Goudsche Courant, maandag 12 november 1917

So 1354ir Singer Dit ééne woord zegt lUes wanneer er sprake is van ITaaimacHnes want SINGER Naaimachines zijn I en Kerste Klas Fabrikaat ilat zicli reeds meer dan n halve eeuw Toor alle huishoudelijk en mdustneel werk met roem gehandhaafd heeft SQTGEB NAAIMACHINES kudt U krygeii la l onze wInkeU DH MEN AAN DIT UITHANGBORD I EAN HENNEN I 8IN6EB Maatschappij Depöto alom jQUDA Kleiweg 5 ONS OVEttaUGHT Men kan met zeggen dat de Sovjets de conBequentlea van het Bocialiame niet aan durven Dat blijkt wel uit de door hen ter tafel gebrachte vredesvoorateUen Voor het binnenland willen zy het uitleveren van den grond aan den R ad der Boeren voor het buitenland verklaren zlj rich voor de afschaffing der geheime diplo matie en openbaannakuig der verdragen en voorts een onmiddelltiken wapenstil stand teneinde tot voor ondertiandelingen over te gaan Of deze voorstellen eenige daadwerkelijke mtwerking zullen hebben IS intusscbeQ de vmag De bericTiten omtrent de zwakke positie van Lenin en de zijnen nemen toe En de hooding der met Rusland verbonden landen laat aan duidelykheid weimg te wenschen Amerika en Japan onthouden de maxima listische regeenng geld Engeland zou Bus lands toevoer van levensmiddelen in den weg staan en de Fransche pers spreekt van vredesvoorstellen door Duitschland gein spireerd een luet zoo vreemde veronder stelling als men bedenkt dat Lenin reeds in Rusland heeft terechtgestaan osder ver denkmg zyn pacifistische propaganda met ttuitsch geld te hebben verncht Het zijn dan ook alleen Duitschland en Oostonryk die op de vooratellan met emst reageeren Het artikel van het Weensche FremdenbLatt bespraken wy gisteren he iea bereikten ons ook uittreksels uit Duitflche bladen De voorzichtige uitlating van de Vossische Zeitg is kenschetsend Het blad schrijft De machtspositie der huidi ge regeenng in Rusland te onderzoeken is onze zaak niet Wij kunnen veeleer slechts herhalen wat wy reeds meermalen hebben uiteengezet n 1 dat op Duitschland a be ginselen over vrede in het algemeen en op onze toekomstige verhouding tot Rusland in het bizonder geen invloed uitgeoefend wordt door het feit welke party daar op het oogenbhr de macht heeft of welke deze morgen hebben zal De belangen die wij in de toekomst met Rusland gelooven te zulten vertegenwoordigen n 1 de vepdedi ging van de politieke en economische zelf standigheid van het lËuropeesche vasteland tegen de Angel Saksische begeerte tot wereldheerschappy zyn met aan eegif en kele party gebonden doch hebben betrek king op een geheel Russisch njk welks toekomstige bevestiging en plaats als groo te mogendheid wij ongetwyfeld moeten wenschen Van dit standpunt uit gezien komt het ons voor dat het de plicht der middelryken is om het Russischen vredes r 5 om 80 CU 90 75 75 MOGEN WIJ ZWIJGEN TENDENZ BEELD IN 5 AFDEELINOEN Overweldigend succes door t gelieele land Zie uitgebreide groote biljetten 2659 54 o N en A M WILLIAMSON Nadruk verboden 63 1 L n oogooblik latig 7ag dic nK oit zacli to Zij inoiH zeker eene ka4 zijri gtwtHj t m een vroeger lestaan en h It dat nog iiifi overwonnen Niet dat katt n in haar oort piet aardig zijn inaar ali daints in prachtige japonne mot iiKMrf gekapt haar plotseling een rterke familletrtk vertoonen taei Perzische van hare melk toroo do poeejce den heeft dW een vreem d uitwerking op leniaiidls zeauwea Juffrouw Mu D Hiald ia niet miinedoohter zeide mevrouw West luid laohetidL Ik ben nog niet p r e o 1 e s ouiigenoeg om eeoe dochtw V8n haar leeftijdl hebben en zij is niet zulk een kindals zij dohijnt Maar praat gerust methaar zeker Zi isaJ het natuurlik prettig vkufen y DuH js uw naam dan toch UacDo nald riep Jack Morrison uit W J ael den aan het Mner bo eer gg gelijkt op movroitw Bal MacDonaJiï de mooie ac trice U zij fatulUe van u Ja antwoordde Ik 1 ji Ik faftd ook Bftame hem m xijne vrienden vertel dat zij nrijne moeder was nM r ik zaff 8 r 8 u mevrouw Vfeat en Baetl ki ceD als of zij verlaagden we te komen daarotn durfde ik Diet iB büuwderbeilai treden DIRK ZWIBI Jb Zaa hnd la r EakliulzM ZOEKT tegen niima pfovliis ACTIEVE ABENTEN Vru t voorwurdea ea mliehtlnleii mb to üienstaaabiedingeo hebben ia d Cïoudsclie Courant tIeedB veeM MT Dne idvertentièi kMtca sleekd UJ fooruUkettllBg 1 5 regeli O 36 voor elks r gel meer 5 oenti Opïra f mt iaitend n hnt Bnrean Zeer mooie aoUede meubelen all Taleli Stoelen Kasten Spiegel Schilderyen TheeU tels Buaetten StQlameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen UDS enz allei spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Stijlkast 120 StQI Ulel 1 9 M Spiegels f F 6i f 7 60 eni SinKTIllT44k biegbiliuliyikMi Ml Rotterdam Tel I2BW Geen Ziekte kan bliiveo beitaan indien ilechii het docdc£eaeeioiiddel wordt inSewend Overspanning Zcnuvacbtigbcid lapelooiheid oanial ciM dbeid ezamciiTrees MUnhardt a Zcnuwiabkiieo WÊmmmm Per koker 60 d 3 kok f 1 70 Wormen i kiDdoreii a volvsMeaen Neem BBfanwormbooboniIHMMB Per dooi 30 cl Hoofdpijn Mlliilurdl HooidpiiaObleltcn iü P r kokec 45 cl Haaruitval wordl leoeten de hoofdhuid bevrijd van rooe en ichiUen door w ichm en mei ParoU p HH Per uk 60 cta 3 iluki fl 70 Enersan tabletten Bloedvormaode licht verteerbare itaal teb l tevena eeiluMopwakkeod Ruwe roodfl ontstoken huid doorloopeo aeere plekken ichnjnen en ametten der huid Gebruik PmtoI HHi Per dooi IS en 30 ccnl Gal en slijm verwijderd door MUnbardfa Uxeer labletteo Dete tabletten xljn bloed tulverend regelen den iloelfanj HH Per dooi 35 cl 3 dooien f 1 Maagzuur Maafplin mBB waief opriapin een eetluil lechle ipyaverlcHnf Hoesten vaaisittead alijm o in de keel Terkou l Neem Ab mm P Als gij ü Gebruik HllDb dl a Ma ctabUllen mammm Par koker ftO et 3 kok 1 65 vausittaad llijm op de bortt knebeling in de keel verkoudbeid Neem Aa a bonboiie Per dooe 30 en 60 cc afjiemel Sevoelt en lijdt aaa roortdurend vermoeidheid lehrmkx dan Mijnhardfa LaTeto n HHHB Bnuea 90 et 175 f4 25 18 25 Zla bij koop to dal op het door U gekochte voorkomt de neam van den febrikant A MUNHAKDT Pbarmec Fabriek ZEIST Bij Apoth en aUe Droglatea Te Oo da Anton Coope W dalr 19 Saknoirfroven A N v Zeaeen Boi koop Wed I Spruit 1 F Vwkade Wadtfuvaaa A v d Heide Moor raokl J V Sannep 2592 91 j leslül Iv inM x bij L Iriiitaiui I Zoofl SOENNE KEN s Kopieermachine Model 1916 is de MEEST VOLMAARTE MACHINE voor het kopieeren van Uwe correspondenties Vraaflt PiM sooupant Ne S ROTTERDAM AMSTERDAM Adr ROLLER van OS Maak gebruik van het ADVERMTIEBÜREAU van de COÜDSCHË COURANT Plaatst advertentiën in alle bladen zonder prijs verhooging De Stem htm teed kraditl en welluidend wanneer s4 door Wybert tableticii wordt onderhouden Sedert zevenUtf Jaar xeer tfewlld voor verfrliadilai van de itembanden U alfe apotheker en droglttea Wybed I Tabletten Contract orders tot den billijksten prijs W Inlichtingen en opgaven gratis Bureau MARKT 31 ionda Telef 82 KLEINE WINST GROOTB OMZET PRIJSCOURANT NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA per 5 ona 50 et 45 50 60 KALFSFILET KALFSSCHIJF KALFSLAPPEN KALFSPOLET KALFSOFSTERS KALFSGEHAKT KALFSKARBONADE RUNDERLAPPEN RUNDERGEHAKT POLET ROLLADE en RIP ROSBIEF OSSENHAAS BIEFSTUK BAKLAPPEN VRIJDAG 16 NOVEMBER en volgende dagen Da v l basppoken a oote uooejfllnn 70 70 65 Oroote voorraad hijsjes rookvleesch voor zeer lagen prijs voor de aanstaande winter EERSTE KWJILITEiT UIAGST IN PRIJS 2625 51 AANBEVELEND M J VERZIJL Kleiweg 36 Gouda Telefoon 379 Aan betzelfde adres nog I30 il 130 pOnd prima gesmolten Rundvet te koop Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen Aangutoteo bij d v reeulgliig voor Mode vakscholen te QravenlMse De meeiter vroej laetit m de kleiWat wel de roem van Gouda waiEn Jan xci Gouda Kaareen tNeen Goudicbe pi pen iprak toen PietDoek meeiter aei dA meende ik nietZes Jij t maar Anif van Ze ieet daarom dan ook voortaan 50 Te Gouda door de Pelikaan Haar soed ren verven itoomen Toen eprak de Meeater jui t aoo meid D t Gouda i roem van oneen ti d Goedgekeurd bg Kon Besl 26 Aug 11 No 46 Opleiding tot Costumière Coupeuse en Leerarea Dik gtlmoliM nar ilgio iibnik li liini KOICEI HIDIIlt en irilWIIS De School i verplaaui van Gouwe 109 naar Bouw ISI waar aich nieuwe leellinSea DIr Dames v HEVZELENDOORN W STIJMSlr paraTTl onderstaand adres vlug eo soiled ScboeniDayj 1 VAM DAM KEIZCRSTRAAT 9È 2527 16 Telapk 338 HA A S T R E C H T Pl aan SCHOENWBRK Eeachledt aa i J MAGAZIJN VAN IJzerwaien Keukengerei Hij wielen en onderdeden I NERGEE A GE3ïTID £i Landbouwgereedschappen en Werktuig en 1 Due 2 uur ebouw Houw n Woiung o zici t Ou it r tandflcouBiU file Arm n zorg Beleefd Tenoeken wU gengelil dlf mededeeling te mosen ntnugm Miif ioriii ii concerten nraukelsflRei en om dei da to on egend te im EnergtevDniier voor Kinderea Zennwzwakken eoflersti enden Verkiijtbaar bi L J C BOUCHER Daa Haas Buooon vsnof OOC IBy tooÖieKeM a vcft rS ogloten I Drie Balansen ARNHEM w mecMeeke l niktoi A HBINKIItM KXni OeiJa lilSM e dar Nadariaadaeke Ba k thaoieaKk toe A oellcht en vooralen vaa qnial ea aen van hetSoeiüioadei iS Sckau v h boaklmideaf liO Baada doot i C TKK BRUOOBN uu 11 t I t i i mtmiif i ii i iiS MÉg S i i l6e ilaargang DInèaag 13 l ovembér lélt mmm coümivt 3iTie u T7 rs © aa iJi ci extexxtioTDlsuda voor G o CLd a © an Oaaa strelcoaa VERSCHIJNT DAGELIJKS lAJ BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN AlONNSHENTSPKUS pat kwanaal 1 25 pee waak 10 nu mei Zoodalablad pee kwanaal C I 75 pai wnk 14 eenl ovaal wan de bav t la pet looper eeduedl Praneo per poel p kwartaal I 1 50 mal Zondaffblad 1 2 Abonaemaotaa worden daseli ka aansaoonieo aan ona buraan MaRIT 31 GouDa b INaKZONDKN MBDKOUUNaEN i l nfek Op de oofTovna debbal Uriel aeaa aoenlan den boekhandel en de poelkantorao ADVBBTENTIErRUSi Ub Go ula e irvkaa 1 ekooreAda let dca beaeiSknn n l aieai f 0 10 Bq dne echureanvols ida pUauin ea wonlaa Van belia Gouda o dae beaoesfcnes l refaU f SJO elke 1 5 rafela I O SS alka Gewone edvanaeliia ae leseanadae Mededaallesee k i prq GroMa lellcre aa i U BINB AOVB TVmtN ai S rasak I SJS alk IS i ah Bi S I Telefoon Interc 82e TelefooH Interc 82 Uftgevers A BRINKMAN ZOON De Russisohe wredeswoorstellen en de ehaatisohe binnenlandschetoestand De wig die de Duitsohars tusschen Vlamingen en Walen drijven dringt door Van het Italiaansche front het oogenblik Men vraagt zich af wat moet daaruit geboren worden Zal Kerensky opnieuw overwinnen xooals ean g rucht uit Stockholm reeds wil weten T WU willen de aandacht vestigen op eot van Duitache zyde komend bencht inzake de Vlaamsche quaestie Het heeft den schün dat de Duitschers er in zullen slagen de wig tusschen Vlamingen on Walen dieper te slaan Helaas Want al is het waar dat de Vlamingen als stiefkmderen door de Bel gische overheid behandeld zün het is dan toch onbegrijpelUk dat de Vlamin gen thans hun rechtan uit handcm van den overweldiger jEouden wlUan aanvaarden althans lich door dezen den weg doen wyzen die hen opzet tegen hun eigen re geenng liet bencht waarop wy het oog hebben wordt door Wolff geseind uit Brus el en vermeldt dat 8000 Vlamingen te Brussel in den Alhambra Schouwburg een openbare bijeenkomst hielden en een motie aaima men waarin de plechtige gelofte wordt af gelegd dat aan de meer dan sestlgjariffe systeniAtische onderdrukking van wt Vlaamsche volk thans een einde koman moet door h t volledig staatsgezag aan de zich van hun stam bewust z nde wils krachtige en onwrikbare Vlamingen toe ta vertrouwen De vergadenng verklaarde dientengevolge de Belgische regeermg te HavTQ niet meer als haar vertegenwoordi ger te kunnen erkennen ZJj verwacht stel lig dat het Germaanache volk dezelfde macht zal worden verleend als den onderdrukten Polen terwül Vlaanderen voUedi ge politieke zelfstandigheid zal verkrijgen Nu mogen w © hier ta doen hebben met een plaatselijke actie onder Duitache beacher ming maar het toont het gevaar van het activisme onder de tegenwoordige omstan digheden Dat dit vooral tijdig de oogen moge openen I Aan de Boven Plave hebben de Centra len hun successen uitgebreid Reeds is men na de verovering van Belluno voor Feltre aangekomen Opnieuw kon door afsnijijing van terugwijkende Italianen nab Longa rone een groot aantal gevangenen worden gemaakt Het Duitsche stafbericht meldt dat zich hier 10 000 Italianen moesten overgeven tervr jl veel geschut en oorlogs tuig IS buitgemaakt Als het zoo voortgaat zal ook de Piave hntè wel weer binnen niet te langen tt d moeten worden prijsgegeven en daarmede wellicht do heele provincie Venetië De ko mende uren zyn beslissend zoo meldt de Lok Anz uit het Duitsche perskwartier en verder De verbonden troepen zijn nog slechts 46 K M van de stad Venetië verwij derd Tot de ontruiming der stad werd reeds besloten Gewichtige kunstschatten worden naar Rome gebracht De opmarsch wordt vertraagd door het slechte weer noodigt de moeajika uit te weigeren haar te erkennen De houdhif ia leer logisch de boeren vormen het grog van de z g revolutionnaft 8oclahstlsche partö die on danks haar dreigenden naam de meest ge matigde fractie en de rechtenUde der de raocratie is Sedert maanden reeds had haar comité zich van de sowjeKi afgeschel den Deze brtuk was o a dBidel k gebleken op de conferentie te Mosktni Men had ech ter kunnen meenen dat dit formeel verschil van nchting tydel jk zou wüken voor de agrarische beloften der BoUjewiki Dat is echter klaarblykelyk niet geschied De troepen v n Petersburg namen voor het meerendeel een weifelende houding aaa Echter is men geneigd te gelooven dat de soldaten en zelfs de matroien eigenlijk het meest overhalen naar het comité Avken stief Reeds zouden de maximalisten die zich geïsoleerd gevoelen ngeniat worden Men heeft nog geen authentieke berichten aangaande de houding der groote provin ciesteden noch omtrent die van het leger In Petrograd zelf moetm volgens en bericht uit Farys de afgascheiden socialis ten in overeenstemming mat den gemeente raad en het voorloopig paflement een co Tnité in het teven hebben gsroepen hetwelk ook het uitvoerende hoofd tomité der Sow jets omvat wetke zich naar men weet ver klaaid heeft tegen de act van de Peter burgsche Sowjet voorts hefc boeren comité het comité van den bond van spoorwegbe Ambten en ten slotte vertegenwoordigers der bourgeoise o a van da kadetten t it maxlmahstische beweging AU dit bericht juist ia M hieruit reedtf dé zwakke JmBitie der nieuwe regeering welke zelfa in haar onmiddellyke omgeving zulk een tegenwerking jngestraft zou moeten onder vinden Intusschen laat ook Kereneki weer van zich hooren Volgens benchten uit Londen zou h j te Gatchina in de onmiddellijke na byheid van Petrograd zyn en krachtig de hand geslagen hebben aan de organiseenng van de hem trouw gebleven troepen waarbij hy natuuriyk geholpen wordt door generaals als Kaledin en als Komilof die uit ztjn gevangenschap ontvlucht moet zyn en zichzelven tot hoofdman van alle kozakken zou hebben uitgeroepen Naar verder vermeld wordt moeten groote massa ryksambtenaren en spoorwegbedienden in het binnenland van Rusland alle medewer king aan de regeenng der extremisten geweigerd hebben VerdeÉ wordt bericht dat het grootste gedeelte van het garnizoen van Moskou zich voor samengiaan met de voorloopige regeenng verklaarde na een gevecht met partygangers der extremisten op het Krem lin waar deze laatste een toevlucht had den gezocht Rodzianko zou een regeering te Moskou vormen waar generael Koml lof 18 aangekomen Een jammerlyke chaos is de Q tandop voorstel met denzelfden emst en den oprechten goeden wil tegenmoet te treden als waannede het ongetwyfeld is gedaan Wy verwachten met stelligheid dat de regee ringen der middelrjjken haar antwoorden op het TTodesaanbod van hetxelfde stand punt uit zullen bepalen Andere bladen laten zich gereserveerder uit en wijzen er op dat men niet weet of de boljewikj met binnenkort wederom het onderspit voor het met de entente ver bonden Rusland van Kerensky zullen del ven Eerst zal dus moeten afgewacht wie in Rusland zoodra de beslissing gevallen is regeeren zal Maar om even op de Fransche veronder stelling terug te komen dat I enin a pro gram speciaal in Duitschland 8 kaart zou spelen wit ons op dit oogenblik met zoo juist voorkomen Vroeger ja toen was een afzonderlyke vrede met een mach tigen vyand als Rusland van overwegend belang voor de Centralen niet het laatst ook Uit militair oogpunt maar thans waar men met dezen zwakken t genetander mlli tair gesproken voorlooplg geen rekening meer behoeft te houden is dit motief verdwe nen De troepen welke men aan dit front vry zou krijgen zijn nu toch vrygekomen en geheet en al van troepen ontblooten zou men de Oostgrens toch nimmer Maar zooals gezegd wat de RusBische vredsvoorstellen het meest in den weg staat is het feit dat men vandaag niet weet wie morgen de leiding in Rusland zal hebben wat de eene partij zou opbouwen breekt de andere weer af en omgekeerd Eigenaardig hoe de Russen juist op het cntieke oogenblik de zaak Vergooiden Toen besloten was dat Kerensky zou leiden hy een krachtig Fntente man met een leger dat by zou orgamseeren en den vyand weer eenige stagen zou toebrengen kwamen Komiiof en kornuiten de eenheid en kracht van leger geheet ondermijnen Lithauen en Koerland Op het andere ogenblik dat men m samenwerking mogelyk vrede zou kunnen bereiken komt de oppositie om de vredesmannen op zy te zetten en weer naar de wapenen te grypen En onderwyl put het ryk zich uit verarmt en lydt ellende zonder dat lèts wordt bereikt Dat de oppositie tegen de maximalisten weer toeneemt blijkt wel uit de verschil tende benchten Van geen enkele parttj is men zeker Sommige Russische bladen spreken van den afkeuringswaardi gen staatsgreep van de Peterburgsche Sowjets Het boeren comité heeft l eBlist partij ge kozen tegen de Bolsjewiki regeenng en Wat bierbi ontrent Vanati wordt f s fd klopt mat ean bericht uit da Daily News welk blad uit het ItalUaauelM hoofdkwartier vemawnt ten tAnóê dan vijand elk greintje van aan ToorwiodMt ta ontnemen om Venetië als aan Tsatint of als een gedeelte der Italiaansche vardedl gingswerken te beschouwen ia het nlaouuid In uniform veroorloofd om do stad blaaaa te gaan De burgerlijke bevolking wordt aangemoedigd om kosteloaa per tx in da stad te verlaten Het gevaar dat VeneU bedreigd wonlt wordt dus zeer gevoeld Eent waren het de Italianen die Tri st bedrelgdu thana bedreigen da Centralen Venetl Da r n z jn wel omgekeerd BUITBNIiANDSCH NUaJWS EUSLANa Hot vredes voorst fl Het ongros van ArbtidKia en uldat n heeft volg D het P 1 d voorwaardea voor htt vradeHVoorct J aangtfnonian en zich lot regeering geproclaiuKwrd Hot CoDgrtR Htili aaa aJie regfWfingra van de oorlogvoerondtn voor wekba bo Jprckittgen ovir e i reohfevaardigen deniiocraasclien vrede l © beginnen l e re goerlng Is van m Hnlng dat de ri lit vaardige demooraUtiohe vrude M door d iiKtttdiTheid van do arb lAowi M n In alle oorlogvoerende landen wordt nag Iruefd óo vrede l die d HuaAiohear l eVdere en bo ren n den val der nwiiarchte K i H it bebbm nl ettmMMitHi vsado feoikdst anaeaaikeii d w a n wW g w lddadig tÖKigening van vromid ge bied eo sender g fwe idiiidigt v rov iriii i van vriHWide natiMiaittoiton en een vredi onder aohadovorgoeding De Ruwbicht r giering tttelt aan alli opio voirwidi m voor vr ktr t iriiltn loor zlth Ureid to verkUrf i onv rwljld ajl krarfihtigfl stappen laartot t dw n eu tn tot d 4lnUiovo g lkfvritic van al 1 voorwaarden voor d ten vr U door g vobiiaclitlgden uit alle landen tn allt ua litw Onder nnnoxMit a ot gt w Iddadige i lgmlng van g l ied vorirtastt n ge nii kratjhtinrt htjt rochtHlic u rtïijn van itcntooratii in het algtanec n de ai1x l d r iklaaaen in het bÉjiaowW tiko anii xa tin vaa klttiiK zwakke na lona k e le i i ttn grooten ineotitlgi n trtaat zondt r gy kiuriüg van dww nNtloivalit it on laf laiikt Ji van dtn d n liaar oni wlkkiling ot haar KM gra J to ll i inK In I iropa of aan de ovt riij lt van tlti iteaan Ovnral waar een Itvulklig van e d tm Mtaat iiKl giwtld wordt vaH luniloH o wanneir men baar t gi n liAOir wil müaU tl iiis aaitloiial vergadi riii K v tvgaJurmg in dt p r of loor partijlH MU ui tluor V TiH en op 4aud t giu di uiuk rdrukkera K titki ti U htt hhIu lot onpl tria lt wcigtTt wanmer uw 1 verlor w igttt de Uz4tlingBtrooiion liig te rotp U tn aaa I iHfvolkiijt niil b t rotht lodvt aal tiaar Feuilleton rtll onH dliar nn 7eid ii di driAnnnkanen t lijk to n ik ophield omna t 1 n ton Ik zo i hei I Raam overiiöfwlfr 7ijn Hijgen prattn maar Ik had4pn aag gt voel da mijn voo i di n dalzoHiwn afkeur Indlem gij h volgen 1p wefk Hl diai k zljt 7 ilt gij hit misRchitn on A IP zêldo ik trOtoetendMaar lïu uw 4 Ik gaan f Ik boog l vallig en ïij bogen no h v alliB r en deden hun hiwt te kijken of 7IJ lut lauiiwr vonden dat Ik oo poo Mg w gKlng Wil in n naar on lt iRii r welkp Sir S ha d R enoinen dwaroni vtTOnder tel ik dat liii mevroi We 4 n Jla il ha l uitgcnwMlÏRdl en ik dkwht dat z o or He AfliK nknanM ht long iiH zo iden pro ken maar niemand maakte zelfc maar e i lowpelhig op hen Dit gai nrfj K n gevoel alfwf ik pene berisping had go kregen Ik w t nH wairon nani li niand was onvriendelijk Ijater toen niwrouw Jaim m ik naar oiiae aan elkaar greïwtmde Hlaapkamere gihgm vroeg ik haar of ïk i ü had ge daan dat Ik nlei had behooren te doen Ne i Hel kind aeWe zij over niijn haar rlikeinrf dat ik begon toe to ma ken Alleen maar en zij aar wide Allien maar wat Zeg mij het ergstp I r ia niets erg Gij deedt niet 4 dat mevrouw West n ik te uw geval ook niet zouden hebben gedaan Ik wil er Hever niet nader op Ingaan omdat dat oH KO vooT tt H ï jD en u verwaand sou kunnen makl Cp een groot ongeluk dat mist zou bea rvenH wat EKHtuilgen van oni het anrdlgBt aan u vind Maar gij behoeft u er niet otn te bekonsneren Mevrouw Wwt keek altof zl nwj d oe n wtlda ultkrabbeD Zij behoefde niet noo v nKfaiiUt tfjk boos te sl Kftv e t omdat ik voor hare doeiiln werd aang zi tl Ik gttnu vogelverechrll Bt r ol e iü lialvü idioot Mr vroiw Jaiu u tathte eoii eflcliaafdIftihj Int haar 11 k in lat alll lgfhjk klhkl wnai de lutiodi welke ik n blotrfvink wan la Wöh kooi boor de fluiten Mijik tteulo kind gij zijt to long tn on r ari 0111 dit ding n te iMfnipii zU d Mi f ii ijioole vrouw Ihn IxTOiiiidIl ld zooald iiN vrouw West vindt het niet pl tiifj attm r zy alle aamteoht an joiigi htMreii voor zlcli lelf vtrwaoht t zien Iioo ZIJ alle n luaar v rlang u iiK ktruai d aiidtYt4 tt prati n I n dian op haar I iTti l voor th mo d r van om volwa iJtn iii l j 11 MOrdpii gehoudim Ue4 i p et iiiij lo b wi I Ml haar Ik wott wat hot n K A n jong t willen btijv 1 Ma r gj ih ikt aan Dr JanvoHf aeide Ik n ZIJ in weduwe BovinwHiw noeuit zIj iiuj oiltijd kind e zegt lufj dat Ik ntet poppini moet g aii itpilen Nu dat wil nog niet zogg ii dal zij verlJuifB dat alli iiMlinen uKt u aan dat Hpfl déiliuiiKn gflitnekte iinvrouw Ja na Hot waren jongens bij haar vergde km zij in zeker wel dert p jaar Mihachien w l ineir als U waarheid aan t llclit kwam lAMr wsarooa eou sa dat Zelf t ai i wij derilg en bm w i betlji oudor zijn willen wij nog gaarne worden bewonderd door joogenA aoowti ala door aödcren Het go ooi een givoel ajscrf wij hebben afgedaan Maar ui kon a die oiig aA wel gurnen Zij hoeft den grooten Boroarlod Ja dat geloof ik ook steoxte ik rost egeozln toe Ik ging naar bed iaat een seroel alsof ik gebeel gebroken wm Il u olg iidt n iiK rg u mlK ni Mr 8 1 uJi van zilf tfprkoiKi tw bt lolwuwendal Itartit l h uvi iiwvrouw Jauwin vn iiiij UI I wIk iou l Hij z ttn vn gi d h I K II lij li n ttm vrteïidimjkonfofii maar bou iiiiwr bi dat dexti hoeiinndir Ik tiot gt vtfol had aWo hij mijn Man wafl n lioe nieor k hrni voor mijnriddir U trdt den im wi gtlMxl al tl iDOiidi r dat een ander tr IfAi DH t t iiwkixi liaul Hol u vritiiid het Ik roatb Ukw jN B lachl ho iifon ïioo kau lifglnn Ti l go N1 n voor luDMtid di men ale oht t 1 aar ttag n hu ft g k id Maar iet gitlv h Sir S in t w auto gt kiiid Ik g I H Int dat Mil vorMhll maakt A ito s vititnn B muil viljr tri daario n lier hdnii wauneir nu n r ni i in idt iw ge vo leoH gaan fan m llw dan zij amtera A ilen doon Uat ukkH de wet n wliap pflijk verklarhig zijn van wa Ik voor Mr S g votd llU r aren wij au la Ajr waar wljjftsjui ge otnen otu aan Burn en nlma lui and re l ebalve mfaMDhien Wa Ia Il derikoQ f II dit loa liet Miss Barrie s Huwelijk aan llurti i to denk vi aU tHg ll bHioor de Indien men zijn gomt wil l o Mti i ep bwiorlHchi karakltr of diubtnm moet hei iiüold h 1 l r wjii o i er rukni e voor t II I tl n on ttot inijne wB vol gedaobleaov T im z 4 en aödwre luomioheu waarvAtt r nog g on Iil ttorl oh la befialvetifl chi n dü groott E onw led Bft 4il kon ook niet uiddultt nd aan lturn denk n lo ii wij na ona vroeg utl ijt tMtiiitm iloor d aiurAge etad Ayr lUpin lllj wsA etK paar koer veretroeld lil UMix Ik uitic en stulMv voor uwe K latltt il niUKoonklt hi dat e orar I 1 l oek waron ihu htj wenMohte la MiUrijvin luaar nl t kon Ho ptrfKKiep waarover Ik wltdesobrtj V 11 Iht u A n w l pTi door natuur Ujkf I arLxiftflton B We hij laebccid m rial Knal nl voor eon aato nxaiui Ntet dat 11 11 ebt n dio la auto a r tm Hf tal k OOR iilillk za ht n iaat I pfft lour tiaiiiurlljko han tonhiteH Oomu d t si of andTe rnbrn Maar ik criüol wil 1 a bet idtH Igvtut IWv kufm i perm I n alltin grootM aandoeoing m g voMvn a zij in rust zO n nM ab alj M l nd ik orrtHam tV goM hlkt plaate voor nttttiuriijkt hartMtochtin is In klr4ne visK lu nakvrpen of nog bc er op d Mi v ldrn to Iitnron ilUr of het bast vaa al bri n do ontwgri DMdt woeeti Of slet du dat h iiion b n waarover ik d hk niot o orot ikoin o vmt de oritM oindal zij ong lukklg ia eene auto xtttea Wordl vervolgd 1