Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1917

Pe 8o jet inoet aii teu ötand dir bt aprtikiagm loet de vljantkhjko latiitatn bo eih W ers voIWonun op die lioogtt wor den fohaudien en lc Aoor het volti oaii Rwwwcen coin mii r d B zuli i dwii wap nMl tand iiKHtm ondoïtei kenen l oz in protlainatlt vorm gevatti mededeeling I ondtrteekend door de pre i dent van dim bo jpt den volks couilnl mfU WladiintH Ulkanol verder door 1 e mn en I rotzki a al secretarui door Kroefwilot Brooasliof gewond eneraal li£oe MiloF naar Kenter aan araigf llad n tint ti MoHkou door ten urotorlorrit o trred i IIij ln i ft n txeii gfliroken re MoHkou Dl roodb gard te Moskou he i A ge iiie4nttraadinl ilen verbindtni lm irtA llnnii te l etri dtri U raaduledtn Jiebbon toin in di volks imlvoraitiit van Aniafakj erKa lerd Het üoiiBulaait der V eri eu Slat ii Ui MoHkoii lipuft bi het militatr rt olutionatro co miU vcwtooge iüRfdimd waarin h H op de lu iw ft wijflt om op staand n vo l maair gthn to trtffcn ttn timh Imn tu I t7it der vnuiMkllng n if Ixft eillg n AHBRIKA A nu I i k a a II u I h Ha afl liwidt uit VV a hin to i dalte he iniKit op hfdtn 5lX i o fitiwie ri d niiars iwler lil jji aal p i dag in ali liSowcoojXhtattrH m Ii t luii ri bit d dtr u Haiw en op andtrt open iar plait lil ziillni prtkm Uw rc l vo t nj ii lii lili 11 len dolt iH t Aiuunkaanj lit olk t avinuigait an dn rcchtvaardlijfliLi I d r ViiKrukaaiiflCh iaak tn van d noo iza k I kluid Iiiiit chland 1 vt tj aan in h I Il luii f van diiii ücralii tu l nschü ii g DorloifHto her Idsil ti I Ilail Mail VV e t urirt t 11 a p p i I II k B oil éi k k 1 n g lil I lilladtlphia wonlt gcintll dat dr SiHion Mtxn dmctuir au de I aljon i van hei Kockci llerinHtitniit oor nnxU e oiid r70i k l k nd holt g nnaakt dfl4 hij un nHiiw prodntl inefl onldiiki dalail MTMaan mI kunnm vorvaiKgen ontjikLiKi ui ijn al 18 t Mil Ikvvwti dat h t inln 1 r wliadHiik U dan bijTi ITAUlt dun NedeUaudbZlhaibd m htt alg mim jedtrt hH be van ksn oorlog heb bei die Duitftcha hun heat gedaan out üiin uitvOLr OA oiviujdkge lafid n te do n toentnïen liadw de valuta van dt iiüark lie gidig diaalt op pL 4i te houd ïu Duitdthd is niet laug cr in Hiaat voor zijni oer te betalen daar ZIJL overzeeaohc ndj l uitgoschakold is UI vele van zijjexpoitüoedtreii by de umiMjgeiijkbeid oigrondtoMlIim te knjgt i uiit nitor wordtvirvaardigd Itu einde d ii uitvoer vaitt mcnt te verhinderen hetlt lAuiL blaiidoortduronid dit prij op g la tn met higtvolg dkul dj hoopers In Sadierlaiid hu aukoopen In 1 ng land hibb Q veniiiiiTdi Het gtvolg was dat l iiitM hland zijn rije eenigiBZins lualigde li t w8ri m hetelanjf van 1 ngeland en ziji bondigenoote om voort Ie gaan eu du uitvoer te riueerdert n van d ar ukLlen w 4ko Btrtcblaud ïvenz er kon ltv rL nDo uitvr van c inent uit Ln K iaiud wau vargroolt beteLktaiu diaar bij ona steun rhende bij het betalen va n dm Itvenadd lui invoer on dit was UI het bijzondeihet gwal ton oi zicble van Nod rland aarvan wy groott lioe vu ihedtMi uuirgaQi bottr en npek bi li ukken I ord Kbonda eli in een rede di blyk kiiai hoofdfiaktlij asn de schaaröt lilL van I oL r in 1 ngeilid t n wat daarmee sa mu haagt wae wijd g zagd r ba itaal gta Liikel l ewij 4 dat uenig L 111 lit ml mjaud uitgevoerd di vijan dm b t ft b rt ik Iiit i nde 1 all naar DaaiMia v rkwirdc kapitun Itrooke il U leiiitnt Kvoerder optrad dat nu ts Uwi t dal dt pilledooaen ziiii g miaakt an cuivont mi ngiland Ilij kent dtii Iianiid m t Noctrland luttr dan Ms aii 1 I tn kan vo ektrfn dat Duitsubland I dt Nod Tlaa FH ml allirlu Iraflui I ft ledTtigd n tt iiiAk n dat ij hit m tlfwh niHjm oiidui aanliod n Zichte leep MIJ laiillou 1 m tilnkkirig I Jl ji ij üoi I 1 UtUii Il tt 11 I xt cliitvtunf aii tl t msaiiK van il st rt fti i I 11 n I t 11 w I i a u J I I I k lU lUdtii tt Kom hond n it laii hjk nottt voor tktr Ih nifl op Mil aanial niitiw liKx t ftiJid ii iorigt iioU in rf l aii g OlIW il IM 1 In van W ah s In de t van Miaan ii i g kN i 1 iiiiUo nr Va v ti d ai 1 ift lng n werl lui lurktnl en brat hl uur ovalb EWITSJBBLAND 1 il i 1 K c h I n 1 I 1 g Ze n piD+onMi grool ndteh DntHih oijd rdan n ijn viroordoU t l Ktiaffi wi l iid van tol I inan b h I t ni vv t i n Hj 101 iinjf t 11 K lil 1 V u I 1 th h aclit 1 n eii H iwla b Pe ScheepTWMTt eu d Orlog Het B H Nederland getorpedeerd Het Nederlandache stoomschip Nederland 18 Woensdagmiddag 12 uur A myl van de Noord Hmder door een Puitache duikboot I tet 9 8 d schoten w lke elkaa f Wll UW feftt fea SBI zyn De Nederlandache blazer Goeree heeft een boot met J man te Hoek van Holland aangebracht Van de Nederland zyn behalve de te Hoek van Holland aangebrachte opvaren den ook 11 opvarenden te Veere aange bracht Het schip werd tot zinken gebracht door dezelfde duikboot die de Megrez heeft ge torpödeerd De Nederland was Woensdag met een convooi naar Kngeland vertrokken om steenkolen te halen Pe Nederland meet 1832 bruto en H03 netto ton en is gebouwd m 1913 Het achip behoort aan deo Nederl Lloyd en wa by de Ned Regeermg verzekerd De Megrez in den grond geschoten Ie kwart over vyf is in de sluis te Vlissingen het loodstransportvaartuig Vliaain gen gemeerd dat de 23 schipbreukelingen van het Nederlaodsche stoomschip Megrez van de Noord Hinder heeft afgehaald Veten stonden de aankomst der schiphreu kelingen af te wachten Onder de wachtenden was de derde machinist de heer Ronde die juist Zaterdag van de Megrez waa afgemonsterd en gistermorgen naar Vlissingeu kwam waar hy weder als sergeant in dienst moest treden De Megrez waa Woensdtagmorgen om 8 uur met een convooi van den Hoek van Holland vertrokken en wias het eerst by de buiten de territoriale wateren wachtende Engelsche torpedojagera die het convooi zouden begeleiden Het leege schip waa echter met in staat het convooi by te houden en t 6 uur zag men den laatsten torpedojager Pe één uur was men ongeveer 10 myl tea westen van de Noord Hmder toen men twee Bloepen met schipbreukelingen gewaar werd men weet met van welk schip maar zeer vermoedelyk ook van een der tot het oonvooi behoorende daar behalve de Megrea nog andere schepen waren achtergeraakt Juist wilde men ter redding opvaren toen een groote Duitsche duikboot verscheen die het sem gaf dat men het schip moest verlaten aan welk bevel direct werd voldaan door twee sloepen te strykeo De Duitschers schots 8 tot 10 maal met de Bcheepskanonnen op de Megrez die na 7 mmuten met den voorsteven naar beneden onder water verdween De mannen roeiden met een met te woelige zee maar m nevehg weer en motregen naar de Noord Hinder die men te halfzeven bereikte Hier zyn kapitein Hentekamp en lyn mannen üefderyk verzorgd terw l hedenmoi ren te half elf de Vlisaingen kmgszy kwam oi hen opnam Morgenochtend te 6 05 rertrekkeai de zeelieden die te 9 49 te Rotterdam kunnen zijn De kapitein en de tweede stuurman van de VUsaingen de heer De Ruiter die de wacht had op den brug ïjjn door den ver spemngscoRmuuidant in verhoor g Domen aaiig k waar 1 1 kapiii ö l 1 i h ni SCANDINAVIË lldin II id cl S 11 h il iMiia it o M v rklaard b I i I iiMobti lumUi r Vfui Hult iiUiiiIm h a km aan ftn MrUg imoordigtr ari di A ociatöd i rtWK dat di dr o loord liiki ritkiii onvoorwuArd lijk vilhiIoiiIii aan di pohlb k van oii ijlifehi li giouM slliTidi zou 11 11 ir riJi 1 lu Ir 1 u il nog giool r i lli iidt t livin BINNENLAND SOO jarig bestaan van Goes Womwitofc btrila ht di Wad os haar 5 N jaiig bu taan Ier g Ieg nbeid daar vaji iH dkjor dm adjunct mrchivarH tm getk ii AcJirirt hAini nge t 11 v eruu td n Ie dt gi thl lenU dtr ela l Hij din doe iLhen ifiiK oii eamad kwa nun IthgraamiKii intt geinkwen Ir h ni van II M d K ontngin en van d n om ul aiw du Koningin in uland Giaan uit ArgenUniS til Kmici Idtgiünf tilt Huenus A r H beeft d rgentijn h rogf nng Int v r70 k van Nederland n bpanji om van d larw oogHt van dil Muzomi on d rriohütólenlijk JIIOOOÜ n W HK toii f e üiiivmigei IngiwilUgd o idi r dat v ooi lx bond oflliltr dat rg ntinj dui uitvoer van dïl graan kan h trk i ofgthedvir I ic lui Indiui d bihotflcn van hi i lan 1 iilk t n 8tap nood akeIirk makm De torre ponrftnl van h t i ng l biblaé Ih 1 oiidon grain B iH and oil rtporttr bevestigt boveiintaaiid bejitbt maar zegt dflt Argentinië voorheliond i dat de oogftt van nu tot aan dm oog tlijiil ge ii groot Bchftdc bi loojit en dst doprijzen niet vul beneihn b t pul vanthans dnbn I t Ben rronveltfke Nederiandadie spion Kort gtbnlen b richtten wtj d vuooi dulinK l Coblenz van d Kollan li ch ondi rwljzert s Johanna Marl IMep nborr t lot f n gtwangeni wlraf van fi Jaar wc genö pIoi na fe die Hotl verneemt at 1de di krijgsraad het volgondc a t M j Dle nhor t dn 17 ar lang lt laalond rwi eris In Duit bland haar brood vtrdlend had w rd gedp remie mi tirMiJk Virbli In Holland door nti iit agfnttn iint pionnag Opilracblm Inbiit en naar Duil fhland gezond en 7iJ be 70 ht daar vf rrfchllhndt plaatHcn aar ZIJ aanleekeningen naakt van troepen m ge th u ttranapor ten aar de N ft Jn een brfef Miituilandsthe lioinsi van lede I i and shippji protiwt teg n naar Untschlaii vooigd n e ti 1 de wtTwch oiij dte oirwlaruB c virband bo derlaml9i i la Zij notöttrdc de uuuuner van verethiU h ndtf troepeiia deding n dor Van he iront koiueiido VLrlofgftiigerrf en probeerde de standplaatii van it t groot hoofdkwailier to ontdekkeai Haro hericlilwi achretl zij i i ouziclit bari Inkt op een gLllJuyftreird blad tn Aond dM oau etn lui echonp rj Ofl tt Aktn dii het aan een 1 raiuch nltuwaburtau in Hoilaiul oiotöt bezorgen i 0 uinea haar woning dioorzocht wtrdeii nog dnespioii naK l eirichtiii fetvoiiden mU ui te opga V n oiiitrenE mihtairt zaken öu dw etono uiir cJit vurhoudingea In 1 uitachlandi Het haftr tin laatt giJtffdn w nl vol ijiiondiK doof haar irkind Bijwielbanden 1 laaL t ong Do Kajnipioon VLiiicenil dat m vau Oaober bij dt u rijwltlhaiid I ü r 2UÜOUO bftiiiim iu voorraad arui waarvan ong veer II KR binn n ui 80 OMI buitenbanden l o wekeii kw he prodiicUo dir Nüd r landMctio fa brlfkin bi draagt loiXK k 30 XJU muk Blnnonkort la ook ej aanpor uil Kn geland ti vtrwaclilin vau iWiOW atuk builciiJjandMi m lODtMJO ölaks bnia iiban d ii SplonnagA Vrudagmiddag der vonge week kreeg deDordtsche politie er naar de Tel meldt kemus van dat b j een winkelier aan deVoorstraat te Pordrecht zoo nu en danbrieven per post werden bezorgd bestemdvoor een sergeant founer L de J van devesting artillerie liggende in de Kromhoutkazerne Na onderzoek bleek aan den com iiUBsans van politie den heer A J Heuff die persoonlek het onderzoek leidde datmen in deze met een tamelyk ernstig gevalvan spionnag © te doen had Pe fourier PeJ die m de legerplaats te Oldenbroek momenteel was gedetacheerd is vervolgens j 1 Zaterdag op telegrafisch verzoek aldaar geairresteerd en naar Pordrecht overgebrachtAan het hoofdbureel van politie m bewaringgesteld ontkende hg aanvankelijk alles doch viel ten slotte door de mand en deedeen uitvoerige bekentenis Het bleek dathy zes weken geleden te Kotterdam vertoe vend telefonisch ontboden Sverd in delunchroom de Qordelaiae aan den Goolsuigeldoor een Puitscher zich noemende Baardmaa Deze hem onbekende bood hem aldaareen diner aan waarby ook twee hem eveneens onbekende dames aanzaten Je zaakwerd daar beklonken in een onderhoud onder vier oogen dat de gastheer met dengast had na het diner Pe overeenkomstluidde dat Pe J tegen betaling en een voorschot van f40 den Puitscher een kaart inhanden zou spelen van de Stelling Hoek vanHolland waar De J vroeger m garmzoenwas geweest Zulks is geschied en ook werden afschriften van militaire stukken optinnen papier met water geschreven B toepia Bar Halve Maajisteeg J ni n De fourier heeft het aan den winkelier R aan de Voorstraat doen voorkomen of te zijnent bezorgde brieven voor Pe J van een vrouw afkomstig waren H staat dus geheel buiten het werkelyJce spionnagege val Voorts 18 gebleken dat de Duitscher te Amsterdam woont ot gewoond heeft Hy is hij de politie aldaar bekend doch sedert Woensdag der vorige week voortvluchtig E n portret van hem ia aanwezig hetwelk IS herkend door den fourier ala te zijd dat van den lastgever Pe inspecteur van politie de heer G Keu ning heeft zich naar Amsterdam begeven voor verder onderzoek De founer ia zoodanig doordrongen van het laakbare feit zijner handelmg dat hy alles in het werk stelt om B m handen te krijgen 7oo heeft hij op bevel van den com missariB een duplicaat geteekend van de kaart der stolling Hoek van Holland door hem aan den vreeinideling geleverd welke copie 18 opgezonden aan de bevoegde auto riteiton By de afleveriosr van het verrader Igke stuk had hu als loon een bedrag van ongeveer f150 van zyn lastgever ontvan gen makende met bet voorschot een som van f1190 Founer Oe J is gisteren ter beschikking der justitie gesteld t Is een man van alle markten thuis ni t ontwikkeld die het be roep van kellner uitoefende De zes getort deerde achepen ZoonI r l i Tni n l g I 1 g n l le l rtan t c ri riiiK ih ii r fiuotf H voor i verM K nK i io f T i l nd l toen pin ll dorli nd lmg L 7i n I r c rlo K noc tlnili f iitR l i v Xi i T a U l7i l uit oh i ompfsobir ajrt g ii af x fliiKa t n i htoo Ll J I llui 1 ft m n 7e Mb T f f t an Vaar priji en nikoniuidi RISIS W lAATREfiELEN Heui r ld I gr n Engeland n de cement uit voer Nd I ondeii 1 lit f rt van bet d parlement van ak n dif op tui 1 ijl n n van di ilalüt Meien ig xchaiij i waa In ili d n ulivoiT van emmi d werd vWUmwd wu i rklaflrt dl scbnjver da an I ord Hob xl e il jh tïh dm to u ilcbtiii n i d n 7oo w I uM iii vo r van ccnitint dIih umi Ook hd ben torpedobooten heden nog een onderzoek ingesteld naar de andere sloepen maar zonder gunstig resultaat De Megnw Hit s Megrt z dt cd volgt no dt Mnb zyn Uiedti rtis voor d NeJerland cl e Il4geerin om skenkolen van lidigeiiuid te hakn Hrt was ln ballaflt Woenbdlagmorgen niet liet l ngelKch cMivooi in zee gegaan ld bei schip jp em imjn gtiaopiii ia dan v tA fettoipedeerd m og uiiH b€ te l De Megrez was 2t i Ij ulo tn Uil a lm loiic groot in ItWÜ J ij d luoiici daiiicKlie Drooguok Maaotciiappij g bouwd en Ulioordt aan an Mev it oudriaiu tn o blooiiivaurt Maaticliappij t Kol tl rdflim cbipp r liegre p wat de hedooliii S was voer ie torpedolwol de vleet mk m kwam lang j£ij diu iogg r dt beiuauniiig moest ovtrriipringtn en wtrd eiginliik zondtr dat or tijd voor piokBlwrm wa Kink vooi stuk bt etgf pakt m ondk r de k g lopt Wat tr van de logger gi wordi ii i wist d schipper alet Andere loggers had hy op dat oog a blik i4t t gecziea wel ttii aantal torpedobooten een 15 tal die alle zonder licht voertn tn naar hy vcmioetldt wartn afg kointu op do lichteu van dm loggtr De lorpi4oi oot de V 126 i me t q llottitljc tol dit lit onder de i ugtlaobo kiiat gtwtt et bij i wiötüiï maar ontiuo Uiij cn iiKl do 1 ngebichen haddm nitt ptoaU Dlnwdagavonds h uur kwam men tt W ilhehiisiaftii aan TWllfiDfi KAMHB an Donder lat Vervolg Dt lieer o 1 t ii ik droiifc aan op bdiauUtijng dtr lUvouing van aa iJA liei Uronuwi t nog oud r dH txLrti par itiiwnldii kabinet üOk oiudiai daii adtm ripü dig tt ii oplu iug ib 1 vtrkrijg I van tU rt larHKw llt len aaii Zim van dt ao lal vtrzeki riiigir tbttu iH s pr U vindt n voor ein X nipf0iui in J n zin van uUbniding tot nut ari eadi rs van dt in te votrm vuziktringviwilttn j eji ötand fnvut gen wooitiigiiig zou bpT ee n ramp aclU u voor litl laiidl eii htl pail uiieïilairL flUteil Dt anituheat zal blijven be taan Dt tlioüi dtii bet r Dr at 3inmjM gi wilde wel vaarlwpoliUek it ti tmjzi lig tn t ina Ltriaübtiüoli Ue htser H r u m in t 1 k a lu p ai wil dt dl diitiiia twtigtraar wtrkzaam atil n bij wattrwtaatttwcrken 1 11 beer v d Voorlv ijpai zal n öt vreufedt hu txira pailwiitutaii t kabinet zun v rdwijntn liij metiiu dut d Uyi lUu gfwuliikl IS oni etn virkitKingn rogiW aan lo fetven pr huldlgiit dt rigetring wtgtn liattr I mttnJaiidbvh btltid pr wil gfzüüd pitjipagainda vooi de jiiitwapuiingbidet doch zit vooialnnog ei 111 i dt erwt zmlyking van Daarom vr t st bil dm tl voorloopif vao be uinigmg op iiii ilaii h bi d lil t zal kunmn komen liij intent dal dt ri eoring wat ti Ik hl dtiikt uvir lioinogi niteit vau RiiustuicH m 1 Irt uit hot dal in dt 1 rooiuedt Cmdö naam imtl wirti gtnocmdi Dok naar iijn ovirtui ing blijH d anUtherft bettitaan ilij vroej i en iioodregtling t n aanzien van undti wij trsaalartós n in dm geest van art iy2 dtr Troudwtt imUtii de uitwu king van dm artikel niet meer niog lijik is De bttr D t Viantr th bttoogdt dat dt door dtm hur Drea LhuijfS gttiok ken so udiiiigbhjn luHbchtn vrijlie d t n otauL feoeaaJiJsint tliau van getn prat lLscbe b ntkeiud kan zijn Al ht l wezen der II utralit it lö wa dt hotr 1 rotltJtra iiotiiidl hel biijvtn buiten d min lRni lachtiiig dan 1 vtrdtdlgiii overbodig öii jdüutlnndinji van Int leger rettltö btj onn npolidek ht t parlijw tn mou naai dtnatbttrgioml woiti n gtxirongtn Alb kraib ln ii ütt n gtricht ijn op dei ontwikkelingvau di p ai dif tn inortilt kraichwii vanall lag n de volks tii daar d grondH ti van allt moraal rt laj it is al ouHou daarvan de uati tui goedi 1 aarom mo L d aandacJu wordenaai omlagöiuöi en dk tt dbkwehti I t V rgadeiiiig weid daarop v u rildatg balf etn ül udu l 0 Daar bltnk dat tr nog intcrd r log gara Lot zmk n gebracht waien wanl mtl dt 7 man van de bohtv df werden ei totaal 4i visechtrö aang wbracbl Ondir geltsidK inoitaten do 41 man waai van a vilen zonder scbtisel of zondtr lioüfddtk Htl waren oiigtvitr 1 kwanitr loupen waarna zij werden ondetgybracht in ten kazirnt waar een offiuer een vtriioor afnam Aan ettn werd dt eerett 24 uur aan Ut een stuk zuur bruin brood ver strikt en waUr Den volgtnden dag kr gen dn mannen per boütd 5 of d aardappilen in d Hohil gtkookt en ten butjc groenta Tot Zaterdag ijn zij daar gebl vtii I Iktn dag be liond gHogfnheid om 4 aan J onder gi 1 idm van nulitai ren ti gaan wandtlitn Zattrdag om H uur konden zij na r Brtuien vtitrtkktn en daai aang komen iiiufMten zii t uur watchtön op het polilie bun uu omdat uit W illit himhafen ver u nid was den HolLandMchm cüïiWnl dfen lie r Hnron U waars hiiwtn Zoodra d con Hill btriulil van bun aanJvoinrit gtkr g n bail Iw tft hit ooi htn getlaan watmair iiiog buk was Hij orgdto dat zij gotd aiidu lak krtgtn in ttui naar oimwlandig btdui maar dat vul I tii wa dan litt UI zi in Willi liimhoftn batld ii nio ui nuttig n f n al lit 1 ti i 7ijn ioort bol gtatt waar op l OsH n H roo lot Dinödflgmorgtn zyn nj in r m n K bUveii waarna i t rn naar llollaid niotht word n voorlg et ind r g b id van 2 politi iiianni n ging hot naar lil lition maar veider dan Wemi de l lal 1 plaaU VOOI Nieuw Kchaii niociitin zi meil De papnren bl ken nut in ordi m f iijotewt liriiht won en afgi wa bt vim dm oiit n guitraal it lUilijn Hit ht ft 21 mir 4 Hliiun voordat li l verlof lot v ndti rti7 11 kwam d viöHchiTs in tt ii IJ mn l hun alltn iiuüt en slapen M t oilil en vi ertif man kwain ineu e iuiW rtchanH aan waar di biirgeni ter K 11 ln l lot d r arim inut clitn aaulrolr ijii biilp wai loviii all I luf vtrhevOB I bier aang komui vlB w hiri raakten nitl ovir uilg praai De burg me Vergalbun alim u paar klomp n n voorjoo V r uoodtig hoofidekh D want tl iii btltn liepen nog jui t rond zoonM aij kop bun schip haddtn verin Zn Hlld tt i io bui ton ouk we r eens Wbt lloll kosi Q eii ziin vtrder gorcwd gH ie IJnuihT nar n uigen van dtn Uignu n Kilt wijk 1 il I naar Scb kon tai g twitd idaagd eEAUlNQDB BEBICHXÏU Verdronken militair S l nco aikoiurflig ml au 1 niirfdag op W oen dag iia bt tuswclitn na f 12 Ui half 2 nahj Il 1 fort Honwwijiv L op wathl sloii I 1 V niuoedili loor di dni riiis nils Itid tt waler gtiaakl en jainine lijk vt r drtjnkui Ziju lijk u Wotusdagaiiidklftg i 11 II opgehaatdi De ontploffing m de Comeha Clasina De lichting van den gezonken motorschoener Comelia Claaina is thans zoover gevorderd dat men het schip op een zandplaat gezet heeft even buiten Rotterdam in een kiemen inham onder de gemeente fachiedam De schoener ia daar zoo ver mogelyk op het land gezet en men hoopt hedennuddag met laag water een onderzoek te kunnen instellen Een duiker zal dan trachten bet lek te stoppen en vervolgens kan men het schip leegpompen V6ór dien tyd zal men m$t kunnen constateeren of de lyken van de beide vermisten zich al of met m den schoener bevinden Het confUct te Tilburg Bpondtnt vau 1 M b buin nieidl 1 t arlHid eiaorgani ati h tuur br I abnkantt volgmd 4 brijvtn gt zondui Su dt beukiddeUng van den biiigmne kr u lllbiirg g en rtWTiitaai liiui üp t i il sltllui u du8 voor dt i bewprtkiig iAn + j t dig iiiog lijk II dio II plant i I en Acbt u bil wrtiu i h lijk dan Ika gisohiedtn on Ier lindlng van on partijdag voorzjlti r Daarn uw antwoord ttxemott iiift b paling van tild ta piaata Dl fabnkantmbond ln e t aan dui bui geiiKWster een scbrijvon gerli ld waann d bond zegt dat hi mei htt oog op dt vtiw rping van Int btinldiditilinig MKir t I van dtn biirgi me t r dioor dt arbedlir i orgauUatlai Int ovtrbodig adit d b raad+lagingm ovir dat voorsd zUlin wordtl gezegd daA doboiul lliaiifi t nigkoint op dt cono i h w waartoe luj i II lAwiijdö bir ld v rklaardu en d rbul V van b Jui a vtcd ir ge heel vrij ataai Tm slotte wor it iri dal schnrveji bitrgt nit i lir voor ijn bino d 7i zaak dank g bracbi iKbb n atiji h i iiyiig b t kan itmit By het getuigenverhoor is gebleken dat de machmist J Planje zich uit het achteronder met een open lampje naar het motorruim heeft begeven Dit is door twee getuigen van den wal af gezien Eemge seconden later had de ontploffing plaats De kapitein heeft © ven vóór het ongeluk plaats had tegen den kapitein van de Feyenoord 155 een hchter die naast de Cornslia Clasina lag gezegd dat de buitenboo dkI aan dit is een kraan onder doi waterspiegel die dient om water voor ds afkoeling van den motor toe te laten den geheelen nacht heeft opengestaan Dit ïou eveneens de schuld van den machinist geweest zyn Deze kon echter niet meer verhoord worden daar hy spoedig na aankorauat in het ziekenhms overleed In hoeverre deze opengelaten kraan van mvload IS geweest op het gebeurde heeft men nog met kunnen vaststellen Voorraden in beslag genomen voort t In eemge pakhuizen en veemen te Rotterdam zyn opmeuw 70 000 kilogram cacao 12 000 KG cacaoboonen 10 000 K G machinevet 6000 KG eetbaar vet 400 KG Kwatta 300 KG antimomum en ö balen koffie in beslag genomen De melk voorziening vah Amsterdam tim 1 ngtn De Tenmgelakte loggers ooaL i WIJ reedö gem l L In l l en zim d beimainntngcn van de vrongfliut log gtrw Ie cluevfningin en Uniuidien aangi komen en i T opvareudfiii vt rit idi bl V olgt ndl Vrijdagiiiöigen 9 Novemllifr van Scliev e ningm uitgevaren lag di loggis r in d n nacht van 12 November Ie vissohtn op 1 mijl n 11 1 IJinuid n HM wa ttkdimktr In wst naderdt met gediooMt liebtcn ooii booi di dlditer De melkvoorzienmg van Amsterdam wordt telkens bedreigd dank zei het slechte vervoer het zachte weer en de steeds grooter wordende bevolking van de hoofdstad De heer Diephuia de leider van het gemeentelyk distrihutiebedryf lid van de commissie van toezicht op de melkvooraiemng deelde naar aanleiding daarvan mede dat de grootste hoeveelheid die Amsterdam noodig heeft uit de verste streken van ons land komt In totaal is er melk genoeg beschikbaar Echter moet volg na bepahng der regeermg de melk per boot en met p spoor worden vervoerd waardoor natuurlijk vaak vertraging plaats heeft en dan staat men voor het tekort Uit Rotteniam Pncs gek nen een f Hoorn Weesp Alkmaar Kampen 01 3 ia f T f i Nykerk kooge m werd wal ge ohrtmwd r voo at de B nschoten wordt de meUt aangOToerd eo deae aanvoer geregeld plaats OU iedere inrichting krygen wat haar toewam Doch meermalen geschiedt het aldus At heer Diephuis dat de m lk met kan ko jen omdat de ledige bussen met op tyd grto geamveerd of dat de boot aan den Be miflloeneDjoffroaw gttravond vergaderdcu een aanial pu dit betiOKkcn zijn in d lan vuu ValhtJi 1 p cLZc v rj adtiuiü wum u tk H t = en d poUli met tot lalt i prè ii warn onv veer UX per oiitii aan flzlg r w ld Lin eonwmsdie I enoeiiid l taaji 1 uil vijf pLrsoiieu dU rt cbU lïUpdJge adivieKen zal inwinntn tn wan jjjr itU iiHiUs d t ld kun worditn op jpiw een vergadering zal bijocnroeipen Dt pt htie al ellfl al woidl m j Val km gevonden w inig vtxir dt tob urgt itddtQ kumifn doi n De iwliuldbekenienis n dn bwhoorlijk gezegedd zijiL staan öp naaiii ain nuj Valktn an renh wordt 11 g takelt ajchuldbtketnttnia laeiiing gunaokl Urwijl ölfchts ten da HUI van ifrugbelaliiig ia iRpaald dn bij moiidelmige ovirecnkoin t verbn d kan ir orden Dti bij dte politie aangtgeven b drag ui ijii Ie 2MIWI1 ongtvt r f oO OW Het staal ecliier varit dat nog teuigi malwundr jjtijjt bedrag i btltgd door muiacheii he oui itn of and n redtn bif do politu geen aanglfti gfduuii liebbtn ni di ook giütiravont iii t op di vtigad nu wa rtii Uie iiitii bui g loovm ook iroiiwen ill uiej Inniildel 7 iii alb pogingen van t polilie on dl vtibhttplaats van iiitj al kii op t + porm tot diLNVir vrntbtiloi 1 11 vti De sleepkaan Johanna I Mif sign H rd attrdag in I + lag geroiMii tb fllei iikaaii Jobaiu u 1 I mot bl Cii 8ebip g p pt Ier 4 val ifT n Tliaiis llykt d t grootte van dtn iieu II aiublennren beblien I mat b Te I obiih ijn nt hel I vftim raapoli waaronde Jöll i Vtnlw yii uit detank g haald 2 kisitii baidie ttp 20 kruikJe on b klart 20 1 as n li 11 h i isen alaol t Imjfflin iiiU kaaH apek wnikei alnm M houivileiP gun mihakkm e d bovui dl 11 D gioole blikken met nog onb ktn Irui inbotid tn W Stfchuitjrw lin 1st ren l q het stlni nauir de Milliiis bl worf gfiUipt om galt n iciiiakm Haaniit tl iaiigf It waidm ge t iwdit kU 1 en litt lm 1 nd n worl ii gt li ml i I 1 tank v at oo kunstig aan lira bl üil al lift n Nn h n oniW het schip dooi Utik men voUlnk nit i konnnrkm A lobaiina b rd tbma li Muiilbi i i a d ilii n iri an Duits b fal nkoat KüaVNISOEVINGEN Rantsoeneeringsbons Hl K Ml si II 11 W KI 1 1 KUil I Ol D Il iigi I t 1 nlgiiiit n k nni I bil m d week van 2 So n 1 r a 11 lil 1 J Dtoinb i IJlT i p d vf ndt lui W iaiira I i r v rin 1 i bo ll tb n Il 1 rl iir baar i ii Ifgui 1 lab K i iHinliil R 11 i i t B serie Ikn 99 ons bik en b aad I 1 U rBiitsoini VOOI 1 vit k lioi 11 0 2 OW iuin iioon i cul rfiBlx m o r 4 wt keii Sirie i vetnaariiapit 22 t w wk i e n mill Hou 1 4 k rant o 11 VOOI Boi 2 1 oil cl It oen vuüi 1 wOLk Uoi i on t ou ï c II ransoui vuor 1 wek n kt bil gtlijltljdig lil V lil V tn Tie bons no l tn 1 vi i h n U f vtlguml Hg ling zal g ld n a d op bon 2 virknj bai bo tl Il id 7H U zetp vvoidl len end naar 2 tA euit n do op lion ivrkriig ait lioivi Ibfld gorl naar l i ent b d dooi vvink li r aan ing tl nui I b r kuim totaal som ii glijktij lg ml vering van meer bcm i mo t worden lil lf i t f in ovi r m tU nin mg m t di i dtr U Willi a verinddi r Imjï ni t dun rstan dat wanneer guionnd totaal J stni PUI gcili getal m n n bruik m i uitPii aaTivvih l dt 1 ruik mag wordt i ftln rond tot tn lajvi uit naar bovtn Otnvin 4m g Nov mb r l tlT M BO J MIJb D Secretari M VN 1 LK 1 i Terugzending kisten tot verpakking van kaas lUh h U si K en W rilOI H lis n f DA rengtm ter algeqiitn k fli is 1 dot gro si rs 1 1 kaa d kra ten en fi hl wik 711 kaas ver nd i aan lniiint afniiirier li rekening ziillin kun n brtrigtn 1 dat de afnemerw die blnncii H ila na ontvang t d 1 lig ki t n tf kpil 1 frarito pakbiii van vpr eilmg t rug ïMtbn voor de tie hetr ffuidi b drig n I ll wonien gerreditterd oiida d Ti i Novemb r l Jl iturgeniff Lr en W tl voornl I HO J MlJhiJe Seeretaris M N DUt l H Wijziging der regeling tot vervoer van brandstoffen HlPK rPMI ST R en W TH iPD Hs van OUDA bn en tir algi fliPen kennt dat het bekend gemaakte verbod tot vtrvoer van brandstoffen niet van toepas ing u ten aanzien van Eendingen turf strooisel wiir vervotr ren ds l gedekt ditwr een vervoerbiwij afgegeven d or dl Turfatrooinel oimiriaai to Divnitir l ouda d n 23 Novembu 1917 Jturgeinetettr en Weth voorn ULIiO J MUS Pe Secretaris M AN PKK V I K Vervoer van paamaDt HÜIW I jM ISl R N 17FIK IDïKS van ft l DA brengi u ter al oiiK ei kennis dial het verbod tot vervotr van Nt b I land ïOho bronzen en nikkelen paHnyuntniu van toe iiaislng zal apjii op kbinercbotv Halbeden dan 2 K dflt btt verbod lot vervotr van Ntdtrlandlai bt bronzen of nikkelen paam untnitt an loepasalng zal ziin op vt rvotiblnm n dt gemetnie Douda d n 22 Nov m l tr 1917 Hurgcuietst r ein Wt lh voornül BO J MIJb l e biicrttana M AN DbK V 1 K Verstrekking van goedkoope klompen Bl lU rSll S H UI W TIMl D Kvsii 0 UDu brmgtsn tir algtiiK eut k nnis dat ook bi d volgtnidt bandtlai en g K d oop klompen op boan ullm vt r krijgbaar ijn V Me rlm Vrouwftstex Ih J li van dtn üug Wmt rdijk 1 W d ISurikn lamliigstraot H 1 Man li Hoelekat 71 i enhfk iioel kade 7 A Koolwiik iddtr van atwwtg II lOuda dm 22 November 1917 liurgeïiiee ttr en With voorn I I HO J MUSDe tv crctarH M N Dl ÏK H Uitloting van Geldleemngen Hl Rl F U Si H tn W llH 1 l Rs van OT D maken bekend dat ttn lOfl van Int diiisliaai lyr bij Inting lu aflossing na 1 Januari IJIH iin aaigwain lo van dt gelJIieninx grooi f l IHH in 189 aaagtgain dt ol linati no 5 20 V an tie eld e ning grtwi f 7 OOU in 1H9Ü aaiigtfgaan b obligatuin now tl ui IW to van dt g I il ning root f H DOi in l NÏl nangt aui d ohiifc iti n mn 2S in 1 4o van d gt I I em if groot 1 00 in Vm aangegaan d obliKatieii ikxs 21 ui 59 bo van dt gtldleuung g oot f a OOi m Itl aaug gaaii de abligati n net i 5 M 101 no 124 r 5 en Wk onda dtn 22 Noveinbtr 1917 Hurgtimee I r en W tb voorn i I ISO J Mils He Stcretaris M AN lihM V UK HI iW l MI Si U ui Wl ril HJD Its van O JDA rtnigeii I tr kennu van di Ingez mn dat h t Kohitr voor ie hi f iig van s boolgildtn op ill Hurg r bool Tti I at 1 emetne vooi 1 tt dat iiHtjaar 1917 18 di tir rtnil staten van mill llaij i god g k iird in afaebrilt g tlur nd v j f n andi n voor ttii i d r ler i Ing ih b rgtli Yl Up di S t r nr d r tJl t n in dai voorni 1 K lii r t i mvilli nrg iJ fegi Qiideii aan il iiH nte Onlvangtr on la deii J2 Novcinbii 1 l7 i iirf un e I r ui tl vourn I 1 HO J MIJS He 8tH retails M N 1 J V I K STADSNIEUWS GOUDA 23 November 1917 War m waterverstrelcking Naar wij vernemen zal Maandag aj worden aangevangen met de verstrekking van warm water van gemeentewege DiefstaUeo De politie 18 er in geslaagd de hand te leggen op de daders van diefstallen van lood en van hennep m deae gemeente Eemge dagen geleden werd van de St Janakerk een looden afvoerpijp gestolen Ais de vermoedelyke schuldigen daarvoor zyn aangehouden S de L I C en H de W allen 17 jarige jongens van hier Uit een vaartuig liggende aan de Nieuwe Vaart is dezer dagen een party tje heimep ontvreemd Als de vermoedelyke daders daftTvan zyn aangehouden de hierboven genoemde I C en S de L benevens als derde W K ook van hier Proces verbaal ia tegen hen opgemaakt Verplegüig van IsraêBtiBche geesteszieken Het Subcomité Gouda voor het byeenbrengen van gelden ten behoeve van de uitbreiding van het Geneeskundig gesticht et Apeldoomsche Bosch verspreidt hier ter stede een oproep om geldelyken steun voor deze zoo noodzakeUjke uitbreiding Het gesticht het eemge in Nederland waar Israëlitische geesteszieken in hun genezing bevorderend Joodsch miheu kunnen wor den opgenomen is te klem om aan de vele aanvragen te voldoen Na lezing van de geïllustreerde brochure Het Apeldoomsche Bosch door M J Brusse en de propaganda brochure zullen naar wij vertrouwen ook v e metlsraélie ten het goede doel met een nulde gift wil len steunen te meer omdat door hetgem te Apeldoorn m het belang van de geesteaiieken wordt gedaan ook de taak van de groote gemeenschap wordt ontiast Penningmeester van het Sobcomité Gouda IS de heer J Mog ndoi Bleekeresingel 56 alhier Kaas De Kaasrereenlglnv bericht dat met Ïb gang van morgeQ dainu ventrekt worden voor het exportgedeelte van iukoopen en productie na 4 Augustus J 1 Exporteurs die hun geheelen voorraad na i Augustus j 1 nog met geëxporteerd mochten h ben kunnen deze cUuns met ontvangen vóórdat dit geschied Is De Minister van Landbouw heeft voorU bepaald dat grossiers in Icaas de kratten en kisten waarin i hun ka s venendm aan hun afnemers in rekemng kunnen brengen De afnemers die binnen acbt dagen na den dag van ontvangst de ledige kisten of kratten franco pakhuis van verzending terugzenden moeten echter voor óe desbetreffende bedragen worden gecrediteerd Nattturkundig Genootsclup In een gisterenavond ouder presidium van den heer Dr de Voogt in de aaal der Sociëteit ie Kéunie gehouden byeenkomst van belangstellenden is opgericht een natuurwetenschappelyke vereenigmg onder den naam Natuurkundig Genootsdiap In het kort zette de voorutter het doel dezer vereemging uiteen van neutraat standpunt uit toezien de vnagen van leseu tyd welke liggen op hei breede terrein der natuurwetenschappen en ook daarbuiten Het ligt in de bedoeling dat voor deze vereenigmg bekende mannen van wetonschap worden uitgenoodigd tot bet houden van populair wetenschappelyke voordrach ten Üp deze toelichting betuigden de aanwezigen door applaus hunne instemming en daarmede was het Natuurkundig Genootschap geconstitueerd Daarop werd overgegaan tot de vaststelling van een reglement waarvoor door het bestuur een concept was opgemaakt In dit reglement wordt bepaald dat tot de vereemgmg kunnen toetreden gewone leden die recht hebben van introductie van een dame en buitengewone leden die het recht van introductae missen Uit de mededeeling van dem voorzitter bleek dat c a 100 personen uch reeds als iid hebben doen inschrijven terwijl nog velen hun instemming met het doel dezer ver eeniging hebben kenbaar gemaakt Het reglement werd vrywel conform het concept vastgesteld Uit een aanbevelmg van 20 personen wel ke door het voorloopig bestuur werd gedaan werd het volgend bestuur benoemd H J de Voogt voorzitter Dr E J Hamburger aecretana S J Vroman penningmeester ftr S S Hoogstra vicanus L C Becking Ds Joh Byl Dr A C A Hoffman Mr R Kensma Dr W H van Kietachoten J Versfelt De heer M A J Kortenoever bracht aan het eind der bijeenkomst dank aan Dr E J Hamburger voor het imtiatief door hem genomen om deze vereemgmg hier ter plaatse op te richten De voorzitter sprak ten slotte een opwekkend woord tot de aanweziOMi om hen te anlmeeren in eigm knng xdweel mogetijk belangstelling voor deze vereemging te wekken Onzerzyds voegen wy daaraan gaarne een enkel woord toe Wy meenen dat een vereemging als deze een aanwinst la in onze gemeente Zy toch zal medewerken om te brengen een jmst begnp van tal van zaken waarvan men slechts den naam kent er gaat dus een ontwikkelenden invloed van haar uit op allerlei gebied Het streven d zer vereemgmg verdient daarom steun en aanmoediging die wel het best kan worden gegeven in aansluiting all lid door ieder die zyn gezichtaknng wil verruimen Het bestuur heeft reeds te kennen gegeven dat by voldoende kasvorming de gelegenheid ook zal bestaan voor een zeer gering bedrag de voordrachten te doen bywo nen door hen voor wie de laag gestelde con tnbutie nog een bezwaar niocht zyn zich aan te aluiten Vinde het Natuurkundig Genootschap hier in grooten kring een blyvende belangstelling Tusschen 8 en 16 December zal van wege de Holl Am Ljjn de Nieuw Amsterdam uitvaren naar New York Met deze boot mogen verscheept worden planten uit Boskoop en ook Blo anbollen Dit kan den druk hier wat verlichten doch de nsico is groot daar geen voldoendepolissen kunnen worden afgesloten voor hetgeval de boot zyn bestemming niet t ereikt en daardfwr de planten bederven St HAAnvnOHT I e nwizi Iver nigiuf I riniW V Iti al iir hl 11 haa jftarvergadTlng Df pt n niüKiiKvrtt F d Mit rekening en vtm woor till vm 7i n gelioiiden l h er Httble k Ifil W finan lön r niti oii vooriitKaan tA er Htetd uoi een batig saluo in IHt betnnnr b btaande uit d h II A Minilint vüorzttu Ib Mout w tn ta ri VI Hak Mr pt imingm eji J J Went VI ij roniBi iK iri wtrd blj au h nati hirkrztn trvi ns wenJen e nl e I nu 1 ml tljke iaktn p ol en wtiar m f virgarteiiiig geplot n wert OUDBWAnK De Raid li loot Wo nwli iiwdda+ï ttn vijltil p r im grcn onl llank opnu iw t v rliur vii tan de t geuw ord gi j tlniikrs mtt tin v rhoogbig van 20 der buifrioi i 12 bot men u ii In rw ntn Sinpd n 77 aan len Wmrt sth nl iil zilhn pub k wor virl ooht i na r van d n R K flonw rbibiMiini Si Joa ph om toe e tn d n tot hitW rklooehiidi lifwluit 1917 werd aan ehmid ei tot etn volg iwh vergtttk rhig lot kkkiug van d daati ibutli4£ce i ovtr 191 wtrl biwlut n tvt n geUi uiiug grootflOKtó aan tt gaan Var tgeflt ld e 1 i 11 hoolgeldregelhig Besloten w rigttu Rivuig tl gtvm aan tk dr iilrir van rd aten t n idafigrljk v ihnegiig Ir ondervvi 7 fT iaarwe d n en nijaliglii vau de vPrordenlug op d u HooMii Piim1 werd aangenonHni In dt vrrordenlng werd een bepaling op ROiiKV dat hat voortjaa mogelijk zal zijn leii 11 laag gebteken aanslag etn naderen aatMittg op te hggm Het ureuiet voor hel l eive usmidduleu neurit wsrd verluMwd lui f A UUU Pt pilju n vau htt gaa wer dieu vorhoot d voor licht in ukUilgiad kit 23 eenl vooi kook uu werkgaa tot 41 ten ptr M3 QHOONBOVBN De Rechtbank te Uotterdam haeft bet faillisaement uitgesproken van de Naamlooze Voinootschap Houtbandal Ltk alhier Tot curator is benoemd Mr F W Fablus INOHONINBN Suttên v0rimtuMrdti kAn i der Btd M de U H t4 oiMkrachrUt ondtr tuït bif uzioiidenBUik van dui heer VVuL ven l lr ihndedl oiuicrwyztrtdMluiUMin zou ik gaarucLtmgAUiki williu rectdlcurtu lu hfta tr wua to valiig cui gt ltf tnL Ld do tH lichten naar uuda u kiijgtn lew wallijden OHM volkomen imo uncnt nl t dtagelilka voorkomt li b Ik hel ondt bnftüpge eJd en daardoor 1 er oudooi dachtge et du loBl ste zin Ook dt I ijkt lua 4 oo niet tl zijn llieniwxlx Im krhalve gincefcd dut ile hio VV K iJ hetften de VoorziLti i van den Kaatl mot t uaangtzi n ik uUl d mlitóti rtdtn bt zoowel aan do woordtii van den Vi oizittir aid aan die van dt u heer WtuwvüeoU iwy tltn gtlitvL imn t Itvm voorluu in Volgens don hter VVmsvetu z ti dial ook iile zoo zijn Mn dank voor de plaat tlny Dt V ltsDjU Vl R EBOaTUAKBM Het drama op de Prinsengracht De KtUbtbauk tt jViu terdaui Itotfl uit Mpraak gtdiaan in dt zaak ttgui Uvn wijn liondelaar 1 J V ln Ii woning op de l tinoengraülit had di bekl op 1 Ang eenige revolversi boten geloht op tAjii vrouw die bij van oiUroiiw vcrdocbl fin aotiot trof tilt vrouv la de reobterliaiid en tón tn d n bovenarm Itlj oivgiitiik twbout hij daarbij zijni 1 jarig zooiilji dood Axnlat dl ze bt t lochtoffer wirtl van htltOit brt nk drajiM Hel O M hatl Oes maanden g vang m ira getóischt iikH afin k lU r pr v ui litvt bechttnid Op virzotk van d n verd digtr mr 1 Dauwe ls werd d © bokluogdt uil de voorloopig btcbUnls ontslag m zoodal lii zioh iliajjri op vrl e vo t n bivindt i IJ dt uitspraak waa d wljnbaiwltlnar lUil aanwezig Dt Keobtbank viruonUil dl beau w g iis poging ot dkiol lai tut iw e iiMLaiidt n gevangeiil tra met sJtrfk dtr prevmtlLve liotbieniB Daar dtze htcli leniH feitelljK langer hetft giduunli lUlft d Ijoklaagtli dim op vrij voeton KUNflT Nederlandache opera De teiiaiidwht Opera ddr H Kuopinanj al Zult rdag 24 Novemltras t Rotttrlaiu t ne opvoilng gevtn van Dü Hhi tnoten van O Mtjerbtir waarvan Dinsdag j tt AanHtudani dn première ging Ontler til muzikale lelditig van WllemIluriiinns en met de regis van 1 rstnrine zullen de versehl leiidv roll n alsvilf l werden virvnlJ t a nl lla l hoff Valt min lill WmttDbtrg Margsrtlm van V altds I ta 1 uldauer c i age t rhitin tn de hteren Julea Mots KaoupViiton Dinka Do Neveis llen lrik Kubbuigft Vlarcil H van HeKoirt Iel Desaliii Hriö 11 I ouis vMi luider lavaa n Hj In bel derde th ljt wordt Uiel lialli t iiigf iudi ld door mevr Slan rOll itc daiiftt door d lann a Ooitzei lil niian i rouwer oio dansi red n en lie gi b el balt tkorp Niuiwe dikorn zi i door Itoi doorat ur W H Itu rliig oor dit n eu we rtpf rtoliv weiK vervMrfdlKd KERKNIKUWl Een ntenwe vrouwelijke pridikant VV ai ons land s d rt htt nuw IiJa van d ernicke wuter ondt r vronw Ii e prtiliJLanl van den Itidea wez of i de twt cde vrouw voorganger afrnir ge n eii o gewürd Op dien dag viffbond iu t ds M irrltf ina zich aarf de dlooprfgirzinde Keiiitinte te Haard zoo iut Ui thain wel licht voor nhl al te langen li l doteoi g vrouw op den kaïiiSt I U hlir tt lande De Oerrit nna genoot ontzaglijke hf augMt iiiiig bij hare Intredo Mapktbeplohton Coöp TnlnienTerMBifllv Oonda en omatrtkAB U Q o4a OromtevstUng Veihng van 23 NovenAer 1W7 Uien f1160 fis Witte Kool f2 6a f4 80 Roode Kool f216 f2 £0 Savoy Kool f 2 96 f426 groene Savoye Kool f3 60 f6 Spruiten fia f29 Selderie f7 f 12 60 per 100 KG Andijvie f 0 36 f176 groene Savoye Kool f Z f 5 25 Bo rekool f 140 f216 per 100 stuks Prai f4 26 ffl 26 Wortelen f5 f 50 per 100 bos 8P0BT TaaCteL Wf rij lprograinina vOOr Zondagie kl V llaarlim Ajax HVV H f Hercules Spans Miauw WU C uici VOC UXV HBA UI J Dorvtrecbt Spartaan V A K ool DVS Herrae A K 11Ijenoor D V K 1 AuiM l cordia 3e kl B I V Olytnpia H J Krijgsman OD Ajax L Vi torlaKampong TüP HV tt Woer km B SpaoJiTsberg Unitas X raee Nepluuu L v V U C i ortun He kl i Alphen Öponiuaii M A de Oraafl L it D W 6 rm 2o kt O Ulympla i Hoioulo i W bandera Kampoog U V V i UoudMche Voetbal bondL ie ki waluwof VlphiQ 2i ie kl Uouda wa luvitn 2 Wo rdtm J i Hyanpla 4 12 16 uur In het door ons gepttbllceerd wedatr programma voor Deosonber s n wUsigingeagekomen Ia da res 2 klaase C la Olympia 2 t Gooi 2 van 2 Dec uitgesteld ao z nde wedatrljdan Olymikia 2 Victoria 2 van 26 Dec en U V V 8 VoorwaarU 2 van 23Dec beiden op 30 D geatt CÜUKUSPON ÜJËN rUB Ë£N INWONEK Het is ons beknd datuw klacht nwt Juist is informeer self terplaatae vanwaar da regeling uitgaat Uwstukje dat aanleiding aou kunnen geven totonjuiste geruchten nemen w daarom nietop KKDACTIK t = LAATWrU fiJIJUaUTllN Voorstel tot WapenatitatawL PETROGOAD Trotaky heeft aan de vertegenwoordigers der geallieerden een brief gezonden waarin bU hen in kennis stalt met de vorming van een nieuwe regeermg van de Russische Kepubliek Verder verzoekt h den ambassadeurs en gezanten de voovetallen tot een wapenstilstand en democratiach vrede goedgekeurd door het Kuaaiache congres in overweging te nemen als een formeel voorstel tot een onnuddeliyken wapenstilatand aan alia fronten en onmiddel l ke opening der vredesonderbandelmgen levens verklaart h dat dit voorstel tegelykertijd aan alie oorlogvoerende regeenngen zal worden gtionden PKTROÜRAD V D Te Petrograd la allee rustig en beerscht thans overat vrede Na een lange tegenstand i n de troepen van Kerenskl overgeloopen De revolutionaire troepen uit Moskou keeren naar Petrograd terug De schade door da onlusten Ut Moskou veroorsaakt is niet bijaonder groot bat aantal dooden en gewonden is niet bekend Een leger van 160 000 soldaten is door de voortoopige regeering der Ukraine tegen Kaledin afgezonden Squipagea aangebracht Men meldt ons uit Rotterdam Hedenmorgen zijn alhier aangekomen de equipages van de Megrèa en een gedeelte van dia van de Nederland Men verkeert nog m het onzekere omtrent de schepen Woensdrecht van de firma Van Ommeren en de St Anna van de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij die mede tot het codtooI behoorden Nederlandscbe vUegcr aoek Men seint ons uit Soesterberg De vlieger Van der Dnft die gisteren met z n vliegmachine van hier vertrok om z Jn brevet te halen ia niet teruggekeerd WaarschUnlUk is hU door den mist verdwaald en op Belgisch grondgebied geland TWUMKAMn Vlgemiütiie btrtchouwlngiii over de Staitrtbigrootlng De h er Vl fl r v IJ it ndoor n fMjhrtjft htt niwt lot tan l koiiwn van groo1 weittn Uk aan h 4 onvtninogtn van hei farlOTtent St ed weer wei5 n rogu liiigm overgt lattn aan de aig tii ne maat regeU t vsn bestuur en aan dt oniuiU ffiia uit h l larluiKiit Kont iii nini 1van tWtn wtsg t rug dan rM imn ouAt den K biju van ikniocratit gtraken tt t het UI e t kra ie deipotltm bpr gelooft niel dat d zi twrlog de laatstt süI 71J11 en int ent dat de Kegterlog rekening inott hoiitUtn int d uiogt lijklul 1 van ru aieii w Ti krijg De zitting duurt voort Telegrafisch Weerbericht Hoogste barometerstand 770 ta ZuidDuitschland Laagste barometerytand 787 4 te Haparanda Vervmchting Zwakke tot matige zuidelijke tot WestelUke wind nevelig iot zwaar bewolkt weinig of geen ragoi zelfde temperatuur BUSQBBLUKB tTAMD HMÜWIJK GEBOREN Aoths Comalia d na C Jt BuQnlk n E C StraT n Piatcr l Yu A VerbrM en W J Bouthooni Masrtan I van A Wl Dijk n A M Perdgk NmItj d TU Uarirai n A no Buurvn GEHinW A y Hunmendorp m T TM M Odtui mku den OVl M kii ÜM ITBNTMN V H lu o al d u Aaundu oa 11 Mo l Maartjt Pafort WK TM iw Nmt J t MN Uil lln uam ZUITBR U CLAUSING Oowb U Nor 1917 7M It