Goudsche Courant, zaterdag 24 november 1917

s a g3g 2 M f rj gm r A f f f MAANDAG 26 NOVEMBER begint de SEIZOEN OPRUIMING van ALLE HOG RESTEEREHDE MANTELS MANTELCOSTUMES ROBES BLOUSES tegen ongekend lage Prijzen 47150 i V ModeEtablissement GOUDA = MARKT 26 GOUDA eli voorgedaan io onae goeèe hobtad dat baar ntruwe mc iiftof zeemost fpenMiud door ti eó der bladen weretdkuudlg ix e asug ibodMB maak4 m toch in kreedeu kring b eud t U de ODtKrzoekingi aan mkeli rl e maak4 dient ftc we waarde lecer en lezerf imhen deze laat to mij al ni l uit Itooü held din rug heoft toegelceerd ge weet dat er oen cri ii4nirtelUi b fstaiuvan vrou wtn luisttrtndi d w z d instelIhiq iraar den naam vatv urgentlerftad foin do oorlog reedH twete jaar had station tt pen luRi neer daoK s op de t a kwam n werd het dtnkbiHld met gejuliel ontvaiiRi n ta Hpoedig daarop versten de urgintu raatf Urgeot klonk sohltlüreniKf at 84ond het wat gek na tw t jaar Maair enfin dat Was mindir HiH trooinili iteme to die ali hrt vaderland wikten di m n l iir Misstn wirdia geoptnd doch nademftsl er idH tt urgt4 ron vitl verliep h t zaak jo tfpoedïg tr gavtn aioh wil taclitig damw op voor post en tWografit lieni l Toen dt ourmi t aa o u haf jaar lu goii was het glial at tot twiflti gedaald II t ld ei nog mur dalon rhan i na een jaar 1 viy maandit n Ijijiia aiiukrhuif jaar na don oorlog b libin tww e g i twic dautes liet oov r gt 4 racht dat zij in dtn prak dschi n dlf nut van hel telegraaf iantoov aijn sang otnen Van den grool fh n op e4 der urgentior idtn Is dat h t inagt rt r siiltaat Ov rigeiiB iiiektn de dauioi jth zCff virdienstiiijk bij de uitreiking der broo kaarten i zt4iig werk voor hen aoo ni t AjQ ze jrfen c n paar dagvu lang s landH belang dittt n lotn ik laaï ook mit iui n I i ilt matltkaart voor huntafil vei ibtffi haiddtu ze het aoo druk ov r Lobt dat zij mij bijia t Vt el kaarten gaven Wtet g nitt wie 1 crfié i yHttiide mw t höHede man bij alK Haag o da xs fn loflir n an prof ie is h waarztggi r clalr ov ant I r gaaa noniK verbait n over zijii niphinl Als Haag the dftim Jtla ov r dt toekoiii St wiUiw weten nan zij naar bnn Als ze itls VTonnhJil n biiii boa ol hm brojhu trekken zi eivtii t eiuj nanr de torn lis Jol t aat waar Lm uii Ug8 spr ikuur boudt Lobi ih voor de Haa cho dajn pen hoiligbeid Je mag nog wrder i bs van dt urgmiieiraad zeggen don van I W Jariii geleden h n IE ook eenf hit bom ftiwetW l t journali tieke nleuw ierlg hiid naiuuilljk Hi het t me ookdingm voor ptldl zetr belangrijke m h t r f ui laajt Als ik nu ain de woordtn v m I o h en ep zljdgo uitlegging gat en d i i t 11 ook ia dit richting verdraai i i htt niet cnnacg hk dat woordtrn en f iten op elkaar gaan g lijken I obó en de urgentie raad zi h bon nri t vo ni t elkaar geinOf n AU en mi Heliin d it dat iJe ilatuea met hiiid zoet zijn dat zo geen van beiden kwaanÈdiotn on dat beij een ti lpiMsewing zijn die oor de l itroi£kent welUoiU d goedi lietft dwi zij komt Ovtr vrouwen n rltüerorden mo t je nitl flpr keai lamhHir dat er geen j idd rordon me worden nitgidei ld Anders zouden we Hom v P vrouwf ii riddHrord n bekonun t f AOud n wij mlsschfen een ffpeHal or d m=ilellen voor all n dit In de ze eri i liflPn zich vrijwUliR hibbm aam meld om h vaderland t t unen on te reldtn Voor spodl n vl It en trouw zou d O it kunnen hedtn Vooral h ttist vai r ze t oa zou in vopbatri hetweorl urgente zmp op zip pla U zl 1 Maar nu tinÜK ik Toen Ik vrot u over le urg ntii rftad schroef w kt li den toorn van en dr led n dïe mil vooral verwet ei nllrt van t wtten tn tignrpeii k waagde nn toen aan lï oor p ling dat er lo h mi ft van t r ht kwnn lu voornptMing la in elk gevnl uiti I omen Ik en i hó WIo wei of Ik ook nog met ei ma zoo gtliiM wordï aU de Dat te wiens voorspellingen niet z6ó 7iin t eon roJ ertn aU de mim © J Houimstn Bosmst Ooséhaircn 3 0 Gouda HEDEN OPENI Hoeden Petten Parapluies Wandelstokken HEEREH Zaemeift In d n laat ten njd wordt htrbaal iehfk Hkwi l t gen hoogt prij en etn w hijn enerveerde dat ze plotseling ophield en zei at ze wanneer er nog eens gefloten werd onverbiddelijk zou ophouden en heengaan Dat cordate optreden hielp Er werd niet meer gefloten alleen spontaan geapplaudlaeerd toen z j gedaan had Dinsdagavond floepte in de leeszaal weer het licht uit en evenews in barak A A waar de bureaux gevestigd z jn en waar de verschillende kantoonnenschen g avonds lezen of schruven Direct stak in de anders zoo stille leeszaal t rumoer op werd er gelachen en gepraat zag je het schynsel van electnsche zaklantaarns uitschieten De bibliothecaris die jmst bezig was iemand geld terug te geven stak n lucifertje aan scharrelde haaatig want een lucifer brandt met lang m t centmbakje de noodlge speciën b j elHaar en kwam de leeazaal Mn nen waarie wat kalmte bracht door te zeggen dat tdirect wel wew In oHe zou komen Doch n assistent die inmiddels naar de machmelooda op verkenning was gegaan kwam terug met de mededeelm dat t wel genumen tud sou duren eer t licht aanging loodat de leeszaal werd ontruimd de mannetjes aftrokken met half f geschreven bneven verkeerde kepi s en kwartiermutsen L ere berlehtan meldden dat er een contactetop doorgeamolten was 1 dat t euvel wel spoedig weer verholpen zou zün Een half uur later brandde het licht weer overal Maar de lui waren weg kwaad naar bed g aan Kamp T B Koturli N F CAMBIBB VAN NOO TBX t GOUDA ui op MAANDAG 2 NOVEMBBB UIT m aTimill 7 uur in Hotel DE ZALM aan da Markt aldaar pabUek Terkaopaii D6 naTolgende alle goed onderhoudan iMU oerepf 8 iKf dirpR gclafen te Gouda en wel HO 1 Een Woonhuis en ERF aan de Turfmarkt no 13 In eigen geb ik fti 2 6 Vier Woonhuizen en 8BV£N aan de Tuinstraat noa 30 82 84 W tit Mk Veriiniinl elk von ƒ 2 80 No O Een Woonhuis en BBF aan de a d Gro newe i no 60 P r w ek verhuurd Toor ƒ 2 70 No 7 TO 8 Twee Woonhuüittn mat afEonderlilke bovenwoningen en erren a l Kaam noa 870 MZ 374 en 376 Par waek verhuurd noB 370 en 872 boven en benaden Ik voor 2 26 no 374 en 376 beneden voor ƒ 2 50 en boven voor ƒ 2 85 Noa 9 en 10 Twee Woonhuizen en ERVEN a d Baam noi 878 en 380 Per week verhuurd elk voor ƒ 2 BO Noi 11 en 12 Twee üfoonhuizen en BRVEN a d Veat noi U9 en 121 Par vreak verhuurd elk voor ƒ 1 60 No 13 VÏ9 ven d i HeydeoitrMI no 4 wordt niet gavsUd Noa 14 22 Negen mroonhuizen 2675 78 n ERVEN a d Nieuwe IlaYen nos 119 12i 128 129 181 138 185 139 141 Per week verhuurd nos 119 129 139 elk yoor ƒ 1 20 nos 121 en 128 elk voor ƒ 110 noB 181 en 186 elk voor f 1 30 noB 133 en 141 elk voor ƒ 1 86 De perceelen zijn te bezichtiaren de laat t 8 werkdagen voor en op den verkoop dag van 10 tot 12 en 2 tot 4uur en te aan vaarden op den betaaldag der kooppennin ireit 27 DeCemVer aa Verden inlichtingen geeft gezegde nota rit ten wiena kantore van 19 November a 8 al uitvoerige ootitiën te verkrijgen zijn Openbare Verkoopg TE HAASTRECHT op wcqniioM u MOvsHiM m7 det voonnlddêai 11 areot in bet koffiehliii van dea IMef l iMAPnM aMur On trVèiilaaa van tIptaHs J KOEMAN VAN Drie Huizen met Erven en Grond urn de Hoo Mraat Ne 32 29 en 34 ldaar Verhuurd bij de week No 24 vooi f 2 35 No 23 voor l 1 45 erwi l No 22 lerMond ii ta aaavMrdcn r 4er btj bil ettMt ftmndcrlijke Vcilinf n ifBla wordea d perceel D fecombineerd Ijf tMSiduigéo de drie IaaUU wwkdUea voor de mtii no 0 tot 3 wftu Naden nlichünlen geeft Notarii KOEMAN 2675 30 KRALINOSCHK JUa HANDEL VERHgUN BN ARENWN NnCk L i BS BÜAItLSBREN INRUILEN VAN RUWIECUt B W VAN DE PAVOORDT Etcotrisoh Menbelfabrlek B h DC rlJ I 8toffe rd r i eO Bvddcninakerjj i 2713 80 Complete Meubileeringen liftte Ticpdeweg 10 12 i Tel Int 200 St Nicolaas Artikelen Ruime keuze In Varhten Voetzakken Kapstokkleeden T feU leedeq Teacosies en Karpetten Zeer groote sorteering In Theetafels en Theekasten Kapstokken Ond HoHandsehe Meabelen enz enz Ziet de SpecUle ST NICOLAAS ETALAGES J C SIBBES HOOGSTRAAT 7 Telefoon 423 GOUDA VOOR DE ST e NICOLAAS HUUBOUDSCHORTKN TAPBLLAKENS KBinBNaCHORTBN ONTBUTLAIBNS DIBNITBODENSCBORTEN BEBVETTEN rANTAaiKSCHOBTJES VINGBBDOEBJBB h wil a geU ard ONTBUTSTELLBN 27S6 50 ONDBRBOKKBN TAFEL9TBLLBN SSSS KLEEDJES ZAKDOEKEN KKBH p r êtmk p r doalja n Billijke prijzen Bainie Togrniad Zubilgheldsgasbrandans r deve ZUINIGHEIDSBRANDERS gewone hchlbraoderi verbrurken ca Soeatperu gebruiken I oeoA Dwer 8 Uur Ook wifer ontvangun prima GLOOR en ASRA de Mcubol en Linoleutnw Éa bij uitnemendheid voordeelt m t gebruik vcrk gb H p j REVET ZONEN Oosthaven 65 Hollandia Markt 40 Gouda Groote Verkooping van Dames Heeren en Jorigeheeren Kleeding zal gehouden worden vanaf MAANDAG 26 NOVEMBER tot en met DONDEROAO 29 NOVEMBER Oe voorr ad bealaal uil n iroot parlij Daine Mantel ia var MlUUeBd modell o D mi ai oQ OverjaMea RegaaleM Colb rt Coatuum in ▼ r oiiUl ad klear n PaoUlooa Motor jekli r JoDt h r nDemi n Ulatera Joa hearea Co tanBi Kind rja a Jakkara Klnd rpakjaa OodaiaUand laten wij ecnige prijzen volgen Damisalsons en Ommi tmmmmn van 20 22 24 27 30 34 38 40 45 50 55 60 voot 9 U 10 11 12 50 14 16 17 18 23 25 27 5030 DaniAS Mantels In aHe kleuren va n 24 28 32 36 40 45 50 55 60 voor 12 M 16 18 20 22 24 26 28 CSOSTUUMS In alle kleuren van 24 28 32 35 37 40 45 50 55 60 27 50 30 23 voor II 13 14 16 17 W Da eli ka geopend van a mor2772 100 Alle Goederen kunnen gepast worden REGELING VAN DEN VERKOOP ena 10 intr tot a avonda 8 uur Advaplaart In dit Blad I SOODSCilE COUIUIIT ZATERDAG 24 NOV 1917 Tweede Blad Dr Kvypar s DipititMniii mDc kleine Luyden ji töL v Htid te U re hl do junrlijk tt iJoputaan Ir Kii pfr gicld de oimiiiKaruIt yaa nan liij doo titel gat Ui kieini lu dtn bprek r ving aan nut ei op It w eii iat lit radit i oingirtioj wa rin o di Dieu t KuHw M de ant rt v paitij m het IiiiulaJiieiit Llf van liaai l i taan bi rn gei konrt in hoogt iiiotL badLiikdijk h dat tiij diLuiaal ooi all dlingen op dil boog ni üfi gtvoa liLt ooff riUiiLn wil llrt cpzet kooi hij dui litil klunt hodtn pnidal jiat Ui du khlne iujd ii d kracht diuilt Oiii wotr=tani t bi dui eu i and lö houideii I oor wat m a than in fla jranten strijd hi rni t beooKt wordi de antir partij rechlstieeks bcdnigd tat li het zielfikaraktt r van haar eorporiti f tn aii i atlie n en M n ix Hildtrdijk ui Da o ta iudUn ten pjin ipak op üc eau jod i en lijnrecht stond ukii dit wrgo vwi nieet af tegflm dw ciikLt nwolvt u dgtii voortlwi zo kende grot pen ov r on veröc ilhg o 7 w r op t bt ioiidl lek eou3er atiMino aan tuurd n dan w 1 aU liberal n op igen maohtlgtr to kom t It daoht wari n itetd bi d anUrDiohUlo Boir n een onw ir taaiibari KieJJOVLrtiii ting du haar Iktwckt oui zt JvL niet dan infitjuiii aten voor dt cere dodt te 7i n Kifp Priuh Willun indt rtj l nh t nit i t wat macht g i naa r d vier il maar alle n wai sohmlt onidti d kl inc Imdin heft met niij dt baniLr oiuhoog voar d eer onze Go ö De t genHt ling iii t wat hij dcL Uherakn voorvitl w s sprekend onder h n Ai dl jm sel n van 1789 waren toegedaan gingen stu óiL groot n naar dt wen ld de mach igni en wijden tiii eJ len vooiop en de kleine hi dtn hadden ft echt lo volgen ep d t kon ondt r hen omdat er In liet UbcraJü kaaiip op poUtitk gebied mtt geen Cod cr ktni w rd SpUtf t dil in Ik land hrt volk in twoeta h l dott dit ii t na me m etn land a a het onz van f tn fomief rdio formatie omdat wij als trouw o CaviDlsten nooU kunnen aflaten Min den band vam hit Woord He ft men ook o zer iid hat jubtlfee Jt vaji I uthwi m iJh fceviird toch kwam ook daarl it hi on derttcluB krachlift naar vortn rio b zHd eni liartthjk wij ook I uthir s dappd r daad totjukhttn dt uitkomst leiide Lr toth toe icJat m let LuÉliepwhc land hit Oud lestaniwnt In onbruik g raoiit ttr will Ikü m t land door alvijn a g £ t bt ziel steidë m dep huiihi pl giöerd loef I j Kinpti wcee vpirder op lio gi vaar tat k nimiiinoTi voor veltn lu hL t 7 U Wfiivtn daaraan hangt rechlstr k a i mU lut V rdolen in A wij hciH d r wcDll Ir inott bfi i 4htid ondff one bemdun Oijdtr d kleini luvdtn hiolI men nitt cnkd ó arincRn nair d w reJrt ver tH n Hat i t een onttiiHlm ui Witlmfe Het Zéijh riet de poveren doel 71 vorinen geJieel de lagtrt gro p m h l d menatel van t volkwl v n 1 eii kj s n t iffi and ia het dat er no in ch 11 h lelitki niaal8cliappi gtbrik g 1 duu w r t bij veinmant 1 broeJiren om h 11 lu d ri noixl ni 11 alh weztniijice iR ho t lii i It spring n lie diikonie dimd vtrand r 1 ta WOT lm Do kle n t lujdtu van ro r haddtu van all hoogen vlucht ii li 1 1 ven af l A n e v iren d li k 0 g vohI li k du Kiff htj d vweh i op Marken u iik 700 hf erlijk uitiki nU o kondui in er op t platteland dan in i siedm hm kracht omtwik kelen en n i ii op ht plalt lanl BEIEVEN VAN EEN BUHUER SOLDAAT XIX Licht uit Van de week was er m de cantine van t kamp weer een voorstelling De lm die deze niet wilden bywonen en dat waren er na tuuritik heel wat waren dua voor de wondnren aangewezen op de leeszaal of op k Pn nu bleek zoodra het begon te Mfiwiwen dat zy t in de barak met be nwMen te zoeken want behalve de nachtiiMtm waren de electnscbe lampen uit We pacten eeist dat t alleen by ons was door defect in de leiding soms maar we kwa men er al gauw achter dat t overal zoo heel t kamp zou dien avond een nach W k aanzien hebben Alles liep toen stonn J r de leMzaal waar om half zes al n hw wachten Ook w souden de manschappen dien avond onderdak kunnen vinden want er Wo bekend gemaakt dat t Ifcht daar met jwrwtd mocht worden om stroom te spawn n dinamo was stuk Natuurlek daalde de stemming tot xes Mer nul Er werd buitengewoon g nopJ en als men struikelde over de putten 2i1 J ® duistenus fc S i ® gevloekt M De keuze was nu nog beperkter atroo f ï grootste hdft ging f® d onder de wol J r b j t uitdeelen van t eten w ftjiïa gevochten omdat de orde zoo flk te bewaren is zonder Ucbt en me ww zag TtraWe op z n boni kreeg Maar Mit de school beiieerseht het leven idaat bet leven de acboo OaartH U het te bö tri uren dat onzt aehijnbar ki svnjheid ot tHo belaching U geutaiikt Ons lleaaJ zëlde spr waa altijd evairuïig vtrteigPnvvoordlc Bg inear de aiilnitr wOArop het nu zal to gaan dr iftt chi a a e n Ki vaair Heel hut laiirl ovear zul gu kunnen aieutnimi Ia 10 variatiln zal uw ftt m a ti Ki IS hundeU kunn o nlt uanu Maar d i U n aal IH ex ii lsren uUm trakg in i lkaar gowronRcn inoit n word n n su n z ak m t hm hl of krBDH Bannngeield dan bI binten U om ook over uwi sUvi b M lukt nonkn en eer t na daig n m uil enwRrrnn znlt ge t n lott vernniiiii wat oMr tl b 81 horen ïtv Het i zoo dU allfpt droaftt n os i Ueht eed additionc karakt r bet kan iiiOfc verkeer n n alB lilt goeni zal 7i n moet lut vtrkwren De dilinatl vo wt kan ten lotte noR een geheel audi r beeld aan de to komirt ehen km Doch dit eenig gtwi n clitH re ultaat km n zal all m dun b reikt worden 400 gjj Ü ihan ten volle doordriuK van wat op t Txl 8Uat Wat ou atirkie n fclorici ni Jiififtkli was dtat ale t t ni bii ictn 1 j OII4 alKfe van ondt r n on kw u ett dat hetifoea hl rblj dréff lo Ixzltlde do wrrkiig van C 0 I almacHa in hei hart van de kltine luvdeu win I n liurvan au jiuat kan tbaiH oo dro f Vil I t 1 01 gaan t Ho ft niit zoo dio dHhiiti V wet di titroJka koiiit bil ge4 r k van d artdïlloaot lc a tikd a riuluaiai aaiii uivfrt in aan ha t inmiïid volk dl ri ieid van bwll4 ng hergi fl Docb komt h t daar niit to dan 1 oa llirft het U zatl nd karakter der kUlne lind n aan elafit Het Initlftlirf dunt dan van bin den naar tiovm ip woi Ie v r plaat t n at oo g hatin ii wal on bii andfrei pogfn oo vaftk K ërg 1 t h ft dat leii kktn groe Bn jurndii en fiibri A het rem gehi 1 hei Inn i naar bnn band wl t te zetten Hft Pt nl onw oo dro f bijna 700 vic d dnt ook on h s raku artikel m d r ad Ittionei Ie a likt n er door gaat c n kc r van zaken t ael ten Htaat d i on noodlot ig kan woid n Hel was diaarotii zco hoogt ils h dat wt ei r wat on bedr igl doo ga t noj maal oiidei Uiroeping van ol luilpi 1 m t h t p aljnlie op é Uppm bier siimenkvvaiuten Haart gm mi Mannenbroidir h I ik u will n waarstbuw n lAug zal ik nKt ni er In uw niildtn zi n De iiiii to b sehikto jaren loopen ten einide in he hl i Ie l van mijn Wtn skrarbt Ut a b t nwj JuNt daarom o ht r vo Hi ik nut tf Tueer gedrongen om u ditinanl vooral op den ht ligtn band t wi e He on t eda saami mocht binden Do kl Hne hivd n te Ij ielen l ïat o s niH ii tr veil Reweetsf Blfjv b van t d 11 PQii daarom t I 011 01 v ran I 1 k b o kn l verdonkud bet opnii iw t kan iinnnifri lUl genadi ste d w r on br oni opkomen Meer dnn en e uvv lang hcrkonJi men onw nauwfli uit r ui 4eJie n aard en motdi e aandrift bij or a wigge ïoholi ii loch irad de hoogo t zin oeti Ciodl lu ons nprak wpti tc vooiöehiin lAat dttaroo nlnnner do vtratkiiO öp a ver V lir kk n Wat ook ondir ons i it inkt onz od zal oas ste 1 wear terugroepen na ir at dwnr ioflieidi en gepfitL svi rflauwing ti loor RUIK n daarom ij t u djor uw traka verathiidend n Voorzit or as d vurigfJt b do ut ijn hart Ixgi open Bil fl Mannin brotdtrs di kl 1 ie ln di I anir blijft 011 t t k 11 n n ii i l K giool m uw o I BRIEVEN UIT DE HOFSTAD lll p ii et vrouwen en rtÜderorles in t 1 nooit prayt a I ri n e t 01 i r u op 1 e ie ver a n nooit tl i naar 7 j 71 f r l j tr er R en h vn o i In or lp mo t j r zoo ni t ov i pr t n omdat je dan van bet zit d 7 Itgh II ifiit kent alu it ei wfl één uM mo t i tr aitt ovir praten omdat je and m vitl te vtel van jt iutumtt t 11 zoikiin non virttlltn M Hcbifn had dli oudt htir fetll l en depd ik pi uiilig althiins ni t p ir It I fl 7I b niin li k tn li langnjl a avonds voor de cantine werd t nog erg r Daiii stond om half zeven al een compacte masaa moe z iam m bedwang gè louden dooi n bergeant majoor en n paar aergaanti Doch toen om zeven uur de kJei ne dun beschoten deuren van t lokaal angstig piepend opengingen en de zes man van de controle naar buiten keken was er geen houden meer aan De sergeants gaven t op en de sergeant majoor die wiat klein van stuk is werd achteruit geduwd en of ie al dringend verzocht beval dreigde het gaf mets h moest retireerwi en kwam tusschen de deuren die inmiddels weer fluks gesloten waren en d ma a te zitten wat zeg ik hy werd g plet hi begon bedacht op levensbehoud woest te slaan wei te iich er uit en rende naar de wacht De deuren de angatig piepende deuren bog de eerste njen soldaten die nu PUnluk in de verdrukking kwamen brulden en sloegen om zich heen totdat de wacht in t geweer de sergeant majoor kordaat aan swpte met de mannetjes b zich de bajonetten op de geweren Toen m o e e t er numte kopien Met plukjes van n tien man tegelük werden ze daarop tusschm de bajonetten door gelaten en kwamen langs de controle m de zaal die btjna volliep De ge moederM waren echter nog wat geprikkeld en dat moest de juffrouw die nummer één van t progrwnnia voor haar rekening had genomen ontgeldeai Tearvijl ze heel v rdienstel Tc zonder veel stem maar met n goede voordracht verscheidene van onz in netéautoriteitert muteerde klonk m én toe beel aebril en Aaitje wit haar 100 Uudbouwprotilalatmois in tel liMvliiairgtbloken dat dt rtofffm die onder dennaatii EUint worden vorkoeht nlrt nieuwti bi vatton tirwill iu vi rboudtnc totde l e f Ubg waarle de prij dii dSaarvoor gevraagd worH in t aiffcmeen veeltv hoog 1 Zoo vherden aan het proefstation tt Mtiikktn aii xteifrroii o bovatttvi over t nlgi ueim t MM 7 koolzure kalk 1 organlsrfio TWCf of gwn pho phorBuur en kal Daar de koolzure kaU aanwtzig was in dtni vonii vrq mhtlpen di voor dt voe tig van tien liodioii zoo go d alri gf n waartl licblii I ifwam dit mont hv dun alluen ali zotrwin lit rwaai tlRt atikstoluie t la aaanurklng In andere monsttr lÜo In hootlzaik ut zw Htwrin bestondm mrd aanw iig b vondtn 10 koolzure kalk Brponn pho4pbontunr en kali en ongeveer J organiwihe likstof Ook daar was do koolziirt kalk voor ttra bodmi van zoo gw Aa geen btliHteni zoodat ook d t mon t r zijn waard moeM ontleenxn lan dt gering ho vulheden stikstof dftariii aaiiwt g en w I In orgami Sitn vorm d l in aoKAlanigeu vorn dat zettrritna omztttiug ia dtn bol 111 opiueiJmar worl voor dn planten T v Hlotte werden ook gotlTOogdi gsr nalen m gefiroogtï III ii ondtr dtn naam zet wwt In den handel waren g hraUil tt r anal se ring aangebothn Wat de gamalftn bttrtU do bein tin waarili tlaarvaii imoil uok iwijïtiBebiig worden g fi ht ziyt d laidodeilliiR van dtn diretteiir van htl pioefd atlon daar di b iJfkklng van dlo ze diiren In boofdsMiak bestaat nit cbltins etn moeilijk ont etU Tl Rt k tofJioudende stof die voor dt plantn van f Aii zeer geringd waarb 1 lirwiil der mon Jt r gctlroogile Mib all pb iuaar sporen van tik tof pbosp iyrzuiir on kah lievatten wshalvt op An naam im t tof f It 1 tk absoUiul gton aan rnak kiinntn nraken Dl con lnr ie lulH diis dat zewncht io welken vorm ook Rangebod n een aitikel I dat voor dt bouw ew we landen cl cht r gering wanrtlc he waaTOiiT de Ito rtn Ivetir tlom met hun gjLld In dtn zak to hoivdm dan hH daarvoor t h ie dtn Oüie Tocdiag 1 verteav Voedteinienteelfl Men weet dat volgons bofduli van den Mlnlstir van l antï louw dlato 18 Sept de afl vtrlng van gtv mengd vttvoeder is vortwMkn Ut houdtn te verlitmn ontlu Ing Reeds aljn 115 aanvragon hiertoe behandt ld 59 Un door dt ToowijpJngsCouiiuliwlt geweigerd e onmiMilc telt prij op tenvoudge a menstellingen waarvan de waarde en de te Malen prijs uoo d verbruikon ge niftiikoüik kunnen worden beoonktldt Verniengiiigpn met bouWgoag el gemalen krijt nietr dan do el 1 Voodi rbiettn niaiig i 9 koolrapen 11 knolltai i paardeptH n Voor dtn oognt 1917 It 4fo prijs vastgofttcld op I2t2 van 2 op I van 3 op f per 1000 K Met de lioogt kpstcn aan dezen virbouw verijondun is bij de prijsbepaling rdttnmg gehouden Voor net 9og jMr tÖW uJien voigtn btJfindloaking dt Minister be langrijk ta trt prijzen worden gMtei ndat int uiet wenathelijk wonU geacht dat in ft dio product n voor dm Imndel gaat verbouwtn op I t iw te laml en ten kofcti van veil kunatment on arbtlt Zal itoarttoor du Kelt voor dtn handel v nnln d nn dit aii prdet lt de Miul tr voor de voelwu ter ulat bloitiren omdat zj zelf dit proiukltn voor h n eigen b v lioiften kunnin HA A H liookwtit vo6r figtn gabrulk r WOB dtn Minisier van verfM hillitlt kan lm vtrzDfhl om Cxn hofkweittti rj hun oogst ie lalm honden Voor devolkwvoe LAN BN TUINBOUW iiig was h otaal van d a oog ti van ge n groote beti t l urwijl da land bütr die reeb al zijn rogg luoet af taan dan atthan zMn IwokwHlpan ou pannfkoek kan Mijven eieri Wii ïedoe n natuurliife het kleinste tt I d r zand i ra want de mee ttn verlwuwti gttn zal worden overgeplaatst naar de stelling Amsterdam Ik niet en t Hjkt me ook niet waarBchynl jk k geloof wel dat ze ons niet lang hier zullen houden want de lui krugen nekkramp uit heimwee en met n greintje hoop dat ze er ten minste op die manier tusschen uit piepen Maar t lukt j metl Ken je dien dikken grenadier niet Die heeft t aardig t pakken gehad drie weken lang op leven en dood gelegen en nou loopt ie telkens naar den dokter om afgekeurd te worden H J beweert dat als je nekkramp heb gehad Je toch zeker geen dienst meer behoeft t doen en als ie geweten had dat ie Aou ondanks altm toch weer hier dienst moest doen h veel liever om zeep was gegaan Daar kunnen ae Je tenminste met van terug houden als ii t natuurlök wel ero ellAlj idee zoover van t Haagje in een bowffilhiTp begraven t liggen In elk geval u er rattenvergif aangekomen Ja beslist Ik hrfi t zelf geijen Noo wat zou dat dan nog Rattenkniid kunnen wy ze ook w i ingtmn maar dan sterven ze onder den gnwd en gaan daar liggen stinken m dan verga Je heelemaal van d verpeste lucht Ik bpb het toek al zoo prettig wat dat betreft want ik ïïg vlak naast een hoomblaier Ja hö 1 hier nou bd maar k hoop dat ie t oia niet kwaluk zal nemen k Weet niet of Jullie ook diezeWe ondenrinding hebt maar hoomWazers ztjn llendige kerels Ze sehreeuwwi altijd ev B hard staan 4f heel vroeg op Af gun heri Uat onder de wol wodat Je door t geaehtik H i i M ol aoodat Je door t veaehA Heb JM er ieU v i h dat t D t de prima pntt v J Ï£ V Sj bovkwcM Op dzl en wk In MU iÉibU tfi be 3ltlkkii ft gekosfen aaa UanboekwtUverbouwer wordt voor e en ffebrult 1 n h per geziik Mu$gB0Ptm weilwhoo vtHlhtid uUerli 1 Sfpt I91H vtffbrulkt iiiOH zijn iarwo en regge w word noffeeaa aan daee lutfdedePlUig loogevo4 d kunnen tthoi worden g ütC3k V arkt uadiilrtbnüe Ovor 1916 sIJb door do Inkoop Cooriibiatla varfce elevtrd aan tfüb van dtt USD anouoten t tast Intustwhon la de oKtftoriJ Ia de aaa atrikeu cnOriit vermindCTd C B BINNIGNLAND Nederland en de lUiteata De volgende offlcieele mededealing la gl teravond t Lendm bièend gemaaikt Da aandacht van Z M s regeerlnr il r op fevastigd dat NederlandKha firma e firma s in het Vereenigd Koninkrtfk hebben vanioefat uit hun naam triecrammoi in ontvangst te nemen en door te aenden dia onder het emba ro op de Nederriandaelw handelstetegnunroen niet aoudra worden doorgelaten De Britscbe flrma k worden ia htm eigen belang gewaarsehuwd om die vwraoiAtan met in te willigen aangezlan dit onvermUdeiyk daarop zou uttleopen dat hun eigen wettei ke correspondwitie do de Britsche eensuur met een argwuend o g oa worden baaien Ben oHtl iclioeL Naar gemeld wordt zal door de bamoeitngen van den hooM commisiaU VKp poUtle te Amaterdam worden opgerieht een potttlft ebeol wBu zoowei hupeeteurs ala AgMtoi mlten rtm opgeWiL Het diqwrtemeat tal ironUn higwleht in den geest ali in het bekende wericje van den heer A L van Bausakom comnUasaria van politie U Wagenlngea ii omaelireimt en bepleit De directeur generaal der poeterlQea a telegrafie maakt bekend dat b J elegaMbeld van het aanstaande St NleolMsfeeafe do vergunning om mtw dan één paket a n hetielfda adrea van slechts een enkele adreekaart te doen vergezeld gaan mor bet ttfdvak van 1 tot en met December vontt ingetrokken De directeur generaal der postertfen en telegrafie maakt bekend dat postpaklntten voor Noorw m voor zooveel de Inhoud ten uitvoer is toegelaten of door ultgpeKionsenten is gedekt tot en met 27 Nonolier a a op de kantoren der pMterUen xullen vorI B aangenomw ter verzending over Ainetirdam tegen het tarief van f 0S7H per pakket Verrekenpaketten zUn tocffalate B kettM met aangegeven waarde niet iBlttviag van Nederianderz b hk AaMribaaaaehe leger Omtrent dt inlijving van o tttralm btjhet leger In de Vereenigdt Staten vfin uAiïwrik vernMtnt de Xjmw Cl vaneuk u gi v allen D bitrokki mn f leoheJoiigtw zijn rMdM eenlge masndw Ju I etleg r opgintoawn om te wordtn ReoilendHun wae 70 dagm geisten om naér fö ropa over te t km doch er wM geenBe i iMg iegt nhrfd Vrtli denoeratlacbe hmL Naar De Vrij De wMt i tot voorzfit r van den Vrlf innig Demaoratl nu n f ond gekozen uw J H TbW zo hebben alt d n eigenaardige lucht by er die Je geen naam kunt geven en dat w nooit eerder geroken h En m4 aldie dooie ratten dat zal me ewi nekkrtunpgeven Maar een ding verzeker ik jullie dMais t kamp sams gesloten mocht wordw waar by nekkrampgevallen zoo n haadjewn hebben er oogelukken gebeurm Want het verlof dat feiteijk de kui4q lak waarop een doodïewoon soldaat Merin de zee van ellende 4rÖft Of niet W tataan al die lal daar teou om die kuil te g r A sergeant met z n Unaen vQerwHoofd echQnt t hoogste woord wear te bt ben Wat Is Wer O ktjken juïU naa d paar gevilde ratten Aardige beesten oiHTNet kleine konijnen V d Vliet sal ze welgevild hebben dia 1 daar soo b ipeelaUteltin en de velletjes veriioopt le WaaJwhEg die s n nog heel wat waard tegeawoenyg e maken er bont van de lui die vaa ébontjes ragen weten dat natuurt ajetWat zouden di dametjes griezelen ala M e dooie ratten hier zagen ligg wJJMet rattetoitetjes te gfcurwi SJr riteïvoor t vmden Zoo z jn ie Jfil Als ia MvTrouwen begint m ir dat do J iniet hé Je nug er wel om denken dat iaTaa avond katefceeaile hebt of ben JU Mhet anaphabetenaebooUJe ims X waar ook dat is de hoomblazer waanMIo e nou ineens weg Hél hoornbisXie bent toch niet gepikemir T 4