Goudsche Courant, woensdag 21 november 1917

0 13 53 Donderdag 32 Notember 1917 50e Jaargang ELECTfllSCHE lè Dat het er in Rusland en Finland nog al IfiS behalve rooskleurig uitziet wordt dage lyka door nieuwe berichten duidelijk Volgens de Kolniache Zeitung bevestigen van verschillende zijden ontvangen bench ten dat Kerenski zyn rol heeft uitifespeeld Niemand weet waar hij zich tegenwoordig ophoudt Zyn aanaien en populariteit zou hu volkomen hebben verloren Kerenski 8 particuliere sccretans verklaarde dat de bolsjewiki te Petersburg vasten voet heb ben gekregen en krachtige troepenafdeelin g i na Moskou hebben gezonden waar de coalitieregeenng al reeds uiteenge spat is Ook de bu z correspondent van Reuter wiist op de breuk tusschen de maximalis tan en de meer gematigde socialistische partuen De opmarsch van de korpsen die b J Loega Zuidwestelijk van St Petersburg sa mengetrokken waren la gestuit daar de officieele vertegenwoordigers der korpa co mité s die te St Petersburg aankwamen de part der rechtsch © socialisten koaen Er wordt gemeld dat een groot aantal der lannen naar de zijde der maximalisten merlffillen Pe gezanten nemen met het oog op den Uekeren toestand een afwachtende hou ding aan doch hun vertrek schijnt voorberad In Fmland stijgt de nood dagelijks hooger Een hongersnood is nabu temeer daar de oogst mislukt is En midden van deze wanorde komt ineens een draadloos bericht lilt Rusland melden dat de rogeering der Bolsjewiki den opperbevelhebber heeft ge laat den vijandetijken aanvoerders een wa penstilstand aan te bmien met het doel de rredesonderhandebngen te openen Er is dus nu een nieuw critiek oogenblik waarop alles afhangt van de houding der verschillende partyen De eerste vraag is kan de huidige regeenng op het leger en ïyn aanvoerders rekenen en is haar positie reeds van dien aard dat zy inderdaad ala regering van Rusland kan en zal worden erkend Door de Entente werden de tegen woordige regeerders tot dusver als oproer makers beschouwd wier macht met buiten Petrograd uitging terwijl men daarentegen op Kerensky vertrouwen bleef Maar waar 18 Kerensky nu en Kaledin met zijn kowkkenmacht Welke houding zal het leger MOBLAVD non nie Iru Uurin De officie 1 l oUikon i frziit publi Cl rt l i iKiiidvrht lon oui nit wu nieuw wit w aarbiJ de ultgav of veri preldlng van broohureM zond r l dat de noat van li lt i4ohrljver en din drukker bij het id Il 1 il 1 irfjLuriau bekoiul £ ljn worvM ver bod n FBANKKUK U p 11 b 1 k e n e n I eohrijver Hoiiri HarhiisH d atit ur van Je hi heeft eim verieniglng an it pullikein ohe rtrlJdtrM g i Icht ler vir htdiging der bilangm n op aiUai n l r van dffli diiti t aan li t froiU t rugfc k er Il offirteren m aoldnlen De reentging moei oen tfvt nwieht nonnen tegen de van de Action I ran aist ullgottU anll n pubMkeiosohe agiulle owter otficitrenen Holdaten Dienstaanbiedingeo hebben lü de Gfoudsche Courast s e d nieees MP Dei adTerleotléo kostea iImMi bij Tooroltbelallog 1 5 regela f O 26 voor Iko regsl meer 6 oentti Opsaaf aitglmtend ftaa het BarflM Dat hin irt n t zetde Ik r xul lm wtl iti rr n zijn MentHr Doug ae wil niij in nieuw v rhaaj van ÏKt llarl van Douglas vertellen dat hIJ nog Intt r rtaaiiter vin it dan het oude wai Bn bet h hoort In de i 01 n ik dil zi ide wiTd I onald Itou gia t vuurrood i n all drlt Vannecks I ar til n In lachen uit wat ik lomp en on part vond Maar ir itag tr zoo ernf i f uit ali een retditir HWeiwiJfcid hieft hij gitijk dat het intereeMoter en e ni gi loofwaarvUg is idt hij Ik wfpt nlel ol Meneer DougiaHi me vrouw JanM lu mlJ zou lioblen gevraagd nn liet diner ut t hnn naar Ae Ab4 waiuM 11 tndl n h t weer goi d waa gt hl Vin maar er kwam een onweerttbul apwxiti i en hit itortregtmde Daarom w ig rde liij of ichoon ik hrfii telkens weer vroeg mij hit nltuwo verhaal tt vertellm tmn alt n IjehaJve mevrouw JMnes n hij tn ik In onze zitkamer brid peel den Ik zal wathteii to f ttnburgh zei de hij alM ik u dan mag opaoeken Ik nioewt h zeggen dat Ik olet wlfit aar ik m dlnborgh zou wonen 4aar zuJks van nujoe moeder zou afhangen naar ie men r Sonwrli rf mij bracht a SoaiM ri I vil m ije anifcfeti V roeg hij fie gaan door t A Ik en la tui mtj a htt r llij r ag er verheugd uit nt i ehi B had hij tlf VannickH hel lachen toch of t ver geven WonM vervolgd Ë Ik van leni uw I of dB bc Idlioiiwtrs in het Oohtfn haddtn g Tvirkt it palm fn hftdöen zien oprijzen ilt h t bl oke zend wart ftts tfkend t gpn oen nog bieHkcr ej tij lit was heni iiwl ol de zon derllDge knoppen f n fanta irfoh holten lil de gnjz eikeiiwtanniniön h fterst een denkbeeld aan drakmkoppen in den men schpng 8t hadidni do n ont taaoi Sir R en Baftil dïe bijoa o rai zim weest waren het ine elkaar een dat ï J zelden aUU praotiti iiitgi vot ri beeldhouwTvtrk hadden geaien ïoo vele gril IR bedlBcht en h rli k uitgevoerdt onro Hniatigheden of zulke moOi duuriame zMidiateen I le steengroeve sf lke de matertalen Ie verde voor Melroee en Dryburgh wae He goudnigjn en zelte de Rotnelnen wl dat en stelden ze op pnjs H t dieed n ij V6cl genoden dat die twee het eens ergens over eens waren wftnt sedert liai9il bij ona waa gekomfn hf ben zij nog W id belw d verschild in meeningi over Mjna fik onderwerp diat ter prak kwam X j J waren geheel verdiept In Mi ha 1 iJk tt vermoedfli k graf en het verhaal vftn de 4udvGlskunetenftnj waardtoor hij FIMon Hfll In welke holen Arthur en Vtne krij heldipn nog altijd hun betoover o alaaip eiapm In drieön deelde zoo Abonneert U op dit blad 26 Nov 1 n nm UUvoeringl Otekoor en klnderktior 3 Dec 2 uur Gebouw Bouw en Woolii toozicht 0nder8tand imiiiflMe AïiDWaorg Beleefd mwtai wt fnt t m lflde liiig to mogtn ontnngtf V V g d rtai ea metrton TMiii l l kb u tHn dwM dsB In ons ngvid I V Vanaf DONDERDAO 29 NOV a s zai ondergcteekende rydcn als boda vmn Bai4 an ifouda naai Qoudai vlia vcna standplaats te Oouda bode hnii op de Gouwe eiken Donderdag van Oouda n ffl I uur Hopende door vlugge bedlening zich het vertrouwen waardig te maken Uw dw dienaar 2741 19 M KOOT Berkenwoude 21 Nov 1917 GEBRUIKTE Schrijfmachine T Koop gevraagd Brievea met oaiKhn vinf en opfave v nmerk eD pnj onder No 2740 un hel BureiuGoudeche Courant Markt 31 1 TE HUUR QEVRAAQO een Pakhuis lUfit M h t iratar U a het bureau 10 Brieven ooder No 2738 Goudache Courant Markt Te huur gevraagd eene Nette Woning of Bovenwoning Brieven onder no 2743 Bureau GoudicbeCouranl Markl 31 H Openbare Verkooping TE HAASTRECHT op WOENSDAG 38 NOVEHBEH 1917 dei voormiddaji 11 ur B m het koffiehuis van den Heer K JAAPIES aldaar Itn oventMn van Notaris J KOEMAN VAN I Drie Huizen mal Erven en Qrond aan de Hoogatraat Noa 33 33 en 34 aldaar Verhuurd bi de week No 24 voor f 2 25 No 23 voor f 1 45 terwijl No 32 laralond iite aaavaardeo Breeder bij biljetten Na afionderlilke veilinj en afila worden e perceelen gecombineerd Te bezichtigen de drie laat te werkdagen voor de leiliog an 10 ol 3 oren Nadere inlichtingen geeft Nolan KOEMANvoornoemd 2675 30 Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten Stijlameublementen In leer en pcluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapcn Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ens enz alle potgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Stqikast f20 Stflltafel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz tunmUlTM innbiliUlllliStU ittL Rollardam Til I2IIN Hoe erger de ziekte des te beter diaot het geoeeimiddel te aiin Wie bii llahanm en awiBwawakM en hare evoltfen aU 2499 40 Attematheld Gebrek aan ener e Duizeligheid Bloedarmoede Pijo in den n Voortdurende vermoeidheid Zenuw8chti held Zoo nu ea dan hoofdpijn Hartklopplnien Luitelooebeid Blcekmcbi AI mMn vwalM Geen leveotlutl Vcrma rUi Nfniur trek in een goed geneeimiddel venachl te gebruiken neme MUNHARDT t Lavatogan waarbij men verbaaad Ml Ijn over de altiieamde aitwmUag op uw gebeele licbaamageatel Ia ba en van 90 cl f175 14 25 l 25 Bil Apodi en Drogiataa ALQEMEENE VERGADERING VAN HET Natuurkundig Genootschap voor Gouda en Omstreken op DONDERDAG 22 NOVEMBER 1917 in de Sociëteit DE RÉUNIE des avonds om 8 uur PUHTEa VAM EHaaOELIIia Vaatatalling van t Rafllamant Varklaaln0 vnn mmn Baatuur Vrije toegang ooit voor belangstellenden 2678 60 HET OPRICHTERS COMITÉ Zii die wcnichen lid te worden doch geen inleekenbll el ontvingen kannen hon ver langen daenoe kenbaar maken op de Algemeene Vergadering o door aanmelding bi Dr E J HAMBURGER Crabethatraal 45 Gouda Gewone leden beulen minuen f 2 50 met recht van lolroducue van éltï dame builengewone leden di dal rechl muien f 1 50 per laar CU RSU S Ds BORGER zal dezen winter Vrl da0a om da 14dagan s avonds te S uur in t gebouw DE REUNIE voor belangstellenden een Cursus houden over t Godsbegplp Na do pauze zal er steoda gelegenheid zgn voor gedachtenwisfleling De entreo voor de gebeele Carsas ii f5 voor Gymnasiasten en H B S Scholieren hoogere klasse f2 50 Tmoom j rr t f Men gelieve zich op te geven schriftelijk CRABETHSTRAAT 5 ot s avonds aan t gebouw Aanvang der cursna Vrlldag St9 NOV a s s MARKT 43 VAN DANTZIG I GOUDA N W O GOEDEREN 2218 BN 30 TmCOT ONOERGOEDEREN ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK geelt uil 0 PANDBRIKVBN A 99 k o 9 FAHDBRIKVBM a lOI a o Verkrijgbaar te Oo d bij de NATIONALE BANKVEREBNIGING 1 M J OGIER A Co en H H Eflfeclenhandelaren Pandbrieven in omloop ruim f 11 008 000 I NERGEE Enerqievonner voor Kindepea Zeauwzwakkeo enHersteUendien Buooen vnnof 60 C DftAA L PH GRW VOOR HANDELSDRURWERR 18 EEN AANBEVELENSWAARDIG ADRESi Aa BRINKMAN ZOON MARKT 31 I Tel 82 a R Beat middel tegan RHEUMATIEK JICHT LUMBAGO 10 rta ALACTIN OahilbMT Itan HOOFDPIJN KOORTS INFLUENZA 40ol mümfcl Lakoratarlui Blw i rt r i l i Varkriigbr bil S H hMm droglal Markl A Cw Q ZUINIG DUURZAAM EENVOUDIG Z IIÉ D E L IJ K Piiilips Electrische Kachels met onbreeicbare verlHttingslampen uit getroicken Wolframdraad stralen eene aangename warmte uit De PHILIPS kachels worden in haar geheel tot In de Itlelnste onderdeelen in de PHILIPS fabrlaicen en wericplaatsen waar 4300 arbeiders werk vinden vervaardigd De massa productie waarborgt een spoedige aflevering mits bestellingen thans worden gedaan daar de vraag zeer groot Is Abonneert U op Het StenoyraIJsch Verslag van het Verhandelde in den Gemeenteraad van Gouda Hl vat ALLE bq don Ilaad mkoineado stukken de btifechikkmKen daarop en de teno nfiscb opf enoraen discussius allen hij un lo boekformiUii ABONNtMl NTSPRIJS voor abonnó s op dit blad f 0 25 per kwartaal bi vooruitbotalmn voor niet abonne 8 f 0 50 per kwartaal bij vooi uitbetaling flV Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Adverteert in dit Blad Singer Dit ééne wooril zegt alles wanneer er sprake is van ITaaimachüies want SINGER Naaimaclnnes zijn een EersteKlas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle boishoudelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft Sm EB NAAIMACHINES A CI B3 ro i kont U krijgen In al onze winkels DIE1£EN AAN DITi ÏÏITHANBBOED EANEENNEN SINGER MsatBchappij DapAls alom BMtriMk Drakkirt A BaiNKMAM KOOK Otutf aOUDA keiweg 5 rnimm mum iTieuL wrs exL A d v ©rt©xa tieTola d voor G o ctd st © zx Oaaci str©3s©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS lAi BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MBDKOBEUNGBN i 4 Op de oorpafiRa dnbbnl tnnnl Gewone ad r ftoauèa en pri a Graow lottera on ra n den nm KLUNB ADVEKTKlVTltH koop n vwkoopi knor an n fc n t I 5 10 M ik il liiiiB il I s ABONTiEMENTSPRUS i per knctuJ 1 2S per week 10 cent nn Zoadafablw pa kwtfnaal f I 75 per week M cent overal waar da be orgiaj per kmper geaduedL Franco pef post per kwartkal I iSA net Zoa4ji AÜKl I 2 AboaoecBeotea orden da oUjka aanfcootDca aaa ooa barvaa Makkt 31 Gouda h oaM a ggfften dea boetband al en de p Mkauona AO XTBNTIEPRUS I Uh a oda en oouireken befaocmnde tot dea bvsorfknni I S nipia t 0 5 Iks racsl mer f O 18 Bq dne adiiereanToliendc planningen worden dM i Mi t a bsraknad Van Inplan f nial nor f O IS 5 M M tmmwM S racela f OJa dko Telefoon Interc B2 Telefoon Intero 82 Uitgevers Ao BRINKMAN ZOON Rusland wil de vredesonderhandelingen openena Een nieuw vredesvoorstei van den Paus Clé menoeau s intrede in de Kamer Lloyd George n de Amerikaansche missie Uitbreiding van het versperde zee gebied In het Oostenrijicsche parlement Een Engetsche overwinning in het Westen ONS OVËttZICHT awneafd Oorlog J w plichten m de toekomst een belangrijk plaats in t staatsbestuur kumifin moernan De minister beloofde dat het nieuwe mi i niffterie grondig de quaesties van zorg voor de jeugd arbeidersbescherming en steun aan oorlogsinvaliden zou oaderaoeken Een der eerste plichten van het nieuwe ministerie was de sociale Tendering De minister kondigde een aantal maatregelen aan in het belang van de arbeiders tn verwacht ten slotte den steun van bet parlement en de bevolking bij het oplossen dezer groote vraagstukken Inderdaad op staatkundig terrem geeft de Donau monarchie z jn Duitschen bond genoot den laatsten tijd wel het goede voorbeeld In het Westen hebben de Bntten en Franschen een goeden slag geslagen tusschen St Quentin en de Scar pe Ditmaal zyn de aanvallen eens niet aangekondigd door de gebruikelijke vuur inleiding DeBntscho troepen zijn ovar een breed front doorgebroken in de Duitsche stellin gen tot een diepte van 4 6 m len en heb ben verscheiden duizenden gevangeimn genomen en een aantal kanonnen biutgemaakt Ry den stormaanval op het voornaamste frontdeel bewogen zich een groot aantal banks voor de infanterie voorwsArt en braken door de opeenvolgeude gordels der Duitsche draad versperringen die van groote diepte en kracht waren Volgende door de openingen door de tanks gemaakt drongen de Engelsche Schotsche en Ier sche regimenten voorbij de Duitsche voor posten en bestormden het eerste verdedi gingsstelsel van de Hindenburglinie over het geheele front De Bntsche infanterie en tanks drongen verder voorwaarts en veroverden ook het tweede Duitsche verdedigingaatelsel meer dan een mijl er achter De versterkmgen door de Duitschers m het vuur gebracht konden den doorbraak met stuiten en zy werden uit een reeks dorpen en versterkte stellingen ge gd waarby opnieuw vele gevangenen werden gemaakt In totaal wordt van een 8 0 0 0 gevangenen gewaagd met inb rrip van 180 officieren De weg van Bapaume Kamerlk is reeds overschreden en ook Woeuvres vermeesterd Met dit al het Engelsche bericht noemt uitvoerig de vele kleine dorpjes welke ver overd zyn en het Duitsche bericht geeft onder verzekering dat de strüd voortduurt deaen tegenslag toe hebben de Ententetroepen hier een beteekenisvolle overwin nmg behaald Aan de Piave bluft het evenwicht nog behouden V en et1 I ranaohe bladw ehrijveii ov r óen torstand in Venetlfi Vkn de IHOUCX Inwo UTB zijn a eohfc i JU UK acht rgeb i 4 n Moihten de Du tiche i Oo ttNirl CMOht lro p n em aanval op de slad ctoMi dan zal zij niet wordin viYdtxltgd Oiii df kuiwttHchatteii te paren 1 u burg iH Mter heeft odiitt verklaard op zijn po t zutUn blijven Amerika In d ti n Opper oor logs r aftd iifflol wordt mwieg deeid iM kolo ml Iloii e is toegtlrddin lot itm ln4erg ftl ieir Vn hoogatcn norlogKraad ttrwljl genoraal Hlsa de Voreinlgie btMeii 1 ii dtn Intergeailieerden Oorlogsread kl ml litair iMtvlsf ur s l ertegen woordigtn Llotnan von Sander ie B e r I IJ n De I irk iobe maanichalk UenAQ t too SamWs Ut te B rli luiiig konten Duik bootÉïlachioffcre ion Diuitsche onderxdAr vl l op tl Novtralitr a n de öjrl ïho ku opt ret rt nde schepte d V geallieerden lun dii lEiich veilig wtaudiin Aohtur neit n Vernietigd wtrden o a etm uk I Ii monitor tn cmsu torp dojagifr I e i ngel scheu Uden daarbij btlangrljke verll zm aAu QianBi tiappen In de Noordelijke wattTen vernielden dt iHiiKKihe hiikbooten vijf titootiiüich p n Hal Eofelscihe atoomaahtp Ankn ro groot l M ton Is In de nol ith idi vui de Iranaobo kust getorp tle rd ilit nnk on in tKl ijk doeh de betDHmfaiB la er iL Aiii rtkaansiht tor pi du jager gezonken Hl t departement v an Marlnt kondigt aan dat de torpedojag r i haunoev gfi Itrniorgen gizouken h hij een aanvaring u dl oorlu HzAno M n g looft dat M l V n missie dat men op het punt staat het Bntsche volk de krachtijffte beperkingen op te legden 1 en aanzien van de blokkade meende hu dat nauwe samenwerking tusschen de Vereenigde Staten en de mogendheden van West Europa een nog grooteren oeconomi achen druk op de Centrale mogendheden zou kunnen leggen De neutralen weten wat dat beteekenti tegenover deze laatste opdracht aannemen en hoe zal de houding 2yn der Centralen tegenover een zoo wankel bewind Allemaal vragen waarop de eerstvolgende dagen mo gelijk het antwoord brengen zullen Heeft de Paus dan toch een nieuwe vredesnota aan de oorlogvoerenden gezonden Tot üusvei hoorde men daaromtrent wel ge ruchten doch mets positiefs Thans echter bew at de N R Crt en particulier telegram uit Keulen waaruit het bestaan van zulk een nieuwe nota valt op te maken Het korte bericht luidt Volgens de Kölhnische Zeitung zal de nieuwe vredes nota van den paus meer dan de eerste in de bizonderheden der vredesvoorwaarden tre den Met betrekking tot Frankryk zouden me ledcc ngen van Fransche kardinalen tijdens hii verblyf te Rome tot het bepalen der vo waarden hebben bijgedragen Tegenover deze vrede zoekende benchten ziet men anderzijds een toespitsing van den srtrijd en verscherping van de plannen en maatregelen die verre van geruststel lend zijn In Iranknjk heeft Clémenceau eengroote meer lerheid gekregen na zyn mtree rede welke volkomen m het teeken van oorlog staat en waarbij hy zeide dat de regeering wil dat Irankryk met hart en ziel aan de zyde van zyn soldaten staat en dat alle ge dachten aan deze ééne gedachte onderge schikt zullen worden gemaakt De rechten van de menschen aan het front zyn de plichten voor hen die achter het front staan Aan pacifisten liet hy geen plaats In Frtgeland heeft Lloyd George na zyn succes in het Lagerhuis nu ook de Amen kaansche missie eens aan den tand gevoeld over een nauwere samenwerking en heeft hy er op gewezen dat aangenomen dat de duikboot toestand niet erger wordt de ver betering van le positie der Geallieerden ge heel afhing van den datum waarop de te waterlating van 6 000 000 tonnage beloofd voor 1918 werkelijkheid zou worden Ook sprak hy het vertrouwen uit dat Amerika een flmken voorraad koene vliegeniers met vliegtuigen zal leveren Het schynt dat Engeland tegenover de Amenkaansche hulp ook concessies heeft moeten doen de premier verzekerde n 1 de Daarbij komt nu dat DuitBchland z n duikboot operatiegebied gaat vergrooten en detzen onderzeeoorlog verscherpt In een memorandum te dezen aanzien w jrdt dan gezegd Onze handelsvloot fter zee richt zich tegen den toevoer over zee naar vyandely ke en in het belang van deD vyand varende bcheeparuimte Daar deze Bcheepflruimte door gewelddadige maatregelen wordt aan gevuld ziet de Duitsche regeenng tich in den stryd tegen de meedoogenlooze alle rechten in t byzonder die der kleine naties te buiten gaande tyraniue van Engeland gedwongen het operatieveld van haar duik booten te vergrooten De uitbreiding strekt iich in hoofdzaak uit tot een uitbreiding om Engeland ten einde het belangryker wordende verkeer uit deze richting te treffen tot een nieuw spergebied om de Azoren die een economisch en militair belangrijk vyandelyk steunpunt voor het verkeer op den Atlan tischen Oceaan zyn geworden en boven dien tot het sluiten van h t tot nu toe m de Midellandsche Zee vrQgelaten kanaal naar Griekenland Dringend wordt tenalotte aangeraden de onzydige scheepvaart met 1É1 benchikbsire middelen te waarachuwen en langs een omweg te voeren BIJITKMANDSCH NIEUW In het Oostenryksche Huts van Afgevaardigden ifl door graaf Tisza opnieuw de I oolsche kwestie door interpellatie naar voren gebracht In antwoord daarop zeide de minister president Wekerle dat hem de wederopstanding van Polen ten zeerste verheugde daarop vertolkende de sympa thie die Hong arye sedert onheugelyke tyden voor de Poolsche naüe heeft gevoeld De spreker kon reeds verzekeren dat de zelfstan iigheid van den Hongaarschen staat verzekerd blyft en dat ook met Hon garye s mateneele belangen ten volle rekenmg zal worden gehouden De Hongaar siche wetgevende macht zal haar medewerkmg verleenen by het vaststellen van de verhouding van den Poolschen staat tot de monarchie Meer m het byzonder echter will i wji nog de aandacht vestigen op het feit dat het Huis het regeenngsontwerp heeft aan genomen betreffende mstelbng van een mi nistene voor socialen steain By de debatten verklaarde mmister Mo taga dat door dit ministerie een waarborg werd in het leven geroepen dat de sociale Feuilleton ial WIJ III t im 0 k kor 101 11 e n n im 1 lingen onfl naidorden p Ti a r I n inaii he met dei rug naar on t stond keerJe zl h oniii toen wij ver ch n n en fk atoorrtw de g leerde vt r V laring van d n cut tos door den naam lilt te ro K n die In do AMij hot metwt heilig was Menefr Doiifelar rip ik lilt want iie was h t I oogla de luitenant dBe zoo vriendelijk waa gewest ons in het kafllee te arhslo rond to ge liddtn Mij zitdi dö4 wij Ik aar mi JSchl n m I dinlurgli zouden ontmo t n daar hij Hpo xi ig verlof zou krifl en en van plan was I lo dverwantcn alda ur op te ztwken n aar het wae eein verraewtag bun hier in het heiligdom zijner voorouders te vin den Ik dacht natuurlijk ddt zijn komst op dat oogenblik pwi merkwaardig toeval wa niBfir loen Blr S hemj dif hand gif n op d umn af vrofg Ho koant I el lat wij tlkaar htir ontmoeten bekende hij half erlegi n lia het niet g he i een loeval wafl Ziet ge ik komi dikwi i te Melroi e wamneer ik in nwjn verlof S hot laTki bezoek zeide hij en Ik 7ftg gw teren In de Murant dat gij met uw auto ïn dip buurt waart en waarachijnlijk Iir liurgb en Melroee zoodt bezlobti n atvo r nri naar hul irgh e gaan h ia dat gtspr k van Alin met tn icuriiali 1 e n keniil v i nnj t i un frifs hoor le ik rg ann k Basil Mifliilal r Ti d e r ïetwat vtrdil lig ilt Ik kwan In h hotil jiii l to n gij r waart gcweei t wti uw hagog af t E v en i n iw n mi n in het rogi ter der 1 o kf rH t hrij n ging l onnlilioii Klan voori Mm zeü iiuj dat gij t nar l lütforl v aart g aan en zou K ti nig Voiiiin om de MkIi daarna t zien daar oiii 1a ht ik dat al6 ik wi lir k i d n tijd hi r in dk huurt wa w Ikanr iniH swhien zouden ontnioeen III Hl zoo nu rkle sir H op eene ulldriikking diie ik v rafscl uw zij klinkt HlM f nKn Ijzer v ijH ooral zooairt hij f toin zeid Doch de knjg nan wh n r zioh voUrtkt nut om ie litkoniin T r Jat de groott Som erled stijf eu oiiaang naaui waw ilij vo ude doh bij nilj daar k evengoeii e m k inis van h i en li halv aiovrouw Jainir nog wel d © e nlge in ons gewlscJiflp wit i en natuurHtk wa rui WIJ Aooali hij wiij hertunerd ze r otd vrietidm reodi van ilem dag al dat wij elkaar voor M eerst in de slrattn van arllöle zagen Jaren en jaren K leden Hij sche n evenveel als d eustowvan Melro en h t Hart van I oiigla i te wet n h tjifr n natuurlijk wa daar mj zooveel y lang A it in alli wal zijn fa nuitnaam b treft Hij vertpldif n ij alli w van óin gooden Sir laojes Doniglrte hoe koning Robert Bruce op zijn st rfbed liyi vriend fmiockte zijn hart naar i t H lü ge I and te brengen en h t daor t raven waar hij had wijlen het ngaan en voM het hriatf dmn vechten alx boete voor den moord op den Rooden Com jn Miss Barrle s Huwelijk Hit wiui tv ngoiid als oen hoofdf tU ii t Il roman ti lioori n hut Doiiglatii v rlof kn g van den nUuw n Koning oim zfu jfiar lang w g f blip tn opl jn riis d ffr A M WILLIAMSON 70 I oe bij ondi rwi g naar i r üaleni hoorddat konin Mfont o van Spniij iH alg wasie KaraetnTi ie firanada te b vochtenin nl kon lat n zijni liiilp aan tt bieIfi In het va tt vertrouwen dat Kobi rtHru e hitzelfd zoti lu bben gtxiaan hotht m ifcm Htnjd teg n t 9iiviin dcu 8araceenrtthen koning erg In het nai werdgi hra Ut n liu kistji nu t Bru e s hart r In van jiija elgt n hart nemtndf het V r wfg wi rp in dt gnjedertin der vijandin uitroept nd da voor m den trijii zooairi gij ahijd g woon waart l Okglaw al u V lig en of t rven en lïoi hiJ w rkHijk volgd n sniiiVL ldi maar eer t tcwn hij v 1 mohaitiiiu ihtnen hfwl g doixl © n zich niet h H zwaard i tn ¥ 1 g had gebaa iloor hunne llchaimn tol wsnr liet hart laf Ihit iH de OU ie go lü denli van hiv II an van Douglas Ik hoop dat ik u Il wtlirn i etiö mag virtdlin o i la hl nog h laiigwekkfuder Ih viwr mij V Inu dan zal zij hit ook v i voor ini zijn zeld Ik beleefd waarom ver till go ze mij nu dan niet in l dli t Ml lro H 1I4 alle g chikd e plaaUi r voor Hij zag mIj niet een zoii fe rllngtn Mikaan en d J h t wtl de allerge t h ksti plaai uiaar ik bt n bang dat lut nog een l ctje U vro g lx l at is al te ergt rl p ik u t Maar dnar ir S niet ver af wan rl plkhein 101 Denkt gij niet dat wij hier na h 1 llni r wel kiioni n ti rugkonvt n Zeki r w I ajs gij dw wilt ant woordde hiv Ofschoon de miuin dan ml Zijn ondergegaMl Mi tl t T