Goudsche Courant, woensdag 14 november 1917

4 50e Jaargang Onder de jrebeurteoissen m Rusland ver lofdt nog ftltyd niets betrouwbaars De ilgemeend indruk is dat de stryd tusschen Lonln en Kerensky nog steeds voortduurt in bloedige gevechten en er van een be iliiseiule overwinning door een van beide nog geen apralee is Een Pmsch blad deelt mede dat Kerens ky trouw gebleven troepen Zondag weliB waar St PeterAurr zyn binnengerukt lietgeen tot heftige straatgevechten leidde maar dat de bekken Maandag verhangen werden De troepen van Kerensky werden door de bolsjewiki uit Reval in den rug aangevallen waarbtj 6000 soldaten by de bolBjewiki aangesloten waren Korntlof zou in Moskou baas zyn de boUiewiid zouden daarentegen in St Petersburg het heft in handen hebben Het oantAl dooden en gewonden is groot Le ntns strijdkrachten groeien gestadig aan en nieuwe bloedige gevechten zyn ophan den voor het den tegenstanders kan geluk ken hem de macht weer te ontrultken Dat Komilof m Moskou de lakens zou Bitdeelen wordt door een Russisch blad be vestigd dat zegt dat Komilof zich te Mos kou bevindt waar bloedige gevechten tus schen de regeerings en de bolsjewikj troepen hebben plaats gevonden Komilof nam het Kremlin m waar tet hoofdkwartfer der bolsjewiki is opgeslagen Het zou hem ichter gelukt zyn de bolsjewiki te overwin iMi zoodat de aanhangers der voorloopige meenng heer en meester zijn m de stad W ar bovengaande berichten door Wolff M iwden gemeld is het opmerkelijk dat Reu r ft en Havaa ons weder aan een succes TUt Kerensky wiUen doen gelooven Een telegram uit Londen uit zich wel zeer be hst in dezen zin dat Kerensky zich thans te Petersburg bevindt en feitelyk Hfi geheele stad m bezit heeft terwy de Leni niBten zich nog slechts in een klem gedeelte handhaven Verder heet het daarby dat overigens heel Rusland in handen y der voorL regeering is Moskou het noofd kwartier herbergt en Kaledin d ctator is in Zuid Rusland Bu al deze geruchten wil het ons voor komen dat men kan zeggen óé wensch is de vader der gedachte Immerd in de En tente Ianden zal men nieta liev zien dan een krachtig bewind van KeHensky over I een der zynen m Rusland terwijl den Cen tralen een vredelievende maxikialistische regeering niet onwelkom kan zyn De minieteneeie crisis in Frankrijk is eerder gekomen dan men vermoedde Wel li waar liepen reeds sedert geruimen tyd geruchten dienaangaande maar toch het Dienstaanbiedingen hebben lu de Qoudsche Courant êteeés tueee r Deie adrerleolUn kostes sleekli kU TOoroUbeUliogi 1 5 regels I 0 25 voor elke fegel meer 6 oanta Opgaaf oitBlmteitd aan het Borean Verkrijgbaar bij U J BOUCHER Dea Haag Miss Barrie s Huwelijk C N A Drie Balansen w o der Nederlandicke Bank theoreÜKh toejelichf en voorzien van qninteieen ven hetBoekhouden f 2 50 Schele v h boekhoudenf 150 Beide door I C TER BRUOOEN Leereer Boekhouden 1016 11 f 66 loJ nLi i w VV t n i itu 1 B mioenJijk kl m i mH ui i im vöö Hurn op olk waarvan hg tr l vt schdlhud utOi iiudtink kia r W J Ma hu K diLnJcU Mkt i d zou nenwing kwenn QpdtKinon fotn wi tf fiahfr WOK van lam I atianJei 8 wo t n rit of hijna dOToKde i ÖbS TJ traiidijn dit het roman JJ2 bedorh Indim men ïich dat laat TWJ Mi Wa nwj aan aal Ik zou dal loten doen door aulk oeti vorvohnd ff ai8 eene tranrfijn Ate dit ddngen 1 £ v JT 1 doorzich wr Drijne oogen en aio er Joftr hwn met bertooden moeat erg goochelen op dit manier è k n h t g denktt ken want runapjee nuet herinnoringen aan lS r T ï waar de n en lt i i oag dBchtMiiB drinken iMsn ir bruiflondö Unwnadte nZ iin ai zi niet zw TO Ik boa er oShter van 5 gevoel voor h n r h n Chen luWett tach m oaüokken Adveitentiën V Hxlm onriMd IM oiin diepe iAmlMd ie UlreeW Mee riUüle BiMder Bebuwdbroeder en Oob de Heer C DIJXHOORN Oud Uereii uu bet Sledell k Gymuiiuin eldeer in den ouderdom veo 79 jeer Uil aller uum 26 4 14 At DIJXHOORN Ooud Il NonabM 1917 Mr M H SCHIM Villi DER LOEfF Mr W U VAN ES Armton on proourauri to Souda zullen d raohttpnetijk gezamMlljk ultiMfenm HotKairtMrMP 0 ooti d WESTHAVEN No 19 Ingana PEPERSTRAAT APOBKLima aOUDA VAN DE Openbare Vergadering or MAAHOIia Ifl NOVEMBER ItlT dwi avond S uur In U bMedmiHl Ow iMlitott de RniiIi OMtHnM Alhltr SPRBKER daHtwDr H W VANRHUN Am te Oordrecbl ONDERWERP Wat lador olafaaaaaa aa da aralaalaa vaa aa alaka la hula aioat wataa C at dameaatralla aa aaa aroot aaatal van da maast o braUullim ariilaalagaartikalaa Taaaaag Vrii roor de Leden en ellen die belenl In dit t nderwerp tellen Hel Beituut der Afdeelln ▼ oornocffld H J DÉ VOOCn VooreltterM56 31 C J M KROON Secreurli TEGEN BILLIJKEN PRIJS GIOXDINHUUII GEVRAAGD gnehikt vdor Airdappd en BraententeelL AMbicdln a Toor 17 Noramber aan den ConiDiaDdaot ran deo InterDeeno Uroep Gouda ORAAF PLORISWBO 2667 16 TE KOOP Fornuizen en Kacliels NIEUWE MARKT 27 2IM O O U D A II Openbare Verkooping TE HAASTRECHT op WOBNSOAO 28 NOVBMBER 1917 dee Yoormldda i 11 aren in het kolBehuli ven den Heer R JAAPIES eldeer ten overitaen van Notarl8 J KOEMAN l VAN Eirie Huizen met Enran n Grond ea de Bnoleuuit Noi 33 33 en 34 eldeer Verbuurd bl de week Nu 24 voor f 2 25 No 23 voor I 1 4S tervljl No 22 lenlogd II te eanveerden Breeder bij bll etten Na efsonderlijlie veiling en efila worden de perceelea lecomblneerd Te besichttlen de drie leeltte werkdagenvoor de veillol van 10 tot 3 uren Nadere lnllcbtln en eelt Nouni KOEMANioomoead 2675 30 Zeer mooi aoUade meubelen aU Tafela Stoelen Kaïten Spleceta SdilMergen TbeeUleif Bnflettm St laiiMablemen ten In leer en pcluch Boekcnluuten Tweepcneont onbeilapen VcereobcdfteUea Kapokmatruden SlaapkamermeubcIn m s UIw apotgoeilkoap RuBbcUeede Lecntoeleo vtuut iifbo stiikafi fao stgitafel f 9 JW Sptogrid f 6 60 f 7 0 IMmutltt InaMiuHftUil Ml Rottoi aaie M ilM ÜM Voor de op te richten C nlpal K uk n l Ooucla WORDTQEVRAAOD mmn KOK salarla 1 100 par ataaad lndlenittredln w ipoedll mo ell k en een BIJKOK telen neder ve te uallen beloonln eanmel lln KbtlftelIJk bl d i Soetelaria denkeer W A PIETl VAH BlvtiNiHOHuaN 23 TI Oouojt 2671 30 I LOKMKKNE VBRQADEItlNQ VAN HET Naf uurkundig Genootschap voor Qouda on Omstroken op DONDERDAB 22 NOVEMBER 1917 In de Sociëteit DE RÉUNIE des avonds om 8 uur PUHTEM VAN IkaDELiNai V M t lllna van t ll a m nt V rkl xlna van mmn tuur Vrije toegang ook voor belangstellenden 2671150 HET 0PRICHTER8 C0MITÉ OPROCPING Aan alian Ma hat nag niat watan daalan wl raada dat wij oor do laatata maal mnrgan OONDERDAe IS NOVEMBER an II tot 6 uur zitting zulian haudon in da bovanzaai van da Lunchraom HQLLANDIA op da Mariit ta BOUDA tat hat Inkoopon vin onfarulkbara KUNSTTANDKN n KUNSTOaBimCN al zi n hat itukkan Wl IJ baUlon f 2 50 por tand M B VRAAOT HBT BEROEMDE BAKELAARS HAARWATER Het beate middel tegen KMÜhoofClIahMd Roos VM Haar en UHvall nci Haar Qeneest alle Haarziekten IMjs per Flacon I 1 BO Alom verkqggbaar bij B H Apotheken DroKuten ea Ooiffenra Te Gouda bij ANTON COOPS Te Sohoonboven bij A N v ZESSEN Abonneert U op Het SteDografiscli Verslag van het Verhandelde m den Gemeenteraad van Gouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende stukken de beschikkingen daarop en de stenojprafisch opgenomen disonssies alles brjeeu in boekfomiAaL ABONNEMENTSPRIJS voor abonn i op dit blad ff 0 25 per kwartaal bg voonutbetaling TOor niet abonné i f 0 50 per kwartaal bg voomitbetaling 90 Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Als uw wangen bleek worden AU ij merkt dat uwa llchaamikrachtcn ttn méi AI iij be iDt t varmageren AU M la beb van duii lin ea AU hoofdpijo u OU en daa pUaft AU tl onruitU ilaapl AU gij la hebt van hartkloppln eo AU i morfena vermoeid wakker wordt AU Ij ulaifileii hebt d hoofd en oorao Al l pljD lo rni en lendenen bebl AU de levenilutt u ontbreekt AU ij u afcemat tfevoall AU i lenuvachtii aijt dan is het tijd on eoeiIa ta soeken Want al de boven BDemde veracbljoaelen wijxen er op dat uw lichaam verawakt n en uw cnuwen overtpannen iijn en ook uw bloed dringend beho aa heeft om veraterkt ta worden Door tijdig in te grijpen en een goed bloed lichaam en xenuwvertlerkend liddal gabnukeo kuanan emitige aiekten voorkomen worden en kunnen volkomen geaondbeid kracht en leveniluit weer uw deel worden Wsebt daarom alM oucr btfin rfadelijk genesing te toeken die gij be liri cult vinden door bat gebruik vaa Mijnhardt s Levetogen Hl het ebrulk blarvan knnt l van auccea vetaakeid aljn In buaaen van 00 cL 1 75 f42S 925 VackriUbMrbliA otkekenanD lia ea 229194 Te Ooada Anton Coope W detr 30 1 SokaMakovaa A N Boakoop Wed I Spruit F Verkede Vaddhiven A v I J V Oenner ntolwük B Nataijl apppMHMMMBMBi NtEUWE SCHOUWBURG GOUDA VRIJOAB 16 NOVEMBER en volgende dagen vdMi b prok n ai oot uoo lilm MOGEN Wil ZWIJGEN TENOENZ BEELD IN 5 AFDEEUNOEN Overweldiganii suooea door t gohoolo land Zio uitgabraidfr groote bilJettoHe 2659 u ELECTRISCHE m TT ffpifif f i ü ZUINIG DUURZAAM E E M V O U D I G ZINOELIJK Philips Electrische Kachels met onbreekbare verhittingslampen uit getrokken yVolframdraad stralen eene aangename warmte uit Ds PHILIPS kachels worden In haar geheel tot In de kleinste onderdeslen In de PHILIPS fabrlejten werkplaatsen waar 4300 arbeiders werk vinden vervaardigd De massa productle waarborgt een spoedige aflevering mits bestellingen thans worden gedaan daar de vraag zeer groot is S C van Oudheusden Co PIANO EN OROELHANDEL ia MS OE HA a Tal Ut 1990 GROOTE SORTEERINO 10 INSTRUMENTEN VOORRADIG BILLIJKE PRIJZEN GARANTIE Singer Dit ééne woord zegt ftlles wanneer er sprake is van naaimachines want SINGER Naaimachines zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor aUe hnishoudelyk en indnstneel werk met oem gehandhaafd heeft SmCEB NAADaCHINES C3i JSi3 TJD £ kunt U kresen In I onze winkela 14 Nov 8 4 uur Blauwe Kmto Kring Goudia Chr LetterkuwMy 17 Nov 8 uur Z l ConooidBa Zang uitvoering xc Ialor X Nov 1 u a rn Ultioerlng Chr koor n klndorkoor 3 Pee 2 uur Gebouw Bokw en Woning toozlcbl OnderstiuuiaQéaimtiale Armfn ïorg Beleefd TCimIna wti m eM t dit medwlMlliic te mo m ontrancn na wrIKlerintn cmcKttn t nii k H lrli ha u om due daa in onie cwla te im DIE MS AAW BH urn UITEAir BOBD EMPNIOT SINGER Maatsdiappije DapAta alom Adverteert in dit Blad laetriHk DniUii A BBOODIAN gOON jOÜDA Kleiwog 5 l B f lY n yt fj W F s 5 io 13547 Donderdag 15 November i9l7 GOÜDSCHE COÜRMT ijTie cL ws © an jök d ©rt©a a ti©TDlsud vo or G o ctd st © aa Oaan stxelcexl VERSCHIJNT DAGELIJKS Ai BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN k e t el f I 75 I 4 H J orol CJÜT TL Zo l g l l p Il ho hk l l de poelkeuon INOKZOfVDBN MKDKDBMUNOBII i 1 4 n h t IM Op d vooHMf dabfaal tarieL G wo a advetieMila lagaanaitaa Midn irfn in h mmn pni GmoAi tatten mi raada mmt ptmmanim Telefoon Interc 82 SLEINE ADVBBTWmtN aM ra aa m iiililiaigia h koor e varkM kwr e vwtew 1 5 M i f OJÜ alk ragnl i hmatint UaMimmm ywAa 10 M b t i aiiWiia i mm Telefoon In tcror 82 D tegeni avolutie in Rusland Kabinatsorisis in Frankrijk De instelling van een oppersten oorlogsraad bij de Entente ONS OVRBZICHT Uitgever A BRINKMA N ft ZOON De raad heeft geen uitvoerend g Mg n de uiterste bealiaaingen in zake de itra tegie en de Indeeling van de beweginf der I verschillendo legers blijven bU de gealllMntt regeeringen I Het doel der geallieerden Is geweest en centrBial lichaam in het leTen te ro p n dat ten taak heeft geatadig het veld der krügsverrichtingen In zijn geheel te owr zien met behulp van inlichtingen van alle fronten alsmede alle regeeringen en ata ten de plannen door de verachlllende sta ven op touw gezet In elkaar te doen pas sen en zoo noodig uit eigen beweging voorstellen te doen voor een betere leiding van den oorlog Ten slotte stelde na deze ulteenxetting da regeenng het Huls voor over dit punt ala mede over de Parijs gehouden rede Maatf dag de debatten te openen De huiptrotpon der deal lUer en Het Joumai d nMii dntt iMle lat mw knd Mken da 1 1 tot IJOUO i M aoho en Mg Itoht tnofuw ppen naar Italië worden vtrvoerd It1 huipli gur sou thans oi woer r l iXNI tot 2 01V0 man bedrag Uit do Italiaaiwche t4 den door w lke de trotptn An alileerden irt ken oiu xUh naar on front u lN g vt n kotwn b rich en over d geewidrUt waanm de HoklatfMi H ofltdtTiti dor auMernailiottkwr de iM volkiug tmtvaiigen word Overal b hboo vadi rlandlU v t nd lietooghig n plaatA Voraten asn het front De koaloir van Bulgarije heeft gieter een lH oek geöracht aan maafw halk oarlj hirtog lugeniua m oloh vcrvolgMts naar Üftioe begeven Naolita heeft hij mei zijn Doon en gevolg het front verlatm 1 kelzor heeft den koning tot oh f van het JÖe bataljon Jofcer tt vvMe Iw noemdL deze fractie een verklaring bekend ge maakt waarin zij zegt het aan het bewind komen van Ciémenceau ala ten uitdaging Tan de arbeiders te beschouwen Het Alge meen Verbond van den arbeid heeft zich bt deze bekendmaking aangesloten tijdstip waarop bij de Entente allerwege op een union aacrée werd aangedrongen scheen allerminHt het juiste oogenbbk tot het uitlokken van een ministerieelen crisis in eigen boezem Het IS al bitter weirtig wat Havas ons be richt n 1 niet meer dan het feit Begrypen wy wel dan heeft de Fransche Kamer in een zelfde vergadering nl die van gisteren eerst zy t met geringe meerderheid en vry veel onthoudingen 260 tegen 192 stemmen haar vertrouwen aan de regee nng geschonken om daarna aan de regee ring haar verzoek tot uitstel van de behandeling van de mterpeltatiea over ver schillende gerechtelijke zaken te weige ren Met deze gerechtelyke zaken zullen dan wel de laatste groote schandaal zaken bedoeld z n welke reeds zooveel stof heb ben opgeworpen Men denke aan het inci dent Daudet Matvy de zg ontdekking van een complot policier waarin de Action fran aise betrokken heette en dergelyke zaken waarby de regeering door hare hou ding haar positie allerminst versterkte Integendeel Ook Barthou s buitenlandsche politiek bleek au fond al niet van die van zjjn voorganger te verschillen Welnu thans heeft het kabinet den gena daatoot gekregen nadat we de laatste schuimende redevoeringen tusschen Pain leve en Lloyd George hebben gehoord Het Journal des Debata zegt de Kamer had zich rekenschap gegeven van de nadeelen eener minister crisis vóór de conferen tie der geallieerden doch zy was van oor deel dat Painlevé niet het noodige over wicht en gezag had om in deze gewichtige byeenkomst de rol te spelen die I rankryk toebehoort Reeds dadelyk is thans de naam v n Ciémenceau genoemd ais kabmeta leider met een plooibaar man in den trant van Briand Barthou Pichon of Dupuy om met het Flysée in voeling te blijven Deze op lossing iB sinds een maand m politieke knn gen druk besproken En mderdaaad meldt een telegram uit Parys dat by degenen die Poincaré vandaag zal hoeren ook Clemen ceau 18 in zyn hoedanigheid van voorzitter der commissie voor leger en buitenland sche aangelegenheden uit den senaat Ciémenceau s eerste bezoek aan het Elyseé sinds Poincaré werd gekozen De vraag is echter of de socialisten en radicale party geen afdoend verzet tegen zulk een oplossing zullen bieden En dit staat vr Jwel zeker immers de socialisten in de Fransche Kamer hebben het in de vergadering van Vrydag noodig geacht op de gevaren te wyzen die een ministene Ciémenceau mee zou brengen Zelfs heeft Trouwens een mmistene CJemenceau kan men zich moeilyk anderi dan ala sterk nationalistisch voorstellen Jln het zou dus dezelfde moeilykheden o moeten die de I positie van Painlevé met Me z nen in de Kamer ïoo moeilyk gemaikt hebben Q gnfdOorl iyiBiii Als een andere oplossing wordt gespro ken van een kabinet dat den voorrang der socialisten alaraede volgelingen van Cail laux en Ciémenceau ontler een plooibaar iemand als Briand of Barthou tracht te ver mijden Zoo n combinatie zou den politieken toestand echter ongewyzigd laten Ze zou dezelfde beleUelen als haar voorgangster ontmoeten en onophoudelijk door de link ache partyen en Ciémenceau worden bestookt L r UI 1 u k 1 oo r o n V door oviretnkomi il Het Hirlbier I ageb att bfu lcht van etn Indrukwekktndo betoogln voor een vnxit door o ere ukoii l op tii drukbeloiUu vtrgaderlng van dtn liond van oürlogHMTiulnkUn ni vroegeri dttlniiM rs Ban den oorlog De voorzUttr van dtit liond verklaarde In zijn opeoingHwoord dat nieqnand luoh aan deze vergadtni j verwljt n kou dat zi ut tlmis lrijd rs u lanimeiaari b A ond en zij wat ook vorheveii bovm de vaak gehoorde o Mler emug dar Al DuitdcherB dat de voor tandur van ein vredl door overenkonirfl Duitachlanda nederlaag zoudtii wentwhtiL ij dli dat bewino zet hIj nioettn i erst maar iitim du ottvfTH voor hel afwenden vaa eti ttwltrlaag gaan brtiignii die wIj gi brailM lithltenl Ihliig ging hiJ daarop dtii anii xIonJ ttn t Ujf van hU lag van litventlow nt hau l rlaln dit zonder Mf i cliot krnil geroken U htbtHu ovtr Int oorlog iioit wilhn beHllHid I veneintl Attiï hij etn aanval onder hifa htig apjdau d r vtrgsdt ring tf ti dan ui t anouMiu Duit tn brooliiir i iirij eri lit zMV l nHUig n uit naani d r hdd graueii t Hjrtkin leu lo lt Htrd iih l alg tm o Mm mm volgeiwli iiioliL aang nonr u M T dan dmvjud in Ui gtlwnwdtr oi dt r iJteri V4re niKliig v i rgad nwnli oir logfivermiukt ii em v ro ij er di in in rn aai den oorlog dn me Inz t van li in kvivi e i gc oiulrbeid he vftdtrlaiid h bben vtrdedigd out eggen di llulLsoh Valer l wkythe arlij InH rechl oen wni bijzi di rt maat van vaii rlaud i i d voor i t zilt op to eisch n ZiJ proinj ertn i r to gtni dot do d iln nwn aan dtm ooi 1 1 voor vtrov riugf planne x gebruikt wor I i ij tiiöolwn iHn oo po xtig uioff Iija l h t it vaii vrdk zooira dil oud f lia le MXir Int rijk iiiog lijk i oplieffiUK van all klatw v rr h i ei v uido ndi v r zorging voor de la bloIf rn der vWJ de BUITKWLANDSCH NIBUWa Men bemerkt het de taak Tan Pomcar IS niet licht En allerminst scb nt het mo gelijk tot een duurzam oplosaing te gera ken Eooda de toestand thana li DUITKHLANa Do leiding der perazaken lot het uiterst Door dt vtiRwhcrptt toepoHnio van iku vaderiaiidtiolien hulpdfn 4 dli d Dull acht ItijkiMÏag hiH l gK dKektwr i hol beD voorlaaii do piaatatlijkw Ixwturen h t ri ohl led ren inannolijkeu Duit hir n l K ren in liot rijk vortoev endWi t o tiiirijk tr of Hongaar dit na I Maait ISM g horen I la m dt n 17 jarlgm 1 e ti f ht ft b r Iki I lol don liulpdionjil le requlrtitron Ook i T daar dez n winti r do r Ihm b ptrken van htt ondi rwij v h md rwij terf r i overoouipi ti geraken van hoo gtrhand tot drotii het v rzo k riotil liih voor t n hulpdiei t iitottr up laal alsi v i rpltfgHtt tm n ihr tijke l ew hikbaar le Htelkifi V o n D a 11 d I In In Ik er ohe Kaaht zt di il ukitvte iiUnlriti r pnwiiknt V on 1 lan ooiaiuw tl vijand met cljn wil lot riiietglnt mi l iaaai bedrtigt mag tt t tutfi ulamB he poliLU k do eeoheld itlot v rbrokkel i Om Over de vergadering van het Lagerhuis vernemen wy dat in antwoord een vraag van Asquith of de mimste resl dent de juiste werkwijze van dën voorge stelden inter geallieerden raad in het bi zonder van zijn militairen ataf wilde mededeelen Lloyd George de bepalingen voorlas van de overeenkomst welke tuaschen de Fransehe ItatiaanKhe en BrUaehe regeenngen ia gesloten met betrekking tot de instelling van een oppersten oorlogsraad Hieruit blykt dat teneinde een betere mill taire samenwerking op het Westelijk front dl België Frankryk en Italië te yerkrij gen deze raad is ingesteld Hy omvat de premier en een lid der regeenng van elke groote mogendheid welker legers op dat front stryden ring 7a HÜlt MépljtlUll Ht zU tnnw Elke mogendheid zendt naar den opper oorlogsraad eén bestendig miliUir verte genwoordiger wiens taak het uitsluitend is ala technisch raadsman voor den raad op te treden De taak van den opperaad is de alge meene leiding van den oorlog te beharti gen Hy stelt plannen op die hy ter beslis sing door de regeenng aanbeveelt gaat na of zy worden uitgevoerd en brengt den des betref f enden regeeringen rapport daar over uit De generale staf en de aanvoering der legers elk belast met de leidmg van de krygsverrichtingen blyven verantwoorde lyk tegenover hun regeenng Feuilleton indu hij kon 7i n lioe dn duizenden flm tiim imt ulcolioivriji dratiktii to aj mr w wf rd ii g Icdiigtiï lk waH go d Uit Aio dlrukk onaaii g naaaii aan iot ndt tiiinfn naar het kark liof van Alowarv A iW Kirk l kunnen onisnapp n weaiT lam ó Slianleir htk Hdi daiiatiw en w ftr Burne vaditr Ügt befiravffl Ibt wa ook rut ig waar di Brig oI oon ïach boogvoruiig wolfd ovtr iiif hLld r hruiiie kabhiMfnle ri lr Daar t liiiidÜien van hwt ruisoheti vanh t wat r n hrt i p l n vbïi een ondm hlin hn bcuMaar du d nWodit van V IJ giingt n van Allowa naar A rte rug en liini litfii vroegtijdig in ouh tiRtn liottl i e jongt iiö dieden heizt lfdt fi toen ij vertrokken voor eini voigfndi pi lerplftata van ouze ptïgrinistoclit tw oert van Burins za n wij hunne roodt auto ooi het liotel at an hijgm Ik had niet an nleuwti planwni door Baeil on hmvrouw Wfwt hooren spreken maar zij hadtkn ze zektr uiiet elkaar of filr S g maakt want Stoinui rlk stond heel g 7X nd te aliddtren tiisfl ohen dtm rij n Draak e dt n Roodürn Frln Ik h d w 1 van blijdtH hap kunnen opffpring n toen ik Ihto aag on h m op zljq kop knaisen In mijn vorbeekïing za ik mij rood op nvime otwle plaale voorin onze uuto Daa t unjn ridditr maar de eerste woorden van Sir 8 brachten nrij weer op mijn vo4 t n taredit Weet gg zeker dat uwt auto nu weer in orde ia vroeg hij ilasil Ik wMhtta adenriooe op bet anlwoord De algemeene plannen voor den oorlog door bevoegde militaire autoriteiten opge maakt worden den opper oorlogsraad voorgelegd die onder het hooge gezag van de regeenng zorgt dat ze onderling overeenatemmen en zoo noodig alle onont beerlyke wyzigingen daaraan onderwerpt Ja U vrouw zijn I IJ goh Ml in ordt v w t wduld Mr S Ai h tót inc Wt t h H 1 DIM oen g w eg I ais onze o tn ti behoud i iijt wtl gO l uitwoordkt ij maar wij moeten er g t n iiii hrulk van VV m daar tooli mH bang voor Ik had Aoo i rg gaarne w ivnx ot zijn U oii Mirlg of all j maar vrumHijk mmt VV oar k I ijitlijk w t nmlitf luov rouw VV M ht 7jelfd Duiiziend niaol dank maar wij zulji n f ii7 ig n aiilo iMii poosji fclruiktn Wij uil n Wkaar v oiiUiml n n onat lu driikk n uitwi wW n In iiiit ihi n na dnliupgh ij hi kl op en il t htt v frii aan on V rht iains ovtr ll irajm werkti üo Ivmiig dut hd imjn liart pijn dctl Ik kon IV n iuIdHijk zi ii wM zij b lm ld nlBof zi etn beeld voor imijnc tM R n lad gi iioiidtn 1 hkI tiuwdtr o n vaarwti wuivend aan d dvur aji n ho l 7JJ en iiflar l iofdir nu voor go d ov rg p a1st in d n rtjcwm Draak de Iwit virgetfn h n iw van d n ouden SttnniiHTik v e r btdoard naar arllslege richt n o ro iw Jmw h ven het Toon K l verdwcnon 1 n oogtiiblik was ik op het punt om tt wchruitóH 1 oen herinm rde Ik aiij voor ó twintigHtt maal dat h t mij ovwi e iii dagen voUtrtJrt niet zal kun n n Si lu l jn omdiH ik dan unjiu t igen H v iiioou inoiHier zaJ lHbb n dii nd alles em olkw 1 vtrgoedtsi Ik wi 4t al ho ik het zoi lubben vordraireii indiin nie rouw Jan voor m had willen zittin uiaar dat wUd dit figt ni In wiidra zat Ik op mijne oude plaatK iiMt ti g notl aMof er wt koD In ptaata vim uren warm verloopai lank lioar 1 raat gij niet gaam met haar broe j dt r t n dini net H troep Jonffewi V Wd j l Ik praat wd gaarne met lu n maar Maar wat Itet niQt Ht éTlJ wett n onder dat Ik h l u zi Ik vto t h niet p 4eu wij ohuil vli kjil1 llo kan Ik bet zoggen In Hmi gfj h t tii t kiinl Ilo kan ik Ih liuU n gij b niet V 1 I t y 0 laat orw niet iwititan otu aleta II nl oik geliikklfc zijn volmaakt g VI 1 anl r uoonk n trtur uM ov v g Inno MiietL maar laat ze rust n Ia VVsarom doen alle iwnaohen dat I O tl lU t 1 al kMiit Jiet BTJiie b izorg4li iiieni4otiikin niet lu den zin Ik zou er In een autl r f l thap ook niet aan deaiufi Dank ii hetr rldler Ik kon het niet lat n düdriir naar beiu toe te ta huiven in miMM blijikihaii en danJibaarheid en to 11 geljfurde ir Iets vreeranhk en lich tl elittrUathe achok iich eii vao zijn 4 ou dl r naar lïp nrijot over te aprlngen Ik had nog nooit ruik em onderling fff V o geliikdl Het de d inljn hart earm U tt aan en later luid kloppen Ik oMoat tiaaiMg over letn aitdera praten daarom I gn p ik Huma aaa en waarli t wij niotHten zeM gtvn mlnuui lang over een ander ondarwerp hel hen gwproken wel ken wIJ alletn n Biirnx bereden Wordt vervolgd ja vtrloopin drukt h t be d n aj taiut ml riedtrt Ik du lasUtt maal nüiü i l r aan chMukT zat mot Sir b M WILLIAMBON Nadruk v rbod i j no r OILS WIJ naar l at gevoel van langgt loden ijn luaaktt luij otn Iwetje virlegtn tu wa mijn lo ftn er ook imo gtnneid gow eMt dan bod ik loch uietH kunnni eggm bwhalvt over hu weer daarom zeido ik ki t gebtU 111 til lilj ook rilt llml lijk begon Ik U t llni loen Ik lot vijfhomiord wa g koiiin en hij uog uit hwl gteproktn wint ik tkU ik OU bar t u alt tr ni U ge1 unk ir ik IkH tot duiz imI gtbrachi u pnvudie Iij op l t lasL 1 v r Iroüid Vijf houdxrd t a m tailHlg Kilt ik nverHadilM hardop lus vroeg hij Ik iltwl t juisi ho V l ik uog CU uio n t Ihn wr gIj zoudt apreken Hml Ik vre t dat gij miJ een vtrve inl g iztlKcbap v lotlt na al uwt laatste V rov ringin Maar wut real ik er aon dioen In zi iertn n htn ik toch uw tij ielijl t voogd Ik kan u nltt alleen hu land laten doorlrekkm im t troipon jonge llediTi Ik mag xt irxuobtig Mhijni n maar ik ht niijii It i g iaan voor u t l rt ir aiKiin on joligere ruddorv la htl v ld I iit toth twhajDbeJigi aiuuiwdeik htiu to lij li t nnj aan aiwkiren o er oiirdai gij iiai r houdt van het gme hap nerr volwawsrti vroun dan van het mi ite 111 dan lieweorl giJ dat gij het om nMjm l iÈ dott l al i o k w u ii oois Il Aa i fat gij ïm pr Htig zou vin din iWlfojii deed Ik ho Mtt onidtk gij luet lutn rouw wenHOh tel tt pratMi O oaAuurliJk praal Ik gaarne mei r