Advertentiëii aaVRAAOD In een bestaande Zeepfabriek I e m and ▼ olkomeo op de hootfte met de zeepfabrioatfe zoowel van zachte ali harde zeep Brlann onder do 263S Bureiu GouduheCouniu M bl 31 12 TE HUUR Op ioidtii liod l BOSKOOP een nette bovenwoning gaiiMubtlMrd of ongamiubllMnl Adnr W I HARDUZER Ralmkoop 97 6ASAFSNIJDING TOoAoml dooc uiueUiB i i Polux gasbespaanler Dfreet san het aslleht aan ts breofea Bstparial san ai mlnMnu de helft Ns ontvsnlM van poMwlHel vsa BO et onivanCl mendePolaiCpa ll SM tf Mmet ebruiks8snwHtln franco thuis MMrtsehappli Polux PMtrdfRairftttr 31 Rdam NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons fienoegen WNiDAa 11 NOVBMMUi fSeMlt rmwto VoopstelIJng VLEUGELS SPECIULITEITCN GEZELSCHAP Voor hot oopot In Nodoriand Professor Hans I Wt en Eohtgenoots DE MENSCHELIJKE HONDEN PROFCUOII HANS I tornt Muil iMpt trap op lli ooo monot PROFESSOR HANS I looot on nkoot oil ooo monKli MOFESSDR HANS I tolofoooort ili ooo monieb PROFESSOR HANS I mtvingt iMiook on li golint oli ooo moiuell PROFESSOR HANS I rlioort op moot or miulot oio o i kipolmooitor PROFESSOR HANS I EN PARTNERIN mulcooron ilnioii on diuon zoooli momehoii PROFESSOR HANS I EN PARTNERIN mlnnokooion lli Iwoo mlnnondo moMCllon PROFESSOR HANS I ontklooM ilok doot iljn Moofto on goot ohpon oio oon monoek Hot toppunt van dpooouur DE ALEXANDR08 lUoB bokond oio do boote Equillbrloton dor worold PIERRE LEENHOUT8 Holl Karakter Humorist in xi ne nieuwste creaties RITA S Melange act THK a fIKMOS Comlc eaentrlc EMILS de varbazonde KOPLOOPER welke In 1912 door de straten van Berlijn op zijn hoofd liep Mi SAM TOm and here DIXIE Girl Bxentric AcrobatU an Ragtime Danteresfen SlstoPS PAURELLI S tl B do oonisote Dottioo welke verbazende toeren op de flet ten uitvoer brengen n hot vor doro Ooaoloohap PRIJZEN DER PLAATSEN Ic r a f I 2c rang I 0 7S 3c r n f 0 40 Verhoogd m t 10 uleurifechteD Voor Icdeo dct Socictell ewon reductie PUfttebeaprekinl Zondof des voormiddig ven 10 lot 12 uur en dei namiddag ran 2 tol 4 uur 2633 142 Avond Bureau geopend 6 uur AANVANO 7 UUR Hodevakschool voor Gooda en omliggende plastsen AenfMloten Ml de vereenlslns voor Mode vekicholen te o Oravenhofe Ooedgokanrd bij Kon Baal 26 Aog 11 No 45 Opleiding tot Ooetumière Coupeuse en Leerare Nk iilnuliiU mr ilgei gelinlk li luren NIISEI KIIMS n iftlDtem De School il ▼ erplsaw tsb Gouwe 109 ossr Qouw iMt waar sich oiettwe l erliD en kunaea soineldaa Dir Dames v HEYZELENDOORN ELECTRISCHE ZUIMIG DUURZAAM EENVOUDIG Z I N D E L I J K Philips Electrisclie Kacliels met onbreekbare verfiittingslampen uit getroitken Wolframtlraad stralen eene aangename warmta uit Da PHILIPS kaehale worden In haar geheel tot In de kleinste ndardeelen tn de PHILIPS fabrieken en weritplaatten waar 4300 artMidart werk vinden vervaardigd De maeaa produeUfwaartHHijt een spoedige aflevering mtts bestsHbigM thans warden geitkn daar de vraag zeer groet s Het Advertentiebureau van De Goudsclie Courant MARKT 31 TELEF 82 bezorft de plaauintf van ADVERTENTIËN in alle Nederlandsohe en Buitenlandsohe daj en weekbladen en andere periodieken zonder eenige prijaverhooting Wtr Inzandina van n aiscKpIH steads voldoanda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt yi FeMi en leDie ilo Levering van Machinale Brandhoutzagen Aanbevelend VEST 109 111 J VAN DUIN ROHERDAIM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdama De BANK teeh t B PANDBRIKVKM S0V B i o PAMDBRIBVKM lOI a Verkrijgbaar te Goeda bi de NATIONALE BANKVBREBNIGING i de HeareaM J OGIEB A Co eo H H Bffecteobaiidelareo 1224 20 Pandbrleven in omloop ruim f 11 000 000 Abonneert U op Het Stefloyrafisch Verslay van het Verhandelde m den Gemeenieraad van Gouda Berat ALLE b j den Baad inkomende stukken de besohikkmj en daarop en de etenof rafisch opgenomen disoaasieB allea bqeen in boekformUK AB0NNEMENT8PRIJ8 voor abonnd s op dit blad f 0 25 per kwartaal bg voomitbetahng voor nietabonné s f 0 50 per kwartaal bg voornitbetaliDg W Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA I NERGEE Energievormer voor Kinder ia ZemiwzwakkBn ennersteUenden Cuosen vanaf QOC TUINHEM I Btt toothekers i en Ö ogtsten I Singer hebben in de Qoudsclie Courant Dit ééne woord zegt alles vtnneer er sprake is van ITaalmachines want SINGËR Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeow voor alle huishoudehjk en mdastneel werk met roem gehandhaafd heeft SDTGEB NAATMACHmiS kunt U krilgeo in al onze winkels A aBiT3D A urn MS MS DIT nTHAirGBOBD ZmiMMS SINOEB Mutscliappij Dapdte lam BSDIXIUN éWOOH Omi QOITDA Zleiweg 5 Zaterdag 10 November 1917 GOüDSCHE mum VERSCHIJNT DAGELIJKS 4 j BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MKOEOEEUNOKM 1 4 laaab Op de oorp fioa dublMj un Gewoa adTettnUK M tr omOm ai d d d i b pnia Oroo I l t rwaOtm Mur f aMmwaltm U EINE AOVKaTKHTltn auerata boo e artooT bot ewbi 1 S a la I OJS Ib tafil l Of a H aa S 1 ABONNEMENTSPRUS i pet kmtaiü I I 2S Wr fredi 10 cat me Za ul abU l pet kwanaal t 1 7S per week 14 crat overal wmmt de heaxif iii4 pet toopcr feaduedL Praoco per poll pet kwattaal f 1 0 mei Zonda fblad I 2 AboDoeinentea wotde dagcll ka aanceoocne aa om bweao Maaar 31 Gouda bi aftenren den boekhandel e de po kantof a ADVEBTENTlErRUS I Uil Gooda e otutreke bebooreiule lol de be krii J 15 retell I OJS elke re el 1 O 10 Bi dr Khieteeioolteiide plaal o e worde d e iele iwe bendnod Va bain Ginda e de be r knii 1 S ruela f 0 80 alk n el meer O 15 BM 9 eal Ml naai Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON oordeelen of t loonend zou zyn persoonlyk twyfel ik daaraan niet mits t goed wordt aangepakt men kan naast t dolle ker misgewoel ruimte open laten voor muziek gymnastiek of andere feesten zooals het m trankryk wel is ter vervanging van de afgeschafte kermis Maar men bespare ons een vruchteloos gehaspel over de vraag of de kermis dient te worden afgeschaft op zedelykheidsgron den en op onddg op godsdienstige gronden Men verbetert geen zeden door het leven te versom eien wel door te zorgen voor meer ontspanning ie de kermis niet te mo demiaeeren dan zal zy van zelf wel ver dwynen In de groote steden had hy geen reden van bestiaan meer omdat er openbaar ver maak ten allen tyde te genieten valt Die rol vervult op de kleinere gemeenten slechts de keimiH en zyn rol en beteekenia wordt minder naar mate de gemeente beter op andere wys voorzien I8 van gelegenheid tot openbaar vermaak Hoe t in C ouda itaat hangt af van de vraag of men zelf nog plezier in de kermis heeft althans voor wie vryelyk mogen den ken Heeft men eenmaal die vryheid niet maar mengt men er kerkelijke elementen m dan ataat de zaak heel anders Het doet evenwel vreemd aan dat ter wyl de Zondag in veel kerkelyke streken als de dag voor itspannmg wordt be schouwd thans enkel omdat de kermia in bommige opzichten aan sommigen niet vol doet de e op Zondag voor goddeloos te verklaren Wy naderen dan langzamerhand den tyd dat ook de schouwburg op Zondag gesloten zal moeten zyn tenzy voor stuk ken van Calderon of Bybelsche treurspelen zooali ze vroeger ook wel in de kerken zelf werden gegeven Men komt er ian toe om ter wille van Ie eene party de an lere te ringelooren n wel 13 dat nu eenmaal meebt s levens loop en twijfelen wy er niet aan of mocht de meerderheid in de e gemeente veranderen ook op menig ander gebied geringeloord z al worden maar t is toch wel te veel ge vergd te verlangen dat men met t zichzelf ringelooren maar zal beginnen Nog vreemder doet het aan te vernemen dat een beroep werd gedaan op de linker zyde in naam der Calvinistische voorvade ren die ten tyde der republiek ook op 7on dag althans geen kermis hielden Indien de rollen werden omgetlnaaid hoe vreemd zou men het dan met vinden dat men op de rechterzyde een beroep deed gegrond op hunne toch eenmaal heidensche voorvade ren Maar t is nog sterker De Imkerzyde als zoodanig heeft geen Calvynsche voorvaderen gehad Hun geestelyk beginsel ontleenen zy aan alle hervormers der aarde voor zoover zy in Furopa geëerd worden Zoowel Christus Luther als Galvyn als ZwingU en Eras mua En voorzoover de linkerzijde en dat BRIEVEN Urr DE BOWWfAU f t i r iiidttmgen zljii voor d groot t iai m voor An Haag in t biJ oiidtT iiwiiAthi n dl gtptiikt üiottn woii Vi ub d WLxkii kan h rniitt rui van u pHAiirri l je naar K nMideiiti bitlikt giwooniijk ovtr tHMi gooii gwuliMi liiiW t zl I du nil up w ii dut 1 lij l 1h pur win l wat ij ivanbr n M want iij t ll Ti gien and re eiHolunatui h in lMi70 k dan t mofttni l ijk 11 11 K iilii Ih b i 4r gi o ll h fluhtMnj van bn I I lil vad rMiui i n good n itimiiSt wil 1 1 h wi zen Mtn ktai aan d iO li fh b I rij e 11 iiJwiSfl karakt r gi vtii luaar i n finaiiH i l zaakji in u hUJ lt h t toch ook Hl Ier verk t vcrrwt nt mm ook gaann Htlging voor g Md vooral van hm iÜp in r Irnigin l n ze van lio gwuR mtt r fi 11 w r dtii llaeg ui i t Imordi rn van 1 t ton livoüs iak i n wij ao i l i Tl ikI zijn d1 U Lik zauk oml4r b bn n fii lij hd gi iMiiU b rtmir zelf II laa tuo ld rt hit 11 vir in kl In iii ak i i n I ttnd aIh ia b voor kt groott tii4aiig t l t over hl hoofd ïat h t vooral latg ie nd t iiio H U a t 11 wal dtnvreeiii i liiig tnn atlra lit b i llan 4h i rt ii lhlig oor iw wilri T parti uli r zaakj w l litf hll nj xn wrl iU liJÜg wonit b f nd ll rlhUi nnjirt an oik i n ilnH n 1 l lit nw nW 1 4 ml l iwk 11 l aii U IT I o CKii alg me 11 r iiMUg voor dti op groot Kcliaaawerkl tn duh fwmk re uudilflen hi€ l to ia 1 1 r nndxi 1 in g t l dat naa 11 1 l lik Mnar och i h zaak 1 1 hl klw n V 11 di nddd Mil t Uid ain rhg l hHra bt n Wtrika U h t landi l oj dnt gflitd aJk rM anuMj U n f ft len voor n wllbn w g n alifnniii n land au 7 n on sallgdteld nlr t 11 pn tvrftftg uit vw r 11 jmk kind vtotkaliwi wftanii d wodoonlHtli n i n naiitnkk ii h hii van hu laiKt w rdin V rlcriijkt alifornia f n ilat allea op staAltfkotiteii U lic t voor een aiiH nl Mt llig bij d ui tni 11 jiijn opK w l t al la hiLT nl t m i nmthonialiaeht ktrh id hl t iic e va t te atilli i n nu de Nflderlandwohe Vire nlginu voor V Ir Iit lp een oogmblik Iels iii rikaan h door hit Itoofd van Mn i r Iftid rf De UowxK p zon wor len Eerste Blad vermoedelyk voor t grootste deel uit vol gelingen van Chnstu bestaat nemen zij op geestelyk gebied niet de leer van Calvyn maar die van zyn onvergelykeiyk hooger staanden inedehervormer Castillion als richtsnoei Het Calvinisme heeft wel den naam Castellion maar met zyn leer kunnen uitwisschen Die leer is dezelfde ials die van Oranje die grooter is en edeler dan Marmx Als de Calvynsche fractie t Middelburg geleid door pre likanten de Doopsgezinden ver volgt atuit zy onwrikbaar op Oranje on danks Marmx x bemiddeling die ten ant woord geeft lat men de doopsgezinden met rust moest laten tenzy wy met eenen wilden bekennen biliyk te ziJn dat ons de Papisten tot een godsdienst dwongen die tegen ons geweten fltrydt dat ook de Noord Nederlanders dit in geenen wjjze zouden toestaan of Ujden Ai Mrt 1677 vlga schryven van Marmx aan den predi Ji ant Caspar Heidanus Ilee ls Oranje had dus den kern van dit stoelen op den gemeenacbappelijken wor tel des geloofs dadelyk in de gaten Naast Calvyn heeft zich onmnldellyk het liberalisme ontwikkeld £ n terwyl Calvin s enge leer door nog enger volgers werd ver maakt tct dat wat zich thans aandient on der den naam Calvinisme heeft in de Nederlanden reetis onmiddellyk gebloeid de godö lienstig veel hooger leenng van Caa tillion m Holland vertegenwoordigd door P C Hooft en door Coornhert secretaria der Staten van Holland die hier te Couda rust pymbool m d groote St Jana kerk en wiens grafste tt4y oUt Gouwenaar en ver daarbuiten bekend ia om het gedicht van Spieghel Hier rust wiens lust en Vreugd Was deugd I n t waer Hoe awaer t Ook viel Noch sticht Syn ditht Geschryf Maar t lyf Hier bleef t God heeft De ziel Als de oorlog over is zal er reden te over ztjn om in 19 2 te Gouda het vier eeuwfeest van Coornhert s geboorte te vieren Het is te Gouda alweer dat de eerste vertaling van Caatillions werken werd gedrukt Dit vry zinnig Christendom is dank zy het yveren der Calvinisten de hervormde kerk uit gejaagd in den vorm der Remonatrantsche gemeenten Het is evenwel ook m de kerk gebleven ondanks de Dordtsche Synode omdat ook onder den domper het licht bleef schynen en de tyd zal komen dat het Cal vmisme voor de Ned Hervormde Kerk geen beteekenis meer heeft Na drie eeuwen is het onderzoek hervat over de vraag wie en wat Calvyn was en IS zyn leer getoetst gewogen en te licht be vonden Wie in dat vraagstuk belangatelt leze Etienne Giran Sébastien Castillion en la Réforme Calvimste J W Boissevain Co Haarlem 1914 V E Feuilleton aar lag mij tooh wie wa irot VVa het 1 botHch Het li t ixn ntuan v oor nt i lotiacht prinses Du eerst irce lerfde lang voor de I H tiMobi priiise efi BJitwoorddw Ha ril wat b flaardbr ofi clM on nog tml eH n ver lioogiJe kltur Maar zij heeft vele afstaniiiK lingcn g had een paar ten indnat in tik ge 4ilacht van vrouwen In Ik tuw Niet dat gii Ik bfMÏoül dw niiniw © htldSn werkUijK ioo twi ijt W at deed irc drong ik aan Doe i P ij was een bijzonder aantrekkiiijk vrouw ij had atn ignaarLigaantrikkii fsitracht waaraan niwinantt weer 4tan l kon bi l rti Zij aiinu teri eleh doorallt manman dit zij kende er waren Iw i vele in iHwen van v r tchlll ri hTOorl If vi randeren ik vind dat he veel knapp r wi aar digir van baar ou zijn gowftcwl iadien ij H rtn in nien sdirti had veranderd M dt ik Dat kan inijne heldin Aotn verkl ar dl Ba ij Zij ia tea soort van nriniatuur IrLe volguiH haar roo i haar en alg m H n voorkoniün © n hare vrwn de inaLht om ni pnflch n en hunne planaMm in ver warring te hr ng n het et rate oogenhlils tal 7IJ tien zirt Maar BUjne heldin zou hare 9la htofta niet in boerf n wil len en kunn n veranderen ij doM Inn wtMischen zich zielf te vtTanderen in Ihjzondfr tlinkt mannen Waairoiu sprt ekt gij iiwH ruik e n na druk van uwe heldin wild Ik w ten Is w ook niet dit van uw zuMt r V Neen Mijnt zusbT vindt haar g en gtwhikt h td n voor een rmiian in fear otu zeg ik dat hi t boek oni hiHwdk te mhrijvin wij op rets gingen luet zal ootetottn Oeeo ëcbnjver kan em roman M hrijvtn waar bij of zij nl t heel veel hlnig lil st ll Iwin iiiijn chri ven gwii akk l ki r ili ik Ik thrijf al d dtng n op pnua zooals zo gebeur n en zo mls ik t l en lw hotiw i B roin i er geenc ht Idln on geeti held en g n ro iiBam Ia itot U eenvoudSgir on hij toe Dat ia de m nl r waarop de toote i4cbrijver Zijn boek aohrijft Doch lil 7iiiH ptTrtonen zijn h liJen 1 hildln i u van 1 un tigen ifven crwijl WIJ nog praaU n ging dn zon in liet W t n oml r De heror i wa Ibht paar gelijk e n groote holl piegH die 1 tcit weerkaatat To n kreeg hlj e D loibkifdiir piirporkbur zoodat ik intjae iilnohtui aU vionlttje in mijn ziel vaeU Mo ba Wij zw gen stl Vtaar np vrouw JanieM 7tid later dat hit kwaar oM tat wij hong r hadiien m ttiet bagr TKii wat IS hl I liK MlHHchien had zij gHijk uwar hit ivk toen niet zoo prf za c4i Totii d auto om hij ite stad yr I rat It welke ntrt zi e lichten den pur pir n peg t rood kUwrdp hi te kH ker om alles IM dufeMijk Ie zien Mnar ondiT lui langzame rijden zagen y fin iBng opdoemen in het nintig land hap dat er wn vreemdw indruk iiinakte alsof wij fn Ortekralandof ItalUi I ifien n ar nli t in tohoiland Het was II tcrooti klaflii ce tMnf el welke tloh v Th ef op den oever tU een strooin di nna totlat hle ro totrlep n de scheme Hng Kan dat it nands gmltointe zijn vro ik Maar er as gpifl kerkhof a le ii ix n tuin n dlAht bij eea gf Mgen irug welke ovw de braiswi rivier leidde li ngMkracht w Ike wij 11 t kunnen w tr cJtaau 1 Meer dian een nonnak diosia ra diuiu mmschitn I door U WILLIAiBON Nulruk T rbod u waarom lapfat gij niet om di n Irogeu koet j ik heè nog niet veie grappige dangen g leztin ztld ik Ik halve ovlt Job m wae he l oed ofeohoon Ik niet begrijp Ikue gij zulku dingen ia uw boekt u I r ngt Job Joi herhaaJd lnj vaag lotn vloog h t bloeil hom naar h hoof I ijit diooiiierige donker oogtn za tn er ploUsoling allesbehalve drooinerig uit i o de h n ei hijgde hij WW hebt feij ibaiftr n hij l egon ir I ziin zak k n van zijn vest en jae te zoektm lot hij ii og juirft zulk een botk vond ab hij mij liöd fjegevtii Du wikie ik u laten Ie7 n zeidie hij niet een zonderlinge v r Itgen etem Ik gaf lu ii het eer e hoek terug Hij rup htt en bladlerde het dioor imet twn onigelukkg gezlcl Undielijk kwam hij aan loia dlat iwa bang schoen te maJten Zoover Ik koa opmaken wae he motr nflfljr het eind dan Ik had gelaaen Zoiidt gij my we will wijzen tot hoever gij zijt gekomen f vroeg hl Tot dlaar waair gy benieuwd waart of uwe nieuwe heidln radium of 200 leis in 4 likt had zeide ik 01 Hij haaide verlicht adeni Wel ik had u düe dwaaahedon niet willen la leii lazm Ma r ik hob u reede gmiegd dat all het boek gereed kwam ik u er in uMH t brengen 1 r staat Ml hoop on ain In dlcbtwli e vn eid Wat den meestee indruk op mtj maak l waa het gedeelte over het roode haar zeide ik Dle beachrijring kiouk zoo