Goudsche Courant, zaterdag 10 november 1917

we4eittKli fpei Vi r ofHdcrMi a onze uMrlofl hebben ondanks hun drukke be rigii6d lieflK Wwrli en ja gebiké om la do r d t t te atadeereo en dm doctor tttPl t belwen Eca bunoer i thanaad ooa t iB luUe sen ander 1 fimwl blJ den krljKiBruuI een deróe b do luUeoMit t r ee Ie klame o tiian Vi de vierde tot booglewaar benoemct Pro mr Tavmio werd In 1874 te Lelden gebOT n Na e4nd ex aen H B 8 gedaan te he beQ kwaju hi in 1894 aU adju ctadtatinistFaAeur btj de marUif F n paar Jaar latw wwd Mj bevorderd tot officier m a ki4tU Tat le Dt1 laar ver bleef hij daarop in In Toen hi utug kwuo beeioot hij in de rech4 i to gaan Htudeeren Na Latgn en Griekflch geMudeerd te hebben d ed bij eent i toatöexanien Aan twee universiteiten volgde hiJ toen de ooJlegea in de recht wetentf hAppen Dkl te AouterdaiD toen de heer T veme g tatist wk aan boord van den iwanltor Hr Me Cerberus en te Lrtdeo waar hlJ later werkzaaco wae aan de Kweekschool voor niBtroz ai lo zijn geboortestad protDOveerde hij In 18Ü op etelliogen tot doctor In de recbt we4en echappeik De offlder van adlralnit tratle ing toen weer drie Jaar naair Indie doch werd In het vaderlüid ternggekcerd g plaatHt aan bet departemoot van marine en werd tevMw redacteur van het Militair Stratreüht riljk Tijdaohrlft waarin veraohll lende bijdragen van tijn hand verBchenen die de aandtcht trokken In 1909 werd mr Taweme bt nownd tot tiubetUuutHKriffler bij de rechtbank In 1 11 volgde zijn Ixmoenring tot rechter to Kotterdaov en twee Jaar later te AJoeterdlam Blnda enkele maanden In liij aldaar werkaaam ala rechter van instrucüa Iti verbaad met de vele iang nde atraHmken Ml prof Taverne paa na de Kerstva tintle Zijn ooJleges aan de nnlvoraiteit kun neu aaavBiigm Vrol Taivenie Ie ridder in de orde van OranjeNaeeau N v d V De rlai nU op da a a S Maandag n zullen alle U I 8 ntet 5Jarig ii cur jua In Nederland de vlag utt Ifkdn ter gdegmheid van het in wer king treden der wet Llmbung WOroOKPEW MBPEDRgLINOgN Gaarne vokkien wij aan het tot oas gericht verzoek omi ook In bet redaotlo n Je gedeelte van on blad de aandacitt te vestigsn Op de ooUecte welke netto sbemnAng van burgemeeater en woihoudera hier UMwlBg en volgieode dagen alwo deu gdmiden ttu bate van het Tehuis voor alleenstaande bboden van alle rindten in welk TeKute ook uit onze k ineenie twee blinden te opgenomen D i bede om hulp geldt ditmaal 48 bUnden die men weoeofat te hsipen V aWOOTtTE KBBZE m m CoitBHiM TilHiur RofeM Bloam m PüM tlgs wanneer plaats voor hem beacbJkbaar ta in de gelegenheid worden gesteld oiDf ter TerranguLg van zijn yerpUchten dienft een vrijwillige TWbmtods aan te gaan roor dienst welke met bepaaldeMJk gencht u op strijd met de wapenen bü welk TerbinteniB hg de verplichting op xich neemt een jaar koger onder de w enen te btU vm dan de werkelijke dienst duurt waartoe hnj mder de verblntemi gehoadm zou XlJIL la de camizoens commandoat tod oordeel dat de wljie waarop de dienstplichtige beaworBo heeft kenbaar gemaakt een strafbaar fdt oplevert daa Terwiiat ky de zaak uet naar den krijgsraad alvorens hieromtrent de meeomg van den mmister van oorlog t hebben leeren kennen gereinifd hesft Frof H Treub m prof ümww vwrfclann dat door het nMt one reinigde benden gebrniksn van Ma varioBaincBtong gesmeerd met ongatalveAle al otie bU dexe varloBSing een infectie ia ontBtaoa welk d n dood dBr vrouw ten gevolge had De proeuraur gflaaraal w st erop dat het beroep van btitl af4e op de vroedvrouw niet opgaat H j wob de dokter a dos de verantwoordeMjke man Teekenend noemt rde uiting der vroedvrouw dat dez beklaagde usr onvoeruchtlff met z n patiënten te weik gaat HQ aisohta bercatiglng v B het vonms De verdediCV mr B E Asscher uit Amaterdam voerde aan dat wil de befcloacde veroordeeld kunnen worden onomstoot Iqk moet vaststaan dot beU s handeling en nalatighaid de oonaak la van het Ii etraden gevolg Niet ontsmettmg der handen door den verloskumdge heeft nlst altvfd besmetting tra gevolge Spr wtjst er op dat prof Treub xegt dat m dit g val de hand van den dokter de beunettlng niet heeft veroorzaakt Prof Kouwar is van een andere meaning Zelfbesmetting van d vroiiw li lafcer mogeiyk De profesBorm verfcUMB dit De uitBpnak wonU bepaald op Woeos Kaoa VOO bet BiMie laBd Mint ons dat bepaald is dat oHit van U Nov 50 van den hikoop of de productie van alle kaassoorten met ultscKiderlng van Konmoe kaas Lewleoh of Delftnch nkodel voor blmieelaiubKè verbruik bctfohlkbaar moet blijven Het bwtuur der Kaasvereenlging berichtHet blnneniandsoh percentage is met in gang van ZMidag lil Novewiber gebradit op 50 In aansluiting op ooae cïrculaJre no lOB van IS Oct j 1 is eenlge aanvulling ten aaneien dfex leverantie voor binnen andsoh verbruik noodzakelijk Indien toch de Cenlraie pakhuizen de kaas betalen t g n de geliruikeii e prijzen ea wij croditeeren deo exporteur voor f45 per 100 K ontvang de e vjoor agmndge soorten méér voor andere ndiider dan dea productiepnjo verhoogd laet de winattuarge Daarom betalen de Cemtrale pakhuizen voor aUe kaas aan d produoen i den prijs verhoogt met de wüwtmarge ea veru ndert mN f 46 per 100 K O Hieruit vloeien voor de volgende kaasaoorttti zifingen voort Gouda kaas 40 f wordt 70 per 100 KG 1 dammer 40 woordt 173 per 100 K G luiananeir 30 + wonit 64 per 100 K G Ëdauttier 30 + wordt f 53 per 100 KX3 Ten aanaien van neg dkaaa zullen wi biuinea enkele dagen nadere mededieedlngen doea Wij zijn gemachtigd ter tegemoet koming in den indiroog op Aea voorraad per 4 Aug over de aan de D H H uit dien voorraad na 14 Oct afgeleverde hoeveelheid een vergoeding te betalen vaa f5 per 100 K G Men ZÉeolluibclirimiJiJiililtmiiInit Openbara Vergadering ojp MMMDaa II mviMMii ra OHaUlNGUB BEBICHTBN Een 76 Jarige vronw aangevaUcn Ou rmm zeven uur beiden gieteiwvood aaii d huiedeur van de Maarteü Jaadzioon KO tOTOiraat te Ameterdai twet oMui nea aan i oeo de 7b jarig e bowoonater julirouw Mok die atieen thuis y m open deed tonulieu In het haifdulster de twee manuen binnen ZIj bcHkdeu In de gang de vrouw met een touw t aa aruimi en beenen en anoarden de nvond met een baditiaiiddoek dicht UU haar rok namen zij toen een bos ieutels Met een daarvaa openden zjj de braudkaet waaruit zij f JSU aan bankpapler stalen ook OËnige goudon en ailveren voorwerpen werden gestolen De ouverlaien verdwenen daarop even later vond een famiUe lld het Bla chtofier dat niet ernstig getwond was doob zeer onder den indruk van den aaorval was l e Inbreiceru lieten een valsche snor en putttboard aohter ilet JÖ jatflg dlen0umei je van Juflrouw Mok was dten avond uitgetoaan £ cn edel paar Uit AouBtirdani zijn te Rotterdam ge vankilijk binnengebracht de 2l jailge Daitöche deserteur A W K en de 34 iarigB colportrice W K de eerate ala verdaciit van een maaad geleden bij deni heer Nijgh te Rotterdam gepleegde Inbreek de tweede wegens verduistering van een paar honderd gulden op een kantoor te Rotterdam waar zij werkzaam wa Ciedurende bun verbUjr te Amsterdam h bbeQ zij getracht per brief en per telefoon een Rotlerdamscb wgezetene g af te persen DU heeft de politie op het Bpoor van hun verblijl aldaar gobraoht IPREKUl HtwDr H W VANRNUM Arta le Derdreahl ONDERWERP l Hmt alaiMMM n SirplaaiBi MH Mn la hui ml aralMi C witfwiMHWtralta N aroal aantal vam tfa aiaaal kmlEalUlia iMrplaala aartlk aO Taagaat r l voor d Udea en alleB die behag h dll oadenraip atellea Hal Beuaar dei AMMÜag voornoeaid H J DB VOOOT Voontnai Mi6 31 C J M KROON itaiMla verruit wii mmtammvimr De BURÜJ Uit l Tl lK van GOÜiDA brengt bij deze ttr kennis van dele longhefcbendrak dot door dwi heer Dlreotetir der Dtreote BetsKtingen enz te Utreoht op den 8 Novaniber 1917 ecutoir Is Verklaard het koMer d r personeele belasting no 9 Belastingjaar 1917 tweede kwartaal dat voormeld Kohier ter Inrofderlng ld ges old In banden van den heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verpUcht is zijnen aaaslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat beden Ingaat da temii n van zad weken binnen welken de redamee behooren te worden ingedlwd Oouda den 10 Noveo er l lf7 De Bufven eter voornoeind UDBO J MUS OrlakmuM Mg m l e mlnlirter van Landbouw heeft v r boden l vervoer en de aflevering van bu f eneap met een OKtractgehalte van minder dan 7 pCt Voor besaeoaap met ee extractgehal e vao 7 i pet of meer Is vaatgestetd eva u xfauiimHfrootliHuleiprï B per 1 1 flescb vaii 40 ot en per flesch van ot een uiaxiinuni klelnhandelprl per 1 1 fleaoh vau 47 cl en per J4 fleeoh va 25 et Ue prijzen mogen onder geen voor waarde worden verhoogd nooli voor verpakking noch voor thuie osorging noch voor vracht noch voor eenlge andere door deo verkooper te verrlch en werk uau eden wAJiDoacrwam De Uber le KleovereuUging te Waddinxvecn heeft zich aangesloten bij de liberale Unie Het bestuur Aestaot uit de heeren de Jong voorzitter J Oud jk 3e voorzitter H HesUngft lo öooreEori A Breedljk 2e secretaris O Alblas penning BTADBNIEÜWg OOODA 10 Nov 1917 Reeeptie borgeBuester MIJB Crlatenniddiag bestond voor de Cuumiob sles en perdonea hier ter stede die met Burgennedter Mijs kennis wUdeu maken gelegeniieid dasirvoor ten stadfauifce Vel eomtadaslee haddien v rt genwoordigeiv gebonden o a dw ganeeate oonlDiBi L IeB vertegvnwoordigt ff van stedelijke corporattiee veffeenlgingen elc Ook hét Wieirl jdersd ipot waa vertegenwoordigd Verder namen veijscbeidene particulieren de gelegeJiheid waar den burgiemoQster te begroeten MAJunxaoBT In de Donderdagavond ten hul e van dra heer K Jaapies gehoudwi vergadering van de vereenlging Handel en Jijverlitid werden tot beatuur edtn gekozen in de plaats van d heeren Vtrzaal die Wdgeju vertrek ali bestuurslid had bedankt en de heer Joh L van NleWerk de h r J Koeman Jr en A Bakker Azn De heer Ko nan zal bet s creti riaat op zich nemen Een eehri ven van den Minisier van Waierstaat ais antrwoord op hi t verzoek gedaan lo Juli 11 16 om alhier otHi stopplaats Ie maken aan dLStaataspooi iouda Uiiet waairln werd medegedeeld dat d S 8 tot dusver nli bereid U maar Indien dd Maatschappij er al toe t be wegen zou aa n beiaoghebb nden oeret blijk moeten geven dat een vtoppioat g wenscht l en zij bovendien dienen bij te dragon ea te zorgea voor een goeden toegangBweg werd breedvoerig besproken M n meende dat die mogelijkheid zeker bestaat out een halte alhier te krijgen op rieohta 1 K M afstand voti de kooi der geraeeote indien er genoog medewtrk og is Door een der ledea werd OMtdegedeeld dat Jaj uit offideele bron wlM dat van den spoorweg Goudoi Montfoort UtrecJtt binnen aJzienlMtren üjd nieie zal koow I e irfamien zijn vrgtwel In duigen gevaUen Besloten werd daarop den eigenaar vaa het land waarop de weg zal nkoeten komen te vragen of hij genegtn is een strook grond af te ataon terwijl aan de boeren Hook an Tb Jansen zai worden opgedragen een bagtootlng van kosten te maken Daarna sBl meur zloh tot d n Baad W adtn dezer Gtmewte Tevens zullen old belanghebbenden de Folder n de gemeente Ueeuwi eode gemeente Vjist ont steun aamgewhreven worden Gezien bet groote belangen van een vetbinding met groote pUateeit waar thans elke oonaDUoiceiie afgesneden is meent de vereenlging H en N dat e n en ander wel bij de betrokken beuturen instenterfng zal vMen teraeer waar de door Haaatrecbt toegeieegdie subsidie aan de lijn Gollda Utreoht va f30 000 en flÖOO door den Polder ein 200 goed als zeker kunnen vervallen Ve vwwaohtlnf k dat ooic de landeigenaar bUiljk zal zijn in zijn fliKhen waar het ook voor hem van groot belang to aoodat de vereenlging H flo N nitt twijfelt of Haaatreclt zal weldra aan den groofeen spoorweg lig gen De afstand van een kwartier loopai kan voor niemand een groot beawawr lijB OpaUuui van aarda elciu l e ninUter van Uwidboaw beeft tan de genioenteberturen het volgeode schrii ven gerioht Van verflohUlende besturen van platte landegeme ten aju bij mifj verzoeken Ingek Hn i o den Inwoners veryunnlng ie verleenen een nader U bepalen hoeveel beid aardappelen op te daan Naar aanleiding hiervan heli ik aan het tiijka ntraal AifcnlnlfltratlekaRtoar voor do dbitributie vau ieve nnJdiAelen machii gtintf verleend In bopalblde gevalteti aan gett eent eeturen em hoeveelheid aardappelen toe ie wtjzen vow een ttjdvak zich uitairtikkMide van bet oogenbUk dec aan vrage lot 22 Apri 1911 De hiervoor aangewezen 8oort n zijn Hoode Stars van sMtmU en klelgrond blanke i igeulteiuiera en daarmude gilijk te tellen oortra tencitj aiteluitend één soort in de gemeente aanweslgi Ie welk soort dan kan worden verkrijgbaar geet JJe gemeenten welke voor bet ontvan gen vau oardappden volgeaa de voornoemde regeling in de eerste plaald in aaianerklng konwii z ï lattt landÉgganeenten nJiet een © uitgebreide arbeidersbevolking weaco gewooa Il in den xomer gelden ove r te leggen om zloh daarvoor In het najaar aardappe len voor winterprovlBie aan te ttcliaffen IJltvefitrekte plattekitdlagetneenten waarvan het voor de verspreid wonendle bevolking praotiach te betEwaarll nvoe wor den gi txitt wekeli het hu toekomende rantAoen aardappeRii van het dtrtributie balrijr t haien tïenieeotttn waarvan bfjn alle ioge er tenen ceU voUoende aapdaippW voor eigen gebruik verbouwen zoodat i echU weinige gecioneo op dLatnbutle van regeeringswege zijn aaogewcKen Voor oover uwe genieste In aaoioer king zou w ai eheo te Itomen om aardappelen volgens de hlerbovao genoonide regeling te ontvai en zoudt u zich met een daartoe strekkend verzoek tot het Rijke Centraal Adknüustratiekaatoor voor de Dtoiributie van Levensaiiddelen kunnen wendieii OgipEBwua Nederl fiaadebUwgeaehool te Botteidaia Gl tormiddog hee4t ds reototr magnlflcus der Nod HandlelMtoogeeohooi prof mr O W 3 Brmnfi by gelegenheid van den Aioé itr HoogCLKbool In een openbare seuaatovergaderlDg verslag uitgebracht over de lolgevallwi der Hoogeseobool In de buide afgeloopen aitudiejoreu Hpr btgon et a ma te herinneren boe n vorigen jare een weidsche deiAÜgheJd d dag had gevuld hetgeen tengevolge had dat thans van twee stodi ren ver ïo inoeÉt worden gedaan Beide jaren van rustige en gestadige onitwlkkeling der Hooge hool d ch daarbuiten voortdurend oorlogaigeweld en toeneoveode eoonomfdohe inodlljkhedea Kenmerkte een vorige ooriogBperiode zich dloór veirhof de an en wetkzatMuheld vau koofMiian reeder en indufWrieei waaxdoor zooveel geboiidcu energie vri wam en nieuwe durf w id gewekt de huidige preriode van utikiand van ziaken en toeoemmd Staat inlgnjpea la b t vrije verkeer kan een druk in omgekeerde riohüng uitoefenen 1 chter de leekene dat het nieuwe vuur niet zondtr meer zal dooven zi gelukk ti vele niet In de laatste pkala de nieuwe belangsteltjig hier IB lande In de econoiMl eiie en aOonomisob poIiUeke vraag stukken s aait hierVoor borg Ook de reg ering geeft bUjk van het intdcèt dat deae tijd te en moet Bijn van eoonom acht voerbereidling De tmLworpen dienst v n economiat e voorlichting in den vreemde en de reorvanlsatie der oon MiaB4e voor de liandeispolitiek aiin hlemrao belwijs Ktgeeriog en Handel Mog e9ohoo kuutieD hierbij anienwerkfen De Hoogeeohool nfet enkel als opleidlngB instltuut door den kooïMuan en door den oekonKtlg coosul dooh levrtu als oentrum van onderzot en Btudïe op InternfttioDaal eoonomisoh gebied Da Btognatie ia de Uit de Marktberichten la gebleken dat opde kaasmarkten deze week de handel heeft stilgestaan Ook op de kaasmarkt te Alkmaar gisteren wad de handel niet zoo gewild als vorige week Blijkens bericht In deyTel daalde de prijs die toen fö9 50 bedroeg f2 50 waardoor de geudddtelde pri fö was Het fek dat de handel door de exportcentrale voor een óieel betaald zal worden ui t 3 obligaties vaa deze oeutrale IS hieraan niet vreemdL Waar nog niet vaststaat dat d ban keu deze obllgatiee prolongeeren en de handel wanneer dat i et g ieurt z jn kapitaal edeohlB 15 maal kan omtuetten voor het geheel In de export centrale vast zit daar laat bet zloh bqgrUpen dat deze maatregel weil van eenigien Invloed op de markt was De aanvoer wa voor den tijd van het jaar zeer giroot Chr Hist Unie Klcokriag Gonóa Tot het vestigen van een Centrale voor den Kleakring Lelden voor de Tweede Kamerverkiezingen en van de Statenkrlngvereenigdogen Leiden en Gouda Isdoor dl Christ Hist Unie een vergadering bijeengeroepen tegen 14 Nov as te Leiden GMtiwtecH Door de pobtle 1 hier ter stede aangehoudm een eekere W varmagese Ke in bet poUtieblad gesignaleerd Stond door den burgemeester van Meppel wegens diefstal van boenen en een rijwiel De doder Is naar Meppei overgebraoht Baooar Artieid AdelT Voor bet laatst want de bazaar ts thans gestoten glogw we gisteravond nog eens een kijkje nemM bi bet gezellig milieu van den bazaar van Arbeid Adelti Op den openlngadag hebben wij verteld van dé vereehillonde ttraeties en van de fraaie te koop gestalde voorwerpen a3m tea oo s fijn linnengoed cbtque ekle le poppen ja wat ti niet doeh doch veel was daar nu van verkocht i n zeker de lichte toUetjes der graoleuee vrij moedige verkoopsters de feer vm InÜ mdtett welke zuëie gelegenhedL n waar veelal bekenden elkander ontmoeten pleegt eigen te zijn verboogen niet weinig de aantrekkolijkheid tot een bwoek t rwUI hier ook het strijkje door eenlge jongelui van hw wielrijder pM gevormd ongetwijfetf het zijne tot de opgenünxte itemming heirft bijgadrageo Met genoegen mocht bet comité dan ook ooostatwreo dat het niet aan belaji MtelÜng ontbrokm heeft Om het goede dtoel verheugen wij ons mede tal het HBCHTSEAIOBN Dood door Bchuld Voor het Hoagsch Hof heeft tencht stoan een arts uit Dordrecht wivens sehnld aan dm dood eenw vitmw te DordredM Beklaagde is deswege door de rechtbank veroordeeld tot 8 dagen heehteoiis en S jaren ontMgging van het recht obu de ge neeakunde uit te oefenen Beklaagde wenl tm laaU gelegd t aÜn geroepen bü juffronw K voor een beralUng waarbij hl loader sich te waaachen tot een Inwendig ondenoek ia overgaffMo en haar heeft verte zonder iljn butromenten te nmlg fetegendael met gewone slaolie heeft gesmeerd wajvdoor ontamettutg ia ontstaan welk den dood teng rolge had Beklaagde ontkende dat hiQ ileh niet gereinigd had h i had dit wel gndaan Ook de tang had hIJ met olie goBmeerd wcdke de vroedvrouw hem gegeven had hfj mocht veronderstellen dat dexe olie geialverd was Beklaagde houdt wl dat hV ideb ffWBB Beielfaig betreffende het verraer vaa brandstoffen De minister van landbouw heeft be Het VCTvoar van brandfcitoffeo is verboden 2 Onder brandstoffen wordt in dexe regollng verotaan temü les antbraclet steenkootbrikettefl n ookcv gamoke ookrtgrul turf turfbrlketten vemfcolen en elke andere Ijraiw i tof va veen aftonwtlg bruinkolen lirui Uu olbrike 4 kotendik en aile Bodere brandstoffen waarvan een van éne producten een onderdeel van te anienBteHing uitmaakt 3 Hal verbod onder 1 ie niet van toepawing voor oover aan h n êoor of naraens wlen bet vervoer geechtedti eene bijzondere dan wel 0 alg tt e ne vergunntag tot het vervoeren van brandstoffenla verleend 4 Tot dB algitte van de rergai ibg D j MHKOOP J jta op 9 Nwnmbw J L gehouden nadN roering onder voonfttersehap van Ut N a Rutgw burgemeester kwam u BMd leelinc van eatdge lagekomsa atukr kt inbehawieUngr tukr B iINb ia A C Weada f ahriekabaaa UB de taafabiMc om dBuiteteaBlatf On a de directeur van de Rljkökolendl trl b de HrandbWffemMmitntosic doch leiUsr dt er taat Mecht voor zoover betreft vervoer binnen het terrein barer werk zaamhedm lerwi zij geen verguanlugen zullen algeven aan andiéren dan aan handelaren welke haw bekend tljn als te goeder trouw in bran teo fen Ie hanleleii en bij haar ads brandWoffenhandelaar werden ingeacbreven Zij die ingevolge het bepaalde onder 4 bevoegd zijn tot algifte van eene vergunning zijn mede bevoegd daarvan gewaarmerkte en genunawwde atmbrlftenten behoeve van deu eltdpn rechtbebben Ie uit te reéken Ifder die brandMoffen vervoert Is verplicht op eerste vordering Ie vertoo DPn eene vergunning ala bedoeld onder 4 dan wol oen gewaamKH kt en geMXm merd alsrfirift daarvan alS bedoeld onder 5 Deze bwohHtking treedt in werking op 16 dezer St t Wfiiigfng verbod van verluwp ene van caldum earbld De Minister vaa Lan MHiw heelt In eea oirculalre tot de burgfrooesters gencht medegedeeld dat een geringe toe wlj7Üig van calcium carbid isal kunnbn plaalx hebben toor bl verlichtlng van particuliere w Miingen van grooteren onwang die uitsluUend op petroleunt zijn aange weaen Bovendien zuilen aan houders van rytuigcn af rijwieim voor zoover hen geen kaarsen worden verstrekt eo zij in het bezit zijn van een carbidlantaarn dioor de In de g miDeoie aanwezige ri wlelhandelaren en herwtt llors caHjid voor vulling j worden afgegeven tot et n maacinuun vaa I K U In de maand per rijwiel en 2 K U In de maand voor een voertuig l e verkoop en afleivering en het vervoer In eJke gemeente voor wat lictreft hofvoejhöden van ttn hoogste 1 K nt to ifl vrijgegeven ItóuSBohen zB i de Minlstei zftl hit duklelijk zijn dat daaraan gepaard zal moeten n in verl and met do geringe voorraden cao bid in den lande aanwezig hal ellen van regels wa raan de han del zich zal moeten ond erwerpt ii Utspaald wordt dat verkoop alleai mag plaats hebben indien de beianghebliende eene vorklaring door of vanwege den bur gemeo tir zijner gejuei ntt afgegeven kan overleggeii waai in wordt keiinlü gegeven dat den kooper voor zdn rijwiel of voer tuig g CTie kaarsen worden toegewezen oor de dietrlbutie aan hoeren docto ren en veeeJrtBen U eene aflwMideriijke regeling waarin dfr Si tkel directeur van bet Bureau der DoktersnoodVoorzienlng zijne medewerking verleent zoodat voor deze categorie van personen bovengenoemde regeling niet van toepassing te lAWD EN ZEEMACHT Verboden spoorreizeq Het Ib den opperbevelhebber gebleken dat door verscliiUende commandanten aan bewegingsvrijheid genietende militairen die Toor dergelijko TerplaataJngen niet voaspoortrelnen gebruik mogen maken aan verlofpas van het voorgeschreven model wordt verstrekt t einde hen m de gelegenheid te stell i sich op de bestemmingsplaats van een broodkoart te voorziML Daar hiennan een met d bedoelingen Btrljdig gebruik van tremen het gevolg is heeft de opperbevelhdMwr goedgevonden te bepalen dat aan bedoelde militairen voortaan eetr ander soort van veriofpaa lol worden uitgereikt en wel een met eoi behtrooden ondergrond waarop gedrukt Ge i spoorw vervoer Tevens zullen te beginnen met 10 Nov as de ondero icieren in den rang van sergeant bewegingsvrijheid genietende met gebruikmaking van den tram voorzien moeten ilJn van een geldigen imdofpas Gewetcnsbeawarsa De minister van oorlog beeft gisteren de volgende beachikkiog genocnen Het komt voor dat gewetensbezwaren bestaan tegen de vervulling van den 4 letteren Nederlander rustenden plicht om mede te werken tot handhaving der onafhankelijkheid van het rtjk en tot verdediging vnn zifn grondgebied Ontheffing van dien plicht uit hoofde van gewetensbezwa ren kon niet worden verleend Niettemin behoeft erkenmog voa een oprecht gewetensbezwaar tegen de ulteivte eonsequehtie van dien plicht te weten het doodra van den evenmensch met uitgesloten te lijn Zoodanige erkenning kan leiden tot t moetkommg voor zoover in het leger gelegenheid bestaat Het voorgaande heeft geleid tot de volgende regeling Wanneer een dienstplichtige onovaricomel ke gewetensbezwaren hee t tefwa de opleiding voor den militairen enst kan hïj daarvan mededeeling doen aas zUn oompagnieB eskadztw battertf fort of detaefaenMntscommaMbMt De commandant w st den dienstplichtige op de verplichtingen die volgens deze regeling op hem zullen rusten wanneer oon n gewvtensbeKwaren mocht worden tegemoet gekomen Waaneer de dIenstpUehtige na deie medwleeling hÜ xfin bezwaren volhardt dan wordt mits hIj z jn dienst bllfft vervullen totdat omtrent zIJn bexwottsn xal z n beIsUet door den compagnies eakadrons bmttmiS toTt ot detachementscommandant een spoedrapport opgemaakt Ingericht vMWenkDmstig het bü deze beschikking behoorende model dat na mede ooderteekening door den betrokkene rachtstreeks aan dn minister ran oorlog wmvH geaoném De minister van oorlog atett de saak in handm van een eommisJ vaa advies U de minister van orlog de commissie fan advies geboord van oordeel dat er anlaidhig fs om aan de gewetoubeBwarcn meet t ftanHn duf laJ de dioutpUeh Bn voorstel van B en W om aan penBonhouders welke een kamer vniiuren met gelegenheid tot verwarming een extra hoeveelheid gas van lü MS per maand per kamer te verstrekken tegen d n prf a vaa 10 cent per M3 Hiertoe wordt bealottn £ me missive van Ged Stat n hondonda eenlge bonerkmgen tegen de verordening ngelende eenige gevolgen van ongeateldhoKl of ilekte van personeel b j het openbaar lager onderw B Hieraan wordt voldaan VaatBtellinff der rekening van het Le Tenimiddelenbedrtif over 191S m ontvangftco op ƒ 19 118 20 in mtgaven on ƒ 28 61938M NadeeUg saldo 4606 Ha Voststelhng der gemeentebefTooting voor 1918 bedragende in gewone ontvoiissten en uitvaven 147 441 de begrootmg der gasfabriek op f lS2 870r ih ontvangst en uitgaaf de beirrooting der woterlelduig op f 27 20 In ontvangst en ultfoaf de begrooting van het burgerlek armbestuur In ontvangst en uitgaaf op 7888 70 met een post van onvoeniene uitgaTan van ƒ 148 37 Overeenkomaüg het advies der oommlaBie weUce due begrootingen heeft wlar locht worden de begrootingen aldua vastgesteld Een voorstel van B en W tot w siging der verordming op de heffing der btiosting op de honden en wel dat de belasting zal bedragen f s jaors voor eiken hond welk bedrag wordt teruggebracht tot ƒ 2 60 voor en waak of trekbood wordt aangenomen Evoaeens wordt aangenomen het vodnfcd van B en W tot w ziging der verordeninc op de heffing van doorvoortreehten der brug over de rivier de Gouwe nX dat dit recht sal bedragen voor elk vaartuig 8 cent terwijl van zondstmdergang tot aonsopgang dubbel recht sol veraehuldlgd sijn Vervolgens wordt vastgesteld eene nieuwe verordening op de heffing van rechten voor het begraven van IQken op de algemeaie begraafplaats Door Burgemeester m Wethoudèra is Ingevolge de Hinderwet vergunning verieend aan D Belt tot oprichting eener slagerij in het perceel l oag Boricoop no 67 en aan W L Berkouwer msgelUks tot oprichting eener slureiif in bet perceel Zjjde no 872 Het ingang van 16 Januari a B wordt de bnevenbesteUer S M Rood aUUer lu gelijke betrekking overgeplaatst naar Amsterdam BKREBNWÖITDK De vericoop van de populieren boomm op de Kerkweg eigendom van den polder Berkenwoude be heden opgebracht f 7116 66 OlTPKWATIiB Door de gem poIitie is e n sfthip pfét 9000 K G voederbieten aangehouden daar de schipper niet in het bezit van een vei TOerbew js was Het schip kwam van Us stem Op de Vrydag J l gehoutlen zitting van de Hinderwet voor de aanvrage van B Uff tot het oprichten eener slagerif werden bezwaren ingediend door den Staat der Nederlsnd i en door den Directeur van het Postkantoor met het oog op de schade en hinder die uit deze alagertj voor het Postkantoor zullen ontstaan PREDIKBEURTEN ZONDAQ n NOVEMBER GOUDA RHMONSTBANTSOm KB8K lOV u Tm Da Prof Of T CANNEOIETER u Ulnclo ST JANSKERK 10 o m Dl 1 W BERKELBACH t d SPRENKEL 2 n m D J BUL 6 u o Dt O J DEUR KEKK FIFEB8TRAAT 2 a Qm Omb di Mt S u D in KlsderprMk LUTHÜiCHE KXBK lOu Tm Di TM SCHARTEN OBKOOP EEHONSTBANTSCm KBBK 10 o T m D A JAOER NBD HERT KEBK 10 u T m D NIEUWBURO WADDWIVMK REM KERK 10 u T m Da LINOEMAN NED BERV KERS D HOEK uil OwlawUw MOOBDRBCHT NID HERV KXRK 10 T m Da A Th L v d VEN eOUDEBAK NED HERV KERK 9 m dn hMr V o KNUP aodid ad w U RNinljk 8T0LWUK NED HEKV KERK 10 g m Da F A PRANCR BVANOBUSATIB OBBOUir Vi o U l B d kMt P LUKLBUA q dKl Md w u Amu HAABTRBCHT NED HEKV KERK 10 Da 8 1 o BROEK COUDA WOENSDAG 14 NOVEMBER St JANSKERK 13 Da J E BUL H irall k ln lM MwktbarioMmi CoSp TnialmvMVMlIlBC Vellliid rm 9 Nov 1914 4ius m iai O v alUbdbuivu ri4 17 Sctderb 7 13 Bmof kool t 4 Witte koot f 3 4 Roodo kool lA i 8pruiiiool fju U 5il kroten 2 3 05 all per 100 K G Üotoeoe avoye kool lï O Andtjvb f 0 40 1 6ü per 100 ukg BUBQBBLUKB STAND OOUDA a BOEfN 8 Hm AoIbMit timlam Wuienit i T W C Dor n H K 4e Biulo JohuiM Catbarioa d v C L vaa den HoKtel Q H WIjniw I 0 1 OTMOUWD K te Briita en L Verkoi BEOanBAKKM Voor dm Krüonud t t n nnhtgt hM t latuw t elit Mtau C da L Tu Gooda Bdd wordt tot luU lefd dat k i ta Goud to BAdeolo nn itfs luunoraad op dt oldatffii bambree aeo goadon ring hMft tatolon BoUoofdo bokenda Eiaeli 15 woliap mlL t T broBT TmUM Uo wetfatiijdeu vim uiorgeo Uet ziet alweer lüoi BclilllereiKi uU en ei zou tiet we r uiiiek wurtton daj nog jsai er vu l afgokeur iwordMa de nieeate voMeu zulleo het water niet meer kuniiMi Verwerken Vïet wtAMiljdtu aangaat g M a bet jjio jttuaua jn de le klaaeo weer pau neutte kaoiliea H V V Herculett blauw Wit bparlu 11 B b Jax vaa ge uvait de ultalag te voren te e en e er kou deu nog wed eene verraA lngOn kunnen Miawshien alaagt H F C er set a nog wel iu Haaalein te kloppen een plaateolij ke oQlinoe il gee t veelal rerraeeiugen Ook in 1 U enkele got den ala A t L Heme V V A K F C en U V b t Oooi Het blijft eobtcr eigenaardig dat deofl wedkttrijden lang nltl zoo intereseeeron ttto da A klasae ook al iijn de Aen B afdeellngen gelijkwaardig gemaakt In de ie klasse B moet Olyuipla I naar Hilversum om tegen de clu4 ao dien naam te spelen Wi getooven niet dat O ympia morgen hoopvol weggaat HUveiauin la no 1 ongeslagen en zeker de aterksten van allen bovendle hebben zg zooals wij hoorden thans een verbau nd Meoht zandiveld gekregen zoodat WIJ one geen Illusie maken dat de tjouwenaarj aMrgen met een overwinning thula komen li ii fUok aaagepal om de nederlaag zoo klein mog Iijk temaken Viij hoorden dat Bouwman nog niet kan spelen en dat ook Backers ni A kan uit komen zelfa d t de laabite het voetbal er aan aal nweti geven wat wel jammer Is omdat hij de laatste weiMrlJden he I verdtenatf ljk gewerkt beeft In 2 C moei T O P Fortuna om 12 uur aan de Kamemelksloot gespeeld wor deo d t zal wel niet doorgaan het ter rein alet er al heel aleblit uil zagen wij nsK hadonanorge In de reserve 2e kl C auUen deOlym plaen Hll ersum reeerve juorgen op twtSportterrt n elkaaur ootanoeton tanrainatL als het niet te veel gaai regenen HetvWd ziet er titans tamelijk uit en als het eer vaaoaeht of morgen Iets wil medewerken zal het er spaanoo Ook Hilversum 2 gaat no 1 in de afd en drus zal Ot i la 2 zich bi onder mioeten inepan nen wil het de eer hebben Hilveraum 2 geklopt le hebben 1 In de 3e klasse beeft Gouda den zwaar öten wedlatnjd en wil legen Watergraafa meer In Arnstenktuk Ala Gouda speelt als tegen L F C heeft zij kajis en missohien blijft alj dhn ongeslagen Maar ot het gaan zal DWS moet op beyoek bij Alphen winnen voor Alphen of ajkiu nu Voor den GoiKtechen Bood moet Zwa luTpeo naar Woerden Indien dit doorgaat een spannendi ontmoeting waarvanwij geen uifellag duiven voonspellen Verder een Zwaluwen 2 tegen B en een Olympla 4 fegeo Oouda 3 die alleboi wol ui len worden algekeorJ TeiegraAseh Weerbericht Verwachtihg tot den volgeitfai dag Zwakke tot matige later WéUicht toeneRiende zuidoostelijke tot zuidwestetgke wind betroklwn of cwaor bewolkt met tddeUJlEe opUarhigen waorBchynlyk eenige regen iets xaehter overdag Advertentiën DeHaareaMerraowVANDERVEOTE BcaoNiviLD VAK Dll Clo t la en kannla m de gabooita van eaa ZOON aoada 10 Nnn lw i917 2 S O A QUANT VRAAGT VOOR DIRECT 26 0 10 lei lÉ fiiMjiionw P raoaall ka aaaMadial a avoada aa ur TEIHUUR S Op go d a ataid la BOSKOOP een nette bovenwoning gtmaubllMitf ri MgMBWiUlMrd Adia W J HARDUZER Ratoiakoop 97 llMg aetapaac emiK H nd ara ZOEKT Uén ksgla Mei IMI o eatte en leselilile looiii Haaipriia oaüneka SM a jaara oadar aa MU Ooadaak MaAin tl NrtMta N V CAMBIRR VAN NOO TEN ta GOUDA aal op HAANOAG M NOVEMBER KIL daa avoisla 7 uar In Hotel DB ZALM au de Markt Idair pabl k Tailnopaai Da BBTolaaula atts goed onderhondan onroerende goederen gelegen te Gowla en 1r h No 1 Een i Goud en Vreli Een Woonhuis en ERF aan de Turfmarkt no 18 In eigen gebruik No 2 6 Vier Woonhuizen en ERVEN aan de Tninatraat noi 30 32 34 86 Per weel erhuurd elk voor f 2 80 No 6 Een Woonhuis en ERF aan ds a d Gtoanewag no 50 Far week verhuurd voor ƒ 2 70 No 7 n 8 Twea Woonhuizen met afionderitilie IwTenwoalagen en erven a d Kaam nos 370 372 374 en 376 Per week verhuurd nee 870 en 372 boren en benaden elk voor ƒ 2 26 no 874 en 376 beneden TOOT ƒ 2 60 en hoven voor 2 86 Noa 9 en 10 Twee Woonhuizen ea ERVEN ji Raam nee 378 en 880 Per week verhuurd elk voor ƒ 2 60 Noa 11 en 12 Twsa Woonhuizen en ERVEN tA Veat nos 110 en 121 Per week verhuurd elk voor ƒ 1 60 No 18 Ben Woonhuis en ERF a d Jan n der Betldenatraat no 4 Per week verhuurd voor 2 76 Noa 14 22 Negeai Woonhuizen 267S 78 en ERVEN a d Nieuwe Haven nol 110 121 128 120 181 133 18G 180 141 Per week verhuurd noa 119 120 189 elk voor ƒ 1 20 noa 121 en 123 elk voor ƒ 1 10 noa 131 en 186 elk voor ƒ 1 30 noa 133 en 141 elk voor 1 86 De pereeelen itjn te beilehtlgen de laatate 8 werkdagen voor ea op den veikoopdag van 10 tot l2 en 2 tot 4uur en te aanvaarden op den hetaaldag der kooppenningen 27 December a a Verdere inlichtingen geeft getejfde nolaria ten wiens kantore Van 19 I ovemhar a a af uitvoerige notitidn tk verkregen z n NIEUWE SCHOUWBURO GOU0 1 VRIJDAe 16 NOVEMBER iR voigsiids tfigM protean si A uoo fllni MOGEN WIJ ZWIJGEN TENOENZ BEELO IN B AFDEEUm t II Ow pw ldig nd auoo tdoorg t g h9 l lande Zl Hilaabr M groptoïbliJ tlMa m m v rK SaiMilo0 n n i u T k l 3664 16 Fsa Weijer Hosfhamsr Il tmrtMiMl tr taditaW d mml APOTHEEK LOOUWE 139 TEL 87 Carbidlampen ▼ oor Kamerverlichting MUst btreu whT CARBID GASAFSHIJOI Nl roorkoml nen door auiMheffiat nu pi ƒ olux gasbaspaardtf JASBESCHERMERS 8LUTSTUKKEM Je L HULLEMAN RUWIELMAGAZUN Direct aan hel laallekt eaa la braagM Beapatlal aaa gaa nlaateaa de hA Na oalvai a vaa poatwiaeal vaa M Mi oaivaagi aaa d Palaa M laapaai aar aM gabmikaaaaw alaffMaeoiMa 2S6S 26 L TIBNDBWKO I Ma MolMipiMI V iWf PlitordaRaadtttr SI Rdni 2401 nurWM IMM hslel If Éhiirli bij L Eriikmin ta