Goudsche Courant, woensdag 21 november 1917

0 I3k53 Oenen een aan H U de Koningin genoht en door den Minister van Waterstaat m hnnne handen gesteld adrea met bylagen van H van Reek indnstneel en O P Vy verberg clvielingenienr beiden wonende te t Gra venhage dd 9 Ootpber 1917 daarbg ooncesBie verzoekende tot het droog leggen der Slnipwgksche en Reeaw k Rohe plassen gelegen in de gemeente Reeuwnk kadastraal bekend Secties O E G H en F Gelet a art 3 der wet van 14 Jah 1904 Staatsblad oo 147 houdende bepalingen omtrent het onder nemen van droogmakeryen en indgkingen BesTniten de door den adressant overgelegde stukken van den 26en November tot en met den 26en December 1917 ter inzage van een ieder te doen nederleggen ter Pro vmoiale Griffie van Znid Holland en ter secretarie der gemeente Reeuwgk inlka onder mededeebng dat binnen veertien dagen na afloop van genoemden termgn tegen de onderneming Bchnftel ke bezwaren kunnen worden ingediend bg hun College Dit besluit op te nemen in het pronnciaal blad en te plaatsen m do Goaische Courant en de Nieuwe Gondtche Courant 2736 57 s Gravenhage den5 November 1917 De Gedeputeerde Staten voornoemd SWKERTS Voorzitter DE MONOHY Griffier Mevrouw KROON Kiekbrt Bleekmaiotil 78 VRAAGT mu 1 Juuiri I H n Dienstbode P G Il MBID ALLEEN 3737 10 Lloyd George s rade in liet EngeUohe Lagerhuis Duitsoiie intrigues in Zwitserlanda Oe Poolsolie kwestie oor den Rijicsraad Van de fronten Il ONS OVEBZIOHT Te oordeelen naar hetgeen Reuter meldt owr de debatten in het Lagerhuis schunt het hloyd George volkomen gelukt den rtorm tot bedaren te brengen door zijn uit leg van het gesprokene te Parye en de in gtelling van den opper oorlogsraad Ook de meeste bladen slaan weer een geiieel ande ren toon aan al merkt de Westminster Ga zette schamper op dat een onaaivename re de met politiek doel zooals Lloyd George seide vveinig doeltreffend is en het wen schelyker ware een jmst en zuiver beeld van de zaken te geven zonder byoogmer ken Intusschen bleek uit Lloyd Georges antwoord dat hy er by bleef dat de gealli eerden leden door gebrek aan overeenstemt imng Hij had slechte enkele voorbeelden genoemd waar dit gebrek m het verledene een ramp veroorzaakte doch zonder een blaam te willen werpen op eenigen bevel hebber Er was op gezinspeeld zeade hu dat een opperraad zou beteekenen een bur gerlijke mmengmg in militaire zaken maar hu wees er op dat het plan reeds geoptrard was door Kitehener In Juni 1917 was het plan voor een centrale vertegenwoordiging voorgesteld in een vergadering van chefs der generale staven waarbij Groot Bntan lue Irankruk en Italië waren vertegen woordigd Hu kwam met nadruk op tegen de benoeming van een gemeenBchappelxJken opperbereilhebber Dit zou geen uitwerking W ben en wrijving veroorzaken Vlat de ramp aan het Itahaansche front Wfeft Lloyd George meent dat er over te preken zou zyn maar wenscheluk is dit f Of het oogenbhk niet Bovendien zoo zei b zun wu niet verantwoorde uk voor het Italiaansche front Was er evenwel een een trale raad te Versailles geweest dan zou Robertson zun mvloed hebben kunnen oefe nen door de vertegenwoordigers der regee ring en zoo aandacht ervoor hebben afge dwongen Lloyd George wees ook op het belang van het Italiaansche front in verband met t front in Franknjk en Vlaanderen Juist deze toestand eischt de instelling van een per nianent lichaam dat waakt raad geeft en verslag uitbrengt over kWe fronten Ook verdedigt hu dezen raad door te wTjzen op de verbchting welke hy geeft in den arbeid der afzonderlyke kabinetten ter wyl hu noodzakeluk is om de lasten van den oorlog gelukelok te doen dragen Ten skitte bleef de eindbeslissig toch ook by de regeermg Wat ïyn Parusche rede betreft dit noemde hy pohtieke strategie Zun on aangename rede toch aoii iedereen dwingen over dit plan te spreken en dit resultaat w bereikt Of dit argument zuiver is of h Openbare Verkooping TE HAASTRECHT op WOENSDAG 38 MOVEMBBR 1917 dei voormiddagi 11 nrea in bet koffiebuii van den Heer K JAAPIES aldaar ten overalaan van Notaris i KOEMAN VAN Drie Huizen met Erven en Grond aan de Boo atrMt Noa 21 U en Maldear Vetbunrd bi do week No 24 voor f 2 2S No 23 voor f 1 45 torwi l No 22 lenlond la Ie aanvaarden Breeder bi biljetten Na afzonderlijke veiling en afalal worden de perceelen gecombineerd Te benchtilee de drie Uetate i erkda an voor de veiHag ven 10 lot 3 oren Nadere inllcbtin eQ ooft NoUlia KOEMANvoornoemd 2675 30 Miss Barrie s Huwelijk door C N en A M WUXIAMBON NAdrok v rbod a I Itt J oogen In betïwang en I il gezicht die zondierllnge Bameiir irokliinjf g j fflmlaöli maar Jack Mor f f m j vtrtiid dat j iKro iw Mac r hare zinn n had g aet op den grooteu Soontrl d n 7oer boos wai g ya onwiat dat ia Jacks taal S er vnendk lijk vwr beiaii kte vnn k ti huweJijksplan oor haar is afgesprongen hoeft zij i e Sloten ongehuwd te bli v Zi ia etne l rige Mfiragetle en zm nii t buit n I on wülen levra MaoHonaJd vanUhrum bewbouwt zijne club i3 zijn kasteel of iever lula leer nx g en daar hij d I J l3 8e i CTikel man lijk erfgenasHï zelfs niet in den ver en graad kan hy toen zooaU hij zljn voorvaderlijken burohl O j weet zeker det uw vatier ie Dhrum g wren werdi J zeWe ik Ik wou dai ik er was geboren In plaats van te Hillard House Dat wou Ik ook Indien da zoo was wn zou ik niet aarzeltm t hm galerij om dien wand der biblio we to bouwen Beoikt gij werkelijk te bealuiten het teel te koopea vroeg ik ademlooe A J Öp andere tijden ftk ik weer Qui bono Ik houd mij Abonneert U op dit bladi 26 Nov 7 u nra Uitvoering Ohf koor en kioibsrkocr 8 Dec 2 uur Grtxnnr Bouw en Wontafr toezicht OadanuadMonndnle Aimoi Balaafd nnoAdB w n a W medeiUMllInt te mogn OBtTCncaa Taa KBdailngan eoDcntM li iui a k a lUW ka lM i ia om daw daa tai oom aiaada la 1 ia Tijdelijke Prijsveriiooging Kleine fle ch t 085 Mlddenroort 1 80 Oroote ach 1 325 esiÉü ÜHÉlHltMiSiaH Adyertentiën KKLLNERp pnvnicii bii Hilliiil GEVRAAGD n tt K lln P Of Onflt MlMOh die 4n hetvak wensoht te worden opgeleid Gxn Rmtaueant het 8011 AAK BORD 2739 16 MOePEIiBliS IIISTIiiLliTIES Wed P F SOOS L Tiondeweg BB OQUJM Pp ab i 4Mcwnlna kostAloon 2734 30 Het Advertentiebureau yan De Goudscbe Couraflt MARKT 31 TELEF 82 bezortft de plaauini van ADVERTENTIËN in alle Nederlandtche en Buitenlandaohe da £ en weekbladen en andere periodieken zonder eenije pri sverhoo£in V Inzandlng van AAn al sohpIN slaeds voldoanda Inlichtingen worden GRATIS verstrekt TE HUUR GEVRAAGD een Pakhuis ll fal Ma kt w t r i l é m Bri v ii oad r No 2734 HO hel bureauOoudidn Counm M rkl 10 B A R Belle middel le eii RHBUMATIEK JICHT LUMBAGO 70 ola per flicoaSALACTIN Onfeilbeer lefen HOOFDPIJN KOORTS INFLUENZA 40 ola per lube 1993 12 Ohamiaoh Laboratorium NIauwe arag 9 Watfrgraafamaor Ik heb nooJt myn Haar verwaarloosd dl hc KOlia voarMarcna aeden ig laar acbrolkt aa aan haar gebruik hab Ik myne waalde van Olanscad Oofvcad Oaioaa Baar Ie danken f Verkrijgbeer bi 8 Q Yen Loon dro£iil Merkt en A Coope drofiit Merkt Qoade TERSTOND TE HUUR OEVRAAGO Id aOUO ccD 773S 12 Heerenhuis UtunI ook Uns Onoed Hier nebliee Beproef dcu authode en M ln Vluidui Oe jieer Vyt 4pD iekflr Droglit ot Kipper koop een tieiqii KOXO vin f tin gebruik ijEl 14 d Sen iooall voor liiclireven en Vu den op bel eereebll ol lodMlu d y i of wel BOVEN of BENEDENWONINQ miu op o len iiud Brisvea mei voU di fl inlichlInSen onder No 7349 MO 8TENFERT KROESE VAN DER ZANDE Boekbendel te Anh TB KOOlP VOOR HET Een gegoten Fornnis merk BODIN 2718 10 lang SS o M br SO o M bg H VKRMAAT Stolwl k E D rulvcrc Beider Niet vette locMtal bevorien dea HMr rocl Vcnicrkt de klieren co doet dienst Rle ten Tonlcum voor de Kier worteliVoorkomt hef Splytén of UltYtllcn Kooldiecr t KoQt verdwyneo nidal men 1 UOUfT kn fkur Itccr Kebnilkl beeft men j NIEUWE SCHOUWBURG ht a eeftTncdenAaArtecke riefttrof 1 Heden en volgende dagen en borttelt liet Bink Da besprokan film Wjr itillaii an dwui f tnnogilyke tltohtn aan Koka maar wy Aga en noudwi vol dat til MA Zuiver Qanteimtddal vo r M Htar in aoiltr Pnptraat dit ku mnarm WAARSCHUWINQI Wej Ae Oeeea die Vui t verkeek Imder verpikUM ICrii MOGEN WIJ ZWIJGEN Taa4aaz baald ia 5 aotaa n 07t fl lB0 eBll S pernteoii Alleto Venennwoordleirs Voor N en I HelUnd UtTeeH leslnd N Bnbinl en Umburr P DCtSKM malardaM Ic rlindr rirma B glIIPEIWMa naak Ds U uttiftnlds MIJsttsa In da stad ErItm 1 f0 7S f0 S0 f0 30 Aaavaag uur PIsatstatirakMi aa 10 tot II sa an t tst 4 ew 2733 30 KOKO SHAMPOO POGDBRSiyn wel eenproef wiird twee lourlcn Nil en Droog Koopieweir U Koso koopl P O IM per peUe OT W HIJsIfMl 28 Efliila LUUZrajeMim Dienstaanbiedingen hebben ia de ïoudsche Courant S DMetdTerleuléi kostei aleeklt kU TMinltkeUllig 1 5 ragaU f 0 36 voor Ura regd neer 6 oenta OpGfaaf nitaloitend aan het Bureau Abonneert U op Het SteimgrafisGli Verslag van het Varhaiuleldto tnden Qame nt paad wan Oouda Bent ALLE bg den Riitd inkomenda atuklmn de basohikkinfteo daarop en do stQDOgrafliich opKQnomcin diioaiaias alled bgeon in boekfomMMii ABONNEMENTSPRIJS voor abonni i op dit blad f 0 25 mr kvacUal bi Toonutbetabng voor metabonné f 0 60 per kwartaal big voonutbetaling V Abonnementen worden angeaoin n Vr de Drukkerij A BRINKMAN Zn Uwkt 31 dOUDA Als Uw lichaam gaat verzwakken Ale 0i be nt t ▼ rma er n Ali Uw wADtcD bleek wordao All ij iMt hebt T o dultella o All t oaerki dat uwe lichaamikracliten fnemen All hoofdpijD u na en dan plaa i All gij oattMïg elaapt All t Iijdt aan bloedarmoede AU Ij lait hebt van hartUopplD eü All i I morlene vermoeid wakker wordt AU tij luliialeo hebt in hoofd en ooren AU 4i pi n in ru en lendenen hebt AU de leveniluit u ontbreekt AU ii lijdl aan oververmoeidheid AU tn u afgemat gevoelt AU gi Konuwachtig gi t AU gij Uwen eetlutt verlieit dan is het tijd om genecing te xoeken Want al de bovengenoemde verachljnMlea wijseo er op dat uw lichaam veriwakt li en uw aenuwen overipaonea xijn en ook uw bloed dringend behoefte heeft om veriteikt la worden Dooi tijdig in te grqpen en een goed bloed lichaam en zenuwventerkend middel te gebruiken kunnen eraitige ziekten voorkomen worden en kunnen volkomen gexoodheld kracht en lereniluit weer uw deel worden Wacht daarom met maar begin dadelijk geneiing Ie soeken die gij be lilt ault vinden door het gebruik van Mijnhardt s Levetogen Bi bet ebruik bierren kunt fij van luccei vereekerd aijnIn builen van 90 cl f 1 7S t4 25 f8 25 Verkriifbaar bij Apotkekera en Droliaton 2694 102 V Zenen d Heide Te Goode Anton Ck pi WIjdete i Sohoonboeoa A N Boikoop Wed I Spruit I J P Verkade Widdimveeii A Moordreobl J Y Gennep 8Iolwl k B Niliiil Modevakschool voor Gouda en omliggende plaatsen AangMloten bl de vereenlglng voor Mode vakscholen te s QraveBbite i Goedgekeurd bij Kon Besl 2b Ang 11 No 45 Opleiding tot Coslumièpe Coupeuse en Leerare Ook gilegeoliiU loir ilgan gebruik Ie leem HOIEII MiDlli ei mmXi De School I verplaaut van Gouwe 109 naar Gouwe 181 waar aich nieuwe leerlingen kunnen aanmelden DIr Dame v HEYZELENDOORN Adverteert in dit Blad Drie Balansen w o der Nederlendeche Benk theoretlicb toegelicbt en voorwen van quinteeaeni van belBoekhouden f 2 50 Scbela v h boekhoudenf 150 Beide door J C TER BRUGGENLeeraar Boekhouden 1016 II Verkri be r bi L J C BOUCHER Den Haa Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimachines want SINGER Naaimachines zijd een Ëerste Klaa Fabrikaat dat zicli reeds meer dan n halve eeuw voor alle huisl oudelijk en mdustneel werk met roem gehandhaafd heeft SDTGEB NAAmACHINES A a E3 TID A kunt U kragen In al onze winkels DIE im AAK üirnANGBOBD EANEEUNM SDiGEB Maatschappij Dapóts alom Baetriaeka Drakkar A BBIHKIUll KMII QOÏÏDA Kleiweg 5 mtit4mfm flg p iikt 50e laargMig Woensdag 21 iVovfpiber ltfl7 GOIDSGHE VERSCHIJNT DAGELIJKS IIMT BfeHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNKMENTSPKUa p k a l f 1 2S p week 10 Zo ablad p kwaiual f I 25 per week 14 eau ovoel wm de hao pe u p r Z per poal por kwankel 1 IJO met ZondatAled 12 l = rrenc Aboonementen wordeo da oIi k aaifenone en ou boieee ManaT 31 Gouda b me uente den boeUundel en de ppalkuuorei OA oa ADVERTINTIEPRUS uu Oood o omaueke bdioorende to de be rlknnd Uim ADVUmmtM a n o Iil iii i lniiluli am miiiH keea n nitog m ea Mtaa 1 1 iH f 04 ette letll aee t Mn Mui B iMk M ntin 1 Hui i Uitgever A BRINK I S relel I 0 55 elk nnd f aia B drie hlereeovol end uLi K X Telefoon Interc 82 ZOON Telefoon Interc 82 by Ook naar Italië gmgen Miga omwvffoi igroote sommen voor een opp ttecimpagnein do per Het geld kwam W nioadenoek ivan dezelfde Zwitsersche bw Adla de voorschotten naar Frankrijk ven ritte De pre sident dezer bank ia de schooi i r van dengecompromitteerden Scholte Keisden die geldzendingen ook met deh Uptomatleken I koerier naar Rome Het an wrd kan aileen de Zwttserache gezant I Rome gaven Het toeval wil echter dat d ptm zwafftr van den betri tken bankpi ldent t ZÜnch is I I Zooals men ziet een nieuw onveiJiwik kelyke geschiedenis van DulfKhe Intrigue Intusschen zit men nu m Zfüwrland niet stil en ia een uitgebreid ondefioek door het departement van Justitie beiMML Wi zul len dus nog wel meer over dcse saak te hooren krygen In Finland schynt de omwéOteUng nogal rustig te verloopen Uit Heliinfors wordt althans gemeld dat tot dusvwr geen daden van geweld zun voorgekomen bif de htaate greep der Finsche socialisten De burgeriy ke partyen betrachten een Volkomen lijd zaamheid Te Helsinfors bewtten volgens bericht van het blad Haparaniian Sanomat eenige duizenden leden der burgerwacht die als teeken een rooden band om de pet dragen bet politiestetion om mogelijke on lusten te voorkomen Onder de socialisten zelve heerscht veel verschil iran meening betreffende de doelmatigheid van de alge meene staking welker uitslag met het oog op de houding van alle gematigde en be schaafde elementen twuïelacjitog achijnt Er komen van Finland slechts weinig bench ten binnen daar het post en apoorwegver keer in Fmiand grootendeels gestaakt is De bladen uit Helsinfors Abo en Wyborg zijn uitgebleven De in Ule wrg verschij nende bladen geven geen berichten uit de zuidelyke deeleo van het land Het staat vast dat de staking in alle Finsche steden IS begonnen De enkele treinen die nog loo pen staan onder controle der arbeiders van wie een groot deel blykbaar door de Russi sche militeiren van wapens is voorzien De grensbewaking m Tomea schijnt thans ge heel door de bolsjewiki te zyn overgeno men Het Poolsche vraagstuk dat reeds m het Oo3tenr Jkache Huis behandeld werd en daar nog al strud ontlokte zal denkelijk ook spoedig door de groote commiBsie van den Ruksdag worden behandeld Daarbij zal de meerderheid de verwachting uitepreken dat evenals by de beantwoording der Pauselijke nota de regeenng geenerlei iwshssing zal nemen zonder den Ryksdag te hebben ge hoord en dat zy de besluiten eerst op grond van die uitspraak en in overleg met de volksvertegenwoordiging zal uitvoeren Een meuwe schrede dus op den weg naar parlemetarisme want met alleen de groote com nvisalé mtiar den geheelmi RIJkiKltc wil men thans gekend ilen En toowel van v HertUng bIb Tan t XUhlmann verwacht d groote commluie en uitvoerife uüeeniet Ong niet alleen van den Igcmeenen toestand doch ook BUnriFeurice bijumderheden omtrent de veveenkomatig deaen toestand te volgfn politiek Moeten dda eMt de Mde iDlHdeven het Poolsche vraagituk m liJn mog Uke op lossing bespreken en m1 verrotgens geen besluit genomen worden tenni de Poolsche regeering of volkavertegenwoordiging daarmede instemt naar imtangs nit Weenen officieel gemeM werd dan zal men nog lang op de de nltlen regeling van het Poolsche stMtewnen moeten wachten en bl jft het nog zeer de rraeg of inderdaad de Poolsche natie onder de kroon d r Habsburgers tal komeo In Palestina blijft het sueees aan de Bntsche wapnun reeds taan thans de troepen van genenaal Allenby op 16 mijl 24 KM ten westen vwi Jerusalem ter wyl bereden korpsen Bat urnit Tahta 12 ra jl i ten noorwesten van de stad bexetten Een vermeesterlng van Jerusalem raag dan ook binnen niet te langen tiJd wel worden verwacht ondanks de Turksche stafbenchten die nog maar steeds spreken van afgeslagen Eogelsche aanvallen In het Westen hebben de Engelsehen een meuwen aanval ingezet tusschen de van Bapaume en Peronne naar Kamerrijk lei dende straatwegen waarbij ö volgens het Dmtsche kgertiertcht i terreln hcMwn ge wonnen Het beHcht uit Londen meldt dat een aanzienlijke hoeveelheid materiaal is buit gemaakt en een aantel gevangenen zijn ge maakt Aan de Piave sch jnen de strijdkrachten elkaar thans wat meer in evenwicht te hou den al wordt van Italiaansc ie ziJde reeds de mogelijkheid geopperd dat de vijand een groote strategische onderneming wil uit voeren door b v de flanken in te druk ken en een omsingeling te probeeren door methodisch en langzaam de Italianmi uit te putten of door een reek van hevige stooten uit te voeren ats Indertyd bü Verdun Een bencht van Duitsche zijde bevestigt iets dergelükB en beHcht dat de diviaies der Centralen aan deze nvler gereed ctjn om op een gegeven oogenbllk krachtig met de flankeerende legers samen te werken Nieuw oredlet in den Kljkede U tmhi w Seontworp in gtsiitnd dat den kanaoller ter tiMrlJftng vsi buiiingewone ii tgaM n voor Wnkwr U iloen 1 nitlUtrd iiiark to ta t door oredieten bijeen te brengen mtegendeet onder den indruk van de ramp Italië zn mond met voorby gepraat heeft 13 een tweede Handig en blykbaar pakkend was dit verweer zeker Verder betoogde hy nog de noodzakelult held vian een goede verstandhouding tus schen de bondgenooten onderling en waar schuwde degenen die zouden trachten na ijver en wantrouwen tusschen Fnankrijk en Engeland te zaaien Waarom Lloyd George zoozeer de aandacht aan dit punt wydde Er IS van eenige wruvmg te dien aanzien nooit gebleken althans met in de pers Een prachtig sloteffect had Lloyd George IQ h laatste bencht dat door hem laan het Huis kon worden meegedeeld dat het duik bootgevaar met den dag mindert en Zat dag 11 niet minder dan vuf onderxeeers vernietigd werden Een groot persoonlyk succes zoo noemt Reuter de rede van Lloyd George tegenover Asquith uitgesproken en Reuter voegt er by dat hiermee algemeen het incident als gesloten wordt beschouwd Na Zweden is thans m Zwitserland een schandaal zaak aan het licht gekomen wel ke nauw verband houdt met de Iransche rechtezaak tegen Bolo Pasja Het is toch gebleken dat door den diplomatieken Zwit serschen koener ook de miUioenen voor Po lo Pasja Frankrijk ziijn blnneitfebracht Duitsche gelden dus door bemiddeling van den groot mdustneel Scholier naar Frank ruk overgemaakt voor propagandistische doeleinden o a ter storting in et kapitaal van Le Journal Een en ander geschiedde reeds in 1915 en nog onder het bewind van den Minister van Buitenl Zaken Hoffman beitend uit het Grimm proces De huidige minister Bern verontschuldig de zich thails dat hy van deze transactie geen flauw vermoeden had En nderdaad schunt de Zwitsersche regeenng te goeder trouw Maar toch zegt deN Zurcher Z t g in een voorzichtige critiek Jligt het gevaar voor zoon gebrek aan mzicht voor de hand Het is niet duldbaar dat het voor recht van den diplomatieken koener mis bruikt wordt voor zendingen die den bemid delaar m discrediet kunnen brengen Van andere zyde wordt scherper gevraagd hoe IS het te verklaren dat men mefc gesloten oogen zoo n belangr ke zending heeft aan genomen Heeft men dan heelemaal geen onderzoek ingesteld naar de bedoelingen van den afzender En heeft een dergelijke raillioenen zending afkomstig van een ge naturahseerd Duitscher en opzettel k langa omwegen nasr Fraokryk geleid werkelyk geen argwaan gewekt Nu komen echter nog andere feiten daar Het ontwerp staat iwi 1 op dt liH er ondirwwpen De volgeodti silling it op 29 Noviiobet L e aemianl4nduHtrle Tc Bwlijn wwd loor ili groote owiieni verbruikers aen algmmna caiw ni verbrul kerftbond op eriolil die de belangen v b lijn leden bij do ceuwwt Industrie Mi behsrügen Kolen nood Weven kolennood sl van 1 Deo tot ifi fe ir alle bwing n tono rten nvn ad rlogen le M vchen verboden Do vaderlandttche part Ij Op een prDpagn i vw di ring van de Dultsohi vaderlaiulioht partij hei ft o di oud miiiiister Mühorl VKr lal tOi ir 4lng opgtwekt t niivaingriike apoorwegdief tallen te Keulen Op het tttlon K Jk Nord te Keiilt u sldu9 bericht het Bert Tagebl sljn grooti dlelstalleQ gei ecgd waanuuB vele spoorwogbeambten en lalfijke burger xloh dchuldïg bobben g iua k In het helied Ijn reed ntei lölnder ds lOU per ooen gtai1 teord van wte de i Eoler van Ju titit ondanks het asnbod van osutle tol dusver t nieuiond beett vrlJgcJalui De Alldaltsehers n de oppoel 1 1 e Volgcïw de PeutflOher Kurter hebben eiikelo l Mlcn van bel 1 rui HtPohe Hul van Afg vaardigden b t volg nd voorhiel bij het Ilitid ingetHend liet Huis van Afg vaaidgdtn b Mliil t dl regpiring li lit voorstil ht ett b trekking op on V rord nlng van den Pniiniiclien mini t t var itlnntnlandHLhe ak r waarlij l paakt 114 dat het d n tn atubtin van zijn A parteiiwjnt vrij sUat lot de Vadt IsndN ptrtlj toL te tredtn iiüasr wa rtn hijld ongiwcn hl acht dat d z U nUitea In ft oord on go tohrlft voor di Viult tan I partij propaganda nJake BNOBLANa D e III t i n I w e I BUTTENLANDSCH NTB UWS DUrreCHLANIX on Iftjorg oli Itliglt van I r 11 1 Pe ond r kaiw 11 r PaM r wirldn r hl koninkiigi I nl i oh mini t rl in f olig fllerhofgst tiint btlffing tot ge volnaohtlgd vai I nits ni in AnltouW raad benoemd li wt4 la gepubliu nt t r voo kotilnt vaii do ovtrht rsohln dtr tsilnmikl door Duitsrhiand na den oorloft Op do ondi nithi mtioflibiiir wair ii w I dr ik w rd l eMprokei hIwimJ ik n I ii 11 d daarin voatgelegde beginselen A til u r I k a en it i n t n l Uo d loorge presideerde gisteren een ouUtrentlt luiwchfn hi kabiiHt n d ooriogNMiouiniis ie dtr Vir tn g l 4 t n iiet doel der oonterentilo wam hikkbig n t ov rw gen nw brtr kking tolUaanil n Feuilleton voor dat ik toch nooit cxn thuia zal If of pene beweegredi n om mij Lrg na le vestigin Maar ga mee Sir Waltere whaiten bewoimltiei vóór leuwmd anders verschijnt Waar is mevrouw Weet vroeg Ik onwillekeurig Zij h t voor hot oogenblik uwe lijf wacht ge HJ xeerd kan htt u veol schele gohruïk goraaakt van bunne ingpfechap 11 liefdie voor afgri ttlijfelieden loor hun het porirot te laten zi n van Koningin Mar b liootó een uur na haar dood ges hiidPï d door e n broeder van Margaret Oawood hare hofdame Plotseling dacht ik dat w e BaMl i tl n mi nuten aan mij wilde alstaan Ik u gaan zelf oenige d ng n zoi willen laten 7ien dü diingen die ik liet mooi vond toenik vaa Eidinburgh naar Abbotsford ging mi het eerste geld dat ik met mijn peroee had verdiend op zak Ik keerde mij aar hem toe roet wijd g H pen ïe oogen Ba il nïij afalaan iier haal ï ik verontwaardigd Ik b zijne prinfloa niet zelfs ale gij mg niet langer voor de uwe bogeert Dat fecht Ik wel Maar O daar komt bij fiui terdt ik Mhel al een kreJcellje Neean mlJ gauw mee om u w e dingen te zien 7oo liepen wij va Basil weg en het waa pen der golukkigale ur n die ik ooit heb doorlorfd ofsohoOH het ztea van Sir Walttr B nette kleeren ia di gUuon ka t do laarZtOn met dikko zolen don brtedgeranden hoed fie zijn bre tt bedekte dejas die zijn hart omrioot de traoen inmipie oogen deed opwellen Daarna bewonderde ik het meest een gedeelte van Koningin Mar 9 kleeding het zakboekje door Flora MaoDooal Priiw CharHe geUeUe gewerkt den b ktv uut d n glazen bodcui om dn Iniïii r tigen vfrra iingen te l ei h rnu n Ig ivoren niinlaturtu weiUct sirOWal t r tn zijno Jranacho bnild wi i Iden en ih hl rinneringen aan Rob Roy Mie irliien i het vr nid iitasr dit waren ook d ding tn die bir S zlob het lleFtH hor innerde He laatst van alle Üe hij mij 1 n auHiltt van baaaltstecn in livtr gf att zien t en too t rurididel om d b too vtring van ftogn le voorkomen n te b iv fnn lodiem ik zo it s bij mï In de auto ha gebod zeid hy zou ik mJM scl IcR vi iiig zijn Maar mi i het l laat Hij giimiaohte mg oe met ftien tulnil gtft en toi b vrieudeliyten glln iftf h welke etiuge is dien hij voor mij o er heeft tedirt mevrouw Wewt en Ba i I en dt jon giiie verachemn 66t dbn dag waa er Ml Juist to6u kwa n Ba ü zeggtn d nt zijne züMer en de Vann i a wegigingen daar Allne virmoeid wa en of Sir H baar wilde zeggen wat er in d b Hj to zien waj Basil en ik werden alleen gelaten jiiiat ajooala gewoonfljk In den laatHlen tijkï Hij luaakte eeaige wt aardige dicht rlijki opmerkingen over l el hiiig tP Albotsford hoc bew onder en w aardig het de pi raooiUijkhud en de n igmgew van Sir Walter weergaf en hoe het hlenii tw Bcheen dat hier het ware hart van Sciiot land in kniidtn gt uUaeoid In een reli quleënka lag evenalo Robert Bruce s hart If MelroM ligt II luisterde whter nau w liJkA want ik had zoo gaarne geveten at Sir 3 oog verder zou hriibengevegd van ie aim Ut zoo Ba l ons ttme mli uut iBHiff r allwn ha i g lat n Ma r tooVfr V rltaien oh ii n toch in di I ichl t zit U n To n wij langu liet siialit pad He p n dat on naar d auto iou br ng a verteldP Basil niij en Brooti di n hij d n vorlg tii nacht had gihad Ik dacht ztidit hIJ lat ik otnL nederige reflncar nat e van Tliomas I roildoune nhomae d n Rijmer wa i en dat Ik in het Bij mira I al niet vtr uit i f i buurt zooals gij wpet wandeWe ioe i wni Vtrfthtmlng in eci tooverauto lang dt ft Ik h lllng van een regenboog kwam aanrijden Juist voor mijnt vo ti n iaagde d r hijöing er in de a ito tot tian t br ngen e n oogvnblik lat r zou zij nt i hi hen OMrredü Zij tapte uiten kondgdt aan dat zij de koningin der Fei j n wMi die ik nüj wfl zou b rinne nn tl hebben ontmoet voor mijfii laatste incarnatie op dareHd plaat tlBvri tii l fi gel ek precieii op u en ik mopt r bijvoi gen zij dpwl ook geheel at gij el wal deed ai i dan kon Ik nfet nalat n uieuwegleri te vrftg Ti 7ij verdween oomowioogeiid juist to n Ik begon tP hopen dat zij on WlK n en n l Muze word m Oi verdiwl nt ook aUifd en gewoonlijk m een andpftn niani Wij lachtCTi Iirfden en lacblen nog toen il nKvrcHiw James fn mevrouw Vu n fll niwrottw We t en Sir S Inhaal dtn die voor onfl liepen r nMWBt togolijk lotuondergaog mwm nmcMJnfZl te Mi lroee Abb want de nu uwe mrian wint nog te jonar disn dat MopAr Aarde ze zoo laat wilde lalt n op blijven BOo tf 4iee alleen an dm hpnid Dit was nie het bl eke nwiDtf t waarover Sir Walter Are m waarvan Iiij hoopte tat hem zou becisiHt in liJn i led vnn d n laai tcn Mintitr v maar etn rooflkliMirtg Uvenn tloht dat voor llifdt I vreugd l eBenHl ohetn t i ik dacht dat ala een alLht iMt ol toove naar gewnoHen goud en ilver t WMW9i In con roodkleurig glas goot en hm tegen dn zon bi kd hft sulk een licht zou g n Hit kon ook een levenselixer zijn g wt s want het gaf dt abiVJ hari JMli l eii n r dan haft jinigdtge schoonheid tifu Do doof kogeh doorlioordi muren randerdtn Ln blokken rooA en udeatopaax in dki lijn van htbeillboutrwwk trad kiidtll te voor whljn uil een HdaAiw van Kaffier toen we onhoorbaar o r het zaohtt gras om de krutvrumiR OotHolie ruint 11 it 7elfs lu dedniikor mtltaduw lag er een roodH loedvoor gelijk tiet sUUjowH van vuur onderren dkko aai laag maar blnnvn fn d AbdSJ bipg eHi Acht gri ohonmring lM f € t avond n de ruïn wachtte opBijii lijd om te voorsehijn to koukon Het n er 1 r Drieeei be de4 van denKruii i g dat met de l oorn ikroon enhei ooMt lijku V n Her bü den kanfcl datïfir Walto het mooist voi l sohem alleni t sepia en amber tagvA den hcnel tezijn g heii t Booala ik Mr f isgen me vrouw WtAt hoord seggw I n ofschoon ik niet aoo bobb gewe ten welke kl uren le g r likeii ooidal Ik ge n seWlder ben kon ik tooh ikn dat d groot steenen pijlers g l ken op Hlsnfce booui i met oMï dtehi blnderimkrotm cKwIfi palmen In d woustiln wor den afgebw d War TetToJgd