Goudsche Courant, donderdag 22 november 1917

en mat alle sorg wonft voozb raid n arrangeerd Er luUan aaar mukvoU afdaelingen t bewoadmn i n leoala dt J pansche stand of het Ond H ol lau rf a rh a huisje waar plateelvrark tan ulBOop i gesteld Ook een oud HoUandaek intiilaar vindt men er w ar da maiibaUn MIb f plaatst die ala tweede pr1j dar T cl tiii dienen Want natuurlek is er e i variotlng aan da twtar verbonden en niet de tradltioneele sprei maar een keurig dameabureau daarvan de eerste prjjs Ook een ringwerpspel een groote viachtaat n andere vermakelUkhedeu ontbrekao niet looala bet rad van avontuur grabbeltonnen e d Vinden deze stands een plaats langs de a wanden kleur verlevendigd door het groen van planten en bloemenshngers of andere vrooUJkdoende verstenngen daar staMi In het midden aan een ry geheel diverse stands w o afdeelingen bibeloU plaatwerk choeolateri8n sigaren ja wat al niet Aan de overzijde van de aaal tegenover het tooneel dat ook smaakvol met groen versierd is en nar verschillende strijkiea b j afwiaaaUng hun bdangenlootze mederwerldng suU i verleenen vindt de dorstende menigte lafems hetz in de thee dan wel de champagnebar want ook desa ontbreekt hier niet Denk u nu In xulk een feestelijk versierde zaal tal van besoekers vele lieftallig In het licht gekleede figuurtjes ook van de verkoopsters strjjkjesmuziek en de ban n ga kunt u een denkbeeld vormen van dan gezelllgen toon wdke daar heerschen nuwtl W gelooven dan ook niet dat het aan belangstelling zal ontbreken Voeg daarbij het feit dat men weet met bet grif ultg geven geld wèl te doen an het su waa ia verzekerd St Vlncentiua Baiar Blijkens achterstaande advertentie aal op St VinoMitlus Bazar in de saai Con cordla aan de Haven Vrijdagavond de heer Joa Holthaus uit Rotterdam een ooracert gev i De hear Ht thaas die v6Ór den oorlog verbonden was aan de Hof opers te Stuttgart beschikt over een aeer mooi tenor geluid De heer van Beynum leeraar aan het Conservatorium te s OrvmiJiaga zal den heer Holtanan aan den vleugel ba geleiden an wLgc Ie voorullstre ittdt kteever i ciiiging alhier al hedenavond Inltaoht in hotel Klaflssen ene lening worden liouden Kpreker Prt Ur 11 D erdmanH van I eidiMi over het ondterwerp V onredige Vertegenwoordiging Tot ledin van het Kiescollege de Ned lUrv deoMsente zija herkozen de heeren 1 J Uoolünan tn J J do Vink en ge kozen in li aata van den heer H Ro birgeii die zich niet me r herkkabaar hUlde de heer O van l eeuwen WADDINXVKBN lot predikant bU le Ned 11 rv Ie nietnle alliitr Is beroepen Ds 1 de 100 z Ie Barneveid JD 61BE0NDBN Butten vtrmtvooreM khêtd der Sed De kosten van het onderwtfa aaa de gemecsto Haastreekt I aa0lre ht JQ Nov 1917 MijnJieer de Kedaott i Beleefd erzoei Ut u hierbij etulgopiaatsrumito en wel naar aanJdellng vanh l v r lafc van de veigudeilng van dtnRaad der l eniient lloRStiecLt op Vrijdag 16 Nov voorkomende in uw bladvan Zaterttag 17 Nov Ik heb daarmee gewatht oni te zien of de yihoonh ouraiit van heden VVo nsdttK daaroinlitnt some ieti andfrs fceven ou doch hleiin kwnt htbeloelle niet voor lo etuflver koitte het onl r Wijrfptruoneel f 9 5 en lil wor t nu f l 6 Ik ht me ofg vrsagd zou w ver laggever dit wel got d verstaan h b ben daar ik me niet begujptn kan hoe tieze getallen zoo ho kunnen ai Ari tó d tr Wet op het I O zegt loch doi h t Kijk aan ds gemeente de lutninia jaarwedden vergoedt zoodat de goiiieenle over I9il7 behotft te betalen f 75 voor t n der 40teefc enidL f 7j voor mtj 1 ijlst ü en f 2 voor dm heer is ila tMti In liPt vnrvolg zou dit dus hoog ten UXM l mnen iju lioogstinn w nl uls de l u lv e Hijkswet saog nouiön woreit kiiigi tt genteen e ook hiervan waon ttliijnlljk U rugbejtaald ie getal dtel jneker 1 Itt hoog genoemd m g worden vTooral al imo d t vicgeliikt mtt h tKeen on root fuintal nndiert e ook kleine geMH euten Hl oiifl land voor het per toneel uitg vui M t dank voor de plaatwuinit Hoogsthtend J WBNSV N Wordt mlsi Wtn ook nog minder i e verslaggever teekent bij bomwtaande bemerking aan Ik kan den heer W verze ieren dal de g Hal n dlc ia lijn verslag voorkomen ook door dtn O0T kter zijn genoemd ok h eft de vooT lter geatgd dat de genteeute voor mei jf slra slechts nilm 7 200 hel lulate djfer is mij ontgaan om l d t ter loor wtwl Re egd en daardoor niet door nu werd pgeteekend van het UiJ t Out vangt aangeeitn er één leerkrach m er iS lima de wK vereistht Ook dit bli kt i niet 100 p i n I V RSI K V 1 nm leHi rloliteii KILDA 22 So eiiili p 1917 KAAS Aaacovoerd 6 inrtjjm Gtm faaiide W T n Rei a nvoep limitl mtUf erts De hulp vaa Laaada De YorkflÉitre Po he U iKlaogrijke bOaotiKlerheden over de HuUr teuDlii van c anadMi in d voorzlimiiift van brltMhe aühotpHruuDte H eik zj JOU sqUuïkq in Laitada tervaantiJKd of beateidl De t ofaeep bouwiiuDuatrie ia Caoaclkt gaat bi aimder vooruit en de regeeriiag overweegt nu dv vrBaj ran Hu l sitfieveri i uii £ aaa partitu lere irmfts Meu a du hei mogcigk dat u preuui vim oiig ve v 15 ab pvr toa aan de wbeepAouwers al wordten totge Aue ikaanache finanoiftn Met iiet doel een ebide te maiien aaa urouiruatundt gtrucbten betreflende de ui tA der Vei uigde Staten h eit Mc Adoo d minister van tinancën aan vemchtllmde groepen bankier laten we ten dat de oorlogsuitgavea n nder bedfa K ii dan ih begrooiing aan het CocigrLS voorgelegdL Ue mltilaMGr voorupell dat de vtreifpohte soomiLn geen 50 miUioeu frftnca bedra tn Hij voe t er aan toe Au dt gcaltiterdeu uiaandtU ka ongeveer 2 mil liard Iranw ontvangen i en proct ii legen dtn ex 1 aaar Ucuter lueldt uit New York dat het Hot besiaf leigdc op het eigtndkmi iii Aiu nka ioeiK 4ioorend aan d u ex Tnaar in een proces om UOOUUü doUar weK nt boweerdt oouLraclbrcuk De kluger io de Mariu trana rtdien t Corporatie die v i klaart l t zij l i ftar Nioolaa een proces aandeed omdat hiJ de tot u be taandit r geerlug vorntde OOSUCNSUK HONOARUS Dl II ongaarne he finauotën De miaitiKT prt ldent Wekerle detldi blj het begpooüügwontwe p u ede dat de oor logJultba tn lot nu toe bedrotgeu Ib uiU liard Kromn waarvau 12 milliard door leeningt n werden gedekt liet gehette bedrag der vertt chte renten voor de etoatH M liLild IS lot jaarltjkt 1030 niilhofn gi tegen BelaisUoigeii iiK ett n voor het evenwicht Maat wil grootc tiachen stelt aan de pri totiea zijner burgers maar dat 1 ij zich voor oogen had gehoudlens dat lucu uRichtiS iiKwht gaan tot die grerw w lk L de nWoeiijkhend liet van vonuing H t V e r g 1 ij k aar in politieke kringen verluidt 7al hl t handeUverdrag tiutaohcn Duibsbblajid m Oostenrijk Hongarijo dat aan h t tin de aïi dit jaar afloopt met hei oog op deL Auagleich worden verleogd 1 al geen dtr coirtracteercnde pa tijen hot cou 11 at t mogen opzegg n POLEN liet minUtirle iJe onderhandeliagen betref t ndit do ver Hi UilUud imnimir poitt uill ë mn aan dKU gang Men no iil voor 13liiiui land che Zakm graaf Adani Tarnowskl our IJuitenlandöche Zaken giaaf Adalbt rt l ot l woromakl voor Juwtliit Parozewiikl Han del en liidlufltrie Diiirabifki I tvenfflnld d li nvoorziining btecki en LAodljouw Wie aiaw kl Do linkerzijde Het te Krakau verschijn nd orgflandtr I oobwlie M ciaaiHdeii CTaiÜe S ago r od a het f ns niet d Oo ttfnnjkache opvatting oDilrtnt Polen Hd blad aohrijjt o a Hoewei wij ona principite atandlpiint blij VflD ItmeuKn zuilen wij keizer Kare gaar ne alö Poolm h koning begroeten H 1 lad Boht het de plicht van aillf Polon hil atP Vrti van graaf Ciernln Moveflinog lijk te NidorBtLuncn Invrijh ld tolling van kriJK gi vangtnen D jonlec l ora iny vernecïnt dat di TurkKohe rtgetring tongev olgt au de utap pi n door hel pohtitiie d parlniM nt gt daan besloten heeft alle tn I tirkije gtIntfrnoerA l oh n en alh Poolaoht knjgn gevangent n vnj te lat n ea naar bun vadierland terug Ie zenden De KuJ uar öclii regi erlng heefi ttm opziiJiU an de poUn deztlfde houding aangt nomen en tot lii 4v r lOU krl dgtvang 11 I olen vrij gt4aten SWITSBKLAND De gnb urtenlni n in Üricli Naar de Koln Ztig uit Hem v i n inil vtrklaait k soc aal duanocraaöcht trbpWcr ond U Zurich uKt iW aaowii h ItrB dor uitspattingen van de laataiL li g II ni ta te niaicc u te Iiebbtn CHINA De onrust Volgens beridit uit Pelting aaji d l raiwcht p TH hei it de inini ttr priMdmt van fatnft ip ont lig gi nonnen BINNENLAND TWBBDB EAlCaa A ire 8on Bij 5e Tweedt Kamer nijn adire sen in gekomen Bctrrffende het wetsouAwtrp Inzate kn bakko nmaohtarbeid van den Ned Hond van Airbeiiter in htt bakkerH edri f verzotte om op de Staat egrootin o r 19I8 een post uit te treitken voor d overaemln g van dt H B S te Almelo door het rijk van B en W van Hel Icndoorn en het gwaeeotf oatuur van Hijfi sen Ü van éo Kuner van Koophandej te Maaa trlcht Om d ze gemeente ais kolfnv r laadf aatfi aan te wijzen van den R K Jnderwiiaerflbond In bet bt dioni Roennood om iiwliening van een noodwet te bevorderen opdist bijRondiTe ooderwijzers een KcUd salarie 7u I n ont vangen aU de openbare in dezelfde plaaitr van Aurora veiofnlglng tn ondir Unge verzekering op het leven te Bata vla betreffende staalRmonopoli van hit lev en T6rzekeringsrf edri ff Invoerrecht voor getftstilU rd Een weison twerp u infpedien tot tijde Iijke vrij telling van invotrnclit voor gi HMlUeerct waarvoor vrijdoni van den ac ctjn wordt geoQten Nu naar brao lsfrfTilua bogtTolge van het petroleuingebrt k groote vraag i c taBt lerwt die m den kooieiulen wintir wel ticht nog zal toenemen en een ware i pirltusnoodiM ontstaan die m hooge pnj scu van 3it artikel tot uitdrukking komt wordt het raadzaaan geacht tijdelijk vrijdom van InvoMrecht toe te kennen voor godlstiHeerd waarvan braiwtepirltUH wordt gemaakt eh voorts godïatilleerd inb paal ie fabriekön en anJtere inrichting n b noodïgd en eveneens nid tot inwendig gebruik bM tetud D maatregel zal naar de nrinlflter van financiën zie voorst tl kun neo worden ingt trokken zoodra dt tegm woordSig buitengewoneonielaniJighed n leb ben opgehouden II be taan De toe te kennen vnjdoni en d daar uit Iraktementen v in Marine personeel Hll ins h t afdeilingevörslag over de fip littrt ffendfl ijuppktoir begro tintten van marine en Ned Indië iiad nren mU vol do nin ktnniH genomen van da w t onlw rp n waardoor na de tea vo igen jari aangtl rathtt verbdirinhni in It n lari n dtT offlcipren aan ten root ongelijkheid In de behandKiUnK van oud 1 oflicit ren en ininder n ttn a ny tn vu hun salaris tu BOhen d ke rxnng i uor t n dl el ordt t gemoet g koni 1 Post aangekomen De stoofliBthipfo Stavtl j en PrmoiHs Irma zjjn vanochttnM van 1 ngeland e Hoek van Holland aangtkomen nut 993 zakk ii brievtTiiiiiail 1 zakk n tinn n laadflohe en 2 2 0 X zakktn t inUnlan Il clie poHt aan Itoord H d n ih en pof t voor m ovtr In land verzMiden De Commissie van bijstand Naai aunl tdmg van hd Itrieht van h l ILandKl ibl alu zou hti in htt voor n iiiin van den minister van landiljouw liggen de ooïiiiiniP it van bijstan i inzakt 1 uitvotring van de dl tnbuti w t met tvifL Uiden uit U breiden neldi IwlNe derl orre ïpondenticburt u In D n Haag lat aan uubreidhng van gtsnotnidit coni niiawie luet wolr k geda ilit Wel Ir IilI de bedoeling aan het KfjksidLslribudikantooi van loven fliiidd tlen Ie vtrhinden twee ad viöturs uit de arbeidei bewögii jg dicohna teiijke en de ijiodeirne v oor bt t verstn k ktn alleen van adlvie7 n Inzake de pra H ch toepfcbfiingen van de di nbulit regeling Voor de llnancie Ie aaJigiltgen hodin 1 BChlki gtnoeuud kantoor rteds ovtr dt niidmirkng van ten aKlvKMur Schadevergoeding BlomUersdiik en RyiKlyk IJfflc ietl Het Mini i nc van Ituit n landwirfie Zaken d tll niedn d t van dt Duitschi Hegytring uitbetiiUng Ih ontvan Ren van de uühadtv rgoedm aan dt Hee ieri van h t vorm tigd stoonisohip Hloin nixT dijk toeg ktnd voor het v rli t van g noeankl vaarliiig veni 00 heeft de Duit he R g iin vergo d ig bitaaid voor de scliadt ua 1 d reedorij van h fl slooïnecliip d e Ftiin lijk Itngevolge van dtn aanval op dit chip vf rooroaakl deliik b kend is werd hei bedraft dezer lergoeitiing v tgfatt ll door twet oom nflüsarlsH n van wit de Nedifiland lie Pn k Duitfwlw Kegeeiing er eik e n aanwe en Koninklijk besoek aan de Haagsche Centrale keukm H M de Koningin v rg rtld vun 1 of fanie fnule Sij 1 aron Van detn l r Mrt paitKulitr Secr tarl tn kapt n ituvs adiilant bracht gintertn een iieeotk aan It ïtie ntilijke entrajf k iiken aan dt I artoBiusHlraat In dtm Haag JI M wtrd aan dm ingang van het r I ouw outvui gtii door den bedrijffckidt r dn h t M t ler poor In difns kantoor gaf de bet r Koi Inge b last niet dti admiintHtratit aan 1 voTUldilkc bWj t kBter vtrsicl ill nde i Jichingm CMntreitt de adtniistrait d Hs Iribulle enst H M bezocht vorvolgenH htt a hiim rilratitkantoor d Hthaftlokad n vooi li t r onee dt afd PiUng waar w iiiiaal liet vleewch de aardap4 e en efi hoi dn vermalen In de fi oolt keukrn met e a kook potten waarin pir dag iilXX luer voi itl kan wordfn 1 ere d vertotfJe H l g+nmmn ijd Daarna bczotbt de Koningin de sohooomaeic flldfdln waar d aarl app l obiIin chin € staan D Kon ngin ondtrhkld zich hier mt l versrhitknd van vrouwen die bcr ij nva rtn nwil het putten van aardapptHtn n bel achoonmaki n v an groente Ten slotte wt rd lut ztter u tj it reidt magazijn bezichtigd Het bozoek waarbij do hef r JtKrspoor op die belangstel lende vraiten van de Ko niigin inliehtingen verstrikle du irïe on gfveer een half uui AJmiw i ed d Koning n mei haar gt volg naar een Irietal tUstributk okaien waar hi t eten wordt urt er Hlt A Ik re r werd een bezoek gwbraeht n het lokaal aan de Te Jtr t flt vervol genfl aan dat gelegen aan de Pnto lu 8 raat n ten slotte aeti hcH di tribun lokaal aan de Bakkirestraat De Koningin fflengde zich in die oka Iti onder de op haar beurt wachtende vrouwea aan wia zij allerkl vrngt d ed ointrent de hoedanigheid van het eten en Ook hloeg dp Koningin m t b lane stelling gade het opscheppen van hel en gi tflTMi was het menu groent o©p e 1 ïen verkoop van de bon waarop d n ftolgenden dag wl r eten kan worden gehaaltl Zoov 4 aan den ingang van de C cu trale k iken als l ij de distrilMUiflokalen was er heet wat belanff teillng van het publiek hoofdlLakeiiJk bestaande uit vrou wen en kinderen Naar BdgUJ tersg Gisiei namiddag njn vier Btifeit ge iaterRLtrden uit Harderwi die lijdende zijn aan tuberculoat en voor den mill tairen dienst zi afgekeurd met toestem nring Ki den DuitscbSD ooaeüi te Maan tricht van daar pie ziekenauto naar de grens gebrai ht en weer naar Beigiö terug gekt erd Bcgrafenii H SpiekmaiL Citotermiddag te 1 uur bad die teraarde bestelimg plaats vwi het atoWeiijk over schot van den heer H Sjrfekinan Len onafzienbare stoet van partijgenooteo volg de d n OTjerledene grafwaartfl In de Park laan werd de stoet opgesteld onder lei dung van cte hoeren Joh BrauUgam en H W O StoUe De vertegenwoortflgers van het partij btf iuur der S D A P mei S Groent weg en de heereo W H VUegwi J G van Kuitkhof J W Mathijasen L M Hermans l van der Goes J A BergnMPijer J I oopuyt en A B Kleerokooptr gingen voorop Laatstgenoeiiwle droeg die on£o 7sté bander dier partij Itan volgden de vertegen woordiger der toe óem Kanicrlrattie dt hceren dr J van I eeuwen en J W Albarda en dt 30C diem ledien der Provinciale Staten van ZuSd Hoiland de het ren J f H van Zadtlhof dr Til Stoop H W t Stolk A B dte Zee uw en H Mol Vtrdtr a4H vert enwoo rdigtrs van hel besUiur van htt Nedtrt Vtrbond van V aitver©e ngingen de heeren J Oudiegeest n I lanSnen de dirtoteur en de redac I van Hot Volk de voltaJlige Kotter dan eche stx dtin raadsiracide de vol lalligt Iiefetuitn d er fedleratie S D A P tn van den Rott rdamischen Uestuiupders l otid cq Voorts de l esiuien en Itden vaij ongeveer yeshg vakvert tnlgingen tn bon den van Itottcrdain n elder i alltn in t onifloerftle Ijamerea I e toet vertrok om 1 uur uit de Parklaan door dte bcheepstinantnnaualaan naar den Wt etzeedi waor hij zoh ach ter die lijkbaar die daar gevolgd door L te nnet kransen en bloen tukk n ge V ildt njiujgen h t Diakonessenhuia ver 1 t aanstoot UiuiitT de kranstn wartn er van de ItotlerdaniBohe Geaoiidtlieidiconmiiissie van Jirectu em medtw ikers vaa hot Dag blad V aa Hotlerdam van de Voetbaiver eenigin Hpairta tn van een groot aantal organisolieB uit de h D A J oio had d n Ltn opdührifi gewijd aan de nagt dat bttnia van diai trouwen onvergetehj ken dapperen atrijdmaitker aan dtn groott u voorganger Jok bij de begraafplaatH was er een belaasstelling looals lucr minimier tevo rtii IS ge en Itettls tt halflwee hadden zith voor dtn ingang vasn de begraaf plaat8 hoaderdtn mannen ea vrouwtn op g tf ld een i nigtt dit fijffitaag aan rocHfc en dW h sprt ekt vanztll dat dil in L het oog op d goede curdt noo dig wJiö nioi op de bugraafplaaw zeil werd tCKgtlat n De stott had nlk een lengte dat niien berekend had dat ladaen d e lijkwe tu Itinnen dt hekken iiou staan de staart aou oikion door de Jonker t rauButraa tot op dt ü Goutlöchea fcdngti In dt kapel op het kerkhof werden daarvan alken totgelaittn het partijb BtuLir van do fl D A 1 de K iUi rfrattie de btattulraiLtie bel bestuur van het N V die redactie van liet Volk de raa UraLlde de fedtraüe S D A i het büotuur van den iiotttrd Heatuursderfi bond van dt cooperau Voorwaarta en van de rouwjunclub Ook op dt begraafplaats was de l e langöte Uiii o m vOn Kamtrled tn raadsledtu verlig tn woo rdigtrs van burg rbjke couiuiKsiMj enz groot Het eerst werd hot woord gevoerd door den Burgenieeater van Kort rdasn Mr A K ZiniAnerman Zjjn medestrijders zullen kunnen vrezen aldus de burgemeester op het alies overwegend aaadeel dat de overledene in de arbeidersbeweging heeft gehad op z jn onvermoeiden atryd voor zyn beginsel op de groot veranderingen welke hy bevochten heeft spr wil zeggen dat met hem een zeldzaam begaafd man is heengegaan die den korten tyd van zyn leven geheel aan zyn overtuiging heeft toegewyd een man die bij allen bevtondenng wdrte voor de wilskracht waarmede hy zich de kennis verwierf die hem voor zyn taak beikvraam naaakte voor zyn bultenigewone werii kracht voor de ruimte en de frischheid van z jn blik en voor den warmen gloed van zyn woord Spr voegde er aan toe als een die gedurende 11 jaren m haast elke Raadsvergadering den degen met hem gekruist heeft dat hy een tegenstaikler was di6 hard kon slaan die slagen verduren kon maar die mmzner anders dan op ndderlyke wjjze den str d voerde Spiedcman kende slechts den ftontaanval het aantasten van personal of zaken anders dan m openbaar debat ot geochnft dat was zjjn karakter vreemd en daarom Ininnen allen die tegenover hem In het s dperk hebben gestaan z n nagedachtenis m volkomen oprechtheid eeien als van een groot eeaa weltoegerust bovenal een eerlijk strijder Spr wendde zich ten slotte tot ï jn neergebog weduwe tot zyn Jon fe kmderen en wil hun zeggen dat al werd h dien ly zoo hef hadden vroeg weggenomen eyn levensarbeid w jd en diep invloed heeft geoefei en dat h daann zal Toortleren Na den bui emeester hebben gesproken dr Dablh namens de gezon Uieid8coinmusle de heer Vbegen namens de SDAP het Kamerlid J H Schaper b j veriiindering van mr TroeUtra namens de Kamerfractie de heer Oude est namens het N V V de Zeeuw namens de Rotterdamsche S D A P He koiv namens de Raadsfivetie Brautigam namani én beatnur lersbond t Botteribun T Blok als mend Ankersmit namens de redactie van het Dagblad van Bottwdam waarvan de overledene vroeger Ud wu Namfna de familie dankte een broeder en daarna nog de heer J Ter Laan Halfvyf werd de kist mt de kapel grafwaarts gedragen waar de Zangvereeniglng De Stem des Volks eenige Uederen amg terwyl de deputaties met de banieren rond Hn de groeve geschaard stonden UHlSlS MAATIUfittÜÏLEIN Aardappelen Htt bureau voor luudedoeliugtïi inzake de voedidelvoorziening meldt In veaschillende plaatsen is het voor gekonstn dat etu regeling werd getrof lea waardoor aan gi zmneiL die meer dau 4 K ü aardappi lea per hooidi en per week kunnen gebruiktn ook meer wordt veiatrekt Uet ievtiisn ididitlenibediiijf ntemt dan bi v vau hen dae ivun aaroappoleu rautcjoeo nlti of sleohtü gedeelttlijK ge bruikeu de reateerende bons terug Het geen op die wijze ovtrbhjit van het gtmeenttJlijk rantsotn zijnde evenzooveei maltn i K U ak de gemeente luwouec teil woirdt don vtrdeeid ondier heu die m or dan 4 ü G kunnen gtrbruiken up dtit wijsie laagt men tr lu zoudi r bet gtaoeenwjliji rauthoen te ovtrsolirijdtii te geuioct te komen aan die minst gegoeden lilt OooTgaans de grootsU tonoumcnttu V an aardappelen zijn Waar ui een dtr dagibladea twijfel is uiLgeuproken ot dezt regeling wed ovtr teoatieuit met de bedoaiingen van den mi mi ttr van faaiüKHiw i verheid na han d tl Is het weiüchi auttlg medie te detlen dal tikt wet dtgeiljk ht t g val ia Hei iiierlioveii omsotHeven geanetMiteiijk rant oen uiag niet worden overectireden 1 fii i egtling alt nu rteds in domluige ge meenten wordt geti offtu en waardJoor de iiiUigegoeden gtihaal worden is echter V oorloopijg toeg elaten Opneimng van binnenlandsch fruit Dt 1 ruitt eaitiale hetft did Tl diea r de oigtMidit tn tulairi aan de joutroïeurs ge riciit 1 til o nde een 200 nauwkeurig mog li K oviniitlit Ie vtikiijgen van dtn vdui raad app 1 n en peren dio ihan nog in ouH land oaiiw ezug i stellen wij onr voor daarnaar een ondtr M tk in t öttl ltn Wij verzoekeu u dlaarora voor h l layon uwtr vtillng in oveilog in t hil vtiluigöbu tuur of den veiünfe uieeiïttr eei lijöt op te maken van de idera paohteib tn kooplieden die veriuoedtlijk eeuigv ins beiduidttude partijtn appels en ptreu in Iiun b zit htbbtn tn daarna db aldu i kitgen aidrefiStu op te zotken op den aan wezigeu V oorraad op U ntinen Ite nog iiitt uitgtvoftrdt doch dooi viilingrvarklaruifeen ediktt partij n it luo veu nieit vtnncld te wordtu Kratten en kisten voor kaaa De Minist r van Landibouw heeft aan de Romeentetb e sturen een clrculturo gtitaou dt 11 waarin ined gede ld wordt dat dt grosaiers in kaas de kralttn en Kisltn waarin zij hun kaae vtrzeuden niet ple gtn ttrug te ontvangen Hij hteft bt paald dat K rosrfierkJ die kratten en ki ten aan hunne afnemers kunnen m rekening lirtngen Dt afntm rs die binnen 8 da gt n na dt u dag van onlvangat die It digt kisten of kratten franco pakhuis van vtr ztndliig tCTug endtn zulkn vooi d i dts bt irtlfende i dragtn worden getredilttrd Broodrendement van regeeringebloem en mfeL Dt Mlniöter van Laodlbouw he ft bt paald dat m zijn b 6ichikkiQg van j tttpt j 1 mott wordtn gelraen oiidtr B il da t zoodra lu plaaJu van tarwt4iiotn uilaiidBoii of AiiH rikaantn h tn tarwt nietil iotl worden gelevtid btotni en me 1 van een btpaaldt auKustelting voor tt vaatgfBteldt stib V lo moet wordtn g n voor lUU K C W boiiri worli vers rekt óf 75 KL Kegetüiiigiibloem 6f ü K rogge itrwiil voor htt vaot euteldt Hul 2o al dan moet worden gt k ztn voor 100 K G B bon i wordtver strt ki 1 K j Kegetrin ameel Dez I paluig treedlt in wtrking u l ingang van 28 November met ihtn v r atandt dat zi voor het eersl van totpae öiiig zal A ju op dt bon der broodkaai lm gesutrkt tie weck Nieuwe maximumpr zen De Mimater van Landbouw heeft thans maximumpryzen vastgesteld voor gecon denseerde melk gecondenseerde tapt nelk melkpoeder en taptemelkpoeder We vermelden de volgende kleinhandel pryzen Gecondenseerde melk met suiker verpakt m vurenhouten vaten van 50 K G f 1 07 per K G gecond melk met suiker verpakt in bhkken busjes k 370 Gr netto f O 4714 pr busje van 370 Gr gecondenseer de melk zonder suiker verpaJrt m blikken busje k 670 Gr netto f O 45 per busje van 370 Gr gecondenseerde taptemeUc met sui ker verpakt m vurenhouten vaten van 50 K G ƒ O 96 per K G gecondenseerde taptem met suilwr verpakt m blikken busjes k 870 Gr netto f0 43H per busje van 370 Gr gecondenseerde t rtnm lk zonder suiker vai akt m bhkken busjes k 370 Gr netto f O 43 per busje van 370 Gr melkpoeder m kisten van 60 K G f 146 per K G taptemelkpoeder in kisten van 60 K G f 115 per K G gestenhaeeitie melk verpakt m blikken busjes k 870 Gr netto f O 35 per busje van 870 Gr Bopa d IS dat als gecondracerde melk of als melkpoeder uitsluitend een product mag worden verkocht hetwelk bei d is uit volle melk Verder is bepaald a dat de nuuamumrgroothaiidelprgMnx n te verstaan franco station van afzending en de maximumtusschenhandelprjjzcnaf pakhuis of magazyn grossier b dat de prezen onder geen voorwaardemogen worden verhoogd noch voor verpakking noch voor thuisbeEorging noch voor vracht noch voor emige and4rb door den verkooper te vanchten werkzaamheid c dat het met geoorloofd is aan den nvkoop eemga byzondere voorwaarde te v r binden met name met die van het byko pen van eoug ander artikel Proef oitvow V an bevoegde zijde üiftlotakng die ier gelden aftn de k e ranciers dtr ditrtn zal zoo spoedig u ogedijk gesobibden al zai dit ooü een v 001 locpige afrekening worden De defimtievalrekeninfe kan pub gebeuren aU alle dieren zija verkotht Van ét pending kotit n zuttn er ntimitili nog ongevi r MHi kotiia ingevroren aan den Hoet vwi Holland Daar algemeen een stijging der vleesohprijzeo wordt verwacht wordt met htt vtrkoopen deaer bevroren diertn g en baant geauaakt tn wordt gthoopt dat dt lage prija voQi hvt rundivlaerfch ia 1 ngtland gemaakt zooveel miogelijk zAj word i goed g maakt door den te be dkigen prije van nel titans nog aoDwtiige bevroren vlteeth ei der is de aire ktnJng dtr huiiiien nog niet mgekomen doth wodra deze Innnen is zal een oor loopigt procenüschc beialing plaats ht b ai Het kaUavleeech heeft e n bivredSgenden prijH opgebracht voor zoover be ktnd IB de prija van die tweede zending ook g fed te noemen Naar het blad veider varne mt ztJn de oiideriiandttlingen over dien uitvotr van vee naar Duitscïdand nog gaandt en schijnen tr plannen te bestaan om heo die bij de ngelaohe zending B iadt lijden m dio eeryt plaats m aananerkinR tt doen komtn voor evtntueele levering van koeien naar Duilschland D € SeheepvMrt ea do Oerl g Bemanningen aangekomen Gio tt ra ond ïiju ptr staatst poor te 8 Gravinhage uit Bremen aarheen ati aangtbraoht waren aanfeektmiien ruiin veer tig bohevenlngscht vHSthers u tiniakende dt benntanningien van dfe dezer dag n ver niiiötc twee Scketvening scht en twe IJnmi der vaajrt ugen L fD EN EEEMAÜHT Buitengewone mihtaire Naaj ons wedt n edeg dt ld zal In vtrband met dt groot re Ijehoeftt aan kffnumeEtn gedurende den winter verde r uitbnsidSng worden gegievtn aan het aantal ImitengewXHie militaire komndafO di hitrioe vrifw llig onder de apnai blijvtn of ttrugkei rtn Om die aanm khng van hl rtoegttoliik te personen te bevorderen zal veriulK lijk inet ingang van 1 Dtt as de fa kjkdche loelag van deze categorie B uitenRcwoin koniiniezm van f 0 90 wor dii veilioogd op f 1 2Ü TWBËDE gAWIBlL Vtrgadtnng van 21 Nov Vervolg De her Troelstra rfd beliand 1de dl finantie le polili k tn beioo dt dat de Kegeering zich mttr moet uil ten niet de laatshedrijven Hij de vermeerierlnj vao dtn htaatainvloed op höt grootbedrijt zal d nociaaldemotraiie moetui meewerken tn al ZIJ m óettn loven van d krachten die voor dt voltooiing daarvan uoodlg zijn J He etnjd op politiek gebied zal in dea etrsten tijd ioopen tegen het egoidme V8a dt giroot kapiitaJiattn en de heensohizue l van de groot ond rn iminigeri Spr weeS V rder op do in ona land bestaandie po lltitiie pai tijen welke ret Je htt aantal 13 Jiebberii l ereikt BelaiMnrijk noemde spr V dl verBdiijiung van den conogmsclicii iioiirf ondtr welka program vt Ie gotsie nanu n ataan bpi geloofde ni t de üonosnae den taat zal overheerseh B In Iwit t VLrgangrttijdpt rk waarm wijii3iaw loven zal etn poliLjëik zich opdring niet pret i haar eigtn w g weet Zt vvacht op dtn vrtde om tot volle ont 4 plüoiiiig te komtn Spr dTOng vervolgistói aan op oen afaoindtili 4c It ven undd leoi parleanent Spr wtes op de noocizakellikhtid van een ujtbrtidUng der B£X iaJe2fflfi voor de ajrbtiderö domde tal van vert f tringtn m lie b laLJUBgatels 1 op en riolieL tt ttn stottt de h to kern vao dtqjiiocrati che poliutk die hij m i M tih den iioodig acht Do her De bavornin Lobroan h kwaaii op tegen de v iwijlea door dt i heir Dreöselhuja teg n d Saoerge richt als zou de KaaKr op v Ie punten t weuu lifbben gedaan i It het r Oerhard sd kwairnopseo liet retht van hen dat uit overtuiging ditnst weigeren Spr wenathto niJtvow ben een lans te i reken maar nieenide toeli dat ook duenslTvtigeraars het rooht hefobeB voor hunne ovtrtuiging ut tt komen Spr orkendt de gotdt bodoiling Ttt dtn niiniskr van Ooi log tn aanzien VSR zi ii legeroniierr waarbij btpaald wordti zii die gewetwiB ezwartn hebben tegen ditiu t in het leger op een ander © n Qier htt land zullen kunnen dientn MalT spr IS v n nieemng dat de btalidbiD alken door de wet b paald kan wordclMen jM u den ditmstweflgeraar aa Wft zware proef kunnen ond rwerpen Gevoefe en Rewetenslit zwart n dïeocn fwhter tt wonkn erkend l e heer Kulgtrs r wonflCbteeenige asnnicr ngcn te maken over Ik vraag tuk Sociale verzrftering Ir Dnaw spr meening geen tnkol re iuitaat ber t met de wodcrindienlng van itet ontwerp Onitwerpin indienen die alleen MrokkW oui pollti w nwinitit te fa brioeir n a ft met liggen op den weg van dt Regeeilnjï De heer Fleskens ui nam KUrabanfiche zendlnieren in besfhemtófï tegen dtn Min tter van landbouw ftW proteateerde met klem togen de hfllsMiWI van den minister speciaal tegen d i klflêntu boerenstand De vergadering werd daarna vtrda tot Dondewlag 12Ï uur lobaanohte an vatte brandgtoffen tn noodinaatregalaa I Het goederenverron pn uf é Naar de iel vorm emt Itwert het goe ipran ervoer per Spoor op het oogeohhk feer roott moeilijKhtden op en dat wel iioufdJ oak door gebr k aan steenkolen ül kojiHn tr vaak hoeveelheden 8te n m lu ons land loaer deze worden Jpditakelijk opgebruikt voor indiustrietle leilnd n tn de apoorwegmaatit appijea Ipijgen sleioJttö etn zeer inatig doel dat Ja hoofdaaak 001 hel verv oer der per BOnfntrtunitn wordt gebezigd Mtn hteft thans reeds versfiiUlende joedertntrtintn laten uitvallen mi in ver band bitHnii de mott het met htt gotdt iiuverv oer vnj lawlig gaan £ 3hI£NGDB BEBICHOSN Aangebonden Gemeente veldwachters tt Nijmegen neb Ijeu gilsteren twee Nipot euaapd aangelliou dtii dit den vorigtn nacnt zicti te ilaiert voor kanumiozen hadiden uitgtgt vLii t i humier gekleed in gioleende UI HOBU der infanterie en voorzien van een modielgeweer trad op als huipkoin uilej Hun dotl wa snioickeiaar aan te roepen tn op de vlutht te jagen om zoodoende aan s nokkelwaar te K omen B j inbraak betrapt De KotU rdttuiöthp politie btefl oen van laar goodt ijeKtnden op hottijriaad b trtpi bij ten uiibraaoi tuthnjil h l HbU De man die bteeda opgettt kleermaker ta btroep te iijn had zich toegang wt eu te versobafftn tot het atelitr van etn kleerenwuiktl aan den GoudLuchtn w g £ erat had luj gtpoogü een deur te for etertit die door een gang v an een liofje tot ang tot deii winkti gaf tn toii dit uiet gelukt wiat hij over liet dak door uilHnijden van een rnit mt een pr vaat biJifltn t komien i oen twee auiveille rende agt nttn hom betrapten had hij ten dril tal ctMipons stof nttjee bijeeng pakl ter waarde van een paar honderd gul den reeda in dt gang van het hofje fjL itepontei d terwij lu dtn wmktl nog iireer feotd gereed lag om Ie worden mte gt nonnen De arr stojit ia dezelldi dit onlang ui t een kaun raad werd aangthoudöi In de buurl van bet VLkoiuadepl in tn toen ut l b zit V an f jjO werd gevonden t r wijl zijn maai ten twintng vaJscht lui tela bij zjiüh had Bij gebrek aaa bt ija iad men het Iwi lal toen wetr moeten mjlaten Brandstoffen geiknoei In dfe Jöcobikerk Ned Herv te Ltrecl t IS volgen ttn benolit m Het V olk een groote v oorraad brandsiolfen miitdtkt ± erat wiMt de architact der Kerk de heer iCuder dt conlroleuns der brand t üfftn oüDMuiisHit niet oolateu Hc t org I mochf eena bederv n 1 1 en slotte heeft t krhlestuur dt opneming dtr voorraden 1 üt ötaian en loi n ble t dat op 5 O V ttUiiweaig war n 165 nwd anthraciet n 4 m ld ooke i 4 nwid gruia totaal 7b mud Naar wij vtrutmm h ft d heer Ku iff al V 001 raad op 1 Aipj il ui opge gt VLu oiigtvttr jü mul ai hra itl tn JÜ mud ook loch h eft Ie körk iri d thans k op ndie I randtjloff uperiod nog een pailij V81 M inud anlhraci t en ttuige dnizen è ii tuivtn ontvang n Mwdit d opgave van a ü ti r Kuil r vtr Ijfvijden d waarheid was Gr sbescherming tegen vliegers H t vtil od o i de nuikerfabntk t Sa VQnGent 6 nachts niet langer m k na tionolo kl urein t veilithten Itr niediedei hrg aan viiegtrri dat zij boven Hol land öh gebied zijn hteft ong ru thud gewekt ythnjfl dt iid d Ort lie zaaik w eoht r ni oo tenvou lig iJe reden van h vtrbod is dicao wan I tr een fairnk die op een afwtanid van I ren 11 gtl gtn t n lithtsiin hteft t ta t r groote kans döt de vreemde vliegers zullen denken dat d ir de grens beoiöl mH htt gevaar dat dt huizen ge 1 gen tu S olien die abri k en de grtnn btootgöbtt ld zullen zijn aan het ooien van boiiïmtn Daarom is htt verbodtn ao derg tijke n et vlak aan de gr ns geiegtn fal riektn ten ichta in te rtoo nen venwtil is dat virlof wd loeg fctaan aan len twei al fabrieken die we Jtins haar werk tóch reeds den he len m ht etQ st rk licht ver r Ideu Ur oplo i ing van d ze moeilijke qu lea sijn naar wij v rnain n de bui gi lu ttrfa vaji d betrokken gr n K lm eii 1 1 uitgenoodigd nni een vei adtriig p l gj n ten einde ad vi a uil e I reugen uui Je 1 tt midd ltn voor ten bej ohe lig uer f r ni ook nachte ttg n vil gene Verdacht vervoer van carijid In den afgtlooptn nacht zogen ftgtn 4 V luien door de Difkgracl t m AM tej dtam varen i o hun argwaan op vekfen Zi sonitiicerden d fechipptra u foppen ii aar dtize v oer n r in tegen 1 zoo hard mOfeelijk vandoor Ook e n paar rtvolvtrschotn op htn geioet mtó htt effect Laltr evenwel toen de ten ie schuiten blerven yolgen wer lie vletten bi den Hpoordijk genieeri JJö inanni n verd wcn n in de duwteni Jö de Uitten word 800 i osrMd aevondtp Een raadaUd n bet kippenhok Te Vie Tasenwofl het Bluitingsuur r nhel l der kermis een uur lat r r j ld Maar zelfs na dien tijd werd bij Tliergier N nog licht gezJen en wer Steimttnen vernomen Toen dfe vdl achter bth om hoj twaaW gmg kijken j alk B 10 de geia kamer doodutil Bij ier ondoraoek vond hij echter e n raa is 2 i het kippenhok verborgen Ook bij f ren kn t kin werd te en ae raoo Ud proto i Weer twee In etn pand aan dt Binneorolte t Rot tddaui is eui IwiUmunn van f 2700 U toofd Drk pnidlete vrouwen zijn veidaclit vaii dezen dltïatal aang houden In en pand aan de Bagijnenstraat is eep btiltenuiBO beroofd van f 260 1 De brandkaatdfalitaL T e Aansteidam zijn tei beschUtking van de JustHie geateld dt b wte inanueii dio zijn aangehouden toen zij bijden heer 1 angedijk gestolen brandkast vervoerdtn De dlensttioJi wordt van uïedeplltlitig beid verdaoht Handel in brood en koffiefcaartOL Het il den kturingsiiienst te I aidi ii ge ukt éa hand te leggen op een jong men ch zektren Van R uit Lelden die er ziijn wei t vau inaikt brood en ao fitkaarten te verkooptn wtlke hij opliet di tritoutiobureau te NoonSwijk waar hii werkzaam was neeft ontvnenrf le en enkele tramconducteum the zlc aan het vtrhaiwfc ltn van dese kaarten h bb n schuldig geiuaakt tn versohillende parti culeren die van deze kaai ten htbben gt kotht i p oce verhaal opge rma Een eigenaardige kwestie nt Ainet rdoni niU t men aan bet V ad In Mei van Iet vorig jaar wtrd on zekere Hellingh ou I huzaar hier Ier htod voor dtn nïililair n dienet opge ot pen en als landistoriiieT Ingcdte 1 1 bii een infan erie brigade m een der ricjche plaateen Hij werd eohter ste di In den mplilaaren dimst ten onrecht HPllingha genoemd en dus blijkbaar mt e o an Ier virviard Dit hi ft tol vtrschillenio nwei hlkheden gekid Toen zijn vader voor wen H llngh koslwimi r was zioh aan melode voor ondersteuning werd hmbv gtantwoord dat hij geen zoon had d e m dSenst wa ondanke het feit dat Hel linghs vader herhaaldelijk het legend e leweerdf Undelifk in October ij wtid d vergissing ontd ki en werd H I Ingh na dus gedlirtndio 16 nmanden len oor h t in dienst U 7ijn gewe niar h il g zonden Naar wij vernemen hebben Hellmgh n zijn vaeter dagtn een v r7oek chrift aan den Mina ter van Oorlog g zondii wair I verzocht wordt liet toekennen vai u achalevergoeding van minstens f 1 flo a n Hellkigh in virband m t d door hu ttn onrecht volbratht n dien itiid als landstonner alame le het totkenn n van cei bedrag van ongeveer t WXi aati Hd mght vader Ier vtrgoJiog van de U nantüeele schade t ngvojge der afwezii h d van zijn on g leden Een milUoenenjuffroirw Terdwenm RolterdWflii i volgen de Ttj 1 rtp en roer g t raclil door U zoog nooindo intillioenflnjuffrouw de vrouw van kere tafélioueler Valk in de Westewa Stn Haat tno ntdt juffrouw Valk ten ztr geslepen vrouw hield er oe 1 bank honderdduizenden Gisteren nu ia luffr uw Valk plotseling verdwenen en hond en hiiden d wacht voor het ca é vanhaar nian o n It kunntn booren hoe I el re hun geld toad Bij poiiüt onderzoek kwani aan h l 1 hl weüte geweldig bedragen In t lankbexJruf van luffrouw Volk w e jn e et Jfet klom zooaia we rt xi zej ï n tn de lionderdduizoiidf n Fr im er l Tm l tfi l nd Kalden n zaken hadden I tn groot aaiHal van hei l l ed dSe un cafe f iel tb r el E n 7 f overgecïafn 7 Gn Zij l e U den hm geil dan leg Vl per week hl mejuffrouH Va l 3iHt aan p rsonen die gUcherl m nb id waren k nde tegen b 8 oriU Vp I week 1 a ö otbt r worden er l ijna go n liuwe za ea neer opg richt ST ni u ouv Xalk kon du van ht bij h arT ltKl geld n M 7 lk een woekerr t neer n ken dat z j 4 y p r w v m t dr r Vf m KgerK Pn Ht sch en haar be waarlnkziTi voorgekomen Zy l er TltL ïlilMe tn chen il gegaan h t J a r nan overlat nd de t nrgeW M gg t woord t staan KK 1 l e pohüe heeft thans overal orders geven haar aan e houden e n eei au 1 l Hoh rche r aan het eure f yNWISGEYINGEW Aflevering van rieeaehvaren BURGERMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen to algemeene kenms I dat het aan alle fabrikanten van vleeschwaren en aan exportslachteryen tot nadere aanl diging zal z n verboden af te leveren geslachte varkens gewmten of gerookte halve varkotfi verach varkenvleesck spsk worst geslaehte runderm kalveren schapen PoA kalfs en sehapenvteesch en bereide vleeschwaren IL dat van het sub I vermelde verbod ontheffli kan worden verleend door de Rtjksoonimissie van Toelicht op de Vleeschvereeniging te s Gravenhage Gouda den 22 November 1917 Burgemeester en Wethouders voornoemd ULBO J MUS De Secretaris H VAN XïEB VEUK Aflevering van Vartxttviceach BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kenms I dat de aflevering en het vervoer van geslachte v kens of gedeelten daarvan is verbodm U dat het snb I vermelde verbod niet van to aashig is a voor xoover betreft de aflevering vanvleesch van zoogenaamde BegeeringavarkfiDs aan het pubhA b op de aflevering van gerookte of opandere wö e verduunuuunde varicen eeacbwaren aan het publiek die op 16 November 1917 reeds ten verkoop voorradig waren c vwor zooverre daarvan ontheffing is verieend door de R kacommlsrie van Toe cleht op de Vleeachvereanigiag of door d n Burgwneester m t mafhtnemliig van het hier achter sub III bej aalde IIL eene cmtheffing geUjk bedoeld onder U sub c xal door dn burgenwaater alleen kunura worden verleend bli noodalacbting m de Gemeente woarvvor vergunning werd verleend b ten aanzien van in de Gemeente geslachte varl ens of gedeelten daarvan voor Eooverre het Begeeringavarikemi z o tot ten hoogste eene hoeveelheid van 2700 K G per week Gouda den 22 Novtniber 1917 Burgemeester en Wethouders voornoemd ULBO J MUS De Seeretaiii M VAN D£B VEUa Maximomprya Heirick HJaawibooBM BURCrl Mi a iJTi j en Wii müUD£KS van GOUDA brengen ter algemeene keonia i dat voor Heinrich Hiesj nbooiien ia vastgesteld een nuuumumpr s van f50 per 100 K G IL dat voor de sub I vermelde bocmen van den oogst lt l8 en volgende de nuuumumprys met zal afwijken van dien der stamboonen Gouda den 22 November 1917 Burgemeester en Wethouders voornoemd ULBO J UUS De Seeretaru M VAN D£B V£Ua Doen verichten van schoenreparatica ea en beacfaikbaarstelling van leder voor selfreparateurs tegen Teroünderden prijB BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algenaeene kennis dat in veii and met liet openen dermogel kheid tot het doen verrichten vanschoenreparaties en de beschikbaarstellingvan leder voor zelfreparateurs tegen verminderden pr B aan de ingezetenen aanvraagformulieren zullen worden uitgereikt dat aan personen die voor uch ofvoor leden van hun gezm tegen de daarvoor vastgestelde vemunderde prijzenschoenen wenschen te doen herstalen ofeene hoeveelheid leder wenschen ie koopen voldoende om daarmede zelf een paar schoenen te herstellen aanvraagformuheren tullen worden uitgereikt m de Raadsuuü tenStadhuiae en wel voor hen wier namen beginnen met de lettws A tot 1 met H op Miaandag 26 Kovemtier a a met de lettere J tot en met Z op Dinsdag 27 November a s telkens ties avonds van 7 tot 9 80 uur III dat de door belani benden ingevulde aanvraagformulieren wederom suilenkunnen worden ingeleverd ter verkr gingvan een bon recht gevende op de daaropaangegeven reparatie of hoeveelheid repa ratieleder op Woensdag 28 N ember 3 de avonds van 7 tot 8 uur op Donderdag 29 November aji dee avonds van 7 tot 9 30 uur m da Baadssaal ten Stadhuise op welke liren deaverlangd de noodige inlichtingen zuUen worden verstrekt dat belanghebbenden in hnn eigen belang worden aangemaand zich op de onderIl en III genoemde voor hen bepaalde dagen en uren ten Stadhuiie aan de Raadazaal te vervoegen daar geen aanvraagformuheren om welke reden of onder welkvoorwendsel ook op andere dagen en area zullen worden overhandigd dat zoolang de vanwege het B ksdlstnbutiekantoor voor Huiden en Leder aandeze Gemeente toegeweasn hoeveelheid leder streict de onder III bedoelde bons aanhen die daarvoor naar het oordeel van Bur gemeeater en Wethouders m aauomeikingkomen per post zullen worden toe gezonden Gouda den 21 Novembe r 1917 Burgemeester en Wethouders vottnu emd ULBO J HUS De Secretaris M VAN DER VEÜIt STADSNIEinVS UOUDA 22 November yi7 Gastoeslag voor winkels Naar mon ons meldt zal aan lederen winkelier die gas verbnuict voor verliet ithig van zyn winkel gedurende de maand November een toeslag van 10 kub M wo rden verstrekt indien de hiervoor m aanmerking komende winkelier zich wendt tot de Gemente Iiichtfabneken met het verxoek deae 10 kub M op zgn gasnuitsoenkaart bQ te schrijven Hieruit bUJkt wel dat de gasvoorzienlng voor deze maand althans onder de thans geldende algemeene beperidngen verzekerd is Houdt de kolentoevoer nu regelmatig aan dan zal de mi Are van gedeeltelijke stopzetting met meer vooikomen 1 hetr A ZwaancreW alhier i iooi Burgcjoet ter tn Wi thüudT + var uJe ater benoetjd lot Bcountant an dt Bruii ïteitfen coninlasit aliisai 80e Ons Geno ciL Op MaaiulBg 8 December des avonds 8 uur zal m de Soc Ons Gefioecen en algemeene ledenvergadering V ordèn trehouden De agenda vermeldt o benoeming der commiBBie belast met he naaien der i k mng en verantwot rding der eomradsaie belast met de keuxe der rydacfariftin nltietmg van 10 obUgatid o der Eïecl jicitaitaFremieleemng 1910 Bu r In de zaal Conco rdln cal Vrtfiiag middag de driedaagscbe bazar ten bate der St Vmcentios Vereend gfag worden peiigeiteld Een bazar Ik veel goeds bel ooft Ooobottr nV iaO WeHwt r f 1 8014U V MAIWCT Melk te Red nvo HawW 1 prijzen vooruitgaande Vette varkens w aan oer HMidn vrtfwel flO bO et per h f K G Mloder gcnrioht 4 5 c4 per half K O Msgen biggen goede aanvoer Handt t vrifwel 0 4U f0 80 pr eek Vette snhapen ge Hi s i voi r ljui iiere groote aanvOur ünnh 1 vlug r2e fiH Nuohtere kaiveren red aanvoer Mande vlug f 10 IH UrsJiical v ren eenlg aanvoer Han kl vlug fki 70 Fokk lv ren f 30 82 I I iR N Weinig aanvoer Handel flaww Per 100 atuüti f 16 LAATBOV BBRlOHTWr Voortiatling nlgaMMiM haa ch a a wlngl Da heer Nolana tX bracht htUda mm de Regeering voor de w jse waarop donbaar de Neutraliteit wordt batrachtf als loa naar spr s meening meer contact mat da Kamer meer geweaaeht ziJn Tan aamdan van een algehaal i vrada lOU spr iuA lUfata liett dat gaatreafd werd naar b poUng van militaire maatr elen die ook allaan zoudoi moeten dieoen tot handhaving van de neutraliteit Aller mectowerklng aaida spr is noodig by alka poging tot gadaaltalyke mtwapanlng Da dttlnc duurt voort Stooaudilp j Htt stoomschip Boekelo la hetk n Ie Ainstei ai binnfngtkomen nwt enlMfiog pek Vragen van dan haar t HaMal aan ém Mlnistar vaa BottadL Zakaa Ue heer v Hamel htelt aan den mi nl t r van BuitenlsiM iuhe Zaken de vel ewdo V rsgiffi gesteld lil aalwoord op de vrs g tioor ood r eteeke i iS ticl jl ge t kl verklaarile de mialüter zich gaarne bereict tl met d Duttscht en Briiach r riugin gevoerd briifwisaoling ovei iT én diOorvot r van zand en grint van PuUwlilan tnaar België en metaal iu orag keerde riaitlng aan die Kanver oYn te Is gen nadat ttvi roeiikfinslg In rnaltananl fjobrulk A toe xdnsnliig diT Mrokkpn rfute ringeii leder voor liaar de 1 daartoe verkf en zal lijn aUiiMHie dfl bildv rapporten door de Nfdi jtandatbe enl oflleleren zoodrA inoH ll tv Ain te K kilter te doen to oiueii Aangeelen tol heden 20 Nov tuib r giw n rlW overlegging heeft plnals gi fiaili ver f orl oft ofldtergfteek nd eh It ra en Heeft Zijne xt I tie rt di aakerb il verkregen omtrem d hou llng i debetrokktn re geerlng n ieler loor haar dei n wsnmer Is de ov erleggliig van de brUfwlweling en van de rapporten van geiio nuie trflicl 11 0 Ic v rwa hlen 11 I II I I I W Telegüsisct Weerbericlit 6iwa4Ïuluft lot litn volgind n kff zwakke tut tutttlgr tftier tottauiiKivdi Zilfr i m Inl W IJk 1 d BWiar I wolkt tot hetPikkei Wter w rwlillnHlk Miéa un u Tlti ll k udklm Mi en DMaB MKOpXMig 7 uur ie Itrlll oiKoiuterxan t uur 5 initi Ki wWlanl arn8 aanatolfMi 4 u S lil luiKlnntaania aonafkov t a J iii BÜBOKHLUm WAWP OIJIJ 1 iWm N 1 Nov Mmb h Mai I a V J Spoel Q J w vanKooUoi 10 Nov Umlielg 1 rania Marl t V J 1 ite Ztttjw eo I M v u dtn Hoek IIUWIi I K de ruin mi t ADVEBTBNTHN NIEUWEISGlilUjIG GlODi Zoniiag 25 Novembar 1917 ilMbtt Mn voanMHng door bal imat bd wl Muad a bckap ▼ 8B d a hMT H REIS Grav h INnwiN n WCCn MWl DE VREDE KOMT h 1 Mrijf U N m Iii VOOMFKIUN tm 1 mm 270 M 8PC0IAUTEITEH ntUZENDIIirLAATlBN atallMMUa I l Baleoa 0 71 GaM I 9 4 Ltim laweo NdMti PlaatabMpr UB vm 10 12 n 2 4 Opt lH o iMlC i Anni h Ha BAZAR Si VINCENTIUS Za l Oonoardia 23Niiiikiru JOS HOLTHAUS TtMT ti UU EVERHARD VAR BEYNUM 3763 36 Doka fef alwH WaMI W laa b aD UndM A DIarubtMk H Jou n L 4wrl MoMdBaaa Halallcia Aii brdan Wcbwd lltaua Aria M J M B N MdM Aria k Dh AUkaaHla O Maya at aa i lUeltatlalas Aria aU Dia lafc i iiaa ln a J Il 4a