Goudsche Courant, vrijdag 16 november 1917

ONS OVBBZIOHT Dus toch Clémenceau die thans als lubinetsformateur zal optreden Wy hebben gisteren op deze mogelUkheid reeds gewezen maar ook op de bezwaren un een dergeiyk kabinet verbonden door den tegenstand welke een gehaat en gevreesd figuur als dezen formateur van zijn talr ke v anden te wachten ataat ook de Mcialiaten zullen xkh daarbjj niet onbetuigd laten Merkwaardig ia deze verzoening tasschen Poincaré en Clémenceau welke laatste het nooit goed heeft kunnen zetten dat de verkiezingen in 1911 niet hem maar Poincaré tot president deden benoemen Nu zal Clémenceau dan hebben te toonen of hjj behalve z n afbrekend werk met botend cynisme door hem in l Honime Enchainé gevoerd ala Ifeider ook met even groote kracht zal weten op te bouwen Clémenceau werd den 2S Sept 1841 in een klein plaatsje in de Vendee geboren In 1860 kwam hy naar Parijs waar hy in de medicü nen studeerde en 6 jaar later promoveerde Hjy bezocht Engeland en Amerika waar hjj met miae Pluramer in het huweI Itik trad In 1870 te Parys teruggekeerd Werd hii dra benoemd tot maire van Montmartre Den San Fabraari van dat j r werd hy door de burgers van zyn a rondislement naar de Nationale Vergadering te ïlordeaux afgevaardigd Hij schaarde zich Unit Louis Blanc tegenover Thiers die hi $ tijdens de commune in staat van beïadinldiging Het stellen Ternauwernood ontkwam h aan den dood lA 1875 werd hy bekleed met het voorzitterschap van den Parüschen gemeenteraad enkele maanden later werd hij gekozen tot lid van de Kamer waar h j in den uitersten linkervleugel zitting naw en de leiding van z n partökr eg Zürf machtige welsprekendheid maakte hem onmiddellijk gevreesd Hg voerde achtereenvolgens acties tegen de kabinetten Fourton Broglie en Ferry welk laatste hy tea val wist te brengen Later slaagde hy er in de regeering afhankelök te maken van de radicalen en hot was in 1887 dat president Grévy hem na het ontslag van Souvier het minister presidentschap aanbood Hij weigerde evenwel Het Boulangisme had een scheuring in ïfin party en een vermindering van zyn in vloed ten gevolge Andere factoren zooals ket PanamaschaAdaal deden hem in 1863 uAfa zyn Kamerzetel verliezen In Maart 1906 ontving hy de portefeuille Ma Binnenlandsche Zaken in het kabinetBarrien en toen den 28en October van het KANTOfieiauBcnT ra gouda Zltttnff TU U Novtiuber 19li7 WOVRM vlMchen aond t urgUüiilnü ï W V H tfl Irftvu iiJiago J i I te H tt rAuti iecter f 1 IxkHk xutw I d K hoobteoJM loder ui miv i tjt uIiIk itIiia te boUUen IÜ M huhu I d W£V u t kleiiut vUoh vervcroii J S U Houd f 1 mil M 1 a WtigeiMi ovortrfxllim d r arItiUrtwtH L r V K tu lUtt rtliuii J iinal t 1 ubii 2 nUMl 3 f ófT aJ hoiKter to zljii liif Mi liri v ii l M U Kw uwijk f 4tklM d W K na 4tn kind ilUI n tOd d oliool l tm t CdM oken K v l idh da f sutuf 3 d Wifttui h noctitii Wiun zoudur Until J V d I J te Mwuwarkork a d Um I f 1 MilM I wtwk tuohtAChoüt d I t lOudi r k L V R la Hk HwIJk N K U lUotewlJk J H te Sio TfJv oA r f 1 sub I d Wugoiw n iiftclUrt njdoii iii et n mht tul zondvr Uohl II N tu n a ju tl ubs 1 d Wi iiw t lOudA xOndtT vLTtciiniilng IfTMDOOiui iauum linh IkOtidt n M do O H L IcdtT 2 Kulw y d M V 13 8ul s r d alli ii lu trculH Wc oiw to ïoiide ecu oiuvaiigo iixLciii n voerluig op Htraat lali ii Mttftn 1 V tp iouda f 2 fut K d Wf iifl Ie ïoiidft htt v Tki r hi l miiKTOii N J A K m V K Im iicii i UOflk K p iixlftr f 1 xuIl 1 d WegttiA tt Oouda oii tfctnird l 4 fli vervoeren ï IJ U lto iiwijk f l j huIimi 10 é Wc fti iia te Oou oi ii vaarliiig va nt U g n aan eon liooni V H l dond raïc f 1 mihë i d Weigon 11 ïoudB vonten zoikUt vfr guJioinK M K U AniHienifUii f J hu 8 2 d Weg 4W te Joiiita omlwijfJHIjkc nu Ik vervwren l A h v M K K Wmi dinxveen 5 ibn 5 d J t ie Domla faO ulw 20 d J 1 10 ioiidia f Ji subs 10 d Wvigva te Wiuidin iS eii Itiiiiajjd jmt fiets vervoeren B v I U Wadflnx veen f O M suhs 1 1 Wegens i © MoordrcoM op Hlraflt lui ikeel flchrseuwen W V to Moord r dit fl nibs 1 d Wo ea IraAtflchendcrij W J K t Ciiouda berisping Weig D0 nachtelijk l iirenx ri J t J VV te Goudk r2 suIjh 4 d V egma oponibare dToukeasohap W W C K J H all n Ie louda W V te Moordtecht H J v d L ooii £ laats onb end lode t uIih I d K to Utrwht f 1 iib 1 d LAND SN EfiCAIAGHT Oplcidinf rwMT orflder btl de istendiutce Bij nidnlBterleele b cliikktns a he paaWi dat verlota luiletiants en onder officie rfU vaD alle wap iw en dieastvakken In aanraerking kunnen kouten oio U worAcn opgeleid tot reBerve oifider voor Hpeojuli diensten bij de Inondance indien zij lii liet bezit zJjo a vaa het dJiplonva van iamdllwiiwkiindlge of vae rta ib vaji het diploma van good mA bracht indteiaoitn eenor lioogvri burgerachool met jairigen cur uB van n gyiiiniuiéiim van een mldJ lljarf la udlKiuw school van de textid liool Ie I nwclud of van eenlge inricliüng van ondier ijwelke niet Ue der bovmignuxfuiiv inndi tingen geitijk te i to lleii waoirborgc i an algemeene ontwikkeling aanbltxll Voorlfl indien Jj o lis Btudeot zijn ingcet hrwen ami ren der rijksunlverwit iten in de plianiiiK ii of chesuie aan d teohnteohe hoogi c3liool ln de technologie 8 n de voearli iii K liouI aan de hoogere handelatJchool n dt h voegdheld hebben om aan die Inriflilni gen examen af te leggen d 1 indleilijk kunncu tij tot d T opli idfliig word ii toegelaten die bt wijzen kii inon overlegg fli dat zij eeu oi di algtjnee no ontwikkeling bezith n en bovendien lnjzxtfidere kundigbtiden wtJkc vuor d n in tf ndanoe dieïwil van lx lang word n gf B lt Oflioleren en onderoff ciircn bov n hediürl l die voor di opjei lijig lii oauiu i king weoischen te kooien nioeteii ii li wendien tot hun conipagnlw of detauhi inrtiteOMnniondanit diie h t viTzook nii l zijn raotd met den ri eiwU n pot i laii s den gewosiion weg en dtoor tu wcbenkoniL i van d hoofd n tendan doorzendt aan ik n Biiiiister aii oorlof wftar In l vóór of 0 i den M a Noveinibiir a nwJei zijn aang k onKin Utt htm die zl h hebben aang ni II word era zoo nios lijk een iU t iJ aan f wl zen tot heit volgen van een onrtni ond ileiding n dt ii la ppf Intt lant ti Hil erdani voor den tLjvl van ong vwi tw nwenden Ilaarna worden zIj toeg MteL an een verplaoiii H otf Ier ua riin fcursuH voor pi 7n t nia indeii wordt voorgezel vervoigiiif wordt d ndi laatwerkz ain gegtdd bij eenlg ondkidulMin den intenidauee dj nel na verloop vanten hoogste wtii roin inaarui n b j gbleken gefW JiiklheUl in aMiiinerk in te w urdfn gebracht voor wn bfnoi uiv n tol nserveoffleier voor wpulale Men 1 n Ijlj Iehitendience waeraan zot 1 iriig hij oml rd wapenen is een to la i i verbonden naar rudeu van f 3lX H jaar l i v nhetgeen een reserve offiel r van zijn ranj en an clenniiteit bij de Infant ri aoii onvangen AdJ udant onderofficier De minister van Oorlog he l bf paald dat niffli niet nwer 4 juar inear H e iu 2 jaar in den rang van aerg u aj adni of öergniBJ infctr bi lioeft Ie hehhin ge diend oro evewtuwl voor bevordering tot adjudant onderoffioier adini of adj onder off Inatructeur in aanmerking te koiwn Adyertentiën Blilkant aliia 25 October 1917 voor dea oadergelaekeddan Notvrli verleden op bnl oaiwerp wearvaa de KonlDUi ke Bewil lfin Terlecod bi betluli van 15 October 1917 No 69 ga QEWIJZIQD de Slelulen der Naainlooxfl Vtnnoottohip Sigarenfabriek BORNEO voorban C A 8PRUIJT ti BOUDA welke veoDOotechap ii op ericht bli keoi akie 4 Juni 1912 voor den ooder eieekeaden Notaril verUden en waarop de Konlaklljk fiewillldla werd verleend 23 Mei 1912 No 78 De akie in haar ehe l met de Konlaklljke Bewilli iD ii n feplaaiw m hel bijvoe iel lot de Nederlandiche Slaaticourant van 12 I ovember 1917 No 265 onder No 1948 J KOEMAN NotarilHaaairecht 14 November 1917 2685 24 EIECTROMOIITEUIIS ErTiren ELECTKOMONTbUKS en HULPMONTEURS kunnan onmiddallijk ga plaatst Hordan bi de PIraia W VANBOXTEL A ZONEN EI lrat l i boh FabrUk TILBUSO 2683 14 Loon volgani landclifk conlracf Aanbieding met afichrift van ae Ui icbriften aan oni Hoofdkantoor TILBURG Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF an Mr W J L VAN ES ad oc tin an procuraura U Oouda zullen de rechtspractijk gezamenlijk uitoefenen Hat Kantoor blljtt gavaatlgil WESTHAVEN NOa 19 Ingang PEPERSTRAAT KOMT ZIEN EN KOOPT 1 Een partij droog EIKEN BRANDHOUT TB KOOP Adrea i A VAN EIÜL Mr Tfmmarman 8T0LWIJK Aaa hetaelfde ndrai nog partijtje iksiiplankan 2688 15 Brandhout TE KOOP AANGEBOOEM 40 zware Appelboomen To alen bij C BEIJEN Jr Fort Wioricker chan Bodegraven Te bevragen bi C WOL8WUK Qoudaohe wt ta Bodegreven 2693 15 NIEUWE SCHOUWBURG Vrlfdag 16 Nov inb p M olgsnda dagan Da vaal baaprohan lllm MOIiEN WIJ ZWIJGEN Samangaatald mat medawar klnp wan da Duitaoha Var aaniglBg tot baatrijding van gaalaohtaKlaktan Ptr Elka jongt man elk longi vrouw illi oudan an opvoadors dor jougd motton dit hoogit bolongrljho work zitn Er aordt htor ton tmttlai rttrichuwfng itn vtnivraog bohtndold Zit dt ultgabroldt blljttttn In di itad Entrat f 1 f 0 76 f 0 60 f 0 30 Aanvang 8 uur Plaotsbttprtktn van 10 tot 12 tn van 2680 42 3 tot 4 uur Zeer moofe sollede meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetarel6 Buffetten Styiameublenien ten In leer en pelucb Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veeren bedstellen Kapokmatrasseni Slaapkamermeu beien eaz 021Z alles apotgoodkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stqikast f20 styitafel f 9 60 Spiegels f6 50 f 7 60 ena linniirtM bmtgltutiJhUI kik Rotterdam MIM Voor de op te richten Canirala K ukan Oouda WORDT QEVRAAOD een KOK alarla f 100 par maand Indienilireding soo ipocdlf ino el ik en een BIJKOK l ea nader vaat Ie ilelkn beloonin aanmelding ichriflelljk bii den Secrclarii denbeer W A PIETS VAN Bivü NiNnHiAAN 23 TI GoiiDA 2671 30 Zij die nog het een en ander willen afataan voor de a s LIEFDADIGHEIDS BAZAR der St Vinoentiua Vereeniging worden beleefd verzocht ditte doea bezorgen voor 20 November a a bij den heerTimmerman Kleiweg 37 T j j BESTUUR NEP BABBIE BS Ëi KAP PERS BO P Doop de algeheele prijsstijging zijn de Barbiers en Kappers genoodzaaiit hun tarieven 19 NOV a s te verhoogen Bloacoop OOUDA VOORUIT Van VRIJDAG 16 NOV lol o m t DONDERDAG 33 NOV 1917 Ultasbrald Praeht Pro0ram AU hoofdnummer De Hand van den Voorvadera Boeiend drama in 4 aden Vardar vela komlaoiha acénaa mn andara nummara ENTREE S0 SS 2S IS at ZONDAGS 60 40 30 20 et AANVANG 7 10 u éin voor tellin 2687 40 ZATERDAGS en ZONDAGS van 7 11 uur DOORLOOPBND VOORSTELLING VOOR HANDELSDBUKWEBK 18 EEN HANBEVELENSWAARDIG ADRES A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel 82 VRAAGT HET BEROEMDE BAKELAARS HAARWATER Het beste middel tegen KaalhOOf dig heldp ROOS Vat Haar en Ultvallond Haar Qeneest alle Haarziekten Prijs per Flacon ff 1 SO Alom verkrijgbaar bij H H Apothekers Drogisten en Coiffeurs Te Gouda bij ANTON COOPS Te Schoonhoven bij A N v ZESSEN I NERGEE Energievomier voor Kinderen Zamwzwdkken enDersfeelleiiden Buexjen vanaf eOC I x x T PTIiïIllM Abonneert ü op dit Blad Openbare Verkooping TE HAASTRECHT o WOENSDAG as NOVEMBER 1917 dMi vDOfmJddali 11 ar In hel koffiahule vaa den Hmi K JAAPIES aldaar lan overalaan van Notaris J KOEMAN VAN Drie Huizen met Ervan en Qrond ten de Hootfetraet No 33 33 en 34 Éldatr Verhuurd bij dC week No 24 oor f 2 25 No 23 voor f 1 45 terwijl No 22 teriioDd 1 te eenviierden Breeder bij biljellen Ne ifzonderlijlic Teiila ea afeliii worden de perceelen ecombiaeerd To bexichtijen de drie leeiile werkde en voor de veiling van lO ol 3 uren Nadere inlichcin en geefr Noleril KOEMANvoornocoid 2675 30 Een trouwe rrieiiil V voor ille zwakke mensciioii Een rouwe vriend voor alle iwakken en lijdenden ii deSANGUINOSE Voor atieo die door eeatelijke of lichemelijke Inipanninit uitgeput zijn voor alle oververmoeiden voor heratelleDden uit typbui of influënxB voor allen die niet goed op krachten kunnen komen ii de SANGUINOSE een vertrouwde vriend die bun apoedlg de verlorene krachten hergeeft De SANGUINOSE ii een beproefd middel bi honderden doctoren in binnen en buitenland gunitig bekend In al die gevallen waarin een tnenach behoefte heeft aan een toiiicum ii de Sanguinoee het aaogeweien middel Want de Sanguinoae is zuiver plantaardig wordt door de zwakiie gestellen verdragen versterkt vernjkl en zuivert het bloed wekt den eetluRt op overwint vermoeidheid en zenuwachligheid en bevordert eene aigemeeoe levenaopgewektheld SANGUINOSE kost f 1 50 bij 12 flacona f 1 25 de 6acon van 300 gram Tweemalen per dag een eetlepel is voldoende 2682 55 Probeert de SANGUINOSE 1 Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM A Co De Riefflersiraat 2c 4 Den Haag Flesschen worden terug genomen Xe Gouda Anton Coops Wijdatraal 29 Bos tad lide Schoonhoven A N v Zessen BoS koop Wed I Spruit J F Verkad i Waddinzveea A v d Heidei Moordrecfat J v Gennep DienstaanbiedingeD hebben io de Qoudsclie Courant ateedë Mmeee 10 Deze adTerteotifio kosten sleokts bij Tooraitbetallog 1 6 regels f 0 26 voor eUce regel meer 6 cents Opf aaf nitslaitend aan het Bnrean m De Stem bVjH steedi kradtfltf en welluidend wanneer W i door Wyb rt tabletten = wordt onderiiouden Se j Ê dert cevenMg Jaar seer iewfld voor veritrbitiitnA van de stembanden DU alle apotfaekCfi ndroglilcn Wybesd TableMen A aE3snD A 17 iNov 8 uur Zaal Conoord ia Zang iiitvxïHriiig 1 xceWor 2G Nov y u n m Ultvoeringi hr koor en kinderkoor 1 Uec 2 uur Gebouw liouw en Wooing toffzicht Onderstaadsooimiiissie ArmeD zorc Beleefd ranoefcen wtf geregeld tQdlg mededeellug ie in r ii ratreugwi tu nr gaderjngen eosieartea TemuiknlQfcbêdiii ouL om den dan i ma agenda tl vtr Electtjaebe Drnkknif A BBINKMAN A BOON Oouda Mimiiii V i m w wp ii ti iii f L w WPjA i i so rswlf a6e Jaargang v iti H4 R j j W N M v Vrydag 16 November lÖIT GOïDSCHE mmm lïTie va cxra exx d vext©aa tieTola d voox G o a d SL sarx Oaaa stxe iceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ASONNKMKNTSPRUa p kniu 1 I I 2S pm n t 10 mm bm ZutóttiUi pa kwuual f 1 7S fin Mk 14 rwoi ovomj Mr d bMortluf PM laop r jMthiirtl PnM pm pott pw kwaiuat f liSO bmi Zondatablad 2 Ab aiiwn iilra word d dU ka un aomai a a iMna M UT l Gov blf INOKZONDBN MKOKOBSUNOBN U 4 ft§itÊ r IJl tte ngel i Op de oorpetiaa dobbel Ufiel MM bMMn d fca klMiid 1 I d poatkanumi AOTÏnTXNTUirura Ge oa dveftaailia ptii QroatÊ laUen m rmadaa aaar ph seJMH Ub Good ma omamkaa bakoorand UM da bnorlkrinl l S raiala I 0 5 Ika mfal mnm t 0 ia Bij dm ackurnqvolfnid pUaulnfm nnlai l lMr tM L Vaa I I O IS L Mm Onat m dn bnoctkriaf l S nfaU t OJO Ik KUINB AOViaTKNTltN aMimgM t koe verkoop hwM mm v Wai I S ngab JlS Aa fi g aeer M k i I bMaliat liaiteea 0mmm It r la li in mf i S oml n Intero 82 Telefoon Interc 82 Te éfooi Vitieven Aa BRINKMAN ZOON apiv namens de natie dank HU kwam op teglen de valsche geruehtm alaof de bondfftnootsehappalijke hulp onder onaangename voorwaarden wenl geboden Spreker moeat toegeven dat h t tot dvfvai ian een volkomen solidaritalt tn MR votfloende organiiatie van de krachten der gedllieerden heeft ontbroken doch daarin ia au voorzien door de conferentie te B polio waar werd bealotan tot vorrolng ru een opperstm oortt raraad Tta aanzien van i vyands dodialndta tetoodtde Orlando dat deze tweeladlg wkmbi Hei militaire was het ItaUunaolw lagtr te breidelen het politi e t land ta oatndderen Haar dit i óns antwoord Terwijl on soldaten atryden om het militaire nioees van den vMand te atulten kunnen wQ vertekerm dat de vyand lya poHtiak oofmaik niet lal berdken l enslotte nam de Kamer mat groot geoitdrift een motie aan waarin varktaard WD dt dat de eenheid en de vereanlfing van ajle krachten noodlg is om den innü van dea vyand te weerstaan met da bn va de dapper legnv n den trouw éit bondgenooten In bet gabergta an woarikantaa van het dal v i lU B r a n t a drlngn ome troapen strijdend vooruit aldus luidt het laatste stafbericht uit Beriyn Dat Is dua op de hoogvlakte van Aaiago terwyi ook in de Venetiaansche Alpen de Centralea blljten voorwaarts gaan Toch ie biykbaak het tempo van hun opmaneh i Ut ia ae r begr iyk reeds vertraagd iBtusschen ayn de Italianen vrywel hwi geheele oorapronkeiyke verdedlgingigoi uitgedrongen Hun weerstand neemt na ech r weer toe en het hoeft er allen scbyn van dat het leger de aanvankeiyke paniek verwarring apoedig gehoel te boven komt wat echter nog volstrekt niet een behoud van de Piare Iinie beteekent waarvoor juist de bedreiging uit het Noorden een groot gevaar oplevert Voor het oogenblik zyn volgens het bericht uit Rome nlMwe vyandeiyke pogingen om de Piave over te komen verydeld Detachementen die in de vorige dagen do rivier overstaken worden volgens dit stafbericht in d bocht vaa Zenson aldoor meer in het nauw gedreven en in het vak van Monde tusschen Piave m Vecchio Piave tegengehouden In Palestina duurt de Engelsche opmarsch voort Reeds la d spoorweg naar Jerusalem op het knilsplint van de lyn Sizes Sel a Damaactu bezet waannea dus de twlangrijksto verbindingswegen in Engelsche handen z n Opmerkeiyk is het Btiliwygan door de Turken over dezen strijd bewaard Olémenoeau kabinets formateur De burgeroorlog in Ruslanfia De positie van Lloyd George m Een rede van den Itaiiaanschen premiers Van de fronten Uit hetgeen door Lloyd George in het Lagerhuis ia gezegd mitrent den oppersten oorlogsraad btykt dat het hier feitctyk slechts een raadgevend lichaam betreft terwMl de uitvoering n verantwoordetykheld by de afxondariyke generale staven biyft berusten De snelheid van besluit en Inlatief van aanvoering worden echter zou men zoo zeggett door de Invo ng van deten nleuwan burgeriyken schakel in den militairen keten niet gebaat Van opiverdeelde Instemming is dan ook niet veel gebleken De Kamar heeft wel is waar nog niet gesproken on de debatten zyn tot Maandag bewaard maar de gele pers gaat alvast voort de maatregelen scherp t becritiseeren De W tminster Gazette w t er een heel artikel aan om te bewUzen dat de raad die alleen rakdgevende stem heeft niet opperste kan worden genoemd Het hdrofdartikel in da Star zegt De opschuddmg in de openbare meening door de rede die George te Par s hield verwekt zal niet bedaren door het bekend worden van den tekst der overeenkomst van Rapallo ofschoon er sluw op berekend om de intriges daarachter te be4ekken Het eerste gevolg der oveieenkomst vanRapatio was de val van Painlevé een deraansticht r8 daarvan Indienteet LageriiuiszUn plicht doet zal He ovenoikomst vanRapallo ongedaan worden gemaakt en overden raad van Versailles het veto wordenuitgesproken L De Globe zagtt Hat ia wiiil iet duldbaar dat een man van Lloyd George s positie zich veroorlooft op Groot Brittannië teschimpen dat hem steeds een blanco crediet heeft gegeven en te zeggen dat tenzy hy in staat wordt gesteld datgene tedoen wat hem aanstaat i zaken die geheel buit n zlJn bevoegdheid liggen hyaftredoi zal En het ia te meer beleedigend dat deze bedreiging van een buitenlandschehoofdstad uit tot ons wordt gericht Hetheeft reeds een vernietigende uitwerkinggehad op het lot van Lloyd George s collega in dez i nieuwen oorlogsraad waarV Painlevé naar thans zeker is geen lidzal zyn Ook de Duitapbe pera houdt zich met een en ander druk bezig De Beriynsche ochtendbladen behfmdelen zoowel de crisis van Frankryk als de berichten omtrent de geschokte positie van den Engelschen eersteminister waarby dit laatste bericht verreweg het meest belangrijke genoemd wordt terwijl mejn in het algemeen geneigd is de ontslagaanvrage van Painlevé als een feit zonder beteekenis te besehoawen Volgens de Germania vinden beide crisissen hun oorsprong in de Italiaansche tegenslag Het blad merkt op De woonJenvloed verstomde Boselli verdween in de diepte en Cadoma ook Na hem verdween Painlevé en Lloyd George staat op den rand van den afgrond zelfde jaar het ministerie aftrad kwam hy zelf aan het hoofd te staan van een nieuw kabinet dat in Juli 1909 kwam te vallen om opgevolgd te worden door het kabinetBriand Tydens de presidentsverkiezing in 1912 trad hy opnieuw op den voorgrond Zelf was hy een ernstig candidaat voor het Ëlysée doch toen zyn kans verkeken was steunde hy de candidatuur van Pavas tegen die van Poinoaré In zyn blad L Homme Libre oefende hy stelselmatig de felste critiek uit op de regeerders van Poincaré By iedere crisis mede door zyn agitatie ontstaan dook zyn naam op En elndelyk zal hy het opnieuw zyn die in dezen oorlogetyd een kabinet zal hebben te vormen en te leiden wy wachten af i Aan de berichten uit Rusland hebben wy nog geen houvast Engelsche bladen publiceeren een telegram uit St Petersburg van 13 dezer volgens hetwelk de socialistische leiders onderhandelen met de bolsjewiki aangaande de instelling van een socialistische regeering waarvan het program zal zyn spoedig sluitMi van den vrede uitlevering van allen grond aan de grtmd comlté s e de samenroeping van de constitueerende vergadering Een ander telegram data 14 dezer vermeldt dan dat Kerensky het besluit heeft afgekondigd om zich van de bolsjewiki te ontdoen en het gezag te verplaatsen naar de danocratische organisaties die het voorloopig parlement en het comité ter bescherming van het land en van de revolutie bevatten Hy wil geen onderdrukkingsmaatregelen toepassen In geval de socialistische partyen tot overeenstemming geraken Hakt van Duitsche zyde wordt gemeld heeft den avond van den 14en het Russische militaire comité te Helsingsfors telefonisch bericht ontvangen dat de maximalisten niet alleen in het volkomen bezit van St Petersburg zyn maar dat ook Gatsjina weer in hun handen is Kerensky zou met zoo wat 5000 man zuidwaarts teruggetrokken zyn om geiyk de bevelhebber van het militaire district van St Petersburg verklaarde noodeloos bloedvergieten te voorkomen De maximalisten moeten zich zeer sterk gevoelen De conclusie uit pen en ander is wel dat de burgeroorlog voortwoedt en het eindresultaat nog geenszins is te voorzien Wel in den tyd geest ia het lakonisehe zinnetje Te Klef duren de hevige gevechten burgertwisten dus voort aan beide zyden worden v 1 i e g t u i g en gebruikt De VorwKrts scht jft Painlevé g vallen dit beteekent weinig en verandert niets Lloyd Gearge wankelt en de blik van de geheele wereld richt xlcb naar Londen En verder Indiffi Uoyd George valt zoo ver is het nog wel niet maar het lal niet lang meer duren dstfi sullen de dingen er geheel andera gaan uitzien Nieuwe krachten zonden zich in Engeland baan breken die tot dusver door d geweldige hindernis die een kabinet Lloyd Georg vormt in hun streven werden t cengehoaden Intusschen zulten we hebben af t wachten of inderdaad de zaak zoo n vmart tal loopen De komende Maandag zal een b slissenden invloed doen gelden op Lloyd George s positie Daarom zou het verkeerd zyn reeds nu daarop vooruit te willen loopen ér zyn meer crisisgen geluwd dat hebben we ook wel in den B kadag gezien In de Italiaansche Kamer heeft Orlando een redevoering gehouden waarin hy herinnerde aan de gebeurtenissen der laatata oorlogsweken Hy wees er op hoe om strategische redenen de Italiaansche troepen zonder stryd vo r een overmachtigen vyand terug moeaten trekken uit stellingen die zy den vyand In 80 maanden oorlog hadden ontrukt De Oostpoort van ItaliS werd geopend voor den inval dea vyands en de vyand kampeert in ated die schanaen waren van de ziel van Italië wy juichten zeide apr dit lager toa in de dagen ven de overwinning wy juichen het met onwankelbaren geest toe in de stonde van den tegenslag En hy vervolgde Ik heb de lange riJen gezien die wegtrokken uit de verschill ide deelen van Italië en vele woorden van leed gehoord maar geen enkel woord van wanhoop ot lafheid geen enkele kreet die niet sprak van toewyding aan het vaderland welks lot groote often vroeg Dit schouwspel van zoo edel gednagen oneindig leed wyst de re eering op de plichten welke zy zal trachten te volbrengen ondanks de moellykheden tengevolge van den omvang en het plotselinge van het onheil In afwachting al de regeering overal voorven in den hulpdienst De oplossing der parlementaire crisis eischte in de eerste plaats snel handels De politiek werd hier in zeker opzicht beheeracht door de militaira noodzaketykheid en weigering of aarzeling waa onmogeiyk OemeDfil OorliyaiilMwa Spr herinnerde vervolgens aan het tot stanu gekomen inniger contact met de bondgenooten Nog voor hun hulp was gevraagd hebben de Fransche en Engetache regeeringen zich gehaast hun dappere troepen naar Italië te zendoi teneinde den geme i chappeiyken vyand terug te werpen welke daad dankbare weerklank in het geheete Italiaansche volk vindt Ook voor de hulp van Amerika betuigde srs Feuilleton Te nrronbridge zagm wij de Iwascheiv vaii l runi4onrIg aau onze rechterhand en Hir S vcrti ldb mij van den Itertog van QueinAerrj die al zijn geld besteedde aan het l ouwen van bet praehti ge kaïsteel or oeu nacbt siieft de rekeningen er van zag zich zelf en hei gebouw vprvIo te en weg ging niets ach U rlatend dan een gebrokm hart Dit zal h M eene waar ci uwlng zijn die dit zia sebri ef hij achter op de groot ile rekening ir 1h een Bumwmu teuiu li lii door linden bfschaduwde TttornJiillI ntaar ik weigeide er in te gaan ooi te kijken naar i3k h t Igenaardigen orm van zijn acbedel Ik vii diQt iemand en vooral eea groot gi nie looh we zijn eigen aulMHiel voor zleli inag behoudeni I lo ieburn ifl de plaata waar de Klrkpalrlebi de ieiniilo van Keizerin I ugéoiÜSplaehtin te wonen cor zij naar anjt trokken Te Auldgirtb g ngeii wij o ereene brug door arlyh s vader gvbouwd Te Mauf lino groiide Buraa van knaaptot iwm c on werd verliefd Te ElUsland woonde BurnA Iao m t xija mooievrouw Jcfln Annour Te Dal winlon voerde e érflte stoomboot voor hel eerat enPurns wBB er ivp RondkMU ons a nuhet land van Boott a Eoode HaadAiboen en de brug die bij PunrfrlMt o er deNkh voerde waa door De w la é botiwd I r wan ie lere mlmiut leta te uenen te denken en in negen en vijftig uri Jen hadden wij Burnri giAeele leveoagesohiedeola van Ayr tot DmnfrieA gevolgd Alleen w J konden zijne gedachten metvoIg i in hunne hooge vluoÜtl Wij badden herhaaUÜelljk sUt gehouden toch w B het nog geen vli uur en vJllj hadden lijd om allee te zien wat dot Rlndflijk kwamneii wij bij de Nith wHkö WIJ niet iiiewr verliet n en dtoor oan groen dal ütHngerde zioh de lipflijke Aftoii wfliarvan Burna schxetï en itóe hij bijna ftv enzeer bemftnde s zijn oudöten broeder Hier in deae vflilei vergCBOld door zijne eigen hooge gedachten ging Idj te of t of te paard gelukkig in zijne nieeiuichap nïet de natuur otsolioon de anitoede hein tot komnntee haid getiiiaakt miei een iakomen van vijftig poiwl per iaar Htj iiiofi it miet db een hand de smokkejarij tt engaan en andere zi heerlijke gedticht i chri ven zooale mevrouw James liet ii tlrukte Te New iimnock Weef hij 8oiit4 n nacht ovpr op weg naar I llisiand zifne boerderij dip maar niet uit kon dieht bij OumWee Altijd het spoor van Bum volgend vloog de Grijze DrEiak klelae steil heuvels 8f welk eene beproeving moeten geweest zijn voor alle paardien In die VToegrro dlBipen behalve voor den bezem stok eener heka en braoht ons in kortPü tijd te Sanquhar het oude fort der vroegetc Gae isdie tijden diat nu kortaf Sanker wordt genoeowl I aar rustte Kordnglfi iMaoy op weg naar Dundrennan na den vreetielljkËffi slag van I Angaide diMr maroheerdle prin Charlie en dnar waa een gedenlcteekea van graniet voor de Covwianiers Camöron en Renwlck Hum moet van koningin Mary hebben gedroorodi toen zijn plieht hem naar Sanquhar riep en Renwick zou iemand naar zijn gceat zijn geweent wegens zijne ie gi en goed ulterftjk en om dat de aardige jtnigea de laatste martelaar van het Coivena n wa Maar miS schlen dïtfitt bij ftt de eerste plaats aan den BiewondteirttWwaa Bgien CriAton die te Banqutur werd grtmeo niet In het ka i tl zijner wlW en achlttwendte niwill maar te tiiock Houst Burnfl he fl mHehiPn uiot zooveel van hein g bouden onxlat hij op twoalljarigen l eflijJ reetlw zijn diploma te St Aiulrewfl beliaald liadi of omdat hg t talen en vele wetenschappen kende ale wel oiiwtat hij de geheole wereld dioorzwlerf een lans brak in d © tournöoiwediBtrijiien in ln t 1 ouvre en zioh de llf4ée t dmiM e I adua ea Veo i it verwlfrf Mevrouw JaniKW had et n bock gekookt nfet aantetïkeniottwi uit een dn fboek van Burn j en terwi die auto te Sanquhar tiTtilhield ïas zg on voor wat hij op een iMlicek Q da liod geJohriïveni Wriift Thoinlilll oh vijf uur s luor genH Reed vier nidjifn totj fnterkinfoot en ni ak ei een vi titw van daar d ile mijlen naar Blunklerford v oor eene tweodie visite vaa dOar zee iitijlen naar Hunquhur wnar twin rftidwla l eBoeken moiVti n wordlen afge egib an daar wee imjien tot Wiiitehalll met nog twee bejsoeken en et ne lerugreii naar Sanquhar het dagwerk elndlgendo on zeven uur a avonds Ato p djöliter I Maar hij had toch altijd sijh vurige Verbeelding om zijn hart warm t hömfen Wij gevoeldien on haast ttcbuldJg omdat wij geene akelige vieste tiadden af te Ifggen zooals bij maar niets te do haddmi dan graletan van het tooneel dat bij dioor zijne lle de geheiligd Itad hel dal met sgne niUiurige groene heuvels en ayn verre toppen vaa Jalloway en I wther do riviw welke de bo e4ieii ala mot een zilveren gor ïel on sloot of zich eene bedding groef door rotöen purp Ieurig ah versteende helde Het was alle zoo veraoMlIend van het land van Crockett aisot n een ooeau tua hen beide lag 1 h hulptroepen t n ï l a I U Ovvr ZwiH rinni komen uit Mllfwn be rlfliten ttclu lz od di t de Fffrnf he t n Miss Barrie s Huwelijk Bunw gelieillgd i t te DunrfriM ïe sehoone Itonngin van liet Zuldra zooali t ir a het Qoemie oen aaniMUng uit en ot ander lK ek dOOT A U WILLIAMSON Nadruk verbodea C Na Met dal de atraatwe tuseopen KUnmr Ml Dumfrieö niet te moeite van het zien waard zou aijn IndiMi Burns hem oit had betreden en indien er gjoen an i grooöieden langs waren gegaan Hij 2Wi op zichzelf te rela waard zijn gewe w m elke miji had hare eigiene bij udore BChoonheid En hoe meer ik aan ocnotteBd denk hofl meer ik m j voorwud dsi dit Ifl id hand elt ala oen wi kenner die andereai voor ie bij een verwop van prachtige schildiarijen en do MOofeto voor een koopie zelf verovert VWe van die prachtigste öohHderiJen han8 1 aan de blauwe en goudfen muren van land van Burasf W i kregen plotseling Arran In tge W toen de auto one op een heuvelach H weg né T Ochlltröe en Cumnock had Jwraeht Omkijkend WM ik de eerste de puntige toppe purperkleurlg te f den verren bfeeke hwn l m uit tm Ik wlfit niet wat be was maar ïZf ï Mn te etafi en Het on ophouden te kijken Hij herinnerde deh de pen m staardo er oaar met eo Ucht zijne oogen da nrfj sou verteldl h b fcil Üc het niet reeds Itad geweten j onbewurt rasBöciiien heimwee naar WiotlMd had gofead goAironde al die rif voontpoedtge j orm Terat gingen wij naar bat huid In Bank Streit waar Bum ging wonen toen bij I 1 laland verliet en xeveotig pond per Jaar had oii vaa te wen In plaats van vyflCg een onib m naar huUje wwuhij II htH klHue kabinetje itel zlhie WiHfeptkamer wai i de muziek van d © Mth kon liooren maar lie güwtteren van hare goiijrs niet kon zien l j had aauwelijka luflit K oni het vuur van zïjn geme aan if blaaen tooh braadde dat lu itig voort daar nUwmnd bet koa ulidoo in Indltn dt i eti aoinlter hui waa oai in Ie wonen mOi i het toeb oog Momberder zijif gerww t oiu la t sAit 9R HIJ aaone g ild dat zijn lutfle blik p den hemel en op da v iden nwUn anders OU htj niet t itgj bobben In aljft iiöd van den Dood larisell thmi lalr day thou green earib and ye skfe No gai with the broad aettlng ma FarawHI lov a and Friaadahipv y dwr tender ie X Oor race ai ed t Dee ie run Ik vond die woonlen In de in tartin gtHioudan OfiHchtrtis welke Ba I oormi bad gekocht la em verleidHljken beekwlnktl Vf Ayr en ifc tax ze In dokamor waar de dtebtttr sdwf Vaarwel gij aohoone da gi grw aarde en h wpl Nu laohtwl tn bet heidwe ondergaande Boallcht Vaarwel liefde vriendichap gij dierbar be dwe bandeal Ooae a ij voor het bestaan ge lik£gd Wordt vervelïd